Załącznik do Uchwały Nr 12

Transkrypt

Załącznik do Uchwały Nr 12
-7'*"**,***-,
2d@* e Paicb d{t
v +awb !neh
s'rqi
(,
hrsdi 6 Ekrr3
DZIAT,ANIA
NAROK2013
STRATEGIA
REGIONALNA
SIECTEMATYCZNA
DLAWOJEWODZTWA
PODKARPACKIEGO
'**E
-?*,,^.",***
Nazw R€Elor.lftJ stect
ReslonainasieaTenaty-na dla woiew6dzrwa
Podkarpackego
PnewodnieqcyRegionalneJ
Steci
edr{[email protected]
wcePEewodnieqcyRegiomlnel
spbzo2ow@pro,one&pl
selr€taE Reglonalnejs'eci
[email protected]€row.pl
Naar hst'tucri Poiredniczqcej
wojevddzh Unqd Pracyw Rzeszowi€
ul. plk. L.LisaKuli 20,3s-025Rz€e6w
Nama l$tytuclt Po3redniczacei
N\^iEszyw6r Stategii dzialania,okre{laja.y mininalny zakres}}aaganych infarma.ji, zosta}
opracowany
wedlugzaloiehokreslony.h
w dokunencje
pn.,,l(oncepcja
tunkcjonowania
Sieci
'l ematydny.hw okresiep.ogramow.nia
2007-2013
w ramachPOKL, zatuiedzon\aptzeztZ
P0 KL Wedlugzapis6wwu dokunentuza opracowanie
SrrorrgtidanejRegionatnej
sieci
jejPrewodniczecy,
Tematyanejodpowiada
kt6rywsp6lpracuje
podczas
realiza.jitesozadania
z sekretaEem
pozostatnijej.?lonkami.
Siecioraz
Projelt.tr/drgrii
musizostatprygorowany
do 1s patdzie.nika
rokupoprzedzaiacego
okres,ktdryobejnujedanastratesia
a jejosateczha
we6jahusi byazatuie.dzona
przezSioa
do31Crudni:rokupoprzodzajqceso.
Pry opracowy{aniu
SrategiiDzia}:ni:,ReCionalne
SiociTemaryczne
kouystajAze wspa.cia
Sekretariatu
og6lne€o,
ttdregozadanidnje*anatiza
Straregji
Dzialania
pnez
opracoqywahych
Kmjowei Regionalne
sie.i tomatyczne
podk4tenskoordynoMnia
dziala6pddejmoMnych
w
projekt6winnowacyjnych
zakresiewdratania
napoziomie
regionalnyh
i.enhatnym.
Sek.etariatyltST njezwloanie przeUazrj4zarwieftzdn4 S\ateqia dzidtohiddo Sektebtiarj
og6lnesodla SieciTenavcz.ychw Xlw CPE.Sekrotariat
Og6inyprzekazuje
zesbwienie
wszy$kich
strateSli
dolhstytu.jizarz4dza)4cej
PoKL
Dziatanla zaplanoMne do realiacJl w sbategii *ymagajace naktad6w tinansoD,y.h,
nusze zo$a. zaakceptowane pnez rnsqducjq badaca d'sponentem 3rodkdw
fina.$l]mi
na po:Eeby organizacij prac RSr,
l*r**
\v
^*E
**"**.**-
1. Cele RegtonolnelStect fenattcznej
2. zadoniaRegnnolnejSieciTedorlczne)na rck
2.1, Dziolonio zwiqzanez opiniowanienstrdtegiiwdrdtanid i wdlidocjq
pro.!ukr6wprcj ektdw innowacrjntch,,.,,...,
.,,...,,....,,...,
,,...,.,...,
,....,,..,,.,,..,,.,,,6
2.2. Dzialania zwiqzane z \|Jpracowahien, upowsze.hnianien i
wlqczanien do sl4wnega nurtu polittki i praktlki produktdw projektdw
dziolonto
zwtezone
t
wdroronien
p.alpkt6w
21
3. Opishechanizndw zapewniajqcych
sp6jnoti dziolon planawontchdo
reolizocji w St otegii Dziolanioz dzialanidni planowanlni do realizacji
inne Sieci f en aty czne,,.,..,,,,.,.-...,,...,....,,..,
21
1, ltnansowanre tl2tulan RegtonalnejSieci Tenatyrznej,....,,,..-,,..,,...,,.,-..,,..-.22
**E
-a
1. CeleRegionalnejSieci Tenatycznejna rck 2013
CeleRegionahejSieciTematyc,.eidla wdjevodztuaPodkarlackiego
na 2013r.
odskdnalerio pro.osu o.cny shateelt wdraznnia/prodd{to finalnego projekt6w
innowacyjnych
$ytonionychdo dofimn5owaniaoraz posz€Eaniewiedzyspolecze6rtua
.r t€nat rych projektdw,mechanizn6w,modeli I instrnmcnt6w. pozwalajacych
na
rozwiazywanic.6tno.odnychp.oblcn6w spoleczdych,
zawodowychok eilonycbgrnp
cel ten realizoeanybadzi. popeeznasrapuJqce
dzial.nta:
.
