bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy

Transkrypt

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy
-IGŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2003 r.
Część II
WARSZAWA 2005
- II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel./fax: (0-22) 642-19-27
e-mail: [email protected]
Pod redakcją
Jolanty Gawron, Anny Paszek
Opracował zespół w składzie:
Lidia Ciecierska, Alina Kulesza, Anna Radwańska,
Grażyna Włosek, Ewa Wyglądała
Indeks:
Alina Kulesza
Ewa Wyglądała
Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 1400/05 Format A5. Nakład 180 egz.
- III -
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Część II
- IV BIBLIOGRAPHIE OEKONOMISCHER
UND SOZIALER PROBLEME DER ARBEIT
Polnische Literatur für die Jahre 2003
BIBLIOGRAPHY OF ECONOMIC AND
SOCIAL PROBLEMS OF LABOUR
Polish literature published in 2003
BIBLIOGRAPHIE DES PROBLEMES
ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU TRAVAIL
Littérature polonaise publiée en 2003
БИБЛИОГРАФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ТРУДА
Польская литература за 2003 год
-V-
Część II
SPIS TREŚCI
VII. PRAWO PRACY
1.
2.
3.
4.
Zagadnienia ogólne .....................................................................................
Ustawodawstwo pracy różnych zawodów i stanowisk ...............................
Układy zbiorowe pracy. Regulaminy .........................................................
Międzynarodowe prawo pracy ...................................................................
a. Międzynarodowa Organizacja Pracy ......................................................
b. Unia Europejska .....................................................................................
c. Umowy bilateralne między Polską a innymi krajami .............................
5. Świadczenie pracy ......................................................................................
a. Zagadnienia ogólne .................................................................................
b. Stosunek pracy z umowy o pracę. Nawiązanie i rozwiązanie
stosunku pracy.........................................................................................
c. Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania i wyboru ............
d. Spółdzielczy stosunek pracy ...................................................................
e. Świadczenie pracy na podstawie innej niż stosunek pracy .....................
6. Zagadnienia prawne bhp .............................................................................
7. Czas pracy. Praca w godzinach nadliczbowych .........................................
8. Dyscyplina pracy. Absencja .......................................................................
9. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe .................................................
10. Ochrona pracowników szczególnie chronionych ........................................
11. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników .......................................
a. Odpowiedzialność służbowa i porządkowa ............................................
b. Odpowiedzialność majątkowa ................................................................
c. Odpowiedzialność karna .........................................................................
d. Odpowiedzialność cywilna .....................................................................
12. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych ........
13. Obsługa socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników ..........................
14. Wynagrodzenie za pracę .............................................................................
a. Zagadnienia ogólne ................................................................................
b. Fundusz płac i dyscyplina płac ...............................................................
c. Premiowanie ...........................................................................................
d. Roszczenia zarobkowe, suspensyjne i deputatowe .................................
e. Dodatki i dopłaty do płacy zasadniczej ..................................................
f. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników
w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej .............
g. Świadczenia wyrównawcze ....................................................................
h. Nagrody pracownicze .............................................................................
i. Odprawy emerytalne i rentowe ...............................................................
j. Odprawy pośmiertne ...............................................................................
359
367
380
384
384
385
391
393
393
412
424
424
428
445
452
453
458
464
464
465
467
467
469
477
481
481
489
489
490
494
496
506
509
511
512
- VI VIII. PŁACE
1. Zagadnienia ogólne .....................................................................................
a. W Polsce ... ..............................................................................................
b. W świecie ...............................................................................................
2. Kształtowanie środków na wynagrodzenia .................................................
3. Proporcje i struktura płac ............................................................................
4. Wartościowanie pracy ................................................................................
5. Systemy płac ...............................................................................................
6. Płace w poszczególnych działach, gałęziach gospodarki narodowej
i zawodach .................................................................................................
513
513
514
515
515
516
516
520
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Zagadnienia ogólne .....................................................................................
a. W Polsce .................................................................................................
1/ Problemy ogólne systemu ..................................................................
2/ Obowiązki płatników składek ............................................................
3/ Finansowanie ubezpieczeń. Składki ..................................................
4/ Umowy międzynarodowe ..................................................................
b. W świecie ...............................................................................................
2. Ubezpieczenia społeczne ............................................................................
a. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe ......................................................
b. Ubezpieczenie chorobowe ......................................................................
1/ Zasiłek chorobowy ............................................................................
2/ Zasiłek macierzyński .........................................................................
3/ Zasiłek porodowy ..............................................................................
4/ Zasiłek opiekuńczy ............................................................................
5/ Zasiłek wyrównawczy .......................................................................
6/ Świadczenie rehabilitacyjne ..............................................................
c. Ubezpieczenie wypadkowe ....................................................................
d. Zasiłek pogrzebowy ...............................................................................
3. Ubezpieczenie zdrowotne ...........................................................................
4. Ubezpieczenie różnych grup społecznych ..................................................
a. Ubezpieczenie społeczne szczególnych grup pracowniczych .. ..............
b. Ubezpieczenie społeczne rolników ........................................................
c. Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą ................
d. Ubezpieczenie zleceniobiorców i osób wykonujących
pracę nakładczą .....................................................................................
e. Ubezpieczenie twórców ..........................................................................
f. Ubezpieczenie osób duchownych ...........................................................
g. Ubezpieczenie migrantów i osób zatrudnionych za granicą ...................
5. Świadczenia na wypadek bezrobocia .........................................................
a. Zasiłek dla bezrobotnych ........................................................................
b. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne ...................................................
c. Inne świadczenia finansowane z Funduszu Pracy ..................................
522
522
522
532
537
548
549
553
553
570
570
573
575
575
576
583
583
589
589
591
595
596
596
596
597
597
598
600
- VII 6. Świadczenia z funduszy publicznych .........................................................
a. Zasiłek rodzinny .....................................................................................
b. Zasiłek pielęgnacyjny .............................................................................
c. Zasiłek wychowawczy ............................................................................
d. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ............................................
e. Świadczenia dla osób represjonowanych ................................................
7. Otwarte fundusze emerytalne .....................................................................
8. Pracownicze programy emerytalne .............................................................
9. Pomoc społeczna ........................................................................................
a. Zagadnienia ogólne .................................................................................
b. Świadczenia pieniężne ............................................................................
c. Pomoc rzeczowa .....................................................................................
d. Placówki opiekuńcze ..............................................................................
600
600
602
604
605
606
607
612
613
613
616
617
618
X. WARUNKI BYTU LUDNOŚCI
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej .....................................................
a. W Polsce .................................................................................................
b. W świecie ...............................................................................................
2. Stopa życiowa .............................................................................................
a. W Polsce .................................................................................................
b. W świecie ...............................................................................................
3. Dochód narodowy .......................................................................................
a. Podział dochodu narodowego .................................................................
b. Dochody ludności ...................................................................................
c. Podatek od dochodów .............................................................................
d. Fundusz spożycia ....................................................................................
1/ Zagadnienia ogólne ............................................................................
2/ Spożycie społeczne ............................................................................
3/ Spożycie indywidualne ......................................................................
4. Działalność socjalno-bytowa zakładów pracy ............................................
5. Koszty utrzymania ......................................................................................
6. Budżety rodzinne ........................................................................................
7. Warunki mieszkaniowe ..............................................................................
8. Sport, turystyka, wczasy .............................................................................
9. Budżet czasu. Czas wolny od pracy ............................................................
619
619
630
633
633
642
643
643
646
647
652
652
653
655
656
657
658
658
659
659
XI. ZWIĄZKI ZAWODOWE
1. Związki zawodowe – organizacje pracodawców – państwo .......................
a. Zagadnienia ogólne .................................................................................
1/ W Polsce ............................................................................................
2/ W świecie ...........................................................................................
660
660
660
664
- VIII b. Negocjacje i porozumienia zbiorowe .....................................................
c. Spory zbiorowe .......................................................................................
d. Procedury pojednawcze. Arbitraż ...........................................................
e. Strajki. Lokauty. Protesty. Bojkoty ........................................................
2. Związki zawodowe a udział w zarządzaniu ................................................
3. Historia i działalność poszczególnych związków zawodowych oraz central
i federacji związkowych .............................................................................
666
667
668
669
670
670
XII. SAMORZĄD PRACOWNICZY
1. Zagadnienia ogólne .....................................................................................
2. Udział samorządu pracowniczego i załóg w zarządzaniu ...........................
3. Samorząd pracowniczy w poszczególnych zakładach pracy.
Samorząd zawodowy ..................................................................................
4. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw ..........................................
674
674
675
676
XIII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne ...................................................................................
2. Organizacja i normowanie pracy ................................................................
3. Zatrudnienie ................................................................................................
4. Wydajność pracy ........................................................................................
5. Ochrona zdrowia i pracy .............................................................................
6. Płace ...........................................................................................................
7. Zabezpieczenie społeczne ...........................................................................
8. Warunki bytu ludności ................................................................................
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy ..............................................
10. Przekształcenia własnościowe ....................................................................
680
682
682
694
695
697
702
711
711
XIV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
Bibliografia bibliografii ....................................................................................
711
Indeks alfabetyczny ..........................................................................................
Wykaz ważniejszych haseł przedmiotowych ....................................................
733
799
- IX CONTENTS
Part II
VII. LABOUR LAW
1.
2.
3.
4.
General questions .......................................................................................
Legislation in various occupations .............................................................
Collective agreements. Regulations ............................................................
International labour legislation ...................................................................
a. International Labour Organization ..........................................................
b. European Union ......................................................................................
c. Bilateral agreements ...............................................................................
5. Contract of employment .............................................................................
a. General problems ....................................................................................
b. Contract of employment .........................................................................
c. Contract of employment on the ground of appoint or choice to a post ...
d. Co-operative contract of employment ....................................................
e. Work on the ground other than contract of employment ..... ...................
6. Legislation concerning occupational safety ................................................
7. Hours of work. Overtime work ...................................................................
8. Work discipline. Absenteeism ....................................................................
9. Leave regulations ........................................................................................
10. Special workers protection ..........................................................................
11. Liability of employers and employees ........................................................
a. Discipline liability of employees ............................................................
b. Financial liability ...................................................................................
c. Penal liability .........................................................................................
d. Civil liability ..........................................................................................
12. Judgments concerning employment contracts and social security ..............
13. Social and cultural services for employees .................................................
14. Legal aspects of wages ...............................................................................
a. General questions ....................................................................................
b. Wage fund and wage discipline ..............................................................
c. Bonuses ...................................................................................................
d. Wage claims ...........................................................................................
e. Wage allowances ....................................................................................
f. Wages in various occupations and branches ...........................................
g. Compensation benefits ...........................................................................
h. Employee pay awards .............................................................................
i. Pension's allowances ...............................................................................
j. Death allowances .....................................................................................
359
367
380
384
384
385
391
393
393
412
424
424
428
445
452
453
458
464
464
465
467
467
469
477
481
481
489
489
490
494
496
506
509
511
512
-XVIII. WAGES
1. General questions .......................................................................................
a. In Poland .................................................................................................
b. In the world ............................................................................................
2. Wage planning ............................................................................................
3. Wage structure ............................................................................................
4. Work assessment ........................................................................................
5. Wage systems .............................................................................................
6. Wages in various branches and occupations ...............................................
513
513
514
515
515
516
516
520
IX. SOCIAL SECURITY
1. General questions .......................................................................................
a. In Poland .................................................................................................
1/ General problems of social security system .......................................
2/ Employers duties concerning social security ......................................
3/ Social security financing. Contributions .............................................
4/ Social security international agreements ............................................
b. In the world ............................................................................................
2. Social insurance ..........................................................................................
a. Pension insurance ...................................................................................
b. Sick insurance ........................................................................................
1/ Sickness benefit .................................................................................
2/ Maternity benefit ...............................................................................
3/ Childbirth allowance ..........................................................................
4/ Constant attendance allowance ..........................................................
5/ Rehabilitation training allowance ......................................................
6/ Rehabilitation benefit .........................................................................
c. Accident insurance .................................................................................
d. Funeral grant ..........................................................................................
3. Health insurance .........................................................................................
4. Social insurance schemes for different branches ........................................
a. Schemes for special groups of employees ..............................................
b. Social insurance of farmers ....................................................................
c. Social insurance of self employed ..........................................................
d. Social insurance of agents ......................................................................
e. Social insurance of artists .......................................................................
f. Social insurance of clergymen ................................................................
g. Social insurance of migrants ...................................................................
5. Benefits for unemployed .............................................................................
a. Unemployment benefit ...........................................................................
b. Pre-retired benefits .................................................................................
c. Other benefits financed by Employment Fund .......................................
522
522
522
532
537
548
549
553
553
570
570
573
575
575
576
583
583
589
589
591
595
596
596
596
597
597
598
600
- XI 6. Allowances from social funds .....................................................................
a. Family benefit .........................................................................................
b. Nursing benefit .......................................................................................
c. Parental benefit .......................................................................................
d. Allowances from Alimony Fund ............................................................
e. Allowance for forced labour ...................................................................
7. Pension funds ..............................................................................................
8. Occupational pension schemes ...................................................................
9. Social assistance .........................................................................................
a. General problems ....................................................................................
b. Social benefits in cash ............................................................................
c. Material aid .............................................................................................
d. Social services ........................................................................................
600
600
602
604
605
606
607
612
613
613
616
617
618
X. LIVING CONDITIONS
1. General problems of social policy ..............................................................
a. In Poland .................................................................................................
b. In the world ............................................................................................
2. Standard of living .......................................................................................
a. In Poland .................................................................................................
b. In the world ............................................................................................
3. National income ..........................................................................................
a. Distribution of the national income ........................................................
b. Incomes ..................................................................................................
c. Income tax ..............................................................................................
d. Consumption ..........................................................................................
1/ General questions ..............................................................................
2/ Social consumption fund ...................................................................
3/ Individual consumption fund .............................................................
4. Social activity in enterprises .......................................................................
5. Living costs ................................................................................................
6. Family budgets ...........................................................................................
7. Housing conditions .....................................................................................
8. Sport, tourism and leisure ...........................................................................
9. Time budget. Rest period ............................................................................
619
619
630
633
633
642
643
643
646
647
652
652
653
655
656
657
658
658
659
659
XI. TRADE UNIONS
1. Trade unions – employers' organizations – government .............................
a. General questions ....................................................................................
1/ In Poland ............................................................................................
2/ In the world ........................................................................................
660
660
660
664
- XII b. Negotiations and collective agreements .................................................
c. Labour disputes .......................................................................................
d. Conciliatory procedures. Arbitration ......................................................
e. Strikes. Lock-outs. Boycotts ...................................................................
2. Trade unions and participation in management ..........................................
3. History and activity of trade unions in various branches ............................
666
667
668
669
670
670
XII. WORKERS' SELF MANAGEMENT
1.
2.
3.
4.
General questions .......................................................................................
Workers' participation in management .......................................................
Workers' self management in enterprises ...................................................
Property transformations in enterprises ......................................................
674
674
675
676
XIII. LABOUR STATISTICS
1. General questions .......................................................................................
2. Organization and standarization of work ....................................................
3. Employment ...............................................................................................
4. Labour productivity ....................................................................................
5. Health and work protection ........................................................................
6. Wages .........................................................................................................
7. Social security ............................................................................................
8. Living conditions ........................................................................................
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy ..............................................
10. Property transformations ............................................................................
680
682
682
694
695
697
702
711
711
XIV. BIBLIOGRAPHY OF BIBLIOGRAPHIES
Bibliography of bibliographies .........................................................................
711
The alphabetical index ......................................................................................
The subject entries register ...............................................................................
733
799
- 359 -
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne
2190. CZY statut jest źródłem prawa / Krystyna Hajduk-Popławska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 32, s. 26-27.
Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że statut stanowi źródło prawa
pracy.
2191. ELEMENTY prawa pracy / Andrzej Marian Świątkowski. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003. - 284 s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 284.
- ISBN 83-7334-254-0.
2192. GODNOŚĆ człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne : księga
jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw
Obywatelskich / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. - Warszawa : Biuro
RPO, 2003. - 255 s. ; 24 cm.
M.in. godność człowieka a prawo pracy.
Z treści: - Romer Teresa: Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej
(s. 59-83). - Wichrowska-Janikowska Elżbieta: Praca a godność człowieka (s. 85-95).
- Seweryński Michał: Kontraktualizacja stosunków pracy i jej wpływ na ochronę praw
pracowników (s. 97-115). - Zieliński Tadeusz: Nowe emerytury - kres zabezpieczenia
społecznego ludzi starych (s. 117-129). - Zelwiański Ryszard: Prawo podatnika do
stabilnego prawa podatkowego (s. 161-172). - Bulenda Teodor, Musidłowski Ryszard,
Zagórski Janusz: Konstytucyjne wolności i prawa socjalne osób uwięzionych i ich
urzeczywistnianie (s. 197-233). - Trzciński Janusz: Prawa socjalne w przyszłej Konstytucji Europejskiej. Zarys problematyki (s. 235-239).
2193. KODEKS pracy / [red. Tomasz Kusyk]. - Stan na 1 stycznia 2003 r.
- Warszawa ; Poznań : "Iuris", 2003. - 196 s. ; 15 cm. - ISBN 83-89363-06-2.
2194. KODEKS pracy : aktualny tekst ujednolicony / oprac. Maria Łajeczko. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003. - 197 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 143). - ISBN 83-88616-32-3.
- 360 2195. KODEKS pracy : edycja 2003 / Krzysztof Walczak. - Stan prawny
1 stycznia 2003 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. - 608 s. ; 20 cm. - ISBN
83-7247-612-8.
2196. KODEKS pracy : komentarz / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. Wyd. 3. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. - XXXVI, 559 s. ; 20 cm. - (Krótkie
Komentarze Becka). - ISBN 83-7387-031-8.
2197. KODEKS pracy : komentarz / Ryszard Celeda [i in.] ; pod red.
Tadeusza Zielińskiego. - Wyd. 3 uaktual. i rozsz. - Warszawa : Dom Wydaw.
ABC, 2003. - 1395 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7284-867-X.
2198. KODEKS pracy : komentarz / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof
Rączka, Jacek Skoczyński ; pod red. Zbigniewa Salwy. - Wyd. 5, stan prawny na dzień 1 lutego 2003 r. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003. 875 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7334-173-0.
2199. KODEKS pracy : komentarz / Jerzy Wratny. - Warszawa :
C. H. Beck, 2003. - 687 s. ; 20 cm. - Err. - (Komentarze Becka). - ISBN
83-7247-709-4.
2200. KODEKS pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; aut.
Grzegorz Goździewicz [i in.]. - Wyd. 3. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. XVII, 1124 s. ; 24 cm. - (Duże Komentarze Becka). - ISBN 83-7247-646-2.
2201. KODEKS pracy : komentarz, orzecznictwo, akty wykonawcze,
skorowidz / Adam Stefaniak. - Wyd. 9. - Warszawa ; Łomianki : "AJP Partners", 2003. - 776 s. ; 25 cm. - ISBN 83-89138-02-6.
2202. KODEKS pracy : komentarz : orzecznictwo, skorowidz rzeczowy /
Józef Iwulski, Walerian Sanetra. - Wyd. 3 poszerz. i uaktual., stan prawny na
1 września 2003 r. - Warszawa : "Librata", 2003. - 959 s. ; 25 cm. - ISBN
83-87271-29-2.
2203. KODEKS pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. - Wyd. 3, stan prawny na
- 361 23 stycznia 2003 r. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 881 s. ; 21 cm. (Komentarze Zakamycza). - ISBN 83-7333-196-4.
2204. KODEKS pracy : podstawowe przepisy wykonawcze do kodeksu pracy. T. 1. - Wyd. 7 zm. i popr., stan prawny : styczeń 2003 r. – Warszawa ; Zielona Góra : "Univers", 2003. - 220 s. ; 25 cm. - (Kodeks Pracy). ISBN 83-86945-08-7.
2205. KODEKS pracy : przepisy wykonawcze i związkowe, komentarz,
orzecznictwo Sądu Najwyższego, skorowidz. - Wyd. 14 zm., rozsz., stan
prawny na dzień 1 stycznia 2003 r. - Zielona Góra : Pol. Tow. Ekon., 2003. 568 s. ; 25 cm. - ISBN 83-87193-64-X.
2206. KODEKS pracy 2003 z komentarzem / "Gazeta Prawna". - Stan
prawny na dzień 1 stycznia 2003 r. - Warszawa : INFOR, 2003. - 160 s. ; 20 cm.
2207. KODEKS pracy z komentarzem / oprac. Wojciech Muszalski
[i in.]. - Wyd. 8 uaktual, stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r. - Gdańsk :
ODiDK, 2003. - 597 s. ; 24 cm. - ISBN 83-71877-46-3.
2208. KODEKS pracy z przepisami wykonawczymi / wprow. Maria Teresa Romer. - Wyd. 3 zm., według stanu prawnego na dzień 1 lutego
2003 r. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003. - 468 s. ; 24 cm. ISBN 83-7334-171-4.
2209. KODEKS pracy ze skorowidzem / [red. Katarzyna Świerk-Bożek].
- Wyd. 2, stan prawny na 23 stycznia 2003 r. - Kraków : "Zakamycze", 2003.
- 262, [1] s. ; 15 cm. - ISBN 83-7333-206-5.
2210. KODYFIKACJA prawa pracy : wątpliwości i dylematy / Tadeusz
Zieliński // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 11, s. 4-8.
2211. KOMENTARZ do Kodeksu pracy / Andrzej Marian Świątkowski
= poz. 2142/02.
Rec.: Daniłowicz Joanna, Stangreciak Dorota // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 3,
s. 27-29 ; Ćwiertniak Bolesław Maciej // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 7, s. 45-46.
- 362 2212. LIBERALIZACJA prawa pracy i jej granice / Ludwik Florek //
Państ. Prawo. - 2003, R. 58, z. 12, s. 3-18.
MOLESTOWANIE seksualne nie jest bezkarne / K. Barska = poz. 1803.
M.in. kodeks pracy i prawo unijne o molestowaniu.
2213. NOWE porozumienia z pracownikami w Kodeksie pracy / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 2, s. 12-15.
Sytuacja finansowa pracodawcy może spowodować czasowe zawieszenie pozakodeksowych przepisów prawa pracy. Ocena, czy faktycznie pracodawca znalazł się
w takiej sytuacji finansowej będzie należeć do pracodawcy i reprezentacji pracowników
zawierających porozumienie. Takie rozwiązanie dopuszcza art. 9 kp z 26.07. 2002 r.
2214. OCHRONA miejsc pracy / Ludwik Florek // Zarz. Zasob. Ludz. 2003, nr 3/4, s. 45-56.
W prawie pracy.
2215. PODSTAWOWE dylematy związane z rozwojem prawa pracy
w okresie transformacji ustrojowej / Małgorzata Gersdorf // Pr. Zabezp. Społ.
- 2003, nr 5, s. 2-8.
2216. PODSTAWOWE zagadnienia prawa pracy / Katarzyna Anna Mak ;
Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie. - Szczecin : PTE, 2003. - 72 s. ; 24 cm. - Bibliogr. ISBN 83-87249-32-7.
2217. PODSTAWY prawa pracy / Zbigniew Salwa. - Wyd. 2. - Warszawa :
Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003. - 251 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7334-176-5.
2218. POLISH labour code : bilingual edition polish-english / tł. Katarzyna Michałowska. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. - 229 s. ; 20 cm. - ISBN
83-7387-067-9.
2219. POLSKIE prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski. - Warszawa :
Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003. - 592 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 579-582. ISBN 83-7334-250-8.
- 363 2220. PRACODAWCO! Pamiętaj! : poradnik pracodawcy / Marek Gałusza, Gerard Winczakiewicz. - Wyd. 18. - Tarnobrzeg ; Radom : "Tarbonus",
2003. - [2], 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88768-82-4.
Toż: Wyd. 19. - 197 s. - ISBN 83-88768-91-3.
2221. PRACOWNICY : praktyczny poradnik dla pracodawcy / Marcin
Aszyk, Bjorn Lunden. - Gdańsk : BL Info Polska, 2003. - 274 s. ; 22 cm. ISBN 83-89537-20-6.
2222. PRAWO do pracy - problem konstytucyjny / Tadeusz Zieliński //
Państ. Prawo. - 2003, R. 57, z. 1, s. 3-16.
2223. PRAWO pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. - Wyd. 5 zm.
i zaktual. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. - XIX, 359 s. ; 24 cm. - (Podręczniki Prawnicze). - ISBN 83-7247-728-0.
2224. PRAWO pracy : akty wykonawcze : komentarz : suplement / aut.
Krzysztof Walczak ; red. Wojciech Muszalski, K. Walczak. - Warszawa :
C. H. Beck, 2003. - XI, 112 s. : 20 cm. - (Komentarze Becka). - ISBN
83-7387-070-9.
2225. PRAWO pracy : zbiór przepisów / oprac. Piotr Górny. - Warszawa :
CeDeWu, 2003. - 472 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87885-47-9.
2226. PRAWO pracy a bezrobocie / red. nauk. Ludwik Florek, Monika
Latos-Miłkowska. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2003. - 233 s. ; 21 cm. ISBN 83-7284-800-9.
Treść: Florek L.: Ochrona miejsc pracy a interesy pracowników, pracodawców
i bezrobotnych (s. 11-24). - Hajn Zbigniew: Ochrona miejsc pracy a interes pracodawców (s. 25-34). - Oleksyn Magdalena: Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu
pracy (s. 35-59). - Latos-Miłkowska M.: Telepraca jako sposób upowszechniania
zatrudnienia (s. 60-73). - Dzienisiuk Dorota: Zmiana warunków pracy lub płacy
a ochrona interesów pracowników, pracodawców i bezrobotnych (s. 74-103). - Cudowski Bogusław: Zbiorowe zawieszenie treści umownych stosunków pracy (s. 104128). - Sanetra Walerian: Bezrobocie jako zagadnienie prawa pracy (s. 129-151). Sierocka Iwona: Świadczenia przedemerytalne (s. 152-171). - Pisarczyk Łukasz:
- 364 Naprawienie szkody poniesionej przez pracownika wskutek wadliwego rozwiązania
umowy o pracę przez pracodawcę (s. 172-208). - Leszczyńska Anna: Wykonanie
orzeczenia przywracającego pracownika do pracy - wybrane problemy (s. 209-230).
2227. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. Wyd. 7 uaktual., stan prawny na dzień 31 grudnia 2002 roku. - Warszawa :
Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003. - 393 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7334-162-5.
2228. PRAWO pracy i zabezpieczenia społecznego / Krzysztof Kolasiński. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. 452 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7285-163-8.
2229. PRAWO pracy, ubezpieczenia społeczne : zbiór ujednoliconych
przepisów. - Stan prawny - 12 luty 2003. - Warszawa : AD. Drągowski,
2003. - 284 s. ; 30 cm. - ISBN 83-87924-76-8.
2230. PRAWO pracy w praktyce i teorii / Przemysław Banasik. - Gdańsk :
Sci. Publ. Group, 2003. - 212 s. ; 24 cm. - ISBN 83-919886-0-0.
PRÓBA umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu postanowień
umów o pracę w polskim porządku prawnym / M. Gersdorf = poz. 2421.
2231. PUŁAPKI w prawie pracy / [aut.] Iwona Jackowska, Małgorzata
Jankowska, Tomasz Zalewski. - Warszawa : INFOR, 2003. - 157 s. ; 21 cm.
WSZYSTKO o prawie pracy i BHP w 2003 r. / oprac. R. Maciejewska =
poz. 2698.
Bibliografia dot. prawa pracy (poz. 4464, 4466, 4470).
___________________
Nowelizacja prawa pracy
2232. CO nowego w prawie pracy w 2004 roku? // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 50, dod. 32 s.
Zmiany kodeksowe, zwolnienia grupowe, ubezpieczenia społeczne.
- 365 2233. KALENDARIUM zmian w kodeksie pracy / oprac. Bogdana Zagórska-Makarewicz. [Pocz. = poz. 2165/02]. - Cz. 2-3 // Inspektor Pr. - 2003,
nr 1/2, s. 22-23, tab. ; nr 6, s. 23, tab.
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. - Cz. 2. Zmiany od 1 stycznia 2003 r. ; Cz. 3. Zmiany od 1 lipca 2003 r.
2234. KODEKS pracy : wyjaśniamy wątpliwości / Łukasz Pisarczyk //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 2, s. 5-7.
2235. KODEKS pracy po zmianach / Ewa Brożyna // Prawo Eur. - 2003,
nr 2, 63-65, il.
2236. KODEKS pracy po zmianach / Elżbieta Wichrowska-Janikowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 4, Kompendium Kadrowe, 32 s.
