PLP07 Wymagania stawiane producentom

Komentarze

Transkrypt

PLP07 Wymagania stawiane producentom
Przegląd Standardów Północno Amerykańskich
Automation University Polska 2016
PUBLIC
PUBLIC - 5058-CO90H
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
Tematyka
 Omówiona zostanie tematyka oparta na wiedzy Rockwell Automation o...
 Zrozumienie systemu Północno Amerykańskiego
 Najważniejsze zagadnienia związane z Prawem, Regulacjami i Standardami
 Organizacje odpowiedzialne
 Nomenklatura
 Gdzie znaleźć odpowiednią informację
 How to properly select products for the engineering of Industrial Control
Panels (ICPs)
 How to avoid most common errors
 How to dial with NA counter parts (customers, suppliers, co-workers)
 What are the right questions to ask
 How to understand both the answers and manufacturing specifications
 And more....
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
2
Dla kogo = Dedykowani Uczestnicy
 Producenci
rozdzielnic
 Producenci
maszyn
 Użytkownicy
końcowi
 Inżynierowie Elektrycy
 Zarządzający
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
3
Pytanie do Widowni
Który z punktów jest bardziej percepcyjny?
PUBLIC
1.
NFPA 70 jest Narodowym
Konsensusem Standardu
Wcielonego jako
Referencja w Przepisy
Regulacji Federalnych i
wykorzystywany przez
Władze Mające
Uprawnienia
Juryzdykcyjne do
inspekcji installacji
2.
elektrycznych
2.
Rozłączniki Izolacyjne
są wymiarowane na
bazie 115% Prądu
Znamionowego
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
4
Zawartość
 Regulacje systemu Północno Amerykańskiego (PA) Wersus
Europejskiego (UE)
 Rozdzielnice i Sterownice - Analiza
 National Electrical Code, Industrial Machinery, Electrical Safety in the
Workplace - Przegląd
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
5
Podejście EU
Bezpieczeństwo Maszynowe (UE)
Oficjalne
Wydawnictwo UE
Unia Europejska
(UE)
Dyrektywy UE
nn
Dyrektywy
Normy
Zharmonizowane
•
•
Komisja Europejska
Parlament Europejski
•
Council of the European
Union
Maszyny
EMC
Normy
Zharmonizowane
Normy
Zharmonizowane
Prawo
Jednostki notyfikowane
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-...
PUBLIC
Normy Produktowe
EN/IEC 60364-1
Produkt może zostać
zainstalowany
i pracować
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
6
Podejście EU

Każda dyrektywa UE ma listę Norm zharmonizowanych




Norma Zharmonizowana jest tworzona przez Uznane Organizacje Europejskie
Normy Europejskie są tworzone na zamówienie Komisji Europejskiej dla Organizacji poniżej
Producenci, pośrednicy lub jednostki badające zgodność wykorzystują Normy Zharmonizowane dla swoich produktów, usług lub procesów
zgodności z legislacją UE
Normy Zharmonizowane muszą być publikowane Oficjalnym Wydawnictwie UE

Europejską Organizacją zajmującą się publikacją Norm dla Inżynier’ingu Elektrycznego jest
CENELEC a Normy są określane jako EN

