REGULAMIN KONKURSU „Słodki gest”

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Słodki gest”
REGULAMIN KONKURSU
„Słodki gest”
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
§1
[Nazwa konkursu]
Konkurs nosi nazwę „Słodki gest” (dalej: Konkurs).
§2
[Organizator Konkursu]
1.
Organizatorem Konkursu jest Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134177, przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numer REGON: 531125182, numer NIP: 747-12-05-797 (dalej:
Organizator).
2.
Koordynatorem Konkursu wykonującym w imieniu i na rzecz Organizatora wszystkie
czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu jest Havas Engage Warsaw
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 11, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029582, przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numer NIP: 526-19-79-190 (dalej: Koordynator).
§3
[Produkty objęte Konkursem]
Konkursem objęte są następujące produkty Organizatora (dalej: Produkty) oferowane
do sprzedaży pod marką Cukier Królewski: dowolne, co najmniej dwa produkty marki
Cukier Królewski z rodziny cukrów pudrów lub cukrów trzcinowych zakupione w
sklepach sieci Carrefour w całej Polsce w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia
2016 r. Zakup musi zostać potwierdzony dowodem zakupu wystawionym we
wskazanej dacie.
§4
[Zakres i dostępność Regulaminu]
1.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu zasady i warunki
przeprowadzenia Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).
2.
Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu:
a)
b)
c)
3.
w siedzibie Organizatora – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
w siedzibie Koordynatora – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
na stronie promocyjnej www.cukier-krolewski.pl (dalej: Strona promocyjna)
24 godziny na dobę, przez cały czas trwania Konkursu.
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się
obowiązujące przepisy prawa.
1
II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
[Osoby uprawnione do udziału w Konkursie]
1.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu Konkurs skierowany jest
do pełnoletnich osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które
w dowolnych sklepach sieci Carrefour w całej Polsce kupują Produkty jako konsumenci
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2.
Z udziału w Konkursie są wyłączone:
a) osoby będące pracownikami Organizatora,
b) osoby będące pracownikami Koordynatora,
c) członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa w lit. a) i b) powyżej.
3.
Przez członków najbliższej rodziny Organizatora lub Koordynatora, o których mowa
w ust. 2 lit. c) powyżej, rozumie się współmałżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora
lub Koordynatora.
III. WARUNKI UDZIAŁU I ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
§6
[Czas trwania Konkursu]
Konkurs trwa od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Jest to termin dokonania zakupu
Produktów i przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
§7
1.
[Warunki udziału i zasady prowadzenia Konkursu]
Aby wziąć udział w Konkursie i uzyskać status uczestnika Konkursu (dalej: Uczestnik
lub Uczestnicy), należy w czasie trwania Konkursu określonym w par. 6 powyżej
dopełnić wszystkich niżej wymienionych czynności:
a) Dokonać jednorazowo zakupu co najmniej dwóch Produktów i zachować dowód
zakupu tych Produktów (paragon fiskalny, rachunek lub fakturę VAT) w celu
przesłania skanu lub zdjęcia takiego dowodu Koordynatorowi. Zgodnie z dalszymi
postanowieniami Regulaminu zakup co najmniej dwóch Produktów musi zostać
potwierdzony oryginalnym dowodem zakupu, oryginał dowodu zakupu należy
zachować w celu przedstawienia Koordynatorowi do ewentualnej weryfikacji jego
oryginalności i poprawności do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.
b) Wysłać na adres [email protected] e-mail ze zgłoszeniem do udziału
w Konkursie zawierający dane Uczestnika w postaci imienia i nazwiska
oraz dokładnego adresu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod który ma zostać
wysłana ewentualna Nagroda, oraz skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu.
c) Zamieścić w treści e-maila ze zgłoszeniem oświadczenie o tym, że Uczestnik
zapoznał się z regulaminem Konkursu o treści:
„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Słodki gest”
oraz oświadczenie, którego treść znajduje się poniżej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Südzucker
Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, wpisaną
2
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000134177, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer REGON:
531125182, numer NIP: 747-12-05-797, jako administratora danych osobowych
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(DzU 2015.2135 z 16.12.2015 r.) w celu przeprowadzenia Konkursu „Słodki gest”.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) przez Administratora Danych
Osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych,
ich poprawiania oraz o prawie do żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również
o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania”.
