Pobierz jako plik PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz jako plik PDF
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/powiatowy-rzecznik-konsumenta/aktual
nosci/konsumenckie-centrum-e-porad.html
Konsumenckie Centrum E-porad
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we wspó?pracy z Urz?dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomi?o
internetowe centrum porad dla konsumentów.
Masz problem i nie wiesz, gdzie szuka? porady? Nie wiesz jak skutecznie z?o?y? reklamacj? w sklepie? Chcesz zwróci?
towar, rozwi?za? umow? z us?ugodawc? lub dowiedzie? si? jak skutecznie dochodzi? swoich praw? Zapytaj ekspertów,
wysy?aj?c e-mail na adres [email protected], otrzymasz bezp?atn? porad? prawn?.
Od 16 lipca 2012 r. ka?dy konsument mo?e skorzysta? z bezp?atnej porady prawnej, której udziel? mu za pomoc? e-maila
do?wiadczeni prawnicy Stowarzyszenia. Wystarczy dok?adnie opisa? swoj? spraw? i wys?a? e-mail na adres
[email protected] Swoje zapytania mog? do Centrum zg?asza? wszyscy konsumenci, maj?cy problem z
przedsi?biorc?; porady nie b?d? natomiast udzielane samym przedsi?biorcom.
Projekt finansowany jest ze ?rodków Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Szczegó?owe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org
O projekcie Konsumenckie Centrum E-porad
Konsumenckie Centrum E-porad to projekt poradnictwa dla konsumentów ?wiadczonego drog? e-mailow?. Ka?dy konsument
mo?e uzyska? bezp?atn? porad? prawn? wysy?aj?c e-mail na adres [email protected] w zakresie dotycz?cym
relacji ??cz?cej konsumenta z przedsi?biorc?. Centrum b?dzie tak?e zbiera? i regularnie publikowa? unikalne statystyki
dotycz?ce aktualnych problemów, z jakimi stykaj? si? konsumenci w kraju.
O Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) jest niezale?n?, pozarz?dow? organizacj? konsumenck?, która ju? od 1995
roku dba o interes konsumentów w Polsce. SKP udziela porad prawnych, konsultuje nowe przepisy konsumenckie oraz jest
organizatorem licznych akcji edukacyjnych.
Data publikacji 2017-03-02 0:07:58, Strona: 1/1

Podobne dokumenty