dr Ola

Transkrypt

dr Ola
'71,,,,',.
,i ary
1,r'i'
:
'|
,
::l:::l:
Wypowiedzi
s
:::1,:,::!l:
']j:::
',:.,,
,:'1.,,.:,,,:,1r,,
,
r,,::::'
'
:
'
ale takze szukafa ich w domach,
.ta cata:dla swoich pacjentow,
.,,..,,,B
A leksandraGabrysiak,
-t r nazywana przez swoich paw melinachpijackich,przyJmowanie.,,t)rlka
lekarzemich ciala,
fa ich we wfasnymmieszkaniu.
ale i duszy,
cjentowi podopiecznych,,Doktor
o ytlti|adzia|a|no cK|ubu Abstyo| '', urodziIasi 16 kwietnia
nenta,,Ztiawy".
Wielualkoholikow
W tym czasie przysz|ana wiat
1942r. w Radzyminiekofo
zawdzi czaJej powrotdo norma|Marysia- Jej adoptowanacorka,
Warszawyjako corKa Jana
nego ycia,
ktor wychowywa|asamotnie.
i Jadwigi Gabrysiakow.Szkol
podstawow i |iceumogo|noKochataj jak w|asnedziecko.
AleksandraGabrysiakpomagata
kszta|c ceukoncry|aw GdanSkU,
w adopcjidzieci,by|ainicjatork
W 1975r. przenios|a
si do
uzyskuj cw 1961 r. wiadectwo
i organizatork Domu Samotnej
E|bl ga.Tam obj takierownictwo
dojrza|o ci.
Matki, atakze Hospicjum
laboratoriumw tamtejszymSzpidla terminalnie
chorych.
IaluZOZ i podobniejak w TczeMedycynabyfaJej powofaniem.
Trudno zna|e cdziedzin
wie, zorganizowafaje w spoUjawni|osi ono 1u w dziecinpomocy,w ktor by nie by|a
sob bardzo profesjonalny.
stwie,zaledwiew szostym
zaangazowana. Doktor Ola byla
W tym czasie uzyskata
roku ycia,W tym bowiem
..#
niejakoinstytuc) Z, wie|oma
II stopien specjalizacji
wieku ola, dotkni tanie,#!ii,;ij
referatamicharytatywnymi,
z zakresu diagnostyki
uleczalnymw tamtych
",...'','
w ktorejt tni|owie|kieSerce.
laboratoryjnej.
czasach schorzen,i,emir,,
Dewiz Je1 ycia byto ,,zaufa
narz du ruchu (kizywica
czlowiekowii kochac go do konca".
witamino-D-opo,rha)
,
.:..* E|bl guJesZCZebarprzeby|apierwsz sposrod
o ie1,
bezgranicznieodNie tracilawiaryw cztowieka
d:a|a'sislu blechorym,
kiIku powazny,6-h
operacjiii:i::.,,,
tak ewtedy,kiedy j oszukiwano,
od nalogow,
uzalezniony*m,,,,
ortopedycznyÓh.
{,,
nie zwracaj cpo yczekpieni zmbtnymmatkom;wi zniom,
I
I
nyoh,nawetwysokich.Nie zrywszystkim .potrzebuj cym
Ia li.li
W pazdzierHiku1962 r.,rOZpo
l,*
..'.wa|-a..kontaktu
z tymi,|<torzy
J
studia nai.i ydziale Lek'brski,ffi,,,;,
',,..
.
,..
..::, I
to
okradali.
Akadernli|liM
edycznej,,
y1,GdanskU;r'ir, Doktor o|a (tak '.il .,Zac7nazyi
zycie
wae.w Etbt gu)ratoWata
r.
uzyskujfiedyplom |ekar ai,.W1'9.68
l'
'
rozdawaniudobr materialnych,
od te$o.czasu nos la.fotypier- .'''..... .nie''*1'arodzÓnym;,.,,,,Enl,i:.ia|as i i',,,,
czeQÓ
lny'
,,,W
Z Wygrawerowari na.. jm dai'Qodzepia.zw7 nion'ychma|,1. t "'''.pieni dzyby|apodobna do
cion'6.R
.'''.'''.'..;...
.il.:.i.'.i'i.o..
