Więcej w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Więcej w formacie PDF
2008-03-08
Ważne wydarzenia minionego tygodnia
Spis treści
Stany Zjednoczone
Strefa EURO
Japonia
Wielka Brytania
Szwajcaria
Kanada
Australia
Nowa Zelandia
Polska
Rynek dł
ugu i stopy procentowej
Autorskie wskaźniki i indeksy
Tabele ekonomiczne
2
5
7
8
9
10
11
13
14
14
17
34
 Lutowy poziom be zrobocia w USA 4,8%
 Lutowa
zm iana
zatrudnienia
w
sek torze
pozarolniczym w USA -63k
 Dynamika wzrostu PKB w 4Q 2007 w Eurolandzie
2,3%
 EC B
pozostawia
stopy
procentowe
na
niezm ienionym poziomie 4,00%
 Styczniowa dynamika sprzedaży de taliczne j w
Eurolandzie -0,1%
 BoJ pozostawia stopy procentowe be z zmian na
poziom ie 0,5%
 BoE pozostawia stopy procentowe bez zmian na
poziom ie 5,25%
 Lutowy poziom inflacji CPI w Szwajcarii 2,40%
 Dynamika wzrostu PKB w 4Q 2007 w Szwajcarii
3,60%
 Bank of Canada obniża stopy do poziomu 3,50%
 R BA podnosi stopy procentowe do poziomu
7,25%
 R BNZ pozostawia stopy proce ntowe bez zm ian na
poziom ie 8,25%
Ważne wydarzenia nowego tygodnia
Raporty przygotowują
Dariusz Zając
(J, UK, CH, CDN, AUS, NZ, indeksy, towary)
Andrzej Stefaniak
(USA, EU, PLN, rynek dł
ugu)
 10 marze c – PPI w W ie lk ie j Brytanii
 10 marze c – produk cja przemysł
owa w W ielk ie j
Brytanii za styczeń, prognoza 0,5% wobe c 0,6%
 11 marze c – bilans handlowy w USA za stycze ń,
prognoza -59,5 mld USD wobe c 58,8 mld USD
 12 marze c – PKB w Japonii za 4Q 2007, prognoza
2,30% wobe c 3,70%
 12 marze c – inflacja CPI we Francji za luty,
prognoza 3,00% wobe c 2,80%
 13 marze c – stopa be zrobocia w Australii za luty,
prognoza 4,20% wobe c 4,10%
 14 marze c – inflacja CPI w Niem cze ch za luty,
prognoza 2,80% wobe c 2,80%
 14 marze c – inflacja CPI w Eurolandzie za luty,
prognoza 3,20% wobe c 3,20%
 14 marze c – inflacja CPI w USA za luty, prognoza
4,20% wobe c 4,30%
1
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Stany Zjednoczone
Ostatni
tydzień przyniósł dyskontowanie
dwóch wydarzeń. Pierwsze to lutowy odczyt
poziomu bezrobocia, a drugie to zbliżająca się
decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych.
Gdy po wstępnych danych z rynku pracy za
luty inwestorzy zauważ
yli, że jest spore
prawdopodobieństwo, iżdane będązł
e zaczął
się proces wyprzedaż
y akcji na gieł
dach
papierów wartościowych oraz wyprzedaży
Dolara.
Dodatkowo
inwestorzy
zaczęli
spekulować, ż
e na najbliższym posiedzeniu
amerykański bank centralny dokona kolejnego
gł
ębokiego cięcia stóp procentowych co
sprzyjał
o
przede
wszystkim
dalszej
wyprzedaż
y Dolara. Kontrakty na przyszł
ą
stopę procentowąpokazująjuż, że jest spora
szansa na cięcie stóp co najmniej o kolejne 50
punktów bazowych jednak dla inwestorów
ponownie najważniejsza nie jest sama decyzja
lecz możliwoś
ćjej podjęcia co stwarza warunki
do spekulacji przeciwko amerykańskiej walucie
. Dolar jest panicznie wyprzedawany jednak
po piątkowych danych z rynku pracy, które
był
y znów gorsze od prognoz, w końcówce
dnia doszł
o do prób wywoł
ania korekty
spadkowej na Eurodolarze. Korekta takowa
był
aby cał
kowicie normalna i należ
y się jej
spodziewać, więc ewentualny mocniejszy
spadek będzie momentalnie wykorzystany do
zakupów Euro. Zakupy te są bardzo
prawdopodobne zwł
aszcza, ż
e do decyzji w
sprawie stóp procentowych ma dojśćdopiero
za pół
tora tygodnia. Na amerykańskim rynku
kapitał
owym trwają dalsze spadki i należy
oczekiwaćtestu ważnego wsparcia 1.275 pkt
na S&P 500. Dodatkowo warto wspomnieć, że
w marcu bardzo często dochodzi do tworzenia
lokalnych ekstremów. Hossę widać takż
e na
rynku
dł
ugu,
gdzie
rentowności
na
przeważającej części krzywej dochodowości
spadł
y jużwyraź
nie pod poziom 2,00 %.
W ubiegł
ym tygodniu najważniejsze był
y dane
z amerykańskiego rynku pracy skł
adające sięz
dwóch ciekawych raportów. Pierwszy to ogólny
poziom bezrobocia, okazał
o się, ż
e w lutym
bezrobocie spadł
o do poziomu 4,8 %, prognoza
5,0 %, w styczniu 4,9 %
Wł
aśnie te dane stał
y się pretekstem do
wywoł
ania korekty spadkowej na Eurodolarze.
Po drugie z raportu na temat zmiany
zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, gdzie
znów zanotowano spadek -63k, prognoza +40k,
w styczniu po rewizji -12k.
Jużwstępne dane – wskaźnik ADP – pokazywał
,
że sytuacja na rynku pracy w lutym uległ
a
pogorszeniu, -23k, prognoza +15k, w styczniu
+130k
2
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Dlatego dane nie był
y zaskoczeniem, lecz dla
wielu ekonomistów kolejny miesiąc spadku
bezrobocia to sygnał
, że gospodarka USA w
chwili obecnej jest w recesji. Nie da sięukryć,
że dane z rynku pracy wskazują na kryzys w
gospodarce USA a to sprzyja; w krótkim
terminie wzrostom na gieł
dzie – bo inwestorzy
spekulują
pod
kolejne
cięcia
stóp
procentowych, w średnim terminie – spadkom
na
gieł
dach
bo
inwestorzy
zauważą
zmniejszone zyski spół
ek, oraz sprzyjają,
dzięki obniż
kom stóp procentowych, dalszemu
osł
abianiu sięDolara.
Następne dane równieżbył
y ważne zwł
aszcza,
że odnoszą się bezpośrednio do sytuacji w
lutym w poszczególnych dział
ach gospodarki.
Pierwszy
to
wskaźnik
ISM
sektora
przemysł
owego, który wyniósł 48,3 pkt,
prognoza 49,0 pkt, w styczniu 50,7 pkt
Oraz wskaźnik ISM sektora usł
ug, który wyniósł
49,3 pkt, prognoza 48,5 pkt, w styczniu 44,6
pkt
Oba wskaźniki znalazł
y się pod poziomem 50
pkt oddzielającym fazęrozwoju od fazy kryzysu
co dla wielu ekonomistów jest kolejnym
potwierdzeniem tezy o recesji w gospodarce
USA w I kwartale 2008 roku.
