Spis treści tomów 1-9, za lata 1977-1989

Komentarze

Transkrypt

Spis treści tomów 1-9, za lata 1977-1989
ROCZNIK LESZCZYŃSKI
TOM I (1977)
SPIS TREŚCI
Od Redakcji
9
ROZPRAWY
Kazimierz Dobrzański: Miejsce województwa leszczyńskiego w gospodarce kraju
15
Zdzisław Kamiński: Struktura przestrzenna rolnictwa w województwie leszczyńskim 37
Roman Majewski: Zagadnienie więzi społecznej w osiedlu mieszkaniowym „Grunwald” w
Lesznie
73
Kazimierz Robakowski: Problemy rozwoju organizacyjnego PPR i PPS w powiecie
leszczyńskim w latach (1945–1952)
101
Aleksander Piwoń: Fundacja Sułkowskich w Rydzynie i jej podstawy gospodarcze (1924–
1952)
119
Zdzisław Smoluchowski: Teatry szkolne w Lesznie w latach 1920-1976
173
MATERIAŁY
Emilia Kihl-Szymańska: Archeologiczne badania ratownicze w Wonieściu
Urszula Piotrowska: Struktura i rozmieszczenie własności ziemskiej w powiecie
kościańskim i ziemi wschowskiej w drugiej połowie XVI wieku
207
Stanisław Kolasa: Centrum szkolenia lotniczego w Strzyżewicach (1952-1976)
Kazimierz Zimniewicz: Towarzystwo miłośników ziemi kościańskiej (1961-1976)
199
321
347
KRONIKA
Stefan Markowski: Centralna wystawa książki społeczno-politycznej w Lesznie
361
Joanna Krumrey: Program ochrony zdrowia w województwie leszczyńskim
367
Małgorzata Halec: Federacja stowarzyszeń kulturalnych w województwie leszczyńskim373
Kazimierz Zimniewicz: Współpraca Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z Akademią
Ekonomiczną w Poznaniu
381
Czesława Bambrowicz: 110 lat leszczyńskiej fabryki pomp
387
Bolesław Gorzelanny: Wiejski Teatr Poezji „Kalina” w Krzycku Wielkim
395
Marceli Kosman: Nowa książka o Komeńskim
400
TOM II (1978)
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY
Kazimierz Dobrzański, Wacław Jurek: Rolnictwo województwa leszczyńskiego i problemy
jego rozwoju
9
Zygmunt Kaczmarek, Karol Pawlak: Endecja w regionie leszczyńskim w okresie
międzywojennym
33
Aleksander Piwoń: Organizacja i działalność w Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w
Rydzynie
93
Zdzisław Smoluchowski: Teatry amatorskie w Lesznie w latach 1892–1939
123
Janina Bielecka: Bracia czescy w Lesznie. Organizacja i działalność (1550–1817)
153
Stanisław Nawrocki: Rozwój rzemiosła i przemysłu w regionie leszczyńskim w okresie
zaboru pruskiego
175
MATERIAŁY
Stanisław Jasnosz: Najstarsze wykopaliska archeologiczne na ziemi leszczyńskiej
195
Zarządzenia władz administracyjnych powiatu kościańskiego z sierpnia 1939 roku
(opracował Aleksander Piwoń)
211
Wanda Seidel, Kazimiera Deskur: Nasz okupacyjny dzień powszedni
233
Stanisław Jankowiak: Działalność Państwowego Liceum Pedagogicznego w Lesznie w
latach 1945–1969
287
Stanisław Chmielowski: Muzeum w Lesznie
309
Małgorzata Halec, Karol Muszkieta: Ogólnopolskie konkursy młodych instrumentalistów
we Włoszakowicach
329
KRONIKA
Jan Janas: Centralne Dożynki w Lesznie
347
Kazimierz Dobrzański: Współpraca Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z Uniwersytetem
im. Adama Mickiewicza
369
Aleksander Piwoń: Sesja naukowa o Stanisławie Leszczyńskim (30.09.-2.10.1977)
373
