Mateusz Mrozek - Parlament Studentów RP

Komentarze

Transkrypt

Mateusz Mrozek - Parlament Studentów RP
Mateusz
Mrozek
Kom. +48 889 186 971
[email protected]
www.mateuszmrozek.pl
Profil
Doświadczenie
Jestem pasjonatem i studentem historii na Uniwersytecie Warszawskim, a przede wszystkim
aktywnym społecznikiem. Swoje zaangażowanie od kilku lat realizuje poprzez pomoc studentom.
Wcześniej w ramach działań podejmowanych przez Samorząd Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego, a od blisko dwóch lat w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W
przeciągu ostatnich czterech lat pełniłem wiele funkcji i zrealizowałem dużą liczbę zadań i projektów.
Rada Wykonawcza Parlamentu Studentów RP / 01.2013 - obecnie
W ramach swoich obowiązków kieruję pracami Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSRP.
Komisja, w tej kadencji zajmowała się przede wszystkim czterema sferami:
Szkolenia
Priorytetem Komisji był cykl szkoleń dla Samorządowców, w ramach projektu „Kultura Jakości
Kształcenia”. Głównymi założeniami tej inicjatywy są wytworzenie forum wymiany dobrych
praktyk, związanych z systemem zapewniania jakości kształcenia oraz wykreowanie grupy ekspertów
jakości kształcenia działających we wszystkich ośrodkach akademickich;
Komisja była odpowiedzialna za szkolenia z zakresu spraw dydaktyki i jakości kształcenia na
konferencjach organizowanych i współorganizowanych przez PSRP
Komisja przygotowywała i przeprowadzała szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia szkoleń
dotyczących praw i obowiązków studentów.
Nowelizacja Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
Komisja Dydaktyczna szczególną uwagę poświęciła nowelizacji Ustawy prawo o szkolnictwie
wyższym. Kluczowy dla praw studentów i jakości kształcenia akt był w tej kadencji nowelizowany.
Jako członek Rady Wykonawczej byłem obecny na wielu, różnego rodzaju spotkaniach dotyczących
nowelizacji - prezentując przygotowywane, również przeze mnie, opinie.
Strategia
Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia uchwaliła strategię swojego działania na następne lata ten dokument zdecydowanie usystematyzował działania komisji, a także wskazuje priorytety dla jej
kolejnych członków.
Pomoc doraźna
Telefon i mail Przewodniczącego jest do dyspozycji dla wszystkich Studentów i Samorządowców,
którzy potrzebują pomocy w zakresie dydaktyki i jakości kształcenia. W czasie kadencji udało się
rozwiązać około 130 spraw - tak studentów, jak i samorządów.
Marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego / 11.2012 - 11.2013
Dzięki zaufaniu ponad 80 parlamentarzystów PS UW pełniłem funkcję Marszałka. Parlament
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego to najwyższy organ kolegialny w samorządzie studentów
uczelni. Moim zadaniem było godzenie różnorodnych i często sprzecznych spojrzeń na
funkcjonowania środowiska akademickiego naszej uczelni. W trakcie pełnienia funkcji Marszałka PS
UW zdobyłem bezcenne doświadczenie w dziedzinie kierowania organem kolegialnym. Uzupełniłem
swoje kompetencje o tak ważne elementy, jak np. zdolność budowania kompromisu oraz zdobywania
wsparcia dla ważnych projektów samorządności studenckiej.
Przewodniczący Komisji Socjalnej Zarządu Samorządu Studentów UW / 01.2012 - 11.2012
Do zadań Komisji Socjalnej należały sprawy związane z systemem pomocy materialnej, w tym
dostępnymi dla studentów stypendiami oraz zapomogami (także ich opiniowanie), Funduszem
Pomocy Materialnej dla studentów, a także problematyka domów studenta.
W roku akademickim 2011/2012 głównymi zadaniami Komisji Socjalnej były:
- aktywny udział w nowelizacji Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w tym opracowanie
propozycji kryteriów oceniania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów;
- aktywny udział w nowelizacją Regulaminu Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego, w tym
opracowaniem
propozycji
systemu
rozdzielania
miejsc
w
akademikach;
- organizacja szkoleń stacjonarnych oraz szkolenia wyjazdowego dla członków komisji
stypendialnych
jednostek;
- prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej dostępnych dla studentów stypendiów, kredytów
studenckich, służbą zdrowia oraz ubezpieczeniem NNW;- problematyką osób niepełnosprawnych, w
tym utrzymywaniem stałego kantaku z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UW.
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej ZSS UW / 11.2011 - 11.2012
