Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006
Składniki lokat
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Procentowy
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
ogółem
bilansowy w tys.
tys.
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach
ogółem
bilansowy w tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
0
0
0
0
0
0
460 376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
412 252
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
745 855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
698 489
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
103
0
0
0
0
0
0
0
103
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0
0
0
4 740
589
0
0
0
0
0
0
4 741
619
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,67
0,09
0,00
0,00
0,00
20. Razem
460 479
412 355
99,97
751 184
703 849
100,00
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Akcje
Akcje - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
III. Podsumowania
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby emitenta
Termin wykupu
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Warunki
oprocentowania
0,00
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby emitenta
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
6 070
6 070
460 376
26 904
26 904
401 626
23 430
23 430
97,37
5,69
5,69
2 250
1 000
70
2 750
10 607
4 875
337
11 085
8 740
3 858
269
10 563
2,12
0,94
0,07
2,56
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
FR0000471955 (FRTEL 6 09/28/07)
XS0146643787 (TITIM 6 1/2 04/24/07)
XS0148353930 (PERMA 5.1 06/11/07)
XS0225724821 (BPIIM 0 07/30/07)
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
0
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Luxembourg OTC
SWX (SWISS)
London OTC
Luxembourg OTC
France Telecom SA
Telecom Italia Finance SA
Permanent Financing PLC
Banca Popolare Italiana Scrl
Francja
Luxemburg
Wielka Brytania
Włochy
- 2 / Tabele (PL) -
2007-09-28
2007-04-24
2007-06-11
2007-07-30
6,00
6,50
5,10
4,05
2 250 000
1 000 000
70 000
2 750 000
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
XS0194493861 (NAB 4 1/2 06/23/16)
XS0196346042 (ZAGREB 4 1/4 07/13/09)
XS0145301858 (NBHSS 5 3/4 03/26/14)
XS0141971506 (BNP 5 1/4 01/23/14)
FR0000471476 (FRTEL 7 12/23/09)
XS0159565349 (SOCGEN 4 7/8 12/18/14)
FR0010136382 (SOCGEN 4.196 01/29/49)
XS0206920141 (SANTAN 4 3/8 12/29/49)
XS0132407957 (DT 6 5/8 07/11/11)
NL0000117224 (EUREKO 5 1/8 06/29/49)
NL0000118594 (INTNED 6 1/8 01/04/11)
NL0000119592 (INTNED 5 1/2 01/04/12)
NL0000113140 (INTNED 5 1/4 01/04/13)
XS0229593529 (INTNED 3 1/2 09/16/20)
XS0185209318 (INTNED 3 3/4 02/11/09)
XS0120950158 (AIB 7 1/2 12/29/49)
XS0107515198 (BKIR 6.45 02/10/10)
XS0181690453 (BKIR 0 12/19/13)
XS0212517550 (RESONA 3 3/4 04/15/15)
XS0178404793 (HSBC 5.3687 12/24/49)
XS0127011798 (BCPN 6 1/4 03/29/11)
XS0230957424 (CXGD 0 09/29/49)
XS0187400444 (MIZUHO 4 3/4 04/15/14)
XS0170227093 (HOLZSW 4 3/8 06/23/10)
XS0094353108 (TITIM 5 02/09/09)
DE0001135192 (DBR 5 01/04/12)
DE0001135218 (DBR 4 1/2 01/04/13)
DE0001135234 (DBR 3 3/4 07/04/13)
DE0001135309 (DBR 4 07/04/16)
XS0236777339 (BCRBK 3 3/4 12/05/08)
XS0229541213 (AIG 3 1/4 01/16/13)
XS0141843689 (BNP 6.342 01/29/49)
XS0135791217 (BNP 6 5/8 12/29/49)
XS0236075908 (C 3 5/8 11/30/17)
XS0197646218 (C 5 08/02/19)
XS0229097034 (CS 3 5/8 09/14/20)
