Uprawy Sadownicze_BM86

Komentarze

Transkrypt

Uprawy Sadownicze_BM86
Uprawy sadownicze
Edycja 2013
Terminy stosowania środków ochrony roślin Arysta LifeScience w uprawie drzew pestkowych i ziarnkowych
Apacz 50 WG
Acaramik 018 EC
Acaramik 018 EC
Carpovirusine Super SC
Sanmite 20 WP
Sanmite 20 WP
Funguran-OH 50 WP
Funguran-OH 50 WP
Indofil 50 WP
Captan 80 WG
Kosmik 360 SL
Targa Super 05 EC
nabrzmiewanie
pąków
pękanie pąków
ukazywanie się
pierwszych liści
zielony pąk
Targa Super 05 EC
różowy, biały pąk
kwitnienie
opadanie płatków
wzrost zawiązków
owocowych
wzrost owoców
po czerwcowym
opadaniu
Zakres działania
Apacz 50 WG
Acaramik 018 EC
Carpovirusine Super SC
Sanmite 20 WP
Funguran-OH 50 WP
mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa
miodówka gruszowa plamista
owocówka jabłkóweczka
przędziorki
parch jabłoni, zaraza ogniowa, rak bakteryjny drzew pestkowych
Indofil 50 WP
parch jabłoni, parch gruszy
Captan 80 WG
parch jabłoni, parch gruszy, gorzka zgnilizna wiśni
Kosmik 360 SL
chwasty dwuliścienne i jednoliścienne (jednoroczne i wieloletnie)
Targa Super 05 EC
chwasty jednoliścienne (jednoroczne i wieloletnie)
Uprawy sadownicze
Terminy stosowania
dorastanie
i dojrzewanie
zbiór
po zbiorze
owoców
Terminy stosowania biostymulatora Asahi SL, aktywatorów i nawozów dolistnych Arysta LifeScience
w uprawie drzew pestkowych i ziarnkowych
Asahi SL
Goëmar BM 86
Calibra
Colorado
Folical
InCa
Fruton Calcium
Pollinus
nabrzmiewanie
pąków
pękanie pąków
ukazywanie się
pierwszych liści
zielony pąk
różowy, biały pąk
kwitnienie
opadanie płatków
wzrost zawiązków
owocowych
wzrost owoców
po czerwcowym
opadaniu
Zakres działania
Asahi SL
biostymulator wzrostu plonowania roślin
Goëmar BM 86
aktywator kwitnienia i wiązania owoców
Calibra
aktywator wielkości owoców
Colorado
aktywator wybarwienia owoców
Folical
aktywator odżywienia wapniem
InCa
Fruton Calcium
Pollinus
przełomowy system wspierający transport wapnia w roślinie
wapniowy nawóz dolistny
atraktant owadów zapylających
Uprawy sadownicze
Terminy stosowania
dorastanie
i dojrzewanie
zbiór
po zbiorze
owoców
Spis treści
Ochrona przed szkodnikami
1
Apacz 50 WG
Acaramik 018 EC
Carpovirusine Super SC
Sanmite 20 WP
2
3
4
6
Ochrona przed chorobami
7
Captan 80 WG
Funguran – OH 50 WP
Indofil 80 WP
8
9
10
Zwalczanie chwastów
11
Kosmik 360 SL
Targa Super 05 EC
Targa 10 EC
Pilot 10 EC
12
13
13
13
Poprawa jakości i wielkości plonów
14
Ochrona przed szkodnikami
Asahi SL
15
PhysioActivatorTM Technology
22
Goëmar BM 86
24
Calibra28
Colorado31
Goteo32
Folical35
InCa36
Fruton Calcium
40
Pollinus42
Program Poprawy Jakości Owoców
44
Program stosowania aktywatorów
46
Jabłoń47
Truskawka50
Czereśnia52
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe wskutek zastosowania środka
niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go
w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie,
nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów zwalczanych gatunków, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe
przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie reklamacji należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.
Uprawy sadownicze
1
Insektycyd nowej generacji. Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo,
wgłębnie i układowo.
Acaramik 018 EC to środek owadobójczy i przędziorkobójczy o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owadów szkodliwych w sadach i przędziorków w uprawach pod osłonami. Na roślinie działa wgłębnie.
Zalety
Długi, 3- 4 -tygodniowy okres ochrony sadów.
Skuteczne zwalczenie szkodników odpornych na insektycydy z innych grup chemicznych.
Wysoka skuteczność działania przy niskich dawkach.
Mała toksyczność dla ssaków i środowiska jak również niska fitotoksyczność dla upraw.
Skuteczność w różnych warunkach pogodowych, w szerokim zakresie temperatur,
Wygodna forma użytkowa środka w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej.
Doświadczenia naukowe i wdrożeniowe wykazały doskonałą skuteczność insektycydu
Apacz 50 WG w zwalczaniu mszycy jabłoniowej (Aphis pomi) i jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea) w 3 dni po zabiegu opryskiwania. W trakcie dalszych obserwacji, prowadzonych nawet 28 dni po zabiegu nie stwierdzono występowania żywych mszyc na liściach.
Zalety
Substancja aktywna – abamektyna należy do nowej grupy chemicznej, innej niż dotychczas
zarejestrowane insektycydy. Zapewnia to skuteczniejszą walkę ze szkodnikiem i utrudnia
wytworzenie ras odpornych na dotychczas stosowane w Polsce substancje.
Brak fitotoksycznego działania na faunę pożyteczną, ograniczającą populację miodówki
w sadzie. We Włoszech, Hiszpanii czy Francji, gdzie abamektyna jest podstawową substancją do zwalczania miodówki, Acaramik 018 EC jest dopuszczony do stosowania w sadach
prowadzących integrowaną produkcję owoców.
Wysoka skuteczność w zwalczaniu miodówek również tych odpornych na insektycydy z innych grup chemicznych.
Skład: abamektyna – 18 g w 1 litrze środka
Skład: chlotianidyna – 50%
Unikalny sposób działania w roślinie i w organizmie szkodnika
Na opryskanej roślinie Apacz 50 WG działa układowo oraz powierzchniowo. Substancja
aktywna po zabiegu szybko wnika i doskonale przemieszcza się w roślinie we wszystkich
kierunkach, częściowo jednak pozostaje na opryskanej powierzchni. Przemieszczając się,
chlotianidyna dociera do wszystkich, a szczególnie tych najmłodszych, najbardziej zagrożonych części rośliny oraz do nieopryskanych niżej położonych liści.
Apacz 50 WG niezależnie od drogi wnikania do organizmu owada:
– kontaktowo – poprzez oskórek i nabłonek,
– żołądkowo – poprzez przewód pokarmowy,
– oddechowo – przez system tchawek,
docelowo wnika do komórek nerwowych – neurotoksyna.
Po jego zastosowaniu w pierwszym etapie obserwujemy zwiększoną ruchliwość (nadwzbudzenie) owada, a w następnym paraliż i śmierć. Żerowanie szkodnika zostaje zahamowane nawet
wówczas, jeśli dawka środka była niższa od dawki letalnej (powodującej śmierć szkodnika).
Chlotianidyna powoduje w organizmie szkodnika zakłócenia w przenoszeniu bodźców w neuronach poprzez hamowanie działania acetylocholiny, wchodząc w reakcje z białkowymi receptorami.
Zalecenia stosowania
uprawa
SZKODNIK
DAWKA
termin zabiegu
jabłonie
mszyca jabłoniowa
100 g/ha
mszyca jabłoniowo-babkowa
150 g/ha
miodówka gruszowa
150 g/ha
Opryskiwać w momencie pojawienia się
pojedynczych kolonii mszyc, w okresie gdy owoce
osiągną wielkość około 20 mm do fazy, gdy owoce
osiągną 70% typowej wielkości.
grusza
2
Uprawy sadownicze
Sposób działania w roślinie i w organizmie szkodnika
Acaramik 018 EC wykazuje działanie zarówno owadobójcze, jak i roztoczobójcze. Na owady działa
żołądkowo i słabiej kontaktowo, a w roślinie wgłębnie (najlepiej pobierana jest przez młode liście).
Preparat wnika do rośliny w ciągu 6-8 godzin, dzięki temu nie pozostaje na roślinie i nie zagraża
faunie pożytecznej. Abamektyna należy do związków określanych jako laktony makrocykliczne i jest
naturalnym produktem fermentacji przeprowadzanej przez mikroorganizmy glebowe Streptomyces
avermitilis. Związek ten zaburza funkcjonowanie układu nerwowego szkodnika hamując przekazywania sygnałów. Wizualnym efektem działania abamektyny jest paraliż szkodnika, następujący
najpóźniej po kilku godzinach od zastosowania preparatu. Szkodniki przestają żerować, natomiast
najwyższą śmiertelność notuje się po kilku dniach od zastosowania abamektyny.
Zalecenia stosowania
uprawa
SZKODNIK
DAWKA
termin zabiegu
grusza
miodówka gruszowa
plamista
0,75 l/ha
Opryskiwać w okresie składania jaj i na początku
wylęgania się larw, tj. przed kwitnieniem grusz, po
kwitnieniu albo w drugiej lub trzeciej dekadzie czerwca.
Uwagi
1. Oprysk najlepiej wykonać bardzo wczesnym wieczorem lub w nocy, aby substancja aktywna nie była narażona na działanie promieniowania UV.
2. Do cieczy roboczej warto dodać adiuwant np. Superam 10 AL, szczególnie gdy pędy i liście
są już pokryte spadzią.
3. W Unii Europejskiej abamektyna jest stosowana również do zwalczania szpecieli żerujących na gruszach oraz przędziorka chmielowca żerującego na truskawce (dawka 1,25 l/ha
w 1000- 2000 l wody, karencja 14 dni, opryskiwać po zauważeniu szkodnika, maksymalnie
2 zabiegi w sezonie w odstępie 5-14 dni).
Ochrona przed szkodnikami
3
Carpovirusine Super to biologiczny środek owadobójczy zawierający wirusa CpGV przeznaczony do zwalczania owocówki jabłkóweczki.
Zalety
Carpovirusine Super w przeciwieństwie do standardowych preparatów chemicznych jest
całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego i konsumenta – brak okresu karencji i prewencji.
Preparat dopuszczony jest do stosowania w sadach z IPO i ekologicznych.
Carpovirusine Super wykazuje całkowitą selektywność i brak szkodliwego oddziaływania na faunę pożyteczną. W sadach, w których stosuje się Carpovirusine Super, jest
więcej owadów i roztoczy drapieżnych w porównaniu z sadami, w których owocówkę zwalcza się metodami tradycyjnymi.
Zastosowanie Carpovirusine Super w ciągu jednego sezonu ogranicza liczebność populacji owocówki jabłkóweczki w kolejnych sezonach. Zjawisko to spowodowane jest nie tylko zmniejszeniem liczby larw schodzących na zimowanie. Część larw po pobraniu dawek
subletalnych preparatu kończy rozwój, a ich śmiertelność w trakcie zimowania jest wyższa.
Te, które przezimują, często jako motyle stają się nosicielami wirusa i źródłem zakażenia dla
kolejnego pokolenia. W efekcie populacja szkodnika w sadzie ulega ograniczeniu i co roku
wylatuje coraz mniej motyli.
Stosowanie Carpovirusine Super nie powoduje powstawania odporności.
Carpovirusine Super wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu larw owocówki jabłkóweczki ras odpornych na insektycydy z różnych grup chemicznych.
Carpovirusine Super nie powoduje powstawania ordzawień na owocach odmian wrażliwych, np. Golden Delicious.
Skład: 1 x 1013 jednostek Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV) – entomopatogeniczny
wirus z rodziny Baculoviridae w 1 l środka
Sposób działania
Carpovirusine Super jest preparatem o działaniu żołądkowym. Oznacza to, że zawarty w nim
wirus, aby zadziałać, musi trafić do układu pokarmowego larwy owocówki. Dopiero w przewodzie pokarmowym następuje hydroliza (rozkład) otoczki wirusa, w wyniku której uwalniane są
wiriony, które wnikają do nabłonka przewodu pokarmowego larwy. Wystarczą dwie cząstki wirusa, aby zainfekować młodą larwę. Po wniknięciu do komórek wirusy intensywnie namnażają
się, doprowadzając do rozpadu komórek, do których wniknęły.
Niezwykle istotny jest fakt, że larwy przestają żerować w krótkim czasie po infekcji. Ponieważ
wiele larw pobiera cząstki wirusa, przegryzając chorion (osłonkę jaja) w trakcie wylęgu, część
z nich ginie, zanim rozpoczną żerowanie na zawiązkach/owocach. Pozostałe larwy pobierają
wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania na zawiązku/owocu, ale uszkodzenia skórki powstałe w wyniku wstępnego żerowania bardzo młodych larw szybko się zabliźniają i nie wpływają na jakość owoców.
