90957, 90958 Odtwarzacz SANSA Fuze(TM), 2GB, 4 GB

Transkrypt

90957, 90958 Odtwarzacz SANSA Fuze(TM), 2GB, 4 GB
90957, 90958
Odtwarzacz SANSA Fuze(TM), 2GB, 4 GB
Środki ostroŜności
- PRZED PIERWSZYM
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
UśYCIEM
NALEśY
DOKŁADNIE
PRZECZYTAĆ
- Odtwarzacza nie naleŜy uŜywać podczas prowadzenia pojazdów mechaniczny, równieŜ
rowerów, poniewaŜ moŜe to doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do uszkodzeń
ciała lub zejścia śmiertelnego.
- Nie naleŜy słuchać muzyki na pełnej głośności poniewaŜ moŜe to doprowadzić do
uszkodzenia słuchu.
- Urządzenie chronić przed wilgocią (nie słuchać podczas kąpieli, itp.). MoŜe to
doprowadzić do zwarcia.
- Urządzenie naleŜy czyścić suchą szmatką.
- Nie uŜywać detergentów.
- Nie otwierać obudowy urządzenia.
- Wtyków ładowarki oraz wtyku słuchawkowego nigdy nie naleŜy wkładać do gniazda na
siłę.
-Zbyt głośne słuchanie muzyki moŜe doprowadzić do uszkodzenia słuchu! Pamiętaj, aby
nigdy nie słuchać muzyki z maksymalną głośnością. Słuchanie najlepiej zacząć od
głośności minimalnej i stopniowo przechodzić dalej do głośności średniej.
UWAGA! Urządzenie elektryczne! Nie naleŜy wyrzucać wraz z innymi odpadkami
domowymi! Urządzenie uszkodzone lub niepotrzebne naleŜy odnieść od punktu zbiórki.
Wymagania systemowe
- Windows XP SP2
- Windows Media Player v10
- PC z Intel Pentium
- Dostęp do Internetu
- Napęd CD-ROM
- Port USB 2.0
Zawartość opakowania
- Odtwarzacz
- Kabel USB 2.0
- Słuchawki
- Instrukcja
Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym uŜyciem odtwarzacza naleŜy naładować akumulator. Ładowanie
akumulatora następuje po podłączeniu odtwarzacza do komputera.
- Kabel USB podłączyć do odtwarzacza, a drugim końcem do komputera (port USB).
- Komputer musi być włączony, aby akumulator odtwarzacza był ładowany.
- Podczas ładowania nie moŜna odtwarzać muzyki, ani innych plików.
- Aby zakończyć ładowanie naleŜy odłączyć odtwarzacz od komputera.
- Akumulator moŜe być ładowany równieŜ bezpośrednio z sieci za pomocą adaptera
sieciowego (nie jest dostępny w zestawie).
UWAGA! Niektóre porty USB mogą mieć wahania mocy dlatego nie nadają się do
ładowania akumulatorów urządzeń przenośnych. Odtwarzacz ładuj zawsze z portu USB
umieszczonego z tyłu komputera.
UWAGA! Nigdy nie naleŜy odłączać wtyku USB z gniazda podczas transferu danych!
Opis urządzenia
1) Odtwarzanie
2) W lewo/ poprzedni tytuł/ przewijanie
3) Gniazdo na kartę microSD
4) MIC
5) Przycisk do poruszania się po menu
6) Podłączenie stacji dokującej
7) Podmenu/ opcje
8) Gniazdo słuchawkowe
9) Przycisk wyboru
10) W prawo/ przesuwanie
11) Menu
12) Ekran odtwarzania
13) Włącznik/ wyłącznik
14) Blokada klawiszy
Przycisk blokady klawiszy
Za pomocą tego przycisku moŜna zablokować wszystkie przyciski, tak by nie włączały się
podczas gdy odtwarzacz znajduje sie w kieszeni lub torbie.
Wgrywanie muzyki na odtwarzacz
Muzykę moŜna kopiować na odtwarzacz za pomocą funkcji: "Kopiuj & Wklej". aby
przenosić pliku typu Audible na odtwarzacz niezbędny jest program AudibleManager.
1) Sansę podłączyć do komputera.
2) Otworzyć program Windows Explorer.
3) Kliknąć 2 razy na Sansa.
4) Otworzyć plik z muzyką i przeciągnąć pliki do odpowiedniego katalogu w odtwarzaczu.
Windows Media Player
Przed stworzeniem listy odtwarzania i przeniesieniem na odtwarzacz naleŜy utwory z
biblioteki mediów Windows dodać do Media Player.
Dodanie plików muzycznych do biblioteki mediów
1) Kliknąć na strzałkę w bibliotece mediów.
2) Proszę uwaŜać, aby dodane zostały tylko pliki muzyczne. Następnie kliknąć na opcję:
"dodaj do biblioteki mediów".
3) Kliknąć w oknie dialogowym "dodaj do biblioteki mediów" na OK.
Tworzenie listy odtwarzania
1) Otworzyć Windows Media Player.
2) Skasować istniejący obszar list, klikając na przycisk: "skasuj obszar list".
3) Kliknąć na strzałkę u dołu karty rejestracyjnej biblioteki mediów i wybrać opcję: utwórz
listę odtwarzania.
4) Wpisać nazwę listy.
5) W bibliotece mediów kliknąć na: "tytuły" i przeciągnąć z Obszaru listy do listy
odtwarzania.
6) Aby nadać utworom inną kolejność wystarczy w liście odtwarzania przeciągać utwory z
miejsca na miejsce.
