W2: WinCC flexible. Wstęp do systemów HMI - EMT

Komentarze

Transkrypt

W2: WinCC flexible. Wstęp do systemów HMI - EMT
W2: WinCC flexible.
Wstęp do systemów HMI:




podstawowy system wizualizacji,
wizualizacje firmy Siemens,
podstawowe parametry oprogramowania WinCC flexible,
rozszerzenia i licencje.
Tworzenie projektu:





kreator nowego projektu,
podstawy konstrukcji aplikacji - ekran i szablon,
kompilacja aplikacji,
transfer projektu do panelu,
opcja Pack&Go - transfer bez WinCC flexible.
Podstawowe menu i narzędzia:
 drzewo projektu i podstawowe informacje o edytorach,
 grupy funkcji aplikacji - struktura menu.
Podstawy tworzenia ekranów:
 właściwości ekranu,
 podstawowe obiekty ekranowe,
 grupowanie obiektów.
Nawigacja w projekcie:
 wbudowane mechanizmy nawigacji - drzewo ekranów,
 własny system nawigacji użytkownika.
Zarządzanie zmiennymi:





definicja, rodzaje i typy zmiennych zmiennych,
parametryzacja komunikacji - połączenia,
tworzenie i parametryzacja zmiennych,
edycja i prezentacja zmiennych - pole I/O Field,
powiązania ze zmiennymi w projekcie - Cross Reference.
Aplikacja wielojęzyczna:




języki projektu i języki urządzenia,
tłumaczenie projektu,
wykorzystanie słowników,
eksport i import tekstów.
Listy tekstowe i graficzne:
 typy list,
 tworzenie listy,
 wykorzystanie list za pomocą obiektów ekranowych.
Inne obiekty ekranowe:
 dodatkowe obiekty graficzne,
 biblioteka elementów,
 monitorowanie i modyfikacja pamięci PLC.
Zdarzenia i funkcje:




definicja zdarzenia,
powiązanie zdarzeń z funkcjami,
rodzaje zdarzeń dla różnych obiektów w projekcie,
dostępne w środowisku funkcje.
Podstawy programowania - VBS:
 rola skryptów w projekcie,
 tworzenie i właściwości skryptu,
 wspomaganie tworzenia skryptu,
 podstawowa struktura skryptu,
 mechanizmy sterujące skryptu - instrukcje warunkowe i pętle.
 obiektowa struktura projektu - dostęp do zmiennych
i obiektów ekranowych,
 uruchamianie skryptu użytkownika.
Obiekty Faceplate:




rola obiektów faceplate,
tworzenie nowego obiektu faceplate,
konfiguracja obiektu i interfejsu obiektu,
wykorzystanie obiektu w aplikacji.
Zarządzanie użytkownikami:






hierarchia uprawnień,
grupy użytkowników,
ustawienia systemu zabezpieczeń,
ograniczanie dostępu do obiektów ekranowych,
zarządzanie użytkownikami w trybie RunTime,
funkcje obsługi systemu użytkowników.
System alarmów:





obiekty ekranowe dla systemu alarmów,
klasy i grupy alarmów,
tworzenie i parametryzacja alarmów dyskretnych,
tworzenie i parametryzacja alarmów analogowych,
bufor alarmów.
Archiwa:
 tworzenie i konfiguracja archiwów,
 łączenie zmiennych z archiwum,
 archiwum alarmów.
Obszary komunikacyjne:
 metoda działania obszarów komunikacyjnych,
 struktury i funkcje obszarów komunikacyjnych,
 wykorzystanie obszarów komunikacyjnych.
Wykresy (trendy):




obiekt ekranowy rysowania trendów,
wykresy wartości bieżących,
wykresy wartości archiwalnych,
wykres buforowany.
Receptury:




rola receptur,
tworzenie receptur i rekordów,
obiekt ekranowy do obsługi receptur,
synchronizowany transfer receptury.
Multipleksowanie:
 idea multipleksowania,
 multipleksowanie przez tablicę,
 multipleksowanie przez adres.
System raportów:
 tworzenie raportu,
 struktura raportu i dostępne obiekty raportowe,
 właściwości i uruchamianie raportu.
Dodatkowe obiekty, programy narzędziowe i ustawienia:





Panel Sterowania panelu operatorskiego,
oprogramowanie ProSave,
zdalny dostęp za pomocą Smart Access,
symulator zmiennych,
wsparcie kontroli wersji i zmian w projekcie.

Podobne dokumenty