Na tle danych wskazujących na recesję doś
ć
wyraźnie odbija się wskazanie danych o
zamówieniach fabrycznych w styczniu, które
osiągnęł
y roczną dynamikę na poziomie +8,0
%, prognoza +8,0 %, w grudniu +2,3 %
3
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Po drugie to lutowy raport na temat sprzedaż
y
detalicznej, prognoza +4,0 %, w styczniu +4,0
%.
Tak dobre wskazania to
niskiej bazy sprzed roku.
gł
ównie
zasł
uga
W nadchodzącym tygodniu nie będzie zbyt
wielu danych makroekonomicznych jednak ich
niewielka iloś
ćprzekł
ada sięna ich jakość.
Po pierwsze inwestorzy poznają raport na
temat lutowej dynamiki wzrostu inflacji CPI,
prognoza +4,3 %, w styczniu +4,3 %
Dla inwestorów na rynku akcji ważne jest to,
żeby dane nie pokazał
y spadku wartości pod
prognozę. Jeśli uda się utrzymać poziom
sprzedaż
y detalicznej na obecnym poziomie to
pomimo
fatalnych
nastrojów
wśród
konsumentów będzie to sygnałsugerujący, ż
e
sytuacja w sferze realnej gospodarki nie jest aż
tak zł
a jak wyobraż
ająsobie inwestorzy.
Po trzecie będzie to publikacja styczniowej
wartości bilansu handlowego USA, prognoza 59,5 mld Usd, w grudniu -58,8 mld Usd.
Dane o inflacji mają znaczenie przede
wszystkim dla inwestorów na rynku dł
ugu oraz
dla inwestorów na rynku walutowym. Jeśli
inflacja wciąż będzie rosł
a to należy
spodziewać się kolejnej fali
osł
abienia
amerykańskiej waluty oraz korekty na rynku
obligacji.
4
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Dane sąszczególnie ważne dla inwestorów na
rynku walutowym. W styczniu trwał
a korekta
na Dolarze więc dane mogą być sł
absze od
prognoz jednak należ
y pamiętać, że Dolar
stale pozostawałwtedy w okolicach swoich
historycznych
minimów
co
pomaga
eksportowi.
Po
czwarte wspomniany
już wcześniej
marcowy
odczyt
wskaźnika
zaufania
konsumentów
Uniwersytetu
Michigan,
prognoza 70,5 pkt, w lutym 70,8 pkt.
Celem dla ECB jest niski poziom inflacji i dla
osiągnięcia tego celu bank jest gotowy podjąć
wszelkie dział
ania. Inwestorzy reagująkupnem
Euro, która to waluta został
a wydźwignięta do
maksimów wszech czasów. Kupno Euro trwa w
najlepsze zwł
aszcza, że kontrakty na przyszł
ą
stopę procentową pokazują, że jest spore
prawdopodobieństwo,
że
w
perspektywie
kolejnych miesięcy stopy w Eurolandzie jeszcze
wzrosnąo 25 punktów bazowych.
Zaufanie mocno spada i niewiele wskazuje na
to, aby szybko miał
o dojść do poprawy.
Inwestorzy więc spodziewają się danych
gorszych od prognoz więc każdy odczyt lepszy
od
nich
był
by odczytany
na korzyść
kupujących amerykańskie akcje.
Inwestorzy otrzymali także raport o dynamice
wzrostu PKB w Eurolandzie w IV kwartale 2007
roku, która wyniosł
a +2,3 %, prognoza +2,3 %,
w poprzednim kwartale +2,7 %.
Strefa EURO
Ostatni tydzieńprzyniósłseriębardzo ważnych
danych
makroekonomicznych,
z
którym
najważniejsze
to
oczywiście
decyzja
Europejskiego Banku Centralnego w sprawie
poziomu
krótkoterminowych
stóp
procentowych. Bank pozostawiłpoziom stóp
na poziomie 4,00 % dokł
adnie tak jak
zakł
adał
y prognozy.
Dane nie miał
y większego znaczenia dla rynków,
które jużdawno dane te zdyskontował
y.
5
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Natomiast z duż
ym zaciekawieniem inwestorzy
czekali na dane o styczniowej dynamice
wzrostu sprzedaż
y detalicznej, która w ujęciu
rocznym wyniosł
a -0,1 %, prognoza +0,1 %,
w grudniu -2,0 %.
Pod koniec ubiegł
ego roku dośćduże ujemne
odczyty
dynamiki
wzrostu
sprzedaży
detalicznej był
y odczytywane jako zapowiedź
bardzo sł
abego odczytu danych o PKB. Dane
wciąż są sł
abe i bez polepszenia chęci do
konsumpcji dane o PKB wciążbędąspadać.
Inwestorzy czekali takż
e na wskaźnik PMI
sektora usł
ug, który w lutym osiągnąłwartość
52,3 pkt, prognoza 52,3 pkt, w styczniu 50,6
pkt.
Odczyty lepsze od prognoz sygnalizująpoprawę
w tym sektorze gospodarki.
Najmniej znaczącym odczytem był
a styczniowa
dynamika wzrostu inflacji PPI, która wyniosł
a
+4,9 %, prognoza +4,9 %, w grudniu +4,3 %.
Inflacja PPI rośnie w reakcji na wzrost cen
surowców. Inwestorzy cał
kowicie zdyskontowali
jużinflacje PPI na obecnych poziomach.
W
nadchodzącym
tygodniu
danych
makroekonomicznych znów będzie niewiele.
Najciekawiej zapowiada się wstępny lutowy
odczyt dynamiki wzrostu inflacji CPI, prognoza
+3,2 %, w styczniu +3,2 %
6
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Jeśli inflacja wciążbędzie rosnąćto wystąpią
kolejne przesł
anki do dalszego umacniania
Euro.
Drugą ciekawa publikacją będzie styczniowa
dynamika wzrostu produkcji przemysł
owej,
prognoza +2,6 %, w styczniu +1,3 %.
Prognozy są dość optymistyczne więc jeśli
dane okażą się równe prognozom to należy
spodziewać się umocnienia
Euro
oraz
wzrostów na europejskich gieł
dach.
Japonia
W piątek ukazał
y się najważniejsze dane
dotyczące japońskiej gospodarki. Decyzja
banku
centralnego
w
sprawie
stóp
procentowych. BoJ pozostawiłstopęgł
ówna na
poziomie 0,5%.
Na rynku przyszł
ej stopy procentowej widać
jednak, że inwestorzy spodziewają się wzrostu
stóp procentowych w Japonii. BoJ moż
e mieć
teraz nie lada dylemat, bowiem gospodarka do
której idzie gro japońskiego eksportu – USA –
także obniżył
a swoje stopy procentowe. Co z
tego wynika? Obserwujemy obecnie umocnienie
jena japońskiego a co za tym idzie, towary z
Japonii stają się coraz droż
sze i mniej
atrakcyjne. Dalsza podwyż
ka stóp może
powiększyćskalę umocnienia jena a w dalszej
perspektywie
doprowadzić do
kolejnych
kł
opotów gospodarczych w Japonii. Należy
zwrócić uwagę,
że
gdy
dochodzi
do
obniżki/podwyżki stóp w USA, często inne kraje
rozwinięte dokonują podobne ruchy, tak miał
o
miejsce teraz między innymi w Kanadzie, a
coraz bardziej nasila się presja na obniżki stóp
w
Eurolandzie.
Spoza
kanonu
krajów
obniżających bądź utrzymujących stopy na
obecnym poziomie wył
amuje się Australia i
Nowa Zelandia, które podwyższająswoje stopy
procentowe. Sł
yszymy już obawy, ze jeśli
dojdzie do obniż
ki w Eurolandzie to podobne
problemy z ponownąpodwyżkąstóp będzie miał
NBP. Kapitałspekulacyjny który będzie chciał
wykorzystać korzystne różnice w stopach
procentowych w Polsce, doprowadzi do jeszcze
większej aprecjacji Zł
otego i coraz większych
problemów dla eksporterów.