7) Ostatecznie kliknąć opcje: "zapamiętaj listę odtwarzania".
Przesyłanie listy odtwarzania do odtwarzacza MP3
1) Podłączyć odtwarzacz do komputera.
2) Przy pierwszym połączeniu z komputerem naleŜy wybrać opcję: "synchronizuj cyfrowe
pliki media z urządzeniem, aby zsynchronizować dane do uŜywania przez Windows Media
Player.
3) Prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę SANSA na komputerze i wybrać opcję
synchronizuj.
4) Wybrać osobistą listę odtwarzania z menu w lewym obszarze.
5) Zaznaczyć daną listę odtwarzania, a następnie kliknąć: "Dodaj".
6) Synchronizacja rozpocznie się po kliknięciu: "zakończ". Aby zobaczyć wyniki
synchronizacji naleŜy kliknąć opcję: "podgląd synchronizacji".
Ładowanie zdjęć i plików wideo
Specjalne oprogramowanie Sansa Media Converter umoŜliwia przekonwertowanie zdjęć do
odpowiednie formatu, który umoŜliwi odtwarzanie obrazów na odtwarzaczu MP3 SANSA
Fuze. Szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania Sansa Media Converter znajdują
się na stronie www.sandisk.com/support/sansa.
UWAGA! Nie moŜna konwersować jednocześnie plików wideo i foto. MoŜna je
konwertować osobno.
1) Podłączyć odtwarzacz do komputera.
2) Po uzyskaniu połączenia naleŜy wybrać: Sansa Media Converter.
3) Kliknąć na opcję: "dodaj Media", aby wybrać pliki wideo lub foto do konwersji.
4) W ten sposób moŜna dokonać obróbki zdjęcia:
a) Kadrowanie:
- Kliknąć na opcję: "Wielkość optymalna", a następnie na kadrowanie.
- Rozciągnąć naroŜniki, aby dopasować wielkość.
b) Obracanie zdjęcia
- Aby obrócić zdjęcie w kierunku niezgodnym ze wskazówkami zegara
naleŜy kliknąć na opcję: obróć w lewo.
- Aby obrócić zdjęcie w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara
naleŜy kliknąć na opcję: obróć w prawo.
5) Aby przywrócić poprzednie ustawienia naleŜy kliknąć: "Wstecz".
6) Po obróbce naleŜy kliknąć: "Zastosuj".
7) Wyniki pracy będą zapisane w katalogu: "Własny album". Aby zapisać pliki w katalogu:
"Własny album" naleŜy:
a) Zaznaczyć katalog: "Własny Album" i wpisać nową nazwę katalogu.
b) Kliknąć w obszarze informacyjnym na Sansa Player lub karta miroSD, aby
wybrać miejsce zapisu.
c) Kliknąć na opcję: konwertuj. Proces zapisu się rozpocznie.
Odtwarzanie muzyki
Sansa Fuze obsługuje następujące pliki muzyczne: MP3, WMA, Sacure WMA, Audible AA.
Aby odtworzyć plik muzyczny naleŜy:
1. Wybrać menu główne.
2. W menu wybrać "Music".
3. Wybrać opcję: odtwarzaj wszystkie, ostatnio dodane, albumy, listy odtwarzania, itp.
4. Wybrać odpowiedni plik.
5. Ustawić głośność.
6. Przycisnąć klawisz wyboru, aby wyświetlić zdjęcie okładki lub ustawienia Equalizera.
Radio FM
1. Przycisnąć menu.
2. Wybrać opcję radio.
3. Pojawi się okno częstotliwości. Za pomocą strzałek moŜna regulować częstotliwość.
4. Aby przejść do szybkiego wyszukiwania naleŜy przytrzymać klawisz strzałki.
5. Ustawić głośność.
Odtwarzanie plików wideo
1. Otworzyć menu.
2. Wybrać w menu opcję wideo.
3. Przyciskiem środkowym wybrać alfabetyczną kolejność wyświetlania plików wideo A-Z.
4. Zaznaczyć odpowiedni plik i przycisnąć klawisz wyboru.
5. Ustawić odpowiednią głośność.
Wyświetlanie zdjęć
Sansa posiada moŜliwość wyświetlania zdjęć, z pokazem slajdów włącznie. Zdjęcia muszą
być skonwertowane w programie Sansa Media Converter
1. Wybrać menu.
2. Wybrać w menu opcję foto.
3. Wybrać foto A-Z.
4. Za pomocą przycisku nawigacyjnego wybrać (przycisk środkowy) odpowiednie zdjęcie
lub album.
5. Aby pokazać kolejne lub poprzednie zdjęcie naleŜy przycisnąć klawisz << lub >>.
Pokaz slajdów
1. W menu głównym wybrać opcję: foto.
2. Następnie foto A-Z.
3. Za pomocą przycisku nawigacyjnego wybrać dany album.
4. Aby rozpocząć pokaz slajdów naleŜy przycisnąć klawisz odtwarzania.
Nagrywanie głosu
Sansa Fuze posiada mikrofon, za pomocą którego moŜna nagrywać dźwięki z otoczenia.
1. Wybrać menu.
2. W menu wybrać opcję nagrywania.
3. Wybrać opcję: "nagrywaj".
4. Aby zatrzymać na chwilę nagrywanie przycisnąć: "Pauza".
5. Aby zatrzymać nagrywanie przycisnąć: "stop".
6. Wybrać TAK, aby zapisać nagranie.
7. Przycisnąć strzałkę <<, aby powrócić do menu.