plan pracy rady rodziców - Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej

Transkrypt

plan pracy rady rodziców - Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
PLAN PRACY RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Lp.
Zadania
I
1.Opracowanie i przedstawienie
sprawozdania z działalności Rady
Rodziców za ubiegły rok.
Odpowiedzialni
za realizację
Przewodniczący Rady
Rodziców
Termin
IX 2011
2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu
pracy Rady Rodziców na rok szkolny
2011/2012, regulaminu Rady Rodziców.
3. Ustalenie wysokości składki na fundusz
Rady Rodziców i podanie do ogólnej
wiadomości.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie planu
finansowego Rady Rodziców na rok
szkolny 2011/2012.
II
5. Poinformowanie ogółu rodziców
o podjętych działaniach Rady Rodziców.
1. Analiza programu wychowawczego.
Przedstawiciel klasowej Spotkania z
Rady Rodziców
rodzicami
Przewodniczący Rady
do X 2011
Rodziców
2. Zgłaszanie oczekiwań i propozycji
rodziców do planu pracy szkoły.
2. 3. Udział rodziców w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych.
Prezydium Rady
Rodziców
XI 2011
Cały rok
III
IV
4. Uaktywnienie rodziców z pasją do
przeprowadzenia prelekcji tematycznych
i warsztatów.
Wychowawcy klas
Rada Rodziców
1.Pomoc w dofinansowaniu potrzeb
związanych z funkcjonowaniem Zespołu
Szkół.
Prezydium Rady
Rodziców
2. Udział rodziców w pozyskiwaniu
sponsorów, środków finansowych.
1.Współudział w organizacji uroczystości
szkolnych:
- Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół
im. Żołnierzy Armii Krajowej,
- Dzień Patrona Szkoły; ślubowanie
klas I,
- Dzień Europejski,
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Prezydium Rady
Rodziców
Od IX 2011
wg kalendarza
imprez
szkolnych
-
„Półmetek” klasowy,
Studniówka,
Uroczyste pożegnanie
maturzystów,
Zakończenie roku szkolnego
2011/2012.
2. Dofinansowanie działalności Samorządu
Uczniowskiego.
3. Dofinansowanie wycieczek szkolnych.
PLAN PRACY ZATWIERDZONY PRZEZ PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W DNIU 12. 09. 2011r.

Podobne dokumenty