01.01.2013r. oraz

Komentarze

Transkrypt

01.01.2013r. oraz
ZMIANY W EMERYTURACH Z
FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH OD DNIA
01.01.2013R.
1
Proces wydłużenia wieku emerytalnego
Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012r. poz.
637) wprowadziła od dnia 01.01.2013r.
stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego
począwszy od ubezpieczonych urodzonych od
dnia 1 stycznia 1948r.
2
Emerytura na starych zasadach dla
ubezpieczonych urodzonych przed dniem
1 stycznia 1949 r. (art. 27 ustawy emerytalnej)


Prawo do emerytury przysługuje po:
osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego
co najmniej 60 lat dla kobiet i od 65 lat do 65
lat i 4 miesięcy dla mężczyzn, oraz
udowodnieniu okresu składkowego i
nieskładkowego, wynoszącego co najmniej 20
lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
3
Wiek emerytalny dla mężczyzn ur. do
dnia 31.12.1948r.
Data urodzenia
ubezpieczonego
Wiek emerytalny
do dnia 31 grudnia 1947 r.
65 lat
1 stycznia - 31 marca 1948 r.
65 lat i 1 miesiąc
1 kwietnia - 30 czerwca 1948r.
65 lat i 2 miesiące
1 lipca - 30 września 1948 r.
65 lat i 3 miesiące
1 października - 31 grudnia 1948 r.
65 lat i 4 miesiące
4
Nowa emerytura z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
przyznawana jest na podstawie
art. 24 ust. 1,1a i 1b; 24a, 55 lub
184 ustawy emerytalnej
5
Warunki nabywania uprawnień do
nowej emerytury
(art. 24 ust. 1,ust. 1a i 1b ustawy
emerytalnej)
6
NOWA EMERYTURA Z FUS
Nowa emerytura z art. 24 ust. 1, 1a i 1b przysługuje
ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r.,
którzy ukończyli wiek emerytalny przewidziany w
znowelizowanych przepisach ustawy emerytalnej uzależniony
od daty urodzenia :
 dla kobiet wynoszący od 60 lat do 67 lat w latach 2012-2040
 dla mężczyzn wynoszący od 65 lat do 67 lat w latach 20122020
bez
względu
na
wymiar
przebytych
okresów
składkowych i nieskładkowych, z wyłączeniem ubezpieczenia
społecznego rolników.
.
7
Wiek emerytalny dla kobiet ur. od
dnia 01.01.1952r.
Data urodzenia
ubezpieczonej
Wiek emerytalny
do dnia 31 grudnia 1952 r.
60 lat
1 stycznia - 31 marca 1953 r.
60 lat i 1 miesiąc
1 kwietnia - 30 czerwca 1953 r.
60 lat i 2 miesiące
1 lipca - 30 września 1953 r.
60 lat i 3 miesiące
1 października - 31 grudnia 1953 r.
60 lat i 4 miesiące
1 stycznia - 31 marca 1954 r
60 lat i 5 miesięcy
8
Wiek emerytalny dla mężczyzn ur. od
dnia 01.01.1949r.
Data urodzenia
ubezpieczonego
Wiek emerytalny
1 stycznia - 31 marca 1949 r.
65 lat i 5 miesięcy
1 kwietnia - 30 czerwca 1949 r.
65 lat i 6 miesięcy
1 lipca - 30 września 1949 r.
65 lat i 7 miesięcy
1 października - 31 grudnia 1949 r.
65 lat i 8 miesięcy
1 stycznia - 31 marca 1950 r.
65 lat i 9 miesięcy
9
EMERYTURA CZĘŚCIOWA OD 01.01.2013R.
Ubezpieczonym urodzony po dniu 31 grudnia
1948r., którzy nie osiągnęli powszechnego
wieku emerytalnego według znowelizowanych
przepisów, przysługuje emerytura częściowa
(art. 26b. ust. 1).
10
EMERYTURA CZĘŚCIOWA OD 01.01.2013R.
Emerytura częściowa przysługuje ubezpieczonym, jeżeli spełniają
następujące warunki:
• mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35
lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn;
• osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co
najmniej 65 lat dla mężczyzn.
Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty ustalonej
emerytury i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej
emerytury.
11
EMERYTURA CZĘŚCIOWA OD 01.01.2013R.
Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje
się przepisów art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104 dotyczących
zawieszania lub zmniejszania świadczeń ze względu na osiąganie
przychodów.
Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury
częściowej pełnego wieku emerytalnego oraz po ustaniu
stosunku pracy, w przypadku ubezpieczonego będącego
pracownikiem, emerytura częściowa podlega – na wniosek
ubezpieczonego – zamianie na emeryturę powszechną.
12
Ustalanie wysokości nowej
emerytury
(art. 26 ustawy emerytalnej)
13
Podstawą obliczenia nowej emerytury (POE) stanowi:


kwota składek na ubezpieczenie emerytalne
zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego
przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanych wg
art. 25 ustawy emerytalnej ( KS ) oraz
kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego ( KKP ).
POE = KS + KKP
14
Kwota nowej emerytury z art. 24 ust. 1 ustawy emerytalnej
(E) to równowartość kwoty stanowiącej wynik podzielenia:
 podstawy obliczenia emerytury POE
oraz
 średniego dalszego trwania życia dla osoby w wieku
równym wiekowi przejścia na emeryturę danego
ubezpieczonego ŚDTŻ.
E = POE / ŚDTŻ
15
Za dzień przejścia na emeryturą uważa się dzień, w
którym został osiągnięty wiek emerytalny, a jeżeli
wniosek o emeryturę zgłoszono w miesiącach
przypadających po ukończeniu tego wieku – pierwszy
dzień miesiąca, w którym został zgłoszony ten wniosek.
Tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i
mężczyzn ogłaszane są corocznie przez Prezesa GUS w
Monitorze Polskim.
Stanowią one podstawę do
obliczenia emerytur ustalanych na wnioski zgłoszone od
dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku
kalendarzowego.
Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża
się w ukończonych latach i miesiącach.
Przykład.
Wniosek o emeryturę zgłoszony w dniu 20.06.2012 r.
przez osobę, która 60 lat ukończyła 5.01.2012r.
Przy ustalaniu ŚDTŻ przyjmuje się, że osoba ta ma
ukończone 61 lat i 5 miesiąc na dzień 20.06.2012 r. –
dzień złożenia wniosku.
17
Podstawa obliczenia nowej emerytury (POE) dla
osób pobierających emeryturę częściową
Przy ustalaniu podstawy obliczenia nowej
emerytury dla osoby, która miała ustalone prawo
do emerytury częściowej, nie uwzględnia się kwot
zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne
oraz kapitału początkowego uzyskanych w wyniku
waloryzacji kwartalnej, przeprowadzonej w celu
obliczenia emerytury częściowej.
18
Podstawa obliczenia nowej emerytury (POE) dla
osób pobierających emeryturę częściową lub
wcześniejszą
Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na
podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184
lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela, podstawę obliczenia emerytury
na nowych zasadach pomniejsza się o kwotę
stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w
wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych i składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
19
Prawo do nowej emerytury powstaje:

z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, z tym że
nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek
i
 niezależnie czy ubezpieczony pobiera
świadczenia z
ubezpieczenia chorobowego
Art. 100 ust. 2 ustawy emerytalnej nie ma zastosowania przy
ustalaniu prawa do nowej emerytury .

20
Gwarancja minimalnego świadczenia
Jeżeli wysokość emerytury wraz ze zwiększeniem rolnym
jest niższa od emerytury najniższej, podlega podwyższeniu
do kwoty świadczenia najniższego, jeżeli ubezpieczony
udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze
wynoszącym co najmniej:


20-25 lat w przypadku kobiety
01.01.2013r. oraz
25 lat w przypadku mężczyzny.
wg
zmian
od
21
Gwarancja minimalnego świadczeniazmiany od 01.01.2013r.
Kobiety będą musiały udowodnić większy okres
składkowy i nieskładkowy, który wyniesie:

20 lat – do dnia 31 grudnia 2013 r.;

21 lat – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

22 lata – od dnia 1 stycznia 2016 r.;

23 lata – od dnia 1 stycznia 2018 r.;

24 lata – od dnia 1 stycznia 2020 r.;

25 lat – od dnia 1 stycznia 2022r.
22

Podobne dokumenty