Anna Żalikowa: Trzydzieści lat Biblioteki Publicznej we Wschowie
381
Małgorzata Halec: Dwadzieścia pięć lat społecznego ogniska muzycznego we Wschowie389
Czesław Bronisław Sędłak: Chór Męski „Wanda” w Pępowie w latach 1927–1977
397
Marian Szczepaniak: Dożynkowy zeszyt „Kroniki Wielkopolski”
406
Andrzej Choniawko: Reportaże o rolnictwie leszczyńskim
410
Zenon Bosacki: Publikacja o zabytkach województwa leszczyńskiego
413
TOM III (1979)
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY
Kazimierz Dobrzański, Stanisław Pietrzak, Kazimierz Zimniewicz: Kierunki
modernizacji i rozwoju przemysłu województwa leszczyńskiego
9
Jerzy J. Parysek: Społeczno-ekonomiczna struktura przestrzenna województwa
leszczyńskiego
31
Andrzej Jasiok, Zdzisław Kamiński: Podstawowe problemy ludnościowe województwa
leszczyńskiego
59
Walerian Sobisiak: Z badań nad kulturą ludową ziemi rawickiej
99
Bolesław Mazur: Życie polityczne Leszna w pierwszych latach Polski Ludowej
113
Antoni Fornalski: Położenie bezrobotnych w Lesznie w latach 1919-1939
135
Stanisław Nawrocki: Rozwój rolnictwa w regionie leszczyńskim w okresie zaboru pruskiego
157
MATERIAŁY
Stefan Abt, Kazimierz Zimniewicz: Przeszłość, stan obecny i perspektywy Śmigielskiej
Kolejki Wąskotorowej
181
Zygmunt Kaczmarek: Prasa gostyńska w okresie międzywojennym
191
Walerian Sobisiak: Z historii korpusu kadetów w Rawiczu
209
Obchody pierwszomajowe w Lesznie w latach 1937–1939 (do druku przygotował
Aleksander Piwoń)
221
Jan Hellwig: Próba realizacji postulatów pedagogiki opiekuńczej Kazimierza Jeżewskiego
(zalążek wioski dziecięcej w Wilkowicach)
247
Zdzisław Smoluchowski: Teatry amatorskie w Lesznie w latach 1945–1978
257
307
Aleksander Piwoń: Archiwum Państwowe w Lesznie w latach 1950–1977
KRONIKA
Jerzy Nowicki, Barbara Rabiegi: Program budownictwa mieszkaniowego w województwie
leszczyńskim do 1985 roku
337
Bronisław Rzeźniczak: Ochrona środowiska naturalnego w województwie leszczyńskim343
Janusz Zając: Gmina Pępowo – krajowym mistrzem gospodarności
350
Maria Mikołajczak: Sześćdziesiąt pięć lat zakładów mięsnych w Kościanie
359
Jerzy Kubistal: Dwadzieścia lat działalności Wschowskiego Towarzystwa Kultury (19571977)
364
Anna Żalik: Stowarzyszenie bibliotekarzy polskich. Okręg województwa leszczyńskiego375
Zbigniew Piotrowski: Dyskusyjne kluby filmowe w województwie leszczyńskim
380
Aleksander Piwoń: Polsko-czeskie sympozjum komeniologów w Lesznie
388
Marceli Kosman: Leszno na mapie drukarstwa dawnej Wielkopolski
394
Ważniejsze wydarzenia w województwie leszczyńskim w latach 197–1977 (opracował
Henryk Kozłowski)
399
TOM IV (1980)
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY
Eugeniusz Biderman: Struktura przestrzenna zagospodarowania turystycznego
województwa leszczyńskiego
9
Roman Patrzykąt: Rozwój przemysłowy miasta Leszna w latach
37
Janusz Zając: Stadnina koni w Pępowie (1946–1978)
111
Stanisław Nawrocki: Rozwój przestrzenny i zabudowa Leszna do roku 1918
155
Studia nad życiem i działalnością Dezyderego Chłapowskiego (pod redakcją Kazimierza
Zimniewicza)
177
Od redaktora
179