Najważniejszymi zadaniami Komisji w roku akademickim 2011/2012 były:
- Nadzór nad wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i
wdrażaniem nowych Programów Kształcenia. W tym: Organizacja szkoleń, akcja informacyjna
umożliwiająca uświadomienie studentom, jakie szanse i zagrożenia wiążą się z wdrożeniem nowego
systemu oraz w jaki sposób będą mogli walczyć, o jak najdogodniejsze dla siebie zmiany.
- Koordynacja Prac nad "Raportem Studenckim" - Raport jest próbą zdiagnozowania problemów
studenckich. W 2012 roku głównym tematem była Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie
Wyższym oraz jej percepcja wśród studentów.
- Szkolenia wyjazdowe i stacjonarne dla studentów UW z zakresu organizacji pracy w zespole,
zarządzania projektami czy zarządzania zespołem. Dodatkowo zagadnieniami, które zostały
poruszone na szkoleniach były wspomniane wyżej szkolenia z kreacji programów kształcenia i
wdrażania KRK.
- Rozwiązywanie doraźnych problemów studenckich, których udało się rozwiązać około 1200
problemów
Przedstawiciel ZSS w Zespole Rektorskim ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Warszawskim / 02.2012 - 05.2012
Prace nad nowym kształtem Regulaminu Studiów UW. Zgłaszanie pomysłów i poprawek do tekstu
nowelizacji dokumentu.
Senator Uniwersytetu Warszawskiego / 12.2011 - obecnie
Reprezentowanie prawie 50 tys. studentów UW, jako ich przedstawiciel w najwyższym organie
uchwałodawczym Uniwersytetu Warszawskiego. W tym udział w debatach z przedstawicielami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat Krajowych Ram Kwalifikacji, Regulaminu
Studiów, Statutu UW jak i innych strategicznych z punktu widzenia studentów zagadnień́ , a także
wiele wypracowanych opinii w w/w sprawach.
Członek Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia UW / 12.2011 11.2013
Najważniejsze obowiązki Komisji:
- Nadzór nad wprowadzaniem rozwojem nowych Programów Kształcenia, napisanych w zgodzie z
KRK;
- Opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów na Uniwersytecie
Warszawskim;
Członek Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia UW / 12.2011 - 11.2013
Nadzór nad całym systemem zapewniającym jakość́ kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim;
Wydawanie rekomendacji na podstawie Raportów z pracy własnej nadsyłanych przez Wydziałowe
Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia i Raportów uzyskanych na podstawie ankiet
ogólnouniwersyteckich
- Decydowanie o obszarach, jakimi zajmą̨ się̨ ankiety ogólnouniwersyteckie oraz o pytaniach, jakie
w niej zostaną̨ zadane
Przedstawiciel Studentów w Radzie Naukowej Wydziału Historycznego / 11.2011 - 01.2013
Reprezentowanie
studentów
Instytutu
Historycznego
Nadzór nad wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Historycznym, w tym organizacja
spotkań́ ze studentami na temat zmian w Programach Kształcenia
Pełnomocnik Zarządu Samorządu Studentów UW ds. organizacji i przeprowadzenia szkoleń́
dla studentów pierwszego roku.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń́ adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku w zakresie
ich praw i obowiązków. Odbyło się 66 szkoleń dla 52 jednostek organizacyjnych, w których
przeszkolono około 2500 osób
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów UW 11.2010 11.2011
Kontrola budżetu i finansów Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Parlamentu Studentów UW / 11.2010 - 11.2013
Parlament, jako organ uchwałodawczy, zobowiązany jest do podejmowania istotnych dla studentów
decyzji. Posłowie i posłanki PS UW proponują̨ zmiany w Regulaminie Samorządu, a bez ich aprobaty
władze Uniwersytetu nie mogą̨ wprowadzić́ żadnych modyfikacji w Regulaminie Studiów na UW.
Do jego podstawowych kompetencji należy również̇ wybór przedstawicieli studentów do organów
samorządu oraz do organów kolegialnych UW. To właśnie Parlament zatwierdza skład Zarządu
Samorządu Studentów czy wybiera przedstawicieli studenckich w Senacie UW. Parlamentarzystami
są̨ przedstawiciele wszystkich wydziałów oraz innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu
prowadzących
rekrutację
na
studia.
Pomimo, że głos, co do zasady, mają tylko wybrani reprezentanci, każdy student ma prawo
uczestniczyć́ w obradach Parlamentu. Jest to miejsce do dyskusji na temat problemów związanych ze
studiowaniem na UW, jak i wymiany doświadczeń́ pomiędzy studentami wszystkich jednostek
Uniwersytetu.
Wykształcenie
Licencjat na kierunku Historia - Uniwersytet Warszawski