Zadania z języka polskiego

Komentarze

Transkrypt

Zadania z języka polskiego
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z JĘZYKA POLSKIEGO
ETAP SZKOLNY 19 XI 2010 R.
Test sprawności językowej i ortograficznej
Instrukcja dla uczestnika konkursu
Przystępujesz do rozwiązania zadań szkolnego etapu Konkursu Polonistycznego. Zanim
przystąpisz do rozwiązywania zadań, z uwagą przeczytaj poniższy tekst.
Test, który masz przed sobą, zawiera 50 zadań. Rozwiązania umieszczaj tylko na karcie
odpowiedzi.
Zadania od 1 do 30 mają kilka odpowiedzi: A, B, C, D. Zawsze tylko jedna z nich jest
prawdziwa. Wskaż ją, wpisując odpowiednią literę przy każdym numerze pytania.
Oto przykład, jak wypełniać kartę odpowiedzi:
1
B
2
D
3
A
4
C
Gdybyś się pomylił, przekreśl wcześniej wybraną odpowiedź, a następnie w
dodatkowej rubryce zapisz tę poprawną. Poprawnie zaznaczone zadanie powinno wyglądać
tak:
1
B
D
2
C
3
A
B
4
D
Jeżeli się nie pomylisz, dodatkowy wiersz pozostanie pusty.
Uważnie czytaj wszystkie zadania i odpowiedzi.
Zadania 31 - 50 zawarte są w tekście dyktanda. Przepisz na kartę odpowiedzi kolejno
ponumerowane w tekście wyrazy, uwzględniając jednocześnie brakujące litery, a także
decydując, które wyrazy zapisać łącznie, które oddzielnie. Nawiasy kwadratowe i zwykłe
trzeba opuścić.
Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut.
Życzymy powodzenia!
1
1. Którą literą alfabetu jest „ć” ?
A. czwartą
B. piątą
C. szóstą
D. siódmą
2. W którym wyrazie liczba liter jest równa liczbie głosek?
A. wyliczanka
B. niespodzianka
C. dysproporcja
D. wspomnienie
3. Na którą sylabę pada akcent w wyrazie opera?
A. pierwszą od końca
B. drugą od końca
C. trzecią od końca
D. wyraz nieakceptowany
4. Niepoprawnie zaznaczono akcent w wyrazie:
A. zrobiłbym.
B. zrobiliby.
C. zrobilibyśmy.
D. zrobilibyście.
5. Który wyraz ma najmniej głosek?
A. krzyżodziób
B. czyżyk
C. gżegżółka
D. czeczotka
6. Fleksja to nauka o
A. dźwiękach mowy ludzkiej.
B. częściach mowy i ich odmianie.
C. częściach zdania.
D. budowie wyrazów.
7. Nazwij części mowy, jakimi są wyrazy w zdaniu: Kasia pięknie śpiewa i tańczy.
A. rzeczownik, spójnik, przymiotnik, przysłówek, czasownik
B. przymiotnik, rzeczownik, spójnik ,przysłówek, czasownik
C. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, spójnik, czasownik
D. rzeczownik, przysłówek, czasownik, spójnik, czasownik
8. Ile nieodmiennych części mowy występuje w zdaniu W sobotni poranek Weronika
niespodziewanie zapragnęła pójść do zoo?
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
9. Nie jest rzeczownikiem wyraz
A. pisanie.
B. pismo.
C. pisano.
D. pisanka.
2
10. Najwięcej liczebników zawiera zestaw:
A. ósemka, siedmioro, sześciokąt, dwa
B. stonoga, ośmiokąt, trójząb, ośmiornica
C. jedynka, szóstka, siódemka, dziesiąta
D. podwójny, drugi, dwieście, dwusetny
11. Ile form tematów występuje w odmianie rzeczownika ród przez przypadki w liczbie poj.
i mn.?
A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
12. Która z podanych form rzeczownika jest niepoprawna?
A. Afrykańczykiem
B. przyjacielami
C. rękoma
D. imionom
13. W jakich przypadkach zostały użyte rzeczowniki w zdaniu Krzysiowi nie podobał się
klasowy pomysł związany z wyjazdem?
A. celownik, mianownik, narzędnik
B. dopełniacz, biernik narzędnik
C. celownik, biernik, miejscownik
D. celownik, dopełniacz, narzędnik
14. Która forma wyrazu w dopełniaczu liczby pojedynczej jest niepoprawna?
A. hrabiego
B. sędziego
C. gdańszczanina
D. chrześcijana
15. W którym z podanych zdań użyto trybu rozkazującego?
A. Twój czas minął.
B. Wiernie służcie królowi.
C. Tutaj zasiądą najznakomitsi rycerze.
D. Wiele was czeka przygód.
16. Wyraz "młodszy" jest wyrażony w stopniu
A. równym.
B. najwyższym.
C. wyższym.
D. ten wyraz nie podlega stopniowaniu.
17. Zaznacz równoważnik zdania.
A. Nie płacz!
B. Pada deszcz.
C. Niech piszą.
D. Burza na morzu.
18. Znajdź związek wyrazowy, który nie występuje w zdaniu Monika lubi spacery do
pobliskiego parku.
A. spacery do pobliskiego