Zdzisław Grot: Dezydery Chłapowski na tle swoich czasów
183
213
Bogusław Polak: Dezydery Chłapowski jako żołnierz
Stanisław Warkoczewski: Dezydery Chłapowski – rolnik i pionier postępu w rolnictwie231
Jerzy Topolski: Dezydery Chłapowski jako innowator w zakresie techniki rolniczej
248
Stefan Białobok: Zasady gospodarki zadrzewieniowej Dezyderego Chłapowskiego w świetle
dzisiejszych badań
257
MATERIAŁY
Kazimierz Stasierski: Piewsze seminarium kształcenia nauczycielek w Lesznie (1904–1918)
271
Stanisław Kaminiarz-Rostocki: Odcinek jutrosiński w powstaniu wielkopolskim
281
Mirosława Komolka: Szkolnictwo i oświata w Lesznie w pierwszych latach II
Rzeczypospolitej (1920–1923)
309
Aleksander Piwoń: Uwagi o położeniu ludności Leszna w okresie międzywojennym 321
KRONIKA
333
Zygmunt Osiejewski: Miasto Rydzyna – krajowy wicemistrz gospodarności
Stefan Jankowiak: 700-lecie miasta Gostynia
340
Krzysztof Olejniczak: XXV-lecie zakładów „Metalplast” w Lesznie
351
Romuald Wołkowiński: 50 lat działalności państwowej stadniny koni Racot
360
Stanisław Jędraś: 125 lat działalności Koła Pszczelarskiego w Rawiczu
367
Stanisław Jędraś: Współpraca zespołu szkół ekonomicznych w Lesznie z gimnazjum w
Uherskim Brodzie
372
Aleksander Piwoń: Sesja naukowa o Bolesławie Erzepkim
378
Aleksander Piwoń: Sympozjum w Rydzynie
383
Czesław Bronisław Sędłak: Jubileusze kościańskich orkiestr dętych
387
Czesław Bronisław Sędłak: Siedemdziesiąt lat działalności Towarzystwa Śpiewu
„Harmonia” w Krobi
394
Małgorzata Halec: Jubileusz 15-lecia zespołu regionalnego w Bukówcu Górnym
402
Ważniejsze wydarzenia w województwie leszczyńskim w roku 1978 (opracował Henryk
Kozłowski)
407
TOM V (1981)
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY
Stanisław Zakrzewski: Przekazywanie gospodarstw rolnych za rentę w woj. leszczyńskim
9
Roman Patrzykąt: Gospodarka mieszkaniowa w Lesznie w latach 1945–1980
37
Grażyna Patrzykąt: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Lesznie w latach 1945–1970 91
Marceli Kosman: Ród Leszczyńskich
137
Jolanta Dworzaczkowa: Zniszczenie Leszna w roku 1656
169
MATERIAŁY
Edmund Waszyński: Ernest Jeremiasz Neifeld – twórca pierwszego w Polsce czasopisma
medycznego
197
Maria Kaczor: Działalność dydaktyczno-wychowawcza gimnazjum i liceum
ogólnokształcącego w Kościanie (1919–1979)
213
Kształtowanie się władzy ludowej na obszarze woj. leszczyńskiego. Materiały źródłowe
opracowane pod kierunkiem Aleksandra Piwonia. Część I. Rok 1945
253
KRONIKA
Kazimierz Zimniewicz: Obchody stulecia śmierci generała Dezyderego Chłapowskiego
301
Stanisław Jędraś: 60 lat działalności w niepodległej Polsce Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Lesznie
307
Walerian Sobiesiak: Zjazd wychowanków byłych korpusów kadetów. Uroczystości
rocznicowe w Rawiczu
314
Lech Woźny: 15 lat szkolnictwa techniczno-pedagogicznego w Lesznie
323
Aleksander Starzyński: Prace nad zdjęciem archeologicznym woj. leszczyńskiego
329
Małgorzata Halec: IV Ogólnopolskie Forum Folklorystyczne w Lesznie
334
Józef Rafał Popławski: Główne kierunki rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w woj.
