Warunki uczestnictwa - GARDENIA

Komentarze

Transkrypt

Warunki uczestnictwa - GARDENIA
WARUNKI UCZESTNICTWA w targach: GARDENIA 2013
1.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1.1. MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa w targach (oryginał wypełnionego
i podpisanego formularza A1 albo formularza A1 i A0) pod warunkiem wpłaty kaucji
z tytułu najmu powierzchni wystawienniczej, o której mowa w punkcie 2, a także
uregulowania opłaty rejestracyjnej, o której mowa w punkcie 3.
1.2. Do uregulowania kaucji z tytułu najmu powierzchni i opłaty rejestracyjnej jest zobowiązany
podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa na formularzu A1.
1.3. Podmiot dokonujący na formularzu A2 zgłoszenia współwystawcy, jest zobowiązany
do uregulowania stosownej opłaty, o której mowa w punkcie 4.
2.
2.1
2.2
2.3
NAJEM POWIERZCHNI, WARUNKI PŁATNOŚCI
Ceny najmu powierzchni związanej z uczestnictwem w targach, zlokalizowanej
w pawilonie i / lub na terenie otwartym, uwzględniają koszty:
•
przygotowania powierzchni do udostępnienia najemcy (wytyczenie stoiska,
przygotowanie infrastruktury),
•
oddania najemcy powierzchni do używania przez okres targów oraz montażu
i demontażu;
•
sprzątania stoisk w czasie targów,
•
obsługi i sprzątania toalet oraz zużycia wody,
•
obsługi organizacyjno-technicznej przez Koordynatora Rejonu MTP,
a ceny najmu powierzchni w pawilonie także koszty:
•
ogrzewania / klimatyzacji,
•
ogólnego oświetlenia pawilonu.
Przy obliczaniu opłaty za najem powierzchni MTP dokonują zaokrąglenia metrażu
do pełnego m2 według zasad matematycznych.
2.5
2.6
3
5.
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA POZOSTAŁE USŁUGI
TARGOWE
5.1
Warunki płatności za usługę budowy i wyposażenia stoiska są uregulowane
w odrębnej umowie.
Należności z tytułu zamówienia pozostałych usług targowych (ogłoszenie reklamowe
w katalogu, konstrukcja reklamowa, dodatkowe zaproszenia i karty wystawcy, przyłącza
elektryczne i wodociągowe, wypożyczenie mebli i innych rekwizytów, zamówienie
personelu pomocniczego itp.) zostaną przez MTP zafakturowane w terminie 7 dni
od dnia zakończenia targów.
Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu zamówienia przez nich pozostałych
usług targowych są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego
przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów.
KAUCJA Z TYTUŁU NAJMU POWIERZCHNI
2.3.1 Zamawiający powierzchnię wystawienniczą (na formularzu zgłoszenia A1)
jest zobowiązany do wpłaty kaucji z tytułu najmu, która stanowi warunek przyjęcia
przez MTP zgłoszenia uczestnictwa.
2.3.2 Wysokość kaucji:
• 50% wartości brutto* zamówionej powierzchni - dla wpłat dokonanych
do 30.09.2012 r.
• 100% wartości brutto* zamówionej powierzchni - dla wpłat dokonanych
po 30.09.2012 r.
2.4
- ubezpieczenie OC współwystawcy (deliktowe i kontraktowe) na okres targów
oraz montażu i demontażu.
b) pakiet II
- karty wystawcy uprawniające do wstępu na tereny targowe (przyznawane według
zasad określonych w „Postanowieniach Szczegółowych”),
- wpis nazwy współwystawcy w „Alfabetycznym spisie wystawców” w katalogu
(drukowanym) i / lub w internecie.
4.2 Wysokość opłaty za zgłoszenie współwystawcy (do zadeklarowania na formularzu A2) :
a)
z pakietem I – wynosi 350 PLN netto** ,
b)
z pakietem II – wynosi 50 PLN netto** .
4.3 Opłata za zgłoszenie współwystawcy zostanie przez MTP zafakturowana w terminie
7 dni od dnia zakończenia targów.
Opłata powinna być dokonana w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub 5 dni
od dnia otrzymania faktury.
4.4 Opłata za zgłoszenie współwystawcy dokonana przez kontrahenta zagranicznego
zostanie przez MTP zafakturowana według średniego kursu EUR ogłoszonego przez
NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów.
Z tytułu wpłaty kaucji nie będzie wystawiona faktura. Kaucja wpłacona przez
zamawiającego powierzchnię zostanie w dniu zawarcia umowy (Potwierdzenie
Zgłoszenia Uczestnictwa) zaliczona na poczet opłaty za najem powierzchni
wystawienniczej. Dokonana opłata zostanie przez MTP zafakturowana w ciągu 7 dni
od daty zawarcia umowy (tj. daty wystawienia Potwierdzenia).
W przypadku otrzymania opłaty z tytułu najmu powierzchni w wysokości mniejszej niż
100 % wartości brutto* zamówionej powierzchni, na pozostałą część należności zostanie
przez MTP wystawiona faktura pro-forma nie wcześniej niż 30 dni przed udostępnieniem
powierzchni (rozpoczęciem okresu montażu stoisk). Pozostałą do zapłaty część
należności, wynikającą z faktury pro-forma, należy uregulować w terminie
