Protokół Nr 1 - miasto zduńska wola

Komentarze

Transkrypt

Protokół Nr 1 - miasto zduńska wola
Protokół Nr 1/15
z posiedzenia Komisji doraźnej Rady Miasta Zduńska Wola
ds. opracowania projektu
Miejskiej Kart Rodziny
odbytego w dniu 20 marca 2015 r.
w godz. 13.30 – 13.35
w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ (sala obrad Rady Miasta)
przy Placu Wolności 26.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta Witold Gwiazda witając
członków Komisji.
Punkt 1
Ustalenie porządku obrad.
Członkowie Komisji otrzymali proponowany porządek obrad. Na zapytanie
Przewodniczącego Rady Miasta Witolda Gwiazdy, czy ktoś z członków Komisji wnosi uwagi
do proponowanego porządku obrad:
uwag nie zgłoszono.
Porządek obrad:
1. Ustalenie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Punkt 2
Wybór Przewodniczącego Komisji.
Po przeprowadzeniu dyskusji zaproponowano na Przewodniczącego Komisji radnego
Adama Synowca.
Lista kandydatów została zamknięta.
Przewodniczący Rady Miasta Witold Gwiazda poddał pod głosowanie kandydaturę
radnego Adama Synowca na Przewodniczącego Komisji.
Przebieg głosowania:
- liczba radnych obecnych na sali: 7,
- za kandydaturą radnego Adama Synowca głosowało 6 członków Komisji,
- wstrzymał się od głosu 1 członek Komisji.
Radny Adam Synowiec został wybrany Przewodniczącym Komisji doraźnej Rady
Miasta Zduńska Wola ds. opracowania projektu Miejskiej Karty Rodziny.
Przewodniczący Rady Witold Gwiazda
Przewodniczącemu Komisji Adamowi Synowcowi.
przekazał
prowadzenie
obrad
Punkt 3
Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Po przeprowadzeniu dyskusji zaproponowano na Zastępcę Przewodniczącego Komisji
radnego Jacka Kratę.
Lista kandydatów została zamknięta.
Przewodniczący Komisji doraźnej Rady Miasta Zduńska Wola ds. opracowania
projektu Miejskiej Karty Rodziny Adam Synowiec poddał pod głosowanie kandydaturę
radnego Jacka Kraty na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
Przebieg głosowania:
- liczba radnych obecnych na sali: 7,
- za kandydaturą radnego Jacka Kraty głosowało 6 członków Komisji,
- wstrzymał się od głosu 1 członek Komisji.
Radny Jacek Krata został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Komisji doraźnej
Rady Miasta Zduńska Wola ds. opracowania projektu Miejskiej Karty Rodziny.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Rady
Przewodniczący Komisji
Witold Gwiazda
Adam Synowiec
Protokołowała:
Alicja Frącala

Podobne dokumenty