Deklaracja właściwości użytkowych

Transkrypt

Deklaracja właściwości użytkowych
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
Nr 262-CPR-2017/01/02
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
IZOHAN epoxy C-506
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
klej na bazie żywic reaktywnych o podwyższonych parametrach R2, stosowany wewnątrz i na
zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi
3. Producent:
IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, Gdynia
www.izohan.pl; 58/781 45 85
4.System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 12004:2007+A1:2012 Kleje do płytek - Wymagania, ocena
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
Jednostka notyfikowana MPA DRESDEN Nr 0767 przeprowadziła weryfikację stałości właściwości
użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego w oparciu o próbki pobrane przez
producenta w systemie 3 i wydała raport z badań typu nr 2006-4-541.
6.Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
czas otwarty: przyczepność (po czasie nie krótszym
niż 20’)
przyczepność:
• początkowa na ścinanie
• na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
• na ścinanie po szoku starzeniu termicznym
uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych
reakcja na ogień
Właściwości
użytkowe
≥ 0,5 N/mm
Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
2
2
≥ 2,0 N/mm
2
≥ 2,0 N/mm
2
≥ 2,0 N/mm
patrz KCh
F
PN-EN
12004:2007+A1:2012
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a):
M. Kłapkowska- kierownik działu technicznego i przygotowania inwestycji
Gdynia 02.01.2017 r.
miejsce i data wydania
………………………………
podpis osoby wystawiającej

Podobne dokumenty