7
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
JPY FRA 11x12
1,4000
1,2000
1,0000
%
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
20 07
20 06
20 05
20 04
20 03
20 02
20 01
20 00
0,0000
Wielka Brytania
GBP FRA 11x12
7, 0000
6, 0000
%
Obserwujemy
stał
y
spadek
zaufania
konsumentów co do przyszł
ej sytuacji
ekonomicznej kraju oraz wł
asnej sytuacji w
gospodarstwach domowych. Indeks zaufania
konsumentów spadłw lutym do poziomu 78
pkt.
8, 0000
5, 0000
4, 0000
3, 0000
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2, 0000
Rynek przyszł
ej stopy procentowej oscyluje
wokół wartoś
ci
5,00%
zatem
można
spodziewać się ewentualnie obniżki do tego
poziomu.
Jest to niewątpliwie wynik spodziewanego
spowolnienia gospodarczego i wzrostu inflacji.
Bank of England pozostawiłgł
ówna stopęna
niezmienionym poziomie 5,25% tak jak
spodziewałsięrynek.
8
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Szwajcaria
Lutowa inflacja C PI w Szwajcarii nie uległ
a
zmianie w porównaniu do poprzedniego
odczytu. Inflacja roczna utrzymuje się na
poziomie 2,40%.
Realna stopa procentowa utrzymuje się na
niskim poziomie (stopa procentowa minus
inflacja). Póki co nie ma zadnych sygnał
óze
strony SNB o podwyzce lub obniżce stóp.
Mił
ą niespodzianka dla inwestorów był
a
niwątpliwie publikacja danych odnośnie wzrostu
gospodarczego w 4Q 2007 roku. Rynek
spodziewał się wzrostu w skali roku na
poziomie 2,80%, podczas gdy opublikowane
dane mówiąo wzroście wynoszacym aż3,60%.
W ujęciu q/q wzrost wyniósł1,00% wobec
spodziewanego 0,80%. Bardzo dobre dane
powodujące umocnienie C HF, gł
ównie wobec
USD.
Inflacja pozostaje jednak nadal na wysokim
poziomie, przekraczającym widoczna na
wykresie barierę1,50%.
9
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
do USA. Oczywiś
cie mniejszość polska w
Kanadzie jest mniejsza niżw USA, jednak jeśli
Stany Zjednoczone zauważą, że Kanady nie
zalewa fala emigrantów znad Wisł
y, moż
e
przyspieszy to decyzjęw sprawie zniesienia wiz
także do USA. Póki co Polakom nie bardzo
opł
aca sięwyjazd zarobkowy do Kanady i USA.
Po pierwsze ze względu na wysokie koszty
podróż
y a po drugie ze względu na silną
pozycje Zł
otego. Wydaje się, ze Kanada na
zniesieniu wiz moż
e tylko zyskać, bowiem coraz
bogatsze społ
eczeństwo polskie, może sięteraz
decydowaćna wyprawy wakacyjne za ocean.
Na tle strefu EURO wzrost gospodarczy w
Szwajcarii jest imponujący. W Eurolandzie w
4Q zanotowano wzrost na poziomie 2,20%
y/y. W ujęciu q/q wyniósłzaledwie 0,40%
Nieznacznie wzrosł
o bezrobocie z poziomu
2,60% do 2,70% w lutym.
Wracamy
jednak
już
do
danych
makroekonomicznych. Początek tygodnia to
dane odnośnie wzrostu gospodarczego. Okazał
y
się fatalne. Kanada podaje dane PKB w skali
m/m oraz kwartalnie. W ujęciu m/m, grudniowy
poziom PKB był ujemny -0,70%, wobec
spodziewanego -0,10%. W 4Q 2007 PKB
wyniosł
o zaledwie 0,80% wobec spodziewanego
1,00%. C zyżby silna pozycja CAD powodował
a,
ze gospodarka zaczyna spowalniać? Bardzo
możliwe tym bardziej, ze jak się okazał
o w
drugiej poł
owie tygodnia, BoC postanowił
o
obniżyć stopę procentową bardziej
niż
spodziewałsięrynek. Ale o tym nieco później.
Kanada
W
tym
tygodniu
otrzymaliśmy
sporo
interesujących danych z rynku kanadyjskiego.
Zacznijmy jednak od nieco mał
o istotnej
informacji dla analiz makroekonomicznych
jednak istotnych dla nas Polaków. Kanada
zniosł
a wizy dla obywateli Polski na pobyt do
3 miesięcy. Jest to istotne z punktu widzenia
naszych starań o zniesienie wiz dla Polaków
Dolar kanadyjski jest tak silny, zwł
aszcza
wobec USD, że eksport powoli zaczyna spadaći
produkty z Kanady staja się mał
o atrakcyjne
10
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
dla konsumentów. C o za tym idzie, spada
produkcja i maleje PKB.
Jak już wcześniej wspomniano Bank of
Canada obniżyłstopy procentowe ale więcej
niżspodziewałsięrynek. Do tej pory gł
ówna
stopa procentowa wynosił
a 4,00% i rynek
spodziewałsięobniż
ki ale do poziomu 3,75%.
Niespodzianką był
o jednak obniżenie stóp do
poziomu 3,50%, prawdopodobnie BoC nie
chce odstawaćza bardzo w stosunku do stóp
proponowanych przez FED w USA.
Co to wszystko oznacz? Zaczyna powoli
dochodzićdo osł
abienia pozycji C AD na rynku.
Po danych PKB widać, ż
e zbyt silny dolar
kanadyjski nie sł
uży gospodarce Kanady a co za
tym idzie, obniżenie stóp moż
e spowodować
deprecjacjęCAD. Z drugiej strony BoC naraż
a
sięna zwiększenie presji inflacyjnej.
Stopa bezrobocia w Kanadzie utrzymuje sięna
niezmienionym poziomie i wyniosł
a za luty
5,80%.
Co ciekawe w chwili publikacji danych, rynek
wyceniał kontrakty
na
przyszł
ą stopę
procentową wyżej niż stopa ustalona przez
BoC . Tym bardziej decyzjętąmożna uznaćza
niespodziankę.
CAD FRA 11x12
7,0000
6,0000
5,0000
%
4,0000
3,0000
Australia
2,0000
1,0000
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0,0000
W 4Q 2007 zwiększyłsię znacznie deficyt na
rachunku bież
ącym Australii. Deficyt wyniósł
19,35 mld AUD.
11
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
AUD FR A 11x12
Rachunek bieżący zawiera informacje o
obrotach
towarowych
(zwane
bilansem
handlowym), a takż
e: obrót usł
ug, transfery
pieniężne (społ
eczeństwa i rządu) oraz
przepł
ywy związane z dochodami z inwestycji.
8,0000
7,0000
6,0000
%
5,0000
4,0000
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2,0000
2001
3,0000
2000
Styczniowa sprzedaż detaliczna wyniosł
a
0,0% zatem nie uległ
a zmianie od grudnia,
kiedy to wzrosł
a o 0,5%.
9,0000
Na wykresie FRA widać wyraźnie, że rynek
spodziewa
się dalszych
podwyżek
stóp
procentowych. Teraz rynek wycenia, ze w
najbliższych 12 miesiącach stopy w Australii
przekroczą8%.