Normy nazywane są ‘Zharmonizowanymi’ ponieważ są identyczne do tych publikowanych IEC
(około 75% Norm IEC jest zharmonizowanych jako EN )
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
7
UE – Jednostka Notyfikowana
 Jednostka akredytowana przez Państwo Członkowskie i autoryzowana
do kontroli zgodności produktu z normami
 Szacowanie może składać się z: inspekcji badania projektu,
inżyniering’u oraz produkcji
 Po pozytywnym wyniku kontroli produkt otrzymuje Deklarację
Zgodności, co uprawnia producenta do znakowania CE, co stanowi
obowiązek w UE dla celów wprowadzenia na rynek ( sprzedaży )
 Oznaowanie CE jest passportem dla wolnego handlu w UE
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
8
UE – Jednostka Notyfikowana
Notyfkowane i Wyznaczone Organizacje
 Przykłady JN ( kompletna lista na stronie NiWO )
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
9
AP – Prawo, Regulacje, Standardy
 Prawo
 Poziom Narodowy, Stanowy lub Hrabstwa
 Proponowane i aprobowane przez Kongres
 Prawo to zbiór reguł wydawanych przez instytucje rządowe określające „co można,
a co nie można”
 Regulacje
 Są to zwykle Narodowe, ale mogą przyjęte na poziomie Stanu lub nawet Hrabstwa
 Proponowane i aprobowane przez Agencje Federalme
 Regulacja to proces monitorowania i egzekwowania Prawa określający „jak rzeczy
powinny być wykonane lub niewykonane”
 Standardy / Przepisy Narodowe
 Poziom Narodowy
 Aprobowane i publikowane przez uznane jednostki standaryzujące
 Zawierają szczegółowe wymagania odnoszące się do bezpieczeństwa i jakości i są
ustanawiane przez prywatne instytucje
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
10
Podejście PA
Bezpieczeństwo Maszynowe (USA)
United State
Code (USC)
Federal
Register (FR)
United States of
America
(USA)
Prawo
•
Kongres SZ ( Senat & Izba
Reprezentantów )
Code of Federal
Regulations
Tytuły CFR 1,2,3....50
(On site) Authority
Having
Jurisdiction (AHJ)
Federal
Agencies
National Fire Protection
Amministration (NFPA)
Standardy
instalacji
NFPA 70E
NFPA 70 (National
CFR 29 (Labour)
Departament
Pracy
Electrical Code – NEC)
(Standard for Electrical
Safety in the Workplace)
Subtitle B
Chapter XVII - Part 1910
Subpart S (Electrical)
NFPA 79
(Industrial Machinery)
Standardy dla produtów
UL 508A (Industrial
Control Panel)
PUBLIC
Regulacje
Occupational Safety
Health Amministration (OSHA)
Produkt może być
sprzedany, zainstalowany,
i pracować
National Recognized
Testing Laboratories
(NRTL)
UL 508, UL 489,
UL 98, UL 1077....
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
11
PA Prawo SZ i Rejestr Federalny
 RF jest oficjalnym Wydawnictwem Rządu Federalnego
Stanów Zjednoczonych, który zawiera prawo rządowe

Zebrane przez Biuro Rejestru Federalnego w ramach
Administracji Archiwów oraz Nagrań Narodowych
kontrolowane bezpośrednio przez Kongres
 USC jest oficjalną kompilacją i kodyfikacją ogólnych i
stałych Ustaw Federalnych Stanów Zjednoczonych

PUBLIC
Gromadzi wszystkie wydawnictwa prawne RF
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
12
PA Prawo Regulacji Federalnych
 Jest kodyfikacją Regulacji w celu egzekwowania Ustawodawstwa Stanów
Zjednoczonych (USC)

Żadne prawo nie jest obowiązujące, aż do przyjęcia przez CFR
 Zorganizowane w 50 «Tytułach» ponumerowanych od 1 do 50 w celu
reprezentacji szerokiego zakresu aspektów regulacji federalnych
Każdy Tytuł zawiera szeroki zakres «Podtytułów» dedykowanych
specyficznym zagadnieniom
 Jedna lub kilka Agencji Federalnych jest odpowiedzialna za Podrozdziały
 Każdy Podtytuł jest podzielony na «Części», «Sekcje» oraz «Paragrafy»

 Aktualizowana cztery razy każdego roku w postaci drukowanych
dokumentów
 Wersja cyfrowa jest nazywana e-CFR i jest aktualizowana codziennie
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
13
AP
Agencje Federalne
 AFe są unikalnymi jednostkami rządowymi, mającymi uprawnienia ingerencji
w trzy pola działalności Rządu Federalnego Stanów Zjednoczonych



