Program dydaktyczno-wychowawczy

Komentarze

Transkrypt

Program dydaktyczno-wychowawczy
PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Z MUZYKI DLA KLASY I
PROGRAM NAUCZANIA „GRA MUZYKA!”, ROK DOPUSZCZENIA 2009
A
B
C
Rok szkolny 2016/17
Lekcja organizacyjna
Treści podstawy programowej wraz z utrwaleniem
Ćwiczenia klasowe (śpiew muzykowanie)
Powtórzenie materiału
Udział w wybranym koncercie muzycznym
1
14
2
1
Razem
L.p.
Temat
jednostki lekcyjnej
1
Lekcja organizacyjna.
U źródeł muzyki.
2
Muzyka kultur
starożytnych.
3
4
Centra rozwoju muzyki
starożytne.
Mazurek Dąbrowskiego.
5
Muzyka w
kościołach i na
dworach.
Materiał do realizacji

utwory do słuchania: „Atavi”, muzyka
afrykańska

utwór do grania: „Atavi”

pojęcia: sztuka synkretyczna, muzyka
wokalna, Skala

Przedmiotowy system oceniania, wymagania
edukacyjne
• utwory do słuchania: fragmenty muzyki
starożytnego Egiptu, muzyki chińskiej,
indyjskiej, greckiej („Hymn do Heliosa”) i
żydowskiej
• utwory do grania: melodie egipska i chińska
• pojęcia: pentatonika, hymn


Materiał ilustracyjny, plansze
demonstracyjne,
Hymn
• utwory do słuchania: fragment
chorału gregoriańskiego, pieśń
„Bogurodzica”
• utwór do grania: kompozycja własna
• pojęcia: jednogłosowość, a cappella, chorał
gregoriański, msza, teocentryzm, trubadur,
truwer, łuk okrągły, ostry, sklepienie, portal,
witraż, rozeta, maswerk, relief, fresk
• materiał ilustracyjny: plansze demonstracyjne
18
Wymagania
ponadpodstawowe
Wymagania podstawowe
•
•
•
•
wymienia źródła muzyki
wskazuje cechy muzyki afrykańskiej
gra na flecie podłużnym fragment „Atavi” – w grupie
rozpoznaje instrumenty użyte w wykonaniu
płytowym utworu „Atavi”
• wymienia nazwy prymitywnych instrumentów
• tworzenie rytmu
• gra na flecie fragment „Atavi” – solo
• posługuje się terminem sztuka
synkretyczna
• omawia muzykę starożytnych kultur muzycznych:
egipskiej, żydowskiej, greckiej, chińskiej i
indyjskiej
• gra z nut melodie
• zalicza starożytne instrumenty do właściwej
grupy
• zna osiągnięcia starożytnych Greków w
dziedzinie muzyki
• omawia znaczenie muzyki greckiej i
żydowskiej dla rozwoju muzyki europejskiej
• rozpoznaje instrumenty starożytne użyte w
nagraniach


Wymienia nazwy poznanych instrumentów
Wymienia sytuacje, w jakich muzyka
towarzyszyła ludziom w starożytności
•zna ramy czasowe epoki Średniowiecza i wie, jak długo
trwała ta epoka
• zna części stałe mszy
• rozumie znaczenie pojęcia jednogłosowość
• wymienia cechy chorału gregoriańskiego
• analizuje elementy budowy „Bogurodzicy”
• wymienia nazwy instrumentów z epoki
• rozumie znaczenie pojęć: msza, chorał gregoriański,
trubadurzy i truwerzy

