Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na
Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Świątniki Górne, Pierwsze półrocze 2016 roku
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz selektywnie zebranych na 2016 r
Wrząsowice
Świątniki Górne
Ochojno
Rzeszotary
Olszowice
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
częstotliwość
częstotliwość
częstotliwość
częstotliwość
częstotliwość
Co 14 dni
Co 14 dni
Co 14 dni
Co 14 dni
Co 14 dni
4 i 18 styczeń
5 i 19 styczeń
8 (piątek) i 20 styczeń
7 i 21 styczeń
8 i 22 styczeń
1, 15 i 29 luty
2 i 16 luty
3 i 17 luty
4 i 18 luty
5 i 19 luty
14 i 25 (piątek) marzec
1, 15 i 29 marzec
2, 16 i 30 marzec
3, 17 i 31 marzec
4 i 18 marzec
11 i 25 kwiecień
12 i 26 kwiecień
13 i 27 kwiecień
14 i 28 kwiecień
1, 15 i 29 kwiecień
9 i 23 maj
10 i 24 maj
11 i 25 maj
12 i 27 (piątek) maj
13 i 27 maj
6 i 20 czerwiec
7 i 21 czerwiec
8 i 22 czerwiec
9 i 23 czerwiec
10 i 24 czerwiec
Odpady kom unalne, oraz surow ce w tórne pow inny być w ystaw ione przed posesję najpóźniej do godziny 7:00 w dniu
odbioru (odpadów nie odbieram y z terenu posesji). Worki z surow cam i w tórnym i prosim y w ystaw iać po napełnieniu do
pełnej objętości - zaw iązane.
Prosim y o zw rócenie uw agi na zaw artość w ystaw ianych przez Państw a surow ców w tórnych. W przypadku, gdy w orki z
surow cam i w tórnym i zanieczyszczone będą innym i odpadam i Wykonaw ca m a obow iązek zgodnie z Regulam inem
utrzym ania porządku i czystości w Gm inie Św iątniki Górne zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Gm iny w Św iątnikach
Górnych.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów od godziny: 7:00
Wrząsowice
Świątniki Górne
Ochojno
Rzeszotary
Olszowice
Odpady należy w ystaw ić przed posesję w dniach:
7 marzec 2016
21 marzec 2016
4 kwiecień 2016
18 kwiecień 2016
16 maj 2016
Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Wrząsowice
Świątniki Górne
Ochojno
Rzeszotary
Olszowice
Parking przy rem izie
OSP Rzeszotary
Parking przy remizie
OSP Olszow ice
3 marzec 2016
12 maj 2016
18 marzec 2016
13 maj 2016
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
Lokalizacja
Parking przy remizie
OSP Wrząsow ice
Plac Targow y za Szkołą
Podstaw ow ą,
ul. Bielow icza 20
Parking przy remizie
OSP Ochojno
Terminy obsługi
14 marzec 2016
23 maj 2016
1 marzec 2016
10 maj 2016
16 marzec 2016
25 maj 2016
Godziny obsługi
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
W m obilnym PSZOK-u m ożna oddaw ać w szystkie odpady selektyw nie zebrane rów nież w ielkogabarytow e,
elektroodpady, zużyte opony, odpady z drobnych rem ontów oraz odpady problem atyczne za okazaniem dow odu
potw ierdzającego bieżące uiszczenie opłaty za śm ieci. Dostarczenie w w .odpadów do m obilnego PSZOK-u dokonuje
m ieszkaniec sam odzielnie.
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
Tel: 12 270 40 30 w.21 lub 12 256 50 51
Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Świątniki Górne, Drugie półrocze 2016 roku
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz selektywnie zebranych na 2016 r
Wrząsowice
Świątniki Górne
Ochojno
Rzeszotary
Olszowice
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
częstotliwość
częstotliwość
częstotliwość
częstotliwość
częstotliwość
Co 14 dni
Co 14 dni
Co 14 dni
Co 14 dni
Co 14 dni
4 i 18 lipiec
5 i 19 lipiec
6 i 20 lipiec
7 i 21 lipiec
8 i 22 lipiec
1, 12 (piątek) i 29
sierpień
2, 16 i 30 sierpień
3, 17 i 31 sierpień
4 i 18 siepień
5 i 19 sierpień
12 i 26 wrzesień
13 i 27 wrzesień
14 i 28 wrzesień
1, 15 i 29 wrzesień
2, 16 i 30 wrzesień
10 i 24 październik
11 i 25 październik
12 i 26 październik
13 i 27 październik
14 i 28 październik
7 i 21 listopad
8 i 22 listopad
9 i 23 listopad
10 i 24 listopad
9 (środa) i 25 listopad
5 i 19 grudzień
6 i 20 grudzień
7 i 21 grudzień
8 i 22 grudzień
9 i 23 grudzień
Odpady kom unalne, oraz surow ce w tórne pow inny być w ystaw ione przed posesję najpóźniej do godziny 7:00 w dniu
odbioru (odpadów nie odbieram y z terenu posesji). Worki z surow cam i w tórnym i prosim y w ystaw iać po napełnieniu do
pełnej objętości - zaw iązane.
Prosim y o zw rócenie uw agi na zaw artość w ystaw ianych przez Państw a surow ców w tórnych. W przypadku, gdy w orki z
surow cam i w tórnym i zanieczyszczone będą innym i odpadam i Wykonaw ca m a obow iązek zgodnie z Regulam inem
utrzym ania porządku i czystości w Gm inie Św iątniki Górne zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Gm iny w Św iątnikach
Górnych.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów od godziny 7:00
Wrząsowice
Świątniki Górne
Ochojno
Rzeszotary
Olszowice
Odpady należy w ystaw ić przed posesję w dniach:
5 wrzesień 2016
19 wrzesień 2016
3 październik 2016
17 październik 2016
31 październik 2016
Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Wrząsowice
Świątniki Górne
Ochojno
Rzeszotary
Olszowice
Parking przy rem izie
OSP Rzeszotary
Parking przy remizie
OSP Olszow ice
21 lipiec 2016
29 wrzesień 2016
10 listopad 2016
8 lipiec 2016
16 wrzesień 2016
25 listopad 2016
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
Lokalizacja
Parking przy remizie
OSP Wrząsow ice
Plac Targow y za Szkołą
Podstaw ow ą,
ul. Bielow icza 20
Parking przy remizie
OSP Ochojno
Terminy obsługi
4 lipiec 2016
12 wrzesień 2016
21 listopad 2016
19 lipiec 2016
27 wrzesień 2016
8 listopad 2016
6 lipiec 2016
14 wrzesień 2016
23 listopad 2016
Godziny obsługi
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
W m obilnym PSZOK-u m ożna oddaw ać w szystkie odpady selektyw nie zebrane rów nież w ielkogabarytow e,
elektroodpady, zużyte opony, odpady z drobnych rem ontów oraz odpady problem atyczne za okazaniem dow odu
potw ierdzającego bieżące uiszczenie opłaty za śm ieci. Dostarczenie w w .odpadów do m obilnego PSZOK-u dokonuje
m ieszkaniec sam odzielnie.
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
Tel: 12 270 40 30 w.21 lub 12 256 50 51