Gospodarka Australii nieco zwolnił
a tempa w 4Q
2007 roku. W ujęciu q/q wzrost wyniósł0,60%
wobec spodziewanego 0,80%. W ujęciu
rocznym wzrosł
a o 3,90%.
Bardzo ważna iformacjąbył
a podwyżka przez
RBA stopy procentowej do poziomu 7,25% (z
poziomu 7,00%).
Wzrost stóp procentowych na pewno nie
przyczyni się do zwiększenia inwestycji –
nastąpi natomiast pogł
ębienie deficytu z racji
napł
ywających
ś
rodków
finansowych,
wykorzystujących wysokie oprocentowanie.
12
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Nowa Zelandia
Tak jak spodziewałsięrynek RBNZ nie zmienił
a
swojego
nastawienia
w
sprawie
stóp
procentowych i pozostawił
a gł
ówną stopę na
poziomie 8,25%.
Zwiększyłsię deficyt w bilansie handlowym.
Jest to wynikiem po pierwsze wysokich i
ciągle rosnących stóp procentowych. Wysokie
stopy powodują umocnienie się waluty
krajowej a co za tym idzie zwiększeniem
eksportu a zmniejszeniem eksportu. Deficyt
wzrósłw styczniu do 2723 mln AUD.
Warto zwrócićjednak uwagę że kontrakty na
przyszł
a stopę procentową wskazująna dalsze
podwyż
ki stóp procentowych, ponad poziom
8,5%.
13
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
ewentualnej spekulacji jeśli dane okażą się
wyraźnie różne od prognoz
N ZD FRA 11x12
10, 0000
Rynek dł
ugu i stopy procentowej
9, 0000
%
8, 0000
Hossa na rynku dł
ugu w ostatnim tygodniu
weszł
a w kolejnąfazę.
7, 0000
6, 0000
5, 0000
4, 0000
Polska
W ubiegł
ym tygodniu nie był
o żadnych danych
makroekonomicznych z Polski.
W następny piątek inwestorzy poznajądane o
lutowej dynamice wzrostu inflacji CPI,
prognoza +4,6 %, w styczniu +4,3 %.
Tydzień charakteryzowałsię dwoma ciekawymi
zjawiskami. Po pierwsze bardzo mocne spadki
rentownoś
ci na bliskiej i środkowej częś
ci
krzywej kontrastował
y z wzrostem rentownoś
ci
na najdalszej części krzywej.
Należy podkreślić, że najbardziej spadł
y
rentownoś
ci obligacji o 3 miesięcznym terminie
do wykupu co oznacza, że inwestorzy
spodziewają się już wkrótce kolejnego silnego
cięcia stóp procentowych.
Po ostatnim tygodniu krzywa dochodowoś
ci
coraz wyraźniej przyjmuje kształ
t krzywej
normalnej.
Ostatnie
wypowiedzi
czł
onków
RPP
sugerował
y, że inflacja będzie większa od
wartości w styczniu co przesądza o kolejnych
podwyż
kach stóp procentowych w Polsce.
Rosnąca inflacja sprzyja umocnieniu Zł
otego
oraz wzrostom rentowności obligacji, co był
o
szczególnie dobrze widoczne w ostatnim
tygodniu. Oczekiwania inflacyjne są dość
wysokie występuje więc spore pole do
Rozbieżnoś
ćw zachowaniu obligacji z terminem
wykupu 10 lat i 30 lat dobrze ukazują
przedstawione niżej wykresy świecowe.
14
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Na polskim rynku dł
ugu ostatni tydzień
przynosi
dynamiczną przecenę polskich
obligacji i rentownoś
ci mocno wzrosł
y. Wybicie
nad ostatnie maksima wskazuje, że trend
wchodzi w nową fazę i należ
y oczekiwać
kolejnych,
szybkich
podwyżek
stop
procentowych w Polsce.
Na
rynku
przyszł
ej
stopy
procentowej
obserwowane sąnastępujące zjawiska.
15
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W
perspektywie
kolejnych
9
miesięcy
utrzymania stóp na poziomie 4,00 %.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
oczekuje utrzymania stóp na poziomie 2,75 %.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa się co najmniej jeszcze dwóch
obniżek stóp do poziomu 2,50 % z poziomu
3,00 %. Oczekiwany jest spadek atrakcyjności
aktywów denominowanych w Usd.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa się utrzymania stóp na poziomie
5,25%.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej
jeszcze
dwie
podwyż
ki
stóp
procentowych z 0,50 % do 1,00 %.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Jenach i kontynuacja
zamykania pozycji typu carry trade.
16
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej jeszcze czterech podwyżek stóp
procentowych z 7,25 % do 8,25 %.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Aud. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej jeszcze dwóch podwyż
ek stóp
procentowych z 8,25 % do 8,75 %.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Nzd. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa sięutrzymania stóp na poziomie 3,50
%. Oczekiwany jest spadek atrakcyjnoś
ci
aktywów denominowanych w C ad.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej
jeszcze
trzech
podwyżek
stóp
procentowych z 5,50 % do 6,25 %. Oczekiwany
jest mocny wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Pln. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
Autorskie wskaźniki i inde ksy
(aktualizacja 01.03.2008)
W dziale tym zamieszczać będziemy wszelkie
wskaźniki czy indeksy których autorami
jesteś
my my sami. Mogą to być zarówno
17
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
wskaźniki oraz indeksy oparte na cenach
jednak w gł
ównej mierze skupiaćsiębędziemy
na
indeksach
bądź
wskaźnikach
makroekonomicznych. Na dobry początek
przedstawimy
indeksy
walutowe,
które
pokazują sił
ę danej waluty. Nazwaliśmy je
dlatego Currency Strenght Index.
W ostatnim okresie nastąpił
y także duż
e
wahania na indeksie w ujęciu m/m co wskazuje
na to, że dolar amerykański stałsię obiektem
wzmożonej wymiany.
USD Index
EUR Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: EUR/USD, USD/JPY, USD/C HF,
GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD przy czym
każda z par posiada taką samą wagę. Widać
wyraźnie, ż
e wartośćdolara drastycznie spadł
a
w latach 2001-2007. Obecnie obserwujemy,
że trend ten może ulec zmianie.
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/C HF,
EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że wartość EUR drastycznie wzrasta w latach
2001-2007. Jeżeli osł
abienie EUR nadal będzie
następował
o tak jak miał
o to miejsce choćby w
grudniu, to będzie to potwierdzenie wskazań
indeksu USD – dł
ugoterminowy trend na
walutach zaczyna sięzmieniać.
18
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W przeciwieństwie do USD, tutaj mamy do
czynienia z mał
a amplitudą wahań cen
indeksu.
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/C HF,
GBP/JPY, GBP/C AD, AUD/GBP przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że wartość GBP spada. Biorąc pod uwagę
zał
ożenia analizy technicznej można spodziewać
się tu także korekty do poziomów 2,50 na
indeksie, co oczywiś
cie pozwolił
oby znacznie
umocnićUSD.
GBP Index
19
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Tą zmianę nastawienia widać wyraźnie na
zmianach procentowych ujętych rok do roku.
JPY Index
W zmianach rocznych widaćwyraźnie, że coraz
silniej przebijamy poziom 0,00. Kolejna oznaka,
że do zmian nastawienia na rynku moż
e dojś
ć
bardzo szybko.
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/JPY, GBP/JPY, C HF/JPY,
EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY przy czym każ
da
z par posiada taką samą wagę. Carry trade
dział
a bardzo mocno od 2000 roku. Generalnie
nie ma na razie oznak zmiany tego
nastawienia jednak na indeksie obserwujemy
lekkie zatrzymanie.