,,'o,i'
I
jeÓW,
wdowy ewange|icznej
en..$,lw,ratÓWaf
d.;1S"...3.r}.obÓ
dat ;fizyskaniadf.b|'omuj
, daj cze
.w zem
''1 ,li:
swojegoniedostatkuIyle,ze
Eskullapajako iymbo|em,j, a |ql'.' pÓniaga| 'im od najdfwac,.,Son'S I
...:
'hieraznie wystarczalojej na zycie
'':'''''::
. y.c,.i.a'
medvcvn |,''l..1.]...1..........'.....,
. .. ..
'. '
upodkoniecmiesi ca'
.
..ni.h'i.l.i.'
:
pomo' . o.bobo
'... m zrrualia;
Bezposredniopo' studiachpraco- ::' S|91rv|a.
''.:':.
i
.,
.w1|,?,i'.,
Byta ewa,nQel
icznie pokorna.
nym ...
WiQ.zien
ia. odwiedz a ,a.
Wafa w Zakle AzteBiocneffi,i.i.i..i.i: .i.,::i
.
''
"'
'
'''
'
l,b
iihiow;
podi
wiar
.,';
W notatkachz rekolekcjiz 1991 r.
im
r,
nios
c
AN/G, w 7,,0.
,',Klinicznej
;:,nadziej
..j |a prac W Tozeyv'pjako kierowPana Boga 2a...
nich,Jei'.i.do...'.'..
Ola pr-ze'praszala
bt
!ijak n:.Apl jeden''z
.|:i|'..,
.
':"""'.
miernos,c yciai brak w nim radyd la
blf'id,o,step'!y
nik laboratorium,'ktre zarganizg- 'mor444,telefon
..i'...'.'..'p
kalizmu.Cafe dobro,ktoreczyniZeZ c a| db blQ..,.'l..
h.-'.,.?r
b,ardzo
wata od pÓdst&W.l.fi:a
....' oft eb uj .bVc
Bogu. Bez cienia
la, pr,zypisywala
wysoki.fu,
[i
Ug'
.:]
.F.oziomie
''
prac '.].'!....l..;:|!.'
fafsziywejpokory umiatacieszyc
W 19B5 'u'..ipo'dJ.9'|a.
'.
wszystkim,czego Pan
si ..typn
W,,PoradniTrze Wo ci''
da|a. i,.Pazna
Juz W,.{cz'.,.,'e'...'yie
''
.. ,,..:,:.:,..|.
jako oso5a o.wi -!.kim
BÓg dokonywa| przez Je1
i zowa|a
|
ir:ewo
n
w
E
I
b
uc.jo
Sercu.
gil;i..
!
. '.';.1:i.'.li,,,,.,..
'
'=,
::;:.::,
Serce i r ce. Mowi|a.o, gdyby tak
tylpraoy;Poradni, dobyyr1aj c
Te|pfo
zcii8 Va,,.,!a11.
. Zautania,.
........'
pai
ludzie
wsp'Ó
|praeownikÓ
w
chcieti si gacpo Bo moc,
ta...1e
iotH
'
karz-em
.Sen
...l..K[u.b
.'S.erca
'B
ile cudownych rzeczy mogliby
11o61 Przy
l.l:::::
cj.efitow; a|koho1
1moifi .$pd .ooni"g;J
an
dy''o6
; '.'..
,.''
,.:.,i'
:.'::::'''.:
zrobic dla drugich.
przy1 tych
wata i'chhie ty,lkow Poradni,
noim
.....l.'bibWszechnie
,',i l:.,.,,,,,
.
.:.
i,.'. ;,.',,.
;..,.,,.,
;,, .,',
i
;::,i: "t'';i;'1,"i!.::;::.,,.,,,,,t,':i;
,:,r,,
',r,,i"
'.
rl
.
..,,'.
:...:i...: r
,,,,
,,:,
:l;i''l
Liczne cierpienia, zwlaszcza
duchowe,ostatnichlat Ola
znosilaz niewypowiedzian
cierpliwo ci Wiem
.
co to 7'est
cierpienie,dlatego chc pomagac
innym - Wznata. Niezrozumienie, nawetodrzucenieprzez
wieluwyciskafoOli Izyz oczu.
Nie zatrzymwa|asi na tym,
nie przesta|akocha tych' kIorzy
by|iprzyczyn jejudr Czen,nie
os dza|aich, mowi|apo prostu:
Ja tego nie rozumiem.
