Mech Test Lab and Approvals

Transkrypt

Mech Test Lab and Approvals
Deklaracja zgodności WE
Niżej podpisany reprezentujący producenta,
oraz upoważniony przedstawiciel na terenie
Wspólnoty.
Brunswick Bowling & Billiards
525 West Laketon Ave.
Muskegon, MI 49441 USA
Brunswick GmbH
Ginnheimer Str. 6
65760 Eschborn, Germany
Zgodnie z dyrektywami:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
Niniejszym deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wymieniony poniżej produkt spełnia istotne wymagania Dyrektywy
maszynowej, Dyrektywy niskonapięciowej oraz Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Model: Brunswick, GS-X Pinsetter
Numery seryjne: od A708097 do A729000
używany z:
Brunswick, GS-X Pinsetter Safety Controller
j est zgodny z odpowiednimi wymogami następujących dokumentów:
Dyrektywa maszynowa, normy:
EN 1037:1996, EN 1088:1995+a1:2007, EN 349:1993, EN 547-1, 2+3:1997
EN 953:1998, EN 999:1999, EN ISO 12100-1+2:2003, EN ISO 13849-1:2006
EN ISO 13850:2006, EN ISO 13857:2008, EN ISO 14121-1:2007
ISO 14122-1, 2, 3+4:2004
Dyrektywa niskonapięciowa, normy:
EN 60204-1:2006+A1:2009, EN 60664-1:2007, EN 61140:2002
EN 61310-1, 2+3:2008, EN 61496-1:2004, IEC 60364-4-41:2005
Dyrektywa kompatybilności niskonapięciowej, normy:
EN 55022, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
Rok oznaczenia CE (dyrektywa niskonapięciowa) 2012
Producent:
Upoważniony przedstawiciel na
terenie Wspólnoty:
Podpis:
Imię i nazwisko:
David M. Sella
Stanowisko: Wiceprezes, Dział techniczny i badawczorozwojowy, Muskegon
Data:
9/12/2012
Podpis:
Imię i nazwisko:
Mark Henker
Pozycja:
Dyrektor operacyjny, Eschborn
DoC GS-X series A708097 to A729000 - Polish - Oryginał w języku angielskim
Data:
9/12/2012

Podobne dokumenty