4
Uprawy sadownicze
Larwa owocówki
jabłkóweczki
Postać dorosła
Uszkodzenia owocu
Zalecenia stosowania
uprawa
SZKODNIK
DAWKA
termin zabiegu
drzewa
owocowe
owocówka
jabłkóweczka
1 l/ha
(1000 l wody/ha)
Optymalny termin zabiegu to faza poprzedzająca wylęganie
się larw owocówki jabłkóweczki z jaj, tzw. stadium czarnej
główki (około 10 dni po zaobserwowanym maksimum lotów
szkodnika). W przypadku znacznie przedłużających się
wylotów szkodnika zalecane jest powtórzenie zabiegu.
Uwagi
1. Carpovirusine Super powinien być stosowany w formie oprysku drobnokroplistego. Ze
względu na działanie żołądkowe preparatu ważne jest równomierne pokrycie roślin cieczą
użytkową. W przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów zawierających w składzie
CpGV do cieczy roboczej nie trzeba dodawać środków zachęcających larwy do żerowania
(mleko, cukier).
2. Carpovirusine Super pozostaje aktywny na roślinie przez 10-12 dni. Preparat odporny jest
na zmywanie do 20 mm opadu, podobnie jak inne insektycydy. Dlatego w przypadku wystąpienia gwałtownych opadów bezpośrednio po zabiegu zalecane jest jego powtórzenie.
3. Carpovirusine Super może być stosowany łącznie z wieloma fungicydami zawierającymi
m.in. kaptan, mankozeb, ditianon, krezoksym metylowy, tebukonazol, bupirynat, tiuram
i tiofanat metylowy. Zawsze jednak należy sprawdzić, czy w mieszaninie roztworów nie
wytrącają się np. osady lub nie zachodzą inne procesy świadczące o niezgodności fizykochemicznej preparatów. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania Carpovirusine Super
i preparatów, których składnikami aktywnymi są związki miedzi lub siarka, ze względu na
niekorzystny wpływ na wirusy (związki miedzi) lub działanie repelentne względem larw owocówki (siarka). Nie zaleca się mieszania Carpovirusine Super z insektycydami.
4. Carpovirusine Super należy przechowywać:
– przed otwarciem: –18ºC (zamrażanie) – do 24 miesięcy; do +6ºC – do 8 miesięcy;
– po otwarciu opakowania: –18ºC (zamrażanie) – do 24 miesięcy; do +6ºC (chłodnia) – do 8
miesięcy; do 20ºC – do 3 tygodni. Nie zaleca się przechowywania w temperaturze powyżej
25ºC ze względu na ryzyko spadku skuteczności.
Ochrona przed szkodnikami
5
Środek roztoczobójczy i owadobójczy o działaniu kontaktowym.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Zalety
brak odporności krzyżowej wobec innych grup akarycydów i insektycydów
szybki efekt działania, obserwowany już po 15 minutach od zastosowania
działanie w szerokim zakresie temperatur
bezpieczeństwo dla ssaków i środowiska naturalnego
Ochrona przed chorobami
Skład: pirydaben – 20%
Sposób działania
Sanmite zwalcza wszystkie ruchome stadia przędziorków: larwy, nimfy, dorosłe. Wykazuje doskonałą skuteczność wobec wielu rodzajów przędziorków, jak również wobec roztocza truskawkowego.
6
Zalecenia stosowania
uprawa
SZKODNIK
DAWKA
TERMIN ZABIEGU
drzewa owocowe
przędziorki
0,75 kg
Zabieg wykonać po kwitnieniu, nim przędziorki
wyrządzą szkody.
truskawka
roztocz
truskawkowy
2,25
kg/ha
Zabieg wykonać po zbiorze owoców,
dwukrotnie w odstępie 7 dni.
Wiosenny zabieg zwalcza jednocześnie
przędziorki i roztocza truskawkowego.
Okres karencji (okres od ostatniego zabiegu do zbioru): 7 dni.
Uprawy sadownicze
7
Fungicyd o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie roślin sadowniczych.
Preparat grzybobójczy o działaniu kontaktowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.
Zalety
nowoczesny granulat - minimalne pylenie, łatwe odmierzanie
nie wymaga wstępnego rozpuszczania
wysoka odporność na zmywanie (nawet przy 50 mm opadów)
zapobiega infekcjom po gradobiciu
wpływa na lepsze wybarwienie owoców
skuteczny niezależnie od temperatury
Zalety
większa efektywność działania w porównaniu do innych preparatów zawierających miedź
mniejsza zmywalność z powierzchni liści podczas ulewnych deszczy
skuteczność przy dużo mniejszych dawkach niż tlenochlorku miedzi
bardzo dobra rozpraszalność w roztworze pozwalająca na utrzymanie preparatu w postaci
zawiesiny przez długi czas
mniejszy wpływ na korozję sprzętu ogrodniczego
bardzo małe ryzyko pojawienia się odporności
Skład: kaptan – 80%
Sposób działania
Wielokierunkowy mechanizm działania na metabolizm grzybów zapobiega pojawieniu się odporności na Captan. Nie wywołuje też krzyżowej odporności na inne fungicydy.
Środek można stosować w ciągu całego okresu wegetacji. Może być stosowany interwencyjnie
do 36 godzin po infekcji.
Zalecenia stosowania
uprawa
CHOROBA
DAWKA
TERMIN ZABIEGU
jabłoń
parch jabłoni
zapobiegawczo – 1,9 kg/ha
Do 36 godzin po infekcji.
grusza
parch gruszy
zapobiegawczo – 1,9 kg/ha
Do 36 godzin po infekcji.
wiśnia
gorzka zgnilizna
1,9 kg/ha
Od fazy opadania płatków
kwiatowych.
Skład: miedź w postaci WODOROTLENKU MIEDZIOWEGO – 50%
Sposób działania
Kryształy wodorotlenku miedzi mają postać igieł i dzięki temu bardzo dokładnie przylegają do
opryskanej powierzchni liści. Dokładne pokrycie roślin Funguranem zabezpiecza je przed porażeniem przez grzyby, a jednocześnie sprawia, że środek jest trudniej zmywany przez deszcz.
Budowa kryształów wodorotlenku miedziowego oraz ich fizyczne i chemiczne właściwości powodują, że Funguran-OH działa efektywniej niż tlenochlorek miedzi i inne sole miedziowe.
Zalecenia stosowania
uprawa
CHOROBA
DAWKA
TERMIN ZABIEGU
jabłoń
parch jabłoni
0,75 kg/ha
Do pierwszego zabiegu na początku wegetacji
– nie później niż do okresu zielonego pąka.
zaraza ogniowa
1,50 kg/ha
Na początku i w pełni kwitnienia oraz po zbiorze owoców.
0,75 kg/ha
Okres wzrostu owoców.
3,0 kg/ha
Okres nabrzmiewania pąków, na początku i w pełni
kwitnienia oraz po zbiorze owoców.
1,50 kg/ha
Okres wzrostu owoców.
Uwagi:
Zabiegi przed zbiorem można bezpiecznie wykonywać łącznie z nawozem Fruton.
Okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do zbioru): jaboń, grusza – 28 dni,
wiśnia – 21 dni.
grusza
8
Uprawy sadownicze
zaraza ogniowa
Okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do zbioru): 7 dni.
Ochrona przed chorobami
9
Fungicyd o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami
grzybowymi.
Działa hamująco na rozwój przędziorków.
Zalety
nie wykazuje fitotoksyczności wobec roślin uprawnych. Jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt
oraz praktycznie nieszkodliwy dla pszczół
brak ryzyka pojawienia się odporności na Indofil wśród patogenów
Zwalczanie chwastów
Skład: mankozeb – 80%
Zalecenia stosowania
uprawa
CHOROBA
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
jabłoń, grusza
parch
3,0 kg/ha
Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w ciągu całego sezonu
wegetacyjnego w odstępach co 7-14 dni.
Uwagi
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
w ciągu całego sezonu wegetacyjnego w odstępach co 7-14 dni.
Preparatu Indofil 80 WP nie należy mieszać z siarczanem wapnia.
10
Uprawy sadownicze
11
Herbicydy przeznaczone do selektywnego zwalczania chwastów jednoliściennych, takich
jak: perz właściwy, chwastnica jednostronna, włośnice, owies głuchy i inne.
Herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich).
Zalety
szerokie spektrum zwalczanych chwastów
możliwość użycia niemal w ciągu całego okresu wegetacji
szybkie i skutecznie działanie
Skład: glifosat – 360 g/l
Sposób działania
Kosmik 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez
zielone części roślin: liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę, a następnie przemieszcza się
on w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.), powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie
7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka
temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty powinny znajdować się w czasie intensywnego wzrostu i pełnego rozwoju zdrowych,
zielonych liści:
- perz: wysokość 10-25 cm i w pełni wykształcone co najmniej 3-4 liście,
- jednoroczne chwasty jednoliścienne: co najmniej 5 cm wysokości,
- chwasty dwuliścienne: w pełni wykształcone dwa liście właściwe.
12
Zalecenia stosowania
UPRAWA
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
tereny przeznaczone
pod założenie sadu
lub plantacji krzewów
jagodowych
5-8 l/ha
Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody,
zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami
zawierającymi MCPA.
sady (drzewa ziarnkowe
i pestkowe)
2-8 l/ha
W celu zwiększenia skuteczności działania, Kosmik 360 SL
można stosować łącznie z adiuwantem Adbios 85 SL lub
z siarczanem amonowym. Do zniszczenia dwuliściennych
chwastów trwałych środek można stosować w mieszaninie
z herbicydami zawierającymi MCPA lub 2,4-D.
Uprawy sadownicze
Zalety
Targa Super 05 EC
doskonała skuteczność działania na perz
zalecaną dawkę środka można obniżyć o 20-25%, stosując środek łącznie z adiuwantem
podczas długotrwałej suszy dodanie adiuwanta wzmaga działanie herbicydu
Targa 10 EC, Pilot 10 EC
nowoczesna formulacja, doskonała skuteczność działania
niskie dawki środka na hektar – mniejsze zanieczyszczenie środowiska
doskonały do dużych gospodarstw
Skład:
Targa Super 05 EC: chizalofop-P-etylowy – 5%
Targa 10 EC, Pilot 10 EC: chizalofop-P-etylowy – 10%
Sposób działania
Herbicydy o działaniu układowym do stosowania nalistnego po wzejściu chwastów. Pobierane
są bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczane do korzeni i rozłogów chwastów,
powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Działanie środków na chwasty objawia się
żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około
7 dni od opryskiwania.
Opady deszczu występujące 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Zalecenia stosowania
Terminy zabiegu zawsze należy dostosować do odpowiedniej fazy rozwojowej chwastów:
– chwasty jednoroczne: od fazy 2 liści do początku krzewienia,
– chwasty wieloletnie (np. perz właściwy): w fazie 4-6 liści (do 15 cm wysokości).
HERBICYD
CHWASTY JEDNOROCZNE
CHWASTY WIELOLETNIE
Targa Super 05 EC
1 l/ha
2 l/ha
Targa 10 EC, Pilot 10 EC
0,35-0,5 l/ha
1-1,5 l/ha
HERBICYD
UPRAWA
TERMIN STOSOWANIA
Targa Super 5 EC,
Targa 10 EC,
Pilot 10 EC
truskawka
Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców
w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.
Na plantacjach nowo sadzonych zabieg wykonać po
przyjęciu się roślin truskawki.
Zwalczanie chwastów
13
Poprawa jakości
i wielkości plonów
Asahi SL to unikalny biostymulator roślinny oparty na trzech substancjach aktywnych
z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w roślinach. Uprawy opryskane Asahi SL wykazują lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, wyższą produkcję biomasy.
Biostymulator Asahi SL poprawia również tolerancję upraw na niesprzyjające wzrostowi
i rozwojowi roślin czynniki stresowe.
Korzyści
wzrost liczby zawiązanych owoców, przede wszystkim z pąków centralnych
wzrost masy jednego owocu
wyższy plon
wyższa tolerancja na niskie temperatury i inne niekorzystne czynniki środowiska
poprawa jakości zawiązywanych pąków na rok następny
wyższa zawartość cukru w owocach wiśni, maliny, porzeczki czarnej
wysoka kondycja drzew
efektywniejsze wykorzystanie nawozów pozakorzeniowych
Skład:
orto-nitrofenolan sodu
para-nitrofenolan sodu
5-nitroguajakolan sodu
Substancja aktywna Asahi SL została w styczniu 2009 roku zarejestrowana w oparciu
o dyrektywy UE jako Środek Ochrony Roślin (Aneks I Dyrektywa 91/414 EWG).
Sposób działania
Asahi SL ma unikalny mechanizm działania. Został on dogłębnie przebadany zarówno na poziomie genu, komórki, jak i całej rośliny.
Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi SL przechodzą łatwo do komórek roślinnych, gdzie są
metabolizowane do komponentów naturalnie występujących w roślinie. Działanie widoczne jest
na każdym poziomie organizacyjnym rośliny, zaczynając od biochemicznych i molekularnych
procesów zachodzących w komórkach roślinnych, poprzez procesy fizjologiczne wpływające
na poszczególne organy, aż do efektów widocznych w na poziomie całej rośliny.
Zabieg Asahi SL wspomaga roślinę w odpowiedzi na różnego rodzaju stresy abiotyczne jak:
niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie, zasolenie, obecność metali ciężkich,
fitotoksyczność pestycydów i nawozów. Asahi SL przyczynia się do obniżenia stresu oksydacyjnego powodującego starzenie się i rozpad komórek, poprzez wzrost aktywności enzymów
antyutleniających.
14
Poprawa jakości i wielkości plonów
15
Rośliny potrafią samodzielnie przystosować się do niekorzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju, uruchamiając szereg szlaków metabolicznych. Często reakcja roślin jest niewystarczająca
i trwa zbyt długo, co przekłada się na obniżenie wysokości i jakości plonu. Działanie Asahi SL
polega na wspomaganiu naturalnie zachodzących procesów, sprawiając, że reakcja roślin jest
bardziej energiczna.
wzrost generatywny:
– większa ilość kwiatów,
– szybszy wzrost łagiewki pyłkowej,
– większa ilość lepszej jakości owoców,
akumulacja biomasy (zarówno świeżej i suchej masy) dająca w efekcie wzrost plonu.
Mechanizm działania Asahi SL na poziomie genu
Doświadczenia wykonane na modelowej roślinie Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik pospolity)
z wykorzystaniem wysoko zaawansowanej technologii mikromacierzy (najnowocześniej obecnie technologii stosowanej w biologii molekularnej) pokazały, że Asahi SL powoduje znaczące
zmiany w ekspresji genów.
Pośród genów o zmienionym poziomie ekspresji, większość – ponad 90% wykazywała podwyższoną ekspresję, czyli była bardziej aktywna.
Geny o podwyższonej ekspresji związane są z kluczowymi procesami:
wzrostem i rozwojem roślin zarówno wegetatywnym, jak i generatywnym,
fotosyntezą,
produkcją hormonów,
transportem asymilatów,
mechanizmami obronnymi np. przed czynnikami stresowymi.
Opisane efekty były podczas badań prowadzonych w warunkach polowych w różnych gatunkach roślin oraz w warunkach kontrolowanych.
Mechanizm działania Asahi SL na poziomie komórki
Asahi SL wykazuje pozytywny wpływ na procesy roślinne zachodzące na poziomie komórki:
fotosyntezę poprzez:
– zwiększenie powierzchni asymilacyjnej liści,
– wzrost całkowitej zawartości chlorofilu,
– intensyfikację fotosyntezy (niższy opór aparatów szparkowych zapewniający lepszy przepływ CO2 do chloroplastów),
– poprawę parametrów fluorescencyjnych chlorofilu,
poprawę gospodarki wodnej poprzez:
– niższą oporność aparatów szparkowych,
– wyższą intensywność transpiracji,
– wyższy pobór wody przez korzenie,
zawartość składników organicznych:
– hormonów roślinnych,
– zawartość ligniny w ścianach komórkowych,
– zawartość białek, węglowodanów i minerałów,
poprawę integralności ścian komórkowych,
aktywność enzymów,
krążenie cytoplazmy.
Opisane efekty uzyskane były podczas badań prowadzonych w warunkach kontrolowanych.
Mechanizm działania Asahi SL na poziomie rośliny
Asahi SL wpływa na wzrost i rozwój we wszystkich stadiach rozwojowych rośliny:
wzrost wegetatywny:
– lepsza energia i siła kiełkowania nasion,
– szybszy rozwój sadzonek,
– większa masa korzeni,
– więcej rozgałęzień,
16
Uprawy sadownicze
Zalecenia stosowania
Zabiegi standardowe
UPRAWA
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
jabłoń
0,6 l/ha
Zabiegi należy rozpocząć w fazie zielonego pąka. Opryskiwanie należy
przeprowadzić 3 razy w sezonie (łącznie z zabiegami ochrony roślin), nie częściej
niż co 7-14 dni, najlepiej w fazach:
- zielony pąk,
- początek kwitnienia,
- pełnia kwitnienia.
Asahi SL może być stosowane łączenie z Goëmar BM 86 w zalecanej dawce
szczególnie:
- w niekorzystnych warunkach podczas kwitnienia i zawiązywania owoców,
- w uprawie odmian drobnoowocowych,
- w sadach bardzo intensywnych,
- przy słabej kondycji drzew.
truskawka
0,6 l/ha
Od fazy rozwiniętego drugiego liścia do fazy, gdy nasiona są wyraźnie widoczne na
tkance dna kwiatowego. Odstępy między zabiegami min. 7 dni.
wiśnia
0,6 l/ha
Wykonać do 3 zabiegów co 7-14 dni od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte, do
fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
malina
0,6 l/ha
Wykonać 4 zabiegi w odstępach co 7-30 dni od fazy, gdy widoczne są pierwsze
płatki kwiatów.
porzeczka
czarna
0,6 l/ha
Wykonać 2 zabiegi co 7-30 dni od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy
wytworzonych jest 50% owoców.
grusza
0,6 l/ha
Środek stosować 1-4 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy widocznych
pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości.
czereśnia
0,6 l/ha
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy, gdy pierwsze
kwiaty są otwarte, do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
śliwa
0,6 l/ha
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy, gdy pierwsze
kwiaty są otwarte, do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
agrest
0,6 l/ha
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
borówka
wysoka
0,6 l/ha
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
aronia
0,6 l/ha
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego od fazy rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
Poprawa jakości i wielkości plonów
17
Średnia masa owoców (g), doświadczenia rejestracyjne UP Poznań, Fertico, Biotek 2009 r.
Zabiegi interwencyjne:
- spowodowane wiosennymi przymrozki,
- gradobiciem,
- uszkodzeniem środkami ochrony roślin nawozami dolistnymi.
190,0
kontrola
Asahi SL 3 x 0,6 l/ha
167,1
170,0
153,3
144,1
150,0
153,2
145,9
140,7
146,2
124,6
130,0
g
147,0
112,3
110,0
90,0
Ukazywanie się
pierwszych liści
Różowy pąk
Pełnia kwitnienia
Po kwitnieniu
70,0
Fertico Goliany;
odm. Gala
Spodziewany przymrozek za 1-3 dni:
przed przymrozkiem
Fertico Goliany; odm.
Golden Delicious
Biotek Gać; odm.
Gala Royal
Gorzyń; odm.
Jonagored
Średnia
z 4 lokalizacji
Asahi SL 0,6 l/ha
po przymrozku
(pąki osłabione, ale
żywe, tylko częściowo
zniszczone)
Asahi SL
0,6 l/ha
+ Goëmar BM 86
3 l/ha
Asahi SL
0,6 l/ha
+ Goëmar BM 86
3 l/ha
Asahi SL
0,6 l/ha
+ Goëmar BM 86
3 l/ha
Przymrozek zaskoczył i utrzymuje się przez kolejne noce
Następnego dnia po
przymrozku
Jabłoń – doświadczenia wykonane w niesprzyjających kwitnieniu warunakch pogodowych
(przedłużające się chłody i deszcz)
Wzrost liczby zawiązków po zastosowaniu Asahi SL 0,5 l/ha x 4 zabiegi,
odm. Elstar i Jonagored, sad jabłoniowy okolice Lublina 2001 r.
30,0
Asahi SL 0,6-1 l/ha (wyższa dawka przy większych uszkodzeniach)
3-5 dni po przymrozku
(pąki osłabione, tylko
częściowo zniszczone,
ale żywe)
Asahi SL
0,6 l/ha
+ Goëmar BM 86
3 l/ha
Asahi SL
0,6 l/ha
+ Goëmar BM 86
3 l/ha
25,4
25,0
Asahi SL
0,6 l/ha
+ Goëmar BM 86
3 l/ha
18,9
20,0
15,9
%
15,0
12,2
10,0
5,0
Doświadczenia
Jabłoń – doświadczenia rejestracyjne wykonane w optymalnych warunkach pogodowych
0,0
Elstar
Jonagored
przed opadem czerwcowym
Plon ogólny (t/ha), doświadczenia rejestracyjne UP Poznań, Fertico, Biotek 2009 r.
t/ha
120
Asahi SL 3 x 0,6 l/ha
57,5
60,0
40,0
20,9
24,8
22,9
26,0
33,5
44,8
38,8
33,7
97,62
100
kg/drzewo
89,5
80,0
20,0
Plon średni (kg/drzewo), odm. Elstar i Jonagored, sad jabłoniowy okolice Lublina 2001 r.
kontrola
+ 11,1 t/ha
100,0
80
83,42
76,44
60
42,8
40
0,0
Fertico Goliany;
odm. Gala
Fertico Goliany; odm.
Golden Delicious
Biotek Gać; odm.
Gala Royal
Gorzyń; odm.
Jonagored
Średnia
z 4 lokalizacji
20
Elstar
kontrola
18
po opadzie czerwcowym
Uprawy sadownicze
Jonagored
Asahi SL 4 x 0,5 l
Poprawa jakości i wielkości plonów
19
29,0
17,5
18,0
16,0
14,0
24,0
Asahi SL, termin ABC x 0,6 l/ha
14,6
13,5
10,0
9,1
10,8
9,6
19,0
Brzezna;
Błędów;
odm. Łutówka
odm. Łutówka
Biotek, Fertico; 2009
Oława;
Brzezna;
odm. Nefris
odm. Łutówka
Biotek; 2010
Średnia
z 4 lokalizacji
10,1
11,7
11,6
11,0
11,0
9,8
9,7
10,0
+ 18,4%
12,0
9,0
12,8
12,3
Jasieniec; odm.
Marmolada
Brzezna; odm.
Elsanta
Łowicz; odm.
Elkat
kontrola
Asahi SL, termin ABCD x 0,6 l/ha
8,0
8,6
7,4
6,0
t/ha
7,0
6,0
Oława; odm. Nefris
Brzezna; odm. Łutówka
Błędów; odm. Łutówka
Biotek, Fertico; 2010
5,5
5,7
4,5
4,0
3,7
2,9
Średnia z 3 lokalizacji
2,0
0,0
Termin zabiegu:
A – otwarte pierwsze kwiaty
B – przełom faz: pełnia fazy kwitnienia, opadają pierwsze płatki / zasychanie kwiatów,
C – rozrastanie zalążni
1,3
0,3
Oława; odm.
Polesie
1,7
0,3
Oława; odm.
Polka
Chodel; odm.
Maling Seedling
Urzędów; odm.
Canby
kontrola
Truskawka, doświadczenia rejestracyjne UP Poznań, Fertico, Biotek, Anadiag 2009 r.
Asahi SL, termin ABC x 0,6 l/ha
10,0
Plon ogólny (t/ha)
39,8
39,8
34,0
25,9
24,0
14,0
4,0
20
41,7
9,6
14,5
14,0
UP Poznań; odm.
Senga Sengana
Jasieniec; odm.
Marmolada
29,8
18,3
Brzezna; odm.
Elsanta
Łowicz; odm.
Elkat
+ 15,1%
t/ha
44,0
t/ha
Asahi SL, termin ABC x 0,6 l/ha
45,1
8,9
9,3
8,0
kontrola
54,0
Średnia
z 4 lokalizacji
Porzeczka czarna, doświadczenia rejestracyjne Fertico, Biotek 2010 r.
Plon ogólny (t/ha)
Średnia
z 4 lokalizacji
Malina, doświadczenia rejestracyjne Fertico, Biotek 2010 r.
Plon ogólny (t/ha)
8,0
5,0
UP Poznań; odm.
Senga Sengana
Termin zabiegu:
A – na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe; wydłużanie się łodyg kwiatowych
B – pojawiają się kwiaty
C – pełnia fazy kwitnienia, opadają pierwsze płatki
Zawartość cukru w owocach (%)
13,0
14,6
12,3
9,0
4,0
14,0
%
15,2
14,0
6,0
4,0
17,5
g
7,3
8,0
24,3
20,3
13,2
13,0
11,8
12,0
23,4
Średnia
z 4 lokalizacji
Uprawy sadownicze
+ 0,8 t/ha
20,0
27,2
24,4
+ 16,0%
kontrola
6,0
6,0
4,0
5,5
6,8
6,2
5,2
5,5
5,9
+ 15,3%
Plon ogólny (t/ha)
t/ha
Masa 1 owocu (g)
Wiśnia, doświadczenia rejestracyjne Fertico i Biotek 2009-20010
+ 22,2%
3,9
2,0
Bystrzyca Oławska;
odm. Ben Tirran
Gostwica; odm.