CHF Index
20
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/C HF, GBP/C HF, C HF/JPY,
EUR/C HF, CAD/C HF, AUD/C HF przy czym
każda z par posiada takąsamąwagę. Pomimo,
że C HF umacnia się gł
ównie na parze z USD
(poprzez globalne osł
abienie dolara) to na
takich parach jak AUD/C HF czy GBP/C HF frank
traci na wartości – podobnie jak ma to miejsce
na parach z jenem dział
a tutaj strategia carry
trade. Ostatnio widaćjednak, ż
e C HF odrabia
na wartoś
ci i ma to odbicie w wartości naszego
indeksu.
CAD Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/CAD, GBP/CAD, CAD/JPY,
EUR/C AD, C AD/C HF, AUD/CAD przy czym każda
z par posiada taką samą wagę. Grudzień i
styczeń nie był
y najlepszymi miesiącami dla
kanadyjskiego dolara. Doszł
o na wielu parach
do korekty a zwł
aszcza do osł
abienia się
względem USD.
21
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/C HF,
GBP/AUD, AUD/CAD, EUR/AUD przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że technicznie trend na dolarze australijskim
może ulec zmianie lub większej korekcie.
O ile zmiany y/y jeszcze tego nie pokazują, to
sam indeks i naniesiona na nim średnia
wskazująna możliwośćzmiany nastawienia do
waluty
kanadyjskiej
–
co
oznacza
dł
ugoterminowąsprzedażtej waluty.
AUD Index
22
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Na podstawie danych publikowanych przez
banki centralne
najważniejszych państw
świata został
y stworzone prognozy realnej
stopy procentowej. Realna stopa procentowa
obejmuje
obecną cenę pieniądza
oraz
oczekiwania odnośnie przyszł
ej inflacji dla
okresu rok w przód, przedstawione w trzech
formach;
a) krótkoterminowa stopa procentowa minus
projekcja inflacji,
b) rynkowa stopa procentowa minus projekcja
inflacji,
c) różnica między a) i b) nazwana spreadem.
Poniżej znajdują się wykresy realnych stóp
procentowych na luty:
23
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Poniżej znajdująsięróżnice w realnych stopach
procentowych najważniejszych walut świata
ujęte w formie par walutowych. Ujęcie to
24
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
pozwala ocenić, która waluta ma większe
fundamentalne szanse umocnićsię względem
drugiej będącej z nią w crossie walutowym.
Różnice realnych stóp procentowych został
y
przedstawione dokł
adnie wedł
ug schematu
opisanego wyżej.
Interpretacja; przykł
ad EUR/USD
(EURO
waluta bazowa, USD waluta kwotowana)
Lewa skala wyraża procentowąróżnicęmiędzy
realnymi
stopami
procentowymi
walut
budujących cross walutowy. Wartości dodatnie
dział
ają na korzyś
ćwaluty bazowej, wartości
ujemne
dział
ają
na
korzyść waluty
kwotowanej. Jeśli b) jest dodatnie i rośnie
sugeruje to zdecydowany wzrost atrakcyjności
waluty bazowej a tym samym możliwość
dalszej jej aprecjacji w perspektywie kolejnego
roku. Jeśli b) jest ujemne i spada sugeruje to
zdecydowany wzrost atrakcyjności waluty
kwotowanym a tym samym możliwośćdalszej
jej aprecjacji w perspektywie kolejnego roku.
Różnica spreadu c) może byćinterpretowana
bardziej krótkoterminowo; jeśli c) jest
dodatnie i rośnie sugeruje to bardzo
prawdopodobny wzrost atrakcyjnoś
ci waluty
bazowej a tym samym możliwośćjej aprecjacji
w perspektywie kilku najbliższych miesięcy.
Jeśli c) jest ujemne i spada sugeruje to bardzo
prawdopodobny wzrost atrakcyjnoś
ci waluty
kwotowanej a tym samym możliwość jej
aprecjacji w perspektywie kilku najbliższych
miesięcy.
Prawdopodobne są wzrosty na Aud/jpy. Proces
Carry trade trwa.
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/usd.
Należy pamiętać, że im większe odchylenie
poziom realnej stopy procentowej od poziomu
0 tym większe prawdopodobieństwo silnej
aprecjacji; przy dodatniej - waluty bazowej,
przy ujemnej – waluty kwotowanej.
25
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/gbp.
Prawdopodobna jest stabilizacja na C hf/jpy.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Eur/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/chf.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/usd.
26
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobna jest stabilizacja na Gbp/usd.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/chf.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Usd/cad.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/chf.
27
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąspadki na Usd/pln.
Poniżej znajdująsięróżnice w realnych stopach
procentowych najważniejszych walut świata
ujęte w formie par walutowych. Ujęcie to
pozwala ocenić, która waluta ma większe
fundamentalne szanse umocnić się względem
drugiej będącej z nią w crossie walutowym.
Różnice realnych stóp procentowych został
y
przedstawione dokł
adnie wedł
ug schematu
opisanego wyżej.
Interpretacja; przykł
ad EUR/USD (EURO waluta
bazowa, USD waluta kwotowana)
Prawdopodobne sąspadki na Usd/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Eur/pln.
Lewa skala wyraża procentową różnicę między
realnymi
stopami
procentowymi
walut
budujących cross walutowy. Wartości dodatnie
dział
ają na korzyść waluty bazowej, wartoś
ci
ujemne dział
ająna korzyśćwaluty kwotowanej.
Jeśli b) jest dodatnie i rośnie sugeruje to
zdecydowany
wzrost
atrakcyjności
waluty
bazowej a tym samym możliwość dalszej jej
aprecjacji w perspektywie kolejnego roku. Jeśli
b) jest ujemne i spada sugeruje to zdecydowany
wzrost atrakcyjności waluty kwotowanym a tym
samym możliwoś
ć dalszej jej aprecjacji w
perspektywie kolejnego roku.
Różnica spreadu c) moż
e być interpretowana
bardziej krótkoterminowo; jeśli c) jest dodatnie
i rośnie sugeruje to bardzo prawdopodobny
wzrost atrakcyjnoś
ci waluty bazowej a tym
samym możliwoś
ćjej aprecjacji w perspektywie
kilku najbliższych miesięcy. Jeśli c) jest ujemne
i spada sugeruje to bardzo prawdopodobny
wzrost atrakcyjności waluty kwotowanej a tym
samym możliwoś
ćjej aprecjacji w perspektywie
kilku najbliższych miesięcy.
Należy pamiętać, że im większe odchylenie
poziom realnej stopy procentowej od poziomu 0
tym
większe
prawdopodobieństwo
silnej
aprecjacji; przy dodatniej - waluty bazowej,
przy ujemnej – waluty kwotowanej.
28
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/jpy. Proces
Carry trade trwa.
Prawdopodobna jest stabilizacja na C hf/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/chf.
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/usd.
29
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/gbp.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/chf.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Eur/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/usd.
30
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobna jest stabilizacja na Gbp/usd.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/jpy.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Usd/cad.
Prawdopodobne sąspadki na Eur/pln.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/chf.
31
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąspadki na Usd/pln.
Poniżej znajdują się tabele z wyliczonymi
kursami poszczególnych par walutowych
względem parytetu sił
y nabywczej oraz
odchyleniem obecnej wartości od parytetu.
Tabele został
y wzorowane na BigMac Prices
stworzonych przez magazyn The Economist.
Przy cenach hamburgera BigMac z lipca 2007
roku oraz aktualnych kursach par walutowych.