Podanie danych, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu,
oraz załączenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu,
jest dobrowolne, jednak niepodanie takich danych lub zaniechanie złożenia takiego
oświadczenia może uniemożliwić udział Uczestnika w Konkursie i doręczenie
Uczestnikowi Nagrody.
d) Wykonać zadanie konkursowe, to jest: zrobić wypiek z użyciem zakupionych
Produktów, zrobić zdjęcie wypieku wraz z dwoma opakowaniami Produktu oraz
przesłać zdjęcie na adres e-mail: [email protected] Zadanie powinno zostać
wykonane zgodnie z ust. 2 poniżej; zdjęcie powinno być załączone w formacie jpg,
png oraz w rozdzielczości minimalnej 7 MB i nieprzekraczającej 10 MB.
e) Dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie, tzn. wysłać e-mail ze zgłoszeniem,
dopełniając wszystkich czynności, o których mowa w lit. a)-d) niniejszego paragrafu.
2. Zgłoszenie wraz z nadesłanym przez Uczestnika Konkursu zdjęciem, o którym mowa
w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu:
a) nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszać praw ani dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jak również nie może
przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować
zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenie nie może także
zawierać treści sprzecznych z powszechnie akceptowanymi normami etycznymi
lub społecznymi (tzn. nie może zawierać np. treści pornograficznych,
nieetycznych, obscenicznych, wulgarnych, nawołujących do przemocy,
nienawiści, segregacji lub dyskryminacji z jakiegokolwiek względu), nie może
mieć charakteru prowokacyjnego ani być nastawione jedynie na wywołanie
konfliktów między Uczestnikami lub jakimikolwiek innymi osobami,
b) niezależnie od wymogów określonych w lit. a) powyżej wykonane zdjęcie,
o którym mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu, musi być przejawem
oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie może być dotychczas nigdzie
publikowane ani obciążone prawami osób trzecich, a także nie może praw
ww. osób trzecich w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek zakresie naruszać.
W szczególności zdjęcie nie powinno zawierać wizerunków osób trzecich ani
znaków towarowych (z wyłączeniem znaku „Cukier Królewski”).
3.
Dla stwierdzenia, czy czynności, o których mowa w ust. 1, zostały dokonane w czasie
trwania Konkursu określonym w par. 6 powyżej, rozstrzygającym będzie:
a) w odniesieniu do czynności, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu
(tzn. w odniesieniu do dokonania jednorazowo zakupu co najmniej dwóch Produktów)
– data na dowodzie potwierdzającym zakup ww. wymienionych co najmniej dwóch
Produktów (paragonie fiskalnym, rachunku lub fakturze VAT). Dowód dokonania
3
zakupu Produktów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy bezwzględnie
zachować celem przesłania jego skanu, zdjęcia lub oryginału Koordynatorowi
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jak również w celu umożliwienia weryfikacji
oryginalności i poprawności dowodu zakupu – aż do czasu rozstrzygnięcia Konkursu;
b) w odniesieniu do pozostałych czynności, o których mowa w ust. powyżej – dzień
i godzina wysłania e-maila ze zgłoszeniem zgodnie z ust. 1 lit. b)-e) niniejszego
paragrafu. W Konkursie będą mogły wziąć udział osoby, które wyślą wiadomość
ze zgłoszeniem na adres e-mail Koordynatora od godziny 00:00:00 dnia 1 grudnia
2016 r. do godziny 23:59:59 dnia 31 grudnia 2016 r.
4.
Każda osoba uprawniona do udziału w Konkursie zgodnie z par. 5 Regulaminu może
wziąć w nim udział i w konsekwencji może uzyskać status Uczestnika oraz –
z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w dalszej części Regulaminu oraz
ograniczenia przewidzianego w par. 8 ust. 2 poniżej – ubiegać się o Nagrodę tyle razy,
ile razy w czasie trwania Konkursu określonym w par. 6 powyżej dopełni czynności
określonych w par. 7 ust. 1 lit. a)-e) niniejszego paragrafu. Należy podkreślić,
że na każdy wypełniony i wysłany przez daną osobę e-mail ze zgłoszeniem winno
przypadać potwierdzone stosownym dowodem (paragonem fiskalnym, rachunkiem lub
fakturą VAT) dokonanie jednorazowo zakupu co najmniej dwóch Produktów.
Do każdego kolejnego zgłoszenia należy dołączyć skan lub zdjęcie odrębnego dowodu
zakupu co najmniej dwóch Produktów.
5.
Do każdej osoby, która celem wzięcia udziału w Konkursie dokona czynności
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e) niniejszego paragrafu, zostanie wysłana bezpłatna
informacja zwrotna (dalej: Informacja zwrotna) na adres e-mail, z którego Uczestnik
wysłał e-mail ze zgłoszeniem, zawierająca potwierdzenie, że nastąpiło przyjęcie
zgłoszenia udziału danej osoby w Konkursie (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia).
6. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie wysłana
do Uczestnika z adresu e-mail [email protected] w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni
od momentu otrzymania przez Koordynatora e-maila ze zgłoszeniem tego Uczestnika.