XS0146942189 (ACAFP 7.047 04/29/49)
XS0211034540 (GS 4 02/02/15)
XS0233988004 (HSBC 3 3/4 11/04/15)
DE0008512021 (HVB 7.055 03/29/49)
XS0131944323 (ISPIM 6.988 07/29/49)
XS0231555672 (JPM 0 10/12/15)
XS0197620411 (PEMEX 6 3/8 08/05/16)
XS0149161217 (RBS 6.467 12/29/49)
XS0120282610 (ISPIM 8.126 12/29/49)
XS0201168894 (ZURNVX 4 1/2 09/17/14)
XS0177601811 (ZURNVX 5 3/4 10/02/23)
XS0127563301 (C 5 3/8 04/11/11)
XS0201915385 (NBHSS 4 09/30/16)
XS0218733813 (TLIASS 3 5/8 05/09/12)
XS0138717953 (AVLN 5 3/4 11/14/21)
XS0187033864 (BACR 4 1/2 03/04/19)
XS0125611482 (BKIR 7.4 12/29/49)
XS0139647001 (HBOS 5 1/8 12/05/13)
XS0161467492 (HBOS 3 3/4 01/23/08)
XS0177955381 (HBOS 5 1/8 10/29/49)
XS0133729771 (NGGLN 6 1/8 08/23/11)
XS0172521949 (NGGLN 3 3/4 07/22/08)
XS0128842571 (RBS 6 05/10/13)
XS0167127447 (RBS 4 7/8 04/22/15)
XS0211496830 (STANLN 3 5/8 02/03/17)
XS0162614167 (VOD 4 1/4 05/27/09)
XS0114161796 (ASSGEN 6.15 07/20/10)
XS0191589695 (ISPIM 0 05/10/11)
XS0181582056 (EDNIM 5 1/8 12/10/10)
IT0001338612 (BTPS 4 1/4 11/01/09)
XS0176510641 (MONTE 4 1/2 09/24/15)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Luxembourg OTC
Luxembourg OTC
London OTC
Luxembourg OTC
SWX (SWISS)
Luxembourg OTC
SWX (SWISS)
Luxembourg OTC
SWX (SWISS)
Euronext-Amsterdam
Euronext-Amsterdam
Euronext-Amsterdam
Euronext-Amsterdam
Euronext-Amsterdam
Euronext-Amsterdam
Luxembourg OTC
SWX (SWISS)
London OTC
Luxembourg OTC
Luxembourg OTC
London OTC
London OTC
Luxembourg OTC
Luxembourg OTC
TLX
German SE
German SE
German SE
German SE
London OTC
Dublin
Euronext-Amsterdam
Euronext-Amsterdam
Frankfurt SE
Frankfurt SE
SWX (SWISS)
Luxembourg OTC
Frankfurt SE
Frankfurt SE
Frankfurt SE
Luxembourg OTC
London OTC
Frankfurt SE
Luxembourg OTC
Luxembourg OTC
SWX (SWISS)
Frankfurt SE
Luxembourg OTC
London OTC
Luxembourg OTC
London OTC
London OTC
Luxembourg OTC
London OTC
Frankfurt SE
Frankfurt SE
London OTC
Frankfurt SE
London OTC
London OTC
London OTC
Frankfurt SE
Luxembourg OTC
Luxembourg OTC
Luxembourg OTC
Milan SE
Luxembourg OTC
National Australia Bank Ltd
Australia
Zagrebacka Banka DD
Chorwacja
Nordea Bank Finland PLC
Finlandia
BNP Paribas
Francja
France Telecom SA
Francja
Societe Generale
Francja
Societe Generale
Francja
Santander Perpetual SA
Hiszpania
Deutsche Telekom International Finance BV
Holandia
Eureko BV
Holandia
ING Groep NV
Holandia
ING Bank NV
Holandia
ING Bank NV
Holandia
ING Bank NV
Holandia
ING Verzekeringen NV
Holandia
Allied Irish Banks PLC
Irlandia
Bank of Ireland
Irlandia
Bank of Ireland
Irlandia
Resona Bank Ltd
Japonia
HSBC Capital Funding LP/Jersey Channel Islands Jersey
BCP Finance Bank Ltd
Kajmany
Caixa Geral De Depositos Finance/Cayman IslandsKajmany
Mizuho Financial Group Cayman Ltd
Kajmany
Holcim Finance Luxembourg SA
Luxemburg
Telecom Italia Finance SA
Luxemburg
Bundesrepublik Deutschland
Niemcy
Bundesrepublik Deutschland
Niemcy
Bundesrepublik Deutschland
Niemcy
Bundesrepublik Deutschland
Niemcy
Banca Comerciala Romana SA
Rumunia
American General Finance Corp
Stany Zjednoczone
BNP Paribas Capital Trust IV
Stany Zjednoczone
BNP Paribas Capital Trust III
Stany Zjednoczone
Citigroup Inc
Stany Zjednoczone
Citigroup Inc
Stany Zjednoczone
Credit Suisse Group Finance US Inc
Stany Zjednoczone
CL Capital Trust I
Stany Zjednoczone
Goldman Sachs Group Inc
Stany Zjednoczone
HSBC Finance Corp