Ola przeczuwala,ze umrze
. postawa
mierci gwattown Jej
wobec zagro eniawlasnego ycia
byta owocem doyza|eji gt bokiej
wiaryi przekonania, e za zwyci stwo dobra nad zlem trzeba placi ,na podobienstwoChrystusa,
Cen wlasnego zycia' Na dwa
tygodnieprzed mierci ze |zami
W oczach mowi|a',Wiem, e moja
ofiara ycia7'esfpotzebna, jestem
gotowa.
'
i
,l
tlr:;i;;.,.,,,,..,,,-,,,.
,,,',,;,,,,,,,
";,:.,,,t:.It
:.:'
'.
.::.
,.i
:
'
.,:r::.::.
r:.i:.
i.i:;.
,,,.,,r,
..i..'].ii.....'i,.o. .l..".,...-.....,..'
';:ii!'
'''
'rr'
,,,i,
,,,,,,
,r,,t,:ii;l,l.t-'-,
' :
.
:i.i,,,rr;ii;,,
Spetnilasi mod|itwao|i, ktor
zapisalaw swoimdzienniku
w 26. roku zycia'.O Chryste,ktory
ukochale nas a do Kzy a,
prosz Ci , abys nie szcz dzit mi
tej aski- pragn isc na Golgot ,
AleksandraGabrysiakzostata
zamordowana6 lutego '1993r.
w Elb| gu,We w|asnymmieszkaniu,wraz z Jej 19-letni cork ,
Mari .Zabojc okazaIsi jeden
z podopiecznychDoktorOli,
WypuSZ
Czony na przepustk
z wi zienia'
l.i.". .':.':...;l1..;;.|.'.:'...
',i...|.u
',.,..,
:'r''"ii'''
;t",r1,,,,,,,;,,
Doktoro|a y1e
w pami ci
i sercach swoich przylaciol,
pacjentow,podopiecznych
i wspolpracownikow.
Wielu
z nich z wielkim entuzlazmem
kontynuuje
Jej dzieto.
, ,,,::t
rZycie dr Aleksandry Gabrysiak ,: .
by|o heroiczn s|uzb Chrystusowym braciom.
ojciec Swi tyZ Serca b|ogos|awi
wszystkim, ktÓrzy staraj si o SZerzenie wiadomo cio wi tob|iwej
lekarce w spofeczenstwiepolskim.
Abp Giovanni B. Re
Sekretariat Stanu (Watykan)
tZycie DoktorOli bylo wielkim
powo|aniem.To mi|o do Boga
byta irod|em jej post powania...
'
Jej miercby|a mierci za dobro,
ktore wy wiadczy|a'W Jej yciu
by|o pragnienie mierci,
ktora by miafa wymiar ofiary
zainnych, aby wi cej dokonywalo
si dobra, aby ratowa wi cej bezdomnych, a|koho|ikow,aby wi cej
nienarodzonych ujrza|o wiatlo'
Sp' ola yje Dana jest naszemu
miastu, rodowisku,aby my
dostrzegli najbardziej pokrzywdzonych' Coraz cz
ciejmod| si
nie za Ni , a|e do Niej:
Ks. bp dr Andrzej Stiwinski
ordynariusz Elblqski
zawodowe, potrafilijeszcze,Wy ej,,,,,,:,,,
postawic wiadectwopraw dzie,
Ks. bp dr hab. Jan Bernard Szlaga
O rdynariusz Pelpl i nski
r Doktor ola swoim yciem,Swoim
post powaniem tworzy|atrudny do
na |adowan
ia wZorZeCcz|owieka-|ekarza.D|a naszej spo|eczno ci,
naszej wspolnoty akademickiej,dla
nas wszystkich, alakze dla potomnych, d|a nast pnych |ekarskich
pokolen pozostanie przykfadem
czlowieka i lekarza pefnego dobroci
i po wi cenia,wytnruatoscii niezwyklego hartu ducha.
Prof. dr hab. Zdzis aw Wajda
Rektor Akademii Medycznej
w Gdansku
l Kogoz to nie obj |a SWymWp|yWem Doktor o|a? Niektorzysi dziwiIi,ze ty|ew tym odwagi, mi|o ci...l
A inni mowi|i:nieroztropno
,
naiwno c'.
' ! Nie Zawsze rozumiemy
ciej
wi tych,
bo oni kieruj si cz
|ogik Bo niz ty|koczysto ludzk .
