Magazyn GŁOS BIZNESU 1/2103

Komentarze

Transkrypt

Magazyn GŁOS BIZNESU 1/2103
Twoja firma
Na terenie powiatu pleszewskiego zarejestrowanych jest
ponad 100 firm mogących produkować kotły centralnego
ogrzewania (około 80 z nich to czynni producenci).
Branża
z tradycją
.LONDG]LHVLÈWğUP]WHMVDPHMEUDQĝ\IXQNFMRQXMÈF\FK
QDQLHZLHONLHMSU]HVWU]HQLļSRGW\PZ]JOÚGHPSRZLDW
SOHV]HZVNLWRIHQRPHQ*G]LHWNZLSU]\F]\QDVXNFHVX
SURGXFHQWöZNRWïöZ"
KOOPERACJA I ZDROWA KONKURENCJA
Jednak nie tylko długoletniej
tradycji produkcyjnej kotlarze
z Pleszewa zawdzięczają sukces. Dużą rolę odegrała, i nadal
odgrywa, współpraca. Fakt, że
na niewielkim obszarze znajduje się wiele przedsiębiorstw
o podobnym profilu produkcji,
sprawił, że na terenie powiatu
powstały doskonałe warunki do
wspólnych działań. Już w 1988
r. z inicjatywy 16 rzemieślników
powstała Spółdzielnia Metalowców „Kotlarz”. Kilkanaście
lat później, dzięki zaangażowaniu koordynatora Michała
Kuberki, powołano Pleszewski
szereg działań promocyjnych.
Wszystko z korzyścią dla przyszłego użytkownika.
Tradycyjna technologia w nowym wydaniu
W latach 80. rynek podbiły uniwersalne kotły typu UKS (przystosowane do spalania gorszych
gatunków węgla, miału węglowego i drewna). Ich eksploatacja polegała na paleniu przy
wykorzystaniu naturalnych ciągów powietrza. Dziś takie kotły
coraz częściej zastępują te z ze
sterownikiem, będące „unowocześnioną” wersją tradycyjnych
„ukaesów”, kotły zautomatyzowane, obsługiwane raz na dobę
oraz kotły z automatycznym podajnikiem paliwa, z możliwością
sterowania z dowolnego miejsca
przez… Internet! Te ostatnie od
kilku lat cieszą się największym
powodzeniem. Choć kotły są
coraz nowocześniejsze, to reguły konstrukcyjne nawiązują
Choć kotły są coraz nowocześniejsze,
to reguły konstrukcyjne nawiązują do
sprawdzonych i skutecznych rozwiązań
sprzed kilkudziesięciu lat – to ważny
element tradycji branży.
P
leszew to niewielkie,
zaledwie osiemnastotysięczne miasto na południu Wielkopolski. To
również „stolica” powiatu pleszewskiego. Właśnie w nim, na
powierzchni nieco ponad 700 km2
od lat rozwija się branża kotlarska. Dziś na terenie powiatu
zarejestrowanych jest ponad
100 firm mogących produkować
kotły centralnego ogrzewania
(około 80 z nich to czynni producenci), a z branżą związanych
jest kolejnych kilkadziesiąt.
LATA TRADYCJI
Kocioł pleszewski jest marką, która dziś znana jest
prawie w całej Polsce. Czemu zawdzięcza ten sukces?
Przedsiębiorcy przyznają, że
dużą rolę odegrała tu tradycja. Markę przez lata konsekwentnie tworzyli właściciele zakładów produkcyjnych,
począwszy od prekursorów
branży, Jana Bandzwołka
i Henryka Wrońskiego, aż
po przedstawicieli młodego
pokolenia
przedsiębiorców.
Początkowo pleszewscy kotlarze zaopatrywali lokalną
branżę ogrodniczą. W latach
80. kotlarstwo przeżyło prawdziwy boom, a pleszewskie
kotły znalazły wielu odbiorców w całym kraju.
Klaster Kotlarski. – Współpraca z innymi przedsiębiorcami w ramach spółdzielni czy
stowarzyszenia ułatwia wiele
rzeczy – przyznaje Przemysław Wroński, właściciel firmy
Kotłospaw i prezes Spółdzielni
Metalowców „Kotlarz” – możliwość opracowania np. wspólnej
dokumentacji kotła pozwala na
obniżenie kosztów. Zdecydowanie łatwiej jest też uzyskać
certyfikaty. Konkurencja? Tylko
ta silna i zdrowa. Dzięki kooperacji firmy pobudzają się wzajemnie do działań – poszerzają
swój asortyment o nowe typy
kotłów, udoskonalają te istniejące, konkurują ceną, prowadzą
26
GŁOS BIZNESU nr 1 (21) 2013
do sprawdzonych i skutecznych
rozwiązań sprzed kilkudziesięciu lat – to kolejny element
tradycji branży. Główne zasady
budowy kotła się nie zmieniają,
modyfikacjom ulęgają jedynie
poszczególne elementy czy podzespoły. To, do czego dziś się
dąży, to uzyskanie jak największej sprawności kotła przy jak
najmniejszym zużyciu paliwa.
Dzięki temu do atmosfery ucieka mniej ciepła, a więcej – do
instalacji grzewczej. W efekcie
ogranicza się też emisję spalin,
a kotły stają się przyjazne środowisku. Duży nacisk kładzie
się ostatnio również na design
kotłów.
85(7.2&,2’=32'$-1,.,(0¥/,0$.2:<0
8.6*.2&,2’
81,:(56$/1<
1RZRF]HVQHLZSHïQL]DXWRPDW\]RZDQH
XU]ÈG]HQLHZ\SRVDĝRQHZVSUDZG]RQ\
SDOQLNGRVSDODQLDGUREQ\FKIUDNFMLZÚJOD
NDPLHQQHJRZSRVWDFLHNRJURV]NX
PLDïXRUD]SHOOHWX]GRGDWNRZÈ
LSRZLÚNV]RQÈNRPRUÈSU]\VWRVRZDQÈGR
SDOHQLDWUDG\F\MQHJRQSGUHZQDZÚJOD
3URGXNXMHP\NRWï\
PLDïRZHLQDHNRJURV]HN
]SRGDMQLNLHPV]XĠDGRZ\PĂOLPDNRZ\P
XQLZHUVDOQHL]SHïQÈDXWRPDW\NÈ
2IHUXMHP\
WUDQVSRUWNRWïDGRNOLHQWD
VSU]HGDĝNRWïöZQDUDW\
PRQWDĝNRWïöZ
PRGHUQL]DFMÚNRWïRZQL
=DSHZQLDP\
33+8.RWïRVSDZVF
3OHV]HZXO6]HQLFD
WHO
WHO
NRP
HPDLONRWORVSDZ#NRWORVSDZFRP
NUöWNLHWHUPLQ\GRVWDZ
VHUZLVJZDUDQF\MQ\LSRJZDUDQF\MQ\
GRUDG]WZRWHFKQLF]QH
Z\VRNÈMDNRĂÊLDWUDNF\MQHFHQ\
ZZZNRWORVSDZFRP

Podobne dokumenty