Przykłady zadań egzaminacyjnych dla zawodu_2

Komentarze

Transkrypt

Przykłady zadań egzaminacyjnych dla zawodu_2
Przykłady zadań egzaminacyjnych dla zawodu - technik organizacji reklamy
Zadanie nr 1
Nowopowstały warsztat zabawek-antyków „LALKA” mieszczący się przy ulicy Kazimierza
Wielkiego 5 w Rzeszowie specjalizuje się w:
- naprawie wartościowych zabawek- antyków (lalek, misiów, koni na biegunach,
pacynek, figur drewnianych, domków dla lalek, gier, naczyń metalowych)
- sprzedaŜy zabawek robionych na zamówienie,
- sprzedaŜy komisowej antycznych zabawek.
Warsztat świadczy usługi na terenie całego regionu, obsługuje klientów z biura w Rzeszowie
za pośrednictwem firm kurierskich. Godziny otwarcia warsztatu – 10.00 – 18.00.
Firma ma zamiar wejść na rynek w miesiącu lipcu bieŜącego roku, dlatego teŜ nie ma
ukształtowanego wizerunku ani lojalnych klientów. Warsztat planuje kampanię reklamową
w prasie regionalnej, czasopismach branŜowych oraz lokalnym radio. Opracowany został
pakiet informacyjny, który będzie wysłany kaŜdemu, kto oderwie i prześle na adres firmy
kupon promocyjny upowaŜniający równieŜ do 10% rabatu. Warsztat wymaga aby
opracowana reklama ulotkowa wyjaśniała przedmiot działalności, podkreślała profesjonalizm
i wysokie kwalifikacje zatrudnionych konserwatorów, a takŜe aby zawierała zdjęcie zabawki
przed i po naprawie.
Firma zatrudnia 5 osób, które prowadzą biuro, przyjmują zlecania oraz wykonują prace
naprawcze. Plany firmy przewidują intensywną kampanię promocyjną w celu wzbudzenia
zainteresowania wśród klientów przed otwarciem i utrzymanie go w trakcie działalności, a
takŜe pozyskanie stałych odbiorców usług. Firma dysponuje 40000 zł przeznaczonymi na
realizację kampanii reklamowej (tzn. opłacenie powierzchni reklamowej, pracy koncepcyjnej,
uroczystego otwarcia warsztatu).
Opracuj projekt prac dla firmy „Lalka” obejmujący zorganizowanie kampanii promocyjnej tj.:
- załoŜenia do projektu,
- wyznaczenie celów kampanii,
- określenie planu kampanii (etapy, sposób realizacji wyznaczonych celów, program
promocji lojalnościowej),
- ustalenie budŜetu kampanii (wyznaczone działania, koszty – materiałów,
wynagrodzenia, usługi)
- opracowanie ulotki z kuponem rabatowym z podaniem techniki wykonania,
- sformułowanie hasła reklamowego.
Zadania nr 2
Klub „GO SPORT” działa na rynku juŜ 5 lat i jest zlokalizowany w kompleksie sportowym
oddalonym o kilometr od centrum Krakowa przy ul. Wesołej 23. Dysponuje on zapleczem
umoŜliwiającym uprawianie kilku dyscyplin sportu klientom róŜnej płci i w róŜnym wieku, a
takŜe salonem kosmetycznym i SPA. Klientami salonu są osoby dorosłe z terenu całego
miasta i okolic. Klub otwarty jest w godzinach 10.00 do 21.00. Oferta cenowa jest
dostosowana do potrzeb i moŜliwości klientów: od 10 do 35 zł za wizytę zaleŜnie od sesji
treningowej oraz pory dnia i tygodnia. Obecnie jak wynika z obserwacji personelu ( 4 osoby)
frekwencja wśród klientów spadła o 10%.
Opracuj projekt prac związanych z działaniami marketingowymi firmy „GO SPORT” z
Krakowa. Projekt powinien zawierać:
-
załoŜenia,
określenie sposobu zbadania rynku w celu uzyskania informacji o potrzebach klientów
w zakresie rekreacji sportowej,
określenie wielkości i wyboru próby badawczej,
opis sposobu przeprowadzenia badań,
10 przykładowych pytań zadanych respondentom,
propozycję działań w celu zatrzymania i poszerzenia rynku klientów o młodzieŜ
i dzieci (określenie działania, sposób realizacji, odbiorcy działań),
opracowania oferty lojalnościowej w celu zatrzymania na stałe klientów,
sporządzenie plakatu reklamowego (zawierającego dane adresowe firmy, przedmiot
działalności, hasło reklamowe, wizerunek sporowca) z podaniem techniki wykonania.
Opracowała Alicja Nowak

Podobne dokumenty