Sądowniczą
Legislacyjną
Wykonawczą
 Są jednostkmi, które proponują i ustanawiają Regulacje w celu egzekucji
Prawa
 Każda agencja posiada zwykle uprawnienia kontroli dziedziny ( pola
działalności ), do której została powołana lub możliwą kontrolę nad dwoma
dziedzinami ( polami działalności ), Doktryna Rozdziału Juryzdykcji stwierdza,
że wszystkie trzy dziedziny nie mogą być w ręku jednej instytucji.
 Akt Prawny Procedury Administracyjnej (APA), Pub.L. 79-404, 60 Stat. 237,
ustanowiony Czerwiec 11, 1946, jest Ustawą Federalną Stanów
Zjednoczonych, która reguluje sposób, w jaki Agencje Administracji
Federalnej Stanów Zjednoczonych mogą proponować regulacje.
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
14
AP
Agencje Federalne
Legislative Branch
Architect of the Capitol
United States Botanic Garden
Congressional Budget Office
Government Accountability Office
Government Publishing Office
Library of Congress
Congressional Research Service
United States Copyright Office
Office of Compliance
United States Capitol Guide Service
United States Capitol Police
PUBLIC
Juducial Branch
Administrative Office of the United States Courts
Federal Judicial Center
Judicial Conference of the United States
Office of Probation and Pretrial Services
United States Sentencing Commission
Executive Branch
Executive Office of the President
United States Department of Agriculture
United States Department of Commerce
United States Department of Defense
United States Department of Education
United States Department of Energy
United States Department of Health and Human Services
United States Department of Homeland Security
United States Department of Housing and Urban Development
United States Department of the Interior
United States Department of Justice
United States Department of Labor
United States Department of State
United States Department of Transportation
United States Department of the Treasury
United States Department of Veterans Affairs
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
15
AP Agencja Federalna i Prawo
Regulacji Federalnych
 Gdzie to możliwe, Agencja Federalna publikuje Narodowy Konsensus
Standardów1) lub ustanowionych Standardów Federalnych jako Standardów
Bezpieczeństwa
 Obowiązkowe klauzule w Standardach, Inkorporowane jako Referencja2),
mają tę samą moc i skutek jak Standardy wymienione w Części 1910
 Na przykład, Standard Narodowego Konsensusu NFPA 70 jest wymieniony
jako referencyjny dokument w Załączniku A w Podrozdziale S-Electrical w
Części 1910 w Tytule 29 CFR
 NFPA 70 jest nieobowiązkowym Standardem, który został stworzony przez
National Fire Protection Association (NFPA) i jest także znany jako National
Electric Code (NEC).
 Inkorporacja przez Referencję, wszystkie obowiązkowe wymagania w NEC
są obowiązkowe jako OSHA
1)
2)
PUBLIC
See next slides
Is the act of including a second document within another document by only mentioning the second document. This act, if properly done, makes the entire
second document a part of the main document
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
16
PA Standardy Narodowego Konsensusu
 Zdefiniowane jako 29 USC § 652 (9) (Tytuł 29. Labor; Rozdział 15
Occupational Safety and Health)
 Termin “Standardy Narodowego Konsensusu" oznaczają każdy standard
związany z bezpieczeństwem pracy i zdrowiem lub modyfikacją tych które:
 (1) zostały adoptowane i opublikowane przez uznaną organizację je
tworzącą zgodnie z procedurą gdy możliwe do określenia przez Sekretariat*,
gdy osoby zainteresowane i będące przedmiotem wpływu standardu
osiągnęły porozumienie co do jego wprowadzenia
 (2) zostały sformułowane w sposób, który wymaga wzięcia pod uwagę
różnych punktów widzenia
 (3) zostały wyznaczone jako standard przez Sekretariat, po konsultacjach z
innymi Agencjami Federalnymi
*Labour Secretary
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
17
AP
Standardy Narodowego Konsensusu
 Standardy Konsensusu są postrzegane jako ogólnie akceptowane praktyki inżynierskie i
mogą być wykorzystywane w celach procesowych, gdy zostaną uznane za dowody
procesowe
 W przypadku incydentów procesowych wykonanie i bezpieczeństwo użytkowania są
porównywane z tymi standardami
 W niektórych przypadkach, ten typ narzucenia wytycznych jest bardziej krytyczny niż
ingerencja działania rządowe Agencji Federalnych
 Są zwykle pisane przez ochotników, a publikowane przez organizacje zaangażowane w
tworzenie formy prawnej
 Treść jest rezultatem pracy expertów i oparta jest na najlepszych źródłach wiedzy
dostępnej w rzeczywistym przemyśle.
 Składają się z różnych klas tematycznych zorientowanych na:





Produkt
Testy
Installację
Projekt
Ludzie
 Wiele było pod legalnym nadzorem organizacji rządowych
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
18
PA
OSHA
Occupational Safety and Health
Association
Agencja Federalna, która adoptuje
regulacje bezpieczeństwa pracy
OSHA audytuje NRTLs, National
Recognized Testing Laboratories
(e.g. UL)
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
19
AP
CFR w szczegółach - Tytuły
Title 1: General Provisions
Title 2: Grants and Agreements
Title 3: The President
Title 4: Accounts
Title 5: Administrative Personnel
Title 6: Domestic Security
Title 7: Agriculture
Title 8: Aliens and Nationality
Title 9: Animals and Animal Products
Title 10: Energy
Title 11: Federal Elections
Title 12: Banks and Banking
Title 13: Business Credit and Assistance
Title 14: Aeronautics and Space (also known as the Federal Aviation Regulations)
Title 15: Commerce and Foreign Trade
Title 16: Commercial Practices
Title 17: Commodity and Securities Exchanges
Title 18: Conservation of Power and Water Resources
Title 19: Customs Duties
Title 20: Employees' Benefits
Title 21: Food and Drugs
Title 22: Foreign Relations
Title 23: Highways
Title 24: Housing and Urban Development
Title 25: Indians
PUBLIC
Title 26: Internal Revenue (also known as the Treasury Regulations)
Title 27: Alcohol, Tobacco Products and Firearms
Title 28: Judicial Administration
Title 29: Labor
Title 30: Mineral Resources
Title 31: Money and Finance: Treasury
Title 32: National Defense
Title 33: Navigation and Navigable Waters
Title 34: Education
Title 35: Reserved (formerly Panama Canal)
Title 36: Parks, Forests, and Public Property
Title 37: Patents, Trademarks, and Copyrights
Title 38: Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief
Title 39: Postal Service
Title 40: Protection of Environment
Title 41: Public Contracts and Property Management
Title 42: Public Health
Title 43: Public Lands: Interior
Title 44: Emergency Management and Assistance
Title 45: Public Welfare
Title 46: Shipping
Title 47: Telecommunication
Title 48: Federal Acquisition Regulations System
Title 49: Transportation
Title 50: Wildlife and Fisheries
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
20
Ścieżka wewnątrz 29 CFR
AP
 Ścieżka, która łączy ( Inkorporacja przez Referencję ) CFR z Standardami
Elektrycznymi to:

Title 29 - Labour
 Subtitle B - Regulation related to Labour
 Chapter 17 – Occupational Safety and Health Administration, Department of
Labour
 Part 1910

Subpart S – Electrical

Appendix A to Subpart S OF Part 1910 - Reference for Further
Information
Inkorporacja przez Referencję
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
21
AP
PUBLIC
Ścieżka wewnątrz 29 CFR
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
22
AP
PUBLIC
Ścieżka wewnątrz 29 CFR
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
23
AP
PUBLIC
Ścieżka wewnątrz 29 CFR
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
24
AP
PUBLIC
Ścieżka wewnątrz 29 CFR
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
25
AP
PUBLIC
Ścieżka wewnątrz 29 CFR
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
26
AP
PUBLIC
Referencja CFR
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
27
AP Organizacja Narodowa Ochrony
Przeciwpożarowej
 Organizacja komercyjna adoptująca i tworząca Prawo i Standardy
związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym
 Każdy budynek, proces, instalacja oraz usługi podlegają Prawu i
Standardom NFPA
 NFPA nie jest Agencją Federalną ale jest odpowiedzialna Prawo i
Standardy, które są wymagane przez inne instytucje ( np. firmy
ubezpieczeniowe lub przez narodowe i lokalne systemy prawne.
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
28
AP
Narodowe Prawo Elektryczne
( National Electric Code ) NFPA 70
 NEC jest prawem obowiązującym dla Instalacji Elektrycznych w
USA
 Wszystkie instalacje elektryczne podlegają temu prawu
 Jest także podstawą audytów AHJ
 Ma ustanowiony status prawny i jest adoptowana w przepisach prawa lokalnego przez
władze lokalne, czasami z lokalnymi modyfikacjami
 NEC wymaga także zapewnienia zgodności urządzeń i systemów przez NRTL National
Recognized Testing Laboratory
 Ważnymi Artykułami są:
PUBLIC