leszczyńskim do 1990 roku
338
TOM VI (1982–1983)
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY
Marceli Kosman: Uwagi o dziejach ziemi gostyńskiej
9
29
Jacek Wiesiołowski: Marcin Poniecki – awanturnik i poeta późnośredniowieczny
Stanisław Błaszczyk: Pokutne pomniki kamienne województwa leszczyńskiego w świetle
dawnego prawa, zwyczajów i legend
99
Jacek Sobczak: Szkolnictwo wschowskie w dobie komisji edukacji narodowej
125
Anna Żalik: Związek Ryszarda Berwińskiego z gimnazjum leszczyńskiem
153
Zygmunt Kaczmarek: Życie polityczne pow. gostyńskiego w okresie II Rzeczypospolitej
167
Andrzej Choniawko: Życie społeczno-polityczne w Lesznie w latach 1950–1975
197
MATERIAŁY
Jan Hellwig: Z badań nad początkami szkolnictwa miasta Leszna
Irena Kubistalowa: Portret trumienny w południowo-zachodniej Wielkopolsce
Jacek Sobczak: Wschowski sąd apelacyjny wydziałowy
Roman Patrzykąt: Spółdzielnia mieszkaniowa w Lesznie (1903–1978)
Kształtowanie się władzy ludowej na obszarze województwa leszczyńskiego. Materiały
źródłowe opracowane pod kierunkiem Aleksandra Piwonia. Część II. Rok 1946.
341
261
271
309
327
KRONIKA
Kazimierz Zimniewicz: 150-lecie pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce
Leon Nowak: Odsłonięcie pomnika Żołnierza Polskiego w Rawiczu
Czesław Bronisław Sędłak: 45-lecie Chóru Męskiego „Arion” w Rawiczu
Jan Głowinkowski: Jubileuszowa wystawa Mieczysława Kudeli
Radosław Spychalski: Rawicz w konkursie „Gmina – mistrz gospodarności”
Stanisław Jędraś: III Zjazd Absolwentów Byłego Liceum Handlowego w Lesznie
367
370
377
382
392
395
Tom VII (1985)
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY
Andrzej Wędzki: Ze studiów nad genezą i początkiem Góry Śląskiej
9
Jolanta Dworzaczkowa: Andrzej z Osowej Sieni Ossowski – starosta wschowski. Z dziejów
polskiego luteranizmu
43
Jan Baumgart: Bracia Sułkowscy. Część I: Pochodzenie i stosunki rodzinne
61
Jan Hellwig: Szkolnictwo w Lesznie w XVII i XVIII wieku
99
Jacek Sobczak: Działalność Komisji Dobrego Porządku we Wschowie
113
Zygmunt Kaczmarek: Organizacje młodzieżowe na wsi w południowo-zachodniej
Wielkopolsce (1918–1939)
155
Zbigniew Warzecha: Urlopy wypoczynkowe – założenia modelowe a ich realizacja w
wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa leszczyńskiego
185
MATERIAŁY
Alicja Karłowska-Kamzowa, Wawrzyniec Kopczyński, Krzysztof Powidzki: Kwatery
pasyjne w farze kościańskiej
249
Laudum sejmiku powiatu kościańskiego i ziemi wschowskiej (14-18 II 1972) (opracował
Jacek Sobczak)
263
Edmund Waszyński: Jerzy Chrystian Arnold (1747–1827). Fragmenty z dziejów kultury
lekarskiej dawnego Leszna
273
Mirosław Stępniak: Zbrodnie hitlerowskie oddziału policji bezpieczeństwa w Lesznie,
Włoszakowicach i Osiecznej w dniu 21 października 1939
283
Kształtowanie się władzy ludowej na obszarze województwa leszczyńskiego. Materiały
źródłowe opracowane pod kierunkiem Aleksandra Piwonia. Część II. Rok 1947–1948 299
Walerian Sobisiak: Uwagi o leszczyńskim regionie kulturowym
319
KRONIKA
Adam Konior, Alojzy Konior: Sympozja komeniologiczne w 1983 roku
Roman Majewski: W dwudziestą rocznicę urodzin Franciszka Morawskiego
Halina Sicińska: Józef Zwierzycki patronem Szkoły Gminnej w Krobi
Danuta Idczak: Browar w Bojanowie
Małgorzata Halec: Spotkanie ku czci Sylwestra Machnikowskiego (1903–1939)
335
339
346
352
355
Maria Szpurka: 35 lat działalności Biblioteki Publicznej na terenie gminy Krobia
361
Franciszek Halec: 30 lat Spółdzielni Produkcyjnej „Tęcza” w Świerczynie
367