Informacja zwrotna zostanie wysłana na adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał e-mail
ze zgłoszeniem.
Oceny zadań konkursowych, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu,
i wybrania najbardziej interesujących pod względem formy, sposobu przekazu, dokonuje
komisja konkursowa powołana przez Koordynatora (dalej: Komisja konkursowa).
Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców Konkursu – laureatów nagród I, II i III
stopnia (dalej: Laureaci lub Laureaci Konkursu) w terminie najpóźniej 14 (słownie:
czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu zgodnie z § 6 Regulaminu.
7. Wyłonieni przez Komisję konkursową Laureaci Konkursu otrzymają wiadomość e-mail
z adresu [email protected] z powiadomieniem o wygranej. Nastąpi to w ciągu
24 godzin od chwili zakończenia pracy przez Komisję konkursową i wyboru Laureatów
Konkursu, o których mowa w ust. 6 powyżej. Informacja taka zostanie wysłana na adres
e-mail danego Laureata, z którego przesłano zgłoszenie.
IV. NAGRODY
§8
1.
[Nagrody]
Nagrodami w Konkursie są (dalej: Nagrody):
a) Nagroda główna (Nagroda I stopnia): 1 (słownie: jeden) blender
KitchenAid o wartości 1100,00 (słownie: tysiąca stu) zł brutto;
4
b) Nagrody II stopnia: 20 (słownie: dwadzieścia) maszynek do wyciskania
ciastek Marcato Design, o wartości 180,00 (słownie: stu osiemdziesięciu)
zł każda – po jednej dla każdego Laureata, któremu przyznano Nagrodę
II stopnia;
c) Nagrody III stopnia: 50 (słownie: pięćdziesiąt) stempli do ciastek
o wartości 26,00 (słownie: dwudziestu sześciu) zł każdy – po jednym dla
każdego Laureata, któremu przyznano Nagrodę III stopnia.
2. Każdy Uczestnik ma prawo do otrzymania jednej Nagrody w Konkursie. Jeżeli dany
Uczestnik będzie brał udział w Konkursie więcej niż jeden raz i dokona więcej
niż jednego zgłoszenia do Konkursu, i równocześnie (w ocenie Komisji konkursowej)
więcej niż jedno zdjęcie nadesłane przez tego Uczestnika mogłoby zostać uznane
za zasługujące na Nagrodę, wówczas nagrodzona zostanie ta spośród wszystkich prac
konkursowych, za którą w sytuacji, kiedy dopuszczalnym byłoby nagrodzenie więcej
niż jednego zadania wykonanego przez danego Uczestnika, przyznana zostałaby
Nagroda wyższego stopnia. Za Nagrodę wyższego stopnia uważać się będzie przy tym:
Nagrodę I stopnia w stosunku do Nagrody II stopnia oraz Nagrodę II stopnia w stosunku
do Nagrody III stopnia.
3.
Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na jakąkolwiek
inną rzecz.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5.
Jeżeli w związku z wydaniem Nagrody powstanie obowiązek odprowadzenia
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, wówczas
Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości
Nagrody rzeczowej przyznanej danemu Uczestnikowi Nagrody, a następnie z ogólnej
wartości przyznanych w Konkursie nagród (Nagrody rzeczowej, o której mowa w ust.
1 lit. a)-c) niniejszego paragrafu, oraz pieniężnej, o której mowa w niniejszym ust. 5),
potrąci i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego podatek od nagród. Nagrodzony
Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu nagrody pieniężnej w gotówce.
Nie przysługuje mu również prawo do wymiany Nagrody pieniężnej na inną.
§9
[Dostarczenie Nagród]
1.
Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu
na adresy wskazane w e-mailu ze zgłoszeniem.
2.
Nadanie przez Koordynatora przesyłek zawierających Nagrody nastąpi najpóźniej
do dnia 28 lutego 2017 r.
3.
Wysyłka Nagród odbędzie się na koszt Koordynatora.
4.
Koordynator podejmie jedną próbę doręczenia każdej Nagrody danemu Uczestnikowi.
Awizowane przez Pocztę Polską i nieodebrane Nagrody zostaną zdeponowane przez
Koordynatora w siedzibie Organizatora, skąd uprawnieni do odbioru Nagród Uczestnicy
będą mogli je odebrać do chwili przedawnienia przysługujących im z tego tytułu
roszczeń.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
[Ochrona danych osobowych]
5
za pośrednictwem Poczty Polskiej
1.
Dane osobowe osób, które wyślą e-mail ze zgłoszeniem zgodnie z par. 7 ust.
1 Regulaminu, oraz dane osobowe Uczestników (dalej: Dane osobowe) będą
przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu.