90 Wprowadzenie ( inkorporacja przez referencję IEC 60364-1) i egzekwowanie Prawa przez AHJ

100 Definicja

409 Rozdzielnice i Sterownice Przemysłowe ( inkorporacja przez referencję UL 508A)

430 Silniki, Obwody Silnikowe, Kontrolery

630 Maszyny Przemysłowe ( inkorporacja przez referencję NFPA 79 i UL 508A)
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
29
AP
Upoważnione Władze Kontrolne
( Authority Having Jurisdiction )
NFPA 70 (National Electrical Code) – Artykuł 100 – Paragraf I
Authority Having Jurisdiction. Organizacja, urząd lub jednostka osobowa odpowiedzialna
za aprobowanie urzadzeń, materiałów, instalacji lub procedur.
FPN: Fraze “authority having jurisdiction” jest używana w dokumentacji NFPA w szerokim
zakresie gdyż agencje upoważnione od aprobacji jest wiele, jak i wiele różnych
odpowiedzialności. Gdy w grę wchodzi nadzrędność bezpieczeństwa publicznego
upoważnionymi władzami kontrolnymi mogą być władze federalne, stanowe, lokalne lub inne
regionalne departamenty lub jednostki osobowe takie jak szef straży pożarnej; marszałek
straży pożarnej; szef ochrony przeciwpożarowej, department pracy lub zdrowia; urzędnik
biurowy; inspektor elektryczny inspektor lub inni mający status AHJ. Dla potrzeb
ubezpieczenia, departament inspekcji ubezpieczeń, biuro szacunkowe lub inni reprezentanci
ubezpieczeniowi mające status AHJ. W wielu przypadkach właściciel lub jego/jej
wyznaczony agent pełni rolę AHJ; dla instalacji rządowych, oficer zarządzający lub urzędnik
departamentu mogą mieć status AHJ.
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
30
AP
Upoważnione Władze Kontrolne
( Authority Having Jurisdiction )
NFPA 70 (National Electrical Code) – Artykuł 80
80.13 Authority. Gdziekolwiek użyte w tym artykule, termin „authority
having jurisdiction” określa szefa inspektorów elektrycznych lub inne
jednostki wyznaczone przez instytucje rządowe. To Prawo będzie
administrowane i egzekwowane przez „authority having jurisdiction”
wyznaczone przez władze rządowe jak poniżej.
(1) „Authority having jurisdiction” posiadają prawo wprowadzania
interpretacji Prawa w celu zapewnienia przejrzystości wymagań, jak
zezwolono w 90.4.
(2) Gdy działanie urządzeń lub instalacji elektrycznych może być
niebezpieczne dla życia ludzkiego lub mienia, „authority having
jurisdiction” ma uprawnienia odłączenia zasilania, jak ustalone przez
Komisję….
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
31
AP
PUBLIC
Upoważnione Władze Kontrolne
( Authority Having Jurisdiction )
Confidential -- For Internal Use Only. Copyright © 2006 Rockwell Automation, Inc.Copyright
All rights ©reserved.
2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
AP
Upoważnione Władze Kontrolne
( Authority Having Jurisdiction )
 AHJ są organizacjami – lub jednostkami – które mają
uprawnienia i odpowiedzialność podejmować
decyzje o dopuszczeniu instalacji na poziomie
stanowym i lokalnym. Są odpowiedzialnymi za
dopuszczenie wszystkich systemów elektrycznych.
 AHJ to na przykład:
 Lokalny Inspektor Budynku
 Marszałek Straży Pożarnej
 Szeryf
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
34
AP Obowiązywanie NEC w stanach –
Listopad.2015-Luty.2016
Alabama AL
AK
Alaska
AZ
Arizona
Arkansas AR
California CA
Colorado CO
Connecticut CT
Delaware DE
FL
Florida
GA
Georgia
HI
Hawaii
ID
Idaho
IL
Illinois
PUBLIC
IN
Indiana
IA
Iowa
KS
Kansas
KY
Kentucky
LA
Louisiana
ME
Maine
MD
Maryland
Massachusetts MA
MI
Michigan
MN
Minnesota
MS
Mississippi
MO
Missouri
MT
Montana
NE
Nebraska
NV
Nevada
New Hampshire NH
NJ
New Jersey
NM
New Mexico
NY
New York
North Carolina NC
North Dakota ND
OH
Ohio
OK
Oklahoma
OR
Oregon
Pennsylvania PA
Rhode Island RI
South Carolina SC
South Dakota SD
TN
Tennessee
TX
Texas
UT
Utah
VT
Vermont
VA
Virginia
Washington WA
West Virginia WV
WI
Wisconsin
WY
Wyoming
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
35
AP Standardy Elektryczne dla Maszyn
Przemysłowych NFPA 79
 NFPA 79 definiuje specyficzne wymagania dla instalacji w
Przemysłowych Maszynach Elektrycznych i jest wykorzystywana w
suplemcie NEC
 Jej odpowiednikiem w UE jest IEC 60204-1 Bezpieczństwo Maszyn
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
36
AP
NFPA 70E
NFPA 70E – Wymagania Bezpieczeństwa Elektrycznego dla Stanowisk
Pracy
 Określa poziom bezpieczeństwa podczas pracy z bezpośrednim
kontaktem z częściami systemu
 Określa dostęp do obszarów niebezpiecznych
 Pomiar ryzyka ( ryzyko porażenia oraz łuku elektrycznego )
 Dobór odpowiedniego ubioru
 Wymagania oznakowania
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
37
NA
Łuk Elektryczny
Przykłady Łuku Elektrycznego
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
38
AP
Instytucje, standardy i zgodność
oznaczeń
Przykład: Obliczenia Energii Łuku Elektrycznego
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
39
AP
Instytucje, standardy i zgodność
oznaczeń
!
WARNING
PPE =
Personal
Arc Flash and Shock Hazard
Appropriate PPE Required
24 inch Flash Hazard Boundary
3
cal/cm•2 Flash Hazard at 18 inches
1DF
PPE Level, 1 Layer 6 oz Nomex ®,
Leather Gloves Faceshield
480 VAC Shock Hazard when Cover is removed
36 inch Limited Approach
12 inch Restricted Approach - 500 V Class 00 Gloves
1 inch Prohibited Approach - 500 V Class 00 Gloves
Protection
Equipment
Środki
Ochrony
Osobistej
Equipment Name:NoName Pump Starter
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
40
AP
NEMA
National Electrical Manufacturers Association



