suplement punkt VI.1

Komentarze

Transkrypt

suplement punkt VI.1
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1/3/2016 Rektora z dnia 10 marca 2016r.
w sprawie ustalenia procedury zakończenia
studiów oraz zasad postępowania antyplagiatowego
DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ ABSOLWENTA
DO DYPLOMU-SUPLEMENT (punkt VI.1)
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
Proszę o podanie informacji o wszelkich formach aktywności artystycznej, takich jak:
I.
II.
Indywidualne osiągnięcia – uzyskane nagrody na konkursach
i przesłuchaniach.
Stypendia Ministra
Osoba ubiegająca się o wpis do suplementu (pkt VI.1) przedkłada niezbędne oryginały
dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Kopia dokumentu może być uwierzytelniona
przez pracownika Dziekanatu, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. Wykaz
powyższych informacji należy przekazać drogą e-mail na adres właściwego Dziekanatu.
Wpis do suplementu następuje decyzją Dziekana.
…………………………………………
podpis
Rezygnuję z zamieszczenia informacji dotyczącej treści punktu VI.1 suplementu do dyplomu.
…………………………………………
podpis

Podobne dokumenty