Maria Walińska: 30 lat Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie
372
Lech Trzeciakowski: Dezydery Chłapowski Zdzisława Grota na tle biografistyki poświęconej
Wielkopolanom XIX wieku
377
Alicja Karłowska-Kamzowa: Książka Ewy Kręglewskiej-Foksowicz o sztuce Leszna 383
TOM VIII (1987)
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY
Andrzej Wędzki: Kościan w czasach piastowskich
Jan Baumgart: Bracia Sułkowscy. Część II: Młodość i wychowanie
Mieczysław Kudelski: Ludność ziemi wschowskiej w drugiej połowie XVIII wieku
Jan Hellwig: Szkolnictwo i oświata w Lesznie w czasach niewoli narodowej
Barbara Wysocka: Leszno jako ośrodek kulturalny w latach 1920–1931
Zygmunt Kaczmarek: Radykalne organizacje młodzieżowe w południowo-zachodniej
Wielkopolsce (1926–1939)
Jerzy Krawulski: Stronnictwo Demokratyczne w południowo-zachodnich powiatach
Wielkopolski w latach 1945–1949
9
41
57
77
91
123
147
MATERIAŁY
Małgorzata Hofman: Kształtowanie sieci przedszkolnej w Kościanie w latach 1945–1961
165
Mariola Wiertelak-Plewka: Krobskie Towarzystwo Kulturalne (1976-1986)
175
KRONIKA
Krystyna Winowicz: Karol Kurpiński i jego epoka. Sesja naukowa z okazji dwusetnej
rocznicy urodzin kompozytora
189
Alojzy Konior: Sesja popularnonaukowa „Życie i działalność Jana Metziga (1804–1868)
198
Stefan Jankowiak: 150 rocznica powstania kasyna gostyńskiego
210
216
Czesław Wolski: 50 lat „siódemki” – harcerskiej drużyny kolejowej w Lesznie
Stanisław Jędraś: Zespół regionalny „Wisieloki” z Szymanowa
228
Adam Konior: Sympozjum komeniologiczne w Uherskim Brodzie
232
Marceli Kosman: Nowy zarys dziejów Kościana
237
TOM IX (1989)
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY
Jan Baumgart: Bracia Sułkowscy. Część III: Podróże w kraju i za granicą
9
Mieczysław Kudelski: Stan i struktura wyznaniowa ludności
powiatu kościańskiego w drugiej połowie XVIII wieku
43
Jan Hellwig: Leszno jako ważny ośrodek edukacji wielkopolskiej w okresie
międzywojennym
63
Zygmunt Paterczyk: Reforma rolna w powiatach południowo-zachodnich Wielkopolski w
latach 1945–1948
89
Jerzy Krawulski: Związek Młodzieży Wiejskiej w południowo-zachodnich powiatach
Wielkopolski w latach 1956–1976
119
MATERIAŁY
Związki artystyczne Wielkopolski i Śląska od XII do XX wieku. Materiały z konferencji
naukowej 13-15 maja 1986 r. Część I
Alicja Karłowska-Kamzowa: Wprowadzenie
153
Zygmunt Świechowski: Czy istnieją relacje pomiędzy rzeźbą romańską Wielkopolski i
Śląska?
159
Marian Kutzner: Znaczenie Śląska dla rozwoju architektury Wielkopolskiej XIV i XV
wieku
171
Szczęsny Skibiński: Architektura gotycka w Wielkopolsce – między Śląskiem a Pomorzem
(od XIII do początków XV wieku)
185
Anna Ziomecka: Uwagi o powiązaniach rzeźby gotyckiej Śląska i Wielkopolski
195
Alicja Karłowska-Kamzowa: Malarstwo gotyckie Śląska i Wielkopolski. Kształtowanie się
więzi artystycznej
203
Jacek Sobczak: Dzieje ziemi wschowskiej Józefa Jonemana
211
223
Kazimierz Urbański: Profesor Józef Zwierzycki (1888–1961)
KRONIKA
Alojzy Konior: Dzieje oświaty w Lesznie. Sesja popularno-naukowa Leszczyńskiego
Towarzystwa Kulturalnego
J. Małgorzata Halec: Jubileusz gostyńskiej Biblioteki Publicznej
Danuta Idczak: 40 lat Biblioteki Publicznej miasta i gminy w Wąsoszu
Adam Konior: sympozjum komeniologiczne w Uherskim Brodzie
Jan Ratajczak: 20 Lat kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Karolewie
Stanisław Jędraś: 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawiczu
Marceli Kosman: Od „miasta szkół” do województwa
243
252
260
263
267
278
282

Podobne dokumenty