Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Transkrypt

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE
„BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE”
Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami w zakresie bezpieczeństwa,
zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz
przygotowanie do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb
mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego, które są zatrudnione w instytucjach administracji publicznej lub planują swoje
zatrudnienie w instytucjach publicznych, a w szczególności w urzędach samorządowych i służbach
mundurowych.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa administracyjnego i karnego,
osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w służbach mundurowych (policja, straż pożarna, straż
miejska, wojsko), centrach zarządzania kryzysowego oraz agencjach ochrony osób i mienia.
Plan studiów
• Podstawy teorii bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo społeczne
• Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE i prawa człowieka
• Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
• Zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka
• Prawne podstawy zarządzania kryzysowego
• Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń
• Ochrona osób i mienia
• Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
• Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
• Organizacja ratownictwa w wypadkach i katastrofach
• Bezpieczeństwo imprez masowych
• Bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym
• Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
• Współpraca cywilno-wojskowa w sytuacjach kryzysowych
• Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
Czas trwania
•
dwa semestry
•
180 godzin
•
14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
•
Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo społeczne
•
Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE i prawa człowieka
•
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
•
Organizacja ratownictwa w wypadkach i katastrofach
Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Koszt uczestnictwa
około 1500 zł/semestr
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 15 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 85 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 3.010 osób
1

Podobne dokumenty