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, nr 135,
poz. 1146).
2237. KODEKS pracy po zmianach od 1 lipca 2003 r. / Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 2, s. 3-11.
2238. KODEKS pracy - zmiany od 1 stycznia / Artur Malinowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 1, s. 10-11.
2239. KORZYSTNIE dla pracowników / oprac. AD // Unia Eur. - 2003,
nr 10, s. 19-21.
Omów. projektu nowelizacji kodeksu pracy.
2240. MODELE prawodawstwa pracy a nowelizacja kodeksu pracy /
Andrzej Patulski // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 29-44 bibliogr.
2241. NOWELIZACJA kodeksu pracy / Krzysztof Rączka // Pr. Zabezp.
Społ. - 2003, nr 10, s. 2-7.
Omów. projektu nowelizacji kodeksu pracy.
- 366 2242. PROJEKTY zmian w kodeksie pracy / Małgorzata Jankowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 177, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-5.
Konsekwencje dla pracodawców i pracowników nowelizacji kodeksu pracy przygotowywanej w sejmie.
2243. SPRAWOZDANIE z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych / Edyta Bielak, Arleta
Nerka // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 10, s. 8-13.
Przedmiotem obrad były dwa tematy: granice liberalizacji prawa pracy oraz
problemy zabezpieczenia społecznego. Łódź, 28-30 maja 2003 r.
2244. STATUS pracowniczy a zmiany w prawie pracy // Nowy Tyg. Pop.
- 2003, nr 50/52, Przegląd Wydarzeń Związkowych, nr 12, s. 7-16.
2245. SYMPOZJUM w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica : "Tendencje i główne kierunki zmian w polskim prawie pracy" / Lilianna Kluska //
Not. Płoc. - 2003, nr 3, s. 55-57.
2246. UWAGA! Zmiany w Kodeksie pracy / Aleksandra Nowak, Adam
Suda // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 47, s. 8-10.
Omów. nowelizacji uchwalonej przez Sejm 14 października 2003 r.
2247. Z JAKIM Kodeksem [pracy] do Unii [Europejskiej] / Alicja
Dołowska // Tyg. Solidar. - 2003, nr 30, s. 8-9, il.
O wprowadzeniu zmian w Kodeksie pracy.
2248. ZNOWELIZOWANY kodeks pracy - szansa na większą elastyczność / Jacek P. Męcina // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 9-27
bibliogr.
Najistotniejsze, zdaniem autora, zmiany w prawie pracy (1989-2001) oraz
refleksje nad dotychczasowym i dalszym rozwojem tej dziedziny prawa w kontekście rynku pracy, warunków rozwoju polskich firm oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
___________________
- 367 2249. USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zm. ustawy - Kodeks
pracy oraz o zm. niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2003, nr 213, poz. 2081.
Omów.: Semenowicz Anna // Nowe Ubezp. - 2003, nr 23, dod. Vademecum "Nowych Ubezpieczeń", 24 s.
2. Ustawodawstwo pracy różnych
zawodów i stanowisk
Agenci ubezpieczeniowi
2250. NASI agenci w Unii, agenci unijni w Polsce / Andrzej Chróścicki //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 22, s. 25.
Wykonywanie zawodu agenta ubezpieczeniowego na tle obowiązujących przepisów.
2251. STATUS agenta / Andrzej Chróścicki // Nowe Ubezp. - 2003,
nr 19, s. 18-22.
Nadto: Nowe oblicze agenta ubezpieczeniowego / Małgorzata Capik, Maciej
Capik // Rzeczpospolita. - 2003, nr 134 : 10.06, dod. Prawo co Dnia, s. 3. - Omów.
zmian w ustawie dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego, wchodzących w życie
1 stycznia 2004 r.
Bibliotekarze
2252. STATUS bibliotekarzy w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym / Elżbieta Golec-Nycz // Atest. - 2003, nr 8, s. 16-17.
Ocena pozycji bibliotekarzy w świetle projektu nowej ustawy na tle porównawczym prawa dotychczas obowiązującego.
Biegli rewidenci
2253. AUTONOMIA i etyka biegłego rewidenta / Elżbieta PogodzińskaMizdrak // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 633, s. 51-60, tab. bibliogr.
summ.
- 368 Farmaceuci
2254. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu odbywania rocznej praktyki
w aptece // Dz. U. - 2003, nr 5, poz. 59.
2255. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie
niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle
określonych czynności ze względu na stan zdrowia // Dz. U. - 2003, nr 27,
poz. 232.
Orzekanie o prawie do wykonywania zawodu farmaceuty.
2256. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów // Dz. U. - 2003, nr 65, poz. 612.
Funkcjonariusze celni
2257. USTAWA z dnia 23 kwietnia 2004 r. o zm. ustawy - Kodeks celny
oraz o zm. ustawy o Służbie Celnej // Dz. U. - 2003, nr 120, poz. 1122.
2258. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r.
sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar
dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych // Dz. U. - 2003,
nr 156, poz. 1520.
Funkcjonariusze ochrony państwa
2259. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych // Dz. U. - 2003, nr 139, poz. 1326.
2260. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego
2003 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji
- 369 Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej // Dz. U. - 2003, nr 41, poz. 349. *
z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji // Tamże, nr 52, poz. 453.
2261. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia
2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2003, nr 88, poz. 809.
zm. z dnia 9 lipca 2003 r. // Tamże, nr 122, poz. 1147.
2262. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2003 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy Agencji
Wywiadu do dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 86,
poz. 795.
2263. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania
służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 86,
poz. 794.
2264. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych
zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 86, poz. 792.
zm. z dnia 9 października 2003 r. // Tamże, nr 180, poz. 1761.
2265. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2003 r.
w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe // Dz. U. - 2003, nr 95, poz. 869.
2266. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2003, nr 89, poz. 822.
- 370 2267. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca
2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego // Dz. U. - 2003, nr 120, poz. 1125.
2268. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia
2003 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do
wykonywania zadań służbowych poza Agencją // Dz. U. - 2003, nr 160,
poz. 1553.
2269. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia
2003 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003,
nr 160, poz. 1557.
2270. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 187, poz. 1824, tab.
2271. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada
2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu //
Dz. U. - 2003, nr 210, poz. 2039.
2272. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2003, nr 219, poz. 2155, tab.
Funkcjonariusze policji
2273. PODEJMOWANIE zajęć zarobkowych poza służbą w policji /
Zbigniew Salamonowicz, Marek Salamonowicz // Prz. Polic. - 2003, nr 2,
s. 51-61.
ZWOLNIENIE policjanta ze służby / A. Jasińska-Cichoń = poz. 2567.
___________________
- 371 2274. USTAWA z dnia 29 października 2003 r. o zm. ustawy o Policji //
Dz. U. - 2003, nr 192, poz. 1873.
2275. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom // Dz. U. 2003, nr 198, poz. 1932.
2276. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania
czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do
policjantów // Dz. U. - 2003, nr 198, poz. 1933.
2277. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania // Dz. U. - 2003, nr 110, poz. 1042.
Funkcjonariusze Straży Granicznej
2278. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 2003, nr 54, poz. 474,
rys. tab.
Funkcjonariusze więziennictwa
2279. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia
2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom
Służby Więziennej // Dz. U. - 2003, nr 14, poz. 143, tab.
2280. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej //
Dz. U. - 2003, nr 14, poz. 142, tab.
- 372 2281. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie delegowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do pełnienia
służby poza Służbą Więzienną // Dz. U. - 2003, nr 62, poz. 573.
2282. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 13 listopada
2003 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej // Dz. U. 2003, nr 206, poz. 2005.
Górnicy
2283. GÓRNICZE zawody regulowane w Unii Europejskiej / Piotr
Gisman // WUG. - 2003, nr 8, s. 37-38.
___________________
2284. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych // Dz. U. - 2003, nr 52,
poz. 449.
2285. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej //
Dz. U. - 2003, nr 181, poz. 1771.
Kadry pedagogiczne
2286. O NOWELIZACJI Karty Nauczyciela / Wojciech Książek //
Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 9-10.
2287. PORADNIK kadrowca : stosunek pracy nauczyciela / Kazimierz
Głód. - Gliwice : "Nowator", 2003. - 128 s. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN
83-91285-9-6.
2288. STOSUNEK pracy nauczyciela / Jolanta Strusińska-Żukowska //
Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 10, s. 3-10.
- 373 2289. SZKOLNY doradca zawodowy / Zofia Żbikowska // Nowa Eduk.
Zaw. - 2003, nr 2, s. 4-6.
_____________________
2290. USTAWA z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie
ustawy - Karta Nauczyciela // Dz. U. - 2003, nr 228, poz. 2258.
2291. OBWIESZCZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela // Dz. U. - 2003, nr 118, poz. 1112.
ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej = poz. 389.
Awans zawodowy nauczycieli (poz. 1242-1245).
Kontrolerzy skarbowi
2292. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 5 lutego 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej,
w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek // Dz. U. 2003, nr 35, poz. 292.
2293. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie zakresu i trybu składania uzupełniającego egzaminu kwalifikacyjnego dla inspektorów kontroli skarbowej // Dz. U. - 2003, nr 34,
poz. 287.
2294. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej // Dz. U. - 2003, nr 225, poz. 2232.
- 374 Marynarze
2295. USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o zm. ustawy Kodeks morski,
ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim // Dz. U. - 2003, nr 229, poz. 2277.
2296. ROZPORZĄDZENIE M i n. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich //
Dz. U. - 2003, nr 39, poz. 339.
2297. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej // Dz. U. - 2003, nr 50, poz. 427, tab.
2298. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej //
Dz. U. - 2003, nr 54, poz. 473, rys. tab.
2299. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 5 listopada
2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej // Dz. U. - 2003, nr 199,
poz. 1949.
Pracownicy samorządowi
2300. OŚWIADCZENIA majątkowe pracowników samorządowych /
Beata Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 16, s. 9-12.
Pracownicy służby leśnej
2301. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r.
w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej // Dz. U. - 2003, nr 11, poz. 123, tab.
2302. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków
Narodowych oraz oznak służbowych // Dz. U. - 2003, nr 54, poz. 475, rys.
- 375 Pracownicy służby zdrowia
2303. CZYNNOŚCI delegowane pielęgniarkom w lecznictwie zamkniętym / Arnolda Zaniewicz, Krzysztof Marczewski // Zdr. Publ. - 2002, T. 112,
nr 3, s. 326-329, tab. bibliogr. 10 poz. summ.
Znajomość przepisów prawnych regulujących zakres obowiązków wśród pielęgniarek.
KODEKS etyki lekarskiej a system prawa / J. Wyrembak = poz. 1352.
___________________
2304. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zm. ustawy o zawodzie
lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie
innych ustaw // Dz. U. - 2003, nr 90, poz. 845.
2305. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o zm. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki
i położnej // Dz. U. - 2003, nr 109, poz. 1029.
2306. USTAWA z dnia 29 października 2003 r. o zm. ustawy o zawodzie felczera // Dz. U. - 2003, nr 208, poz. 2017.
2307. ROZPORZĄDZENIE M i n. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej // Dz. U. - 2003, nr 139, poz. 1331.
2308. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 4 kwietnia
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów // Dz. U. - 2003, nr 85, poz. 784, tab.
zm. z dnia 27 listopada 2003 r. // Tamże, nr 205, poz. 1992.
2309. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. zm.
rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na
stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego
typu // Dz. U. - 2003, nr 99, poz. 918.
- 376 Rzecznicy patentowi
2310. PRACOWNICZY status rzecznika patentowego : zagadnienia wybrane / Jacek Borowicz // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 2, s. 23-31.
Zasady i formy wykonywania zawodu rzecznika patentowego, zatrudnienie aplikantów rzecznikowskich oraz nawiązywanie, ustanie i treść stosunku pracy.
Strażacy
2311. JAK zostać strażakiem / Adrianna Jasińska-Cichoń // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 34, s. 11-14.
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku służbowego ze strażakiem.
___________________
2312. USTAWA z dnia 23 stycznia 2003 r. o zm. ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej // Dz. U. - 2003, nr 59, poz. 516.
2313. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być
skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na
przeszkolenie lub na studia // Dz. U. - 2003, nr 61, poz. 546.
2314. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej
Straży Pożarnej // Dz. U. - 2003, nr 71, poz. 650.
Tłumacze
2315. WOLNY zawód dla znających języki / Arkadiusz Wudarski //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 253, s. 21.
Projekt ustawy o zawodzie tłumacza publicznego.
- 377 U r z ę d n i c y p a ń s t w o w i (administracja rządowa, służba cywilna)
2316. ADMINISTRACJA publiczna / red. nauk. Jerzy Hausner. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - 290 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 284-290. - ISBN 83-01-13901-3.
Treść: Izdebski Hubert: Badania nad administracją publiczną (s. 13-26). - Grzybowski Marian: Administracja publiczna a ład konstytucyjny (s. 27-39). - Mazur Stanisław:
Historia administracji publicznej (s. 41-62). - Mazur S.: Narodowe modele administracji
publicznej (s. 63-86). - Grochowski Mirosław: Administracja międzynarodowa i ponadnarodowa (s. 87-102). - Kornaś Jerzy: Administracja publiczna w Polsce (s. 103-143). Górniak Jarosław: Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji
publicznej (s. 145-165). - Gąciarz Janusz: Organizacja i zasady działania administracji
publicznej w Polsce (s. 167-216). - Izdebski H.: Administracja w systemie politycznym
(s. 217-230). - Długosz Dagmir: Kadry w administracji publicznej (s. 231-256). - ZirkSadowski Marek: Kontrola administracji publicznej (s. 257-283).
2317. KARIERA w służbie cywilnej / Iwona Bielecka // Nowe Ubezp. 2003, nr 15/16, s. 69-81.
Zasady i mechanizmy dostępu do służby cywilnej, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju.
2318. KONCEPCJE polskiej służby cywilnej w świetle ustaw z 1996
i 1998 r. / Jerzy Kornaś // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2001, nr 571, s. 21-38.
2319. OBOWIĄZKI zatrudnionych w służbie cywilnej : urzędnik specyficznym pracownikiem / oprac. Jarosław Żarowski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 55, s. 13-16.
2320. URZĘDNIK i biznesmen w środowisku międzynarodowym :
wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Jan Barcz. - Warszawa : Wydaw. Prawo Prakt. Gospod., 2002. - 176 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN
83-87611-31-X.
___________________
2321. USTAWA z dnia 11 grudnia 2003 r. o zm. ustawy o służbie cywilnej // Dz. U. - 2003, nr 228, poz. 2257.
- 378 2322. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 17 stycznia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk
urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych
urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących
członkom korpusu służby cywilnej // Dz. U. - 2003, nr 14, poz. 138, tab.
zm. z dnia 28 lipca 2003 r. // Tamże, nr 141, poz. 1358, tab.
2323. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej // Dz. U. - 2003, nr 96, poz. 875.
ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich = poz. 3165.
Weterynarze
2324. USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zm. ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych // Dz. U. - 2003,
nr 208, poz. 2018.
Zawody prawnicze i pracownicy sądowi
NIEKTÓRE problemy postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora /
A. Herzog = poz. 2814.
2325. PROJEKT nowej ustawy o adwokaturze - zamiast dyskusji? /
Andrzej Michałowski // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 23, s. 1086-1087.
Omów. projektu zmian ustawy o adwokaturze.
2326. STANOWISKO Prezydium NRA [Naczelnej Rady Adwokackiej]
z dnia 24 czerwca 2003 r. wobec poselskiego projektu ustawy o zm. ustawy
- 379 "prawo o adwokaturze" i niektórych innych ustaw, zwanym dalej "projektem
PiS" // Palestra. - 2003, R. 48, nr 7/8, s. 9-39.
2327. TAJEMNICA zawodowa notariusza w postępowaniu przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym / Romuald Sztyk // Rejent. - 2003,
nr 11, s. 87-112.
___________________
2328. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o zm. ustawy - Prawo
o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo
o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2003,
nr 228, poz. 2256.
2329. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych // Dz. U. - 2003, nr 67,
poz. 629.
2330. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia
2003 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury // Dz. U. - 2003, nr 99, poz. 914.
2331. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2003 r.
w sprawie aplikantów w sądach wojskowych // Dz. U. - 2003, nr 88, poz. 814.
2332. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca
2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych // Dz. U. - 2003, nr 112, poz. 1064.
2333. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego // Dz. U. - 2003, nr 143, poz. 1399, tab.
2334. ROZPORZĄDZENIE P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j
P o l s k i e j z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych
- 380 kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych
zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych // Dz. U. - 2003,
nr 169, poz. 1647.
Żołnierze
2335. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 13 stycznia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia tytułów
zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych //
Dz. U. - 2003, nr 11, poz. 120.
2336. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2003, nr 29, poz. 242.
2337. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 10 września
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych
i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej // Dz. U. 2003, nr 167, poz. 1628.
2338. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 23 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez
żołnierzy zawodowych poza granicami państwa // Dz. U. - 2003, nr 223,
poz. 2222.
Ustawodawstwo dot. kwalifikacji w poszczególnych zawodach zob.
Zatrudnienie - Kwalifikacje (poz. 1242-1308).
3. Układy zbiorowe pracy.
Regulaminy
2339. CO musi być w regulaminie [pracy] / Danuta Klucz // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 87, s. 11.
- 381 2340. DOKUMENTACJA zatrudnienia w firmie : regulamin pracy,
regulamin wynagradzania, wzory dokumentów pracowniczych. - Stan prawny listopad 2003 r. - Warszawa : INFOR, 2003. - 176 s. ; 24 cm. - (Poradnik /
INFOR). - ISBN 83-89385-29-5.
NARZĘDZIA i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 433.
Z treści: Juchnowicz M.: Partycypacja pracownicza i zakładowe układy zbiorowe.
NOWE porozumienia z pracownikami w Kodeksie pracy / R. Sadlik =
poz 2213.
Sytuacja finansowa pracodawcy może spowodować czasowe zawieszenie pozakodeksowych przepisów prawa pracy. Ocena, czy faktycznie pracodawca znalazł
się w takiej sytuacji finansowej będzie należeć do pracodawcy i reprezentacji pracowników zawierających porozumienie. Takie rozwiązanie dopuszcza art. 9 kp
z 26.07. 2002 r.
2341. NOWY regulamin wykonywania zawodu adwokata / Andrzej
Michałowski // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 8, s. 380-383.
W załączeniu Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 25.01.2003 r.
ODDZIELNE, ale identyczne w treści : negocjowanie układów zbiorowych w Grupie Żywiec SA - studium przypadku / M. Prujszczyk =
poz. 4133.
2342. ODPOWIEDZI na pytania dotyczące układu zbiorowego pracy
i regulaminu wynagradzania / Urszula Jelińska // Pracodaw. Prac. - 2003,
nr 2, s. 34-40.
2343. PODMIOTY zobowiązane do wprowadzenia regulaminu pracy //
Pracodaw. Prac. - 2003, nr 11, s. 11-19.
2344. PRZYGOTOWUJEMY regulaminy pracy / Ewa Sarnecka // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 2, wkł. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. II-VI.
- 382 2345. REGULAMIN pracy / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 45, s. 26-28.
2346. REGULAMIN pracy 2003 / Krzysztof W. Żukowski ; Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Stan prawny na dzień 1 lutego 2003 r. Gdańsk : ODiDK, 2003. - 78 s. ; 20 cm. - ISBN 83-71877-92-7.
2347. REGULAMIN pracy - komentarz do kodeksu pracy / Joanna
Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 1, s. 11-12. * Regulamin pracy
- komentarz do k.p. / Iwona Jaroszewska-Ignatowska // Tamże, nr 7, s. 17-24.
Po nowelizacji z 26 lipca 2002 r.
2348. REGULAMIN pracy - po zmianach / Bożena Lenart // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2003, nr 3, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 5-8.
2349. REGULAMIN pracy z komentarzem do zmian obowiązujących
od 1 stycznia 2003 roku / Piotr Ciborski ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk : ODiDK, 2003. - 83 s. ; 20 cm. - Tabele. - ISBN
83-71877-66-8.
2350. REGULAMIN premiowania / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 6-7.
2351. REGULAMIN przyznawania nagród / Beata Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 52, s. 9-10.
2352. REGULAMIN wynagradzania // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 12,
s. 8-15.
2353. REGULAMIN wynagradzania / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 49, s. 10-12.
2354. REGULAMIN wynagradzania / Bożena Lenart // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2003, nr 9, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 9-12.
- 383 2355. REGULAMIN wynagradzania po nowelizacji / Robert Maliszewski // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 13, s. 13-17.
Wzór regulaminu wynagradzania // Tamże, s. 18-20.
2356. REGULAMINY w firmie po zmianach / Jan Pióro // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 13, Prawo Służb Personalnych, nr 6, 18 s.
Jaka powinna być treść regulaminów pracy i wynagradzania. Czy i w jakim zakresie
niedawne zmiany w prawie pracy mają wpływ na regulacje zawarte w regulaminach
pracy, wynagradzania, tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego.
2357. REGULAMINY w prawie pracy po nowelizacji / Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Robert Maliszewski. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.",
2003. - 224 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 151). - ISBN
83-88616-40-4.
2358. ROZWIĄZANIE układu zbiorowego pracy / Urszula Jelińska //
Pracodaw. Prac. - 2003, nr 9, s. 11-14.
Odpowiedzi na pytania związane z uchyleniem w całości przez Trybunał Konstytucyjny par. 4 w art. 241.7 Kodeksu pracy.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Jasińska J.: Rola układów zbiorowych pracy w realizacji funkcji personalnej.
2359. TREŚĆ regulaminu pracy / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac.
- 2003, R. 8, nr 48, s. 37-41.
2360. WEWNĄTRZZAKŁADOWE prawo pracy / Beata Kaczmarek //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 44, s. 28-31.
2361. WZÓR regulaminu wynagradzania / Beata Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 14-19, tab.
ZMIANA układów : wypowiedzenie układu zbiorowego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego / M. Illukowicz = poz. 2990.
___________________
- 384 2362. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie osłon socjalnych dla pracowników
górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz byłych pracowników zlikwidowanej
Kopalni Barytu "Boguszów" // Dz. U. - 2003, nr 25, poz. 218.
4. Międzynarodowe prawo pracy
a. Międzynarodowa Organizacja Pracy
2363. JAKIE zmiany w systemie planuje rząd? / Andrzej Barczyński //
Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 10, s. 8-9.
Omów. projektu ustawy o ratyfikacji konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dot. rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
MIĘDZYNARODOWA polityka społeczna wobec świadczących pracę
w nieformalnej gospodarce / A. Świątkowski = poz. 1111.
Zatrudnieni w nieformalnej gospodarce jako przedmiot zainteresowania Międzynarodowej Organizacji Pracy.
2364. NIE hamować - przekształcać / Lech Kańtoch // Nowy Tyg. Pop. 2003, nr 48/49, s. 14-15.
Prawo pracy z globalnego punktu widzenia w działaniach Międzynarodowej
Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych i Międzynarodowej Organizacji
Pracy.
2365. PIERWSZA trójstronna / Tomasz Wójcik ; rozm. Alicja Dołowska //
Tyg. Solidar. - 2003, nr 20, s. 26-27, il.
Rozmowa z przedstawicielem NSZZ Solidarność w MOP na temat roli Międzynarodowej Organizacji Pracy w dzisiejszym świecie.
2366. TENDENCJE współczesnego prawa międzynarodowego : z doświadczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy / Bolesław Paździor // Stud.
Eur. (Gdynia). - 2003, T. 11, s. 304-316.
- 385 WYPADKI i choroby zawodowe z perspektywy MOP / J. Szewczyk =
poz. 2707.
___________________
KONWENCJA nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach
przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r. = poz. 2714.
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji nr 102
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 2003 r. =
poz. 3314.
b. Unia Europejska
DEREGULACJA polskiego rynku pracy / red. K. W. Frieske = poz. 752.
Z treści: Matey-Tyrowicz M.: Nietypowe formy zatrudnienia - dyrektywy
i praktyka UE.
2367. DYREKTYWA Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu
zawodu (Nr 2000/78/WE) // Niepełnospr. Rehabil. - 2003, R. 3, nr 2, s. 4-20.
EUROPEJSKI Rok Osób Niepełnosprawnych = poz. 1146.
Z treści: Szeroczyńska M.: Prawo Unii Europejskiej w zakresie zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
2368. EUROPEJSKIE prawo pracy / Ludwik Florek. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003. - 246 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 239-240. - ISBN
83-7334-179-X.
Rec.: Pisarczyk Łukasz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 126-129.
2369. EUROPEJSKIE prawo pracy / Paweł Rozowski // Inspektor Pr. 2003, nr 4, s. 15-17, il.
- 386 2370. OCHRONA danych osobowych // Unia Eur. - 2003, nr 9, s. 39-42.
Omów. podstawowych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej dot. ochrony
danych osobowych.
2371. PIĘĆ kwestii w związku z Konstytucją społeczeństwa europejskiego / Alain Supiot ; tł. Irena Boruta // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 7, s. 2-9.
Przyczynek do Konstytucji Unii Europejskiej m.in. w kwestii polityki społecznej
i praw związkowych.
2372. POJĘCIE pracownika w prawie europejskim / Łukasz Bobeł //
Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 23, dod. Prawo pracy w praktyce, s. 16-18.
PRAWA osób niepełnosprawnych / M. Opiłka = poz. 2473.
Obowiązki pracodawcy wobec osób niepełnosprawnych w prawie Unii Europejskiej.
2373. PRAWNE podwaliny Europy / Krzysztof Walczak. [Pocz. =
poz. 2342/02]. - Cz. 7-28 // Personel Zarz. - 2003, nr 1, s. 53-55 ; nr 2, s. 44-47
; nr 3, s. 50-52 ; nr 4, s. 48-50 ; nr 5, s. 38-40 ; nr 6, s. 50-51 ; nr 7, s. 52-53 ;
nr 8, s. 52-54 ; nr 9, s. 42-45 ; nr 10, s. 52-56 ; nr 11, s. 50-52 ; nr 12, s. 48-50 ;
nr 13/14, s. 98-104 ; nr 15/16, s. 108-112 ; nr 17, s. 52-55 ; nr 18, s. 58-61 ;
nr 19, s. 50-53 ; nr 20, s. 51-53 ; nr 21, s. 46-49 ; nr 22, s. 49-51 ; nr 23, s. 5051 ; nr 24, s. 46-47.
Cz. 7. Zasady zatrudniania i ochrona pracownic w krajach członkowskich Unii
Europejskiej ; Cz. 8. Ochrona pracy dzieci i młodocianych w państwach Unii Europejskiej ; Cz. 9. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu z innych powodów niż płeć pracownika ; Cz. 10. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w krajach Unii
Europejskiej ; Cz. 11. Regulacje zbiorowego prawa pracy obowiązujące w Unii Europejskiej ; Cz. 12. Spółki europejskie w krajach członkowskich wspólnoty ;
Cz. 13. Partycypacja pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym ;
Cz. 14. Zbiorowe prawo pracy Rady Europy ; Cz. 15. Warunki zatrudnienia pracowników czasowych w państwach Unii Europejskiej ; Cz. 16. Instytucje Unii Europejskiej ; Cz. 17. Cele, kompetencje i organy Rady Europy ; Cz. 18. Prawa i zasady
Europejskiej Karty Społecznej ; Cz. 19. Postanowienia merytoryczne Europejskiej
Karty Społecznej ; Cz. 20. Międzynarodowe standardy zabezpieczenia społecznego ;
Cz. 21. Swobodny przepływ pracowników w ramach Unii Europejskiej - regulacje
prawne ; Cz. 22. Prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania pracowników na obszarze Unii Europejskiej ; Cz. 23. Ograniczenia w swobodzie przemiesz-
- 387 czania się i osiedlania pracowników na obszarze Unii Europejskiej ; Cz. 24. Regulacje
Unii Europejskiej dotyczące ochrony warunków pracy ; Cz. 25. Podstawowe zasady
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w Unii Europejskiej ; Cz. 26. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej ; Cz. 27. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacji przemieszczania się pracowników
w Unii Europejskiej ; Cz. 28. Zasady uzyskiwania świadczeń emerytalno-rentowych
w państwach Unii Europejskiej.
2374. PRAWO pracy i uprawnienia socjalne w UE / dod. przygot. Iwona
Jackowska [i in.] // Gaz. Praw. - 2003, nr 110, dod. Prawo i Życie, 16 s.
