ROZDZIAŁ I - Podstawowe informacje o szkole

Komentarze

Transkrypt

ROZDZIAŁ I - Podstawowe informacje o szkole
ROZDZIAŁ VIII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 51
1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1
określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania
określają odrębne przepisy.
§ 52
1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący szkołę
i Dyrektor Szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy
ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
§ 53
1.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.
Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych
przez szkołę;
b) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu
nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod
nauczania
w
celu
maksymalnego
ułatwienia
uczniom
zrozumienia
istoty
realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji,
formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika
i poinformowanie o nim uczniów;
c) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumieniai szacunku dla
każdego człowieka;
d) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji,
pokoju
i
przyjaźni
między
ludźmi
różnych
narodów,
ras
i światopoglądów;
78
e) tworzenie
własnego
warsztatu
pracy
dydaktycznej,
wykonywanie
pomocy
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych
środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie),
dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
f) rozpoznawanie
możliwości
psychofizycznych
oraz
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
g) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
h) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną
ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły
oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
i) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się potwierdzone opinią publicznej poradni, w tym poradni specjalistycznej;
j) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów,
z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
k) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie
oceniania;
l) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,
m) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami
oceniania;
n) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie
do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
o) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
p) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
q) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
r) doskonalenie
umiejętności
dydaktycznych
i
podnoszenie
poziomu
wiedzy
merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej
i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz
innych formach doskonalenia organizowanych przez, OKE lub inne instytucje
w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
79
s) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
t) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę
międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrekcji o nieobecności w pracy,
punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy;
u) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, określonych,
a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
v) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności
osobistej ucznia;
w) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
x) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
y) opracowanie lub dokonanie wyboru programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów
i rodziców.
3.
W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia każdy nauczyciel zatrudniony
w szkole stosownie do wymiaru zatrudnienia zobowiązany jest realizować tygodniowo
2 godziny zajęć wspierających rozwój psychofizyczny, rozwijających uzdolnienia
i zainteresowania lub służących przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Szczegółowy
wykaz wymienionych zajęć ustala się na każdy rok szkolny i włącza do planu pracy
szkoły.
§ 54
1. Nauczyciel rozpoczynający pracę ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony nauczyciela – metodyka danego przedmiotu,
a także powinien być dla niego wyznaczony przez Dyrekcję opiekun spośród nauczycieli
z długoletnim stażem pedagogicznym.
2. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić Dyrektorowi
Szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.
3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie
lub we współpracy z innymi nauczycielami. Może również zaproponować program
opracowany przez innego autora lub program opracowany przez innego autora wraz
z dokonanymi zmianami.
80
4. Nauczyciel składa wniosek w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły o dopuszczenie do
użytku szkolnego proponowanego programu nauczania w terminie najpóźniej do dnia
zakończenia zajęć dla programów, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym.
§ 55
1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę. Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu
Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności
sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Dbać o kształtowanie u uczniów postaw
moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi
różnych narodów, ras i światopoglądów.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym
oddziale tworzą Klasowy Zespół
Nauczycielski, którego zadaniem jest:
a) ustalenie (pod kierunkiem wychowawcy klasowego) planu wychowawczego
przyjętego do realizacji w danym roku i jego efektywna współrealizacja przez
nauczycieli uczących w danej klasie;
b) (uchylony).
3. Pracę Klasowego Zespołu Nauczycielskiego koordynuje wychowawca klasy.
4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą
zespoły przedmiotowe:
a) zespół kształcenia zintegrowanego;
b) zespół przedmiotów humanistycznych;
c) zespół przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
d) zespół przedmiotów artystycznych;
e) zespół wychowawczy.
5. Do głównych zadań zespołów należą:
a) wybór podręczników oraz programów nauczania, współdziałanie w ich realizacji;
b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć uczniów,
stymulowanie rozwoju uczniów;
c) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Dyrektor Szkoły może powołać zespoły problemowo – zadaniowe w miarę określonych
potrzeb placówki.
81
§ 56
1. Oddziałem
opiekuje
się
nauczyciel
wychowawca.
Dla
zapewnienia
ciągłości
i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się
danym odziałem w ciągu całego etapu wychowawczego. Formy spełniania zadań
nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz
warunków środowiskowych szkoły. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki
wychowawczej nad uczniami w szczególności poprzez:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań wychowawczych;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniowskim oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji swych zadań podejmuje następujące działania:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego np. wycieczki klasowe, wieczornice, dyskoteki, imprezy kulturalne;
c) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, utrzymuje kontakt z rodzicami
uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich
dzieci, otrzymywania od nich pomocy i wsparcia w swoich działaniach;
e) współpracuje z Pedagogiem Szkolnym, pracownikami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w celu rozpoznania potrzeb i trudności;
f) wychowawca zobowiązany jest kontaktować się z rodzicami uczniów co najmniej
dwukrotnie w ciągu półrocza;
g) koordynuje organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w swojej klasie.
§ 57
1. Przez innych pracowników szkoły rozumie się zatrudnionych w szkole: sekretarza
szkoły, referenta, specjalistę, woźną, szatniarza, konserwatora, sprzątaczki, intendenta,
kucharki, pomoc kuchenną.
2. Zasady zatrudniania osób, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. Zakres obowiązków, czynności i odpowiedzialności innych pracowników szkoły
szczegółowo ustala Dyrektor Szkoły.
4. Wszystkich pracowników obowiązuje:
a) Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej Nr 40,
82
b) postanowienia niniejszego Statutu,
c) zarządzenia przełożonych.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym
o wpuszczeniu lub opuszczeniu budynku szkoły decyduje pełniący dyżur pracownik
obsługi, mający prawo zatrzymania wszystkich osób.
6. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są niezwłocznie interweniować
i zgłosić nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub dyrektorowi o wszelkich
przejawach niewłaściwego zachowania uczniów, które zagrażają ich bezpieczeństwu.
7. Pracownicy administracji i obsługi wspierają nauczycieli i Dyrekcję Szkoły
w tworzeniu bezpiecznych warunków dla uczniów, w miarę posiadanych kompetencji.
8. W szkole może zostać powołany koordynator ds. bezpieczeństwa.
9. Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa należy:
a) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które
mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników
szkoły;
b) analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków
społeczności szkolnej;
c) ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określenie najważniejszych zadań,
których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione
w planie pracy szkoły na dany rok szkolny;
d) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych
w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki;
e) udział w opracowywaniu i
wdrażaniu szkolnych procedur postępowania
w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;
f) pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami
a odpowiednimi służbami (policją, strażą miejską, strażą pożarną, sanepidem)
i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży;
g) dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi
pracownikami szkoły;
h) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
i) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
83

Podobne dokumenty