Hamburger BigMac jest produktem globalnym,
czyli jest dostępny na cał
ym świecie, jest
standaryzowany co oznacza, że na cał
ym
świecie jest on taki sam, jego cena jest taka
sama w każdej części danego kraju oraz jest
on produktem zawierającym w sobie różne
skł
adniki, a koszty stał
e i koszty zmienne,
które z kolei są różne dla każdego państwa
pozwalają porównać sił
ę nabywczą walut
różnych państw.
Jak interpretowaćtabele?
USD/PLN
USD – waluta bazowa
stronie uł
amka)
Zakł
adając, ż
e kursy będą dążyć do punktu
równowagi należ
y oczekiwać albo wzrostu
wartości Zł
otego (spadków USD/PLN), albo
spadku cen hamburgera BigMac w USA. Jako ż
e
bardziej prawdopodobny jest spadek Usd/pln niż
spadek cen hamburgera BigMac w USA należ
y
zał
oż
yć, ż
e Zł
oty będzie sięumacniał
.
Dodatnie
odchylenia
kursu
wedł
ug
sił
y
nabywczej oznaczają, ż
e w dł
ugim terminie
należ
y oczekiwaćspadków danej pary.
Ujemne odchylenia kursu wedł
ug sił
y nabywczej
oznaczają, ż
e w dł
ugim terminie należ
y
oczekiwaćwzrostów danej pary.
Najw ażniejsze pary PLN
Kurs w g sił
y
Obecny kurs nabywczej
CHF/PLN
EUR/PLN
GBP/PLN
USD/PLN
koszyk PLN
(waluta po lewej
Wartość USD/PLN po uwzględnieniu
nabywczej wynosi 2,0245.
sił
y
Przyrównując aktualną wartoś
ć USD/PLN
2,4100 do wartości USD/PLN po uwzględnieniu
sił
y nabywczej wychodzi, że Dolar jest
przewartościowany względem Zł
otego o 16,11
%.
1,0952
2,2549
3,4673
2,0235
2,1392
50,78%
36,96%
26,91%
16,11%
28,56%
Najpopularniejsze pary w alutow e
Kurs w g
sił
y
Obecny kurs nabywczej
PLN – waluta kwotowana (waluta po prawej
stronie uł
amka)
Jeśli za 1 Dolara trzeba zapł
acić 2,41 PLN
(USD/PLN 2,41) to przy cenie za hamburgera
BigMac 3,41 Usd w USA i 6,90 PLN w Polsce
można
wyliczyć wartość USD/PLN
z
uwzględnieniem sił
y nabywczej.
2,2251
3,5770
4,7437
2,4120
2,9945
CHF/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
EUR/USD
USD/JPY
AUD/JPY
EUR/GBP
GBP/USD
GBP/CA D
AUD/USD
USD/CA D
GBP/CHF
USD/CHF
98,83
158,87
210,69
1,4830
107,13
98,77
0,7541
1,9667
1,9923
0,9220
1,0130
2,1319
1,0840
44,44
91,50
140,70
1,1144
82,11
81,16
0,6503
1,7136
1,9497
0,9884
1,1378
3,1658
1,8475
55,03%
42,41%
33,22%
24,86%
23,35%
17,83%
13,76%
12,87%
2,13%
-7,20%
-12,32%
-48,50%
-70,43%
PARY WALUTOWE NAJBARDZIEJ NARAŻONE na SPADKI
32
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
EUR/CNY
CHF/JPY
USD/CNY
EUR/RUB
CHF/PLN
USD/UA H
SEK/PLN
EUR/JPY
EUR/SKK
USD/RUB
EUR/PLN
GBP/JPY
EUR/CZK
EUR/A UD
koszyk
PLN
GBP/PLN
EUR/HUF
index PLN
EUR/USD
USD/JPY
USD/SKK
GBP/A UD
AUD/JPY
USD/LTL
USD/PLN
EUR/CA D
HUF/PLN
EUR/GBP
GBP/USD
CZK/PLN
NZ D/USD
USD/CZK
GBP/CA D
USD/HUF
Obecny
Kurs w g sił
y
kurs
nabywczej
10,5987
3,5948
98,83
44,44
7,1468
3,2258
36,2505
16,9935
2,2251
1,0952
5,1299
2,7126
0,3841
0,2091
158,87
91,50
32,9523
20,0327
24,4440
15,2493
3,5770
2,2549
210,69
140,70
25,0316
17,2876
1,6085
1,1275
66,08%
55,03%
54,86%
53,12%
50,78%
47,12%
45,56%
42,41%
39,21%
37,62%
36,96%
33,22%
30,94%
29,90%
2,9945
4,7437
265,3829
3,0418
1,4830
2,1392
3,4673
196,0784
2,2610
1,1144
28,56%
26,91%
26,11%
25,67%
24,86%
107,13
22,2200
2,1331
98,77
2,3378
2,4120
1,5023
1,3479
0,7541
1,9667
14,2899
0,8082
16,8790
1,9923
178,9500
82,11
17,9765
1,7337
81,16
1,9355
2,0235
1,2680
1,1500
0,6503
1,7136
13,0435
0,7413
15,5132
1,9497
175,9531
23,35%
19,10%
18,72%
17,83%
17,21%
16,11%
15,60%
14,68%
13,76%
12,87%
8,72%
8,28%
8,09%
2,13%
1,67%
PARY
WALUTOWE
NAJBARDZIEJ
NARAŻONE na
WZROSTY
CNY/PLN
AUD/CHF
USD/CHF
Obecny
kurs
Kurs w g sił
y nabywczej
0,3375
0,6273
-85,86%
0,9994
1,8261
-82,71%
1,0840
1,8475
-70,43%
UAH/PLN
USD/SEK
GBP/CHF
RUB/PLN
EUR/CHF
AUD/CA D
AUD/NZ D
USD/TRY
USD/CA D
JPY/PLN
0,4702
6,2796
2,1319
9,8675
1,6076
0,9340
1,1408
1,2130
1,0130
2,2515
0,7459
9,6774
3,1658
13,2692
2,0588
1,1246
1,3333
1,3930
1,1378
2,4643
-58,65%
-54,11%
-48,50%
-34,47%
-28,07%
-20,41%
-16,88%
-14,84%
-12,32%
-9,45%
index PLN
(krajów
rozw ijających
się)
AUD/USD
NZ D/GBP
SKK/PLN
LTL/PLN
3,4797
0,9220
0,4109
0,1086
1,0317
3,7754
0,9884
0,4326
0,1126
1,0455
-8,50%
-7,20%
-5,27%
-3,69%
-1,33%
Legenda:
USD - dolar amerykański
EUR - euro
JPY - jen japoński
CHF - frank szwajcarski
GBP - funt brytyjski
CAD - dolar kanadyjski
AUD - dolar australijski
PLN - polski zł
oty
CNY - chiński juan
RUB - rosyjski rubel
UAH - ukraińska hryw na
SEK - szew dzka korona
SKK - sł
ow acka korona
CZK - czeska korona
HUF- w ęgierski forint
LTL - litw eski lit
NZ D - now ozelandzki dolar
TRY - turecka lira
koszyk PLN - skł
ada sięz USDPLN i EURPLN
index PLN - skł
ada sięz USDPLN, EURPLN, GBPPLN,
CHFPLN i JPY PLN
index PLN (krajów rozwijających się) - skł
ada się
z CNY PLN, CZKPLN, HUFPLN, LTLPLN, SKKPLN,
RUBPLN, UAHPLN
33
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W tym tygodniu
Niedziela, 09.03.2008
GMT
-23:50
23:50
23:50
23:50
Ccy
NZD
JPY
JPY
JPY
JPY
23:50
JPY
23:50
23:50
JPY
JPY
Ev ents
QV House Prices (YoY) (FEB)
Machine Orders (MoM) (JAN)
Machine Orders (YoY) (JAN)
Money Supply M2+CD (YoY) (FEB)
Broad Liquidity (YoY) (FEB)
Bank Lending including Trusts (YoY)
(FEB)
Bank Lending Banks ex-Trust (YoY)
(FEB)
Bank Lending Banks Adjust (YoY) (FEB)
Consensus
-2.6%
-4.5%
2.1%
3.5%
Previous
8.9%
-3.2%
-3.3%
2.1%
3.6%
0.4%
0.4%
---
0.5%
1.1%
Poniedział
ek, 10.03.2008
GMT
---05:00
05:00
Ccy
NZD
AUD
JPY
JPY
JPY
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
07:45
07:45
07:45
07:45
07:45
09:00
09:00