Rzetelnai
.
proresjonaLnie
pDeprowadzonao.ena Srategii wdraiania projektu
pL .,hnawaryjnr
nouczy.reli
w tuekusa+r,przygotowanego
prez n.meBDcenhrsp.z
Rihnozj6w
pt ,T\,earzenieorchitektuat wtdheoa ircdowisha prcc! innowactjn! nodel
akqwincji ipleezno zawadowejanib da 25 rcku ty.io , przyg.rawanegapnez
fi.ne E.orysPolskasp.z
0.o.,
a pr "Pt Patofq, wien, znon - mds sobiedoni pnySotowanegoDrzezInsq,tui
Badaweo SzkoleniowysD.zo.o.
orazinnestraiesiewdrauania.wynikajq.c
z projek6winnowacyjnych
lrrytoniony.h
do
w odpowiedzi
donnansowania
na oglaszane
w 2012r. konkuByz udzialengremi6w
spolp.zny.hi spccjalist6w
z danegoobszarutemaiycznegozaproszonych
w ramach
tzw lematycznych
Sruproboczych;
Wiclokicrunkowa
d.cna p.oduktunnalncgoprojektu\nnawa.rjreCopr -lnnowctjny
nadel utrzlnanio akq|9nolci za||odawejpadkarpockichnau.ztciehgihnozjdw w wieku
prez firme BD Centersp. z o.o.oraz inne produktyfiDalne5r+", prztCotowane8o
wynikaj4ce
7 proiekt'jwinnowacyjnych
wylonionych
do donnansowania
w odpowiedzi
n.
oslaszancw 2012 r konku.sy- z rdzialemsppcjalisi6wz obszdu tenatycznego
zalroszony.h
w .amadirzw.tematy.znych
errp roboczych
Poszerzanie
wiedzycztonkbwlisl na tematstanu.ealizacri
komponentu
.eeionaln?so
PO
(L oraz prcrcktowany.h
dziala'ina 201a . {konsult!cjespolednePlan6wDzjalarina
2014r o ilebedziezachodzia
takaporzeb:);
Poszerzenie
wiedzy mlonk'tw nST WP oraz przedsbwi.ielirP i Projektodaw.6w
projektyjnnowacyjne
realizujacych
nt. re.lno3ciwdroic.ia p.owadzony.hprojekt6w
innowacyjnychora, prawidlowegoDrz,ygotowania
$ratesii wdratania p.ojeldd
innowa.yjnqopopdeztworzcnicGpoir6ddlonk6w RSTIkolejnych
temarycznych
Srup
roboaych, zlotonych zespecjaListbwzainteresowanychdanatcmatyka,obszarem, nowyhi
rozriazanianiw rana.h wylonionychdo dollnansowania
projektdwinnowa.yjnych
omponentu
regionalnego
P0 I(Lw woj.Podkarpackim.
wykortstyvaoie w szerszym zakresie wjedzy i doSwiadczenia
zawodoweso
fl *r*"*
\?
'.-*E
-iJ."*,^*****
pue&tawicieli r6tnych s.odowisk spolecznych,
zawodowy.h,tuukdwy.h w tyh
pracod.wc6w,
pozaE?do*ych,
repfezentantdw
organizacji
insq4ucii .ynku p.acr pomocy
spol€-nejitp.-popzezapraszanieich
naposiedzenia
RSTi Bruproboczych
t Kontynuowanie
dzialaninforma.yino-promocyj.ych
dot propasowania
id€i projek6w
innowacylnychoraz upowszechniania
wiedzy nt realizowanychprojekt6w innowacyjnych
pry aktlvnyn udziale*aidego z czlonk6wRST.
t Akgryizowa.ie i zachecanieczlonk6wRSTdo podejmowaniadzlalahmahsbeanin8owych
dotyracych pmduk6w qpracowanych w .amachprcjer.t6winnowacyjnych.
t Tworzeniewarunk6w i klimatu do dobrej wspdlpracyw zakresieprawidlowego
prySotowanla
statcgii sdrarania/produlrtu
pomigdzy
fnalnegop.ojeko innowacyjnego
czlonkaniRSTiprojektodawcani,
kt6rychproidkV
wylonionezostalydd
dofinansowania.
