- Edukacja ustawiczna dorosłych

Komentarze

Transkrypt

- Edukacja ustawiczna dorosłych
88
94
DOROSŁYCH
3(94)/2016
 Komentarz
Henryk Bednarczyk: Biograficzność jako właściwość uczenia się
w ciągu całego życia .......................................................................................
5
 Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie
Norbert Pikuła: Potencjał seniorów na rynku pracy .................................
Ewa Kubiak-Szymborska: Iluzoryczna podmiotowość człowieka
dorosłego w konsumpcjonistycznej rzeczywistości.....................................
Renata Tomaszewska-Lipiec: Praca zawodowa versus życie rodzinne –
zagrożeniem dla jednostki i życia społecznego ..........................................
7
21
34
 Kształcenie i szkolenie zawodowe
dorosłych
Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak: Koncepcja zastosowania wyników diagnozy ergonomicznej w szkoleniach ...........................................
Arkadiusz Rutkowski, Jarosław Chmielewski, Monika Szpringer:
Education employees of medical rescue teams in Poland ...........................
Agnieszka Gniadek, Beata Jurkiewicz, Małgorzata Kołpa, Wioletta Bieszczad: Edukacja pielęgniarek w zakresie profilaktyki i leczenia astmy ..............
42
56
63
 Kompetencje zawodowe dorosłych
Ekkehard Nuissl, Ewa Przybylska: Evaluation beim Kompetenzerwerb ........
Jolanta Religa, Stan Lester: Nowe podejście w metodologii standaryzacji kompetencji zawodowych ......................................................................
Ireneusz Woźniak, Michał Nowakowski: Open Badges – an innovative
tool for validation of competences in organizations ....................................
Iwona Kacak: Badania oczekiwanych przez pracodawców kompetencji
zawodowych mechanika pojazdów samochodowych w Polsce, Niemczech i Portugalii .........................................................................................
Marta Szeliga, Ilona Kuźmicz, Agnieszka Skrzypek, Michał Nowakowski: Ocena kompetencji klinicznych przyszłych lekarzy i pielęgniarek
– tradycyjny egzamin kliniczny i OSCE .....................................................
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3/2016
71
80
92
100
112
3
 Studenci: wsparcie, funkcjonowanie,
rozwój
Joanna Łukasik: Rozwój osobisty studentów pedagogiki ........................
Anna Kiełbus: Innovation and creativity of student .................................
Izabella Kust: Formy doskonalenia i dokształcania w kontekście realizacji planów zawodowych studentów studiów niestacjonarnych ...................
Joanna Michalak-Dawidziuk: Wsparcie studentów studiów niestacjonarnych przez ich rodziny i pracodawców w trakcie procesu studiowania
– w świetle wyników badań.........................................................................
Ewa Krause: O stałości versus zmienności kotwic kariery młodych dorosłych ...........................................................................................................
Konrad Kulikowski: Relacje opinii studentów o studiach, zaangażowanu, wypaleniu a średnia ocen ......................................................................
120
130
139
147
154
163
 Profesor Ewa Przybylska
Ewa Przybylska: Uczyć się, aby przeżyć: strategie radzenia sobie
z ubóstwem .................................................................................................
Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa: Od analfabetyzmu funkcjonalnego do innowacji w edukacji dorosłych ....................................................
Z życiorysu Profesor Ewy Przybylskiej ......................................................
172
180
187
 Konferencje, recenzje, informacje
Kazimierz M. Czarnecki: Psychologia zmian rozwojowych człowieka,
Oficyna Wydawnicza, „Humanitas”, Sosnowiec 2015
– Piotr Kowolik ..........................................................................................
Kozik T., Sebo M., Kralova Z. (ed.) 2016 International Symposium on
Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering, Univerisity of
Nitra – Tomasz Wójcicki ............................................................................
Certfikowany trener kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej, Warszawa 1 lipca 2016 – Katarzyna Sławińska ..........................
Ewa Kopeć, Renata Matusiak, Karolina Sigda (red.): Nauczyciel – Wychowawca – Pedagog w dobie nowoczesności – Małgorzata Franc ..........
 Contents
4
193
195
197
198
.........................................................................................
203
 Содержание................................................................................
205
POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2016

Podobne dokumenty