PRAWA DZIECKA

Komentarze

Transkrypt

PRAWA DZIECKA
PRAWA DZIECKA
Młody człowieku! To nie zabawa masz prawo wiedzied, jakie masz prawa.
Na samym wstępie uwierz z ochota,
że jesteś młodą ludzką istotą.
Twój kolor skóry, płed i wierzenia to dla nikogo nie ma znaczenia.
Mama i tata w każdej potrzebie,
oboje muszą wciąż dbad o ciebie.
Masz prawo wzrastad w górę, by w koocu
tak jak roślina wspiąd się ku słoocu.
Gdy już nie mieszkasz z tatą lub mamą,
możesz oboje kochad tak samo.
Nikt nie ma prawa, starszy czy młody,
czytad twych listów bez twojej zgody.
Nikt nie ma prawa bid cię, wyzywad,
szturchad, obrażad lub ci ubliżad.
Kiedy medycznej szukasz opieki,
masz prawo dostad pomoc i leki.
Musisz mied także czas na zabawę,
bo odpoczynek jest twoim prawem.
Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy,
możesz natychmiast szukad pomocy.
Możesz się uczyd i bez wątpienia
rozwijad talent i uzdolnienia.
By nikt tych praw się łamad nie ważył,
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży.
Prawa dziecka są przedmiotem traktatów
międzynarodowych, w szczególności
Konwencji o prawach dziecka z 1989 r.
Dzieci mają prawo do:
- wychowania się w rodzinie,
- adopcji,
- oświaty i nauki,
- kultury, wypoczynku i rozrywki,
- ochrony zdrowia i opieki medycznej,
- wszechstronnego rozwoju osobowości,
swobody wyznania, światopoglądu,
- dostępu do informacji,
- ochrony przed wyzyskiem i poniżającym
traktowaniem,
- prywatności,
- równości.
W Polsce najważniejszymi aktami
prawnymi, gwarantującymi prawa
dziecka, są:
- Konstytucja RP;
- Konwencja o Prawach Dziecka;
- Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Podobne dokumenty