Prawo pracy, bezpieczeństwo pracy, podejmowanie pracy w Unii, systemy zabezpieczenia społecznego.
2375. PRAWO Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki / pod red.
Jana Barcza. - Warszawa : Wydaw. Prawo Prakt. Gospod., 2003. - 812 s. ;
24 cm. - Tabele. - ISBN 83-87611-32-8.
RÓWNOUPRAWNIENIE kobiet i mężczyzn na unijnym rynku pracy /
A. Szydłowska = poz. 2489.
W przepisach unijnych.
RÓWNY status płci w prawie unijnym / oprac. O. Dyżakowska =
poz. 2491.
Oprac. na podstawie pt. "Kobieta w pracy - równouprawnienie czy dyskryminacja?" Anny Wilkowskiej-Landowskiej.
SPOŁECZNO-ekonomiczne skutki członkostwa Polski w UE z perspektywy wyników negocjacji akcesyjnych = poz. 3919.
Z treści: Stelina J.: Standardy europejskiego prawa pracy. - Uścińska G.: Charakter postanowień rozporządzenia 1408/71 i 574/22 w świetle orzeczeń Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości. - Dot. regulacji unijnych dot. ujednolicenia krajowych
systemów zabezpieczenia społecznego.
2376. STANDARDY europejskie w zakresie zbiorowego prawa pracy /
Andrzej Marian Świątkowski / Państ. Społ. - 2003, nr 4, s. 203-212.
2377. STANOWISKO KIG-R [Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej] w sprawie regulacji Komisji Europejskiej (WE) nr 2004/2002
- 388 z 12 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy publicznej w zatrudnianiu / Włodzimierz Sobczak // Zakł. Pr. Chron. 2003, R. 6, nr 1, s. 3.
Zarządzenie weszło w życie 1 stycznia 2003 r. Reguluje m.in. kwestie definicji
zatrudnienia chronionego, maksymalnej wysokości środków z pomocy publicznej
jakie mogą być na ten cel przeznaczone oraz rodzajów podwyższonych kosztów
zatrudnienia osób niepełnosprawnych jakie mogą być kompensowane ze środków
publicznych.
Także: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa
w zakresie zatrudnienia // Tamże, nr 6, s. 1, 10-14. - Tł. Commision Regulation (EC)
no 2204/2002 of 12 December 2002 on the application of articles 87 and 88 of the EC
Treaty to state aid for employment. - Stosuje się je w odniesieniu do systemów, które
stanowią pomoc państwa i które zapewniają pomoc w zakresie: tworzenia miejsc
pracy, w rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych, w zakresie pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych.
2378. TENDENCJE rozwojowe wspólnotowego prawa pracy / Leszek
Mitrus // Państ. Prawo. - 2003, R. 58, z. 7, s. 33-47.
2379. TRANSFORMACJA pracy i przyszłość prawa pracy w Europie :
synteza raportu Supiot / tł. Irena Boruta // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 9,
s. 2-7.
Raport opracowano na zlecenie Komisji Europejskiej w 1998 r.
UZASADNIONE zróżnicowanie pracowników ze względu na płeć /
M. Rychter-Raj = poz. 2985.
Omów. dwóch orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszących
się do promowania kobiet w zatrudnieniu.
WĄTPLIWOŚCI pozostają / J. Banach = poz. 1171.
Odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na wystąpienie
Prezesa Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej z dnia 28 stycznia br. w sprawie
wyjaśnienia ewentualnych zagrożeń wynikających z Rozporządzenia Komisji Europejskiej z 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa przeznaczanej na zatrudnienie a w
szczególności zawartej w nim definicji "zatrudnienia chronionego".
- 389 WPŁYW nowelizacji dyrektywy Unii Europejskiej o instytucjach wspólnego inwestowania na polskie regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych
otwartych / G. Borowski = poz. 3840.
Wskazanie przyczyn zmian regulacji IWI, analiza tych zmian oraz wskazanie na
ich potencjalne konsekwencje dla polskiego ustawodawstwa dot. funduszy inwestycyjnych. Rosnący udział instytucji wspólnego inwestowania w zarządzaniu oszczędnościami gromadzonymi z przeznaczeniem na cele emerytalne.
2380. ZASADA wolności pracy w europejskim prawie wspólnotowym /
Monika Tomaszewska. - Poznań : "Ars boni et aequi", 2003. - 269 s. ; 25 cm.
- Bibliogr. s. 256-269. - ISBN 83-87148-38-5.
2381. ZATRUDNIANIE młodocianych - jak to robią w Unii [Europejskiej] / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 33, s. 8-9.
Przepisy wspólnotowe dot. zatrudniania młodocianych.
2382. ZATRUDNIANIE pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej w świetle prawa wspólnotowego / Dariusz Makowski // Pr. Zabezp.
Społ. - 2003, nr 7, s. 13-17. * Tenże: Zatrudnianie pracowników poprzez
agencję pracy tymczasowej w świetle międzynarodowego prawa pracy //
Stud. Praw.-Ekon. - 2003, T. 68, s. 53-65 summ.
Swoboda przepływu pracowników (poz. 773, 777, 786-788, 792, 1091,
2390) ; Zagadnienia bhp w prawie Unii Europejskiej (poz. 2645, 2650, 2655,
2656, 2662, 2673, 2682, 2687, 2691) ; Czas pracy w prawie europejskim
(poz. 2757, 2769, 2798).
___________________
Polskie prawo pracy a prawo
Unii Europejskiej
2383. AKCES i co dalej / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2003,
R. 8, nr 26, s. 18-19.
Najważniejsze przepisy z zakresu prawa pracy, które będą obowiązywać od
1 maja 2004 roku.
- 390 CO musi zrobić pracodawca przed wejściem do UE / oprac. I. Jackowska,
M. Jankowska, B. Wiktorowska = poz. 2460.
Obowiązki w zakresie prawnej ochrony pracy, dostosowanie warunków pracy do
standardów unijnych, podstawy unijnych ubezpieczeń.
2384. DOSTOSOWANIE prawa polskiego do rozwiązań unijnych
w obszarze swobody przepływu osób / Agnieszka Zdak. - Cz. 1-2 // Służ.
Prac. - 2003, R. 30, nr 2, s. 1-4 ; nr 3, s. 1-4.
Cz. 1. Dostęp do rynku pracy ; Cz. 2. Prawo pobytu.
2385. DOSTOSOWYWANIE polskiego indywidualnego prawa pracy do
prawa wspólnotowego : (wybrane problemy) / Halina Wierzbińska // Państ.
Społ. - 2003, nr 4, s. 213-226.
2386. JAKIE czekają nas zmiany w prawie pracy? // Nowy Tyg. Pop. 2003, nr 1/2, s. 10.
Polska w drodze do Unii Europejskiej.
2387. OCHRONA przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu / Irena Boruta // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 8, s. 2-9.
Nękanie a molestowanie w standardach unijnych, dostosowanie polskiego prawa.
2388. POLSKIE ustawodawstwo pracy a standardy Unii Europejskiej /
Krzysztof Walczak // Zesz. Nauk. WSHiP, Prawo. - 2003, z. 7, s. 71-108.
Indywidualne i zbiorowe prawo pracy, układy zbiorowe pracy, partycypacja
pracownicza i dialog społeczny w prawie Unii Europejskiej.
2389. PRAWO w Unii Europejskiej / Anita Gwarek, Agnieszka Wołoszyn // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12, wkł., s. 3-6.
M.in. dostosowanie polskiego prawa pracy do wspólnotowego.
2390. SWOBODNY przepływ pracowników // Prawo Eur. - 2003, nr 11,
s. 81-87.
Oprac. na podstawie "Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej".
- 391 UNIJNE standardy po polsku : główne założenia projektu ustawy o pracownikach czasowych / T. Misiak = poz. 2452.
UNIJNE urlopy rodzicielskie a polskie urlopy wychowawcze / S. Kowalski-Paszko = poz. 2891.
ZGODNIE z prawem unijnym / J. Suzdorf = poz. 2595.
Zmiany w przepisach dot. zwolnień grupowych, wchodzące w życie od początku
2004 r.
ZMIANY dotyczące czasu pracy / T. Wardach = poz. 2798.
Zmiany wynikające z konieczności dostosowania prawa pracy do prawa europejskiego.
c. Umowy bilateralne między Polską
a innymi krajami
KONWENCJA o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Hiszpanią /
J. Knyżewska = poz. 3455.
2391. OPODATKOWANIE dochodów osób fizycznych z pracy najemnej i działalności wykonywanej samodzielnie za granicą w świetle umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania / Rafał Miland // Biul. Skarb. Min.
Finan. - 2003, nr 6, s. 1-3.
Nadto: Opodatkowanie dochodów osiąganych za granicą przez osoby fizyczne /
Dariusz Handor // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 41, dod. Podatki i Rachunkowość,
nr 15, s. 1-14, tab. - M.in. umowy zawarte przez Polskę o unikaniu podwójnego opodatkowania, kategorie dochodów objętych tymi umowami.
2392. RENEGOCJOWANE Konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania / Kazimierz Bany // Biul. Skarb. Min. Finan. - 2003, nr 2, s. 1-4.
___________________
- 392 2393. KONWENCJA między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana
w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. // Dz. U. - 2003, nr 216, poz. 2120.
Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. //
Tamże, nr 216, poz. 2121.
2394. USTAWA z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej
w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. // Dz. U. - 2003, nr 113,
poz. 1067.
2395. USTAWA z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca
1999 r. // Dz. U. - 2003, nr 113, poz. 1066.
2396. USTAWA z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się
od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. // Dz. U. - 2003, nr 130, poz. 1185.
2397. USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o ratyfikacji Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku,
podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r. // Dz. U. - 2003, nr 213,
poz. 2079.
- 393 -
5. Świadczenie pracy
a. Zagadnienia ogólne
2398. CHARAKTER prawny porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia / Jakub Stelina // Państ. Prawo. - 2003, R. 58,
z. 9, s. 76-86.
2399. CZY opłaca się zatrudniać pracowników na części etatu / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 214, s. 18.
Prawne zagadnienia związane z zatrudnianiem w niepełnym wymiarze czasu pracy.
2400. DEFINICJA stosunku pracy po ostatnich zmianach w Kodeksie
pracy / Teresa Romer // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 3, s. 3-6.
DEREGULACJA polskiego rynku pracy / red. K. W. Frieske = poz. 752.
Z treści: Wratny J.: Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego
prawa pracy. - Machol-Zajda L.: Telepraca - nowa forma zatrudnienia. - MateyTyrowicz M.: Nietypowe formy zatrudnienia - dyrektywy i praktyka UE. - Gardawski
J.: Wybrane aspekty deregulacji stosunków pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. - Kozek W.: Regulacja rynku pracy i modele stosunków pracy
- problemy in-house regulations.
DOKUMENTACJA dotycząca zatrudnienia : stan prawny na 17 sierpnia
2003 r. / B. Godzisz = poz. 551.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej dot. urlopów, ewidencji czasu pracy,
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2401. ELASTYCZNE formy zatrudnienia / Jarosław Król, Grzegorz
Pluciński, Izabela Michaliszyn // Manager. - 2003, nr 11, s. 40-42.
ELASTYCZNE formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę
w Polsce / red. E. Kryńska = poz. 1089.
Z treści: Hajn Z.: Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne. Kryńska E.: Kontraktowanie pracy. - Sobocka-Szczapa H.: Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego. - Bednarski M., Machol-Zajda L.: Telepraca.
- 394 2402. ELEMENTY uzupełniające w umowie o pracę / Magdalena Oleksyn // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 4, s. 21-24.
Możliwość naniesienia w umowie o pracę postanowień dodatkowych, nie wymaganych przez kodeks pracy.
2403. JAK legalnie ograniczyć koszty pracy? / Beata Kuźniarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 49, s. 8-9.
Możliwość zawieszania stosowania przepisów prawa pracy.
2404. JEDEN etat dla dwojga - jobsharing / Agata Gawrońska-Juźwik //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 8.
Nietypowe formy zatrudnienia przyczyniające się do zmniejszenia zwolnień
w odniesieniu do kodeksu pracy.
2405. KONSEKWENCJE upływu czasu w prawie stosunku pracy /
Barbara Wagner // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 2, s. 2-10.
2406. KONSTRUKCJA i zakres ryzyka pracodawcy / Łukasz Pisarczyk //
Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 12, s. 2-8.
Przedstawiono podstawową dla stosunków zatrudnienia pracowniczego zasadę
ryzyka pracodawcy. Skoncentrowano się na aspekcie formalnym tej zasady, klasyfikując rodzaje ryzyka pracodawcy oraz wskazano środki prawne, za pomocą których
jest kształtowany zakres obciążeń podmiotu zatrudniającego.
2407. METAFORA pojęciowa "Czas to pieniądz" a struktura umów
o pracę w prawie polskim i europejskim / Krzysztof Kosecki // Zesz. Nauk.
PWSZ Włoc., Rozpr. Humanist. - 2003, T. 1, s. 73-78 bibliogr.
2408. NOWOCZESNE formy zatrudniania / Katarzyna Konieczna //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 30, s. 2-4.
2409. O DOPUSZCZALNOŚCI wykorzystania wariografu w stosunkach
pracy / Andrzej Drozd // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 4, s. 9-14.
Wykorzystanie wariografu do badań pracowników - próba odpowiedzi na pytanie
czy ta kontrowersyjna metoda pozyskiwania informacji o pracowniku jest zgodna
z prawem.
- 395 OCHRONA zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku
pracy / T. Wyka = poz. 2674.
2410. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownika za czyny nieuczciwej konkurencji / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, egz. okazowy (wrzesień),
dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, s. 13-18.
2411. OGRANICZENIE wielozatrudnienia / Krzysztof Polak // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 3, s. 12.
Projekt nowych regulacji zasad zatrudniania nauczycieli akademickich.
2412. PORADY prawne z zakresu prawa pracy dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej / oprac. Anna Kolosa, Piotr Wojciechowski // Inspektor Pr. - 2003, nr 6, Dodatek Tematyczny, nr 2, 19 s.
W pytaniach i odpowiedziach. - M.in. stosunek pracy, czas pracy, urlopy.
2413. PORÓWNANIE umów o pracę i umów cywilnoprawnych / Jan
Stanek // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 187, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-3.
2414. PRACA nie na etat / Adrianna Jasińska // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 19/20, s. 8-9.
Definicja stosunku pracy.
2415. PRACA sezonowa a uprawnienia pracownicze / Magdalena Oleksyn // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 23, s. 21-23.
2416. PRACODAWCA czy pracownik - komu przysługują prawa autorskie? / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 49, s. 16-19.
Czy pracownikowi, który stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków
pracowniczych przysługują prawa autorskie? Czy kwestie praw autorskich należy
regulować w umowie o pracę?
2417. PRACOWITE wakacje studenta / Barbara Zabieglińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 28, s. 10-12.
Zatrudnianie uczniów i studentów przy pracach sezonowych, bądź jako personel
mający zastąpić własnych pracowników przebywających w tym okresie na urlopie
wypoczynkowym. Umowy stosowane przez pracodawcę.
- 396 2418. PRACOWNIK w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia /
Tadeusz Libera, Ewa Zduńska. - Wyd. 6 zaktual. i rozsz., wg stanu prawnego
na dzień 31 maja 2003 r. - Warszawa : Difin, 2003. - 383 s. ; 24 cm. - ISBN
83-7251-362-7.
2419. PRAWNE aspekty mobbingu / Wojciech Cieślak, Jakub Stelina //
Prok. Prawo. - 2003, nr 10, s. 70-97.
2420. PROBLEMATYKA wykładni oświadczeń woli na przykładzie
umowy o pracę zawartej na czas określony / Wiktor Cajsel // Monit. Praw. 2003, R. 11, nr 18, s. 855-859.
2421. PRÓBA umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu
postanowień umów o pracę w polskim porządku prawnym / Małgorzata
Gersdorf // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 1, s. 11-14.
2422. RÓŻNE formy zatrudnienia / Łukasz Pisarczyk. - Warszawa :
Dom Wydaw. ABC, 2003. - 146 s. ; 22 cm. - ISBN 83-7284-753-3.
2423. RYZYKO zatrudnienia w prawie pracy / Edyta Engel-Babska ;
Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2003. 175 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 155-163. - Zsfassung. - (Rozprawy i Studia /
Uniwersytet Szczeciński ; T. (518) 444). - ISBN 83-7241-276-6.
2424. SŁUŻBA wojskowa pracownika - konsekwencje dla pracodawcy /
Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 116, dod. Księgowość i Kadry,
s. 7-10. * Tenże: Gdy pracownik wraca z wojska // Tamże, nr 130, dod.
Księgowość i Kadry, s. 18-21.
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika powołanego do wojska i powracającego ze służby wojskowej.
2425. SPOSÓB na problemy finansowe pracodawcy / Ryszard Sadlik //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 31, s. 7-9.
Możliwość zawarcia przez pracodawcę, mającego trudności finansowe, porozumienia z pracownikami dotyczącego zawieszenia niektórych przepisów prawa pracy.
- 397 2426. STOSUNEK pracy a umowy cywilnoprawne / Maciej Telec //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 4, s. 7-8.
2427. SYNDYK zamiast pracodawcy? / Grzegorz Chyl // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 22, s. 7-9.
Stosunek pracy w sytuacji upadłości zakładu pracy.
2428. TELEPRACA - problemy prawne / Piotr Wojciechowski // Inspektor Pr. - 2003, nr 12, s. 23-24.
2429. TERMINY w prawie pracy / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 47, Dodatek Specjalny, VIII s.
Terminy i procedury obowiązujące podczas: przyjmowania do pracy, wypowiedzenia umowy o pracę, wydawaniem świadectwa pracy, postępowania przed sądem
pracy, postępowania podatkowego, zwolnień grupowych.
2430. TWÓRCZOŚĆ pracownicza : prawo do utworu w świetle art. 12
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Lech Jaworski. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2003. - 183 s. ; 22 cm. - ISBN 83-7284-994-3.
2431. UMOWA na czas nie określony / Aleksandra Nowak // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 31-32.
2432. UMOWA na zastępstwo jako rodzaj umowy o pracę na czas określony / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 2, s. 16-19.
2433. UMOWA o pracę a umowy cywilnoprawne - wady i zalety // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 117, dod. spec. Poradnik Gazety Prawnej, 48 s.
2434. UMOWA o pracę czy umowa o dzieło? / Ryszard Sadlik // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 1, s. 5-7, tab.
2435. UMOWA o pracę na zastępstwo / Zdzisław Kubot // Pr. Zabezp.
Społ. - 2003, nr 2, s. 17-22.
Rozważania dot. aspektów prawnych umowy o pracę zawieranej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
- 398 2436. ZALICZENIE do stażu okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym / Ewa Pierzchała // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 22,
dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 1, s. 17-19.
2437. ZATRUDNIANIE pracowników sezonowych / Magdalena Oleksyn // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 35, wkł. Monitor Prawa Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych, s. 17-24.
2438. ZATRUDNIĆ, ale bez zobowiązań / Małgorzata Jankowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 34, s. 11.
Umowa na zastępstwo.
2439. ZATRUDNIENIE kierownika samodzielnego zakładu opieki
zdrowotnej jako lekarza w tym zakładzie / Zdzisław Kubot // Pr. Zabezp.
Społ. - 2003, nr 10, s. 18-23.
2440. ZMIANA treści postanowień umowy o pracę / Tadeusz Libera. Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 3, s. 20-21 ; nr 4, s. 16-17.
2441. ZMIANA warunków pracy i płacy radnego powiatu za zgodą rady /
Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 224, s. 17.
Stosunek pracy członka samorządu powiatowego.
___________________
ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy
z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę,
oraz organizacji komisji dyscyplinarnych = poz. 2617.
Dokumentacja pracownicza (poz. 551-578) ; Nielegalne zatrudnienie
(poz. 1111-1113) ; Świadectwo pracy (poz. 559, 561, 569, 570, 574, 575,
2975).
___________________
- 399 Praca czasowa
2442. CZAS na pracę na czas // Personel Zarz. - 2003, nr 12, wkł. Temat
Numeru, s. 15-40, il.
Treść: Milinkiewicz Marzena: W poszukiwaniu rzetelnej agencji : kryteria wyboru
dostawcy usług pracy tymczasowej (s. 16-18). - Hruszowiec Piotr: Leasing pracowniczy
krok po kroku czyli o czym warto pamiętać zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej (s. 20-23). - Kalfas Anna: Konkurencja w cuglach wartości czyli standardy etyczne wyznaczane przez Związek Agencji Pracy Tymczasowej (s. 24-26). - Agencje pracy
tymczasowej - zestawienie sporządzone na podstawie ankiety redakcyjnej (s. 28-31). Gienieczko Eugenia: Na równych prawach z innymi pracownikami : rozmowa
z dyrektorem Departamentu Prawa Pracy i Polityki Społecznej w MGPiPS ; rozm.
Krzysztof Polak (s. 32-36). - Tomczyk Anna: Potrzeba precyzyjnych reguł (s. 32-33). Wypowiedź przedstawiciela PIP na temat regulacji prawnych dot. pracy tymczasowej.
- Kondzior Olimpia, Molicki Jacek: Nie zaprzepaścić szansy! : rządowy projekt
ustawy w opinii przedstawicieli agencji pracy tymczasowej (s. 38, 40).
2443. LEASING pracowniczy będzie prawnie ograniczony / Marek
Kołodziejuk // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 224, s. 18.
Przepisy dot. zatrudniania pracowników tymczasowych wchodzące w życie od
przyszłego roku.
2444. LEPSZA praca niż zbytnia ochrona / Tomasz Zalewski // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 140, s. 12, tab.
Omów. zasad pracy czasowej w aspekcie ustawy.
2445. POŚREDNICTWO w zatrudnieniu - outsourcing i agencja pracy czasowej / Agata Gawrońska-Juźwik // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 52, s. 13-14.
Outsourcing i agencja pracy czasowej jako nietypowe formy zatrudnienia.
2446. PRACA czasowa jako nietypowa forma zatrudnienia w Republice
Federalnej Niemiec / Michał Moszyński // Zesz. Nauk., Nauki Społ. / ATR
Bydg. - 2003, z. 31, s. 95-111 summ.
2447. PRACOWNICY tymczasowi - zasady zatrudniania / Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 12, s. 3-10.
Omów. europejskiego i polskiego ustawodawstwa dot. zatrudniania pracowników tymczasowych.
- 400 2448. PRACOWNIK do wynajęcia - zalety pracy tymczasowej / Iwona
Jackowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 241, dod. Pracodawca i Pracownik,
s. 2-4, tab.
2449. PRACOWNIK na chwilę... / JM // Prawo Eur. - 2003, nr 8,
s. 55-57.
Omów. ustawy o pracownikach tymczasowych.
2450. PYTANIA na czasie : raport ZAPT [Związku Agencji Pracy
Tymczasowej] o pracy tymczasowej w Polsce / Anna Kalfas // Personel Zarz.
- 2003, nr 15/16, s. 118-119, wykr.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Szpikowski T.: Nowoczesne metody zatrudniania czyli praca czasowa
w Unii Europejskiej.
2451. TO nie pracownicy, to ludzie / Peter F. Drucker // Harv. Bus. Rev.
Pol. - 2003, nr 3, s. 70-72, 74-79.
Agencje pracy czasowej i profesjonalne agencje obsługi kadrowej.
2452. UNIJNE standardy po polsku : główne założenia projektu ustawy
o pracownikach czasowych / Tomasz Misiak // Personel Zarz. - 2003, nr 10,
s. 48-50.
2453. USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych / Maria
Łajeczko // Służ. Prac. - 2003, R. 31, nr 12, s. 1-11.
Ustawa, która określa w sposób całościowy zasady zatrudniania pracowników
tymczasowych (Dz. U. 2003, nr 166, poz. 1608).
2454. ZATRUDNIANIE pracowników tymczasowych / Maciej Berek //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, nr 37, s. 17-24.
Nowa forma zatrudnienia wprowadzona ustawą o zatrudnieniu tymczasowym
(uchwalona 9 lipca 2003 r., wejdzie w życie na początku 2004 r.).
- 401 2455. ZATRUDNIANIE pracowników tymczasowych / Dariusz Makowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 12, s. 25-30.
Omów. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Prezentacja nowych
przepisów oraz uwagi i wątpliwości, jakie mogą one nasuwać w praktyce.
2456. ZATRUDNIANIE pracowników tymczasowych / Anna Semenowicz // Nowe Ubezp. - 2003, nr 19, s. 27-30.
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
2457. ZATRUDNIANIE pracowników tymczasowych - nowe przepisy /
Marzena Kułakowska // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 46, s. 17-19.
2458. ZATRUDNIANIE pracowników za pośrednictwem agencji pracy
tymczasowej / Monika Frączek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12, wkł.,
s. 14-16.
Od 1 stycznia 2004 r. wchodzi w życie ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 166, poz. 1608), która ustala zasady zatrudniania pracowników
przez agencję pracy tymczasowej oraz zasady kierowania ich do wykonywania pracy
tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Omówiono korzyści wynikające
z nowej ustawy.
___________________
2459. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych // Dz. U. - 2003, nr 166, poz. 1608.
Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego
agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy-użytkownika.
Omów.: Nowak Aleksandra // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 32, s. 2-3.
___________________
- 402 Prawa i obowiązki pracodawców
i pracowników
2460. CO musi zrobić pracodawca przed wejściem do UE / oprac. Iwona
Jackowska, Małgorzata Jankowska, Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 195, dod. Doradca Firmy, 8 s.
Obowiązki w zakresie prawnej ochrony pracy, dostosowanie warunków pracy do
standardów unijnych, podstawy unijnych ubezpieczeń.
2461. CO wolno pracodawcy? / Agata Rewerska // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 52, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, s. 21-28.
Katalog uprawnień pracodawcy w świetle polskiego prawa pracy.
Nadto: Co pracodawca musi, może i powinien : jak prowadzić akta osobowe
pracownika : kiedy i jak wypłacać pensję : kto musi tworzyć fundusz socjalny //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 226 : 27/28.09, dod. Vademecum Rzeczpospolitej, nr 76, 16 s.
2462. CO zależy od zakładowego stażu pracy? / Ryszard Sadlik // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 2-3.
Uprawnienia pracownicze.
DOKUMENTACJA pracownicza w firmie : obowiązki pracodawcy /
B. Majkowski = poz. 553.
2463. GODNOŚĆ - zakazy, nakazy / Bogdan Olcha // Inspektor Pr. 2003, nr 7, s. 20-22.
Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony dóbr osobistych pracownika.
JAKIEJ opieki medycznej może oczekiwać pracownik? / J. Kielar =
poz. 2753.
Obowiązki pracodawcy w zakresie opieki medycznej.
2464. KARNOPRAWNE aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się / Antoni Bojańczyk. - Cz. 1-2 // Palestra. - 2003,
R. 47, nr 1/2, s. 45-52 ; nr 3/4, s. 76-89.
Kontrola korespondencji elektronicznej i rozmów telefonicznych pracowników.
- 403 NARUSZENIE praw pracownika jako czyn karalny - wykroczenie, bądź
przestępstwo / M. Bartkowiak = poz. 2922.
OBOWIĄZEK nie dla wszystkich / M. Rotkiewicz = poz. 2669.
Tworzenie służby bhp w zakładzie.
2465. OBOWIĄZEK ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji
zawodowych / Łukasz Pisarczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 4, s. 29-37.
Obowiązki spoczywające na pracodawcy w odniesieniu do pracowników
chcących podnosić lub podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.
Nadto: Jest koszt, nie ma przychodu / Joanna Nowicka // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 199, s. 17. - Obowiązki pracodawców wobec pracowników podnoszących
kwalifikacje.
2466. OBOWIĄZKI pracodawców - przygotowanie i składanie wniosków emerytalno-rentowych / Katarzyna Nowak, Jolanta Lewińska // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 40, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 7,
s. 1-10.
OBOWIĄZKI pracodawcy w zakresie bhp / D. Klucz = poz. 2670.
2467. OBOWIĄZKI pracodawcy wobec pracownika przechodzącego na
emeryturę / Bogdan Majkowski // Nowe Ubezp. - 2003, nr 9, wkł. Vademecum Nowych Ubezpieczeń, 32 s.
Zasady postępowania, dokumentacja, odprawa emerytalna, postępowanie odwoławcze w sprawach emerytalnych.
2468. ODMOWA wykonania polecenia pracodawcy / Ryszard Sadlik //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, s. 10-11.
Obowiązek podporządkowania się poleceniom pracodawcy.
2469. OKRESY pracy i zatrudnienia wpływające na uprawnienia pracownicze / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 207, dod.