Stany Zjednoczone
HVB Funding Trust VIII
Stany Zjednoczone
IntesaBci Capital Trust
Stany Zjednoczone
JPMorgan Chase & Co
Stany Zjednoczone
Pemex Project Funding Master Trust
Stany Zjednoczone
RBS Capital Trust A
Stany Zjednoczone
SanPaolo IMI Capital
Stany Zjednoczone
Zurich Finance USA Inc
Stany Zjednoczone
Zurich Finance USA Inc
Stany Zjednoczone
Citibank Credit Card Issuance Trust
Stany Zjednoczone
Nordea Bank AB
Szwecja
TeliaSonera AB
Szwecja
Aviva PLC
Wielka Brytania
Barclays Bank PLC
Wielka Brytania
Bank of Ireland UK Holdings Plc
Wielka Brytania
Bank of Scotland
Wielka Brytania
HBOS Treasury Services PLC
Wielka Brytania
HBOS PLC
Wielka Brytania
NGG Finance PLC
Wielka Brytania
National Grid PLC
Wielka Brytania
Royal Bank of Scotland Plc
Wielka Brytania
Royal Bank of Scotland Plc
Wielka Brytania
Standard Chartered Bank
Wielka Brytania
Vodafone Group PLC
Wielka Brytania
Assicurazioni Generali SpA
Włochy
Intesa Sanpaolo SpA
Włochy
Edison SpA
Włochy
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
Włochy
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Włochy
2016-06-23
2009-07-13
2014-03-26
2014-01-23
2009-12-23
2014-12-18
nieokreslony
nieokreslony
2011-07-11
nieokreslony
2011-01-04
2012-01-04
2013-01-04
2020-09-16
2009-02-11
nieokreslony
2010-02-10
2013-12-19
2015-04-15
nieokreslony
2011-03-29
nieokreslony
2014-04-15
2010-06-23
2009-02-09
2012-01-04
2013-01-04
2013-07-04
2016-07-04
2008-12-05
2013-01-16
nieokreslony
nieokreslony
2017-11-30
2019-08-02
2020-09-14
nieokreslony
2015-02-02
2015-11-04
nieokreslony
nieokreslony
2015-10-12
2016-08-05
nieokreslony
nieokreslony
2014-09-17
2023-10-02
2011-04-11
2016-09-30
2012-05-09
2021-11-14
2019-03-04
nieokreslony
2013-12-05
2008-01-23
nieokreslony
2011-08-23
2008-07-22
2013-05-10
2015-04-22
2017-02-03
2009-05-27
2010-07-20
2011-05-10
2010-12-10
2009-11-01
2015-09-24
4,50
4,25
5,75
5,25
7,00
4,88
4,20
4,38
6,63
5,13
6,13
5,50
5,25
3,50
3,75
7,50
6,45
3,69
3,75
5,37
6,25
4,49
4,75
4,38
5,15
5,00
4,50
3,75
4,00
3,75
3,25
6,34
6,63
3,63
5,00
3,63
7,05
4,00
3,75
7,06
6,99
3,88
6,38
6,47
8,13
4,50
5,75
5,38
4,00
3,63
5,75
4,50
7,40
5,13
3,75
5,13
6,12
3,75
6,00
4,88
3,63
4,25
6,15
3,41
5,13
4,25
4,50
1 000 000
2 000 000
2 450 000
2 590 000
1 000 000
2 400 000
1 000 000
1 000 000
2 400 000
1 500 000
2 000 000
1 500 000
2 200 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
2 570 000
800 000
1 500 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
500 000
200 000
500 000
1 000 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
990 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
900 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
3 500 000
1 500 000
500 000
2 200 000
900 000
1 000 000
1 500 000
1 040 000
2 000 000
1 000 000
2 800 000
500 000
2 000 000
1 900 000
1 000 000
1 600 000
2 200 000
1 500 000
400 000
1 080 000
1 000 000
1 000 000
2 090 000
500 000
1 900 000
1 000 000
1 400 000
100 091 276
100 091 276
433 472
433 472
378 196
378 196
91,68
91,68
1 000
2 000
2 450
2 590
1 000
2 400
1 000
1 000
2 400
1 500
2 000
1 500
2 200
1 000
1 000
2 000
2 570
16
1 500
1 500
2 000
2 000
1 500
1 000
1 000
500
200
500
100 000 000
2 000
1 500
1 000
990
1 000
1 000
1 000
900
1 000
1 000
2 000
3 500
30
500
2 200
900
20
1 500
1 040
2 000
1 000
2 800
500
2 000
1 900
1 000
1 600
2 200
1 500
400
1 080
1 000
1 000
2 090
500
1 900