. Praentowaniedziabn RSTw resioni€w r6rnychgremia.h(PodkonitetMonitoruiqcy,
Kon-eni Dyrektor6wPUP,pny okazjikonfeiencji
temarycznych
doL wdrataniaPo (1,
iltomacjew Biuletyniel[rUPoraz
nasrohieinterhetowe,,
opracowanie
Strategiidzialania
narok2014r. Resional.ejsieci
Tenatycznejdla
Wojew6dztwa
fl t*r"*
$s :
I
t
E
1i
EI
I
':F
i
€
A
:l
I
5
i
i
!
i
e5
:
I
g
8
.
!
ae
€a
i
i
d
6
:
l
!
:
t
o
:l
; t
:
:
i
s
E:
h
i
e
!
.e
gi$5iaii;E
-
E
i
E
e
5
il8 i*a
€l
E
.
. ! l ai
. g
S
:
5iii=tcut
I
H !
,I l gd
ii
N
.
,
i: E;=a:
F
!l
e € ' . i :
:l' : l !
i I
i ; ,
:
!
! € s gj.;gr ''aj "
\
iiigEgi=E
:s€r*ic'
a
sr
Ei !
i s
Ei i 1 . :
i:
15;:i€
! v i ! i T E1
e:E!
F
Eli
E
a
I
;i
?"
z
E
6'
!{
:
E:A:€
:r
i,:
4a
Fai-tr
- : E T K ; i E -\
E
i;r$:ft
F
;
;
s
:
i
i
l
E
"
i
l
t
E
t
i
i
l
IEi:ig;
!
: i i . a l i " l l e I " ' - ' E. =rg E 5 e - € {
='"
ii"!:r;,i€
,; ii!'1t;t
!€!iitE
Ei
i
!9
fftgFi
iicriigi;
ls*isi
E{;g;3!
E;;
SE!FT:
P
:
.I
t s*iEt*
iIE:9F;
i l " !1 . 1
.: E,==
i=
.ir':H39:
Ell
:3:
EiBi€f;
-E-E*it.E
e
.:
I
I
q
3
:i
: et :E
iiEig;*iii
iFiii:iii=:
:;
q
R,.
:e
,\
t:
;' s$9:
E!
Ee
P
i: * F * 3" l E
iii5Aiii.j
ii:;:;;;iii
i
A
;r;ii;i;;:i
5nituIi;iii;
E;r
iEiEgqi
:.h
si-€
e
ti:tz
it:iE i
g?9
I
ii!
BS
L ! r"s.
gigag$
E
,l
6
;\
!
*iiriff
a;Esrsi;iiliEsg
t
a
qt; !t,"
,I..
i i l e t:
Fi : ' .
:i1
E
!
frx
R2
p""
I
:
E
I
il
j
;:
i
I
3
E
-,
E
h
q
ii i
:i
-\
I
igE.$E .:*'
B B F Ft E
i Eii g E
iii!t -ii"s-:t'g
3
E
:H$€gtsetrteSeF
E
" sr:-"*::-i"=i
e
:
3
.!
E!
i
?,
E
;
:
e
6
E
: EB ;
3
t
I
5i;;i!
i!;i;;
Pi:
ii:
.i:
.!
E
6
9.3
* F9 "
E.i,*-l.E
;:i!-{€rl
T
;i
il;
i'aiii;ei'a
ii'ii;iiifiu
i:ia-
t
::
il
-\
rE+
r
EE i €
I
t
;iiiisiigiir;iii$:
ii F*sisssi
g;i:ti
! ! ; atl
,'
e';5
I
:ti
e
F
; 5
I
5
ii::iiig
Figai
eaefusf
iii:isi:
ug
c
65
;
E
f
i
e
B
"3!;E:i
I
3r:
Et '5
:={ E:
; agai
E
:
g
i
F
E;;-eiiiie€i;,
ii,;
SEr; p } g l E a i
i i { i , El E : ' : i
;-3
q
isik
€
iiiii!!it;iiE i i E
il$;i=;li;
iig;
a
ri
;:
;\
gE:
!
-c
qe
TiF
e s!
Et::
f
€
E
t
Eg
I€E : i ! F i i
3
€
t
!:agi
.: 3,
53
t l
: !i
:!:
:
. €^Fe&'=c
!
igisiig
>!4
9
s
i i c t : - l i F ' i i E s i ;r E
3
3
:
i
a
i
i
s
r
: i : E '{-s " , r E i i l e l :*g . iE g i 3 i
*.- €
;,ii;tt,i,!giiiililiii
iii;tiit
E
::
3
atF
I
;E
-\
6
I
I
E
e
:iisBtis
'Ei
i
.T
iiE=
: E ;! ; t : : . i
iip:q,
h F
it:
: d l
i i!
?si
i"! ,€3.
