INFORMACJE O SZKOLENIU Nr. 11317

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJE O SZKOLENIU Nr. 11317
INFORMACJE O SZKOLENIU Nr. 11317
Umowy cywilnoprawne - zmiany w zakresie wynagradzania zleceniobiorców (minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia
2017 r.). Umowa Zlecenia i Umowa o dzieło. Konsekwencje zmian w zakresie opłacania składek. Praktyka kontrolna ZUS
Data szkolenia: 2017-02-09 godzina rozpoczęcia: 10:00 liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia: Gdańsk - Centrum miasta
Cena szkolenia wynosi:
Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2017r. - koszt szkolenia 300 zł netto (369 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 365,85 zł. netto (450 zł. brutto)
od osoby i obejmuje:
• 6 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
• materiały szkoleniowe,
• materiały do pracy (długopis, notes),
• lunch,
• kawę, herbatę, ciastka.
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia
kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Program szkolenia:
Cel szkolenia Przedstawienie zasad dotyczących opłacania składek pod kątem umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zmian w oskładkowaniu umów
zleceń od 2016r, a także zasad wynagradzania zleceniobiorców. Omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych pod kątem ZUS-u. Na
podstawie praktycznych przykładów, przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych i rozbieżności interpretacyjnych. Adresaci Specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby
odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów Korzyści Usystematyzowanie wiedzy z obszaru umów cywilnoprawnych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na rozliczenia z ZUS. Uzyskanie praktycznych wskazówek które mogą być pomocne w bieżącej pracy.
1. Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych) ? zmiany od
1.01.2017 r. oraz od 1.09.2016 r.
1. gwarancja minimalnej stawki godzinowej
2. zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie
kwotowe, akordowe, prowizyjne),
3. ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego,
4. zasady potwierdzania liczby ?wypracowanych? godzin przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego
5. okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów
6. umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego,
7. minimalna stawka godzinowa dla pracownika tymczasowego,
8. kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje
9. uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych,
10. sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagradzania zleceniobiorców,
11. przepisy przejściowe obowiązujące od września 2016 r.
12. jak zmodyfikować trwające umowy zlecenia
2. Jak opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorców po zmianie przepisów i wprowadzenia stawki
godzinowej
3. Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie wykonuje inne umowy zlecenia,
1. prowadzi działalność gospodarczą,
2. przebywa na urlopie wychowawczym,
3. przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
4. wykonuje umowę o pracę w innej firmie
1. analiza przypadków
2. jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę,
3. treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę
4. jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje
5. kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki
6. jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek
7. umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, do kiedy płatnik jest zwolniony z opłacania składek,
8. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy ? zasady zgłaszania
4. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy ? obowiązki płatnika składek,
1. zagrożenia dla płatnika
2. jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika
5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę,
1. przychody zwolnione od składek,
2. rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca,
3. ograniczenie rocznej podstawy wymiaru wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
6. Składka na FP i FGŚP za zleceniobiorców,
1. kiedy składa na FP nie jest opłacana
7. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane za zleceniobiorców
8. Umowa o dzieło
1. treść umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, zasady ustalania wynagrodzenia,
2. umowa o dzieło a składki ZUS,
3. różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, a umową o pracę
4. kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
5. umowa zlecenia a umowa o dzieło - analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS,
6. wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
7. konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia ? sposób postępowania ZUS-u,
8. odwołanie od decyzji ZUS
9. jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy
9. Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za osoby wykonujące kontrakt menadżerski
10. Odpowiedzi na pytania uczestników
Prowadzący: radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń wykładowca z ponad 16 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dotyczących
obowiązków płatnika związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia. Wielokrotnie występował w TV i radiu jako przedstawiciel ZUS-u w audycjach
kierowanych do płatników składek i ubezpieczonych oraz brał udział w opracowywaniu poradników wydawanych przez ZUS. Autor publikujący na łamach
Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK. Współautor Komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Lex
a Wolters Kluwer business Warszawa 2015 r.)
data wydruku 02-03-2017 09:03, dokument wygenerowany przez firmę: EDUEXPERT (centrum szkoleniowe), strona numer 1 z 1

Podobne dokumenty