Titania
Wodziczna;
odm. Tisel
Biała Rawska;
odm. Ben Nevis
Średnia
z 4 lokalizacji
Termin zabiegu:
A – pojawienie się pierwszych kwiatów
B – pełnia fazy kwitnienia, opadają pierwsze płatki
C – wytworzonych 20% owoców
Poprawa jakości i wielkości plonów
21
Potwierdzone wieloletnimi doświadczeniami korzyści dla rolników:
Kluczowym elementem strategii działania firmy Goëmar jest ciągły rozwój i ulepszanie oferowanych produktów, tak aby zapewnić stosującemu je rolnikowi maksymalne korzyści.
Po potwierdzeniu wysokiej aktywności produktów w warunkach laboratoryjnych bardzo dużą
wagę przykłada się do jej potwierdzenia w warunkach polowych poprzez wieloletnie i prowadzone w różnych krajach doświadczenia wdrożeniowe. Pozwala to optymalnie dopasować produkty, ich terminy stosowania oraz dawki do konkretnych upraw i różnych technologii uprawy.
PhysioActivatorTM Technology to opracowana przez firmę Goëmar całkowicie unikatowa
i chroniona patentem technologia wykorzystania specjalnie wyselekcjonowanych składników aktywnych uzyskanych z Ascophyllum nodosum. Te rosnące w strefie pływów brunatnice, nieustannie narażone na dynamiczne zmiany środowiska, stanowią niezwykle
bogate źródło substancji fizjologicznie aktywnych – oligosacharydów, aminokwasów, witamin i fitohormonów. Ponadtrzydziestoletnie doświadczenie pozwoliło firmie Goëmar
opracować technologię, która zapewnia ich maksymalne wykorzystanie.
W Polsce Arysta LifeScience współpracuje z firmą Goëmar od 2001 roku i od tego czasu przeprowadziliśmy wspólnie setki doświadczeń w różnych uprawach – sadowniczych, warzywniczych i rolniczych. Współpracujemy z wiodącymi instytutami badawczymi (Instytut Warzywnictwa, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa), a także z czołowymi uczelniami rolniczymi w kraju.
W ciągu tych lat wprowadziliśmy na rynek kilka produktów z bogatej oferty firmy Goëmar. Bogatsi o nasze wieloletnie już doświadczenie zdecydowaliśmy się przedstawić Państwu więcej
produktów, mając pewność, że oddajemy w Państwa ręce unikalne narzędzie, gwarantujące
uzyskanie wysokiej jakości plonów.
PhysioActivatorTM to gwarancja:
naukowo udowodnionego mechanizmu działania,
opatentowanego procesu produkcji,
potwierdzonych wieloletnimi doświadczeniami korzyści dla rolników.
Naukowo udowodniony mechanizm działania:
Wieloletnia współpraca firmy Goëmar z francuskimi instytutami naukowymi, takimi jak INRA –
Narodowy Instytut Badań Rolniczych i uniwersytetami w Rennes, Bordeaux i Marsylii pozwoliła
potwierdzić pozytywny wpływ filtratów z Ascophyllum nodosum na wzrost i plonowanie roślin,
a także zidentyfikować najbardziej aktywne składniki i określić ich rolę w stymulacji kluczowych
dla roślin procesów fizjologicznych.
Potwierdzone efekty działania technologii PhysioActivator
– Aktywacja odżywiania mineralnego roślin – stymulacja aktywności enzymów odgrywających kluczową rolę w pobieraniu składników pokarmowych, m.in. reduktazy azotanowej
i fosfataz
– Aktywacja fotosyntezy – wzrost aktywności chlorofilu i jego zawartości w liściach
– Aktywacja przyrostu biomasy roślin – efekt lepszego odżywienia mineralnego roślin i zwiększenia wydajności fotosyntezy
– Aktywacja kwitnienia i wiązania owoców – stymulacja syntezy poliamin (obfite kwitnienie,
efektywne zapłodnienie i wiązanie owoców)
Opatentowany proces produkcji:
Ponadtrzydziestoletnie doświadczenie firmy Goëmar w produkcji homogenatów i filtratów z alg
Ascophyllum nodosum pozwoliło opracować całkowicie wyjątkową i opatentowaną technologię produkcji, która zapewnia:
pozyskanie fizjologicznie aktywnych składników z surowca i ich transfer do produktu końcowego,
zachowanie wysokiej aktywności fizjologicznej wszystkich składników aktywnych i ich maksymalną koncentrację uzyskiwaną w procesie filtracji,
zróżnicowanie rodzajów filtratów w zależności od potrzeb konkretnych upraw,
rygorystyczną kontrolę jakości na wszystkich etapach produkcji od surowca do uzyskania
produktu końcowego (produkcja zgodna ze standardem ISO 9001).
22
Uprawy sadownicze
Zalecenia stosowania fizjoaktywatorów Goëmar
Produkty Goëmar mogą być stosowane łącznie z nawozami mineralnymi. W przypadku stosowania w mieszaninie Goëmar powinien być dodawany do zbiornika jako ostatni (przy włączonym mieszadle). W innych krajach produkty Goëmar są stosowane łącznie ze środkami ochrony
roślin.
Poprawa jakości i wielkości plonów
23
Zawarte w preparacie Goëmar BM 86 mikroelementy – bor i molibden wspomagają działanie
organicznych składników preparatu. Bor wspomaga wzrost łagiewki pyłkowej i podziały komórkowe w obrębie szybko dzielących się organów roślin, tym samym odgrywając ważną rolę
w procesach zapłodnienia i wzrostu zawiązków. Molibden odgrywa ważną rolę w produkcji pyłku i zachowaniu jego odpowiedniej żywotności.
Aktywator kwitnienia i wiązania owoców
Preparat aktywujący kwitnienie i zawiązywanie owoców. Przeznaczony do zabiegów dolistnych wykonywanych przed i w trakcie kwitnienia.
Korzyści
obfite kwitnienie
poprawa zawiązywania owoców nawet w niekorzystnych warunkach
stymulacja różnicowania się zawiązków dominujących (królewskich) jabłoni
poprawa jakości owoców – mniej owoców zniekształconych, niedorośniętych, owoce
bardziej wyrównane
Skład:
GA 142 – biologicznie aktywny filtrat uzyskany z alg morskich Ascophyllum nodosum,
bor – 2,03 % (m/m), molibden – 0,02 % (m/m), magnez – 4,8 % (m/m)
Sposób działania
Jednym z ważniejszych składników alg Ascophyllum nodosum są oligosacharydy, które wpływają pozytywnie nie tylko na odżywienie mineralne roślin i przebieg fotosyntezy, ale również
stymulują syntezę poliamin. Poliaminy to substancje odpowiedzialne m.in za: prawidłowy rozwój kwiatów, kwitnienie, zawiązywanie owoców oraz wczesny rozwój zawiązków. Biorą również
udział w procesach podziałów komórkowych. Zwiększając szybkość podziałów komórkowych
prowadzą do wzrostu liczby komórek w zawiązkach owoców.
Zalecenia stosowania
UPRAWA
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
drzewa owocowe
3 l/ha
Stosować 3-krotnie od fazy zielonego pąka do końca kwitnienia.
truskawka, malina,
porzeczka
3 l/ha
Stosować 3-krotnie od początku do końca kwitnienia.
truskawka, malina
(pod osłonami)
0,1%
Stosować od początku do końca kwitnienia co 10-14 dni.
Szczególnie polecamy zastosowanie aktywatora Goëmar BM 86:
w przypadku dużej intensywności kwitnienia
gdy występują niekorzystne warunki podczas kwitnienia (chłód, opady)
w starszych sadach/na starszych plantacjach
w przypadku przemienności owocowania (w roku dużego owocowania)
Doświadczenia
Jabłoń – poprawa zawiązywania owoców
Liczba zawiązków/100 kwiatostanów,
średnia z 12 doświadczeń wykonanych
w sadach produkcyjnych we Francji
w latach 2004-2005
270
% kwiatostanów w których pozostał conajmniej
1 owoc po czerwcowym opadzie zawiązków,
średnia z 12 doświadczeń wykonanych w sadach
produkcyjnych we Francji w latach 2004-2005
+5%
65
250
+7%
60
Zawartość poliamin (nmol/g świeżej masy)
%
230
210
800
700
600
500
400
300
200
100
0
50
190
45
170
Goëmar BM 86
150
40
kontrola
Goëmar BM 86
Zawiązki liczono, gdy miały 6-7 mm średnicy.
Kontrola
55
kontrola
Goëmar BM 86
Liczone po zakończeniu opadu czerwcowego.
przed kwitnieniem | kwitnienie | zawiązywanie owoców
Analizy wykonano w laboratorium Université Victor-Ségalen w Boredeaux (średnia z 5 doświadczeń)
24
Uprawy sadownicze
Poprawa jakości i wielkości plonów
25
Jabłoń – szybsze różnicowanie się zawiązków
Truskawka – poprawa zawiązania owoców
% kwiatostanów w których pozostał tylko zawiązek dominujący, średnia z 12 doświadczeń
wykonanych w sadach produkcyjnych we Francji w latach 2004-2005
Liczba owoców/roślinę, SZD Brzezna i plantacje produkcyjne 2011
Goëmar BM 86
40
Liczba owoców/roślinę
+29%
45
40
35
+47%
%
30
25
20
15
10
35
30
25
20
15
5
0
10
początek opadania zawiązków
koniec opadania zawiązków
Marmolada
(Romanów)
Jabłoń – wyższy plon
40
średnia
z 4 doświadczeń
kontrola
20
kontrola
19
Goëmar BM 86
18
17
30
25
t/ha
+ 6%
t/ha
Honeoye
(Rawalowice)
Goëmar BM 86
35
16
15
14
20
13
15
12
10
Gala
(Dańków)
Golden
Delicious
(Belsk Duży)
Jonagold
(Konary)
Sampion
(Konary)
11
średnia
z 4 doświadczeń
10
Honeoye
(Rawalowice)
Marmolada
(Romanów)
Goëmar BM 86
65
Goëmar BM 86 x 4
+ 20%
45
średnia
z 4 doświadczeń
kontrola
85
55
Florence
(Romanów)
Procent dojrzałych owoców w porównaniu do liczby kwiatów na pędzie (%),
UP Lublin 2005-2007
kontrola
75
Marmolada
(Goszczyn)
Malina
Plon handlowy (t/ha), doświadczenia ścisłe SGGW i SZD Brzezna (2004-2005)
t/ha
Elsanta
(SZD Brzezna)
Plon handlowy (t/ha), plantacje produkcyjne 2011
45
75
65
%
35
25
26
Honeoye
(SZD Brzezna)
Truskawka – wyższy plon
Plon handlowy (t/ha), doświadczenia w sadach produkcyjnych, 2002
15
Goëmar BM 86
+ 12%
50
kontrola
45
kontrola
+ 10%
55
45
Sampion
(SGGW 2004)
Sampion
(SGGW 2005)
Gala
(SZD Brzezna 2005)
Golden
Delicious
(SZD Brzezna 2005)
średnia
z 4 doświadczeń
Uprawy sadownicze
35
25
‘Pokusa’
‘Polana’
Poprawa jakości i wielkości plonów
‘Polesie’
‘Polka’
‘Poranna Rosa’
27
Calibra
Kontrola
CALIBRA
Aktywator wielkości owoców
Preparat aktywujący odżywienie młodych intensywnie rosnących zawiązków owoców.
Przeznaczony do zabiegów dolistnych we wczesnym stadium wzrostu owoców.
Korzyści
szybszy wzrost młodych zawiązków, co gwarantuje uzyskanie większych owoców
poprawa odżywienia młodych, intensywnie rosnących zawiązków owoców
poprawa struktury plonu
Czereśnia ‘Regina’ – z prawej owoce zebrane z drzew opryskiwanych aktywatorem Calibra
Doświadczenia
Jabłoń – struktura plonu
% udział w plonie owoców o różnej średnicy
80
70
Skład:
GA 142 – biologicznie aktywny filtrat uzyskany z alg morskich Ascophyllum nodosum,
mangan – 1% (m/m), cynk – 1% (m/m)
60
50
%
Sposób działania
Zawarte w filtracie z alg substancje biologicznie czynne m.in. oligosacharydy i fitohormony stymulują intensywne podziały komórkowe w młodych zawiązkach i transport substancji odżywczych do szybko dzielących się komórek. Jest to bardzo istotne ponieważ zawiązki owoców
rosną najszybciej w ciągu krótkiego okresu po zapłodnieniu, właściwie odżywienie w tym czasie
gwarantuje uzyskanie większych owoców.
40
30
20
10
0
kontrola
Calibra
kontrola
Gala
(SGGW 2010)
Zalecenia stosowania
UPRAWA
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
drzewa owocowe
2 l/ha
Stosować 3-krotnie co około 10 dni, począwszy od fazy
opadania płatków.