omawia funkcje muzyki w czasach
antycznych,

rozpoznaje używane wówczas
instrumenty,

wymienia centra rozwoju muzyki
starożytnej
• rozumie znaczenie pojęcia a cappella
• wyjaśnia, jakie znaczenie miała umiejętność
muzykowania dla wizerunku Średniowiecznego
rycerza
• rozpoznaje brzmienie niektórych
instrumentów z epoki
6
Graj i Śpiewaj.
Piosenka
„Czterdzieści słów” lub do
wyboru.
7
Jednym głosem
– Ciesz się, Matko
Polsko! Śpiewanie pieśni
jednogłosowej
8
9
10
– sztuka romańska i gotycka
wizerunki instrumentalistów Średniowiecznych
• utwór do grania: piosenka „Czterdzieści słów”
• utwór do Śpiewania: piosenka
„Czterdzieści słów”
• pojęcia: określenia dynamiczne (pp, mp, p, mf,
f, cresc., decresc., rap)
• utwór do słuchania: „Gaude Mater
Polonia” R. de Vaqueiras, „Kalenda maya”
• utwór do Śpiewania: „Gaude Mater Polonia”
• pojęcia: motet, notacja, neumy, wielogłosowość
• sylwetki twórców: Leoninus,
Perotinus, Wincenty z Kielczy, Mikołaj
z Radomia
• opracowuje w zespole rytm i melodię
z uwzględnieniem zróżnicowania nastroju
• Śpiewa piosenkę „Czterdzieści słów”
z akompaniamentem
• używa określeń dynamicznych: pp, mp, p, mf,
f, cresc., decresc.
• określa charakter utworu
• rytmizuje tekst pieśni
• potrafi zaśpiewać pieśń „Gaude Mater Polonia” –
w grupie
• zna twórców wielogłosowości – Leoninusa i
Perotinusa
• porównuje pieśni: „Bogurodzica”, „Rota”,
„Mazurek Dąbrowskiego”
• wskazuje elementy kształtujące Świecki charakter
utworu „Kalenda maya”
• odczytuje rytm utworu, korzystając z zapisu
nutowego
• Śpiewa piosenkę „Czterdzieści słów”
bez akompaniamentu
• gra z nut melodię piosenki
„Czterdzieści słów”
• zna ramy czasowe epoki renesansu i wie, jak
długo trwała
• porównuje czas trwania Średniowiecza i
renesansu
• rozumie znaczenie pojęcia humanizm
• porównuje części tańca „Rex” pod względem
tempa, metrum i charakteru muzyki
• zna instrumenty charakterystyczne dla epoki i
rozpoznaje ich brzmienie
• rozpoznaje grupy instrumentów dętych,
strunowych i perkusyjnych
• wymienia wybitne postacie epoki: M. Gomółkę
i J. Kochanowskiego
• zna znaczenie pojęcia madrygał
• przygotowuje rytmiczny akompaniament do
utworu „Kleszczmy rękoma”
• uzasadnia, w jaki sposób zmiana ideologii
teocentrycznej na humanistyczna wpłynęła na
rozwój muzyki
• wskazuje i wyjaśnia różnice pomiędzy
językiem poezji Kochanowskiego a
współczesna polszczyzna
• gra na flecie podłużnym utwór
„Kleszczmy rękoma”
• omawia sylwetkę Mikołaja z Radomia,
• potrafi zaśpiewać pieśń „Gaude
Mater Polonia” – solo
• wyjaśnia, jakie znaczenie dla rozwoju muzyki
miało zastosowanie notacji muzycznej
Powtórzenie materiału z zakresu muzyki średniowiecznej
Muzyczne zabytki
renesansu.
Kult piękna i radość życia.
Warsztaty muzyczne,
piosenka „Hej sokoły”
Renesansowe kapele
muzyczne
• utwory do słuchania: „Rex”, „Kleszczmy
rękoma”
• utwór do grania: „Kleszczmy rękoma”
• pojęcia: renesans, humanizm, tabulatura,
madrygał, szałamaja, lira, cynk, lutnia, psalm
• sylwetki twórców: M. Gomółka, J. Kochanowski
• materiał ilustracyjny: wizerunki władców
polskich epoki renesansu, zabytki kultury


utwory do słuchania:
„Melodia na psałterz
polski”, „Już się
zmierzcha”

sylwetki: Zygmunt Stary,
Zygmunt August, królowa Bona,
Wacław z Szamotuł

pojęcia: określenia dynamiczne



wymienia kraje, w których
najbujniej rozwijała się
muzyka wielogłosowa,
wyjaśnia znaczenie słowa
polifonia rozumie budowę
kanonu,
wymienia nazwiska
najsłynniejszych lutników
zna znaczenie pojęć: kanon, kapela królewska,



zna autora tłumaczenia
psalmów „Melodia na
psałterz polski”
wie, kto był autorem: „Już
się zmierzcha”
wyjaśnia, dlaczego ten
okres w historii Polski
nazywamy Złotym
wiekiem
(pp, p, mp, mf, f, cresc., decresc.),
kanon, kapela królewska,
tabulatura
11
Kolędy i pastorałki

utwory do słuchania
tabulatura



12
14
15
16.
Kompozytorzy muzyki
baroku
• utwory do słuchania: „Toccata i Fuga dmoll” J.S. Bacha, fragment oratorium
„Mesjasz” G.F. Händla
• sylwetki twórców: J.S. Bach, J.F.
Händel, A. Vivaldi, C. Monteverdi
• pojęcia: barok, toccata, fuga, polifonia,
concerto grosso, oratorium
• materiał ilustracyjny: zabytki epoki