Pracodawca i Pracownik, s. 5-6.
- 404 2470. PODNOSZENIE kwalifikacji zawodowych / Iwona Bielecka //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 6, s. 24-27.
Uprawnienia pracownicze a obowiązki pracodawcy.
2471. PRACA sezonowa // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 31/32, s. 15.
Uprawnienia pracowników sezonowych.
2472. PRACODAWCA jako płatnik podatku dochodowego / Katarzyna
Ryszard // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 33-35.
PRACOWNICZY obowiązek dbałości o mienie pracodawcy / W. Cajsel
= poz. 2913.
2473. PRAWA osób niepełnosprawnych / Marek Opiłka // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 45, dod. Serwis bhp, 16 s.
Obowiązki pracodawcy wobec osób niepełnosprawnych w prawie Unii Europejskiej.
PRZYGOTOWANIE firmy i pracowników do zimy / I. Jackowska =
poz. 2685.
Obowiązki pracodawcy dot. zapewniania odpowiednich warunków pracy w czasie zimy.
UMOWA o skierowanie na kształcenie, dokształcanie, doskonalenie
zawodowe w formach pozaszkolnych = poz. 2864.
2474. UPRAWNIENIA pracownika w razie zawarcia drugiej umowy
o pracę / Zofia Neubauer // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 6, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 3-4.
WYPADKI i choroby zawodowe : jakie obowiązki ciążą na pracodawcy,
jakie świadczenia przysługują pracownikowi? / I. Jackowska = poz. 2706.
2475. ZMIANA wzorów informacji sporządzanych przez pracodawców
prowadzących zakłady pracy chronionej / Luiza Klimkiewicz // Służ. Prac. 2003, R. 30, nr 10, s. 7-11.
- 405 2476. ZWOLNIENIA od pracy na załatwienie spraw osobistych i rodzinnych / Bożena Lenart // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 9, s. 17-18.
2477. ZWOLNIENIE na poszukiwanie pracy / Agnieszka BolestaBorkowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 6, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 20-22.
2478. ZWOLNIONY szuka pracy / Artur Malinowski // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 2-3.
Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, przysługują
dni wolne na szukanie nowego zatrudnienia.
Obowiązki ubezpieczeniowe pracodawcy zob. Obowiązki płatników składek (poz. 3329-3343).
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp (poz. 2643, 2649, 2661, 2664,
2670, 2671, 2678-2680, 2706, 2709).
___________________
Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy
2479. GDY nastąpi zmiana pracodawcy / Marcin Nowak // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 33, s. 6-8.
Sytuacja prawna pracownika i pracodawcy w przypadku przejęcia całości zakładu lub jego części przez innego pracodawcę.
2480. GDY upadnie pracodawca / Grzegorz Chyl // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 9, s. 7-9.
GDY zmienia się pracodawca... / M. Kozdęba, E. Balcerzak = poz. 2960.
2481. NOWY pracodawca - skutki dla pracowników / Marcin Nowak //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 34, s. 7-9.
Zmiana sytuacji prawnej pracowników na skutek zmiany pracodawcy.
- 406 2482. PRZEJĘCIE zakładu pracy przez nowego pracodawcę / Ryszard
Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 17, wkł. Prawo Służb Personalnych,
s. 3-11.
Skutki prawne dla pracowników przejmowanego przedsiębiorstwa.
Nadto: Orzeczenia Sądu Najwyższego // Tamże, s. 12-14.
_____________________
Równość w stosunkach pracy
DYREKTYWA Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia
ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu Nr 2000/78/WE = poz. 2367.
EKONOMIA i płeć / red. A. Geske Dijkstra, J. Plantenga = poz. 1115.
Z treści: Doorne-Huiskes A. van: Równe szanse w Unii Europejskiej: teoria
i praktyka. - Bruijn J. de: Porównywalna wartość pracy i działania na rzecz równej
płacy w Unii Europejskiej.
2483. INICJATYWY wspólnotowe - innowacyjne narzędzie do walki
z dyskryminacją / Gabriela Popowicz // Rynek Pr. - 2003, nr 1, s. 55-71 bibliogr.
Obecne założenia polityki społecznej i zatrudnienia oraz struktura funduszy strukturalnych są wynikiem przemian, jakie zachodziły w krajach członkowskich Unii
Europejskiej od chwili jej powstania do AGENDY 2000 i procesu luksemburskiego
ustanawiającego Europejską Strategię Zatrudnienia.
2484. JAK równa z równym / Iwona Jackowska // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 66, s. 19.
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w pracy.
2485. POLKA na rynku pracy / Ewa Adamczewska // Nowy Tyg. Pop. 2003, nr 29/30, s. 6-7, rys.
Omów. seminarium OPZZ-MOP "Pracownicze prawa kobiet", które odbyło się
pod koniec czerwca 2003 r.
- 407 PRACA kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / red. B. Balcerzak-Paradowska = poz. 1126.
Z treści: Uścińska G.: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz
ochrona pracy kobiet w ustawodawstwie wspólnotowym. - Graniewska D.: Problemy
równości mężczyzn i kobiet w sferze pracy i w społeczeństwie.
PRAWNE podwaliny Europy / K. Walczak = poz. 2373.
Cz. 9. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu z innych powodów niż płeć pracownika.
2486. REGULACJE prawne a rzeczywistość / Anna Wilkowska-Landowska // Inspektor Pr. - 2003, nr 8, s. 11-15, il.
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w Polsce.
2487. RÓWNE traktowanie mężczyzn i kobiet / Marek Wandzel. - Kraków : Universitas, 2003. - 154 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 151-154. - (Prawo
Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy). - ISBN 83-242-0037-1.
Rec.: Skoczyński Jacek // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 9, s. 45-46.
2488. RÓWNOUPRAWNIENIE kobiet : Krajowy program działań na
rzecz kobiet - II etap wdrożeniowy na lata 2003-2005 / HN // Unia Eur. 2003, nr 9, s. 22-23.
2489. RÓWNOUPRAWNIENIE kobiet i mężczyzn na unijnym rynku
pracy / Aneta Szydłowska // Unia Eur. - 2003, nr 5, s. 57-64, tab. wykr.
W przepisach unijnych.
2490. RÓWNOUPRAWNIENIE w zatrudnieniu / Anna Bydłoń // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 28-30.
2491. RÓWNY status płci w prawie unijnym / oprac. Olga Dyżakowska //
Inspektor Pr. - 2003, nr 4, s. 12-15, il.
Oprac. na podstawie pt. "Kobieta w pracy - równouprawnienie czy dyskryminacja?" Anny Wilkowskiej-Landowskiej.
- 408 SPRAWA dyskryminacji osób niepełnosprawnych w dokumentach
międzynarodowych i krajowych / T. Majewski = poz. 2863.
UZASADNIONE zróżnicowanie pracowników ze względu na płeć /
M. Rychter-Raj = poz. 2985.
Omów. dwóch orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszących
się do promowania kobiet w zatrudnieniu.
ZASADY niedyskryminacji a swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości / K. Brzostowska =
poz. 2982.
_____________________
Wolontariusze
2492. ORGANIZACJE pożytku publicznego i wolontariat - nowe regulacje prawne / Henryk Cioch // Rejent. - 2003, nr 10, s. 11-25.
2493. PRAWNE aspekty wolontariatu / Anna Musiała ; Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO ; Fundusz Współpr. - Warszawa : Fundusz Współpr., 2003. - 90 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87116-69-6.
2494. WOLONTARIAT : co warto i trzeba o nim wiedzieć? / Katarzyna
Kołodziej // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 9, s. 13-16.
Kto może zawierać porozumienie z wolontariuszem, prawa i obowiązki wolontariusza.
2495. WOLONTARIAT : pytania i odpowiedzi / Katarzyna Kołodziej //
Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 11, s. 7-8.
2496. WOLONTARIAT już legalny / Adam Suda // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 29, s. 2-3.
2497. WOLONTARIAT - nowe regulacje / Katarzyna Kołodziej // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 8, s. 24-27.
- 409 2498. WOLONTARIAT w polskim systemie prawnym po wejściu
w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / oprac.
Katarzyna Kołodziej ; Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
- Warszawa : MGPiPS, 2003. - 24 s. ; 21 cm.
2499. WOLONTARIUSZ całkiem legalny / Dominika Sikora // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 137, s. 12.
Krótkie omów. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2500. ZATRUDNIANIE wolontariuszy / Marek Rotkiewicz // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 44, s. 17-24.
_____________________
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie = poz. 3941.
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie = poz. 3942.
_____________________
Zakaz konkurencji
2501. ODSZKODOWANIE przy zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 22, s. 19-22.
2502. ZAKAZ konkurencji / Mikołaj Illukowicz // Personel Zarz. - 2003,
nr 5, s. 30-31.
Przepisy regulujące lojalność pracownika wobec pracodawcy.
2503. ZAKAZ konkurencji oraz inne ograniczenia prowadzenia działalności przez pracownika / Krzysztof Walczak // Zesz. Nauk. WSHiP, Prawo. 2003, z. 8, s. 36-47.
- 410 2504. ZAKAZ konkurencji po ustaniu stosunku pracy / Daniel Książek //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 48, s. 22-23.
2505. ZAKAZ konkurencji po ustaniu stosunku pracy - zawarcie umowy /
Tomasz Stanisławski // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 23, dod. Prawo pracy
w praktyce, s. 6-8.
2506. ZAKAZ konkurencji - sankcje finansowe / Paweł Ziółkowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 18, s. 22-23.
2507. ZAKAZ konkurencji w trakcie i po ustaniu zatrudnienia / Marcin
Nowak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 21, s. 17-24.
2508. ZAKAZ pracy u konkurencji / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 91, dod. Księgowość i Kadry, s. 15.
Treść umowy o zakazie pracy u konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
_____________________
Zatrudnienie Polaków za granicą
i cudzoziemców w Polsce
2509. CZY zatrudnianie cudzoziemców jest w Polsce problemem? /
Jerzy Witczak // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 5, s. 17-20, tab.
Obraz zatrudnienia cudzoziemców na terenie 8 województw w oparciu o wyniki
badań przeprowadzonych w 2002 r. przez Biuro Kontroli Resortowej MPiPS.
JAK jednostki pozarządowe kierują do pracy za granicą? / J. Witczak =
poz. 3931.
2510. JAK legalnie pracować za granicą? / Joanna Szczęsna // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 11, s. 20-23.
2511. KONKURS na urzędnika europejskiego : zbiór oryginalnych testów Komisji Europejskiej wraz z wskazówkami pomocnymi w przygotowa-
- 411 niu / pod red. Georga Zieglera. - Warszawa : Wydaw. Pol.-Niem., 2003. - 260 s. :
rys. ; 24 cm. - ISBN 83-86653-15-9.
2512. KONSEKWENCJE podatkowe pracy za granicą / Paweł Lipka //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 8, dod. Księgowość i Kadry, nr 16, s. 2.
2513. KOWALSKI szuka pracy w Unii : praktyczne informacje na temat
legalnej pracy w państwach Unii Europejskiej ; Wojewódzki Urząd Pracy. Wyd. 2, stan prawny na 31 kwietnia 2003. - Warszawa : Wydaw. ITE, 2003.
- 64 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 63. - ISBN 83-915557-9-3.
2514. LEGALNE zatrudnienie za granicą : stan prawny na 18 czerwca
2003 r. / Tomasz Pietryga // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 26, s. 3-41, tab.
M.in. czasowe zatrudnienie Polaków za granicą, praca sezonowa, dostęp do rynków pracy UE, wykaz firm zajmujących się pośrednictwem pracy za granicą.
2515. LEGALNIE na 3 miesiące : praca sezonowa w Niemczech / Sebastian Ćwiora // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 117, s. 13.
2516. PRACA dla Polaków w Unii Europejskiej / Jakub Cyrankowski. Gdańsk : Harmonia, 2003. - 143 s. ; 20 cm. ISBN 83-7134-135-0.
2517. PRACA i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny /
Łukasz Dzienisz, Justyna Sobieska. - Warszawa : Studio EMKA, 2003. 228 s. ; 21 cm. - ISBN 83-88931-29-6.
SEZONOWE wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec / J. Korczyńska
= poz. 1229.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Szpikowski T.: Nowoczesne metody zatrudniania czyli praca czasowa
w Unii Europejskiej.
- 412 2518. ZATRUDNIANIE cudzoziemców / Elżbieta Sulima // Unia Eur. 2003, nr 9, s. 16-21, tab.
M. in. cudzoziemcy na rynku pracy krajów UE, zgoda na pracę cudzoziemców
w Polsce, kontrola legalności zatrudnienia, uwarunkowania zainteresowania polskim
rynkiem pracy.
2519. ZATRUDNIANIE cudzoziemców w Polsce // Pracodaw. Prac. 2002, nr 10, s. 19-23.
Z poradnika nr 136 "Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Obowiązki
i uprawnienia pracodawcy, zatrudnienie cudzoziemców, świadczenia z tytułu bezrobocia" - Wydaw. "Biblioteczka Pracownicza".
2520. ZATRUDNIANIE cudzoziemców w Polsce / Monika Pośpiech. Cz. 1-2 // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 92, s. 12 ; nr 94, s. 18.
Cz. 1. Wymagane zezwolenie ; Cz. 2. Szersze uprawnienia.
2521. ZATRUDNIENIE polskich obywateli we Francji // Prawo Eur. 2003, nr 6/7, s. 62, tab.
2522. ZEZWOLENIA na pracę dla cudzoziemców w roku 2002 / Małgorzata Denkiewicz // Rynek Pr. - 2003, nr 6, s. 186-199, tab.
Swobodny przepływ pracowników (poz. 777, 2373, 2390, 2982, 3963) ;
Ubezpieczenie społeczne migrantów i osób zatrudnionych za granicą
(poz. 3753-3760).
b. Stosunek pracy z umowy o pracę.
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
2523. JAK korzystnie zwolnić pracownika? : stan prawny na 22 października 2003 r. / Anna Lerkowska // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 41, s. 3-68.
2524. JAK nie stracić na skróconym wypowiedzeniu / Ryszard Sadlik //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 23, s. 32-33.
Prawa pracownika w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia.
- 413 2525. JAK wypowiedzieć umowę członkowi zarządu / Ryszard Sadlik //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 40, s. 2-4.
2526. JAK zatrudniać? : etat czy współpraca / Marta Małecka, Andrzej
Radzisław, Ryszard Sadlik. - Warszawa : INFOR, 2003. - 198 s. ; 23 cm. ISBN 83-89385-19-8.
2527. JAK zatrudnić pracownika samorządowego / Danuta KurzynaChmiel // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 14, s. 9-10.
2528. JAK zawrzeć umowę: o pracę, zlecenia, o dzieło // Rzeczpospolita.
- 2003, nr 30 : 5.02, dod. Vademecum Rzeczpospolitej, nr 43, 40 s.
2529. JAKA treść umowy o pracę / Anna Golas // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 19/20, s. 14-16.
2530. KOLEJNA umowa - zysk dla pracodawcy / Monika Frączek //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 16, s. 1-3.
2531. KOSZTOWNE błędy prawne / Paweł Ziółkowski // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 36, s. 16-17.
Problem wad oświadczeń woli o nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy.
2532. NATYCHMIASTOWE rozstanie z pracodawcą / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 15, s. 13-16.
2533. NATYCHMIASTOWE rozwiązanie umowy o pracę przez syndyka / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 37, s. 20-22.
Kiedy umowa o pracę może zostać rozwiązana przez syndyka lub likwidatora?
Kiedy sprzeciw zgłoszony przez pracownika jest nieskuteczny?
2534. NAWIĄZANIE stosunku pracy w służbie cywilnej / Beata Superson-Polowiec // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 45, s. 29-31.
2535. NOWA szkoła dla nauczyciela / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 23, s. 6-7.
Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły.
- 414 2536. PONOWNE zatrudnienie pracownika zwolnionego z przyczyn
ekonomicznych / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 9, s. 17-21.
2537. PRACOWNIK rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia / Monika
Frączek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 30, s. 16-17.
PRAWO do urlopu wychowawczego a dopuszczalność rozwiązania
stosunku pracy / W. Cajsel = poz. 2885.
ROZWIĄZANIE bez wypowiedzenia umowy o pracę z kobietą w ciąży /
G. Rosiński = poz. 2888.
2538. ROZWIĄZANIE stosunku pracy bez wypowiedzenia / Witold
Bugajny // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 52, s. 36-37.
2539. ROZWIĄZANIE umowy o pracę bez wypowiedzenia przez
pracownika / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 7/8, s. 21-24.
ROZWIĄZANIE umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
w orzecznictwie Sądu Najwyższego / K. Kisielewicz = poz. 2978.
2540. ROZWIĄZANIE umowy o pracę w świetle przepisów prawa pracy / Anna Tomczyk. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 5, s. 16-17 ;
nr 6, s. 14-15.
2541. ROZWIĄZANIE umowy o pracę zawartej z młodocianym / Sebastian Pióro // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 38, s. 17-19.
2542. ROZWIĄZYWANIE umów cywilno-prawnych / Michał Culepa //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 32, s. 15-17.
2543. SPOSOBY rozwiązywania umów o pracę / Mariusz Stępień // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 8, wkł. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. II-XIX, tab.
2544. STOSUNEK pracy nauczyciela - rozwiązanie i wygaśnięcie /
Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 11, s. 3-9.
- 415 2545. UMOWA na okres próbny / Aleksandra Nowak // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 40, s. 16-17.
Umowa o pracę.
2546. UMOWA o pracę członka zarządu spółki / Marcin Kalinowski //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 15, s. 21-23.
2547. UMOWA o pracę na czas określony / Monika Frączek. - Cz. 1-2 //
Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 1, s. 13-16 ; nr 2, s. 5-8.
Cz. 1. Zawieranie umów o pracę na czas określony i ich rozwiązanie z mocy
prawa ; Cz. 2. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony przed upływem terminu, na który została zawarta.
2548. UMOWA o pracę na okres próbny / Edyta Kołkowska // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 6, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 7-9.
2549. UMOWY terminowe / Aleksandra Nowak // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 41, s. 6-8.
Zawieranie i rozwiązywanie terminowych umów o pracę.
UPRAWNIENIA pracownika w razie zawarcia drugiej umowy o pracę /
Z. Neubauer = poz. 2474.
2550. UTRATA zaufania jako podstawa rozwiązania stosunku pracy /
Urszula Jackowiak // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 11, s. 15-20.
2551. WADLIWE rozwiązanie umowy o pracę / Danuta Klucz // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 231, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-5.
2552. WADLIWE wypowiedzenie umowy o pracę a brak przywrócenia
do pracy / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 41, s. 18-20.
2553. WINA pracodawcy przyczyną wypowiedzenia / Monika Frączek //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 29, s. 6-8.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.
- 416 2554. WSPÓŁDZIAŁANIE ze związkami zawodowymi przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003,
R. 9, nr 5, s. 7-12.
2555. WYPOWIEDZENIE musi być konkretne / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 12, s. 21-24.
2556. WYPOWIEDZENIE umowy na czas określony / Ryszard Sadlik //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 52, s. 15-16.
2557. WYPOWIEDZENIE umowy o pracę zawartej na czas nie określony / Aleksandra Nowak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 44, s. 16, 25-26.
2558. WYPOWIEDZENIE warunków pracy i płacy kobiecie w ciąży /
Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 48, dod. Ubezpieczenia
i Sprawy Kadrowe, nr 9, s. 10-14.
2559. WYPOWIEDZENIE zmieniające / Monika Frączek // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2003, nr 6, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 18-20.
2560. Z JAKĄ datą wypowiedzieć umowę? / Ryszard Sadlik // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 9, s. 11-13.
2561. ZAKAZY rozwiązywania umów o pracę / Tomasz Wardach //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie,
s. 12-17.
2562. ZATRUDNIANIE członków zarządu spółek / Joanna Piaskowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 15, s. 1-3.
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w firmach stanowią specyficzną grupę,
także pod względem podstawy zatrudnienia. Stosowane są tu z reguły dwie metody
zatrudnienia: pracownicza umowa o pracę albo kontrakt menedżerski.
2563. ZATRUDNIENIE po przywróceniu do pracy / Beata SupersonPolowiec // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 5, s. 7-10.
- 417 2564. ZAWARCIE umowy o pracę / Jakub Stelina // Stud. Gdań. / Gdań.
WSHumanist. - 2002, T. 1, s. 216-223 bibliogr.
2565. ZAWINIONA utrata uprawnień zawodowych a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia / Sebastian Pióro // Prawo Przeds. - 2003,
R. 13, nr 40, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 7, s. 17-22.
2566. ZWOLNIENIE dyscyplinarne / Marek Rotkiewicz // Nowe Ubezp.
- 2003, nr 12, s. 23-24.
2567. ZWOLNIENIE policjanta ze służby / Adrianna Jasińska-Cichoń //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 49, s. 15-17.
___________________
Powszechna i szczególna ochrona
stosunku pracy
2568. CO się stało w prawie pracy? / Jan Kisieliński // Nowy Tyg. Pop. 2003, nr 50-52, Przegląd Wydarzeń Związkowych, nr 12, s. 3-4.
Wpływ nowelizacji prawa pracy na sytuację pracowników i związkowców.
2569. KARNA ochrona praw wykonujących pracę zarobkową – analiza porównawcza kodeksu karnego z prawem pracy i ubezpieczeń
społecznych / Marek Miazga // Pr. Nauk., Prawo / PRadom. - 2001, nr 1,
s. 31-53 summ.
2570. NOWE zasady szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy
działaczy związkowych / Marcin Zieleniecki // Tyg. Solidar. - 2003, nr 25,
s. 30-31 ; nr 26, s. 30-31, tab.
2571. OCHRONA działaczy związkowych / Iwona JaroszewskaIgnatowska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 42, wkł. Monitor Prawa
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, s. 17-24.
- 418 2572. OCHRONA działaczy związkowych : przepisy obowiązujące
po 30 czerwca 2003 r. / Andrzej Marek // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 10,
s. 13-16.
2573. OCHRONA działaczy związkowych - nowe przepisy, stare problemy / Jakub Pokrzywniak // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 23, dod. Prawo
Pracy w Praktyce, s. 13-15.
2574. OCHRONA działaczy związkowych po 1 lipca 2003 roku // Nowy
Tyg. Pop. - 2003, nr 31/32, s. 11-13.
2575. OCHRONA działaczy związkowych po nowelizacji ustawy / Anita
Gwarek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9, wkł. Przegląd Pracowniczy
dla Ciebie, s. 6-9.
2576. OCHRONA pracownika w razie zmiany, likwidacji i niewypłacalności pracodawcy : stan prawny na 15 kwietnia 2003 r. / Tomasz Niedziński // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 16, s. 3-36, tab.
M.in. zwolnienia grupowe, konsekwencje przejęcia zakładu pracy przez innego
pracodawcę, wynagrodzenie za pracę, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, upadłość i likwidacja zakładu pracy, orzecznictwo z w/w
zakresu.
OCHRONA stosunku pracy kobiet w ciąży - komentarz do Kodeksu pracy /
J. Skrobisz = poz. 2882.
OCHRONA trwałości stosunku pracy ze względu na wiek emerytalny
i ciążę na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego / R. Gumowski = poz. 2964.
2577. PRZYWRÓCENIE do pracy / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. 2003, nr 3, s. 19-23.
Żądanie przywrócenia do pracy to jedno z najistotniejszych uprawnień pracowniczych w zakresie ochrony stosunku pracy.
2578. SZCZEGÓLNA ochrona działaczy związkowych po nowelizacji /
Zbigniew Salwa // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 1, s. 24-27.
- 419 2579. TRUDNE rozstanie przed emeryturą / Danuta Klucz // Gaz. Praw.
- 2003, R. 9, nr 130, s. 13.
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym przed wypowiedzeniem stosunku pracy.
2580. ZWIĄZKOWCY słabiej chronieni od 1 lipca 2003 r. / Anna Nowakowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 7/8, s. 17-20.
2581. ZWOLNIENIE radnego nie zależy tylko od woli pracodawcy /
Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 8, s. 14-15.
___________________
ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę
kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet
założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których
stosunek do pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim
wskazaniu = poz. 4122.
___________________
Zwolnienia grupowe
2582. CO się zmienia w prawie pracy od 1 lipca 2003 r. : zwolnienia
grupowe i uprawnienia związków zawodowych na nowych zasadach // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 124, dod. Prawo i Życie, 16 s.
2583. JAK zwolnić pracownika: teraz, za trzy miesiące i od 2004 r. /
Małgorzata Jankowska, Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 63,
dod. Księgowość i Kadry, nr 26, s. 9-14.
Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych.
- 420 2584. JAKA odprawa przy zwolnieniach grupowych / Anna Tomczyk //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 28/29, s. 31-33.
Od czego zależy wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika oraz kiedy ta
odprawa nie przysługuje.
2585. KTO otrzyma odprawę pieniężną / Katarzyna Kudroń // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 15, s. 7-8.
Od 1 lipca wysokość odprawy przysługująca pracownikom zwalnianym na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych uzależniona jest od zakładowego stażu
pracy.
LOKAUT - dozwolony czy bezprawny? / J. Piaskowska = poz. 4153.
Lokaut - szczególna forma przeprowadzania zwolnień grupowych, może wiązać
się z zamknięciem nawet całości zakładu pracy.
2586. NOWE przepisy o grupowych zwolnieniach / Janina Suzdorf. Cz. 1-3 // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 7, s. 7-10 ; nr 8, s. 1-4 ; nr 11, s. 5-6.
2587. NOWE przepisy o zwolnieniach grupowych / Iwona Sierocka //
Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 12, s. 14-21.
Zwolnienia grupowe i indywidualne w świetle ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników. Omówiono zakres stosowania ustawy, uprawnienia
przysługujące zwalnianym pracownikom oraz sytuacje pracowników podlegających
szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy.
OCHRONA pracownika w razie zmiany, likwidacji i niewypłacalności
pracodawcy : stan prawny na 15 kwietnia 2003 r. / T. Niedziński = poz. 2576.
M.in. zwolnienia grupowe.
2588. OD nowego roku - nowe przepisy o zwolnieniach grupowych /
Danuta Uchymiak // Rachunkowość. - 2003, nr 12, s. 24-26.
2589. ODPRAWY pieniężne po zmianach / Sebastian Ćwiora // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 3, s. 11.
Omów. nowelizacji przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, która wchodzi
w życie 1.07.2003 r.
- 421 2590. OGRANICZENIA w odprawach pieniężnych przy zwolnieniach
grupowych / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 10, s. 11-15.
2591. PROCEDURY w razie zwolnienia grupowego / Anna Tomczyk //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 27, s. 18-20.
2592. ROZSTANIA z pracownikiem - po europejsku / Tomasz Zalewski //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 67, s. 13.
Nowa ustawa o zwolnieniach grupowych (obowiązująca od 1 stycznia 2004 r.).
2593. ROZWIĄZYWANIE stosunków pracy z przyczyn dotyczących
pracodawcy / Jakub Stelina // Stud. Gdań. / Gdań. WSHumanist. - 2002, T. 1,
s. 224-230 bibliogr.
2594. SZCZEGÓLNE zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy // Nowe Ubezp. - 2003, nr 13/14, s. 76-82.
Z przyczyn nie dotyczących pracowników.
2595. ZGODNIE z prawem unijnym / Janina Suzdorf // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 206, s. 19.
Zmiany w przepisach dot. zwolnień grupowych, wchodzące w życie od początku
2004 r.
2596. ZMIANY w ustawie o zwolnieniach grupowych / Agnieszka
Bolesta-Borkowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 3, wkł. Przegląd
Pracowniczy dla Ciebie, s. 19-21.
2597. ZMIANY w zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy / S. J. [Janina Suzdorf] //
Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 4, s. 21-23.
Omów. najnowszych zmian w kodeksie pracy.
2598. ZMIANY wprowadzone nową tzw. ustawą o zwolnieniach grupowych / Edyta Kołkowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 3-6.
- 422 2599. ZWOLNIENIA grupowe / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. 2003, nr 8, s. 26-27. * Zwolnienia grupowe po 1 lipca 2003 r. / Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 7/8, s. 3-16. * Zwolnienia
grupowe po nowelizacji / Katarzyna Kudroń // Serw. Praw.-Prac. - 2003,
R. 8, nr 14, s. 11-12.
Zmiany od 1 lipca 2003 r.
2600. ZWOLNIENIA grupowe a obowiązek ponownego zatrudnienia /
Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 20, s. 25-27.
2601. ZWOLNIENIA grupowe bez odpraw / Ryszard Sadlik // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 5, Prawo Służb Personalnych, nr 2, s. 3-11.
