instytut pamięci narodowej, centrum studiów nad zimną wojną

Transkrypt

instytut pamięci narodowej, centrum studiów nad zimną wojną
CALL FOR PAPERS
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Need to Know. Świat wywiadu i polityka.
Spojrzenia ze Wschodu i z Zachodu.
Bruksela, 8–9 listopada 2011 r.
Jednym z ubocznych skutków upadku systemu komunistycznego w Europie ŚrodkowoWschodniej stało się stosunkowo szybkie udostępnienie tajnych dotąd danych o
najważniejszych aspektach działania organizacji wywiadowczych niektórych krajów Układu
Warszawskiego. Można dzięki temu badać wiele kluczowych kwestii, takich jak: wpływ
informacji wywiadu na decyzje polityczne, międzynarodowa współpraca wywiadowcza,
obieg i przetwarzanie informacji wywiadu; cele, metody i formy pracy wywiadu; źródła
informacji i operacje wywiadowcze; ludzie wywiadu; wywiad jako organizacja itd.
Podstawowym celem konferencji jest konfrontacja doświadczenia badaczy z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej na co dzień analizujących wspomniane materiały z wypracowaną od
dawna na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych metodologią badań nad
problematyką wywiadowczą.
Obrady konferencji będą koncentrować się na współczesnym wywiadzie od czasów II Wojny
Światowej po lata walki z terroryzmem z naciskiem na okres Zimnej Wojny. Nie chcemy
jednak, by ograniczała nas chronologia. Ważniejsze są dla nas wymienione niżej zagadnienia,
warte przedyskutowania, także w ujęciu komparatystycznym. Pamiętamy także, że w
Programie Sztokholmskim Unia Europejska zaznaczyła ostatnio silniej swoją rolę na
interesującym nas polu (w szczególności wymiany informacji wywiadu).
Katalog zagadnień wartych naszym zdaniem poruszenia, ale otwarty także na nowe
propozycje obejmuje:
Nowe źródła – nowe możliwości – zmodyfikowane metody analizy w badaniach nad
wywiadem.
Miejsce wywiadu w systemach politycznych.
Mechanizmy kontroli państwa nad funkcjonowaniem służb wywiadowczych.
Rola wywiadu w kształtowaniu stosunków Wschód–Zachód podczas zimnej wojny.
Informacje wywiadowcze a podejmowanie decyzji w polityce międzynarodowej.
Specyfika przetwarzania informacji w organizacjach wywiadowczych (intelligence
circle) i jej wpływ na jakość informacji wywiadu.
Mocne i słabe strony źródeł informacji wywiadowczych (osobowych, technicznych i
otwartych), w tym zwłaszcza źródeł osobowych (HUMINT).
Światopogląd oficerów wywiadu, jego źródła (esprit de corps, wykształcenie,
pochodzenie, płeć) i wpływ na jakość informacji wywiadu.
Nauka dla wywiadu – wywiad dla nauki (etyka, psychologia, matematyka, nauki
techniczne).
Przykłady operacji wywiadowczych (case studies) niosących wciąż aktualne lekcje dla
bezpieczeństwa europejskiego (np. w odniesieniu do takich zagadnień jak: terroryzm,
rola emigracji, migracji, wspólnot mniejszości narodowych i religijnych, przykłady
działań wywiadu ekonomicznego i naukowo-technicznego, dezinformacja, tajne
operacje itd.).
Konferencja odbędzie się w Brukseli w South Denmark House i w Parlamencie Europejskim
w dniach 8–9 listopada 2011 r. Jest ona zaplanowana jako wydarzenie towarzyszące polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej. Współorganizatorami konferencji są: Paweł Zalewski, MEP
(Europejska Partia Ludowa), Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Centrum Studiów nad Zimną Wojną – Uniwersytet
Południowej Danii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Obrady będą prowadzone w języku angielskim.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze
referentów, jak i publiczności. Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu
(zakwaterowanie, posiłki) oraz zwrócą koszty podróży.
Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić
referat przyjmowane są do 15 maja 2011 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt
referatu (500–700 słów) w języku angielskim.
Program konferencji zostanie ustalony do 30 maja 2011 r.
Ze względu na procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Parlamencie Europejskim osoby
zainteresowane udziałem w konferencji w charakterze słuchaczy proszone są o rejestrację
poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego formularza. Za udział w konferencji
organizatorzy nie pobierają żadnych opłat.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
[email protected]
lub:
Anna Piekarska
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
POLAND
„Konferencja 2011”
fax: +48.22.431.83.80
Informacje dodatkowe:
Anna Piekarska – [email protected]

Podobne dokumenty