1 000
1 400
4 425
8 059
11 503
11 994
4 724
11 158
4 070
4 215
11 822
6 254
10 146
6 991
10 229
3 943
4 240
10 115
12 634
3 863
5 733
6 704
9 131
7 813
6 767
4 244
4 475
2 250
894
2 115
4 018
7 848
5 846
4 710
4 952
3 974
4 380
3 981
4 809
4 070
3 902
9 366
16 965
5 939
2 227
10 798
4 805
4 330
6 768
5 177
8 356
4 230
13 016
2 226
10 288
8 687
4 619
7 184
10 368
6 907
2 139
4 997
4 138
4 336
10 195
2 325
8 956
4 473
6 656
3 865
7 642
9 680
10 134
4 123
9 365
3 694
3 745
10 013
5 737
8 198
6 062
8 845
3 574
3 810
8 529
10 476
3 077
5 634
5 971
8 211
7 706
5 799
3 845
3 889
2 008
789
1 896
3 847
7 561
5 396
4 141
4 142
3 689
4 022
3 588
3 847
3 723
3 668
8 512
14 726
5 757
2 134
9 199
3 889
3 856
6 143
4 161
7 557
3 647
11 344
1 931
8 509
7 404
3 822
6 276
8 998
5 708
1 675
4 311
3 693
3 837
8 508
1 922
7 477
3 865
5 394
0,94
1,85
2,35
2,46
1,00
2,27
0,89
0,91
2,43
1,39
1,99
1,47
2,15
0,87
0,92
2,07
2,54
0,74
1,36
1,45
1,99
1,87
1,41
0,93
0,94
0,49
0,19
0,46
0,93
1,83
1,31
1,00
1,00
0,89
0,98
0,87
0,93
0,90
0,89
2,06
3,57
1,40
0,52
2,23
0,94
0,93
1,49
1,01
1,83
0,88
2,75
0,47
2,06
1,79
0,93
1,52
2,18
1,38
0,41
1,05
0,90
0,93
2,06
0,47
1,81
0,94
1,31
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
0
460 376
0
0
401 626
0
10 626
0
0,00
97,37
0,00
2,58
0,00
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
- 3 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
Kraj siedziby emitenta
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0,00
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Kraj siedziby emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. W walutach państw należacych do OECD
0
0
0,00
II. W walutach państw nienależacych do OECD
0
0
0,00
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Liczba
Wartość według
ceny
Wartość według wyceny
Procentowy udział
Inne
- 4 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Waluty
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
W walutach państw należacych do OECD
103
waluta EUR
103
W walutach państw nienależacych do OECD
26 946
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
103
0,02
103
0,02
0
0,00
0
- 5 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno
z państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
ING Groep NV
Citigroup Inc
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Nordea Bank AB
Bank of Ireland
BNP Paribas
Wartość według
Procentowy udział w
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
30 489
7,39
11 872
2,88
17 502
4,25
9 639
2,34
15 185
3,69
17 237
4,18
22 062
5,35
18 417
4,45
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107
ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzień 31.12.2006
(tysiące złotych)
2006-12-31
Bilans
2006-12-31
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
2005-12-31
412 491
703 850
104
5 360
104
619
0
4 741
135
1
0
0
135
0
c) Odsetki
0
0
d) Dywidendy
0
0
e) Należności inne
0
1
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
0
0
412 252
698 489
412 252
698 489
0
0
0
0
0
0
0
0
10 523
4 672
0
0
1 759
59
2 283
683
0
0
8 705
1 706
870
16
7 772
1 493
186
0
III. Aktywa netto
401 968
699 178
IV. Kapitał funduszu
471 878
757 135
1 006 708
534 830
975 471
218 336
-11 160
28 426
5 925
17 277
-39 586
-34 605
-12 852
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
-58 750
-42 453
-63 882
-63 904