2602. ZWOLNIENIA grupowe i indywidualne po nowelizacji / Anna
Tomczyk // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 25, s. 17-19.
Czy znowelizowana ustawa o zwolnieniach grupowych będzie miała zastosowanie wobec wszystkich pracodawców.
2603. ZWOLNIENIA grupowe - kogo nie można zwolnić / Anna Tomczyk // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 33, s. 16-20.
Jakich pracowników nie można zwolnić w ramach zwolnień grupowych, kiedy
zwolnieni pracownicy otrzymują odprawy według starych zasad?
2604. ZWOLNIENIA grupowe po 1 stycznia 2004 r. // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 244, dod. Doradca Firmy, 8 s.
Omów. zmian w przepisach dot. zwolnień grupowych.
2605. ZWOLNIENIA grupowe po nowemu / Grażyna Spytek-Bandurska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 114-123, tab. wykr.
2606. ZWOLNIENIA grupowe w 2004 r. / Tomasz Niedziński // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 21-28.
2607. ZWOLNIENIA grupowe z perspektywy rynku pracy : aspekty
prawne i społeczne / Grażyna Spytek-Bandurska ; Uniwersytet Warszawski.
- 423 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej. Warszawa : Of. Wydaw. ASPRA-JR, 2003. - 350 s. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 338-350. - ISBN 83-88766-75-9.
2608. ZWOLNIENIA grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników :
nowe uregulowania, komentarze, wyjaśnienia / Mariusz Śmigiel. - Obowiązują od 1 stycznia 2004 r. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003. - 163 s. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 11-12. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 156). ISBN 83-88616-45-5.
2609. ZWOLNIENIA grupowe - zmiany od 1.7.2003 r. oraz od 1.1.2004 r. /
Maciej Nałęcz // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 13, s. 590-593, tab.
Omów. zmian w przepisach dot. zwolnień grupowych.
2610. ZWOLNIENIA po nowemu : nowy kształt ustaw o zwolnieniach
grupowych oraz ochronie działaczy związkowych / Piotr Janczyk // Personel
Zarz. - 2003, nr 13/14, s. 105-108, tab.
2611. ZWOLNIENIA pracowników a polityka personalna firmy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Kraków : Of. Ekon., 2003. - 199 s. : il. ; 24 cm.
- (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi). - ISBN 83-88597-95-7.
2612. ZWOLNIENIA z pracy : odprawy i odszkodowania / Małgorzata
Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 161, dod. Pracodawca i Pracownik,
s. 1-5.
Zwolnienia grupowe : wysokość odpraw, odszkodowania z tytułu utraty pracy,
odprawy w administracji i samorządzie.
2613. ZWOLNIENIA z przyczyn pracodawcy / Grażyna Spytek-Bandurska. - Warszawa : INFOR, 2003. - 304 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Profesjonalistów). - ISBN 83-89385-43-0.
___________________
- 424 2614. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników // Dz. U. - 2003, nr 90, poz. 844.
c. Stosunek pracy na podstawie powołania,
mianowania i wyboru
2615. USTANIE stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego / Mariusz Lekston // Rocz. Admin. Prawa. - 2001, R. 2, s. 43-71.
2616. ZMIANA stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej - instytucja przeniesienia / Aneta Garbacik // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 6, s. 28-36.
___________________
2617. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia
2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy
o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych // Dz. U. - 2003, nr 89,
poz. 836.
d. Spółdzielczy stosunek pracy
___________________
e. Świadczenie pracy na podstawie
innej niż stosunek pracy
2618. DOPUSZCZALNOŚĆ zastrzeżenia wypowiedzenia umowy agencyjnej na czas oznaczony / Ewa Rott-Pietrzyk // Prz. Prawa Hand. - 2003,
nr 10, s. 45-52.
- 425 2619. DZIAŁALNOŚĆ gospodarcza małżonków / Grzegorz Jędrejek,
Piotr Pogonowski. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2002. - 283 s. Problematyka prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez
osoby pozostające w związku małżeńskim.
Rec.: Łączkowska Małgorzata // Ruch Praw. Ekon. - 2003, R. 65, z. 2, s. 279-282.
ELASTYCZNE formy zatrudnienia / J. Król, G. Pluciński, I. Michaliszyn
= poz. 2401.
2620. JAK bezpiecznie korzystać z samozatrudnienia / Zbigniew Biskupski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 163, dod. Prawo i Życie, 8 s.
Prawne zasady obowiązujące przy samozatrudnieniu.
JAK zatrudniać? : etat czy współpraca / M. Małecka, A. Radzisław,
R. Sadlik = poz. 2526.
2621. NIEZALEŻNI współpracownicy firmy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi / Michał Moszyński, Henning Ritter // Pr. Zabezp.
Społ. - 2003, nr 12, s. 9-13, tab.
Niezależni współpracownicy firmy (osoby pracujące na własny rachunek, przyjmujące i realizujące zadania od różnych zleceniodawców w siedzibie firmy lub poza
nią) jako nowa forma aktywności zawodowej. Omówiono konsekwencje rozwoju tej
formy zatrudnienia zarówno dla uczestników rynku pracy, jak i funkcjonowania
przedsiębiorstw.
2622. PRACA nakładcza / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2003, nr 5,
s. 18-20.
Omów. rozp. Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień
osób wykonujących pracę nakładczą.
PRACA nie na etat / A. Jasińska = poz. 2414.
Definicja stosunku pracy.
2623. PRACA w domu / dod. przygot. Małgorzata Jankowska, Bożena
Wiktorowska, Paweł Lipka // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 52, dod. Prawo
i Życie, 8 s.
- 426 2624. SAMOZATRUDNIENIE : działalność wykonywana osobiście czy
działalność gospodarcza / Zbigniew Biskupski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 19, dod. spec., s. 11-15.
SAMOZATRUDNIENIE i inne formy minimalizacji kosztów pracy
w 2003 r. : nowe perspektywy i zagrożenia / K. Lis = poz. 836.
2625. SAMOZATRUDNIENIE w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych / Małgorzata Jankowska, Stanisław Majkowski // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 19, dod. spec., s. 16-17.
STOSUNEK pracy a umowy cywilnoprawne / M. Telec = poz. 2426.
2626. ŚWIADCZENIE pracy w ramach umowy zlecenia : analiza porównawcza do umowy o pracę / Władysław Patulski // Zesz. Nauk. WSHiP,
Prawo. - 2003, z. 8, s. 7-35.
2627. UMOWA o dzieło / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2003,
R. 8, nr 48, s. 17-19.
2628. UMOWA o dzieło / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003, R. 9,
nr 7/8, s. 31-35, tab.
UMOWA o pracę czy umowa o dzieło? / R. Sadlik = poz. 2434.
2629 UMOWA o zarządzaniu instytucją kultury / Zdzisław Kubot //
Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 9, s. 12-18.
Uregulowanie oraz właściwości prawne.
2630. UMOWA zlecenia / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2003,
R. 8, nr 45, s. 20-22.
2631. UMOWY zlecenia i o dzieło oraz kontrakty menedżerskie w działalności gospodarczej / Zbigniew Biskupski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 37,
dod. Ekspert Prawny, 16 s.
- 427 2632. WARUNKI pracy chałupnika / Iwona Jackowska // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 207, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 8.
Aspekt prawny.
2633. ZASTĄPIENIE umowy o pracę umową cywilnoprawną : zakazy
i dozwolenia / Zdzisław Kubot. - Wrocław : Klemar, 2003. - 119 s. ; 20 cm. ISBN 83-915529-7-7.
___________________
Kontrakty menedżerskie
2634. KONTRAKT menedżerski / Artur Malinowski // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 49, s. 13-14.
2635. KONTRAKT menedżerski a umowa-zlecenie / Marcin Kalinowski // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 16, s. 22-24.
2636. KONTRAKTY menedżerskie - aspekty pojęciowe / Zdzisław
Kubot // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 17-24.
2637. KONTRAKTY menedżerskie jako pojęcie prawne / Zdzisław
Kubot // Państ. Prawo. - 2003, R. 57, z. 4, s. 57-66.
2638. KONTRAKTY menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne
o świadczenie pracy : komentarz, wzory umów, orzecznictwo, akty prawne /
Waldemar Gujski. - Wyd. 2 - Warszawa : LIBRATA, 2003. - 478 s. ; 24 cm.
- ISBN 83-87271-26-8.
2639. OBEJŚCIE prawa a pozorność w kontraktach menedżerskich /
Małgorzata Gersdorf // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 10, s. 14-17.
Umowy o zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych.
Zob. też poz. 2629, 2631.
- 428 -
6. Zagadnienia prawne bhp
2640. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy : komentarz / Andrzej
M. Świątkowski. - Kraków : Universitas, 2003. - 415 s. ; 24 cm. - (Prawo
Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy). - ISBN: 83-242-0021-5.
2641. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek
skrawających do metali / Marian Łach // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 5,
s. 30.
Omów. rozporządzenia min. gospodarki z 6 listopada 2002 r. (Dz. U. 2002,
nr 204, poz. 1723).
2642. BEZPIECZEŃSTWO przy eksploatacji maszyn / Andrzej Kowerski // Atest. - 2003, nr 5, s. 19-20, il. tab.
Omów. wprowadzonych do prawa polskiego postanowień Dyrektywy Rady
nr 89/655/EC z 30 listopada 1989 r. dot. minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników urządzeń produkcyjnych podczas pracy, znowelizowanych Dyrektywą Rady nr 95/63.
2643. BHP w firmie : jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy / oprac.
Iwona Jackowska, Danuta Klucz, Jan Stanek // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 205, dod. Doradca Firmy, 8 s.
2644. BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski ; Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk Oliwa : ODiDK, 2003. - 932 s. : rys. ; 25 cm.
- Tabele. - ISBN 83-71878-17-6.
2645. BHP w Unii Europejskiej : 50 pytań i konkretnych odpowiedzi /
Mariusz Śmigiel // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, Serwis bhp, s. 1-16.
2646. CHOROBY zawodowe // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 12, s. 15-25.
Pojęcie choroby zawodowej w świetle ustawy wypadkowej.
2647. CHOROBY zawodowe / Beata Gudowska // Pr. Zabezp. Społ. 2003, nr 4, s. 15-24.
Rozważania odnoszące się do ustawy z 30 października 2002 r.
- 429 2648. CO warto wiedzieć o ryzyku zawodowym / Leszka Skuza. - Stan
prawny na dzień 16 czerwca 2003 r. - Gdańsk Oliwa : ODiDK, 2003. - 152 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 151-152. - ISBN 83-71878-57-5
2649. DO czego zobowiązany jest pracodawca / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 26, wkł. Serwis
bhp, nr 11, 16 s. ; nr 28, wkł. Serwis bhp, nr 12, 16 s.
Odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo w firmie.
2650. DYREKTYWY dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń
technicznych / Stanisław Kowalewski, Mariusz Dąbrowski // Bezp. Pr. 2003, nr 1, s. 8-9, rys. bibliogr. 2 poz.
INSTRUKTAŻ ogólny w zakresie bhp dla nowo zatrudnionych pracowników / M. Opiłka = poz. 1572.
2651. JAK postępować w razie wypadku przy pracy / Anna Semenowicz // Nowe Ubezp. - 2003, nr 13/14, s. 56-64.
2652. KILKA uwag na temat ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy / Teresa Wyka // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 7, s. 18-23.
W świetle art. 5 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r.
2653. KLUCZEM czy wytrychem / Aleksander Stukowski // Atest. 2003, nr 3, s. 4-5.
Dostosowywanie polskiego prawa bhp do wymogów Unii Europejskiej.
2654. KŁOPOTY z maszynami w polskich przepisach / Stanisław
Kowalewski, Andrzej Kowerski // Atest. - 2003, nr 9, s. 14-16, rys.
Kwestie dot. przepisów związanych z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń
technicznych.
2655. KONFERENCJA Naukowa "Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 0-300 GHz w Polsce - nowe przepisy i perspektywy ich harmoniza-
- 430 cji z wymogami Unii Europejskiej" : Łódź, 16-17 grudnia 2002. - Cz. 1-2 //
Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 2, s. 165-201, rys. tab. bibliogr. summ ; nr 3,
s. 267-305, rys. tab. bibliogr. summ.
Treść: Cz. 1. Szmigielski Stanisław, Sobiczewska Elżbieta: Współczesne koncepcje ochrony pracowników i ludności przed polami EM w krajach Unii Europejskiej
(s. 169-174). - Groszko Marian: Polskie przepisy o najwyższych dopuszczalnych
natężeniach pól elektrycznych i magnetycznych częstotliwości 50 Hz oraz wytyczne
Wspólnoty Europejskiej w zastosowaniu do elektroenergetyki (s. 175-179). - Aniołczyk Halina: Koncepcja polskich przepisów o NDN 2001 w polach elektromagnetycznych wielkich częstotliwości a rekomendacje Unii Europejskiej (s. 181-187). Kubacki Roman, Kieliszek Jarosław: Koncepcja limitów dopuszczalnych wartości
elektromagnetycznych pól impulsowych (s. 189-192). - Dackiewicz Aleksander,
Krawczyk Andrzej: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi emitowanymi przez
urządzenia telefonii komórkowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (s. 193-195).
- Trzaska Hubert: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 0-300 GHz w Polsce.
Nowe przepisy i perspektywy ich harmonizacji z wymogami Unii Europejskiej
(s. 197-201). - Cz. 2. Karpowicz Jolanta, Gryz Krzysztof: Ograniczenia ekspozycji
zawodowej na pola elektromagnetyczne przyjęte w krajowych przepisach - na tle
dokumentów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem pól małych
i średnich częstotliwości (s. 269-278). - Gryz K., Karpowicz J.: Pomiary pól elektromagnetycznych i ocena ekspozycji zawodowej - wymagania PN-T-06580:2002
i zasady stosowane w krajach Unii Europejskiej (s. 279-284). - Różycki Stefan:
Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi w formalnym ujęciu
(s. 285-287). - Grobelna Grażyna: Problemy związane z polskimi NDN w pracy inspekcji sanitarnej i ekip pomiarowych (s. 289-290). - Bortkiewicz Alicja, Gadzicka
Elżbieta, Zmyślony Marek: Efekty biologiczne i ryzyko zdrowotne PEM o poziomach
dopuszczalnych przez ICNIRP dla osób zawodowo eksponowanych - badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (s. 291-297). - Wągrowska-Koski Ewa: Ochrona zdrowia
pracowników narażonych zawodowo na pola elektromagnetyczne (PEM) w Polsce i w
krajach Unii Europejskiej (s. 299-305).
2656. KOSZTY i korzyści wdrażania dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w ocenie polskich przedsiębiorstw / Zofia Pawłowska, Małgorzata Pęciłło // Bezp. Pr. - 2003, nr 10, s. 20-22, rys. bibliogr.
2657. KSZTAŁTOWANIE postaw i zachowań pracowników w celu
przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym / Jerzy S. Michalik //
Bezp. Pr. - 2003, nr 6, s. 8-11 bibliogr. 12 poz.
W świetle przepisów Unii Europejskiej dotyczących systemów przeciwdziałania
zagrożeniom poważnymi awariami przemysłowymi.
- 431 2658. MASZYNY i elementy bezpieczeństwa / Andrzej Kowerski //
Atest. - 2003, nr 3, s. 17-20, rys.
Omów. rozporządzenia min. gospodarki z 20 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2002,
nr 231, poz. 1945) zm. rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn
i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu
dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów
bezpieczeństwa (Dz. U. 2001, nr 127, poz. 1391).
2659. MASZYNY - minimalne wymagania bhp / Marian Łach // Przyj.
przy Pr. - 2003, R. 54, nr 3, s. 22-23, il.
Omów. rozporządzenia min. gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy. (Dz. U. 2002, nr 191, poz. 1596).
METODYKA kontroli środków ochrony indywidualnej / K. Ślebioda =
poz. 2132.
2660. NIELEGALNY przepis o chorobach zawodowych / Tadeusz
Nycz // Atest. - 2003, nr 2, s. 24-25, il.
Rozważania na temat czy definicja choroby zawodowej zawarta w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych,
szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach
jest właściwa (Dz. U. 2002, nr 132, poz. 1115).
2661. NIEZAWIADOMIENIE o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej (przestępstwo z art. 221 k. k.) / Marcin Jachimowicz // Ruch Praw.
Ekon. - 2003, R. 65, z. 3, s. 113-125 summ.
2662. NIEZBĘDNE zmiany w polskim prawie z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy w związku z akcesją do Unii Europejskiej / Wiktor Leszczyński. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 6, s. 28-29 ; nr 7/8, s. 36-37.
2663. NORMATYWNO-prawny aspekt identyfikacji zagrożeń chemicznych na stanowiskach pracy / Mirosław Czapka // Środ. Rozw. - 2003, nr 2,
s. 65-77 bibliogr. summ.
- 432 2664. NOWE obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy :
komentarz do rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp /
Piotr Ciborski. - Gdańsk : ODiDK, 2003. - 100 s. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN
83-71878-59-1.
2665. NOWE przepisy w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy / Jolanta
Skowroń // Bezp. Pr. - 2003, nr 3, s. 31, tab.
Omów. problemów poruszanych na XLI posiedzeniu Międzyresortowej Komisji
ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla
Zdrowia w Środowisku Pracy.
2666. NOWE regulacje dotyczące chorób zawodowych / Barbara Snarska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 3, s. 17-23.
Obow. od 3 września 2002 r.
2667. NOWE regulacje w kodeksie pracy dotyczące bhp / Marian Łach //
Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 6, s. 16-17.
2668. NOWELIZACJA przepisów bhp w szkołach i placówkach / Antoni Gilewicz // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 5, s. 20-22.
Omów. rozporządzenia min. edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003,
nr 6, poz. 69).
2669. OBOWIĄZEK nie dla wszystkich / Marek Rotkiewicz // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 223, s. 18.
Tworzenie służby bhp w zakładzie.
2670. OBOWIĄZKI pracodawcy w zakresie bhp / Danuta Klucz // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 153, s. 11-12, 17-18.
2671. OBOWIĄZKOWA palarnia w zakładzie pracy? / Sebastian Pióro //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 24, s. 19-21.
Od 29 czerwca 2003 r. pracodawcy mają obowiązek urządzenia pomieszczenia
palarni w każdym zakładzie pracy.
- 433 2672. OCHRONA pracownika w razie choroby zawodowej / Anna Fauzer // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 7, s. 27-45, rys. tab. bibliogr.
Definicja choroby zawodowej, przepisy prawne dot. bezpieczeństwa i higieny
pracy, ogólne zasady profilaktyki, zasady orzecznictwa.
2673. OCHRONA przed hałasem - nowe regulacje / Zbyszek Bielecki //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 6, s. 17-19.
Przepisy Unii Europejskiej i polskie uregulowania w zakresie ochrony przed
hałasem.
2674. OCHRONA zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy / Teresa Wyka. - Stan prawny na 1 stycznia 2003 r. - Warszawa :
Difin, 2003. - 278 s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 261-278. - ISBN 83-7251-314-7.
Rec.: Salwa Zbigniew // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 8, s. 45-46.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ cywilnoprawna pracodawcy za wypadki przy
pracy / M. Gersdorf = poz. 2925.
2675. OMÓWIENIE zmian w zakresie przepisów bhp / oprac. Bogdan
Rączkowski. - Wyd. 8, według stanu prawnego na dzień 1 maja 2003 r. Gdańsk : ODiDK, 2003. - 24 s. ; 20 cm. - ISBN 83-71878-33-8.
2676. PODSTAWY prawne ochrony pracy w Polsce : praca zbiorowa /
pod red. Adama Tabora i Agnieszki Pieczonki ; [zespół aut. Tadeusz Komorowicz et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum
Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. - Kraków : Politech. Krak., 2003.
- 218 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy ; t. 1). - ISBN 83-7242-267-2.
2677. POJĘCIE wypadku przy pracy / Zbigniew Salwa // Pr. Zabezp.
Społ. - 2003, nr 3, s. 18-21.
2678. POSTĘPOWANIE w razie wypadku przy pracy / Krystyna
Borowska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 8, dod. Serwis bhp, nr 4, 16 s.
- 434 2679. POSTĘPOWANIE w razie wypadku przy pracy / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 9, dod. Prawo
Służb Personalnych, nr 4, 13 s.
Czy każdy wypadek jest wypadkiem przy pracy? Jakie są obowiązki pracodawcy?
Do jakich zadań tworzony jest zespół powypadkowy?
2680. POSTĘPOWANIE w sprawach chorób zawodowych / Krystyna
Zakrzewska-Szczepańska. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 1,
s. 8-11, tab. ; nr 2, s. 8-10.
2681. PRACOWNICY dbają o swoje bezpieczeństwo - odpowiedzi na
najważniejsze pytania / Aleksandra Nowak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8,
nr 41, dod. Serwis bhp, nr 17, 16 s.
PRAWNE podwaliny Europy / K. Walczak = poz. 2373.
Cz. 24. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony warunków pracy ; Cz. 25.
Podstawowe zasady poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w Unii Europejskiej.
2682. PRAWO Wspólnot Europejskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Wiktor
Leszczyński // Służ. Prac. - 2003, R. 31, nr 11, s. 1-4.
PREZENTACJA programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej" na posiedzeniu Rady
Ochrony Pracy = poz. 2047.
2683. PRZEPISY bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych zakładach
górniczych / Piotr Gisman // WUG. - 2003, nr 7, s. 31-32.
2684. PRZEPISY bhp czyli co kto chce / Aleksander Stukowski // Atest.
- 2003, nr 9, s. 4-7, il.
Rozważania dot. zasad stosowania przepisów bhp.
2685. PRZYGOTOWANIE firmy i pracowników do zimy / Iwona Jackowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 217, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-4.
Obowiązki pracodawcy dot. zapewniania odpowiednich warunków pracy w czasie
zimy (ogrzewanie pomieszczeń, ciepła odzież, gorące posiłki, wstrzymanie prac).
- 435 2686. REGULACJE z zakresu bhp po nowelizacji / Teresa Wyka // Pr.
Zabezp. Społ. - 2003, nr 2, s. 11-16.
Po nowelizacji kodeksu pracy z 26 lipca 2002 r.
2687. ROLA i ranga służb ochrony i zapobiegania w przedsiębiorstwie
w świetle prawodawstwa Wspólnot Europejskich / Krystyna ZakrzewskaSzczepańska. - Cz. 1-3 // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 5, s. 8-9 ; nr 6,
s. 8-9 ; nr 7/8, s. 8-9.
2688. SŁUŻBA bhp w zakładzie pracy / Sebastian Pióro // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 48, s. 17-20.
Omów. art. 237 kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września
1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. - 1997, nr 109,
poz. 704).
2689. SYSTEM przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym :
nowe regulacje prawne / Jerzy S. Michalik. - Cz. 1-2 // Bezp. Pr. - 2003,
nr 7/8, s. 5-8 ; nr 9, s. 2-5 bibliogr. 13 poz.
2690. ŚRODKI ochrony indywidualnej - ocena zgodności / Andrzej
Kowerski // Atest. - 2003, nr 2, s. 16-18, rys.
Omów. rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2002 r. zm. rozporządzenie
w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 231,
poz. 1974). Przepisy tego rozporządzenia wejdą w życie od dnia uzyskania przez
Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.
2691. UNIJNE bezpieczeństwo pracy / Katarzyna Barska // Nowy Tyg.
Pop. - 2003, nr 37, s. 15.
Unijne podejście do norm bezpieczeństwa pracy, działanie Państwowej Inspekcji
Pracy w dyrektywach Unii.
2692. USTALANIE okoliczności wypadków przy pracy / Magdalena
Pytel // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 1, s. 14-16, tab.
W świetle rozporządzenia min. pracy z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu
uznawania zdarzenia ... za wypadek przy pracy (Dz. U. 2002, nr 236, poz. 1992).
- 436 2693. USTALENIE okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy /
Marek Rotkiewicz // Nowe Ubezp. - 2003, nr 8, s. 29-30.
Z każdego wypadku musi zostać sporządzony protokół powypadkowy.
2694. W 2004 roku bezpieczniej / Sylwia Brzykczy // Serw. Praw.-Prac.
- 2003, R. 8, nr 51, dod. Serwis bhp, nr 21, 16 s.
Zmiany w przepisach bhp.
2695. WARUNKI i tryb dokonywania oceny zgodności środków ochrony indywidualnej / Edward Kołodziejczyk // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54,
nr 7/8, s. 16-17.
2696. WSZYSTKO o bhp w pytaniach i odpowiedziach / Wiktor Leszczyński, Krystyna Zakrzewska-Szczepańska. - Warszawa : Wydaw. "Bibl.
Prac.", 2003. - 384 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 155).
- ISBN 83-88616-44-7.
2697. WSZYSTKO o chorobach zawodowych / Anna Semenowicz //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 13/14, s. 41-55, tab.
M. in. wykaz chorób zawodowych.
2698. WSZYSTKO o prawie pracy i BHP w 2003 roku / oprac. Renata
Maciejewska. - Gorzów Wlkp. : Wydaw. Podatkowe "Gofin", 2003. - 488 s. : il. ;
24 cm. - (Biblioteka Podatnika ; ISSN 1234-7582 ; 67). - ISBN 83-89056-65-8.
2699. WYCHOWANIE do bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle uregulowań prawnych / Tadeusz Gawlik // Pedagog. Pr. - 2003, nr 42, s. 119-137.
Szkoła jako zakład pracy i związana z tym konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkole oraz problematyka nauczania zasad
bhp w programach szkolnych.
2700. WYMAGANIA bezpieczeństwa i higieny pracy dla pomieszczeń
pracy / Wiktor Leszczyński // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 4, s. 6-16.
W pytaniach i odpowiedziach.
- 437 2701. WYMAGANIA dla wybranych grup środków ochrony indywidualnej / Edward Kołodziejczyk // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 9,
s. 13-15, il.
Omów. rozp. Rady Ministrów z 9 stycznia 2002 r. (Dz. U. 2002, nr 4, poz. 37).
2702. WYMAGANIA ogólne dla środków ochrony indywidualnej /
Edward Kołodziejczyk // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 5, s. 22-23, il.
W kontekście dostosowania polskiego prawa bhp do norm Unii Europejskiej.
WYMAGANIA techniczne oraz warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego / Z. Wieczorek = poz. 2171.
2703. WYMAGANIA zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej /
Edward Kołodziejczyk // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 6, s. 10-11.
W kontekście dostosowania polskiego prawa bhp do norm Unii Europejskiej.
2704. WYPADEK w drodze do pracy lub z pracy / Inetta JędrasikJankowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 11, s. 20-26. * Wypadki w drodze
do i z pracy / Małgorzata Tworkowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 1,
s. 19-22.
W świetle nowej ustawy wypadkowej.
2705. WYPADEK zrównany z wypadkiem przy pracy / Inetta JędrasikJankowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 4, s. 24-29.
Wyjaśnienie pojęć: "wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy" oraz "wypadek przy pracy" w rozumieniu kodeksu pracy i ustaw z zakresu zabezpieczenia
społecznego.
2706. WYPADKI i choroby zawodowe : jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, jakie świadczenia przysługują pracownikowi? / Iwona Jackowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 249, dod. Doradca Firmy, 8 s.
2707. WYPADKI i choroby zawodowe z perspektywy MOP [Międzynarodowej Organizacji Pracy] / Jerzy Szewczyk // Atest. - 2003, nr 2, s. 43-44.
- 438 2708. WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe / Anna Michalska,
Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8,
nr 24/25, wyd. spec., 138 s.
2709. WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe : obowiązki pracodawcy, ubezpieczenie wypadkowe, świadczenia / Franciszek Małysz. Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003. - 306 s. ; 22 cm. - (Biblioteczka
Pracownicza : Poradnik ; 153). - ISBN 83-88616-42-0.
2710. WYPADKI przy pracy : w drodze do pracy lub z pracy, w szkołach i placówkach, w związku ze służbą wojskową ; Choroby zawodowe :
ubezpieczenia, świadczenia chorobowe, rehabilitacyjne, zasiłki opiekuńcze,
macierzyńskie ; Rehabilitacja zawodowa : rehabilitacja społeczna, zatrudnianie osób niepełnosprawnych : komentarz, akty wykonawcze, wzory pism /
[zebrał i oprac.] Tadeusz Fijałkowski ; [współpr. Marlena FijałkowskaKopyrska]. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2003 roku. - Warszawa : "Difin",
2003. - 294 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7251-361-9.
2711. WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe : stan prawny na
26 listopada 2003 r. / Anna Semenowicz // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 46, s. 3-44.
2712. WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe po nowemu // Rzeczpospolita. - 2003, nr 36 : 12.02, dod. Vademecum Rzeczpospolitej, nr 44, 16 s.