2.
Organizator oraz Koordynator zapewniają poufność Danych osobowych.
3.
Podanie Danych osobowych przez osoby, które wyślą e-mail ze zgłoszeniem zgodnie
z par. 7 ust. 1 Regulaminu, oraz przez Uczestników jest dobrowolne, jednak zaniechanie
podania takich Danych może uniemożliwić udział Uczestnika w Konkursie.
4.
Administratorem Danych osobowych jest Organizator: Südzucker Polska SA z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław. Administrator może powierzyć
przetwarzanie Danych osobowych Koordynatorowi.
5.
Uczestnikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą,
w tym w szczególności prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a także
do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
§ 11
[Strona promocyjna]
1.
Korzystanie ze Strony promocyjnej jest możliwe za pomocą urządzeń umożliwiających
dostęp do sieci internet, wykorzystujących oprogramowanie do przeglądania jej zasobów
(przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Google Chrome
w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej, Opera w wersji 9
lub nowszej, Safari w wersji 3 lub nowszej; oraz przeglądarki internetowe urządzeń
mobilnych: Apple iPad i iPhone, tablety i telefony z systemem Android oraz Windows,
Windows Phone).
2.
Korzystanie ze Strony promocyjnej następuje zgodnie z przepisami prawa oraz
Regulaminem.
3.
W ramach korzystania ze Strony promocyjnej zabronione są wszelkie czynności
niezgodne z prawem i Regulaminem, a w szczególności takie, które destabilizowałyby
pracę Strony promocyjnej, utrudniałyby dostęp do Strony promocyjnej lub korzystanie
z niej stanowiłoby naruszenie praw lub prawnie chronionych dóbr Organizatora,
Koordynatora, innych Uczestników lub osób trzecich.
4.
W działaniu Strony promocyjnej mogą występować przerwy, podczas których czasowo
nie będzie możliwe korzystanie z niej, z uwagi m.in. na dokonywanie konserwacji, zmian
lub ulepszeń w jej pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Organizator
będzie w miarę możliwości informować osoby zainteresowane udziałem w Konkursie
lub Uczestników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie
komunikatów na Stronie promocyjnej.
5.
Organizator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie
ze Strony promocyjnej było maksymalnie bezpieczne dla Uczestników. Niemniej
Organizator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem
ze Strony promocyjnej, tak jak z wszelkich innych serwisów internetowych, jest
potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Strony promocyjnej przez
osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany
funkcjonowania Strony promocyjnej lub inne negatywne konsekwencje dla osób z niej
korzystających, w tym dla Uczestników.
§ 12
[Reklamacje]
Niezależnie od uprawnień przewidzianych w stosownych przepisach prawa każdy
Uczestnik może zgłosić swoje roszczenie związane z Konkursem lub dotyczące go
6
w drodze reklamacji wniesionej w postępowaniu reklamacyjnym, o którym mowa
w niniejszym paragrafie. Postanowienia Regulaminu dotyczące postępowania
reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestnika wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym – w szczególności – z Kodeksu
cywilnego i odpowiednich ustaw o ochronie konsumentów), co w szczególności oznacza,
że nie ograniczają ani nie pozbawiają Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń
dotyczących lub wynikłych z Konkursu na innej drodze aniżeli niniejsze postępowanie
reklamacyjne. Zgłoszenie reklamacji w toku niniejszego postępowania reklamacyjnego
powinno nastąpić na piśmie za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres
Koordynatora
lub
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
[email protected] Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane
personalne (tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) zgłaszającego reklamację oraz
przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu
10 (słownie: dziesięciu) dni od daty ich otrzymania przez Koordynatora. O sposobie
załatwienia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie listem
poleconym wysłanym na podany w złożonej reklamacji adres bądź za pomocą e-maila
ze skrzynki konkursowej.
§ 13
1.
2.
[Postanowienia dodatkowe]
Z chwilą przekazania nagrodzonym Uczestnikom Konkursu Nagród, a w przypadku
nieodebrania przez Laureata nagrody – z chwilą zdeponowania takiej Nagrody
u Organizatora, Organizator nabywa nieodpłatnie licencję niewyłączną uprawniającą go
do korzystania z nagrodzonych zdjęć konkursowych na wszelkich polach eksploatacji
określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 2016.666
z dnia 16.05.2016 r.) na czas nieokreślony i bez ograniczenia terytorium.
Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie w postaci opłaty za dostęp do internetu
konieczny do wysłania e-maila ze zgłoszeniem oraz do przesłania do Koordynatora
lub Organizatora określonych w Regulaminie danych lub oświadczeń są ponoszone
przez Uczestników.
Organizator
7