PUBLIC
Organizacja komercyjna wytwórców, która publikuje dane rynkowe, standaryzuje produty i
tworzy standardy, szczególnie na rynek Stanów Zjednoczonych
Wiele Standardów opiera się na działaniach NEMA
Przykłady: NEMA 250 ( Typoszereg Rozdzielnic ) – Typoszereg NEMA
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
41
AP
NEMA
Przykład: NEMA 250 (Typoszereg Rozdzielnic ) NFPA 70 (NEC)Tabela 430.91
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
42
AP
NEMA
Przykład: Typoszereg i wymiary całkowite Styczników NEMA ICS-2
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
43
AP
Underwriters Laboratory
 UL jest Amerycańską znaną na świecie firmą konsultującą aspekty bezpieczeństwa i
certyfikującą z sidzibą w Northbrook, Illinois
 Założona w 1894 jako Underwriters' Electrical Bureau (a bureau of the National Board
of Fire Underwriters)
 Zapewnia związaną z bezpieczeństwem certyfikację, walidację, testy, inspekcje,
audyt, doradztwo i szkolenia dla wielu klientów, włączając wytwórców, detalistów ,
liderów rynkowych, organizacji regulujących na rynku, firm serwisujących oraz
klientów.
 Jest jedną z wielu organizacji aprobowanych przez Agencję Federalna OSHA do
wykonywania testów bezpieczeństwa znaną jako National Recognized Testing
Laboratories
 Dla większości AHJ oznaczenie UL jest wystarczającym potwierdzeniem
wymagań instalacji na rynku SZ, co za tym idzie zaaprobowaniem instalacji.
PUBLIC
spełnienia
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
44
NA
Underwriters Laboratory
 Essentially there are two markings on most products
 UL Listed are products that meet the UL safety requirements
and may be used as a stand-alone product
 UL Recognized are products that are part of a system or that
have technical or structural limitations, so that they may not
be used as an independent product
 The Conditions of Acceptability (CA) explain what can be done to
complete the product and/or what its limitations of use are
The combination is Listed
Single component is Recognized
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
45
AP
Oznaczenia
Opis symboli
UL listed for the USA
UL listed for Canadian standards
UL listed for USA and Canada
UL recognized for USA
UL recognized for Canadian standards
UL listed for USA and Canada
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
46
AP
Liczba Kategorii Sterowania
i Numer Pliku
CCN - Category Control Number
 Jest to system oznaczeń UL w celu identyfikacji indywidualnych
kategorii. ( np. Stycznik Magnetyczny )
 UL/ cULus - 4 litery
( na przykład NLDX )
 cUL
- 4 litery poprzedzone 7 ( na przykład NLDX7 )
 UR
- 4 litery poprzedzone 2
( na przykład NLDX2 )
 cUR
- 4 litery poprzedzone 8
( na przykład NLDX8 )
Numer Pliku
 Indywidualne produkty są wymienione w Numerach Pliku UL
 Przykład E3125 ( Magnetyczny Rozrusznik Silnikowy )
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
47
AP
Oznaczenie UL 508A
Płyta w rozdzielnicy
Ocena Produktu Zainstalowanego
PUBLIC
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.
48

Podobne dokumenty