2713. ZMIANY dopuszczalnych stężeń / Małgorzata Majka. - Cz. 1-2 //
Atest. - 2003, nr 6, s. 4-6, il. tab. ; nr 7, s. 14-16, il. tab.
Omów. znowelizowanego rozporządzenia min. pracy i polityki społecznej o najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które weszło w życie 18 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2002,
nr 217, poz. 1833).
_____________________
2714. KONWENCJA nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia
w kopalniach przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r. // Dz. U. - 2003,
- 439 nr 117, poz. 1105. * Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązywania Konwencji nr 176 Międzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r. // Tamże, nr 117, poz. 1106.
2715. USTAWA z dnia 27 lutego 2003 r. o zm. ustawy o ochronie przeciwpożarowej // Dz. U. - 2003, nr 52, poz. 452.
M.in. odszkodowanie przysługujące strażakom poszkodowanym w akcji ratowniczej.
2716. USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest // Dz. U. - 2003, nr 65, poz. 596.
Omów.: Żakowska Ewa // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 5, s. 19-20.
2717. OBWIESZCZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy // Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650.
2718. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej // Dz. U. - 2003, nr 36, poz. 313.
Omów.: Łach Marian // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 10, s. 30-31.
2719. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej // Dz. U. - 2003, nr 80, poz. 725.
2720. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków
strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych // Dz. U. - 2003,
nr 72, poz. 655, tab.
- 440 2721. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych // Dz. U. - 2003, nr 65,
poz. 602.
2722. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym // Dz. U. - 2003, nr 65, poz. 603.
2723. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy w hutach żelaza // Dz. U. - 2003, nr 65, poz. 601.
2724. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach
pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa // Dz. U. - 2003,
nr 107, poz. 1004.
2725. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać
raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku // Dz. U. - 2003, nr 104,
poz. 970.
2726. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska // Dz. U. - 2003, nr 138, poz. 1316.
2727. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych // Dz. U. - 2003, nr 163,
poz. 1577.
- 441 2728. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem // Dz. U. - 2003, nr 143, poz. 1393.
2729. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy // Dz. U. - 2003, nr 178,
poz. 1745.
Omów.: Praca na wysokości - nowe wymagania / Jackowska Iwona // Gaz. Praw.
- 2003, R. 9, nr 221, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 8.
2730. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy // Dz. U. - 2003, nr 182, poz. 1783, rys.
2731. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest //
Dz. U. - 2003, nr 192, poz. 1876.
2732. ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
31 stycznia 2003 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych
statkami morskimi // Dz. U. - 2003, nr 35, poz. 295, tab.
2733. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych // Dz. U. - 2003, nr 47, poz. 401.
Omów.: Zakrzewska-Szczepańska Krystyna. - Cz. 1-5 // Przyj. przy Pr. - 2003,
R. 54, nr 7/8, s. 44-46, il. ; nr 9, s. 16-17 ; nr 10, s. 12-15 ; nr 11, s. 26-28, il. ; nr 12,
s. 12-13.
2734. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku
- 442 ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz
wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych
w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej // Dz. U. - 2003, nr 62, poz. 566, tab. * z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które
istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub
ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub
warunków służby na określonych stanowiskach // Tamże, nr 62, poz. 567. *
z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku
ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze // Tamże, nr 143, poz. 1397.
2735. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 września
2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby,
pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej // Dz. U. 2003, nr 175, poz. 1707.
2736. ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach przetwarzających owoce i warzywa // Dz. U. - 2003, nr 34,
poz. 289.
2737. ROZPORZĄDZENIE Min Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych
wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj // Dz. U. - 2003, nr 52,
poz. 461.
2738. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolnospożywczego // Dz. U. - 2003, nr 98, poz. 902.
2739. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
22 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
- 443 dach przemysłu koncentratów spożywczych // Dz. U. - 2003, nr 194,
poz. 1899.
2740. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób
pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują
odszkodowania określone w ustawie // Dz. U. - 2003, nr 6, poz. 75.
2741. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby
oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy
pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby na określonych stanowiskach // Dz. U. - 2003, nr 26, poz. 229.
2742. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego // Dz. U. - 2003, nr 116, poz. 1100.
2743. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 20 grudnia
2002 r. zm. rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy // Dz. U. - 2003, nr 21, poz. 180.
Omów.: Stukowski Aleksander // Atest. - 2003, nr 6, s. 7.
2744. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 3 stycznia 2003 r.
w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych
do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych
stanowiskach // Dz. U. - 2003, nr 5, poz. 60, tab.
2745. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zm.
rozporządzenie w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy
oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te
czynniki // Dz. U. - 2003, nr 36, poz. 314.
- 444 2746. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla
środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne // Dz. U. - 2003, nr 52,
poz. 467.
2747. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby // Dz. U. - 2003, nr 67, poz. 633.
2748. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie
przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi
wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi // Dz. U. - 2003,
nr 89, poz. 842.
2749. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 11 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach
medycznych // Dz. U. - 2003, nr 173, poz. 1681, tab.
2750. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w celu zapewnienia wyższego poziomu leczenia na jednostkach
pływających // Dz. U. - 2003, nr 194, poz. 1904.
2751. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych
w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003,
nr 52, poz. 455.
2752. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu
stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2003, nr 160, poz. 1560.
- 445 Przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach (poz. 2076) ;
Bibliografia dot. zagadnień prawnych bhp (poz. 4424, 4430, 4436, 4449,
4457, 4466).
Zob. też Ubezpieczenie wypadkowe (poz. 3631-3675).
_____________________
Badania lekarskie
2753. JAKIEJ opieki medycznej może oczekiwać pracownik? / Józef
Kielar // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 60, dod. Opieka Medyczna dla Firm, s. 2.
Obowiązki pracodawcy w zakresie opieki medycznej (badania wstępne, okresowe, kontrolne, opłaty za badania, zwrot kosztów za okulary).
2754. NIEZBĘDNE badania lekarskie / Jarosław Żarowski // Gaz. Praw.
- 2003, R. 9, nr 60, dod. Opieka Medyczna dla Firm, s. 3-4, il.
Profilaktyczna ochrona pracownika - obowiązki pracodawcy w zakresie badań
lekarskich pracownika - podstawy prawne.
___________________
2755. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają
osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do
wykonywania tych prac // Dz. U. - 2003, nr 61, poz. 551.
7. Czas pracy. Praca w godzinach
nadliczbowych
2756. AUTORSKI grafik dla służby zdrowia / Małgorzata Lipińska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 48, s. 12, tab.
Czas pracy służb medycznych.
- 446 BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy : komentarz / A. M. Świątkowski =
poz. 2640.
M.in. czas pracy.
2757. CZAS pracy : regulacje w Polsce i UE / Piotr Kordyjasz // Biul.
Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 131, s. 28-32.
Omów. wystąpienia Piotra Ciborowskiego na seminarium nt. "Polityka społeczna
i zatrudnienie w ustawodawstwie UE", które odbyło się 15-16 maja 2003 r. w Gdańsku.
2758. CZAS pracy : stan prawny na dzień 30 października 2003 r. / Iwona Jaroszewska-Ignatowska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 46, s. 3-80.
Omów. podstawowe pojęcia związane z czasem pracy, okresy wliczane do czasu
pracy, harmonogram czasu pracy, system czasu pracy, czas pracy pracowników młodocianych, pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, przerwy w pracy, ewidencję
czasu pracy oraz kwestię naruszania przez pracodawcę przepisów o czasie pracy.
2759. CZAS pracy i urlopy w urzędach / Jarosław Żarowski // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 113, s. 13-16.
2760. CZAS pracy po nowelizacji / Iwona Jaroszewska-Ignatowska. Warszawa : INFOR, 2003. - 155 s. ; 22 cm. - ISBN 83-89385-04-X.
Rec.: Spytek-Bandurska Grażyna // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 125-126.
2761. CZAS pracy pracowników szkół wyższych / Beata Kaczmarek //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 15, s. 13-14.
2762. CZAS pracy w podróży służbowej / Jan Pióro // Serw. Praw.-Prac.
- 2003, R. 8, nr 19/20, s. 19-21.
2763. CZAS pracy w praktyce / Magdalena Oleksyn. - Warszawa : Dom
Wydaw. ABC, 2003. - 127 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7284-849-1.
2764. CZAS pracy w 2003 r. / Ryszard Bessaraba // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 7, s. 10-12.
Najważniejsze zmiany.
Toż // Prawo Eur. - 2003, nr 2, s. 66-68.
- 447 2765. CZAS pracy w 2003 roku : stan prawny na 30 stycznia 2003 r. /
Aleksander Kamiński // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 6, s. 3-38, tab.
2766. CZAS pracy w ruchu ciągłym / Marek Rotkiewicz // Nowe Ubezp.
- 2003, nr 15/16, s. 58-59.
2767. DEFINICJA czasu pracy - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna
Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 14, s. 13.
2768. DYŻUR pracowniczy a czas pracy i wynagrodzenie / Magdalena
Oleksyn // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 42, s. 17-19.
2769. ELASTYCZNOŚĆ czasu pracy w prawodawstwie krajów UE
i Polski / Lucyna Machol-Zajda // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 69-83
bibliogr.
2770. "ELASTYCZNY" czas pracy w zależności od zadania / Marek
Wesołowski // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 18, s. 7-9.
2771. EWIDENCJA, skrócenie czasu pracy - komentarz do Kodeksu
pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, s. 18-19.
2772. GODZINY nadliczbowe w poszczególnych systemach czasu pracy / Magdalena Oleksyn // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 40, s. 21-23.
2773. KILKA refleksji nad istotą dyżuru / Sławomir Driczinski //
Prz. Sąd. - 2003, R. 13, nr 7/8, s. 112-125.
2774. KILKA uwag na tle nowelizacji czasu pracy / Arkadiusz Sobczyk //
Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 12, s. 21-24.
Uchwalona 14.11.2003 r. kolejna istotna nowelizacja k.p. w sposób szczególny
dotyka dz. VI - Czas pracy. Autor oceniając pozytywnie wprowadzone zmiany,
ustosunkowuje się do tych spośród nowych regulacji, które mogą budzić szczególne
problemy w zakresie wykładni lub które będą miały doniosłe konsekwencje praktyczne.
- 448 2775. NIEPEŁNY wymiar czasu pracy a godziny nadliczbowe / Wojciech Sobótka // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 3, s. 8-10.
2776. NORMY czasu pracy / Tomasz Wardach // Prz. Ubezp. dla Ciebie.
- 2003, nr 3, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 3-5.
2777. NORMY równoważne [czasu pracy] / Małgorzata Gieniec // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 76, s. 12 ; nr 77, s. 12 ; nr 78, s. 12.
Cz. 1. W jedne dni dłużej, w inne krócej ; Cz. 2. Praca w dni wolne ; Cz. 3. Praca
w godzinach nadliczbowych.
Także: Normy równoważne [czasu pracy] / Joanna Mackiewicz // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 29, s. 15-16.
2778. PIĘCIODNIOWY tydzień pracy / Tomasz Wardach // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2003, nr 6, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 4-7.
2779. PŁATNE zwolnienia z pracy / Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 182, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-5.
2780. POZNAJ podstawowe pojęcia [związane z czasem pracy] / Joanna
Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 28, s. 16-18.
2781. PRACA i wypoczynek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17,
wkł. Raport, 120 s., tab.
Czas pracy, godziny nadliczbowe, urlopy, czas pracy kierowców, czas pracy
w służbie zdrowia.
2782. PRACA kadry kierowniczej w godzinach nadliczbowych / Piotr
Wojciechowski // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 4, s. 15-16.
2783. PRACA w dni wolne od pracy / Magdalena Oleksyn // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 44, s. 18-20.
2784. PRACA w godzinach nadliczbowych / Małgorzata Jankowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 226, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-5.
- 449 2785. PRACA w godzinach nadliczbowych / Marek Rotkiewicz // Atest.
- 2003, nr 1, s. 26-27.
2786. PRACA w ruchu ciągłym / Joanna Mackiewicz // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 30, s. 23-24.
Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładach działających w ruchu ciągłym.
2787. PRACOWNICY opieki zdrowotnej - czas pracy / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 30, s. 18-20.
2788. PRZERYWANY czas pracy / Robert Sulima // Prawo Przeds. 2003, R. 13, nr 9, s. 19-20.
Warunki wprowadzenia przerywanego czasu pracy.
2789. PRZERYWANY czas pracy - komentarz do Kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17, s. 7.
Wg nowelizacji Kodeksu pracy z lipca 2002 r. - obow. od 29 listopada 2002 r.
2790. PRZERYWANY czas pracy - nowe uregulowania / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 3, s. 7-9.
2791. PUŁAPKI godzin nadliczbowych / Marek Wesołowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 36, s. 22-25.
2792. REKOMPENSOWANIE pracy w godzinach nadliczbowych //
Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 2, s. 8-10.
Od 1 stycznia 2003.
2793. ROZKŁADY czasu pracy // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 1, s. 15-19.
2794. ŚWIĄTECZNA sobota a czas pracy urzędników / Michał Culepa //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17, s. 1-2. * Tenże: Problem świątecznej
soboty powraca // Tamże, nr 43, s. 2-4.
Ustalanie czasu pracy w miesiącach, w których święto przypada na sobotę.
- 450 2795. WĘZŁOWE zagadnienia związane z czasem pracy / Grażyna
Zdziennicka-Kaczocha. - Stan prawny na dzień 1 lutego 2003 r. – Skierniewice : Sigma, 2003. - 81 s. ; 20 cm. - ISBN 83-87769-70-3.
2796. ZADANIOWY czas pracy a godziny nadliczbowe / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 10, s. 20-22.
Na czym polega zadaniowy czas pracy oraz czy w tym systemie czasu pracy
stosuje się przepisy o godzinach nadliczbowych?
2797. ZADANIOWY czas pracy - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna
Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 18, s. 10-11.
2798. ZMIANY dotyczące czasu pracy / Tomasz Wardach // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2003, nr 12, wkł., s. 6-10.
Zmiany wynikające z konieczności dostosowania prawa pracy do prawa europejskiego.
2799. ZNOWELIZOWANE przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu
pracy / Ewa Kozioł-Brączkowska // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 23,
dod. Prawo Pracy w Praktyce, s. 9-12.
Nadto: Czas pracy po zmianach w kodeksie pracy / Agata Bednarczyk // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 64, dod. Doradca Firmy, 16 s. - Zmiany obowiązujące od
1 stycznia 2003 r.
_____________________
2800. ROZPORZĄDZENIE M i n. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy,
pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich
statkach handlowych // Dz. U. - 2003, nr 116, poz. 1098. * z dnia 30 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypoczynku pracowników na morskich
statkach handlowych // Tamże, nr 194, poz. 1895.
2801. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy
- 451 Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 86, poz. 793. * z dnia 3 października
2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Tamże, nr 177, poz. 1726.
Zob. też Organizacja i normowanie czasu pracy - Systemy organizacji
pracy a czas pracy (poz. 588-604).
___________________
Czas pracy kierowców
2802. CZAS pracy kierowców / Franciszek Małysz. - Warszawa :
Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003. - 198 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Pracownicza :
Poradnik ; 144). - ISBN: 83-88616-33-1.
2803. JESZCZE raz o czasie pracy kierowców / Ryszard Bessaraba //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 8, s. 10-12.
2804. NORMY prowadzenia pojazdu a czas pracy kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz wykonujących transport drogowy /
Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. - Stan prawny na dzień 1 marca 2003 r. Skierniewice : "Sigma", 2003. - 47 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87769-73-8.
2805. PODSTAWOWE zasady organizacji pracy dla przewoźników :
(art.104.4 Kodeksu pracy - informacja obowiązkowa dla zatrudniających do
20 pracowników) / Piotr Ciborski. - Gdańsk : ODiDK, 2003. - 85 s. ; 21 cm. ISBN 83-71878-16-8.
2806. PRACA kierowców w godzinach nadliczbowych / Magdalena
Oleksyn // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 32, s. 17-19.
Kiedy dopuszczalna jest praca kierowców w godzinach nadliczbowych i jak należy ją rekompensować.
2807. USTAWA o czasie pracy kierowców z komentarzem problemowym / Piotr Ciborski ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Wyd. 2
zm., stan prawny na 1 lipca 2003 r. - Gdańsk Oliwa : ODiDK, 2003. - 175 s. ;
24 cm. - Tabele. - ISBN 83-71878-67-2.
- 452 -
8. Dyscyplina pracy. Absencja
2808. ALKOHOL w miejscu pracy / Sebastian Pióro // Prawo Przeds. 2003, R. 13, nr 27, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 3, s. 14-19.
Co zrobić z alkoholem wnoszonym na teren zakładu pracy ; jak dokonywać badań
na zawartość alkoholu w organizmie.
Toż // Tamże, egz. okazowy, wrzesień, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe,
s. 19-24.
2809. CHOROBA - usprawiedliwiona nieobecność w pracy / Beata Superson-Polowiec, Adam Polowiec // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 6,
s. 9-12.
Skutki wykorzystania zaświadczenia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2810. JAK kontrolować pracowników na zwolnieniach lekarskich? /
Bogusław Staroń // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 22, s. 23-27.
2811. KONTROLA zwolnień lekarskich / Elżbieta Maria Lis // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 44, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 8,
s. 1-4.
2812. KONTROLA zwolnień lekarskich / Beata Superson-Polowiec,
Ewa Balcerzak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 45, dod. Kontrowersyjne
Orzecznictwo Sądowe, s. I-XV.
2813. NADUŻYWANIE Internetu przez pracowników / Robert Wojtachnik // Manager. - 2003, nr 1, s. 36-39.
2814. NIEKTÓRE problemy postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora / Aleksander Herzog // Prok. Prawo. - 2003, nr 12, s. 155-160.
2815. NIEOBECNY usprawiedliwiony / Aleksandra Nowak // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 18, s. 1-3.
- 453 2816. ZWOLNIENIA lekarskie od pracy pod kontrolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracodawców / Bogusław Staroń // Pracodaw. Prac. 2003, nr 9, s. 19-24.
ZWOLNIENIA od pracy na załatwienie spraw osobistych i rodzinnych /
B. Lenart = poz. 2476.
___________________
ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar
dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych = poz. 2258.
ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów = poz. 2275.
2817. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się
obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej
z wykonywaniem zawodu lub funkcji // Dz. U. - 2003, nr 108, poz. 1023.
9. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
2818. BEZPŁATNY urlop pracownika - konsekwencje dla pracodawcy /
Jan Pióro // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 49, s. 2-4.
CZAS pracy i urlopy w urzędach / J. Żarowski = poz. 2759.
CZAS pracy w 2003 roku : stan prawny na 30 stycznia 2003 r. /
A. Kamiński = poz. 2765.
M.in. wymiar urlopu.
- 454 2819. CZY urlop to problem? : wyliczanie urlopu w równoważnym czasie pracy / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 10, s. 6-8.
2820. JAK udzielać urlopów bezpłatnych / Beata Superson-Polowiec //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 31, s. 9-11.
2821. KIEDY stracisz prawo do urlopu / Adam Suda // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8. nr 19/20, s. 16-17.
Przedawnienie roszczenia o urlop.
2822. KONTROWERSJE wokół urlopu na żądanie / Artur Malinowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 8, s. 13.
2823. KTO może liczyć na urlopy szkoleniowe / Małgorzata Jankowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 202, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-3.
2824. ODWOŁANIE pracownika z urlopu / Monika Frączek //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie,
s. 17-20.
2825. PIERWSZY urlop wypoczynkowy a pierwsza praca pracownika /
Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 14, s. 24-26.
2826. PLAN urlopowy tylko na papierze? / Artur Malinowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 29, s. 9-10.
Prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
PRACA i wypoczynek = poz. 2781.
Czas pracy, godziny nadliczbowe, urlopy, czas pracy kierowców, czas pracy
w służbie zdrowia.
2827. PRZERWANIE urlopu wypoczynkowego / Bożena Lenart // Służ.
Prac. - 2003, R. 30, nr 6, s. 21-22.
UDZIAŁ pracodawców w finansowaniu wypoczynku urlopowego pracowników / J. Stefaniak = poz. 3005.
- 455 2828. UDZIELANIE urlopu po nowemu / Stefan Giziński // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 5, s. 22-23.
Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego w niedziele i święta? Jak udzielić
urlopu pracownikom, których obowiązują szczególne rozkłady czasu pracy?
2829. UDZIELANIE urlopu wypoczynkowego / Janina Suzdorf // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 96, dod. Księgowość i Kadry, s. 2, 15.
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w zależności od rozkładu czasu pracy
obowiązującego danego pracownika.
2830. URLOP a nietypowy rozkład czasu pracy / Anita Gwarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 21, s. 11-13.
2831. URLOP bezpłatny - prawa i obowiązki / Beata Superson-Polowiec //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 32, s. 20-21.
2832. URLOP na żądanie / Tadeusz Nycz // Atest. - 2003, nr 6, s. 26-27.
2833. URLOP na żądanie pracownika / Ewa Chmielek-Łubińska // Pr.
Zabezp. Społ. - 2003, nr 3, s. 26-31.
2834. URLOP na żądanie pracownika / Anita Gwarek // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2003, nr 6, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 9-11.
2835. URLOP na żądanie pracownika / Andrzej Marek // Służ. Prac. 2003, R. 30, nr 8, s. 7-9.
Kontrowersje i wątpliwości wobec nowej instytucji wprowadzonej do kodeksu
pracy ustawą z 26 lipca 2002 r. - "urlop na żądanie pracownika".
2836. URLOP wypoczynkowy na żądanie pracownika / Iwona Jaroszewska-Ignatowska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 27, wkł. Monitor Prawa
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, s. 17-24, tab.
2837. URLOP wypoczynkowy nauczyciela / Beata Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17, s. 8-9.
- 456 2838. URLOP żołnierzy zawodowych / Ewa Preis // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 42, s. 16, 25-26.
2839. URLOPY nauczycieli akademickich / Beata Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 18, s. 11-13.
2840. URLOPY pracownicze / Jolanta Horak // Zesz. Nauk. WSHiP,
Prawo. - 2003, z. 8, s. 103-143.
2841. URLOPY pracownicze / Hanna Maliszewska // Por. Gaz. Praw. 2003, nr 23, wkł. Poradnik Kadrowy, 7 s.
2842. URLOPY pracownicze : (po nowelizacji kodeksu pracy) / Iwona
Jaroszewska-Ignatowska. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003. - 174 s. ;
20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 145). - ISBN 83-88616-34-X.
2843. URLOPY pracownicze w pytaniach i odpowiedziach / Anna Martuszewicz, Katarzyna Piecyk // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 21, wkł.
Prawo Służb Personalnych, nr 9, 16 s.
2844. URLOPY wypoczynkowe : poradnik dla wszystkich podmiotów
gospodarczych / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. - Stan prawny na dzień
1 lutego 2003 r. - Skierniewice : Sigma, 2003. - 40 s. ; 20 cm. - ISBN
83-87769-66-5.
2845. URLOPY wypoczynkowe : zasady udzielania i obliczania wymiaru urlopu / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 129,
dod. Prawo i Życie, 8 s.
2846. URLOPY wypoczynkowe od A do Z / Anna Telec, Anita Gwarek //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 141 : 18/19.06, dod. Vademecum Rzeczpospolitej,
nr 61, 16 s.
2847. URLOPY wypoczynkowe po zmianach / Katarzyna Piecyk. Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 6, s. 20-21 ; nr 7/8, s. 20-21.
- 457 2848. URLOPY wypoczynkowe w 2003 r. / Daniel Musianek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 23, wkł. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, nr 11, s. 15-26.
W pytaniach i odpowiedziach.
2849. WSZYSTKO o urlopach pracowniczych : stan prawny na 5 czerwca 2003 r. / Maciej Berek // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 23, s. 3-39.
2850. WSZYSTKO o urlopach wypoczynkowych / Jolanta StrusińskaŻukowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 6, s. 3-16.
WYNAGRODZENIE urlopowe - komentarz do kodeksu pracy / J. Skrobisz = poz. 3064.
2851. ZASADA udzielania urlopu wypoczynkowego w naturze i plan
urlopów / Anna Dubowik // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 5, s. 30-36.
2852. ZMIANY terminów urlopowych - komentarz do Kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 36, s. 18-19.
2853. ŻOŁNIERZ zawodowy korzysta z urlopu / Ewa Preis // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 26-27.
Urlop okolicznościowy.
___________________
2854. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania
zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym // Dz. U. 2003, nr 100, poz. 927.
2855. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop // Dz. U. 2003, nr 230, poz. 2290.
- 458 Urlopy macierzyńskie i wychowawcze (poz. 2876, 2878, 2885, 2889,
2891-2897) ; Świadczenia urlopowe (poz. 3002, 3005) ; Ekwiwalenty za
urlop (poz. 3174, 3175, 4183, 3184).
10. Ochrona pracowników
szczególnie chronionych
2856. ABC... dla niepełnosprawnego pracownika i pracodawcy / Anita
Siemaszko [i in.] ; Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych. Stan prawny na dzień 1 marca 2003 r. - Warszawa : Stow. Przyj. Integr.,
2003. - 48 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Dla Osób Niepełnosprawnych). - ISBN
83-917250-7-3.
2857. DOPUSZCZALNOŚĆ zatrudniania młodocianych / Monika Nieznańska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 33, s. 12-13.
Sytuacje, które dopuszczają zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia.
2858. KOBIETA w firmie : stan prawny na 6 lipca 2003 r. / Grzegorz
Mazur // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 28, s. 1-33, tab.
Przepisy dot. zatrudniania i pracy kobiet.
KSZTAŁCENIE ustawiczne a organizacyjno-prawne aspekty podejmowania nauki przez pracowników / D. Pogorzelska = poz. 1381.
2859. NOWE regulacje prawne z zakresu refundowania pracodawcom
kosztów prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych / Janina
Hejno // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 104-112.
Omów. zm. w ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 nr 6, poz. 65)
dot. refundowania pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
w związku z prowadzeniem przygotowania zawodowego młodocianych.
OBOWIĄZEK ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych / Ł. Pisarczyk = poz. 2465.
Obowiązki spoczywające na pracodawcy w odniesieniu do pracowników chcących podnosić lub podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe.
- 459 2860. OSOBY niepełnosprawne i ich pracodawcy. Cz. 1, Obowiązki,
uprawnienia, ulgi, przepisy / Ewa Brożyna, Jan Lach. - Warszawa : Wydaw.
"Bibl. Prac.", 2003. - 235 s. ; 22 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ;
152). - ISBN 83-88616-41-2.
POLSKIE doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych = poz. 1157.
Z treści: Majewski T.: Polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób
niepełnosprawnych a regulacje prawne w Unii Europejskiej. - Mrugalska K: Osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niemożnością samodzielnej egzystencji w systemie rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu. Stan obecny i postulaty,
z uwzględnieniem strategii i regulacji prawnych UE.
PRACOWNIK niepełnosprawny na otwartym rynku pracy / M. Garbat,
M. A. Paszkowicz = poz. 1161.
2861. PRACOWNIK się uczy - pracodawca płaci / Paweł Ziółkowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 33-34.
PRAWNE podwaliny Europy / K. Walczak = poz. 2373.
Cz. 8. Ochrona pracy dzieci i młodocianych w państwach Unii Europejskiej.
2862. SPECJALNI pracownicy - specjalne traktowanie / Małgorzata
Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 26, s. 19.
Zasady zawierania umów o pracę z młodocianymi.
2863. SPRAWA dyskryminacji osób niepełnosprawnych w dokumentach
międzynarodowych i krajowych / Tadeusz Majewski // Zakł. Pr. Chron. 2003, R. 6, nr 9, s. 6-7.
2864. UMOWA o skierowanie na kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe w formach pozaszkolnych // Prawo Przeds. - 2003, R. 13,
nr 40, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 7, s. 28-31.
Zawiera wzór umowy oraz komentarz.
- 460 2865. UPRAWNIENIA niepełnosprawnych / Marzena Jurczewska. Cz. 1-2 // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 109, s. 20 ; nr 110, s. 15.
Sytuacja osób niepełnosprawnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Cz. 1. Europa stawia na aktywność ; Cz. 2. Pomoc europejskich funduszy.
2866. UPRAWNIENIA osób niepełnosprawnych / Teresa Romer // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 5, s. 3-6.
Prawo osób niepełnosprawnych do udziału w szkoleniu i zatrudnieniu w aktach
prawa międzynarodowego i krajowego.
2867. UPRAWNIENIA pracowników uczących się / Bożena Lenart //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12, wkł., s. 17-20.