wie, czym różni się kolęda
od pastorałki,
śpiewa kolędy solo,
wykona kolędę na flecie
prostym,
potrafi rozpoznać z zapisu
nutowego wysokość
dźwięku i czas jego
trwania.
wyjaśnia, w jaki sposób polifonia
odzwierciedla główne cechy epoki
baroku: przepych, żywiołowość
monumentalizm

stosuje pojęcie polifonia w kontekście
słuchanego utworu

omawia wielkie formy
wokalno-instrumentalne baroku
odróżnia barok od renesansu
na podstawie wysłuchanych i
oglądanych dzieł,
wymienia kompozytorów
epoki



rozpoznaje polifoniczny charakter utworu
Śpiewa piosenkę „Jan Sebastian Bach”
w jednogłosie

Śpiewa piosenkę „Jan Sebastian
Bach” w dwugłosie

zna tekst i melodię oraz potrafi
ją zaśpiewać


śpiewa piosenkę solo
wykona melodię piosenki
na wybranym
instrumencie



zna cechy klasycyzmu
ramy czasowe epoki
pochodzenie nazwy „Symfonii G-dur” J.
Haydna („Z uderzeniem w kocioł”)
rozpoznaje ze słuchu fragment „Symfonii Gdur” J. Haydna
rozpoznaje miary w takcie
wymienia elementy dzieła muzycznego
zna gatunki muzyczne i przedstawicieli epoki
umie wyjaśnić znaczenie pojęcia klasycy
wiedeńscy
zna fakty z życia i twórczości W.A.

• utwór do słuchania: „Tamburetta” A.
Jarzębskiego
• utwór do Śpiewania: „Jan Sebastian Bach”
• sylwetki twórców: J.S. Bach
charakteryzuje muzykę baroku
zna ramy czasowe epoki baroku
zna życie i twórczość najwybitniejszego
twórcy: J.S. Bacha
rozpoznaje słuchowo „Toccatę i Fugę dmoll” J.S. Bacha i Alleluja z oratorium
„Mesjasz” G.F. Händla
zna formy muzyczne epoki baroku




umiejscawia epokę w
dziejach – poda ramy
czasowe,
wymienia cechy sztuki
baroku,
wie, jak powstała opera
Powtórzenie materiału z okresu renesansu i baroku
Śpiewanie piosenki do
wyboru
Klasycy wiedeńscy.
W. A. Mozart

wybrany utwór do
słuchania i wykonania
• utwory do słuchania: Symfonia G-dur nr 94
J. Haydna, „Oda do radości” L. van Beethovena,
„Aria Figara” z „Wesela Figara” W.A. Mozarta,
„Zabobon, czyli Krakowiacy i
Górale” K. Kurpińskiego
• utwory do grania: fragment arii Figara z
opery
„Wesele Figara” W.A. Mozarta
• pojęcia: motyw, fraza, zdanie, okres
muzyczny, temat, symfonia, kwartet,
koncert, klasycyzm, opera, oda, hymn
• sylwetki twórców: J. Haydn, W.A.









nazywa i rozpoznaje elementy dzieła
muzycznego
gra na flecie podłużnym fragment arii z
„Wesela Figara” W.A. Mozarta
wie, w jakim utworze znajduje się
„Oda do radości”
22 Rozkład
13
Muzyka okresu baroku
– polifonia
wie, na czym polegają
przedstawienia jasełkowe,
bierze udział w scenkach
odgrywanych przez
uczniów,
śpiewa w grupie kolędy
Mozart, L. van Beethoven



17
Ludwig van Beethoven –
wielki symfonik

utwory do słuchania:
Sonata cis-moll
„Księżycowa”, „Dla Elizy”
L. van Beethoven





18.
Udział w wybranym koncercie muzycznym
Mozarta, J. Haydna, L. van Beethovena
wie, kto jest autorem „Ody do radości”
rozpoznaje ze słuchu „Odę do radości”
wie, jaka rolę utwór ten odgrywa w Unii
Europejskiej.
zna podstawowe fakty z życia
artysty,
śpiewa kanon,
rozumie, pojęcie budowy
okresowej,
zna, podstawowe fakty z życia
kompozytora,


Wymienia najwybitniejsze
dzieła kompozytora,
Wymienia najważniejsze
instrumenty wchodzące w
skład orkiestry
symfonicznej,