MPM zaprasza na koncert muzyki punkowej i rockowej

Transkrypt

MPM zaprasza na koncert muzyki punkowej i rockowej
MPM zaprasza na koncert muzyki punkowej i rockowej
29 listopada (sobota) o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury odbêdzie siê koncert muzyki punkowej i rockowej.
Wyst±pi± takie zespo³y jak KU¦KA BROTHERS, RADIO BAGDAD czy ZARAZA. Organizatorem koncertu jest Malborski
Przegl±d Muzyczny. Wstêp na imprezê 10 z³.
KU¦KA BROTHERS jak sama nazwa wskazuje, zespó³ u samego zarania nie by³ projektem z gatunku powa¿nych.
Za³o¿ona na potrzebê jednego koncertu grupa gra ju¿ jednak 11 lat. Sk³ad to 5 muzyków o olsztyñskich korzeniach i
zdecydowanie punkowym zapleczu. Pierwotnie nastawiony na kompletn± i pierwotn± koncertow± rozpierduchê zespó³,
po paru wystêpach z przyjemno¶ci± zauwa¿y³, ¿e muzyk± mo¿na zaj±æ siê te¿ konstruktywnie i zacz±³ kombinowaæ
w³asne utwory. Owocem jest mnóstwo koncertów w ca³ej Polsce, parê nagród (w tym kilka egzotycznych, jak Wyró¿nienie
na Festiwalu Szantowym) i wydana p³yta Bêdzie gorzej. Kr±¿ek zawiera przekrojow± kompilacjê z dzia³alno¶ci
artystycznej zespo³u, stylistycznie odwo³uj±c± siê do najwiêkszych inspiracji grupy: Ramones, Sex Pisols i The Clash.
Prawdziw± si³± i ¿ywio³em Ku¶k± Brothers s± jednak wystêpy na ¿ywo: melodyjny punk rock z przewrotnymi tekstami i
potê¿na dawka absurdalnego humoru gwarantuj± niezapomniane wra¿enia.
Do najwiêkszych osi±gniêæ zespo³u nale¿± nagrody na Festiwalu Muzyki Rockowej w Wêgorzewie Union Of Rock
2003 oraz legendarnym studenckim Festiwalu Yapa w £odzi. W latach 2001, 2002 Ku¶ka Brothers zagrali na
najwiêkszej imprezie muzycznej w kraju Przystanku Woodstock oraz pojawili siê w Najg³o¶niejszym Filmie Polskim
dokumentuj±cym to wydarzenie. Grupa jest szczególnie popularna w ¶rodowiskach studenckich i jej piosenki czêsto
goszcz± na antenach rozg³o¶ni uczelnianych w ca³ym kraju. W Pa¼dzierniku 2007 Ku¶ka Brothers wyst±pili na Gali 16
Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film w Gdañsku.
RADIO BAGDAD to soczyste punk`n`rollowe trio z Gdañska. Maj± na koncie ponad 170 koncertów. W maju 2007 r. wydali
swój debiutancki album "S³odkie Koktajle Mo³otowa" nak³adem wydawnictwa Rockers Publishing. Obecnie kapela
koncentruje siê na koncertowaniu, jak równie¿ na komponowaniu nowych kompozycji na druga p³ytê, która uka¿e siê
wiosn± 2009 r.
Radio Bagdad tworz±: Sielak (g³os, gitara, teksty), Dzik (bas, g³os), Majones (perkusja i g³os okazjonalny). Wiêcej
informacji na stronie www.radiobagdad.art.pl
ZARAZA powsta³a w 1993 roku i z miejsca przez media i s³uchaczy ochrzczona zosta³a "olsztyñskim odkryciem roku",
a ich styl muzyczny - "punkowo-rokendrolowym kabaretem z domieszk± salcesonu". Rok pó¼niej, na wêgorzewskim
festiwalu Prince Rocks Poland zgarnêli wiêkszo¶æ nagród - najlepszy zespó³, wokal, sekcja rytmiczna i nagroda
publiczno¶ci. W 1997 r. ukaza³ siê kr±¿ek "Zaraza", z którego singiel "Regina" i "Dacza" zawojowa³y listy przebojów i na
sta³e zago¶ci³y w kanonie klasyki kultowych ballad rodem z Polski pó³nocno-wschodniej. Ponadto zespó³ sp³odzi³ kilka
nieoficjalnych wydawnictw (m.in. z kolejnym hitem "Dziewczyna Blond") oraz zaistnia³ na paru sk³adankach. Ich
kontrowersyjne piosenki do swoich repertuarów w³±czyli m.in. Shannon, Kookaburra i Kangaroz. Od kilku lat Zaraza gra
sporadycznie, po kilka koncertów rocznie - tym smaczniejszym k±skiem bêdzie wystêp w Malborku.
Kapelê tworz±: malbor¿anin Maciej "Kud³aty" Bajur (bas), Piotr "Sikor" Sikorski (mikrofon), Marcin "Pacho³" Pacholski
(gitara, mikrofon), Cezary "Ozos" Ozga (gitara) i Pawe³ "Welon" Grzywacz (bêbny). Podczas koncertu 29.11. za
perkusj± go¶cinnie zasi±dzie Rafa³ Baca z Malborka. Wszystko o Zarazie, w³±cznie z obszernymi galeriami zdjêæ i
muzyk± do ¶ci±gniêcia, znajdziecie na www.zaraza.art.pl.
http://www.malbork.pl/um/ - Malbork, Urz±d Miasta
Page created by www.kraszewski.pl
Generated: 2 March, 2017, 13:41

Podobne dokumenty