09:00
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
Ev ents
New Zealand Manpower Survey (2Q)
Australia Manpower Survey (2Q)
Japan Manpower Survey (2Q)
Eco Watchers Survey: Current (FEB)
Eco Watchers Survey: Outlook (FEB)
Euro-Zone Bimonthly Meeting of Bank for
International Settlements
Germany Trade Balance (euros) (JAN)
Germany Current Account (euros) (JAN)
Germany Imports s.a. (MoM) (JAN)
Germany Exports s.a. (MoM) (JAN)
France Industrial Production (MoM) (JAN)
France Industrial Production (YoY) (JAN)
France Manufacturing Production (MoM) (JAN)
France Manufacturing Production (YoY) (JAN)
France Trade Balance (euros) (JAN)
Italy Industrial Production s.a. (MoM) (JAN)
Italy Industrial Production w.d.a. (YoY) (JAN)
Italy Industrial Production n.s.a. (YoY) (JAN)
Euro-Zone Sentix Investor Confidence (MAR)
Producer Price Index Input s.a. (MoM) (FEB)
Producer Price Index Input n.s.a. (YoY) (FEB)
Producer Price Index Output n.s.a. (MoM) (FEB)
Producer Price Index Output n.s.a. (YoY) (FEB)
Producer Price Index Output Core s.a. (MoM) (FEB)
Producer Price Index Output Core n.s.a. (YoY) (FEB)
Industrial Production (MoM) (JAN)
Industrial Production (YoY) (JAN)
Manufacturing Production (MoM) (JAN)
Consensus
------
Previous
20%
24%
24%
31.8
35.8
-15.5B
13.0B
0.8%
1.0%
0.0%
2.2%
0.2%
1.7%
-4.0B
0.6%
-2.7%
-1.2%
2.7
1.6%
18.3%
0.6%
6.0%
0.4%
3.2%
0.1%
0.5%
0.1%
-10.8B
15.9B
5.3%
-1.2%
0.7%
1.2%
0.3%
0.8%
-4.3B
-0.5%
-6.4%
-4.0%
4.3
2.6%
19.1%
1.0%
5.7%
0.8%
3.1%
-0.1%
0.6%
-0.2%
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
34
09:30
12:15
14:00
21:45
GBP
CAD
USD
NZD
Manufacturing Production (YoY) (JAN)
Housing Starts (FEB)
Wholesale Inventories (JAN)
Terms of Trade Index (QoQ) (4Q)
0.1%
210.0K
0.5%
--
0.0%
222.7K
1.1%
3.6%
Ev ents
ECB's Trichet and Weber Hold Press Conference in
Mainz
Bundesbank's Weber Presents Annual Financial
Statement
Germany Manpower Employment Outlook (2Q)
NIESR Gross Domestic Product Estimate (FEB)
BRC Retail Sales Monitor (FEB)
RICS House Price Balance (FEB)
ANZ Job Advertisements (MoM) (FEB)
Home Loans (JAN)
Investment Lending (JAN)
Machine Tool Orders (YoY) (FEB F)
ECB's Constancio BES BPI Chief Executives Attend
Conference
DCLG UK House Prices (YoY) (JAN)
Germany ZEW Survey (Current Situation) (MAR)
Germany ZEW Survey (Econ. Sentiment) (MAR)
Euro-Zone ZEW Survey (Econ. Sentiment) (MAR)
International Merchandise Trade (Canadian dollar)
(JAN)
New Housing Price Index (MoM) (JAN)
Trade Balance (JAN)
IBD/TIPP Economic Optimism (MAR)
Leading Indicator Index (MoM) (JAN)
Coincident Indicator Index (MoM) (JAN)
Food Prices (MoM) (FEB)
ABC Consumer Confidence (MAR 9)
Consensus
Ev ents
Business NZ Purchasing Manager Index (FEB)
Westpac Consumer Confidence (MAR)
Bank of Japan to Publish Minutes of Board Meeting
(FEB 14-15)
Bank of Japan Monetary Policy Meeting Minutes
(FEB)
Gross Domestic Product (QoQ) (4Q F)
Gross Domestic Product Annualized (4Q F)
Nominal Gross Domestic Product (QoQ) (4Q F)
Gross Domestic Product Deflator (YoY) (4Q F)
Domestic Corporate Goods Price Index (MoM) (FEB)
Consensus
Previous
---5.50%
Wtorek, 11.03.2008
GMT
Ccy
--
EUR
-23:01
00:01
00:01
00:01
00:30
00:30
00:30
06:00
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
AUD
AUD
AUD
JPY
09:00
09:30
10:00
10:00
10:00
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
12:30
12:30
12:30
14:00
15:30
15:30
20:45
21:00
CAD
CAD
USD
USD
GBP
GBP
NZD
USD
Previous
--
--
-----54.70%
-1.00%
---
--0.50%
--54.70%
1.80%
0.10%
-3.00%
-0.70%
-7.50%
30
-40
-42
-9.10%
33.7
-39.5
-41.4
C$2.3
0.30%
-$59.5B
4200%
-----
C$2.4
0.10%
-$58.8B
44.5
-0.40%
0.10%
0.40%
-34
Środa, 12.03.2008
GMT
-23:30
Ccy
NZD
AUD
23:50
JPY
23:50
23:50
23:50
23:50
23:50
23:50
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
--
--
-0.60%
2.30%
-0.10%
-1.30%
0.30%
-0.90%
3.70%
0.30%
-1.30%
0.20%
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
35
23:50
23:50
23:50
23:50
01:30
04:00
05:00
05:00
07:45
07:45
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
EUR
07:45
EUR
07:45
EUR
07:45
09:30
09:30
09:30
10:00
10:00
10:00
EUR
GBP
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
10:45
11:00
11:00
EUR
USD
USD
12:30
17:30
18:00
21:45
21:45
GBP
EUR
USD
NZD
NZD
Domestic Corporate Goods Price Index (YoY) (FEB)
Trade Balance - BOP Basis (yen) (JAN)
Current Account Total (yen) (JAN)
Adjusted Current Account Total (yen) (JAN)
Bank of Japan's Noda Will Speak in Maebashi City
Bankruptcies (YoY) (FEB)
Consumer Confidence (FEB)
Consumer Confidence Households (FEB)
France Consumer Price Index (MoM) (FEB)
France Consumer Price Index (YoY) (FEB)
France Consumer Price Index - EU Harmonised
(MoM) (FEB)
France Consumer Price Index - EU Harmonised
(YoY) (FEB)
France Consumer Price Index Ex Tobacco Index
(FEB)
Visible Trade Balance (GBP/Mn) (JAN)
Total Trade Balance (GBP/Mln) (JAN)
Trade Balance - Non EU (GBP/Mn) (JAN)
ZEW Survey (Expectations) (MAR)
Euro-Zone Industrial Production s.a. (MoM) (JAN)
Euro-Zone Industrial Production w.d.a. (YoY) (JAN)
ECB's Quaden Luxembourg's Juncker Speak in
Brussels
MBA Mortgage Applications (MAR 7)
Bloomberg Global Confidence (MAR)
U.K. Chancellor of the Exchequer Makes Budget
Statement
European Central Bank's Stark Speaks in Berlin
Monthly Budget Statement (FEB)
Retail Sales (MoM) (JAN)
Retail Sales Ex-Auto (MoM) (JAN)
3.30%
?73.1B
?1250.0B
?1932.1B
