Oferta zamiany lokalu mieszkalnego

Transkrypt

Oferta zamiany lokalu mieszkalnego
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych zasad
i trybu realizacji zamian lokali mieszkalnych
Elbląg, …………………………
…………………………
Nr oferty
Nie wypełniać !
…………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
…………………………………………………………
(ulica, numer domu/mieszkania)
…………………………………………………………
(kod pocztowy, miasto)
…………………………………………………………
(nr telefonu wnioskodawcy)
…………………………………………………………
(adres email wnioskodawcy)
Urząd Miejski
Departament Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji
ul. Łączności 1
82- 300 Elbląg
OFERTA ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO
Wyrażam chęć zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Elblągu,
przy ulicy …………………………………………………………………………………… Nr ………/………, do którego
posiadam/ nie posiadam tytułu prawnego, z powodu …………………………………………………………………*
I. Informacje dotyczące zajmowanego lokalu:
1. Lokal wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu (właściwe zaznaczyć):
a) Gminy Miasto Elbląg,
b) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
c) Spółdzielni,
d) Skarbu Państwa,
e) Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
f) Stanowi moją prywatną własność/ własność innego zasobu – podać jakiego
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Lokal nie jest/ jest zadłużony na kwotę …………………………………………………………… zł.*
3. W skład lokalu wchodzi: pokój/ ……… pokoje, kuchnia, łazienka, w.c., przedpokój, korytarz
oraz pomieszczenia przynależne: piwnica/komórka gospodarcza.*
4. Powierzchnia mieszkalna: ………………………………… m2 (same pokoje).
5. Powierzchnia użytkowa: ………………………………… m2 (całe mieszkanie).
6. Lokal jest: samodzielny/wspólny/rozkładowy/przejściowy.*
7. Wyposażenie lokalu:
a) instalacja wodociągowa/ wodociągowo – kanalizacyjna*,
b) instalacja elektryczna, gazowa*,
c) łazienka/WC*,
d) ogrzewanie: c.o. miejskie, c.o. gazowe, c.o. etażowe, piecowe*,
e) instalacja ciepłej wody użytkowej …………………………………………………………………………
f) okna drewniane/PCV*
g) inne pomieszczenia i urządzenia techniczne, tj.: ………………………………………………………
8. Kondygnacja: parter/ ……… piętro, z windą/ bez windy*
* niepotrzebne skreślić
9. Na dzień składania niniejszej oferty lokal zamieszkiwany jest przez ………. osób/osoby:
L.p.
Imię i nazwisko
Stosunek
pokrewieństwa
Stan cywilny
Pesel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II. W zamian poszukuję lokalu spełniającego następujące warunki:
Ilość pokoi
……… o pow. od ……… m2 do ……… m2
Powierzchnia użytkowa
od ………… m2 do ………… m2
a)
instalacja wodociągowa/instalacja wodociągowokanalizacyjna
b)
gaz z sieci miejskiej/gaz z butli,
c)
ogrzewanie: centralne/ gazowe/ piecowe/ etażowe,
d)
woda ciepła z sieci miejskiej/ z piecyka, ……………………………
e)
stolarka okienna: drewniana/ PCV,
f)
łazienka/w.c.,
g)
balkon, winda
Wyposażenie:
(niepotrzebne skreślić)
Kondygnacja:
……………/ nie ma znaczenia*
Budownictwo
stare/nowe*
Typ lokalu:
komunalny/ ETBS/ spółdzielczy/ własnościowy/ nie ma znaczenia*
Uwagi:
Jestem /nie jestem* zainteresowana/y przejęciem zadłużenia lokalu w kwocie do: ……………… zł.
Uwaga! Poniższe oświadczenie zostanie podpisane w obecności pracownika Referatu
Spraw Mieszkaniowych, który nawiąże z Panią/Panem kontakt w celu weryfikacji oferty.
Wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych
przez Urząd Miejski w Elblągu (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U.
z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w celach związanych z zamianą wskazanego wyżej lokalu, w tym
udostępnienie mojej oferty wraz z danymi (ulica, numer budynku, numer telefonu, adres e-mail) na
stronie internetowej Urzędu (www.bzm.umelblag.pl) oraz na tablicy ogłoszeń przy Referacie Spraw
Mieszkaniowych.
…………………………………………
(data i czytelny podpis)
W przypadku skojarzenia ofert zamiany mieszkań wnioskodawca winien złożyć formalny
wniosek o zamianę na druku dostępnym w Referacie Spraw Mieszkaniowych, Biurze Podawczym
Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bzm.umelblag.pl).