KARTA USŁUG ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED

Komentarze

Transkrypt

KARTA USŁUG ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED
KARTA USŁUG
URZĄD GMINY KOMORNIKI
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107 751, fax.: 61 8107 985
e-mail.: [email protected] www.komorniki.pl
PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
Nazwa wydziału:
Urząd Stanu Cywilnego w Komornikach
Osoba odpowiedzialna: Alina Wojciechowska, pok. 118 (I piętro), tel.: 61 8100 649, a.wojciecho[email protected]
Wymagane dokumenty:
1. Aktualne dowody osobiste lub paszporty wraz z aktualnym poświadczeniem
zameldowania na pobyt stały – do wglądu.
2. Odpisy skrócone aktu urodzenia (nie przedkładają osoby, których akt urodzenia został
sporządzony w USC Komorniki) – dotyczy panien i kawalerów.
Dodatkowo:
3. Skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku
sądu o jego rozwiązaniu przez rozwód - w przypadku , gdy rozwiązane małżeństwo
zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy
związek małżeński będzie zawierany poza gminą Komorniki - dotyczy osób
rozwiedzionych.
4. Odpis aktu zgonu współmałżonka opłacony opłatą skarbową - w przypadku gdy zgon
współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego lub gdy
związek małżeński będzie zawierany poza gminą Komorniki – dotyczy wdów
/ wdowców.
Dotyczy cudzoziemców:
5. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
6. Odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego,
7. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wraz
z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
Ponadto nupturienci składają podpisy pod sporządzonym zapewnieniem o braku przeszkód
prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym
terminem ślubu.
Opłaty:
1. Od sporządzenia aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 84 zł.
W/w opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów ( zapewnienia) pod
warunkiem, że związek małżeńskie będzie zawierany w Gminie Komorniki.
2. Pierwsze trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa zwolnione są od opłaty skarbowej.
Dodatkowe odpisy podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
- odpis skrócony - 22 zł
- wielojęzyczny odpis skrócony – 22zł
- odpis zupełny - 33 zł.
Termin odpowiedzi:
Po złożeniu dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie
wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu
rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC
uzasadniają odmowę dokonania czynności.
1. Art. 54 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z
2004r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.),
Podstawa prawna:
2. Art. 1 - 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9
poz.59 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.
1635 z późn. zm.).
Uwagi:
1. W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze
nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego.
2. Jeżeli po zawarciu związku małżeńskiego zmienicie Państwo decyzję dotyczącą
nazwisk, prosimy o zapoznanie się ze sprawą „Zmiana imienia i nazwiska”.
3. Osoba nie znająca języka polskiego zawiera małżeństwo w obecności tłumacza
przysięgłego języka.
4. Ślub może się odbyć po upływie miesiąca od złożenia zapewnień.