BLISKO KLIENTA l NATURY - Miejski Zakład Gospodarki

Komentarze

Transkrypt

BLISKO KLIENTA l NATURY - Miejski Zakład Gospodarki
DĘBLIN
Prezes:
081 883-01-03
Sekretariat:
081 883-01-03
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
08-530 Dęblin, ul. 15 P.P. „Wilków" 3
tel. (0-81) 88 30 103, fax (081) 88 01 851
Prezes Zarządu: mgr inż. Dariusz Wojdat
NIP 716-25-15-927, REGON 432311323
BLISKO KLIENTfi l NfiTURY
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
081 883-05-90
Dęblin 12.06.2013 r.
Zakład Usług
Komunalnych
i Mieszkaniowych
081 883-25-50
Dział Gospodarki
Mieszkaniowej
081 883-36-55
Biuro Obsługi
Klienta
081 883-36-65
081 883-36-25
Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne
994
e-mail:
[email protected]
www.mzgk.pl
Konto:
Bank PEKAO SA
l O/Dęblin
20124028581111
000033060936
Oferujemy usługi:
- budowlane
- transportowe
- wywozu nieczystości
stałych r płynnych
- wydawanie warunków
technicznych
- wykonanie, konserwacja
remonty instalacji wodnokanalizacyjnych
- udrażnianie
sieci i przyłączy
kanalizacyjnych
- wykonanie, konserwacja
i remonty instalacji
wewn. co. i cw. węzłów
cieplnych
- badanie szczelności
instalacji gazowej
5P.ZO.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się do
Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup, dostawę
i wdrożenie systemu umożliwiającego monitorowanie i zarządzanie flotą
pojazdów, maszyn i ciągników przy wykorzystaniu technologii GPS wraz
z transmisją danych o lokalizacji i stanie monitorowanych danych obiektów
przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych GPRS łącznie dla 9
pojazdów i maszyn znajdujących się w MZGK Sp. z o. o. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr l (do pobrania na stronie
internetowej www.mzgk.pl).
W przypadku zainteresowania naszą propozycją proszę o przesłanie oferty
cenowej - załącznik nr 2 (do pobrania na stronie internetowej www.mzgk.pl)
faksem na numer (81) 880-18-51. Ofertę można również złożyć osobiście lub
pocztą na adres:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. 15 P.P. Wilków 3
08-530 Dęblin.
Termin składania ofert upływa dnia 19.06,2013 r. o godz. 10:00.
W przypadku wyboru Państwa oferty, zobowiązani są Państwo dostarczyć do
siedziby Zamawiającego aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na podstawie
którego zostanie z Państwem zawarta umowa, według wzoru określonego w
załączniku nr 3 (do pobrania na stronie internetowej www.mzgk.pl).
Termin realizacji zamówienia (montaż i uruchomienie):
a)
urządzenie GPS śledzenie, czujnik pracy odwłoka, czujnik pracy
urządzenia wrzutowego, praca przystawki - od dnia podpisania umowy do
30.06.2013 r.
b)
sonda paliwa - od dnia podpisania umowy do 10.07.2013 r.
Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto wykonawcy
w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
Osobą upoważnioną do kontaktówjest p. Artur Mazur tel. (81) 883-25-50.
- wykonanie pomiarów
elektrycznych
- wykonanie analiz wody
i ścieków
Sąd Rej. Lublin -Wschód
w Lublinie z siedzibą
w Świdniku
VI Wydz. Gosp.
KRS 0000110247
Kapitał Zakładowy
23 333 500,00 PLN
Załączniki:
Załącznik nr l Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 -
opis przedmiotu zamówienia
formularz cenowy
wzór umowy
wykaz pojazdów i maszyn
BLISKO KLIENTA l NATURY