14 dni od daty jej wystawienia lub 5 dni od dnia jej otrzymania. Dokonana wpłata
zostanie przez MTP zafakturowana (faktura VAT) w ciągu 7 dni
od daty płatności.
Z tytułu najmu powierzchni rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami są dokonywane
przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym termin nadsyłania zgłoszeń.
5.2
6.
OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE SIECI ENERGETYCZNEJ
6.1.
Zamawiający przyłącza elektryczne są zobowiązani do dokonania opłaty za użytkowanie
sieci energetycznej MTP, której wysokość jest uzależniona od mocy przyłącza
elektrycznego :
Moc przyłącza
Opłata netto** [w PLN]
3 kW (1x16A)
48
9 kW (3x16A)
125
14 kW (3x25A)
200
18 kW (3x32A)
255
36 kW (3x63A)
505
50 kW (3x80A)
700
70 kW (3x125A)
1010
2,3 kW (1x10A) 24 h
30
9 kW (3x16A) 24 h
95
Opłata za użytkowanie sieci energetycznej zostanie zafakturowana w terminie 7 dni
od dnia zakończenia targów.
Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu opłaty za użytkowanie sieci
energetycznej są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego
przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów.
6.2
6.3.
7.
OPŁATA Z TYTUŁU WYWOZU ODPADÓW
7.1
Z tytułu wywozu odpadów MTP pobierają od wykonawców stoisk opłatę, której
wysokość jest uzależniona od wielkości wynajętej powierzchni:
OPŁATA REJESTRACYJNA
3.1.
Opłata rejestracyjna obejmuje koszty manipulacyjne związane z rejestracją zgłoszenia
uczestnictwa wystawcy i zamówienia powierzchni oraz pakiet dodatkowych świadczeń:
- karty wystawcy uprawniające do wstępu na tereny targowe (przyznawane według
zasad określonych w „Postanowieniach Szczegółowych”);
- wpis wystawcy w „Alfabetycznym spisie wystawców” (nazwa i dane teleadresowe
firmy) w katalogu (drukowanym) i w Internecie;
- 1 egzemplarz katalogu (wersja drukowana);
- zaproszenia dla 2 przedstawicieli wystawcy do udziału w wieczorze branżowym
i innych otwartych wydarzeniach towarzyszących targom;
- 30 szt. zaproszeń dla gości targowych ;
- ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe) na okres targów oraz
montażu i demontażu.
3.2. Wysokość opłaty rejestracyjnej : 700 PLN netto**.
3.3. Podmiot zgłaszający uczestnictwo na formularzu A1 jest zobowiązany do dokonania
opłaty rejestracyjnej w pełnej wysokości (100% wartości brutto*) równolegle ze
zgłoszeniem uczestnictwa i z wpłatą kaucji, o której mowa w punkcie 2.
Dokonanie opłaty zostanie potwierdzone przez MTP wystawieniem faktury.
3.4. W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa,
wpłacona opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
4.
4.1
OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY
Opłata za zgłoszenie współwystawcy obejmuje koszty manipulacyjne związane
z rejestracją współwystawcy oraz pakiet dodatkowych świadczeń, do wyboru:
a) pakiet I
- karty wystawcy uprawniające do wstępu na tereny targowe (przyznawane według
zasad określonych w „Postanowieniach Szczegółowych”);
- wpis nazwy, adresu i danych kontaktowych współwystawcy w „Alfabetycznym spisie
wystawców” w katalogu (drukowanym) i w Internecie;
- 1 egzemplarz katalogu (wersja drukowana);
- zaproszenie dla 1 przedstawiciela współwystawcy do udziału w wieczorze branżowym
i innych otwartych wydarzeniach towarzyszących targom;
- 30 szt. zaproszeń dla gości targowych;
GARDENIA 2013
7.2
7.3
Powierzchnia wynajęta
Opłata netto** [w PLN]
do 150 m2
4,35 za każdy m2 powierzchni wynajętej
powyżej 150 m2
ryczałt 585,00
Opłata z tytułu wywozu odpadów zostanie zafakturowana w terminie 7 dni od dnia
zakończenia targów.
Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu opłaty za wywóz odpadów
są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP
w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów.
8.
NALEŻNOŚCI A KOSZTY BANKOWE
8.1
Wszelkie należności z tytułu uczestnictwa w targach (opłata rejestracyjna, opłata
za zgłoszenie współwystawcy), zamówienia powierzchni i innych usług targowych
powinny być regulowane jako wolne od opłat bankowych.
Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w targach należy dokonywać na konto:
8.2
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60 – 734 Poznań
Bank Handlowy w Warszawie SA Oddział w Poznaniu
37 1030 1247 0000 0000 5586 1201
* wartość (cena) brutto uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami
** opłata (cena) netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT)
„Regulamin dla uczestników targów” jest dostępny na stronie internetowej www.gardenia.mtp.pl
Na życzenie Wystawcy Regulamin zostanie wysłany drogą pocztową.
WARUNKI UCZESTNICTWA

Podobne dokumenty