----0.40%
3.00%
3.00%
?1013.4B
?1697.2B
?1855.0B
-7.60%
37.9
37.5
-0.10%
2.80%
0.30%
0.00%
3.30%
3.20%
116.68
-?7500
-?4600
-?4100
-0.40%
2.60%
116.32
-?7574
-?4723
-?4085
-55.6
-0.20%
1.30%
----
-3.00%
14.34
---$150.0B
---
---$120.0B
0.10%
0.30%
Ev ents
Consumer Inflation Expectation (MAR)
Foreign Buying Japan Stocks (yen) (MAR 7)
Foreign Buying Japan Bonds (yen) (MAR 7)
Japan Buying Foreign Stocks (yen) (MAR 7)
Japan Buying Foreign Bonds (yen) (MAR 7)
Employment Change (FEB)
Participation Rate (FEB)
Unemployment Rate (FEB)
Tokyo Condominium Sales (YoY) (FEB)
Industrial Production (MoM) (JAN F)
Industrial Production (YoY) (JAN F)
Capacity Utilization (MoM) (JAN F)
France Current Account (euros) (JAN)
Consensus
-----15.0K
65.20%
4.20%
------
Previous
12.70%
-?77.4B
-?387.4B
?212.9B
?567.7B
26.8K
65.20%
4.10%
-19.10%
-2.00%
2.50%
1.70%
-2.7B
Czw artek, 13.03.2008
GMT
23:30
23:50
23:50
23:50
23:50
00:30
00:30
00:30
04:00
04:30
04:30
04:30
07:45
Ccy
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
AUD
AUD
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
36
07:45
EUR
09:00
EUR
09:00
EUR
09:00
EUR
09:00
EUR
09:00
EUR
10:00
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
13:00
14:00
21:45
EUR
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CHF
USD
NZD
France Non-Farm Payrolls (QoQ) (4Q F)
European Central Bank Publishes Monthly Report
(MAR)
Italy Consumer Price Index (NIC incl. tobacco) (MoM)
(FEB F)
Italy Consumer Price Index (NIC incl. tobacco) (YoY)
(FEB F)
Italy Consumer Price Index - EU Harmonized (MoM)
(FEB F)
Italy Consumer Price Index - EU Harmonized (YoY)
(FEB F)
Germany's LFW Institute Presents New Economic
Growth Forecast
Capacity Utilization Rate (4Q)
Import Price Index (MoM) (FEB)
Import Price Index (YoY) (FEB)
Advance Retail Sales (FEB)
Retail Sales Less Autos (FEB)
Initial Jobless Claims (MAR 8)
Continuing Claims (MAR 1)
Swiss National Bank Rate Decision
Business Inventories (JAN)
Manufacturing Activity (4Q)
0.40%
0.40%
--
--
0.30%
0.30%
2.90%
2.90%
0.10%
0.10%
3.10%
3.10%
-82.10%
0.80%
-0.20%
0.20%
355K
-2.75%
0.40%
--
-82.70%
1.70%
13.70%
0.30%
0.30%
351K
2831K
2.75%
0.60%
-2.10%
Ev ents
Non Resident Bond Holdings (FEB)
Euro-Zone EU 25 New Car Registrations (FEB)
Germany Consumer Price Index (MoM) (FEB F)
Germany Consumer Price Index (YoY) (FEB F)
Germany Consumer Price Index - EU Harmonised
(MoM) (FEB F)
Germany Consumer Price Index - EU Harmonised
(YoY) (FEB F)
Bank of France Business Sentiment (FEB)
Italy Labor Costs (QoQ) (4Q)
Italy Labor Costs (YoY) (4Q)
Euro-Zone Labour Costs (YoY) (4Q)
Euro-Zone Consumer Price Index (MoM) (FEB)
Euro-Zone Consumer Price Index (YoY) (FEB)
Euro-Zone Consumer Price Index - Core (YoY) (FEB)
Labor Productivity (QoQ) (4Q)
Consumer Price Index n.s.a. (FEB)
Consumer Price Index (MoM) (FEB)
Consumer Price Index (YoY) (FEB)
Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM)
(FEB)
Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY)
(FEB)
Consumer Price Index Core Index s.a. (FEB)
Consensus
--0.5%
2.8%
Previous
76.2%
-0.2%
0.5%
2.8%
0.5%
0.5%
2.9%
106
--2.6%
0.3%
3.2%
1.7%
-0.2%
-0.3%
4.2%
2.9%
107
0.5%
2.4%
2.5%
-0.4%
3.2%
1.7%
0.2%
211.08
0.4%
4.3%
0.2%
0.3%
2.4%
--
2.5%
213.765
Piątek, 14.03.2008
GMT
02:00
07:00
07:00
07:00
Ccy
NZD
EUR
EUR
EUR
07:00
EUR
07:00
07:30
09:00
09:00
10:00
10:00
10:00
10:00
12:30
12:30
12:30
12:30
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CAD
USD
USD
USD
12:30
USD
12:30
12:30
USD
USD
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
37
14:00
USD
U. of Michigan Confidence (MAR P)
70.4
70.8
Przedstawione, w dystrybuowanych raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakter u rek omendacji do
nabycia lub zbycia albo powstrzymania sięod do kona nia transakcji w o dniesieni u do jakichkolwiek wal ut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne
treści raportów nie stanowią"rekomendacji" l ub " doradztwa" w rozumieni u Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrume ntami fina nsowy mi. Wył
ączną
odpowiedzial nośćza decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniecha ne na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autor jest równieżwł
aścicielem majątkowych praw autorskich do ra portów. W szczególności zabronione jest kopiowa nie, przedr ukowywanie, udostępni anie
osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w cał
ości lub we fragme ntach bez zgo dy autor a. Zgodę taką można uzyskać po prostu pis ząc na adres
[email protected]
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
38

Podobne dokumenty

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF Ważne wydarzenia nowego tygodnia  6 maj – bilans handlowy w Australii za marze c, prognoza -2900 m ln AUD wobe c -3289 mln AUD  6 maj – de cyzja R BA w sprawie stóp procentowych, prognoza 7,25% w...

Bardziej szczegółowo

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF decyzji o podwyżce stóp procentowych w USA, która po piątkowej sesji przewidywana jest dopiero na styczeń 2009 roku, gdy ma dojść do podwyż ki stóp o 25 punktów bazowych. Dla rynków finansowych, a ...

Bardziej szczegółowo

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF udany mając na uwadze rosnący eksport. Jeśli tak będzie, to znak, ż e nie zawsze wysokie stopy procentowe idą w parze ze spowolnieniem gospodarczym.

Bardziej szczegółowo