Regulamin I Szaradziarskich Mistrzostw PrzemyśIa

Transkrypt

Regulamin I Szaradziarskich Mistrzostw PrzemyśIa
Regulamin
I SzaradziarskichMistrzostw PrzemyśIa
- 2007
I. Ustaleniaogólne
1.w I SzarądziarskichMistrzostwachPrzemyśla
biorąudziałosoby,które do dnia
Alw 6, Qgosiły swój udział.
punktowanych
2.Udział w mistrzostwachpolegana indywidualnymrozwią.zywaniu
zadań,jednakowych dla wszystkich uczesfrrików.Zestaw zadafii arkusz rozwiązań przygotowanezostałyptzez członkówPrzemyskiegoKlubu Szaradzistów
r
,,Przemek".
3. PrzemyskiKlub Szaradzistów,,Przemek',vtyznaczajurymistrzów. Do obowią.zków jury na|eryw szczegó|ności:
nadzornadptzebiegiemmistrzostw,sprawprac
dzenie
konkursowychi ogłoszeniewyników mistrzostw' W swych pracach
jury jest zobowią-zanedo ścisłego
ptzesttzeganiaregularninu.
4. o kolejnościzajętychmiejsc decydujeliezba zdobytychpunktów.W przypadku
remisu dodatkowymkryteriumjest uzyskanie większej |iczby punklów w zadaniach wyiej punktowanych.
5. Wszystkiekwestiespornei reklamacje,w tym kwestienie ujętew niniejsąm
regulaminie, rozsttzyga jury mistrzostw.
6. Przęwodniczącemujury przysługujeprawo dyskwalifftacji uczestnikamistrzostw,
który rie ptzestrzegaregulaminulub zaMóca ich przebieg.Fakt tenjury odnotowuje w protokolemistrzostwwrazz podaniemuzasadnięnia.Zdyskwalifikowany
uczestnik mistrzostwobowią7anyjest do natychmiastowegoopuszczeniasali'
II. Przekazanieprac konkursowychuczestnikommistrzostw
1. Kazdy z uczestników otrzymujeidentycanyzestaw zadan.Niezwłocmie po
jest do jego podpisaniaswoim imieotrzymaniuzestawuuczęstnikzobowią-zany
niem i nazwiskiem. Do każdegozestarfurozdawanesąptzez organizatorów
czystekańki pomocnicze.
2. Zestavtykonkursowepozostałew wyniku niestawieniasię uczestnikamistrzostw
pozostają u przewodniczącegoj ury.
III.Rozrvią7ryrwanie
zadańkonkursowych
.
1. Uczestnicymistrzostwrozwąn,fiąottzymartyzęstawzadańw czasie ĄŁaywwn
Jury nie dopgszczadp udziałuw mistrzostwachuczestnika,który spóźnisię więcej
ruż 15 mińut od chwili rozdatiazestawu zadail.
2' W trakcie rozwiąpywania zadalruczestnikommistrzostwzabraniasię:
a) korzystaniaze słowników,encyklopedii,uprzednio sporunr1rorrych
notatek,
b) uĘwania telefonów komórkowych, laptopów itp.,
c) porozumiewaniasię między sob6 w tym jakiegokolwiek przekarywaria
lub udostpniania prac konkursowychlub kartek pomocniczych,
d) palenia Ęńoniu,
e) opuszczaniasali mistrzostw przedoddaniempracy konkursowej,
f) odstępowaniaod swegostolikabezzgody jlxy,

Podobne dokumenty