Truskawka, malina, borówka,
porzeczka i inne rośliny
jagodowe (uprawa polowa)
2 l/ha
Stosować 3-krotnie co około 10-15 dni, począwszy
od zawiązania pierwszych owoców.
Truskawka, malina i inne
rośliny jagodowe
(uprawa pod osłonami)
0,1%
do 65 mm
Calibra
kontrola
Sampion
(SGGW 2010)
Gala Must
(SZD Brzezna 2011)
71-80 mm
66-70 mm
Calibra
kontrola
Calibra
Golden Delicious
(SZD Brzezna 2011)
pow. 80 mm
Czereśnia – struktura plonu
% udział w plonie owoców o różnej średnicy, SZD Brzezna i sady produkcyjne 2011
70
60
%
50
Stosować co około 10-14 dni, począwszy od zawiązania
pierwszych owoców.
40
30
20
Szczególnie polecamy zastosowanie aktywatora Calibra:
w uprawie odmian mających tendencję do drobnienia owoców
gdy rośliny obficie zawiązały owoce
gdy warunki sprzyjają drobnieniu owoców np. wysokie temperatury
w uprawie odmian/gatunków o długim okresie owocowania
10
0
kontrola
do 26 mm
28
Calibra
kontrola
Kordia (SZD Brzezna)
Uprawy sadownicze
Calibra
kontrola
Vega (Kozietuły)
26,1-28 mm
Poprawa jakości i wielkości plonów
28,1-30 mm
Calibra
Regina (Osuchów)
pow. 30 mm
29
Czereśnia – masa owoców
Masa 50 owoców (g), SZD Brzezna i sady produkcyjne 2010-2011
600
kontrola
550
+ 10,4%
Calibra
500
g
450
COLORADO
Aktywator wybarwienia owoców
400
350
Preparat aktywujący wybarwienie i poprawiający odżywienie dojrzewających owoców.
Przeznaczony do zabiegów dolistnych w uprawie jabłoni (odmiany wybarwiające się).
300
250
200
Kordia (SZD
Brzezna 2005)
Vega
Regina
(Kozietuły 2011) (Osuchów 2011)
Regina
(Olszany 2010)
Summit
(Olszany 2010)
średnia z 5
doświadczeń
Borówka amerykańska – struktura plonu
% udział w plonie owoców o różnej średnicy, SZD Brzezna i plantacje produkcyjne 2010, 2011
80
70
60
mm
40
30
20
10
kontrola
Calibra
kontrola
BLUECROP
(SZD Brzezna 2010)
do 13 mm
Calibra
NELSON
(Wola Żyrowska 2010)
13,1-14 mm
14,1-15 mm
kontrola
Calibra
kontrola
BLUEGOLD
(SZD Brzezna 2011)
Calibra
DUKE
(SZD Brzezna 2011)
pow. 15 mm
Skład:
GA 14 – biologicznie aktywny homogenat uzyskany z alg morskich Ascophyllum nodosum,
mangan – 1,83% (m/m), cynk – 1,9% (m/m)
Zalecenia stosowania
UPRAWA
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
jabłoń – odmiany
wybarwiające się
5,0 l/ha
Wykonać 2 opryski, 4 tygodnie przed zbiorem, powtórzyć po
dwóch tygodniach.
Doświadczenia
% udział w plonie owoców o różnej powierzchni
pokrytej rumieńcem, Jonica, SZD Brzezna 2011
Borówka amerykańska – masa owoców
Sposób działania
Zawarte w homogenacie z alg substancje biologicznie czynne m.in. oligosacharydy stymulują
transport substancji odżywczych do dojrzewających owoców i stymulują syntezę barwników
odpowiedzialnych za właściwe wybarwienie.
50
0
Korzyści
poprawa wybarwienia owoców
poprawa odżywiania dojrzewających owoców
zwiększenie zawartości cukrów w owocach
Masa 25 owoców (g), SZD Brzezna, plantacje produkcyjne 2010, 2011
% udział w plonie owców o różnej powierzchni
pokrytej rumieńcem, Ligol, SZD Brzezna 2011
Colorado
Colorado
kontrola
kontrola
0-20%
20-40%
55
40-60%
50
kontrola
45
Calibra 2l x 3
40
+ 10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
60-80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
80-100%
g
35
% udział w plonie owoców o różnej powierzchni
pokrytej rumieńcem, Jonica, SZD Brzezna 2007
30
25
20
Colorado
15
10
0-25%
Colorado
25-50%
Bluecrop
(Brzezna)
Nelson (Wola
Żyrowska)
2010
30
% udział w plonie owoców o różnej powierzchni
pokrytej rumieńcem, Ligol, AR Poznań 2006
Patriot
(Odrzywołek)
Bluegold
(Brzezna)
Duke
(Brzezna)
Bluecrop
(Odrzywołek)
średnia z 6
doświadczeń
50-75%
kontrola
kontrola
0%
2011
Uprawy sadownicze
20%
40%
60%
80% 100%
Poprawa jakości i wielkości plonów
pow. 75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
31
Doświadczenia
Jabłoń – podlewanie drzew po posadzeniu
Średnia długość przyrostów pędów/drzewo (cm), SGGW, sad produkcyjny 2011
310
kontrola
Goteo 0,1% 5l/drzewo
+ 16%
260
210
(cm)
Aktywator wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego
160
110
Preparat aktywujący wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie składników
mineralnych. Poprawia ukorzenianie, przyspiesza wznowienie wzrostu po posadzeniu.
Przeznaczony do podlewania i opryskiwania dolistnego (sadzonki niezdrewniałe, truskawki).
Korzyści
silnie rozbudowany system korzeniowy z większą liczbą włośników
szybsze ukorzenianie się i wznowienie wzrostu po posadzeniu
bardziej aktywne pobieranie składników mineralnych z podłoża i ich lepsze wykorzystanie
szybsza odbudowa systemu korzeniowego po zaistnieniu warunków stresowych, np.
okresowa nadmierna wilgotność podłoża
przyspieszenie produkcji sadzonek
60
10
Sampion/M9 dwuletnie
Ligol/M9 jednoroczne
Ligol/P60 dwuletnie
Średnia z 3 odmian
Goteo zastosowano jednorazowo po posadzeniu w stężeniu 0,1%, 5 l roztworu na drzewo. Długość przyrostów zmierzono po zakończeniu wegetacji.
Przyrost pola przekroju poprzecznego pnia (mm 2), SGGW, sad produkcyjny 2011
150
kontrola
Goteo 0,1% 5l/drzewo
+ 30%
130
110
Skład:
GA 142 – biologicznie aktywny filtrat z alg morskich Ascophyllum nodosum,
fosfor – 13% (m/m) w przeliczeniu na P2O5, potas – 5% (m/m) w przeliczeniu na K2O
Sposób działania:
Zawarte w filtracie z alg substancje biologicznie czynne m.in. oligosacharydy i fitohormony
stymulują rozwój systemu korzeniowego w tym szczególnie jego najbardziej aktywnej części
– korzeni włośnikowych. Goteo stymuluje również aktywność enzymów odpowiedzialnych za
pobieranie składników pokarmowych, dzięki czemu są one pobierane efektywniej. Składniki
mineralne preparatu dodatkowo wspomagają działanie składników organicznych.
(mm 2)
90
70
50
30
10
Sampion/M9 dwuletnie
Ligol/M9 jednoroczne
Ligol/P60 dwuletnie
Średnia z 3 odmian
Goteo zastosowano jednorazowo po posadzeniu w stężeniu 0,1%, 5 l roztworu na drzewo.
Średnicę pnia mierzono na wys. 20 cm po posadzenie i po zakończeniu wegetacji.
Truskawka – ukorzenianie sadzonek
Zalecenia stosowania
UPRAWA
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
produkcja sadzonek
truskawek, malin
i podkładek
0,1%
1-2 krotne podlewanie lub opryskiwanie po
sadzonkowaniu lub posadzeniu.
drzewa i krzewy
owocowe, truskawki
0,1% – podlewanie
3 l/ha – razem z
nawadnianiem poprzez
linie kroplujące
Kontrola
1-2 zabiegi po posadzeniu.
W przypadku stosowania wraz z pożywką nie mieszać
z nawozami wapniowymi.
Goteo
Sadzonki truskawki „frigo” podlewane dwukrotnie Goteo
32
Uprawy sadownicze
Poprawa jakości i wielkości plonów
33
Masa korzeni (g), SZD Brzezna 2012
9
kontrola
Goteo 0,1% x 2
8
+ 15%
7
6
g
5
4
3
Aktywator odżywiania wapniem
2
1
0
Elkat
Honeoye
Elsanta
Selva
średnia
z 4 doświadczeń
Doświadczenie wykonano na sadzonkach rozłogowych pobranych z roślin matecznych i ukorzenianych w doniczkach. Pomiary wykonano 8 tygodni po posadzeniu roślin.
Średnica szyjki korzeniowej (mm), SZD Brzezna 2012
11
kontrola
Goteo 0,1% x 2
10
+ 8%
9
mm
FOLICAL
8
7
6
5
Elkat
Honeoye
Elsanta
Selva
średnia
z 4 doświadczeń
Preparat aktywujący odżywianie wapniem. Przeznaczony do zabiegów dolistnych w trakcie wzrostu i dojrzewania owoców.
Korzyści
poprawa odżywienia wapniem, zapobieganie chorobom wynikającym z zaburzeń w pobieraniu i transporcie wapnia
wyższa zdolność przechowalnicza i trwałość pozbiorcza
Skład:
GA 14 – biologicznie aktywny homogenat uzyskany z alg morskich Ascophyllum nodosum,
wapń – 15% (m/m) w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
Sposób działania:
Zawarte w homogenacie z alg substancje biologicznie czynne m.in. oligosacharydy stymulują transport substancji odżywczych do owoców tym samym poprawiając ich odżywienie. Preparat ten jest
też bardzo dobrym źródłem wapnia. Wapń dostarczany wraz ze składnikami organicznymi jest lepiej
pobierany przez rośliny w porównaniu do standardowych nawozów mineralnych.
Doświadczenie wykonano na sadzonkach rozłogowych pobranych z roślin matecznych i ukorzenianych w doniczkach. Pomiary wykonano 8 tygodni po posadzeniu roślin.
Zalecenia stosowania
UPRAWA
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
jabłoń
5 l/ha
Wykonać 5 oprysków w trakcie wzrostu i dojrzewania
owoców, począwszy od 2-3 tygodni po opadaniu płatków.
Produkcja podkładek – Gisela
Masa korzeni (g), SZD Brzezna 2012
inne drzewa owocowe, truskawka, 3-5 l/ha
malina, borówka, porzeczka
Średnica szyjki korzeniowej (mm), SZD Brzezna 2012
5,5
12
+ 25%
10
+ 3%
5
Doświadczenia
% owoców handlowych i niehandlowych po przechowywaniu, UR Kraków, SGGW 2010
4,5
8
100
4
80
3,5
(%)
mm
g
4
6
40
20
2
2,5
0
0
2
doświadczenie II
kontrola
standard
doświadczenie I
doświadczenie II
Uprawy sadownicze
Folical
SAMPION (UR Kraków 2010)
owoce handlowe
Goteo 0,1% x 2
Doświadczenie wykonano na podkładkach przesadzonych z multipatów do doniczek (podkładki były produkowane in vitro). Pomiary wykonano 12 tygodni po posadzeniu roślin.
34
60
3
doświadczenie I
Wykonać 3 opryski w trakcie wzrostu i dojrzewania
owoców.
gorzka zgnilizna (Pezicula)
standard
Folical
SAMPION (SGGW 2010)
GPP
inne fizjologiczne
Owoce przechowywano w chłodni zwykłej przez 3 miesiąca (UR Kraków) lub komorze ULO przez
4,5 miesiąca (SGGW). Standard – saletra wapniowa do stosowania dolistnego 5 x 5 kg/ha.
Poprawa jakości i wielkości plonów
35
Aktywator pobierania i transportu wapnia w roślinie
Preparat aktywnie poprawiający pobieranie i transport wapnia w roślinie. Przeznaczony
do zabiegów dolistnych.
Korzyści
bardziej efektywny transport wapnia w roślinie w porównaniu z tradycyjnymi nawozami
właściwe zaopatrzenie w wapń tych części rośliny, do których zwykle transport jest
utrudniony – owoce, młode liście itd.
wyższa zdolność przechowalnicza i dłuższa trwałość pozbiorcza
ograniczenie wpływu czynników stresowych na wzrost i plonowanie roślin
InCa buduje silniejsze, zdrowsze komórki, dzięki czemu owoce są:
odporne na uszkodzenia,
odporne na choroby fizjologiczne,
bardziej jędrne,
mają wyższą zdolność przechowalniczą,
owoce czereśni i śliw w mniejszym stopniu pękają w czasie deszczowej pogody.
