Program Wychowawczy

Komentarze

Transkrypt

Program Wychowawczy
PROGRAM WYCHOWAWCZY
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Rawiczu
na rok szkolny 2016/2017
1
- MISJA SZKOŁY
Misja szkoły zakłada, że istniejemy dla naszych uczniów, tych ambitnych, zdolnych,
odpowiedzialnych, ale także dla tych mniej zdolnych i mniej ambitnych, mających problemy.
Chcemy zapewnić każdemu uczniowi bezpieczne, przyjazne i jak najlepsze warunki rozwoju,
stworzyć bogatą ofertę edukacyjną szkoły, wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne
do dalszego kształcenia, przygotować uczniów do życia w rodzinie i środowisku lokalnym,
w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie, jak również do odnalezienia się na rynku pracy we
współczesnej rzeczywistości.
Uznajemy, że każdy uczeń jest osobą jedyną i niepowtarzalną posiadającą prawo do
harmonijnego i wszechstronnego rozwoju osobowego i intelektualnego. Jednocześnie zależy nam
na tym, aby umiał współdziałać ze społeczeństwem rozumiejąc potrzebę działania pro publico bono
( dla publicznego dobra) i kierował się w swoim postępowaniu uniwersalnymi wartościami
etycznymi.
Absolwent tej szkoły będzie uczniem umiejącym współpracować w grupie, komunikować
się z innymi, współtworzyć społeczeństwo informacyjne, odrzucać przemoc i agresję, szanować
poglądy, znać cel i sens swojego istnienia. Nie zapominajmy, że I Liceum Ogólnokształcące w
Rawiczu to szkoła z tradycjami i historią, to ludzie z nią związani, to absolwenci tej szkoły,
emerytowani nauczyciele.
MODEL UCZNIA- ABSOLWENTA
1. Pielęgnuje tradycje narodowe i rodzinne.
2. Szanuje odrębność narodową, kulturową i wyznaniową innych społeczeństw, jest
tolerancyjny.
3. Potrafi stawiać sobie ambitne zadania, koncentrować się na nich i konsekwentnie je
realizować.
4. Postępuje zgodnie z przyjętymi normami i zasadami moralnymi, jest zdolny do
samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności.
5. Jest przygotowany do świadomego uczestnictwa w kulturze, potrafi dobrze funkcjonować
we współczesnej rzeczywistości, nie tracąc własnej tożsamości i indywidualności.
6. Jest wrażliwy na potrzeby innych, chętnie udziela innym wsparcia i pomocy.
7. Ponosi w pełni konsekwencje swoich czynów, wyborów i postaw.
8. Dba o kulturę języka, zachowuje się godnie.
9. Jest odpowiedzialny za przyrodę, środowisko; jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych i im
przeciwdziała.
10. Prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia; wie, że wszelkie uzależnienia degradują życie
człowieka, jego osobowość i organizm.
11. Stale dąży do rozwijania tych właściwości i procesów poznawczych, które warunkują
myślenie twórcze, innowacyjne.
ZADANIA/ DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE
Kształtowanie u uczniów właściwej postawy wobec obowiązku nauki
 Kontrola realizacji obowiązku nauki
 Stosowanie jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności
 Bieżące monitorowanie i przeciwdziałanie niskiej frekwencji uczniów
 Przeprowadzenie diagnozy uczniów klas pierwszych
 Zapoznanie ze Statutem Szkoły i innymi dokumentami
Kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych i szacunku do symboli
2
 Udział w uroczystościach szkolnych
 Udział pocztu sztandarowego i delegacji w uroczystościach organizowanych na
terenie miasta i powiatu
 Wyrabianie szacunku do symboli narodowych
 Współorganizowanie przez uczniów uroczystości szkolnych (wg kalendarza roku
szkolnego)
 Dbałość o język i kulturę osobistą
Kształtowanie u uczniów dbałości o tradycje i obyczaje szkoły
 Zapoznanie z historią szkoły i patronem szkoły
 Kultywowanie tradycji szkoły
 Gromadzenie informacji o losach absolwentów
 Podtrzymywanie kontaktów z emerytowanymi pracownikami szkoły
 Pamięć o zmarłych nauczycielach
 Działania kształtujące wizerunek szkoły
 Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Kultywowanie tradycji grupy teatralnej Koniugacja
 Nawiązanie kontaktów z absolwentami Liceum
 Organizacja Drzwi Otwartych
 Targi Edukacyjne
 Szkolna Noc Pasji i Talentów
Poszanowanie przez uczniów odrębności narodowej, kulturowej i wyznaniowej innych
społeczeństw
 Spotkania z przedstawicielami innych wyznań
 Włączenie się uczniów w czynną pomoc uchodźcom z krajów ogarniętych
konfliktami np. Syria
 Poznawanie innych kultur współistniejących na naszym terenie np. Cyganie
 Piętnowanie postaw neofaszystowskich
Przygotowanie uczniów do życia w małej i dużej społeczności
 Kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji opartych na
tolerancji i poszanowaniu godności
 Nauka postaw asertywnych
 Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, unikania konfliktów.
 Praca w ramach Wolontariatu - Szkolne Koło Wolontariatu
 Wdrażanie uczniów do działalności charytatywnej
 Udział w Młodzieżowej Radzie Gminy
 Nauka samorządności szkolnej (działalność Samorządu Uczniowskiego i inicjatywy
twórcze).
 Prowadzenie działań integrujących zespoły klasowe
 Przygotowanie do życia w rodzinie
Edukacja kulturalna i europejska
 Udział w projektach finansowanych przez UE
 Wyjścia do placówek i instytucji kultury
 Współpraca z Muzeum Ziemi Rawickiej i Domem Kultury w Rawiczu
Działania na rzecz bezpieczeństwa i opieki uczniów
3