2868. WYMIAR pracy osób niepełnosprawnych / Marek Rotkiewicz //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 13/14, s. 94-96.
2869. ZARZĄDZANIE niepełnosprawnością w miejscu pracy / Międzynarodowe Biuro Pracy (Genewa). - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 38 s. ;
20 cm. - ISBN 83-86-539-98-4.
2870. ZASADY zatrudniania pracowników młodocianych / Aneta Paszek //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 3, s. 8-11.
2871. ZATRUDNIANIE i przygotowanie zawodowe młodocianych /
Leonarda Dobrzelecka // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 5, s. 20-29.
Omów. przepisów dot. przygotowania zawodowego i zatrudniania młodocianych.
2872. ZATRUDNIANIE i przygotowywanie do zawodu młodocianych /
Leonarda Dobrzelecka. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 10, s. 17-20 ;
nr 12, s. 13-16.
ZATRUDNIANIE młodocianych - jak to robią w Unii Europejskiej /
M. Culepa = poz. 2381.
Przepisy wspólnotowe dot. zatrudniania młodocianych.
- 461 2873. ZATRUDNIENIE młodocianych / Elżbieta Szemplińska // Pr.
Zabezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 24-31.
2874. ZMIANY dotyczące zatrudniania i przygotowania zawodowego młodocianych / Leonarda Dobrzelecka // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 1,
s. 16-19.
___________________
2875. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków odbywania
szkoleń zawodowych w Policji // Dz. U. - 2003, nr 133, poz. 1242.
Zob. też Zatrudnienie - Zatrudnienie grup specjalnych. Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych (poz. 1140-1176).
___________________
Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem
2876. ADOPCJA a urlop macierzyński - komentarz do Kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 11-12.
2877. MACIERZYŃSTWO i praca / Karolina Kisielewicz // Prawo Pr. 2003, R. 9, nr 6, s. 17-26.
Ochrona pracy kobiet w związku z macierzyństwem.
2878. NIEPIENIĘŻNE świadczenia z tytułu urodzenia i wychowywania
dzieci / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2003, nr 2, s. 11-13.
Urlop macierzyński, wychowawczy, przerwa na karmienie dziecka piersią, dni
wolne na opiekę nad dzieckiem.
2879. OCHRONA kobiet w ciąży nie zawsze skuteczna / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 35, s. 10-12.
Ochrona stosunku pracy.
- 462 2880. OCHRONA kobiet w ciąży przed zwolnieniem / Marek Rotkiewicz // Nowe Ubezp. - 2003, nr 6, s. 28-29.
2881. OCHRONA pracy pracownic w ciąży / Anna Bydłoń // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 37, s. 10-12.
Zakaz zatrudniania ciężarnych kobiet przy pracach wzbronionych oraz zapewnienie trwałości stosunku pracy w tym szczególnym okresie.
2882. OCHRONA stosunku pracy kobiet w ciąży - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 44, s. 26-27.
2883. OCHRONA zdrowia pracownic w ciąży / Monika Frączek // Służ.
Prac. - 2003, R. 31, nr 11, s. 9-11.
2884. PRACOWNICA w ciąży - ochrona z mocy prawa / Anna Bydłoń //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 40, s. 18-20.
PRAWNE podwaliny Europy / K. Walczak = poz. 2373.
Cz. 7. Zasady zatrudniania i ochrona pracownic w krajach członkowskich Unii
Europejskiej.
2885. PRAWO do urlopu wychowawczego a dopuszczalność rozwiązania
stosunku pracy / Wiktor Cajsel // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 3, s. 133-136.
2886. PRZYWILEJE pracownic w ciąży - komentarz do Kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 45, s. 23-24.
2887. RODZIC pod ochroną / Hanna Pawlik // Prawo Przeds. - 2003,
R. 13, nr 2, s. 23-25.
Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu
macierzyńskiego.
2888. ROZWIĄZANIE bez wypowiedzenia umowy o pracę z kobietą
w ciąży / Grzegorz Rosiński // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 48, dod.
Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 9, s. 15-19.
- 463 RYZYKO wybranych patologii położniczych (wcześniactwo, hipotrofia)
u ciężarnych zatrudnionych w warunkach pracy niezgodnych z aktualnym
stanem prawnym dotyczącym kształtowania intensywności pracy i warunków
pracy dla kobiet w ciąży / T. Makowiec-Dąbrowska i in. = poz. 1999.
2889. SZCZEGÓLNA ochrona pracy w związku z rodzicielstwem /
Bożena Lenart. - Cz. 1-3 // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 3, s. 13-16 ; nr 4,
s. 19-20 ; nr 5, s. 21-24.
Cz. 1-3. Ochrona trwałości zatrudnienia w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego.
2890. SZCZEGÓLNA ochrona zdrowia kobiet / Małgorzata Jankowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 58, s. 11.
Ochrona zdrowia kobiet w pracy w okresie ciąży i karmienia.
2891. UNIJNE urlopy rodzicielskie a polskie urlopy wychowawcze /
Sebastian Kowalski-Paszko // Ubezp. Społ. - 2003, nr 3, s. 18-21 bibliogr.
2892. URLOP macierzyński - komentarz do kodeksu pracy / Joanna
Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 48, s. 20-21 ; nr 49, s. 7.
2893. URLOP wychowawczy a składka zdrowotna / Anna Kowalska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 26, s. 16-17.
2894. URLOP wychowawczy - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna
Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 9-10. * Urlop wychowawczy po zmianach - komentarz do Kodeksu pracy / J. Skrobisz // Tamże,
nr 52, s. 11-12.
2895. URLOPY i zasiłki macierzyńskie / Joanna Szczęsna // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 15/16, s. 12-18.
2896. URLOPY i zasiłki macierzyńskie / Krystyna Tymorek. - Cz. 1-2 //
Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 3, s. 21-23 ; nr 4, s. 25-28.
- 464 W JAKICH warunkach pracują kobiety będące w ciąży? : zakres odstępstw od przepisów o pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
dla kobiet / T. Makowiec-Dąbrowska i in. = poz. 2002.
WYPOWIEDZENIE warunków pracy i płacy kobiecie w ciąży /
R. Sadlik = poz. 2558.
___________________
2897. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
urlopu wychowawczego // Dz. U. - 2003, nr 230, poz. 2291.
11. Odpowiedzialność pracodawców
i pracowników
a. Odpowiedzialność służbowa i porządkowa
2898. JAK ukarać pracownika zgodnie z prawem / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 197, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-3.
Omów. zasad stosowania kar porządkowych - upomnienia, nagany, kary pieniężnej.
2899. KTO orzeka w komisji dyscyplinarnej / Jarosław Żarowski // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 84, s. 13.
Skład komisji dyscyplinarnej orzekającej o tym, czy zatrudniony w służbie cywilnej naruszył obowiązki służbowe.
2900. NIE tylko sąd wymierza kary / Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 161, s. 13.
Tryb postępowania przy odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2901. O ODPOWIEDZIALNOŚCI dyscyplinarnej pracowników / Tadeusz Kuczyński // Państ. Prawo. - 2003, R. 58, z. 9, s. 58-67.
- 465 2902. ODPOWIEDZIALNOŚĆ dyscyplinarna i porządkowa urzędników / Jarosław Żarowski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 225, dod. Urząd
i Obywatel, s. 8-9.
2903. ODPOWIEDZIALNOŚĆ porządkowa pracowników / Katarzyna
Kudroń // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 3, s. 5-7.
2904. ZA co pracodawca może karać pracowników? / Iwona Bielecka //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 24, s. 24-25.
Kodeksowy katalog kar.
b. Odpowiedzialność majątkowa
2905. OCHRONA mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza /
Agata Żuradzka, Aleksander Stuglik. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. - X,
95 s. ; 22 cm. - (Prawo Dla Firm). - ISBN 83-7247-669-1.
2906. ODPOWIEDZIALNOŚĆ materialna pracowników / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 151, dod. Doradca Firmy, 8. s.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ materialna pracowników / B. Superson-Polowiec, Ewa Balcerzak = poz. 2965.
Orzecznictwo sądowe.
2907. ODPOWIEDZIALNOŚĆ materialna za szkodę / Iwona Sawicka //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 225, dod. Urząd i Obywatel, s. 7, 9.
Odpowiedzialność materialna pracowników zatrudnionych w instytucjach samorządowych i państwowych.
2908. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownika za kradzież pojazdu / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 11, s. 26-28.
Czy pracownik odpowiada za kradzież powierzonego mu samochodu?
2909. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownika za nierozliczenie się z pobranej gotówki // Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 4, s. 24-26.
- 466 2910. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracowników tymczasowych za szkodę
wyrządzoną pracodawcy i osobie trzeciej / Patryk Zbroja // Monit. Praw. 2003, R. 11, nr 6, s. 284-288.
2911. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za powierzone mienie / Ryszard Sadlik //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 131, s. 11.
Odpowiedzialność pracownika za powierzone mu mienie.
2912. ODSZKODOWANIE za przedmioty utracone lub uszkodzone
w związku z wypadkiem przy pracy / Ewa Hofmańska // Pr. Zabezp. Społ. 2003, nr 3, s. 21-25.
2913. PRACOWNICZY obowiązek dbałości o mienie pracodawcy /
Wiktor Cajsel // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 11, s. 3-10.
2914. PRZEDAWNIENIE roszczeń majątkowych wobec pracownika /
Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 119, s. 14.
Odpowiedzialność za mienie pracodawcy.
SZKODA pracodawcy - odpowiedzialność pracownika / Z. Szczuka =
poz. 2983.
Orzecznictwo.
2915. TRZEBA pilnować siebie i kolegów / Małgorzata Jankowska /
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 8, dod. Księgowość i Kadry, nr 16, s. 11-12.
Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.
2916. UGODA pracodawcy z pracownikiem - komentarz do Kodeksu
pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 8, s. 8-9.
Ugoda dot. naprawienia szkód wyrządzonych przez pracownika.
2917. UMOWA-zlecenie a pracownicza odpowiedzialność za powierzone mienie / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 35, s. 17-19.
- 467 2918. WSPÓLNA odpowiedzialność pracowników za mienie pracodawcy / Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 125, dod. Księgowość i Kadry, s. 9-11.
2919. WYRZĄDZENIE szkody w mieniu pracodawcy / Jan Pióro //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 12, s. 23-25.
Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy.
2920. WYSOKOŚĆ odszkodowania od pracownika - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 7, s. 6-7.
c. Odpowiedzialność karna
2921. DOTKLIWA kara - zakaz pełnienia funkcji kierowniczych / Ludmiła Lipiec // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 36, s. 2-4.
Za naruszenie przez pracownika dyscypliny finansów publicznych.
2922. NARUSZENIE praw pracownika jako czyn karalny - wykroczenie
bądź przestępstwo // Marek Bartkowiak // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 23,
dod. Prawo Pracy w Praktyce, s. 19-22.
ODMIANY odpowiedzialności nauczyciela : rozważania kategorialne /
J. M. Michalak = poz. 1358.
2923. PRACODAWCA przed sądem : naruszenie praw pracowniczych /
Monika Pośpiech // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 86, s. 12.
Odpowiedzialność karna wg postanowień kodeksu karnego.
d. Odpowiedzialność cywilna
2924. OC agenta ubezpieczeniowego / Andrzej Chróścicki // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 24, s. 10-11.
- 468 2925. ODPOWIEDZIALNOŚĆ cywilnoprawna pracodawcy za wypadki
przy pracy / Małgorzata Gersdorf // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 9-16.
2926. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za molestowania seksualne w miejscu pracy / Jarosław Warylewski // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 13, s. 594-600, tab.
W Polsce i na świecie - m.in. wysokość odszkodowań w USA oraz odpowiedzialność cywilna i roszczenia majątkowe w Polsce.
___________________
2927. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe // Dz. U. - 2003, nr 211,
poz. 2065.
2928. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania działalności brokerskiej // Dz. U. - 2003, nr 211, poz. 2067.
2929. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów // Dz. U. - 2003, nr 217, poz. 2134.
2930. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy // Dz. U. - 2003, nr 218, poz. 2148.
2931. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych // Dz. U. - 2003, nr 217, poz. 2135.
2932. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa // Dz. U. - 2003, nr 229, poz. 2283.
- 469 2933. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami // Dz. U. - 2003, nr 228, poz. 2266.
2934. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego // Dz. U. - 2003, nr 228, poz. 2265.
2935. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zarządcy nieruchomościami // Dz. U. - 2003, nr 228, poz. 2267.
2936. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
komorników sądowych // Dz. U. - 2003, nr 232, poz. 2326.
12. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
i ubezpieczeń społecznych
2937. DOCHODŹ, zanim będzie za późno / Artur Malinowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 44, s. 13-15.
Roszczenia ze stosunku pracy.
2838. INDYWIDUALNE spory pracy : poradnik praktyczny / Tadeusz
Stręk. - Stan prawny na 1.11.2003 r. - Kraków : Dom Prawa, 2003. - 491 s. ;
24 cm. - ISBN 83-919739-0-5.
2939. JAK dochodzić od pracodawcy zaległych należności / Małgorzata
Jankowska, Stanisław Majkowski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 123, s. 13-16.
2940. KONSEKWENCJE procesowe śmierci pracownika w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy / Ewa Hofmańska // Prz. Sąd. 2003, R. 13, nr 6, s. 116-127.
- 470 2941. LIKWIDOWANIE sporów pracy : zagadnienia praktyczne /
Krzysztof Wojciech Baran. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003.
- 175 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 142). - ISBN
83-88616-31-5.
Rec.: Budzyk Andrzej // Personel Zarz. - 2003, nr 3, s. 59.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ za molestowania seksualne w miejscu pracy /
J. Warylewski = poz. 2926.
2942. ODRĘBNOŚCI postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych /
Adam Daniel // Nowe Ubezp. - 2003, nr 13/14, s. 97-106.
ODSZKODOWANIE za niewydanie świadectwa pracy / R. Sadlik =
poz. 561.
2943. ODWOŁANIA od decyzji : gdy ZUS, KRUS, urząd pracy lub
ośrodek pomocy społecznej odmówi świadczenia // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 242, dod. Prawo i Życie, 8 s.
Postępowanie sądowe dot. decyzji wydanych przez ZUS lub KRUS.
2944. POSTĘPOWANIE przed zakładową komisją pojednawczą / Katarzyna Konieczna // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 4, s. 11-14.
Komisje pojednawcze w zakładach pracy.
2945. PRACODAWCA przed sądem pracy / Tomasz Zalewski //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 72, dod. Prawo i Życie, cz. 2, 8 s.
2946. PRACOWNIK przed sądem : stan prawny na dzień 5 września
2003 r. / Ewa Drzewiecka, Irena Raczkowska, Beata Superson-Polowiec //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 38, 142 s.
Omów. podstawy prawne świadczenia pracy, roszczenia pracownicze, postępowanie pojednawcze, strony w postępowaniu przed sądem pracy, orzecznictwo i rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy.
2947. PRACOWNIK przed sądem pracy / Małgorzata Jankowska // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 72, dod. Prawo i Życie, cz. 1, 8 s.
- 471 PRAWO pracy a bezrobocie / red. nauk. L. Florek = poz. 2226.
Z treści: Pisarczyk Ł.: Naprawienie szkody poniesionej przez pracownika wskutek
wadliwego rozwiązania umowy o pracę. - Leszczyńska A.: Wykonanie orzeczenia
przywracającego pracownika do pracy - wybrane problemy.
2948. PRAWO urzędnika do sądu / Jan Pasieka // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 19/20, s. 48-50.
Uregulowania dot. sądowego trybu odwoławczego w pragmatykach pracowniczych.
2949. PROCESOWE prawo pracy / Krzysztof W. Baran. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 348 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 83-7333-278-2.
PRZEDAWNIENIE roszczeń wypadkowych / T. Nycz = poz. 3649.
2950. RZECZNIK zamiast sądu? / Agata Gawrońska // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 48, s. 14-15.
Od 1 stycznia 2004 r. podmiot wdający się w spór z ZUS lub otwartym funduszem emerytalnym będzie mógł prosić o pomoc Rzecznika Ubezpieczonych w ramach
sądu polubownego.
2951. UBEZPIECZENIE firmy przed roszczeniami pracowników /
Tomasz Bernat // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 38, s. 25-27.
Pracodawca może ubezpieczyć się przed roszczeniami pracowników poszkodowanych podczas wykonywanej przez nich pracy.
2952. WZORY pism w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych / Piotr Gujski, Maria Teresa Romer. - Warszawa : Wydaw.
Praw. LexisNexis, 2003. - 381 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7334-182-X.
2953. WZORY umów, pism i regulaminów z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i orzecznictwem / Anna Kosut, Wiesław Perdeus. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Park, 2003. - 393 s. ; 23 cm. + płyta CD. - ISBN 83-7266-169-3.
2954. ZAKRES kompetencji Sądu Pracy / Adam Daniel // Nowe Ubezp.
- 2003, nr 15/16, s. 62-67.
- 472 2955. ZANIM sprawa trafi do sądu / Artur Malinowski // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 23, s. 8-9.
Polubowne rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy.
___________________
2956. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów
ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - 2003, nr 110, poz. 1054.
zm. z dnia 16 grudnia 2003 r. // Tamże, nr 219, poz. 2166.
_____________________
Orzecznictwo
2957. ARESZTOWANIE - usprawiedliwiona nieobecność w pracy :
orzecznictwo sądowe / Witold Bugajny // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8,
nr 29, s. 31-32.
2958. DECYZJE nakazowe w sprawie palarni / Tadeusz Nycz // Atest. 2003, nr 7, s. 26-27.
Palenie tytoniu w zakładach pracy - w świetle orzecznictwa NSA.
2959. DŁUŻSZA praca w ruchu ciągłym / Marek Rotkiewicz // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 185, s. 18.
Kodeks pracy przewiduje możliwość wydłużenia przyjętej tygodniowej normy czasu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych przy pracy, która ze
względu na technologię produkcji nie może zostać przerwana - orzeczenie Sądu
Najwyższego.
2960. GDY zmienia się pracodawca... / Małgorzata Kozdęba, Ewa Balcerzak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, 16 s.
- 473 2961. KIEDY pracownik jest gotowy do świadczenia pracy / Małgorzata
Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 186, s. 19.
Warunkiem zachowania przez pracownika prawa do wynagrodzenia za niewykonywanie pracy jest m.in. sytuacja, gdy z przyczyn dot. pracodawcy pracownik nie może jej wykonywać, choć gotów jest do jej świadczenia - orzekł Sąd
Najwyższy.
2962. KODEKS nie zabrania / Mariusz Śmigiel // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 92, s. 13.
Sąd Najwyższy o umowach przedwstępnych.
KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego w świetle
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / B. Radzik-Kazenas
= poz. 3465.
2963. NAGRODA jubileuszowa - jaki staż pracy / Witold Bugajny //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 36-38.
Orzecznictwo SN w sprawie sposobu liczenia zakładowego i ogólnego stażu
pracy do wyliczenia wysokości nagrody jubileuszowej.
2964. OCHRONA trwałości stosunku pracy ze względu na wiek emerytalny i ciążę na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Rafał Gumowski //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie,
s. 20-22.
2965. ODPOWIEDZIALNOŚĆ materialna pracowników / Beata Superson-Polowiec, Ewa Balcerzak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 22, dod.
Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. I-XVI.
2966. ODPRAWA rentowa nie dla każdego / Artur Malinowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 37, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe,
s. I-XVI.
2967. ODSZKODOWANIE wypadkowe : orzecznictwo sądowe / Ewa
Balcerzak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 4, s. 34-35.
- 474 2968. ORZECZNICTWO Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych Sądu Najwyższego // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 1, s. 34-39 ;
nr 2, s. 40-41 ; nr 3, s. 36-41 ; nr 4, s. 36-38 ; nr 5, s. 34-40 ; nr 6, s. 37-40 ;
nr 7, s. 35-40 ; nr 8, s. 37-41 ; nr 9, s. 36-41 ; nr 10, s. 30-42 ; nr 11, s. 36-41 ;
nr 12, s. 25-36.
2969. ORZECZNICTWO Naczelnego Sądu Administracyjnego / Andrzej
Kisielewicz // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 1, s. 39-42 ; nr 2, s. 34-39 ; nr 3,
s. 36-40 ; nr 4, s. 40-45, nr 5, s. 36-41 ; nr 6, s. 41-45 ; nr 7/8, s. 57-64 ; nr 9,
s. 40-43, nr 10, s. 37-40 ; nr 11, s. 39-41 ; nr 12, s. 37-40.
2970. ORZECZNICTWO Sądów Apelacyjnych / Andrzej Cubała //
Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 1, s. 43-45 ; nr 2, s. 40-45 ; nr 3, s. 41-44 ; nr 5,
s. 42-48 ; nr 6, s. 46-47 ; nr 7/8, s. 65-70 ; nr 9, s. 44-45 ; nr 10, s. 41-44 ;
nr 11, s. 42-46 ; nr 12, s. 41-44.
2971. ORZECZNICTWO Sądu Najwyższego / Teresa Romer // Prawo
Pr. - 2003, R. 9, nr 1, s. 33-38 ; nr 3, s. 31-35 ; nr 4, s. 35-39 ; nr 5, s. 31-35 ;
nr 6, s. 37-40 ; nr 7/8, s. 49-56 ; nr 9, s. 33-39 ; nr 10, s. 31-36 ; nr 11, s. 35-37 ;
nr 12, s. 32-36.
Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
2972. PODWYŻSZENIE wynagrodzenia za pracę pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej : orzecznictwo / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2003, R. 31, nr 12, s. 23-24.
2973. PRAWO pracy i prawo socjalne : przegląd orzecznictwa. - Nr 1-12.
- Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003 ; 21 cm. - ISSN 1509-6602.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego dot. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
2974. PRAWO przełożonego do oceny pracownika : orzecznictwo sądowe / Krystyna Hajduk-Popławska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 14,
s. 23-24.
- 475 2975. PROBLEMATYKA świadectw pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Anna Mróz // Prz. Ubezp. dla Ciebie - 2003, nr 3, wkł. Przegląd
Pracowniczy dla Ciebie, s. 24-25.
2976. PRZEGLĄD orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych / Teresa Flemming-Kulesza // Palestra. - 2003, R. 47, nr 1/2, s. 194-200 ; nr 3/4, s. 212-218.
2977. PRZYWRÓCENIE do pracy : orzecznictwo sądowe / Ewa Balcerzak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 2, s. 32-35.
2978. ROZWIĄZANIE umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Karolina Kisielewicz // Prawo
Pr. - 2003, R. 9, nr 4, s. 11-23.
2979. ROZWIĄZANIE umowy z kobietą w ciąży : orzecznictwo sądowe /
Witold Bugajny // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 22, s. 26-27.
2980. SPRAWA Pokrzeptowicz-Meyer: pierwsze orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące polskiego pracownika / Leszek
Mitrus // Prz. Sąd. - 2003, R. 13, nr 3, s. 120-140.
2981. STAN nietrzeźwości w miejscu pracy : orzecznictwo // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 27, Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 3, s. 21-22.
2982. SWOBODNY przepływ osób w Układzie Stowarzyszeniowym
z Polską : wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /
Ewa Skrzydło-Tefelska // Państ. Prawo. - 2003, R. 58, z. 6, s. 75-88. * Zasady niedyskryminacji a swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości / Katarzyna Brzostowska //
Zesz. Nauk. WSHiP, Prawo. - 2003, z. 7, s. 62-70.
M.in. swobodny przepływ osób związany z zatrudnieniem.
2983. SZKODA pracodawcy - odpowiedzialność pracownika / Zbigniew
Szczuka // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 8, nr 49, s. 28-31.
Orzecznictwo.
- 476 2984. ŚWIADCZENIA wypadkowe żołnierzy : orzecznictwo / Krystyna
Hajduk-Popławska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 45, s. 36-37.
2985. UZASADNIONE zróżnicowanie pracowników ze względu na płeć /
Magdalena Rychter-Raj // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 8, s. 10-15.
Omów. dwóch orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszących
się do promowania kobiet w zatrudnieniu.
2986. WYBRANE problemy z ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Ewa Jaworska-Spičak // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 4,
s. 94-108.
2987. WYPOWIEDZENIE pod związkowym nadzorem / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 188, s. 15.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę ze związkami zawodowymi działającymi
w firmie.
2988. Z ORZECZNICTWA Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych oraz Izby Cywilnej Sądu Najwyższego // Państ. Prawo. - 2003,
R. 58, z. 1, s. 125-129 ; z. 2, s. 123-126 ; z. 3, s. 128-132.
2989. ZAKAZ konkurencji : orzecznictwo / Ewa Balcerzak // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 5, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe,
s. II-VII.
2990. ZMIANA układów : wypowiedzenie układu zbiorowego w świetle
wyroku Trybunału Konstytucyjnego / Mikołaj Illukowicz // Personel Zarz. 2003, nr 3, s. 48-49.
2991. ZWOLNIENIE pracownika od kosztów sądowych / Ryszard
Sadlik // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 84, s. 12.
Zwolnienie od opłat sądowych pracownika dochodzącego roszczeń ze stosunku
pracy - orzecznictwo SN.
- 477 -
13. Obsługa socjalnych i kulturalnych
potrzeb pracowników
2992. ADMINISTROWANIE zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w oświacie / Eugeniusz Woźniak. - Wyd. 3. - Gliwice : "Nowator",
2003. - 119 s. ; 25 cm. - ISBN 83-915285-8-8.
2993. ANALIZA zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem
mieszkaniowym w latach 1991-2001 / Adam Nalepka, Małgorzata Zięba //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 636, s. 73-91, tab. summ.
2994. BONUSY i bony / Paweł Ziółkowski // Serw. Praw.-Prac. - 2003,
R. 8, nr 48, s. 46-47.
Opodatkowanie, wyłączenia z ZUS.
2995. BONY towarowe z funduszu socjalnego / Ewa Preis // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 31-33.
2996. DZIAŁALNOŚĆ socjalna pracodawców : stan prawny na 18 lipca
2003 r. / Stanisław Nowak, Wiesława Moczydłowska, Izabela Rakowska //
Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 29, s. 1-37.
2997. FUNDUSZ do likwidacji / Anna Martuszewicz // Prawo Przeds. 2003, R. 13, nr 3, s. 24-25.
Kto i na jakich zasadach może zlikwidować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2998. FUNDUSZ socjalny - obowiązek nie dla wszystkich / Agnieszka
Różańska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 29, Monitor Prawa Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych, nr 13, s. 17-24.
Omów. obowiązujących od 1 stycznia 2003 r., znowelizowanych przepisów
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
2999. FUNDUSZE socjalne dla pracowników / Bogdan Godzisz, Maria
Godzisz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 105, dod. Prawo i Życie, 16 s.
- 478 3000. FUNDUSZE socjalne w firmie / oprac. Iwona Jackowska, Małgorzata Jankowska, Marzena Jurczewska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 107,
dod. Doradca w Firmie, 16 s.
3001. KOMENTARZ do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych / Jacek Skoczyński. - Wyd. 2, stan prawny na 10 kwietnia 2003
roku. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003. - 132 s. ; 21 cm. - ISBN
83-7334-188-9.
3002. ŚWIADCZENIE urlopowe - ulga czy obciążenie pracodawcy? /
Sebastian Pióro // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 31, s. 22-24.
Toż // Tamże, egz. okazowy (wrzesień), s. 20-22.
3003. TANIEJ niż w banku / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2003,
R. 8, nr 13, s. 22-24.
Uprawnienia wynikające z członkostwa w pracowniczej kasie zapomogowopożyczkowej.
3004. TWORZENIE środków na finansowanie działalności socjalnej
w 2003 roku / Jadwiga Stefaniak // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 5, s. 25-28, tab.
3005. UDZIAŁ pracodawców w finansowaniu wypoczynku urlopowego
pracowników / Jadwiga Stefaniak. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 6,
s. 17-20 ; nr 7, s. 29-32.
WIĘKSZOŚĆ zmian niekorzystna dla pracowników / B. Niemiec =
poz. 4058.
Zmiany w opodatkowaniu dochodów osobistych, mające wpływ na funkcje socjalne pracodawców.
3006. WRACAJĄ wczasy pracownicze? / Michał Culepa // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 26, s. 2-3. * Wakacje za bony / Teresa Kuczyńska //
Tyg. Solidar. - 2003, nr 22, s. 14-15.
Omów. projektu wprowadzenia bonów turystycznych jako formy zapłaty za wypoczynek i usługi turystyczne. Bony turystyczne mają być emitowane przez Polską
- 479 Organizację Turystyczną i mają stanowić kolejną formę działalności socjalnej pracodawców.