System CaT przedłuża trwałość pozbiorczą również dzięki ograniczaniu oksydacji komórek,
prowadzącej do ich rozkładu. Podczas przechowywania czy działania czynników stresowych
powstaje bardzo wysoki poziom toksyn oksydowanych. W celu neutralizacji zwalczanych toksyn jony wapnia przesuwne są ze ścian komórkowych do komórki. Jest to możliwe dzięki molekułom CaT. Przy ich braku nowe jony wapnia nie mogą zostać pobrane ze względu na brak
auksyn, co w konsekwencji może doprowadzić do degradacji komórki. Ograniczenie rozkładu
jest głównym czynnikiem trwałości pozbiorczej.
Skład: wapń – 13% (m/m) w przeliczeniu na CaO, cynk – 1% (m/m), azot – 8,0% + CaT
CaTTM Technology – przełomowa, chroniona patentem technologia niezwykle skutecznie wspomagająca transport wapnia w roślinie na poziomie komórkowym. Dzięki temu wapń dociera do tych
części roślin, w których zawartość wapnia jest niska, a jego transport jest utrudniony, np. owoce.
Sposób działania:
CaT to syntetyzowany ekstrakt roślinny zawierający części auksyn, które odpowiadają za aktywowanie kanałów wapniowych. Molekuły CaT poprzez naśladowanie obecności auksyn
uczestniczą w pompie wapniowo-auksynowej, zwiększają pobieranie wapnia, nie wpływając
jednocześnie na zachwianie równowagi hormonalnej w komórce.
Ca
Auksyny
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Auksyny
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
1-1,5 l/ha
3 zabiegi w fazach rozwojowych:
- różowy pąk
- opadanie płatków
- 4 tygodnie po opadaniu płatków.
jabłoń
(w warunkach utrudnionego
pobierania wapnia)
1-1,5 l/ha
3-4 zabiegi od czerwcowego opadania zawiązków do fazy
bezpośrednio poprzedzającej zbiór owoców.
grusza
1-1,5 l/ha
2-3 zabiegi od fazy białego pąka do 4-5 tygodni po opadaniu
płatków.
czereśnia i pozostałe drzewa 1-1,5 l/ha
pestkowe
3-4 zabiegi od początku kwitnienia co 2 tygodnie, ostatni
zabieg 2 tygodnie przed zbiorem.
truskawka, malina
3-4 zabiegi od początku kwitnienia co 2 tygodnie.
1-1,5 l/ha
Ca
Doświadczenia
Jabłoń – zawartość wapnia
Auksyny
Zawartość wapnia w miąższu jabłek (mg/kg suchej masy), SGGW 2010, UR Kraków 2011
Ca
450
Ca
Ca
standardowy nawóz wapniowy 5 l/ha 5x
InCa 1 l/ha 3x
+ 11%
400
Auksyny
System CaT, to idealna technologia, która pomaga roślinie transportować wapń tam, gdzie jest
on najbardziej potrzebny. CaT umożliwia roślinie pobranie i zatrzymanie wapnia w organach,
które są z natury słabo zaopatrzone w ten składnik, czyli np. owoce. Stosowanie InCa już od
początku kwitnienia podnosi zawartość wapnia w silnie dzielących się komórkach powstających zawiązków. Błony komórkowe takich komórek są spoiste i elastyczne, ściany komórkowe
zaś bardziej wytrzymałe, zdolne, aby utrzymać integralność komórek (w ścianach komórkowych gromadzi się ponad 60% całkowitej zawartości wapnia znajdującej się w roślinach).
36
jabłoń
Auksyny
Ca
Ca
Ca
TERMIN STOSOWANIA
Uwaga: Stosowanie preparatu InCa zapewnia najlepsze wyniki w warunkach dostatecznej zawartości i dostępności wapnia w glebie.
Ca
Ca
Auksyny
DAWKA
Uprawy sadownicze
(mg/kg suchej masy)
Ca
Zalecenia stosowania
UPRAWA
350
300
250
200
150
100
50
Sampion (SGGW 2010)
Ligol (SGGW 2010)
Poprawa jakości i wielkości plonów
Rubin (SGGW 2010)
Rubin (UR Kraków 2011)
37
Truskawka – jędrność owoców
Jabłoń – jędrność owoców
Jędrność owoców (N), SGGW 2010, UR Kraków 2011
90
3,15
3,1
40
3,05
20
3
0
2,95
2 dni
2,9
50
Sampion (SGGW)
Ligol (SGGW)
Rubin (SGGW)
standardowy nawóz wapniowy 5 l/ha 5x
Sampion (UR Kraków)
2,85
Elise (UR Kraków)
InCa 1 l/ha 3x
Jabłoń – występowanie chorób fizjologicznych
kontrola standardowy
nawóz
wapniowy
InCa
1,0 l/ha
6 dni
8 dni
InCa
1,5 l/ha
standardowy nawóz wapniowy 5kg x 3
InCa 1,5l x4
Ocena jakości handlowej owoców w skali 1-9 po 72 godzinach przechowywania w temp. 4ºC
- średni wynik z 4 doświadczeń, (odm. Honeoye, Ambrozja, Alfa, Centauri), SZD Brzezna 2012
16
8
14
7
12
6
10
5
8
4
6
3
4
2
2
1
kontrola
InCa 1,0 l x 4
0
0
saletra wapniowa 6x
chlorek wapnia 9x
połysk skórki
InCa 6x
Truskawka – zawartość wapnia
Zawartość wapnia w owocach truskawki (mg/kg świeżej masy), SZD Brzezna 2011-2012
220
+ 8%
200
odporność
na odgniecenia
Czereśnia – jędrność owoców
N
160
120
Honeoye I
Honeoye II
standardowy nawóz wapniowy 5 l/ha x 3
Honeoye III
Elsanta
InCa 1 l/ha x 4
35
+ 14%
30
25
6
20
5,5
15
5
10
4,5
5
Bing
Sweetheart
Rainier
średnia
z 3 odmian
0
standardowy program nawożenia wapniem
Uprawy sadownicze
ocena ogólna
% owoców z uszkodzeniami mechanicznymi
skórki po zbiorze, Plant Impact, USA 2009
6,5
4
odporność
na gnicie
Czereśnia – odporność owoców na uszkodzenia
7,5
7
140
świeżość kielicha
Jędrność owoców po zbiorze (N),
Plant Impact, USA 2009
180
100
4 dni
kontrola
Truskawka – trwałość pozbiorcza
% owoców z objawami gorzkiej plamistości podskórnej po 2,5 mies. przechowywania,
odm. Bramley, East Malling , 2011
%
60
%
70
N
N
3,2
55
(mg/kg świeżej masy)
80
3,25
75
60
38
100
3,3
65
% owoców nie nadających się do sprzedaży
po 2, 4, 6, 8 dobach przechowywania
w temp. 5ºC, odm. Elsanta, SZD Brzezna 2011
3,35
85
80
Truskawka – trwałość pozbiorcza
Jędrność owoców truskawki (N) - średnie
z 4 doświadczeń, odm. Honeoye, Ambrozja,
Alfa, Centauri, SZD Brzezna 2012
%
Poprawa jakości i wielkości plonów
Bing
Sweetheart
Rainier
średnia
z 3 odmian
InCa 1,5 l x 4
39
15-20 l/ha łącznie w sezonie
odmiany średnio podatne na choroby fizjologiczne (Cortland, Elstar, Gloster, Spartan itp.)
warunki sprzyjające akumulacji wapnia takie jak opisane powyżej
owoce przeznaczone do przechowywania
Nawóz wapniowy w postaci płynnego chlorku wapnia do stosowania w formie roztworu
wodnego. Przeznaczony do dolistnego nawożenia roślin w celu poprawienia odżywiania
owoców wapniem.
Skład: wapń – 17,5% (m/m) wapnia w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO)
rozpuszczalny w wodzie
Sposób działania
Wśród nawozów wapniowych WE stosowanych do pozakorzeniowego nawożenia najefektywniej pobierany przez owoce jest wapń w formie chlorku. Wynika to między innymi z wysokiej
higroskopijności (wiązania pary wodnej zawartej w powietrzu). Po opryskaniu wapń może wniknąć do owoców jedynie w środowisku wodnym. Po wyschnięciu nawozu wapń zostaje na powierzchni skórki, nie spełniając swojej roli. Natomiast wapń w postaci chlorku, który jest bardzo
higroskopijny, ma szansę wnikać do owoców znacznie dłużej.
Fruton posiada dodatkowo specjalną formulację zapewniającą jednolite pokrycie opryskanej
powierzchni, co zwiększa ilość pobranego wapnia przez owoce i ogranicza ryzyko poparzenia
liści i owoców.
powyżej 20 l/ha łącznie w sezonie
odmiany podatne na choroby fizjologiczne (Šampion, Jonagold i sporty, Ligol itp.)
warunki niesprzyjające akumulacji wapnia, takie jak:
– młode drzewa
– niski plon
– drzewa na podkładkach silnie rosnących
– niska kondycja drzew
– niekorzystny przebieg pogody w ciągu sezonu
– spodziewane bardzo duże owoce
owoce przeznaczone do długiego przechowywania
Zalecenia stosowania
UPRAWA
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
drzewa
owocowe
3-10 l/ha
4-6 zabiegów w sezonie. Opryskiwanie rozpocząć w lipcu. Na początku, gdy
zawiązki i liście są wrażliwe, należy stosować niższe z zalecanych dawek,
sukcesywnie je podwyższając. Ostatni zabieg wykonać na 2 tygodnie przed
zbiorem owoców.
3-10
W przypadku wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia opryskiwanie należy wykonać
późnym popołudniem lub wieczorem.
Podczas zabiegu należy dokładnie pokryć zawiązki cieczą roboczą, bo wapń naniesiony na
liście nie jest transportowany do owoców.
Fruton można mieszać z fungicydami stosowanymi przed zbiorem owoców i innymi środkami ochrony roślin.
40
do 15 l/ha łącznie w sezonie
odmiany mało podatne na choroby fizjologiczne (np. Lobo, Idared, Gala, Golden Delicious itp.)
warunki sprzyjające akumulacji wapnia:
– starsze drzewa, wysoki plon
– drzewa na podkładkach karłowych
– dobra kondycja drzew
– optymalny przebieg pogody w ciągu sezonu
owoce przeznaczone do krótkiego przechowywania
Uprawy sadownicze
Poprawa jakości i wielkości plonów
41
Oryginalna kompozycja czterech związków zapachowych pochodzenia roślinnego. Środek ze względu na walory zapachowe służy przywabianiu pszczół i innych owadów zapylających do roślin, których kwiaty są mało atrakcyjne.
Prawidłowe wykształcenie owoców jabłoni, regularność kształtu oraz ich wielkość są w dużym
stopniu związane z właściwym zapyleniem i wykształceniem nasion. Do pełnego zapłodnienia
kwiatów jabłoni potrzeba ok. 10 ziaren pyłku. Wówczas liczba nasion jest maksymalna, a owoce są dobrze rozwinięte. Owoce powstające przy niepełnym zapłodnieniu są często mniejsze,
niekształtne, mają mniejszą liczbę nasion zgromadzoną najczęściej w silniej rozwiniętej części
owocu. Większa liczba nasion w owocu wpływa nie tylko na wzrost ich wielkości i właściwy
kształt, ale zwiększa również zaopatrzenie owoców w wapń, czyli poprawia ich zdolność przechowalniczą.
Wpływ liczby nasion na średnicę owoców, badania własne
Korzyści
Z doświadczeń polowych wynika, że owoce powstałe z kwiatów zapylonych przez
pszczoły:
są lepiej wykształcone,
mają wyższe walory smakowe,
są mniej podatne na choroby fizjologiczne,
lepiej się przechowują,
mają wyższą wartość handlową.
Skład: oryginalna kompozycja czterech związków zapachowych pochodzenia
roślinnego. 450 g/l substancji allelochemicznych.
Sposób działania
Pollinus imituje feromon wydzielany przez pszczołę-zwiadowczynię i przywabia owady zapylające do odwiedzania kwiatów roślin, których kwiaty są mało atrakcyjne ze względu na wygląd
i zapach. Zastosowanie Pollinusa zwiększa aktywność pszczół przy zbieraniu pyłku, a tym samym ma wpływ na lepsze zapylenie roślin. Lepsze zapylenie stymuluje powstawanie większej
ilości nasion, które przyczyniają się do rozwoju większych, lepszej jakości owoców.
Pollinus zastosowany na uprawach mało atrakcyjnych dla pszczół, np. gruszy, powoduje przyciągnięcie owadów, które nie szukają nektaru na kwiatach konkurencyjnych.
