Umowa - Formoza

Transkrypt

Umowa - Formoza
Załącznik nr 4 do SIWZ
02/GZL/MED/2013
Projekt umowy
UMOWA nr………../FIN/2013
o zabezpieczenie medyczne szkolenia żołnierzy JW 4026
Zawarta w dniu ............................w Gdyni, pomiędzy
JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w
Gdyni, przy ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą 1, kod pocztowy 81-103, reprezentowaną przez:
Dowódca …………………………………………….
Przy udziale Głównego Księgowego
……………………………………………………….
zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
a
firmą (osobą) ………………………………. (NIP……………Regon ………………), która ma swoją
siedzibę (zamieszkałą) w …………… przy ul. ……………………, kod pocztowy …………,
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr …………….., Sąd Rejonowy
dla
miasta
stołecznego
…………….
w
…………….,
o kapitale zakładowym ……………… zł.”, reprezentowaną przez:
.......................................................................
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony” zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
nr 113 poz. 759.)
1.
2.
3.
§1
Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie medyczne szkoleń dla żołnierzy JW 4026
realizowane przez Zleceniobiorcę we wskazanych przez Zleceniodawcę miejscach
w odległości do 130 km od granic administracyjnych Trójmiasta (strzelnice: Strzepcz,
Lublewo, Ustka). Zleceniobiorca podstawi we wskazanych miejscach karetkę specjalistyczną
lub karetkę podstawową. Skład medyczny karetek oraz wymagane wyposażenie zgodne
z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r.
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny za 2 miesięcznym
okresem wypowiedzenia.
§2
O miejscu i terminie, w którym Zleceniobiorca będzie zobowiązany podstawić zespół medyczny
o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie on powiadomiony przez Zleceniodawcę z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem na karetkę podstawową, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem na karetkę specjalistyczną, w formie pisemnej bądź telefonicznej. Za formę
pisemną powiadomienia o miejscu i terminie strony uznają również powiadomienie za pomocą
poczty elektronicznej.
1
Załącznik nr 4 do SIWZ
02/GZL/MED/2013
Projekt umowy
§3
Szkolenie żołnierzy będzie prowadzone na terenie strzelnic wymienionych w § 1 ust. 1 umowy,
przez instruktorów z JW 4026 zgodnie z obowiązującymi przepisami wojskowymi
z uwzględnieniem wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
W zamian za zabezpieczenie medyczne Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty
w wysokości:
karetka specjalistyczna……………….. złotych brutto za każdą zrealizowaną
i rozpoczętą godzinę.
karetka podstawowa ……………….. złotych brutto za każdą zrealizowaną
i rozpoczętą godzinę.
Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane lub rozpoczęte
godziny zabezpieczenia medycznego.
Całkowite wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w trakcie jej
trwania nie przekroczy kwoty ……………………brutto (……………………………..),
Zleceniodawca nie ma obowiązku w czasie trwania umowy wykorzystania całej kwoty
określonej w niniejszym ustępie. Z tytułu jej niewykorzystania Zleceniobiorcy nie przysługują
żadne roszczenia.
Każdorazowo, ilość godzin zabezpieczenia medycznego zrealizowanego przez
Zleceniobiorcę będzie potwierdzana na piśmie przez kierownika zajęć ze strony
Zleceniodawcy, a także upoważnionej osoby ze strony Zleceniobiorcy.
Dojazd i powrót karetki wraz z personelem do/z miejsca szkolenia odbywa się na koszt
i ryzyko Zleceniobiorcy.
§5
1. Każdorazowo wynagrodzenie z tytułu wykonanego zabezpieczenia medycznego
dokonane zostanie po zakończeniu szkolenia na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT oraz pisemnego potwierdzenia o którym mowa w § 4 ust. 4, w terminie 30 dni
od dnia ich doręczenia Zleceniodawcy, na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
§6
1. W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca
zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:
- w wysokości 20 % wartości brutto całości danego szkolenia, na które karetka została
zapotrzebowana.
2. Zleceniodawca
może
dochodzić
za
zasadach
ogólnych
odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych
z przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia.
§7
Do koordynowania wszelkich praw związanych z zabezpieczeniem medycznym, w tym
podejmowania decyzji, które mieszczą się w zakresie niniejszej umowy strony upoważniają:
Zleceniodawca – ………………….…
Zleceniobiorca – …………………….
§8
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne i niezbędne uprawnienia medyczne
do realizacji zabezpieczeń medycznych przedsięwzięć określonych w § 1 niniejszej umowy.
2
Załącznik nr 4 do SIWZ
02/GZL/MED/2013
Projekt umowy
§9
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby
Zleceniodawcy.
§ 10
Sprawy nie uregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zleceniodawcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy,
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie
pisemnego aneksu do niniejszej umowy jedynie za zgodą obu stron.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
GŁÓWNY KSIĘGOWY
3

Podobne dokumenty