Opieka nad uczniami, których rodzice przebywają za granicą
Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach losowych
Indywidualna opieka PP
Przeciwdziałanie cyberprzemocy
Opieka pielęgniarki szkolnej
Poszerzenie świadomości prawnej uczniów
Uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla
bezpieczeństwa
Sport, turystyka i rekreacja
 Organizacja zawodów sportowych
 Działalność Szkolnego Klubu SAGITTA
 Obozy narciarskie
 Szkolne Święto Sportu
 Wycieczki krajowe i zagraniczne
Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym
 e-learning
 strefa Wi-Fi
 dziennik elektroniczny
 Centrum Multimedialne
 Stosowanie IT na zajęciach edukacyjnych
 Praca uczniów i nauczycieli w nowych technologiach - ON LINE
 Projekty edukacyjne
Zajęcia Rozwijające Uzdolnienia
 Dyskusyjny Klub filmowy
 Dyskusyjny Klub Edukacyjny
 Koła języków obcych
 Koło biologiczno-chemiczne “Pozyton”
 Koło informatyczne
 Koła przedmiotowe
 Koło poezji śpiewanej „POETON” - z możliwością nauki gry na gitarze
 Koło krajoznawczo – turystyczne
 Młodzieżowy Klaps Filmowy
 Koło teatralne
 Koło dziennikarskie
 Szkolne Koło Wolontariatu
 Warsztaty debat oksfordzkich
 Nauczanie na odległość SKYPE
 Szkolny Klub Sportowy
Spotkania z ciekawymi ludźmi / wybitnymi postaciami kultury i nauki
 Spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni
 Wykłady naukowe
 Praktyki studenckie
 Spotkania z wybitnymi absolwentami
Profilaktyka problemowa
 Diagnozowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym
 Udział w programach profilaktycznych
4
 Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 Kącik Profilaktyczny
 Trening antystresowy dla maturzystów
Współpraca z rodzicami
 Organizowanie systematycznych spotkań z rodzicami i indywidualnych konsultacji
dla rodziców
 Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami
 Współpraca z
rodzicami w tworzeniu planu wychowawczego i programu
profilaktyki szkoły
 Bieżące przekazywanie informacji z wykorzystaniem e-dziennika
 Współdecydowanie rodziców o potrzebach i kierunkach rozwoju poprzez
opiniowanie planu pracy szkoły, planu wychowawczy oraz program profilaktyki
szkoły
 Współuczestnictwo w realizacji koncepcji pracy szkoły
 Objęcie patronatem banku podręczników
 Partycypowanie w kosztach imprez szkolnych
 Fundowanie nagród
 Pomoc w organizacji wycieczek i uroczystości szkolnych
 Pomoc w pracach związanych z poprawą bazy szkoły
 Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły – współdecydowanie w sferach
dydaktycznej, wychowawczej i zarządzania
Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 Komenda Powiatowa Policji
 Miejsko- Gminny Ośrodek Wsparcia
 Dom Kultury
 Muzeum Ziemi Rawickiej
 Sanepid
 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
 Centrum Leczenia Uzależnień w Rawiczu
 Starostwo Powiatowe
 Urząd Miasta i Gminy Rawicz
 Parafia Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu
 Zakład Karny w Rawiczu
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
Działania proekologiczne, prozdrowotne
 Konkursy, olimpiady, programy, kampanie, akcje
 Współpraca z PCK, SANEPID-em, POLSKĄ AKCJĄ HUMANITARNĄ
.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 Diagnozowanie potrzeb
 Dyżur pedagoga
 Zespoły wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i przewlekłymi chorobami
 Indywidualne konsultacje pedagoga, negocjacje, mediacje, porady
 Dyżur psychologa
5


Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dyslektyków
Dostosowanie wymagań na egzaminie maturalnym- opinie, orzeczenia
Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 Pomaganie uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech
istotnych przy podejmowaniu decyzji zawodowych i planowaniu
kariery
zawodowej
 Udzielanie uczniom i rodzicom indywidualnych porad zawodowych
 Pomaganie w określaniu możliwości zawodowych
 Udzielanie uczniom i ich rodzicom informacji o zawodach
 Opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach
 Prowadzenie z uczniami zajęć grupowych
 Kierowanie, w sprawach trudnych do specjalistów
 Szeroka współpraca z rodzicami
 Współpraca z Radą Pedagogiczną
 współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli
 Współpraca z pedagogiem, psychologiem
 Udział w szkoleniach i kursach
 Rady pedagogiczne szkoleniowe
Program Wychowawczy uzgodniono na spotkaniu z Radą Rodziców w dniu 20 września 2016 r.
Rada Rodziców zatwierdziła Program Wychowawczy na zebraniu w dniu 20 września 2016 r.
Uchwała nr 1/2016/2017 z dnia 20 września 20116 r.
Rada Pedagogiczna zatwierdziła Program Wychowawczy na zebraniu w dniu 27 września 2016 r.
Uchwała nr 12/2016/2017 z dnia 27 września 20116 r.
6

Podobne dokumenty