B. Monika lubi
C. lubi spacery
D. spacery do parku
3
19. Wskaż zdanie z podmiotem domyślnym.
A. Zosia jedzie do domu.
B. Ona jedzie do domu.
C. Wróciłam z wakacji.
D. Rysiu wrócił z wakacji wypoczęty.
20. W zdaniu Hania jest piękna orzecznik wyrażony jest:
A. orzeczeniem imiennym.
B. rzeczownikiem.
C. czasownikiem.
D. przymiotnikiem.
21. Jak należałoby zakończyć wypowiedzenie Jan kupił książkę, aby utworzyć zdanie
współrzędnie złożone?
A. którą poleciła mu mama.
B. i wrócił do domu.
C. dla szkolnej biblioteki.
D. ponieważ chciał ją przeczytać.
22. Prawidłowo zastosowano interpunkcję w zdaniu:
A. Cała klasa wybiera się na wycieczkę, a ja muszę zostać w domu.
B. Widziałam plac zabaw na którym bawił się mój brat.
C. Ani nie poszedł do kina ani nie wybrał się do teatru.
D. Miałaś przyjść wczoraj a przychodzisz dopiero dzisiaj.
23. Prawidłowe zestawienie wyrazu podstawowego i pochodnego zawiera szereg:
A. lis - listopad
B. morze - marynarz
C. bieżnia - biegacz
D. puch – puszek
24. Który podział słowotwórczy wyrazu jest poprawny?
A. kawiar - nia
B. kawia – rnia
C. kawiarni – a
D. kawi - arnia
25. Wskaż szereg wyrazów nacechowanych emocjonalnie.
A. ziółko, ananas, dziecko.
B. gadał, recytował, mówił.
C. pismak, grafoman, wierszokleta.
D. kocisko, koteczek, kot.
26. Zaznacz rodzinę wyrazów:
A. szlachcic, szlachetny, szlachectwo
B. szlachetny, prawy, prawomyślny
C. szlachetny, wzniosły, wspaniałomyślny
D. szlachetny, szlak, szlam
27. Pary wyrazów ujemny – dodatni, diabeł - anioł to przykłady:
A. synonimów.
B. antonimów.
C. homonimów.
D. wyrazów pokrewnych.
4
28. W którym zdaniu nie popełniono błędu?
A. Kolejka za chlebem była długa.
B. Dzięki tobie odniosłem porażkę.
C. W miesiącu październiku było ciepło.
D. Nie lubię mleka z kakao.
29. Wskaż niepoprawny sposób zapisu nazwy własnej.
A. Morze Bałtyckie
B. morze Bałtyk
C. jezioro Gopło
D. Jezioro Gopło
30. Hasło wagabunda m, w lp odm. jak ż IV, w lm odm. jak m IV, M. (te) wagabundy (nie:
wagabundzi, nie: wagabundowie), DB . wagabundów książk. włóczęga, tramp pochodzi
ze słownika:
A. ortograficznego.
B. frazeologicznego języka polskiego.
C. poprawnej polszczyzny.
D. wyrazów bliskoznacznych.
Dyktando
Mój dom jest daleko stąd. [Ma(…)31ę] o nim od dawna. Śni mi się po nocach od
dłuższego czasu. Niestety, powrót do cudownej krainy jest [(…)32razie] [(…)33możliwy] – w
związku z odwołaniem wszystkich lotów do Polski. Dlatego często odczuwam [(…)34pokój]
połączony z tęsknotą za najpiękniejszymi dla mnie miejscami na świecie!
Gdy
tylko
zamknę
oczy,
natychmiast
pojawia
się
w
mojej
wyobraźni
35
[(blado) różowy] świt, czuję zapach łąk i lasów, słyszę szumiące morze, śpiew skowronka…
Owszem, tutaj także jest pięknie. Zachwycam się [(nie)36tylko] błękitem nieba,
otwartością [(…)37iszpanów], pyszną kuchnią śródziemnomorską (nawet [o(…)38ydną] dla
niektórych ośmiornicą – tutejszym przysmakiem). Jednak tkwimy na [(…)39ółwyspie]
[(…)40irenejskim] od początku roku. Przybyłem tu razem z moimi przyjaciółmi z klasy.
Zamierzamy napisać cykl artykułów, które opublikujemy w „[(…)41ookoła (…)42wiata]”.
Redaktorzy gazety [wyposa(…)43yli] nas we wszelkie możliwe wskazówki dotyczące pisania
[reporta(…)44y].
Jestem wszak pełen [nadzie(…)45], że niedługo wrócimy do naszego kraju, w którym
może już [pr(…)46szy] śnieg… Przecież [(nie)47warto] tracić czasu na myślenie o rzeczach,
na które nie mamy wpływu! Dlatego staramy się [upo(…)48ądkować] wiadomości, które
zebraliśmy podczas naszych podróży po tym pięknym kraju i cierpliwie czekać na nasz lot do
Polski. Czeka nas [(nie)49lada] wyzwanie jako młodych dziennikarzy. [O(…)50eźwiająco]
działa także myśl, że czekają na nas kochający rodzice i koledzy ze szkoły. Będzie co
opowiadać!
5
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
ETAP SZKOLNY 19 XI 2010 R.
KARTA ODPOWIEDZI
KOD UCZNIA
DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DYKTANDO
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
6

Podobne dokumenty