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
401 968
699 178
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
- Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
Kategorie jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
-11 352
Liczba
11 195 459
19 007 230
0
0
Wartość aktywów netto na jednostke
uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa kategorii A
35,90
36,78
Jednostki uczestnictwa kategorii I
35,90
36,78
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną częś
sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa kategorii A
od 01.01.2006
do 31.12.2006
27 525
0
25 425
2 100
0
16 376
13 348
0
104
0
1
0
0
0
0
0
2 745
178
0
16 376
11 149
-23 102
-28 234
-21 753
5 132
41 337
0
30 093
11 244
0
28 494
16 479
0
145
0
3
0
0
0
0
0
11 864
3
0
28 494
12 843
-43 307
-12 655
-13 130
-30 652
21 451
-11 953
-24 558
-30 464
Wynik z operacji przypadający na
kategorię jednostek uczestnictwa
-1,07
0,00
Jednostki uczestnictwa kategorii I
od 01.01.2005
do 31.12.2005
-1,60
0,00
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
za okres od 01.01.2006
do 31.12.2006
Zestawienie zmian w aktywach netto
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
- 9 / Tabele (PL) -
za okres od 01.01.2005
do 31.12.2005
0
0
699 178
-11 953
491 529
-30 464
11 149
-28 234
5 132
-11 953
0
12 843
-12 655
-30 652
-30 464
0
0
0
0
347 731
0
0
0
483 827
31 237
360 970
316 494
-285 257
122 857
238 113
-297 210
401 968
0
533 094
0
207 649
699 178
0
659 723
0
0
19 007 230
0,00%
12 848 938
0
855 223
0
8 666 995
0
-7 811 772
0
0
9 390 808
0
3 232 516
0
6 158 292
0
0
25 427 527
0
14 232 069
0
11 195 458
0
11 195 458
11 195 458
0
19 007 230
0
24 572 304
0
5 565 074
0
19 007 230
0
19 007 230
19 007 230
0,00%
12 831 348
0
855 223
0
8 666 995
0
-7 811 772
0
0
25 388 770
0
14 193 312
0
11 195 458
0
11 195 458
11 195 458
0
0
0
9 390 808
0
3 214 926
0
6 175 882
0
0
24 533 547
0
5 526 317
0
19 007 230
0
19 007 230
19 007 230
0
17 590
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
za okres od 01.01.2006
do 31.12.2006
Zestawienie zmian w aktywach netto
za okres od 01.01.2005
do 31.12.2005
0
0
0
0
0
0
0
0
38 757
0
38 757
0
0
0
0
0
0
0
0
17 590
0
-17 590
0
0
38 757
0
38 757
0
0
0
0
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
0
0
36,78
0
0
38,25
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
35,90
36,78
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
nie dotyczy
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
nie dotyczy
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
-2,39
-3,84
35,58
2006-05-11
36,37
2005-12-13
38,12
2006-06-23
40,63
2005-04-29
35,90
2006-12-29
0
0,00
36,78
2005-12-30
0
0,00
nie dotyczy
nie dotyczy
0
0,00
nie dotyczy
nie dotyczy
0
0,00
nie dotyczy
nie dotyczy
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
0
36,78
0
38,25
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
35,90
36,78
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
- 10 / Tabele (PL) -
-2,39
-3,84
35,58
2006-05-11
36,37
2005-12-13
38,12
2006-06-23
40,63
2005-04-29
35,90
2006-12-29
36,78
2005-12-30
0
0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
za okres od 01.01.2006
do 31.12.2006
Zestawienie zmian w aktywach netto
za okres od 01.01.2005
do 31.12.2005
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 11 / Tabele (PL) -

Podobne dokumenty