37 dni do matury z chemii

Komentarze

Transkrypt

37 dni do matury z chemii
37 dni do matury z chemii
Tydzień 10. Zagadnienia do powtórzenia
Kwasy karboksylowe. Mydła. Estry. Tłuszcze.
Sprawdzaj codziennie:
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych:
• dysocjacja z uwzględnieniem nazewnictwa powstałych jonów,
• reakcje chemiczne, których produktami są sole i estry.
Zapisywanie odpowiednich równań.
Reakcje chemiczne aromatycznych kwasów karboksylowych (np. kwasu benzoesowego)
z sodem, reakcje nitrowania itp. Zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych.
Projektowanie doświadczeń chemicznych, w których wyniku można otrzymać sole kwasów
karboksylowych w reakcjach z: metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami i solami słabych
kwasów – podawanie obserwacji, formułowanie wniosków, zapisywanie odpowiednich
równań reakcji chemicznych.
Hydroliza soli kwasów karboksylowych i określanie odczynu ich roztworów.
Projektowanie doświadczenia chemicznego uzasadniającego właściwości redukujące kwasu
mrówkowego – podawanie obserwacji, formułowanie wniosków, zapisywanie odpowiednich
równań reakcji chemicznych.
Projektowanie doświadczenia chemicznego umożliwiającego porównanie mocy kwasów:
octowego, węglowego i siarkowego(VI) – podawanie obserwacji, formułowanie wniosków,
zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych.
Chemia
dzień
po dniu
37
36
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Rysowanie wzorów półstrukturalnych wyższych kwasów
karboksylowych.
Nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe wyższych kwasów
karboksylowych.
Izomerię cis-trans nienasyconych wyższych kwasów karboksylowych.
Właściwości fizyczne i chemiczne wyższych kwasów karboksylowych.
Projektowanie doświadczenia chemicznego umożliwiającego
odróżnienie nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych –
podawanie obserwacji, formułowanie wniosków, zapisywanie
odpowiednich równań reakcji chemicznych.
teraz
matura
2015
www.terazmatura.pl
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Rysowanie wzorów strukturalnych i półstrukturalnych estrów.
Strukturę wiązania estrowego.
Nazewnictwo estrów kwasów karboksylowych i tlenowych
kwasów nieorganicznych.
Otrzymywanie estrów w reakcji estryfikacji – projektowanie odpowiednich
doświadczeń chemicznych, podawanie obserwacji, formułowanie wniosków,
zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych. Określenie roli stężonego
roztworu kwasu siarkowego(VI) w reakcji estryfikacji.
Zapisywanie wyrażenia na stałą równowagi reakcji estryfikacji.
Zapisywanie równań reakcji alkoholi, np. glicerolu, z kwasami nieorganicznymi.
Hydrolizę kwasową i zasadową estrów oraz zapisywanie odpowiednich równań
reakcji chemicznych.
Poliestry i ich otrzymywanie w reakcjach polimeryzacji oraz polikondensacji.
Właściwości fizyczne estrów i poliestrów oraz wynikające z nich zastosowania tych
związków chemicznych.
35
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Definicję mydeł.
Projektowanie doświadczeń chemicznych, w których
wyniku otrzymuje się mydła – podawanie obserwacji,
formułowanie wniosków, zapisywanie odpowiednich
równań reakcji chemicznych.
Uzasadnienie zasadowego odczynu wodnych roztworów
mydeł.
Działanie twardej wody na mydła.
Typy emulsji (O/W i W/O) i działanie emulgatorów.
34
33
DZIEŃ ODPOCZYNKU!
– W czym rozpuszczają się tłuszcze?
– W rondlu.
Rysowanie wzorów tłuszczów.
Nazewnictwo tłuszczów.
Budowę tłuszczów nasyconych i nienasyconych.
Właściwości fizyczne tłuszczów nasyconych i nienasyconych.
Otrzymywanie tłuszczów w reakcji estryfikacji i zapisywanie
odpowiednich równań reakcji chemicznych.
Doświadczalne wykazywanie nienasyconego charakteru
tłuszczów – projektowanie odpowiedniego doświadczenia
chemicznego, podawanie obserwacji, formułowanie wniosków,
zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych.
Utwardzanie tłuszczów ciekłych i zapisywanie odpowiednich
równań reakcji chemicznych.
Reakcje zmydlania tłuszczów i zapisywanie odpowiednich
równań reakcji chemicznych.
Zastosowania tłuszczów.
32
31
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Charakterystyka procesu usuwania brudu.
Zaznaczanie we wzorach związków powierzchniowo
czynnych fragmentów hydrofobowych i hydrofilowych.
Czynniki wpływające na napięcie powierzchniowe
wody.
Analizowanie składu kosmetyków na podstawie
etykiet.
Wpływ środków czystości na środowisko
przyrodnicze.

Podobne dokumenty