program zajęć pozalekcyjnych fotograficznych „obiektyw”

Komentarze

Transkrypt

program zajęć pozalekcyjnych fotograficznych „obiektyw”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic”
GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU
PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
FOTOGRAFICZNYCH
„OBIEKTYW”
Uczestnicy; uczniowie klas gimnazjum
Plan zajęć; wg harmonogramu
Prowadzący; mgr Jan Leśniak
Cel główny:
Rozszerzanie oferty edukacyjnej wychodzącej poza zajęcia dydaktyczne przedmiotów
przyrodniczo-matematycznych, przekazywanie treści kształtujących pozytywne
postawy wobec otaczającego świata. Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną
oraz nabywanie umiejętności fotografowania.
Cele działania;
Ogólne
Wprowadzanie uczniów w świat nowych rozwiązań technicznych.
Zainteresowanie sztuką fotograficzną.
Nabywanie wiadomości z historii fotografii.
Szczegółowe
Nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym w stopniu
średnio zaawansowanym.(teoria fotografii i optyki)
Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem regionu.
Rozumienie ciągłości rozwoju kultury i trwałości ludzkich osiągnięć.
Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej.
Wychowawcze
Wyrabianie szacunku dla ludzi i ich pracy
Rozwijanie umiejętności we współżyciu i współdziałaniu w grupie
Wdrażanie do samodzielności
Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i drugiego
człowieka
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (062) 740 80 21: (062) 740 80 22
fax (062) 740 80 21
e-mail: [email protected]
www.jaraczewo.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic”
Formy pracy;
Pokaz budowy analogowego i cyfrowego aparatu fotograficznego
Praca z komputerem – poznawanie programów komputerowych do obróbki
zdjęć, tworzenie galerii i albumów, skanowanie fotografii.
Korzystanie z książek i czasopism, albumów o tematyce fotograficznej.
Warsztaty plenerowe.
Dokumentowanie życia szkoły.
Organizacja wystawy prac własnych.
Pokaz prezentacji multimedialnej prezentującej osiągnięcia członków koła.
Zadania;
Podnoszenie i nabywanie umiejętności w obsłudze sprzętu fotograficznego i
komputerowego dostępnego w szkole.
Zwiększenie uwagi i zainteresowania środowiska lokalnego na szkołę
Podnoszenie działań kulturotwórczych wśród uczniów.
Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi w realizacji przedsięwzięć
artystycznych.
Korzyści wynikające z zajęć;
Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się analogowym i
cyfrowym aparatem fotograficznym
Dalsze samodzielne rozwijanie inwencji, wyobraźni przez własną aktywność
twórczą, propagowanie piękna i kultury własnego regionu.
Doskonalenie i stosowanie różnych technik wykonywania i obróbki zdjęć.
Ewaluacja pracy;
Obserwacja uczestników koła.
Analiza prowadzonej dokumentacji
Prezentacja i uczestnictwo w konkursie fotograficznym,
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (062) 740 80 21: (062) 740 80 22
fax (062) 740 80 21
e-mail: [email protected]
www.jaraczewo.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic”
PLAN PRACY
Lp.
Tematyka zajęć
godzin
1.
Zapisy uczniów, przygotowanie dokumentacji /dziennik zajęć/.
Omówienie i zaplanowanie działań, informacja o Unii Europejskiej
i Europejskim Funduszu Społecznym.
2.
Podstawowe pojęcia stosowane w fotografii, przeglądanie internetowych galerii
fotograficznych
2
3.
Budowa aparatu analogowego i cyfrowego, zasady ich działania i funkcje.
Zalety i wady
2
4.
Wykonanie zdjęć uczestnikom zajęć fotograficznych, sposoby zgrywania zdjęć
na komputer, omówienie efektów pracy.
2
5.
Praca z aparatem analogowym – zasada działania, wyjaśnienie podstawowych
funkcji – zalety
2
6.
Obróbka zdjęć wykonanych aparatem analogowym. Wyszukiwanie informacji
na stronach WWW.
2
7.
Zasady przechowywania i powielania zdjęć.
8.
Zasady kompozycji obrazu ze względu na głębie ostrości.
Pierwszy i drugi plan
2
9.
Zajęcia plenerowe – „ Szkoła i najbliższa okolica” dokumentacja zmian.
Technika fotografowania
2
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (062) 740 80 21: (062) 740 80 22
fax (062) 740 80 21
e-mail: [email protected]
Skanowanie i obróbka komputerowa
www.jaraczewo.pl
2
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic”
10.
Fotografowanie różnych obiektów, fotografia sportowa, planowanie cyklu zdjęć
11.
Zajęcia plenerowe – zainteresowanie pięknem środowiska przyrodniczego
„Wiosna”
4
12.
Analizowanie wykonanych zdjęć pod względem technicznym i artystycznym
2
13.
Zasady kompozycji obrazu – ostrość - tło
2
14.
Programy komputerowe do obróbki zdjęć
2
15.
„Lato w naszym obiektywie” plener fotograficzny
2
16.
Przygotowanie galerii zdjęć na stronę internetową
2
17.
Zapoznanie z programem do tworzenia filmów
2
18.
Zasady właściwego wykonywania nagrań kamerą cyfrową
2
19.
„Krajobraz jesienny” – zajęcia plenerowe
4
20.
Obróbka obrazu. Poprawa jakości ujęć, usuwanie błędów oraz niedoskonałości.
2
21.
Archiwizacja i katalogowanie zdjęć.
2
22.
Przygotowanie zdjęć do druku, drukowanie wybranych fotografii. Zastosowanie
efektów w fotografii kolorowej i czarno-białej.
2
23.
Zasady wykonywania zdjęć przy świetle naturalnym.
Zastosowanie teleobiektywów „zdjęcia na odległość”
2
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (062) 740 80 21: (062) 740 80 22
fax (062) 740 80 21
e-mail: [email protected]
www.jaraczewo.pl
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic”
24.
„Zima” kolory tej pory roku w fotografii.
25.
Doskonalenie fotografowania; zastosowanie lampy błyskowej, ekrany, lustra.
Rodzaje statywów.
26.
Przygotowanie wystawy podsumowującej zajęcia.
2
2
2
RAZEM GODZIN
58
2 godziny rezerwowe.
Publikacje i wytwory.
Galerie na stronie internetowej szkoły.
Artykuły i wiadomości na stronie internetowej szkoły.
Dokumentacja na nośnikach elektronicznych.
Opracował:
mgr Jan Leśniak
.……………………………………..
podpis
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (062) 740 80 21: (062) 740 80 22
fax (062) 740 80 21
e-mail: [email protected]
www.jaraczewo.pl

Podobne dokumenty