Pollinus poprawia zapylenie, kiedy okres kwitnienia jest skrócony, czy to z powodu złych warunków pogodowych (np. niska temperatura [10-15oC], pochmurna pogoda czy też niespodziewane nadejście wiosny) lub gdy dana uprawa ma krótki okres zapylania.
Pollinus
podniesienie atrakcyjności kwiatów
zwiększenie wydajności pracy pszczół i innych owadów zapylających
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
< 70 mm
Częstość
1
2
3
4
5
6
7
8
liczba dobrze wykształconych nasion
9
10
> 80 mm
11
12
Zawsze z kwiatów dobrze zapylonych powstają większe owoce. Jak widać z powyższego wykresu, owoce do 70 mm miały mniej niż 6 dobrze wykształconych nasion. Natomiast te duże
powyżej 80 mm więcej niż 6.
Zalecenia stosowania
DAWKA
TERMIN STOSOWANIA
1 l/ha
Zabieg należy wykonać wczesnym przedpołudniem w ciepły, bezdeszczowy i bezwietrzny
dzień w czasie ładnej pogody, sprzyjającej oblotowi owadów zapylających.
Najlepiej wykonać 2 zabiegi:
– pierwszy zabieg na początku kwitnienia,
– drugi zabieg w pełni kwitnienia
Pollinus należy stosować szczególnie:
w warunkach niesprzyjających oblotowi owadów zapylających,
w rejonach o dużej liczbie drzew kwitnących jednocześnie (wysoka „konkurencja” o pszczoły),
w uprawie gatunków mało atrakcyjnych dla owadów zapylających: gruszy, jabłoni, wiśni,
porzeczki,
w uprawie odmian triploidalnych: Jonagold i sporty, Boskoop i sporty, Mutsu, Lukasówka,
w uprawach pod osłonami (np. truskawka pod niskimi tunelami).
lepsze zapylenie kwiatów
wzrost wielkości i jakości plonu
42
Uprawy sadownicze
Poprawa jakości i wielkości plonów
43
Aby wykorzystać największy w Europie potencjał polskiego sadownictwa, trzeba
Program
Poprawy
przede wszystkim większą uwagę zwracać na jakość owoców, a nie jak do tej pory
Program Poprawy
JAK OŚ CI
OW O CÓ W
J A KO ŚC I O W O C Ó W
na ilość. Tradycyjne metody agrotechniczne są często niewystarczające, aby poprawić parametry jakościowe wymagane np. przy eksporcie. Proponowany przez firmę Arysta
LifeScience Program Poprawy Jakości Owoców jest nowoczesnym „narzędziem” wspomagającym uzyskanie pożądanej jakości owoców. Program kompleksowo rozwiązuje problemy
związane z wielkością owoców, zdolnością i jakością przechowalniczą. Opracowany on został
na podstawie wieloletnich doświadczeń prowadzonych we współpracy zarówno z naukowcami
z Instytutu Sadownictwa i wiodących uczelni rolniczych w kraju, jak i producentami owoców.
Program jest cennym uzupełnieniem istniejących technologii uprawy. Jest łatwy do wprowadzenia, ponieważ większość preparatów może być stosowana razem ze środkami ochrony roślin.
Program Poprawy Jakości Owoców jest cały czas rozwijany i każdego roku prowadzimy nowe
doświadczenia.
Filarami programu są następujące produkty:
Biostymulator
– biostymulator wspomagający procesy kluczowe dla wzrostu i rozwoju roślin. Zwiększa tolerancję na działanie niekorzystnych czynników występujących podczas wzrostu roślin i przyspiesza regenerację po ich zaistnieniu.
Poprawiając kondycję drzew, przyczynia się do wzrostu plonu, a także liczby
zawiązanych pąków na rok następny. Zwiększa efektywność wykorzystania
nawozów dolistnych.
Aktywatory oparte na technologii PhysioActivatorTM
– aktywator kwitnienia i wiązania owoców. Zapewnia obfite kwitnienie
i poprawę zawiązywania owoców nawet w niekorzystnych warunkach.
W uprawie jabłoni stymuluje różnicowanie się zawiązków dominujących
(królewskich).
CALIBRA
– aktywator wielkości owoców. Zapewnia stymulację intensywnych podziałów komórkowych i szybszy wzrost młodych zawiązków, co gwarantuje uzyskanie większych owoców. Poprawia odżywienia młodych, intensywnie rosnących zawiązków owoców.
COLORADO
– aktywator wybarwienia owoców. Zapewnia poprawę wybarwienia owoców poprzez stymulację syntezy odpowiedzialnych za nie barwników. Poprawia odżywienie dojrzewających owoców i zwiększa zawartość cukrów
w owocach.
– aktywator wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego.
FOLICAL
44
– aktywator odżywienia wapniem. Zapewnia poprawę odżywienia wapniem,
zapobiega chorobom wynikającym z zaburzeń w pobieraniu i transporcie
wapnia. Poprawia zdolność przechowalniczą i trwałość pozbiorczą. Stymuluje optymalne odżywienie rosnących zawiązków i dojrzewających owoców.
Program Poprawy Jakości Owoców
45
Aktywatory
– preparat wzbogacony o technologię CAT gwarantującą bardziej efektywne pobieranie wapnia i jego transport w roślinie. Zapewnia optymalne
odżywianie wapniem rosnących i dojrzewających owoców przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zabiegów i ograniczeniu dawek nawozu. Poprawia zdolność przechowalniczą i jakość owoców.
Jabłoń
– atraktant owadów zapylających. Poprzez poprawę zapylenia prowadzi do
wzrostu liczby nasion w owocach ziarnkowych, w efekcie – do zwiększenia
wielkości i jakości plonu.
Nawóz dolistny
– bezpieczny dla roślin płynny chlorek wapnia, poprawia odżywienie wapniem, tym samym ograniczając występowanie szeregu chorób fizjologicznych oraz poprawiając zdolność przechowalniczą owoców.
Głównym założeniem Programu Poprawy Jakości jest adaptacja stosowania powyższych produktów w różnorodnych warunkach. Dobór produktów i dawek do konkretnych warunków panujących w sadzie będzie uzależniony od uprawianego gatunku (jabłonie, grusze, truskawki,
czereśnie, maliny), cech odmiany, przebiegu pogody i innych ważnych parametrów.
PROGRAM STOSOWANIA AKTYWATORÓW
Produkcja sadzonek (np. malin, truskawek) i podkładek
Cel traktowania
Nazwa środka
Dawka
Terminy zabiegów i uwagi
Przyspieszenie ukorzeniania,
uzyskanie dobrze rozwiniętego
systemu korzeniowego
aktywniej pobierającego wodę
i składniki mineralne
Goteo
0,1%
Po sadzonkowaniu/posadzeniu. Preparat można
stosować do podlewania a w przypadku sadzonek
niezdrewniałych również w postaci oprysku. Wykonać
1-2 zabiegi.
Drzewa i krzewy owocowe po posadzeniu, truskawki po posadzeniu
Cel traktowania
Nazwa środka
Dawka
Terminy zabiegów i uwagi
Przyspieszenie wznowienia
wzrostu po posadzeniu, lepsze
pobieranie wody i składników
mineralnych
Goteo
0,1%
3 l/ha (systemy
nawadniające)
Po posadzeniu. Ilość wody dostosować do wielkości
roślin. Stosować na lekko wilgotną glebę, nie stosować
łącznie z nawozami o wysokiej zawartości wapnia.
Wykonać 1-2 zabiegi.
Drzewa, krzewy owocowe i truskawki w trakcie uprawy
46
Cel traktowania
Nazwa środka
Dawka
Terminy zabiegów i uwagi
Regeneracja systemu
korzeniowego po zaistnieniu
warunków stresowych (np.
nadmierna przedłużająca się
wilgotność gleby).
Goteo
0,1%
3 l/ha (systemy
nawadniające)
Po zaistnieniu warunków stresowych lub po
zaobserwowaniu niedostatecznej aktywności sytemu
korzeniowego. Ilość wody dostosować do wielkości
roślin. Stosować na lekko wilgotną glebę, nie stosować
łącznie z nawozami o wysokiej zawartości wapnia.
Wykonać 1-2 zabiegi.
Uprawy sadownicze
Cel traktowania
Nazwa środka
Dawka
Terminy zabiegów i uwagi
PRZED KWITNIENIEM – fazy: 4. Ukazywanie się pierwszych liści
Zabezpieczenie roślin przed
skutkami ewentualnych
przymrozków, regeneracja
uszkodzeń mrozowych po zimie
Asahi SL
0,6 l/ha
Zabieg wykonywać na początku wegetacji, w terminie
pierwszych, wiosennych zabiegów. Najwcześniej po
pojawieniu się pierwszych liści.
PRZED KWITNIENIEM – fazy: 5. Zielony pąk, 6. Różowy pąk
Zabieg interwencyjny
przeciw skutkom wiosennych
przymrozków
Asahi SL
0,6 l/ha
Zabieg wykonywać 1-3 dni przed spodziewanym
przymrozkiem, kolejny zabieg nie wcześniej jak po
7-10 dniach. Po wystąpieniu niespodziewanego
przymrozku zabieg wykonać po odzyskaniu
aktywności fizjologicznej roślin, kolejny zabieg nie
wcześniej jak po 7-10 dniach.
Korzystnie jest stosować łącznie z nawozem Goëmar
BM 86 w zalecanych dawkach i terminach.
Zapewnienie optymalnych
warunków rozwoju pąkom
kwiatowym. Stymulacja
intensywności podziałów
komórkowych
Goëmar BM 86
3 l/ha
Wykonać jeden oprysk przed kwitnieniem.
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi
środkami Goëmar BM 86 dodawać do zbiornika jako
ostatni, ciągle mieszając. Najlepsze wyniki uzyskuje
się, wykonując łącznie 3 zabiegi w sezonie.
Stymulacja pobierania
i transportu wapnia do
zawiązków w najwcześniejszych
fazach ich rozwoju
InCa
1-1,5 l/ha
Pierwszych oprysk wykonać w fazie różowego pąka.
Program Poprawy Jakości Owoców
47
KWITNIENIE – fazy: 7. Kwitnienie
Zabieg interwencyjny
przeciw skutkom wiosennych
przymrozków
Asahi SL
0,6 l/ha
Zalecenia podobne jak przy zabiegach w fazie
zielonego i różowego pąka.
Aktywacja procesów
zapłodnienia i zawiązywania
owoców
Goëmar BM 86
3 l/ha
Wykonać jeden zabieg podczas kwitnienia. Pozostałe
zalecenia jak przy oprysku wykonywanym przed
kwitnieniem.
Zwabienie pszczół i innych
owadów zapylających do
kwiatów drzew owocowych
mało atrakcyjnych dla pszczół.
Poprawa zapylenia kwiatów –
wyższy plon, więcej nasion w
owocach ziarnkowych
Pollinus
1 l/ha
Oprysk wykonać wczesnym przedpołudniem w ciepły,
bezdeszczowy i bezwietrzny dzień w czasie ładnej
pogody, sprzyjającej oblotowi pszczół. Nie stosować
w mieszaninach ze środkami ochrony roślin. Zaleca
się wykonać 2 zabiegi dla odmian triploidalnych
(Jonagold i sporty, Mutsu, Boskoop, Lukasówka),
w warunkach niekorzystnych dla oblotu pszczół
oraz w rejonach o dużej liczbie drzew kwitnących
jednocześnie (wysoka „konkurencja” o pszczoły).
Pierwszy zabieg na początku kwitnienia, drugi w pełni
kwitnienia.
Stymulacja pobierania
i transportu wapnia do
zawiązków w najwcześniejszych
fazach ich rozwoju
InCa
1-1,5 l/ha
Poprawa odżywienia młodych
zawiązków owoców i optymalne
zaopatrzenie rosnących
zawiązków w wapń
Folical
5 l/ha
Pierwszy oprysk wykonać 2-3 tyg. po opadaniu
płatków. Kolejne co 2-3 tygodnie. Wykonać
5 oprysków, ostatni 2-3 tyg. przed zbiorem.
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi
środkami preparat Folical dodawać do zbiornika jako
ostatni, ciągle mieszając. Nie stosować łącznie
z nawozami fosforowymi.
Poprawa zaopatrzenia w wapń
młodych zawiązków
Fruton Calcium
3-10 l/ha
Rozpocząć od niższych zalecanych dawek,
sukcesywnie je podwyższając. Ostatni zabieg
wykonać na 2 tygodnie przed zbiorem owoców.
W przypadku wysokich temperatur i silnego
nasłonecznienia opryskiwanie wykonać późnym
popołudniem lub wieczorem. Można stosować
łącznie z zabiegami ochrony roślin. Łączna dawka
w sezonie zależy od podatności odmiany na
choroby fizjologiczne związane z niedoborem
wapnia, podkładki, kondycji drzew, plonowania,
przebiegu pogody i długości planowanego okresu
przechowywania. Z reguły należy wykonać 4-6
oprysków w sezonie.
