psychologia społeczna ii semestr

Komentarze

Transkrypt

psychologia społeczna ii semestr
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA II SEMESTR
Data
Temat
Literatura
28.II-4.III
7-11 III
14-18 III
21-25 III
28 III1.IV
4-8 IV
11-15 IV
18-19 IV i
28-29.IV
9-13 V
Atrakcyjność
interpersonalna
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi (rozdz. 8, str 278-293). Gdańsk: GWP.
Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne (rozdz. 4)
Wojciszke B. Psychologia miłości (2010). Gdańsk: GWP. Rozdz. 1
Miłość
Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne (rozdz. 7)
Aronson E., Wilson T.D., Akert R. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. Rozdział 7.
Wpływ społeczny I Blass, T. (2010) Zachowanie sprawców jako destrukcyjne posłuszeństwo. w: Newman, L., Erber, R. (red) Zrozumieć zagładę.
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi (rozdz. 7). Gdańsk: GWP. (s. 255-277)
Wpływ społeczny II
Doliński, D. (2008). Techniki wpływu społecznego. Ossolineum. (rozdz. 3, 4, 5)
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi (rozdz. 10). Gdańsk: GWP.
Agresja
Krahe, B. (2006) Agresja, Gdańsk, GWP (rozdz.5)
Altruizm
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi (rozdz. 9). Gdańsk: GWP.
Grupa – aspekty
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi ss.376-386. Gdańsk: GWP.
strukturalne
Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Gdańsk, GWP (rozdz. 1,3)
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi ss.386-403. Gdańsk: GWP.
Grupa zadaniowa
Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Gdańsk, GWP (rozdz.2,5)
16-20 V
Władza
Lee-Chai, A., Bargh, J. (2009). Władza. Pokusy i zagrożenia, Gdańsk: GWP.(rozdz. 3,8, 10).
23-27 V
Konflikt i relacje
międzygrupowe
Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Gdańsk, GWP (rozdz. 6,8)
Glick, P. (2010). Jagnięta ofiarne w wilczym przebraniu. Zawistne uprzedzenia, ideologia i czynienie z Żydów kozłów
ofiarnych. w: Newman, L., Erber, R. (red) Zrozumieć zagładę. Wydawnictwo Naukowe PWN
30.V –
3.VI
Prezentacje
projektów
6-10.VI
Prezentacje
projtektów
Warunki zaliczenia: OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH + ZALICZENIE 2 KOLOKWIÓW
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
* 1 nieobecność bez żadnych konsekwencji; następne (bez względu na powód) wymagają zaliczenia obowiązującego materiału u prowadzącego;
student musi być obecny na minimum 8 zajęciach w semestrze - nie spełnienie tego warunku automatycznie wyklucza możliwość uzyskania
zaliczenia z ćwiczeń
* Dopuszczalne nieobecności muszą zostać nadrobione nie później niż w tygodniu kiedy odbywają się ostatnie zajęcia w semestrze. Po tym
terminie kończy się możliwości nadrobienia zajęć – a więc w konsekwencji uzyskania zaliczenie z ćwiczeń.
KOLOKWIA - OBOWIĄZKOWE
2 kolokwia dotyczące materiału omawianego na dotychczasowych ćwiczeniach. Zaliczenie kolokwium: 50%+1pkt
Niezaliczone kolokwium (za mało punktów lub nieobecność) musi być zaliczone na ostatnich zajęciach – formę tego zaliczenia ustala
prowadzący ćw.
Kolokwia odbywają się na wykładach – terminy: 13 IV i 1 VI.
PUNKTY DO ZDOBYCIA
Na ćwiczeniach można zdobyć max 100 punktów, które wliczają się potem do ostatecznej oceny zdanego egzaminu: wedle zasady 60% oceny to
punkty uzyskane na egzaminie (pod warunkiem uzyskania z testu 50%+1pkt) oraz 40% oceny stanowią punkty z ćwiczeń.
PUNKTY ZDOBYWA SIĘ ZA: kolokwia (max 2x30 pkt), zadanie specjalne (max 15 pkt) i projekt zaliczeniowy (max 25 pkt)
UWAGA! punktami nagradzane są tylko kolokwia zdawane w pierwszym terminie – zarówno NIEZALICZENIE kolokwium jak i NIEOBECNOŚĆ
obligują do zdania tego materiału na ostatnich zajęciach by uzyskać zaliczenie z ćwiczeń, ale nie uzyskuje się już za to punktów
ZADANIE SPECJALNE - NIEOBOWIĄZKOWE
Wykonywane w parach związane z bieżącym tematem zajęć. Głównym celem jest dostarczenie grupie nowej i praktycznej wiedzy psychologicznej
orz zademonstrowanie przykładów z życia społecznego omawianych na zajęciach zjawisk. Czas trwania: max 30 min
Ocena: 0-15 pkt - średnia ocen od osoby prowadzącej i grupy (10 punktów przydzielają prowadzący, 5 grupa)
Niewywiązanie się w terminie z zaplanowanej aktywności wiąże się z utratą szansy na punkty.
PROJEKT ZALICZENIOWY
Wykonywany w 4-osobowych grupach. Obejmuje analizę praktycznego problemu (lista problemów zostanie przedstawiona przez prowadzących
w trakcie semestru) oraz propozycje działań w oparciu o teorie psychologiczne poznane w trakcie semestru.
Ocena: 0-25 pkt

Podobne dokumenty