Doktor Gabrysiak do| cza do m czennikow XX wieku.
By|o to m czenstwo wiadectwa
i m czenstwo knrui.Nie moze ono
zosta Zapomniane.
Ks. abp dr Tadeusz Goc owski
Metropolita Gdanski
r Doktor o|a yciem swoim swiadczy|a o wie|ko ciCz|owieka i Powo|ania Lekarskiego.Jej zyciowa postawa
to pi kny,a jednocze nie 1ak erealny przyk|ad do na |adowania.Przyk|ad osadzony w rzeczryisto ci naszych czasow, miejsc, ktore znamy,
w ktorych zyjemy i pracujemy. Byla
w rodnas. Spotykali myJ ' Pami tamy J ' oddzia|ywa|atak e na nas.
Nie myda|ejw sobie te idea|y,
ktorymslu4yla. Przekazujmyje innym:
naszym studentom,kolegom,
chorym, potrzebuj cympomocy.
Lekarz medycyny Aleksand ra
Gabrysiak jest i b dzie sta|ewie|kim
wyzwaniem dla wszystkich ludzi
dobrej woli. Dla nas - lekarzy,
pie| gniarek,
|udzipochy|aj cychsi
nad chorym, cierpi cym,s|abym
- jest wyzwaniem szczegolnym.
Prof. dr hab. Jerzy Rogulski
(Gdansk)
r W postawie Doktor Oli
fascynuj cejest to, ze mamy
ko|ejn sposobno codkrycia
prostej prawdy, ze wi ci yj
i wzrastaj po rodnas.'',
ze wi cito autentyczni|udzie,
|<Iorzy wiadectwoswojej wiary
uczyniliprogramem zycia,
a | cz c z nim swoje fachowe
przygotowaniei do wiadczenie
r Na Aleksandrze Gabrysiak
spe|niaj si Janowe s|owa:,,Nikt
nie ma wi kszejmi|o ci
od tej,gdy
kto ycie swoje oddaje za swoich
przylaciol"(15,13).
Zalego, ktory i J , i Jej Cork Zamordowal. I za tych, ktorzy pod wplyWem Jej osobowo cistaj si |epsi.
o. dr Jozef Puci owski oP
(Budapeszt)
I Kazde Jej przybycie (do domu
r:horego)byto wizyt przyjacie|a'lckarza - dawafo poczucie bezpier:zenstwa.
Ewa Samorajska
cÓrka pacjenta Doktor oli (Elblqg)
r Ola byfa nie tylko lekarzem,ale
litkze doradc , matk , pocieszyr;ic|k |ekarstwem
'
na wsze|kietroski
i clramaty,
Halina Adamiak,
piel gniarka (Elblqg)
I Do Doktoro|i sz|tlsi , tly o|rlymac moc, jak do Kosciola,
Alkoholik NN
I Wrocifem za kratkii jak myslicie,
kto po raz ko|ejnypodat mi r k ?
Pani Ola dotartai tam, za wysoki
mur,mimo Swego uci z|iwegoinwa|idztwa.Przychodzitacz sto w odwiedziny,daj c mi nadziej i wiar .
Henryk B.
r Byla jedynym cztowiekiem,ktory
nie dal mi odczuc mojej przesztosci.
I DoktorOla byfa dla mnie mocaGdy t,tlyszed|emz wi zienia,zywi|a
r/em Boga - widzialnymznakiem
mnie,da|a pienrusze
oku|aryi pieni Jego mifosci.Przerastafaswoje otodze na dowod osobisty.Zafatwilaprac;zenie- prostot ,pokor ,mi|o ci ... c . Ja by|emwtedy dumny,bo mnie,
DoktorOla pomimo zagonienia
zgni|emurecydytruiscie'
kto zaufal.
w spo|ecznej stu biezawsze byIa
By|y wi zien
pogodna,mi|a,nigdy nie widzia|osi ,
by okaza|az|o cczy niepokoj.
l Mod|imySi , aby p'A|eksandra
jak najszybciel zostata wyniesiona
lrena Tarnacka,
piel gniarka (Elblqg)
na oIlarze,abysmy mie|i s w i t
naszych trudnych czasow.
