Sprawdzian II

Transkrypt

Sprawdzian II
Sprawdzian II
Jak można odróżnić prop-2-en-1-ol od propan-1-olu? Podaj 2 sposoby.
Odp. Prop-2-en-1-ol odbarwia wodę bromową i roztwór KMnO4, daje także pozytywny
wynik próby Lucasa w odróżnieniu od propan-1-olu
Podaj 2 sposoby odróżnienia chlorku acetylu od chlorowodorku etyloaminy.
Odp. Stapianie z sodem – chlorek acetylu nie zawiera azotu, w przeciwieństwie do
chlorowodorku etyloaminy; kwaśny odczyn roztworu wodnego chlorku acetylu ze względu na
egzoergiczną reakcję hydrolizy prowadząca do kwasu; tworzenie estrów/amidów
z alkoholami/aminami przez chlorek acetylu; pozytywne wyniki prób z HNO2 i Hinsberga dla
chlorowodorku etyloaminy
Jak odróżnić N-metyloanilinę od p-aminofenolu? Podaj 2 metody.
Odp. Reakcja z FeCl3 będzie pozytywna dla p-aminofenolu, próby z HNO2 i Hinsberga
wykażą istnienie pierwszorzędowej aminy aromatycznej w przypadku p-aminofenolu,
i drugorzędowej w przypadku N-metyloaniliny
Podczas reakcji związku X ze stężonym HCl zaobserwowano natychmiastowe zmętnienie
roztworu. Do jakiej grupy związków należy X?
Odp. Do alkoholi trzeciorzędowych
Związek o wzorze sumarycznym C2H5NO2 daje pozytywną reakcję z ninhydryną. Jak można
to wyjaśnić?
Odp. Związek ten posiada pierwszorzędową grupę aminową, ze wzoru sumarycznego wynika,
że może to być glicyna
Jak za odróżnić od siebie fenol, alkohol benzylowy i 1-fenyloetan-1-ol?
Odp. Fenol można wykryć za pomocą FeCl3, fenol nie da pozytywnej próby z odczynnikiem
Lucasa. Alkohol benzylowy i 1-fenyloetan-1-ol można rozróżnić na podstawie stałych
fizykochemicznych
Jakie pochodne krystaliczne stosuje się do identyfikacji alifatycznych amin drugorzędowych?
Podaj 2 rodzaje takich pochodnych.
Odp. Benzamidy, acetamidy, p-toluenosulfonamidy
Związek X po reakcji z AgNO3 na zimno wytrąca biały osad. Związek X może być:
a) chlorobenzenem, b) chlorkiem benzylu, c) chlorkiem benzoilu, d) bromkiem allilowym,
e) jodkiem amonu. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Odp. b, c
Związek X ogrzewano z dodatkiem wody, a u wylotu naczynia umieszczono wilgotny
papierek uniwersalny, który zabarwił się na czerwono. X z pewnością nie będzie należał do:
a) chlorków kwasowych, b) aminokwasów, c) kwasów karboksylowych, d) bezwodników
kwasowych, e) amidów. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Odp. b, e
Związek X wytrąca osad w alkalicznym roztworze jodu i wytrąca czerwony osad w reakcji
z winianowym kompleksem jonów miedzi (II). Związkiem tym może być: a) aceton,
b) propan-2-ol, c) aldehyd octowy, d) fruktoza, e) glukoza, f) kwas octowy. Zaznacz
prawidłowe odpowiedzi.
Odp. c

Podobne dokumenty