Otwarcie nowego lokalu, w którym będzie prowadzona działalność

Transkrypt

Otwarcie nowego lokalu, w którym będzie prowadzona działalność
OTWARCIE NOWEGO LOKALU
Otwarcie nowego lokalu, w którym będzie prowadzona działalność inna niż żywnościowożywieniowa
1. Wykonać projekt lokalu lub adaptacji lokalu (w skali 1:50 lub 1:100), dostosowanie funkcji
pomieszczeń do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.);
oraz przepisami szczegółowymi dla danej działalności:
A. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213,
poz. 1568, z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami (Dz. U z 2007 r. Nr 162,
poz.1153)

B. INDYWIDUALNE PRAKTYKI LEKARSKIE
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny służące
wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej
(Dz. U. z 2000 r. Nr 20, poz. 254)
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami (Dz. U z 2007 r. Nr 162,
poz.1153)

C. APTEKI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1395, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu
pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej
apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 45, poz. 271)

D. SKLEPY MEDYCZNE, ZIELARSKIE, ZOOLOGICZNE
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu
wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 231,
poz. 2327)
E.
ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ (Fryzjerzy, Solaria, Kosmetyczki,
Siłownie, Zakłady Odnowy Biologicznej itp.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady
fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 31,
poz. 273)
F.
HOTELE I INNE OBIEKTY, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ
USŁUGI HOTELARSKIE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169)
G.
MAGAZYNOWANIE I SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OCHRONY
ROŚLIN

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu
środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 896 z późn. zm.)
H. PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69)


I.
ZESPOŁY I PUNKTY PRZEDSZKOLNE
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2008 r. w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 38, z późn. zm.)
J.
PRALNIE I FARBIARNIE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. Nr 40,
poz. 469)
2. Uzgodnić projekt pod względem wymogów higieniczno-zdrowotnych przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie lub Rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych
3. Wykonać adaptacje pomieszczeń zgodnie z projektem adaptacji posiadającym uzgodnienie
sanitarno-higieniczne.
4. Złożyć wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań higieniczno-sanitarnych dla
prowadzenia działalności.