l Nauczytamsi od Niej wie|e,zmieS. Waleria Kilian (Braniewo)
ni|amswoje pog| dy,,,Pokaza|a mi,
co to jest mi|o c do cz|owieka,Co to
I DoktorOla jest dla mnie wyrzutem
jest mi|o cdo Boga, co to jest dosumienia- my | ze
, niktnie moze
broo, uczciwo Ó,pracowito c'
w konfrontacjiz Ni t|umaczycsi
Janina OIejnik,
brakiemczasu, srodkow,kondycji...
piel gniarka (Elblqg)
Jej sluzba prowokujedo dzialania
- tu i Ieraz.Nie mam nic na usprat Rozmawiaj cz Doktor o| , czuwiedliwienie,ze trudno,ze problemy,
lam si jak nowo narodzona' Bardzo
ograniczenia.
'', gdy ona udowodnimi brakujeDoktoro|i, Jej u mieohu, ta calkiem cos innego:ze mozna,ze
tak J kochalam, kocham i b d
trzeba, ze JUZnalwyiszy czas.
kochac. Jej zawdzi czam wszystko,
Anna Antkowiak (Wolsz n)
|o e moje dziecko jest razem Ze mn .
Agnieszka, samotna matka
r o|a sta|ami si b|i szajuzpo drugiej stroniezycia.Jest moim Wielkim
r Chcialabym byc dob ra 1ak
Przy1acie|em
i or downikiemu Boga
Doktoro|a i tak kochaÓ|udzijak ona.
w ro nychsprawach i nigdy Si jeszWierz ,ze Doktoro|a mnie nie opu ci'
cze na Jej pomocy nie zawiodtam,
Ma gosia, samotna matka
takze podczas pobytu na Oddziale
ChirurgiiOnkologicznelAMG Jest to
l Wiem, ze Doktoro|a b dzie
trudnedo v'tyrazenia,
a|ewr cz nama/awsze w rÓd nas, mam gt bokie
ca|nieczu|amJej obecno c.To o|a
przeczucie,ze Ona patrzy na mnie
uryprosilami spokoj i pogod ducha,
i cieszy Si - trwam w trze wo ci
dlategojestem przekonana,ze Ona
jest nie ty|kow niebie,a|e e nada|
rnimo wie|u za|aman,kontynuuj
daje Jej Bog |ask niesieniapomocy
l)rac w K|uble...Nigdy Jej nie Zapo1lln ,bo Jej cz
ctkwiwe mnie,
innym.l mod| si o Jej beatflikacj '
w mojejduszy. DoktorOla dafa mi
Maria Myszewska (Rajkowy)
lrowc,godne zycie.
r ZOSTAW| , TESTAMENT M| oSCl
Zbyszek, alkoholik
Andrzej Slizien (Etblqg)
Modlitwa
O beatyfikacj
Al,eks
rndry Gabrysiak
DOKTOR OLA
LEKAR.z
CIA A
I DUsZY
Ilttticl(t-,u(-hry5l(,/ilrs/<
i lckarzudusz
Il w swlicj rlobroci
i cittlIuilz,l<iclt,
obilnrzryIrI,wojq
, sluzcllnic Alcksandr
iluch(,,llltlilrlst.i
ci, wi C:nia
i stuzby
, oJ.iurno po
IIu ciclc()rozbtqdzqCym,
t,it,t.1lit1ct1n
Jiz'yt.l,tlit,
z,ilqubiontlttr,p\qrqzInym w qrzechu
punttrlrtt'
oilzryskiwut'
dziccigclwo
Boze,
nroqlirudowut qodrlo ciq
ultry
dzieciodkupilnyCh
,Iwo
j Krwiq Nrr1 (I5Z
wi
.
jcj przyktadem
Sprnw,ubyrn uftncrtiony/u/
i wsluwirrtnit.tw(rn
wicrrticrntigt/a/wype nia
swojt powo uniccl,trzc
cijanskie
orilz,udzicl rni tuski
()kltir z ufno cir1
i pokorqCi prosz .
Kttiryzyicszi krolujesz
na wiekiwiekow.
Amen.
() otrzyrnilnych
taskach
Zaprzyczynq
Alcksrtndry
Cabrysiak
prosimypowiadomi :
Kuria Diecezj
aLnaElblqska
til, Swi tego
Ducha11/13
82-200 hlbl g
M
Za pozwoleniem
wtadzyduchownej
BISKI"IP ELBL $KI
I Aner"ej ti*i*l,i
rg42- rgg3