Stymulacja pobierania
i transportu wapnia do
zawiązków w najwcześniejszych
fazach ich rozwoju
InCa
1-1,5 l/ha
Wykonać dwa zabiegi, pierwszy w terminie opadania
płatków oraz kolejny 4 tygodnie później.
Pierwszych oprysk wykonać na początku kwitnienia,
kolejne co 4 tygodnie.
WZROST OWOCÓW PO CZERWCOWYM OPADANIU ZAWIĄZKÓW
OD KOŃCA KWITNIENIA DO CZERWCOWEGO OPADANIA ZAWIĄZKÓW – fazy:
8. Opadanie płatków kwiatowych 9. Wzrost zawiązków owocowych
Zabieg interwencyjny
przeciw skutkom wiosennych
przymrozków
Asahi SL
0,6 l/ha
Zapewnienie optymalnych
warunków rozwoju zawiązkom
we wczesnych fazach rozwoju
Goëmar BM 86
3 l/ha
Aktywacja podziałów
komórkowych w intensywnie
rosnących młodych zawiązkach,
poprawa odżywienia młodych
zawiązków
48
Calibra
2 l/ha
Zabieg wykonywać 1-3 dni przed spodziewanym
przymrozkiem, kolejny zabieg nie wcześniej jak po
7-10 dniach. Po wystąpieniu niespodziewanego
przymrozku zabieg wykonać po odzyskaniu
aktywności fizjologicznej roślin, kolejny zabieg nie
wcześniej jak po 7-10 dniach.
Wykonać jeden zabieg tuż po kwitnieniu.
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi
środkami Goëmar BM 86 dodawać do zbiornika jako
ostatni, ciągle mieszając. Najlepsze wyniki uzyskuje
się, wykonując łącznie 3 zabiegi w sezonie.
Wykonać 3 opryski, rozpoczynając od opadania
płatków, a kolejne co 10 dni. W przypadku stosowania
w mieszaninie z innymi środkami preparat Calibra
dodawać do zbiornika jako ostatni, ciągle mieszając.
Uprawy sadownicze
Optymalne zaopatrzenie
rosnących owoców w wapń
zwłaszcza w warunkach
utrudnionego pobierania
wapnia, poprawa zdolności
przechowalniczej i trwałości
pozbiorczej.
Folical: poprawa odżywienia
mineralnego rosnących
i dojrzewających owoców
Folical
5 l/ha
Zalecenia podobne jak w przypadku wcześniejszych
zabiegów. Ostatni oprysk 2-3 tyg. przed planowanym
zbiorem.
Fruton Calcium
3-10 l/ha
Zalecenia podobne jak w przypadku wcześniejszych
zabiegów. Ostatni oprysk 2-3 tyg. przed planowanym
zbiorem.
InCa
1-1,5 l/ha
3-4 zabiegi od czerwcowego opadania zawiązków do
fazy bezpośrednio poprzedzającej zbiór owoców.
Poprawa wybarwienia owoców,
optymalne odżywienie owoców
w trakcie dojrzewania i wzrost
zawartości cukrów w owocach
Colorado
5 l/ha
Wykonać 2 opryski, pierwszy 4 tyg. przed
planowanym zbiorem i powtórzyć po 2 tygodniach.
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi
środkami preparat Colorado dodawać do zbiornika
jako ostatni, ciągle mieszając.
Program Poprawy Jakości Owoców
49
KWITNIENIE
Truskawka
Cel traktowania
Nazwa środka
Dawka
Terminy zabiegów i uwagi
Produkcja SADZonek
Aktywacja wzrostu i rozwoju
systemu korzeniowego
Goteo
0,1%
1-, 2-krotne podlewanie i opryskiwanie po
sadzonkowaniu
Intensywne kwitnienie, poprawa
efektywności zapłodnienia i
wiązania owoców
Goëmar BM 86
3 l/ha
Opryskiwać w trakcie kwitnienia. Najlepsze efekty
daje wykonanie 3 zabiegów: na początku, w pełni
i na końcu kwitnienia. W przypadku stosowania w
mieszaninie z innymi środkami preparat Goëmar BM 86
dodawać do zbiornika jako ostatni, ciągle mieszając.
Ograniczenie wpływu
niekorzystnych warunków
pogodowych na kwitnienie
i wiązanie owoców, również
przeciwko skutkom wiosennych
przymrozków
Asahi SL
0,6 l/ha
Zalecenia podobne jak w przypadku wcześniejszych
zabiegów.
Bardzo dobre efekty daje łączne stosowanie Asahi SL
z nawozem Goëmar BM 86 w zalecanych dawkach
i terminach.
Zwabienie pszczół i innych
owadów zapylających do
kwiatów mało atrakcyjnych dla
pszczół. Poprawa zapylenia
kwiatów – wyższy plon, bardziej
kształtne owoce
Pollinus
1 l/ha
Opryski wykonać wczesnym przedpołudniem
w ciepły, bezdeszczowy i bezwietrzny dzień w czasie
ładnej pogody, sprzyjającej oblotowi pszczół. Najlepiej
na początku i w pełni kwitnienia. Nie stosować
w mieszaninach ze środkami ochrony roślin. Zabieg
polecany w uprawie pod osłonami (tunele niskie).
Stymulacja pobierania
i transportu wapnia do
zawiązków w najwcześniejszych
fazach ich rozwoju
InCa
1-1,5 l/ha
Wykonać pierwszy oprysk na początku kwitnienia,
kolejne powtarzać co 2 tygodnie.
WZROST I DOJRZEWANIE OWOCÓW
PO POSADZENIU
Aktywacja wzrostu i rozwoju
systemu korzeniowego,
przyspieszenie wznowienia
wzrostu po posadzeniu, bardziej
aktywne pobieranie składników
pokarmowych
Goteo
3 l/ha lub 0,1%
Stosować wraz z podlewaniem lub razem
z nawadnianiem poprzez linie kroplujące. Pierwszy
zabieg wykonać po posadzeniu roślin, kolejny 2-3
tygodnie później. W przypadku stosowania wraz
z pożywką nie mieszać z nawozami wapniowymi.
POCZĄTEK WEGETACJI
Ułatwienie regeneracji po zimie
i szybszy start wiosną, również
przeciwko skutkom wiosennych
przymrozków
50
Asahi SL
0,6 l/ha
Wykonać 1-2 zabiegi w odstępie 2 tygodni.
Interwencyjnie: zabieg wykonywać 1-3 dni przed
spodziewanym przymrozkiem, kolejny zabieg nie
wcześniej jak po 7-10 dniach. Po wystąpieniu
niespodziewanego przymrozku zabieg wykonać po
odzyskaniu aktywności fizjologicznej roślin, kolejny
zabieg nie wcześniej jak po 7-10 dniach.
Uprawy sadownicze
Aktywacja podziałów
komórkowych w intensywnie
rosnących młodych zawiązkach,
poprawa odżywienia młodych
owoców, ograniczenie liczby
drobnych, niedorośniętych
owoców
Calibra
2 l/ha
Wykonać 3 opryski, rozpoczynając, gdy widoczne są
pierwsze owoce, kolejne co 10-15 dni.
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi
środkami preparat Calibra dodawać do zbiornika jako
ostatni, ciągle mieszając.
Poprawa odżywienia owoców
i optymalne zaopatrzenie
rosnących owoców w wapń,
zapewnienie wyższej trwałości
pozbiorczej
Folical
3-5 l/ha
Wykonać 3 opryski w trakcie wzrostu i dojrzewania
owoców.
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi
środkami preparat Folical dodawać do zbiornika jako
ostatni, ciągle mieszając.
Poprawa zaopatrzenia w wapń
rosnących owoców zapewnienie
wyższej trwałości pozbiorczej
Fruton Calcium
5 l/ha
Wykonać 2-3 opryski w trakcie wzrostu i dojrzewania
owoców.
Efektywne pobieranie
i transport wapnia do rosnących
i dojrzewających owoców,
poprawa trwałości pozbiorczej
InCa
1-1,5 l/ha
Kontynuować opryski rozpoczęte na początku
kwitnienia, wykonując kolejne zabiegi co 2 tygodnie,
łącznie wykonać 3-4 zabiegi.
Program Poprawy Jakości Owoców
51
WZROST I DOJRZEWANIE OWOCÓW
Czereśnia
Cel traktowania
Nazwa środka
Dawka
Terminy zabiegów i uwagi
PO UKAZANIU SIĘ PIERWSZYCH LIŚCI
Zabezpieczenie roślin przed
skutkami ewentualnych
przymrozków, regeneracja
uszkodzeń mrozowych po zimie
Asahi SL
0,6 l/ha
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych liści.
Aktywacja podziałów
komórkowych w intensywnie
rosnących młodych
zawiązkach, poprawa
odżywienia młodych
zawiązków, ograniczenie
opadania zawiązków
Calibra
2 l/ha
Wykonać 3 opryski, rozpoczynając od opadania
płatków, a kolejne co 10 dni.
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi
środkami preparat Calibra dodawać do zbiornika jako
ostatni, ciągle mieszając.
Poprawa odżywienia owoców
i optymalne zaopatrzenie
rosnących owoców w wapń,
zapewnienie wyższej trwałości
pozbiorczej, ograniczenie
pękania owoców
Folical
3-5 l/ha
Wykonać 3 opryski w trakcie wzrostu i dojrzewania
owoców.
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi
środkami preparat Folical dodawać do zbiornika jako
ostatni, ciągle mieszając.
Poprawa zaopatrzenia
w wapń rosnących owoców
zapewnienie wyższej trwałości
pozbiorczej
Fruton Calcium
5 l/ha
Wykonać 2 opryski w trakcie wzrostu i dojrzewania
owoców – 2 i 4 tyg. po kwitnieniu.
Efektywne pobieranie
i transport wapnia do
rosnących i dojrzewających
owoców, poprawa trwałości
pozbiorczej, ograniczenie
pękania owoców
InCa
1-1,5 l/ha
Kontynuować opryski rozpoczęte na początku
kwitnienia, wykonując kolejne zabiegi co 2 tygodnie,
łącznie wykonać 3-4 zabiegi, a ostatni ok. 2 tyg.
przed planowanym zbiorem.
KWITNIENIE
Zapewnienie optymalnych
warunków rozwoju pąkom
kwiatowym. Poprawa
zapłodnienia i zawiązania
owoców
Goëmar BM 86
3 l/ha
Opryskiwać od stadium białego pąka do końca
kwitnienia.
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi
środkami Goëmar BM 86 dodawać do zbiornika jako
ostatni, ciągle mieszając. Najlepsze wyniki uzyskuje
się wykonując łącznie 3 zabiegi.
Zwabienie pszczół i innych
owadów zapylających do
kwiatów mało atrakcyjnych dla
pszczół. Poprawa zapylenia
kwiatów – wyższy plon
Pollinus
1 l/ha
Opryski wykonać wczesnym przedpołudniem
w ciepły, bezdeszczowy i bezwietrzny dzień w czasie
ładnej pogody, sprzyjającej oblotowi pszczół. Najlepiej
na początku i w pełni kwitnienia. Nie stosować
w mieszaninach ze środkami ochrony roślin.
Program Poprawy Jakości Owoców jest cały czas rozwijany, najnowsze wyniki doświadczeń znajdą Państwo na stronie www.arysta.pl
52
Uprawy sadownicze
Program Poprawy Jakości Owoców
53
Przedstawiciele regionalni
aktywatory i nawozy dolistne
mgr inż. Małgorzata Krawczyk
– menadżer, tel. 506 188 824
dr Piotr Pawlak
– menadżer regionalny, tel. 500 526 778
region północno-zachodni
dr Krzysztof Kowański
– menadżer, tel. 505 129 257
e-mail: [email protected]
mgr inż. Rafał Putinkowski
– przedstawiciel regionalny, tel. 505 129 258
e-mail: [email protected]
płn-zach
płn-wsch
region północno-wschodni
dr Wojciech Fabisiewicz
– menadżer, tel. 505 129 261
e-mail: [email protected]
centralny
mgr inż. Jerzy Wicha
– przedstawiciel regionalny, tel. 505 129 262
e-mail: [email protected]
płd-zach
płd-wsch
region centralny
mgr inż. Grzegorz Podrażka
– z-ca dyrektora ds. sprzedaży, tel. 505 129 256
e-mail: [email protected]
mgr inż. Krzysztof Joachim
– przedstawiciel regionalny, tel. 505 129 290
e-mail: [email protected]
region południowo-zachodni
region południowo-wschodni
mgr inż. Dariusz Zieliński
mgr inż. Andrzej Segit
– menadżer, tel. 505 055 374
– menadżer, tel. 505 129 255
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
mgr inż. Marian Buła
– przedstawiciel regionalny, tel. 506 188 736
e-mail: [email protected]
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90
www.arystalifescience.pl

Podobne dokumenty