"
E
;.6"1
E ! a- o -
a3
eg
c;E€iEi:
ir;g$g€
Ee
.c'E!;E:
el:€gaga
t&
I
;i
i
c.q
tt
a
i'6
-r\
p
E
3:
!
ii
iigEFig
iFii
iii;s*$E
iii iisiii
i;i:1i
itt
Fiili:
iii;Ei
TEEq
l:;E
sa€:
gsci
:tb.3
a!
: F'
€
g€
t
- E
EF*is€:
! i::*=t
;a--:3!E
I
,l
s:ai;rii:
iiiliiiii:;;i
F:"E!EIE
E
;\
:
3
gcgiFB
iFFESE!
Fi$r
Fgssir
E
.I
i
o.
: * :
E t
i:i
!i€E;i;
P:dEE
!iE$EEgs
!€"r!t
€F :
; ! S ^P
q-:::;
::i5i:
g 5i E i g B rg " i
;:-e
5x;:
u . ! i c ?i e,i l t * ' 3g-
!F;: :Fii B
i*!!"cc?6Fs;
; ; - ! E- ! Fi g ! 3
I
.g
:i
€€d;
g;-:tcE
F,Ege
'
f
, Il i--;E!^
! .€z;E
* - - i - *;
t e;!
g5:g
Ei * ! * - t " E ; ! t E r i
l " l * i*-EE EE€E E ' " ' 9 t €
Fl
!
I
'-'r9 ii
i
" "
s;Laic;ii,gF
ii
3
t
ggi
: i ! t"ct
*
.T
aE-
E
! i;;
iirgti
!
:;:li;
5
i : i qrI
s
:::'"
t
E
4
Ei.
geiiaeiaiai
€ir;ieH-+ii;EE
l*i*i;iregii,
I
q
;;*il;;a
iiffit;silia;s
ii;€;r;!
t
:;
i<
,.\
!
i;
i
I
,I
.;
iJ!?;i
;si:,
i:: t e:i! Eg
gs
iEF€EE
: ; . r ,e'
Fi!
:€!;gs
=aH;€:
i *: esaF!.
gEf€tli$:E€Eai
E
iE€E{E;€Fr€gf;i;i€atg:;
3 €
"H
> :
;lB;;;-
i g . r^ q g E
;i
B
ila,€iitiilEi,gi'
,
.:
!l
,\
I ;-
';a = t
19:l-
rEiisii
lEEi,E:
i5+iiis9E
!
;
E
e
,t
I
,iii$FsFga€$
:;!li;
i;:iP I
'i
"l=.-.
l i i i et
a
BEaE;
'i"
iliiiliE
.TEE;Ei5:
ziz
:t:
!3 ;3 !; - ! r i
6-e=
i.
:.-i
;
!a iFE+E
3=!sI:i3
in!?pE!E
; € Es t SeeE I ; i
!;c iF*'";grE
:
-*
I
i:;iia:il;: a; ; . i : : i i E E
ia;Er€Ea;a
S - : H!F& i R P ! - e " F g i !; " - ! f i . i 1 : , E f ;3
ii
!
E T
-\
a
t3
€!
t
i]
!
!;
i*=g
t:Hi.g
I
.1
t
iiEFi:!sEg
i S " iEs $ i ' !
E *.*! 5 :E
I ; : : :I
U
EA3
; !a
!'E I
'E=
b ,3
E :a E
;E!:,
:::i;:
:;:
J3:
i:iaii€iig*iE€ii
:!3gi
,t:ir 0 $ f g E
c ? lg €l
!
e.0
I
I
!!
:l
3 E *E !l
!
} N
F5
;
l
E
E
; E
F
!".:;
g l i s c t ;I
f: ; EC;E
i* :"E;i€
B S
E
i
i
i
i
;
;
?T : E$Ei
a,i
; a
g = : F{ Egt l
iB€
:: S.
i ; E IT$ ; ;
.q o.
ta
6 > ; q : .
b : EI
5
3
E
E
! E! 3; F
E I
: 3
::
-s
I
s
C
g
i
E
:
:
;
F T
: E € T F ;
! ;
ii
: s : : ; :
3 ! _E {t i a i
s E €i i * ; ! E
a; i i Eri i I
!
P
3
E
'Ii { ^,
s.e
IT
9Ci
*5l i ; ; ei I
:iii;:
t
; { E i g + Fi:;q;
ij
F
E
E
t
s
i
i ;ti 5 *
B5 Es ! a i , E!
;:;
^qE
:* a"! ii -!3ai :asF ;, i: - :
; 5 Ei t !! : t E
;a
2
T
I
*.3
xz
a
;:
E
E :
&.i!
'.
i
F;
E
s& .3
'6.
e
:E
;\
3
'6
!
n
i
t
P g
n
A
E
f
{
3.6
I
x
:
€
;::!I'
9
d
; i
I
{.F
\iE

Podobne dokumenty