Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej

Transkrypt

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej
REGULAMIN PRZYZNAWANIA
POMOCY ZDROWOTNEJ
dla Nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
opracowany na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz Uchwały Nr
XVI/86/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Podstawę odpisu na fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli stanowi kwota
stanowiąca 0.03 % rocznego funduszu płac czynnych nauczycieli.
2. Kwota odpisu naliczanego na dany rok kalendarzowy zostanie podana nauczycielom
do wiadomości do końca I kwartału danego roku kalendarzowego.
3. Dyrektor szkoły może powołać w swojej placówce komisję ds. rozpatrywania
wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej, jako ciało opiniodawcze.
4. Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać nauczyciele ( zatrudnieni co najmniej w
połowie obowiązującego wymiaru zajęć
dydaktyczno-wychowawczych), byli
nauczyciele - emeryci i renciści, którzy przeszli na te świadczenia ze szkoły, której
organem prowadzącym jest gmina Miejska Lubań.
5. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
6. Zasiłek może być przyznany w związku:
a) przewlekłą chorobą nauczyciela
b) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu;
c) długotrwałym leczeniem specjalistycznym i rehabilitacją leczniczą,
d) koniecznością zakupu: sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych, wózków
inwalidzkich itp.
e) koniecznością skorzystania z usługi protetyki dentystycznej, ze względów
zdrowotnych, zawodowych i estetycznych,
f) koniecznością leczenia sanatoryjnego,
g) koniecznością zapewnienia dodatkowej opieki nauczycielowi
II. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ
1. Osoby uprawnione do korzystania z w/w pomocy zobowiązane są przedłożyć:
a ) wniosek w sprawie udzielenia pomocy;
b) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela;
c) dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem;
•
w uzasadnionych przypadkach brak w/w dokumentów spowoduje, że pomoc
pieniężna przyznana osobie uprawnionej zostanie pomniejszona o podatek
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
d) oświadczenie o dochodach netto na jednego członka rodziny ze wszystkich
źródeł przychodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
( załącznik nr 1)
2. Otrzymanie pomocy uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
osoby składającej wniosek oraz posiadanych przez szkołę środków finansowych.
3. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły po zapoznaniu
się z opinią komisji.
4.Wnioski o pomoc z Funduszu Zdrowotnego zainteresowani składają w sekretariacie
szkoły na przeznaczonym do tego formularzu.(załącznik nr 2)
5. Decyzje w sprawie wniosków podejmowane są przez dyrektora szkoły raz na kwartał, a
w przypadkach szczególnych (nagłych zdarzeniach losowych) w terminie do 2 tygodni od
daty złożenia wniosku.
6. Informacje o przyznaniu pomocy z Funduszu Zdrowotnego podawane są
do wiadomości nauczycieli, z uwzględnieniem liczby osób i wysokości przyznanych
świadczeń.
III WYSOKOŚC POMOCY ZDROWOTNEJ
1.Wysokość przyznanego zasiłku uzależniona jest od :
a) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, wpływających na sytuację
materialną,
b) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
c) sytuacji materialnej nauczyciela,
d) wysokość środków na pomoc zdrowotną,
e) liczby złożonych wniosków.
2. Uprawniony może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w przypadku ciężkiej,
przewlekłej choroby dwa razy do roku.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia regulaminu zostaną podane do wiadomości wszystkim uprawnionym.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa,
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. .......................................................................................................
4 ..........................................................................................................
Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci ( w wieku do 18 lat lub do czasu
ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat ) wspólnie zamieszkujących z
wnioskodawcą i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.
Oświadczam, że dochody moje i wymienionych kolejno członków gospodarstwa domowego składają się z:
L.p.
Miejsce pracy lub nauki
Źródło dochodu
Dochód netto
1
2
3
4
Należy podać wszystkie dochody ( w tym np. alimenty, dochody ze środków U.E. po odliczeniu kosztów uzyskania, inne dochody
nieopodatkowane w Polsce, itd. ) wszystkich członków rodziny;
Oświadczenie o wysokości dochodów netto na jednego członka rodziny
.................................................................................................................................. zł
Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za
wpisanie danych nieprawdziwych.
............................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
Załącznik nr 2
W N I O S E K
o przyznanie zasiłku w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli
…………………………………………..
imię i nazwisko
…………………………………………..
adres zamieszkania
…………………………………………..
Dyrektor
miejsce pracy, emeryt, rencista*
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Proszę o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego , z powodu:
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki:
1)……………………………………………………………………………………………………………………..
2)……………………………………………………………………………………………………………………..
3)……………………………………………………………………………………………………………………..
4)……………………………………………………………………………………………………………………..
Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.
....................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
____________________________________________________________________________________________
Decyzja o przyznaniu świadczenia:
Przyznano zasiłek pieniężny w kwocie……………………………………………………….
(słownie zł: ……………………………………………………………………………………..
....................................................................
(data i podpis dyrektora)
Zarządzenie nr ………..
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
z dnia ………………. 2009 r.
w sprawie: powołania komisji w celu rozpatrywania wniosków i przyznawania
zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
Na podstawie Uchwały Nr XVI/86/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia
2007 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
powołuje komisję do rozpatrywania i przyznawania zasiłków na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli.
1. Joanna Szkudlarek
2. Elżbieta Fenczyszyn
3. Edyta Kalinowska –Hanka
4. Elwira Dziura
5. Danuta Grabska
dyrektor, przewodniczący komisji
nauczyciel, prezes ZNP
nauczyciel
specjalista ds. kadr
emeryt
Lubań, dnia …………………..
……………………………….
Imię i nazwisko
Oświadczenie
Ja niżej podpisany(a) zatrudniona na stanowisku
……………………………………………………………………………..
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.
Oświadczam, że informacje nabyte w związku z pełnieniem obowiązku
członka komisji przyznającej świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej
wykorzystywać będę tylko do celów wykonywanej pracy i zachowam je w
tajemnicy wobec osób trzecich.
……………………………
podpis

Podobne dokumenty