3007. WSPARCIE finansowe dla pracownika / Paweł Ziółkowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 33, s. 2-3.
Pomoc finansowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
3008. WYDATKI pośrednie na rzecz pracowników / Mirosław Dawidziuk // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 50, s. 8-12.
Czy bony i paczki świąteczne mogą być finansowane z funduszu świadczeń socjalnych? Które wydatki na cele zdrowotne pracownika można zaliczyć do kosztów
uzyskania przychodów?
3009. ZAKŁADOWY fundusz socjalny : zasady tworzenia funduszu,
nowa podstawa naliczania odpisu, opodatkowanie, upadłość a środki funduszu / Jadwiga Stefaniak. - Warszawa : INFOR, 2003. - 181 s. ; 24 cm. (Poradnik / Infor). - ISBN 83-89385-12-0.
3010. ZAKŁADOWY fundusz świadczeń socjalnych / Paweł Ziółkowski. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2003. - 133 s. ; 22 cm. - ISBN
83-7284-714-2.
3011. ZAKŁADOWY fundusz świadczeń socjalnych w 2003 roku /
Danuta Fyszemberg. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003. - 111 s. ;
22 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 146). - ISBN 83-88616-35-8.
3012. ZAKŁADOWY Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2003 roku /
Stanisław Majkowski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 58, dod. Księgowość
i Kadry, nr 25, s. 3-6, 11-14.
3013. ZAKŁADOWY fundusz świadczeń socjalnych - zasady tworzenia /
Monika Mrozowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 7/8, s. 24-30.
Omów. zasad tworzenia i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych po zmianach.
- 480 3014. ZMIANY w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obowiązujące od 1 stycznia 2003 r. / Danuta Fyszemberg // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2003, nr 3, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 22-23.
___________________
3015. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej
miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na
uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu // Dz. U. - 2003, nr 215, poz. 2119.
ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
30 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków tworzenia
i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi
dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu = poz. 3208.
3016. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
7 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania
lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich
rodzin // Dz. U. - 2003, nr 35, poz. 304, tab. * z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego // Tamże, nr 132, poz. 1235. *
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej na remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego // Tamże, nr 132, poz. 1234.
3017. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia
2003 r. w sprawie planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy
finansowej z tych środków // Dz. U. - 2003, nr 80, poz. 727.
3018. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia
2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania
pomocy finansowej z tych środków // Dz. U. - 2003, nr 80, poz. 728.
- 481 3019. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater
przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2003, nr 59, poz. 520, tab.
3020. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia
2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom
Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin // Dz. U. - 2003, nr 83, poz. 764, tab.
3021. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja
2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu //
Dz. U. - 2003, nr 84, poz. 777, tab.
3022. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca
2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin // Dz. U. 2003, nr 102, poz. 945.
3023. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia
2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji
Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu // Dz. U. - 2003,
nr 160, poz. 1556, tab.
14. Wynagrodzenie za pracę
a. Zagadnienia ogólne
3024. ANALIZA przyczyn niewypłacania wynagrodzeń / oprac. Olga
Dyżakowska // Inspektor Pr. - 2003, nr 4, s. 3-6, rys.
Na podstawie przedstawionych przez Głównego Inspektora Pracy, Annę Hintz, wyników kontroli przeprowadzonych przez inspekcję pracy w 2002 r. Problem ten był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się w marcu 2003 r.
- 482 Nadto: Wyniki kontroli przestrzegania prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń
w 2002 roku / (bs) // Bezp. Pr. - 2003, nr 4, s. 27-29.
3025. DOKUMENTACJA wynagrodzeniowa - oświadczenia pracownika /
Monika Cieślak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 41, s. 20-21, tab.
Zgoda pracownika na potrącanie rozmaitych zobowiązań z jego wynagrodzenia.
3026. EGZEKUCJA z wynagrodzenia za pracę - tani sposób odzyskania
długu / Wojciech Jęsiak // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 50, s. 27-30.
3027. OBLICZANIE kar pieniężnych / Joanna Mackiewicz // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 1, s. 31-33.
Obliczanie wysokości jednodniowego wynagrodzenia pracownika stanowiącego
podstawę do naliczania kary pieniężnej.
3028. OBLICZANIE, opodatkowanie, oskładkowanie i wypłata wynagrodzeń : stan prawny na 12 czerwca 2003 r. / Artur Nawrocki // Por. Gaz.
Praw. - 2003, nr 25, s. 3-35.
3029. PŁACA nie tylko w złotych / Paweł Ziółkowski // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 14, s. 21-22.
Pracodawca może dokonać wypłaty wynagrodzenia w walucie innej niż polska
w sytuacji, gdy pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy za granicą lub gdy
jego pracodawcą jest podmiot zagraniczny.
3030. POJECIE wynagrodzenia za pracę w świetle przepisów art. 890
§ 2 K.P.C. oraz art. 81 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Marcin Radomski // Prawo Bank. - 2003, nr 2, s. 55-60.
3031. POTRĄCENIA z wynagrodzenia pracownika / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 91, dod. Księgowość i Kadry, s. 3-4, 13-14.
PREMIA a może prowizja? / U. Jelińska = poz. 3245.
Stosowanie różnych form wynagradzania pracowników w zależności od rodzaju
działalności i organizacji pracy w zakładzie w świetle przepisów prawa pracy.
- 483 REKOMPENSOWANIE pracy w godzinach nadliczbowych = poz. 2792.
Od 1 stycznia 2003.
3032. ROZLICZANIE płacy w walucie obcej / Paweł Ziółkowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 15, s. 30-31.
3033. ROZRACHUNKI z pracownikami / Zbigniew Kozłowski // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 102, dod. Doradca Firmy, 8 s., rys.
Zasady ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.
3034. SKŁADNIKI wynagrodzenia pracowników nie objęte składkami
na ubezpieczenia społeczne / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2003, nr 2,
s. 4-8.
3035. USTALANIE zasad wynagradzania za pracę po zmianach Kodeksu pracy : regulaminy wynagradzania (do 20 pracowników), umowy o pracę
(do 20 pracowników) / Grzegorz Klimaszewski. - Gdańsk : ODiDK, 2003. 107 s. ; 20 cm. - Tabele. - ISBN 83-71877-70-6.
3036. WSZYSTKO o płacach : kompendium wiedzy normatywnej
i praktycznej dla przedsiębiorców / Wiesław Sasin. - Skierniewice : Sigma,
2003. - 208 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87769-75-4.
Z uwzględnieniem najnowszych zmian w kodeksie pracy.
3037. WYNAGRODZENIA 2003 : ewidencja, dokumentacja, rozliczenia /
Danuta Małkowska. - Gdańsk : ODiDK, 2003. - 236 s. ; 23 cm. - ISBN
83-71877-86-2.
3038. WYNAGRODZENIA od A do Z / Monika Cieślak [i in.]. - Cz. 1-2 //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 27, Dodatek Specjalny, XVI s. ; nr 31,
Dodatek Specjalny, XVI s.
Omów. różnych kwestii związanych z wynagrodzeniem pracownika wynikających z zawarcia stosunku pracy.
3039. WYNAGRODZENIA pracowników w firmie : podatki, ZUS,
umowy, deklaracje : nowe terminy składania rozliczeń, delegacje służbowe -
- 484 nowe rozporządzenia, zmiany w naliczaniu zal. na podatek dochodowy,
umowa zlecenia, o dzieło a ZUS, zróżnicowanie stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe : stawki, limity, ryczałty, diety / Alicja Bobak [et al.]. Kraków : Wszech. Podat., [2003]. - 184 s. ; 30 cm. - ISBN 83-89104-16-4.
3040. WYNAGRODZENIA pracowników w firmie : podatki, ZUS,
umowy, deklaracje : obowiązek przekazu elektronicznego do ZUS, nowe
terminy składania rozliczeń, delegacje służbowe - nowe rozporządzenia,
zmiany w naliczaniu zal. na podatek dochodowy, umowa zlecenia o dzieło
a ZUS, zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych : stawki, limity, ryczałty, diety / Alicja Bobak [et al.]. - Stan prawny 1.07.2003. - Kraków : Wszech.
Podat., 2003. - 191 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-89104-76-8.
3041. WYNAGRODZENIA w firmie : systemy płacowe, wynagrodzenie
minimalne, regulamin wynagradzania, ekwiwalent za urlop, dodatki za nadgodziny i pracę w porze nocnej, premie i nagrody / Paweł Ziółkowski, Monika Cieślak. - Warszawa : "Infor", 2003. - 160 s. ; 21 cm. - (Poradnik). - ISBN
83-89385-14-7.
3042. WYNAGRODZENIE do potrącenia / Ryszard Sadlik // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 6, s. 24-26.
Sytuacje w jakich nie jest konieczna zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia.
3043. WYNAGRODZENIE za pracę w świetle ostatnich zmian ustawodawstwa pracy / Jerzy Wratny // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4,
s. 57-68 bibliogr.
Zmiany w ustawodawstwie pracy (nowelizacja kodeksu pracy z 26.07.2002 r. oraz
ustawy z 10.10.2002) dotyczące wynagrodzenia za pracę.
3044. WYNAGRODZENIE za projekty wynalazcze w ustawie - Prawo
własności przemysłowej : wybrane zagadnienia / Gabriela Jyż // Państ. Prawo. - 2003, R. 57, z. 8, s. 66-75.
___________________
- 485 3045. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
13 listopada 2003 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz
trybu postępowania w tych sprawach // Dz. U. - 2003, nr 206, poz. 2007.
3046. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w 2004 r. // Dz. U. - 2003, nr 203, poz. 1967.
Regulaminy wynagradzania (poz. 2340, 2342, 2352-2356, 2361).
Zob. też Płace (poz. 3217-3275) ; Podatek od dochodów (poz. 4039-4065) ;
Statystyka pracy - Płace (poz. 4318-4331).
___________________
Ochrona wynagrodzenia za pracę
OCHRONA pracownika w razie zmiany, likwidacji i niewypłacalności
pracodawcy : stan prawny na 15 kwietnia 2003 r. / T. Niedziński = poz. 2576.
M.in. wynagrodzenie za pracę.
3047. OCHRONA wynagrodzenia za pracę / Joanna Szczęsna // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 1, s. 25-27.
3048. OCHRONA wynagrodzenia za pracę : jak dochodzić od pracodawców zaległych wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 100, dod. Prawo i Życie, 8 s., tab.
___________________
Płaca minimalna
3049. MINIMALNE wynagrodzenie - kłopoty z definicją / Maria Prończuk // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17, s. 16, 25.
- 486 3050. MINIMALNE wynagrodzenie za pracę / Edyta Kołkowska //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12, wkł., s. 10-14.
3051. MINIMALNE wynagrodzenie za pracę - nowa ustawa / Maciej
Berek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 4, s. 32-33.
Od 1 stycznia 2003 r.
3052. MINIMALNE wynagrodzenie za pracę - nowe regulacje prawne /
Jerzy Wratny // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 2-8.
Omów. ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3053. MINIMALNE wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2003 r. //
Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 1, s. 20-22.
Omów. ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
NOWA wysokość minimalnego wynagrodzenia / B. Staroń = poz. 4320.
3054. OD 1 stycznia obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę /
Maria Prończuk // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 4, s. 7-9.
Wg ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
obow. od 1 stycznia 2003 r.
PŁACA minimalna w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w krajach kandydackich = poz. 4321.
PŁACA minimalna w krajach Unii Europejskiej / Z. Czajka = poz. 3228.
___________________
3055. USTAWA z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r. // Dz. U. - 2003, nr 167,
poz. 1623.
___________________
- 487 Wynagrodzenie za czas
niewykonywania pracy
3056. ILE kosztuje choroba? / Małgorzata Nowicka // Serw. Praw.-Prac.
- 2003, R. 8, nr 13, s. 1-2.
Wynagrodzenie za czas choroby od 1 stycznia 2003 r.
3057. JAK obliczyć wynagrodzenie przestojowe? / Marek Wesołowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 44, s. 32-33.
Nadto: Wynagrodzenie za czas przestoju w pracy / Danuta Klucz // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 238, dod. Księgowość i Płace, s. 14-15.
3058. OBLICZANIE wynagrodzenia urlopowego / Marek Wesołowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 35-37, tab.
3059. WYLICZ z nami wynagrodzenie urlopowe / Marek Wesołowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 49, s. 22-23.
3060. WYNAGRODZENIE bez świadczenia pracy / oprac. Bogdan
Godzisz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 30, s. 13-16.
Sytuacje, w których pracownik zwolniony jest ze świadczenia pracy i zachowuje
prawo do wynagrodzenia.
3061. WYNAGRODZENIE gwarantowane po zmianach / Bogdan Majkowski // Nowe Ubezp. - 2003, nr 3, s. 9-11.
Omów. przepisów dot. wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za czas
choroby ze środków pracodawcy przed otrzymaniem zasiłku chorobowego, które
obowiązują od 1 stycznia 2003 r.
3062. WYNAGRODZENIE i zasiłek chorobowy a praca u dwóch pracodawców / Iwona Bielecka // Nowe Ubezp. - 2003, nr 6, s. 6-7.
3063. WYNAGRODZENIE i zasiłek chorobowy od 1 stycznia 2003 r.
w związku ze zmianą art. 92 Kodeksu pracy / Bogusław Staroń, Hipolit
Piętka // Z Życia ZUS. - 2003, nr 1, s. 1-6.
- 488 3064. WYNAGRODZENIE urlopowe - komentarz do kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 41, s. 8-9.
3065. WYNAGRODZENIE za czas choroby / Joanna Szczęsna // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 8, s. 14-18.
Od 1 stycznia 2003 r. - na podstawie ustawy z 26 lipca 2002 r. o zm. ustawy
Kodeks pracy oraz o zm. niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 135, poz. 1146) - wprowadzono istotne zmiany w art. 92 kodeksu pracy.
3066. WYNAGRODZENIE za czas nie przepracowany / Anna Piechocka //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 22, s. 24-25.
Zasady wynagrodzenia za czas nie przepracowany obowiązujące w 2003 r.
3067. WYNAGRODZENIE za czas niezdolności pracownika do pracy
z powodu choroby (wybrane zagadnienia) / Anna Kosut // Pr. Zabezp. Społ. 2003, nr 1, s. 28-32.
3068. WYNAGRODZENIE za okresy czasowej niezdolności do pracy /
Elżbieta Maria Lis // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 10, s. 24-25.
Jak wypłacić zasiłek chorobowy w przypadku zwolnienia trwającego poniżej
6 dni oraz jaka jest wysokość wynagrodzenia za okres niezdolności od pracy przypadającej na przełomie lat kalendarzowych?
3069. WYNAGRODZENIE za pierwszy dzień choroby / Ewa Drzewiecka // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, s. 44-45.
___________________
3070. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia
stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy // Dz. U. - 2003, nr 230, poz. 2292.
- 489 b. Fundusz płac i dyscyplina płac
3071. REZERWY na świadczenia pracownicze - czy są potrzebne? /
Edward Pielichaty // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 992, s. 319-323 bibliogr.
summ.
3072. TWORZENIE rezerw na świadczenia pracownicze na przykładzie
państwowej szkoły wyższej / Anna Ćwiąkała-Małys, Krzysztof Małys // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 992, s. 83-97 bibliogr. summ.
3073. WARTOŚĆ obecna przyszłych zobowiązań wobec pracowników
z innych tytułów niż wynagrodzenia / Aleksandra Łakomiak // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 992, s. 234-251, tab. bibliogr. summ.
Dot. ustalania rezerw z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
___________________
3074. USTAWA z dnia 22 listopada 2002 r. zm. ustawy o negacjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie
Koleje Państwowe" // Dz. U. - 2003, nr 6, poz. 63.
Omów.: W sprawie niekonstytucyjności przepisów nowelizujących ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców / Ewa Wronikowska, Artur Rycak // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 1, s. 32-40.
3075. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. zm.
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia
w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad
ustalony poziom wynagrodzeń // Dz. U. - 2003, nr 49, poz. 410.
c. Premiowanie
3076. PREMIA jako składnik wynagrodzenia / Paweł Ziółkowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 2, s. 29-31.
- 490 3077. PREMIOWANIE pracowników zakładów opieki zdrowotnej /
Zdzisław Kubot. - Wrocław : "Klemar", 2002. - 209 s. ; 21 cm. - ISBN
83-915529-2-6.
REGULAMIN premiowania / B. Kaczmarek = poz. 2350.
WSZYSTKO o nagrodach i wyróżnieniach / A. Nowak = poz. 3206.
d. Roszczenia zarobkowe,
suspensyjne i deputatowe
DYŻUR pracowniczy a czas pracy i wynagrodzenie / M. Oleksyn =
poz. 2768.
3078. ODSZKODOWANIE za skrócony okres wypowiedzenia umowy
o pracę // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 31/32, s. 13-14.
3079. ROSZCZENIA nie tylko z ustawy wypadkowej / Tadeusz Nycz //
Atest. - 2003, nr 9, s. 26-28.
Dochodzenie roszczeń pozaustawowych - problemy prawne.
3080. ROSZCZENIA pracownicze od upadłego pracodawcy / Grzegorz
Chyl // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, s. 46-47.
___________________
3081. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 3 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie // Dz. U. - 2003, nr 19,
poz. 167.
3082. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 10 marca
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych
i kandydatów na żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2003, nr 52, poz. 460.
- 491 3083. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz
równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do
osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych // Dz. U. - 2003,
nr 103, poz. 959.
3084. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i
A d m i n i s t r a c j i z dnia 24 marca 2003 r. zm. rozporządzenie
w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży
Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie // Dz. U. 2003, nr 55, poz. 492.
3085. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków
Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania // Dz. U. - 2003, nr 71, poz. 651.
3086. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie //
Dz. U. - 2003, nr 125, poz. 1166, tab.
3087. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami
publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu
funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin // Dz. U. - 2003,
nr 1, poz. 9.
3088. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia
2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymywanych
przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich
zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów //
Dz. U. - 2003, nr 1, poz. 10.
- 492 3089. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 25 marca
2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby // Dz. U. - 2003, nr 62,
poz. 572. * z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w zamian za
wyżywienie // Tamże, nr 187, poz. 1832.
3090. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian
za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - 2003, nr 65, poz. 610.
3091. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania
funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - 2003, nr 187, poz. 1831.
3092. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego
w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których
następuje realizacja tych uprawnień // Dz. U. - 2003, nr 41, poz. 350.
3093. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja
2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego // Dz. U. - 2003, nr 89, poz. 823.
3094. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi
Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby // Dz. U. 2003, nr 110, poz. 1046.
3095. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu w razie
odwołania z urlopu wypoczynkowego // Dz. U. - 2003, nr 122, poz. 1146.
- 493 3096. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia
2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 160, poz. 1554, tab.
3097. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia
2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za
brak lokalu mieszkalnego // Dz. U. - 2003, nr 160, poz. 1555, tab.
3098. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września
2003 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego // Dz. U. - 2003,
nr 174, poz. 1685, tab.
3099. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których
funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik
pieniężny w zamian za wyżywienie // Dz. U. - 2003, nr 187, poz. 1825, tab.
3100. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada
2003 r. w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika // Dz. U. - 2003, nr 204, poz. 1982, tab.
___________________
Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
3101. FUNDUSZ Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych : (stan
prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.) / Waldemar Kruk // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2003, nr 3, s. 25-27.
- 494 FUNDUSZ Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako instrument
ograniczania skutków bezrobocia w Polsce / A. Koza = poz. 999.
3102. KILKA uwag o statusie prawnym Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych w postępowaniu upadłościowym / Joanna MisztalKonecka, Janusz Konecki // Monit. Praw. - 2003, R. 11, nr 7, s. 330-333.
OCHRONA pracownika w razie zmiany, likwidacji i niewypłacalności
pracodawcy : stan prawny na 15 kwietnia 2003 r. / T. Niedziński = poz. 2576.
M.in. świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
3103. ZASADY wypłaty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych realizowanych przez FGŚP [Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych] / Waldemar Kruk // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 6, s. 29-31.
3104. ZUS [Zakład Ubezpieczeń Społecznych] zobligowany jest do
udzielania wyjaśnień kto opłaca składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2003, nr 2, s. 14-15.
Zob. też poz. 4351.
e. Dodatki i dopłaty do płacy zasadniczej
3105. DODATKI za godziny nadliczbowe - komentarz do Kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 26, s. 6-7.
3106. DODATKI za pracę w dni wolne w służbie zdrowia / Halina Rocka // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 45, s. 19.
3107. ŚWIADCZENIA dla nauczycieli / Beata Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 8-10.
Dodatki do wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz inne świadczenia (zasiłek
na zagospodarowanie, świadczenia urlopowe).
- 495 "TRZYNASTKA" i inne świadczenia dla nauczycieli / B. Kaczmarek =
poz. 3203.
___________________
ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
i S p o r t u z dnia 21 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu
obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy
stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat = poz. 3121.
3108. ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych // Dz. U. - 2003, nr 232, poz. 2324.
ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l i t y k i
S p o ł e c z n e j z dnia 16 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie
sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw,
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy = poz. 3070.
3109. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
21 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia
zasadniczego żołnierzy // Dz. U. - 2003, nr 33, poz. 275, tab.
3110. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania // Dz. U. - 2003, nr 14, poz. 139.
- 496 3111. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2003,
nr 179, poz. 1753.
ROZPORZĄDZENIE P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j
P o l s k i e j z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wysokości mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz stawek
dodatku funkcyjnego = poz. 3163.
f. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników
w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej
3112. JAK rząd płaci swoim urzędnikom : wynagrodzenia pracowników
i urzędników służby cywilnej / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 10, s. 13-16.
3113. NIE będzie waloryzacji pensji urzędniczych / Krystyna HajdukPopławska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 38-39.
Na mocy nowelizacji ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej zawieszona została w 2002 r. waloryzacja kwot bazowych i wynagrodzeń
osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
3114. NOWE pensje samorządowców / Bożena Stępień // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 26, s. 22-23.
Wynagrodzenia pracowników samorządowych.
3115. NOWY system w starej puli? / Wojciech Sierakowski // Głos
Naucz. - 2003, R. 86, nr 26, s. 7, tab.
Omów. negocjacji między rządem a ZNP nt. nowego systemu wynagrodzeń
nauczycieli.
3116. WYNAGRODZENIE syndyka masy upadłości i nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym / Stanisław Gurgul // Monit. Praw. - 2003,
R. 11, nr 3, s. 112-117.
- 497 3117. ZASADY wynagradzania nauczycieli / Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 4, s. 3-10. * Wynagrodzenie nauczycieli /
Beata Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 21, s. 14-15.
Po zmianach od 1 stycznia 2003 r.
3118. ZMIENIONE płace w sferze budżetowej / Bożena Wołek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 27, s. 30-31.
___________________
3119. ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
i S p o r t u z dnia 9 stycznia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników uczelni państwowych // Dz. U. - 2003, nr 11,
poz. 115, tab.
3120. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
9 stycznia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej // Dz. U. - 2003, nr 11,
poz. 116, tab.
3121. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
21 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową,
wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę
przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za
wysługę lat // Dz. U. - 2003, nr 34, poz. 286, tab.
3122. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wyna-
- 498 grodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim
lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora //
Dz. U. - 2003, nr 178, poz. 1741.
3123. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 5 lutego 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej
podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji //
Dz. U. - 2003, nr 25, poz. 216.
3124. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego // Dz. U. - 2003, nr 25, poz. 205.
3125. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Dyrektora
Polskiego Centrum Akredytacji // Dz. U. - 2003, nr 25, poz. 217.
3126. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie wynagradzania za
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich // Dz. U. - 2003, nr 25,
poz. 209.
3127. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa // Dz. U. - 2003, nr 25, poz. 206.
3128. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy // Dz. U. - 2003, nr 25, poz. 207.
- 499 3129. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzyresortowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej
i Ekonomicznej // Dz. U. - 2003, nr 25, poz. 208.
3130. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery
budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji // Dz. U. - 2003,
nr 25, poz. 211.
3131. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery
budżetowej // Dz. U. - 2003, nr 25, poz. 210.
3132. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej
działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej // Dz. U. 2003, nr 25, poz. 212.
3133. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej
działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki // Dz. U. - 2003, nr 25,
poz. 213.
3134. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradza-
- 500 nia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej
działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa // Dz. U. - 2003, nr 25, poz. 214.
3135. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej
działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej // Dz. U. 2003, nr 25, poz. 215.
3136. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych
i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk // Dz. U. - 2003,
nr 44, poz. 380, tab.
3137. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących
nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej // Dz. U. - 2003, nr 44,
poz. 379, tab.
3138. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia // Dz. U. - 2003,
nr 49, poz. 415.
3139. ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych //
Dz. U. - 2003, nr 93, poz. 863.
- 501 ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji
oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich =
poz. 1285.
3140. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach // Dz. U. - 2003, nr 219,
poz. 2162, tab.
3141. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
21 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalania i wypłacania innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za
granicę oraz organów właściwych w tych sprawach // Dz. U. - 2003, nr 34,
poz. 288.
3142. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 lutego
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych // Dz. U. - 2003, nr 33,
poz. 274.
3143. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 lutego
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2003, nr 33, poz. 272, tab.
zm. z dnia 15 lipca 2003 r. // Tamże, nr 129, poz. 1182.
3144. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 lutego
2003 . zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2003, nr 33, poz. 273.
3145. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 lutego
2003 . zm. rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy // Dz. U. - 2003, nr 33, poz. 271.
- 502 ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u W s i
z dnia 18 listopada 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu powoływania
i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz
szczegółowych zasad oszacowania zwierząt = poz. 1292.
3146. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 grudnia 2003 r. w sprawie warunków wynagradzania i wysokości wynagrodzenia za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby
wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej // Dz. U. - 2003, nr 214,
poz. 2091.
3147. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości
i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez
policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia
w kraju // Dz. U. - 2003, nr 3, poz. 37.
3148. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 marca 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków
Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - 2003, nr 50, poz. 434, tab.
3149. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 marca 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia
zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2003, nr 56,
poz. 506, tab.
3150. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 maja 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U.
- 2003, nr 94, poz. 868.
3151. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
10 stycznia 2003 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy
Służby Więziennej // Dz. U. - 2003, nr 5, poz. 57, tab.
- 503 3152. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r.
w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym // Dz. U. - 2003, nr 56, poz. 504.
3153. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia
2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów // Dz. U. - 2003, nr 59,
poz. 528.
ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego = poz. 2333.
3154. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia
kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu //
Dz. U. - 2003, nr 212, poz. 2075 .
3155. ROZPORZĄDZENIE Min. Ś r o d o w i s k a z dnia 12 lutego
2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej // Dz. U. - 2003, nr 52, poz. 466.
ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z dnia
17 stycznia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk
urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych
urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej = poz. 2322.
3156. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat //
Dz. U. - 2003, nr 26, poz. 224.
zm. z dnia 14 października 2003 r. // Tamże, nr 179, poz. 1752.
- 504 3157. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników
regionalnych izb obrachunkowych // Dz. U. - 2003, nr 34, poz. 281, tab.
3158. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca
2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U.
- 2003, nr 52, poz. 454.
3159. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat // Dz. U. 2003, nr 67, poz. 623, tab.
3160. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych
okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia
zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 86,
poz. 796.
3161. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz
szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych
członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura
tego kolegium // Dz. U. - 2003, nr 113, poz. 1072, tab.
3162. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca
2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywanie potrąceń
z tych należności // Dz. U. - 2003, nr 132, poz. 1224.
3163. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników
do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej // Dz. U. 2003, nr 193, poz. 1887.
- 505 3164. ROZPORZĄDZENIE P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wysokości mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz
stawek dodatku funkcyjnego // Dz. U. - 2003, nr 41, poz. 344. * z dnia
6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz
stawek dodatku funkcyjnego sędziów // Tamże, nr 83, poz. 761, tab.
ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych
wojewódzkich sądów administracyjnych = poz. 2334.
3165. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 11 lutego
2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich // Dz. U. - 2003, nr 33, poz. 264, tab.
3166. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. - 2003, nr 33, poz. 263, tab.
3167. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zm.
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe // Dz. U. - 2003, nr 33, poz. 265, tab.
3168. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 47,
poz. 399. * z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych // Dz. U. 2003, nr 83, poz. 763.
- 506 3169. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych
otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza
granicami państwa // Dz. U. - 2003, nr 86, poz. 791.
zm. z dnia 18 listopada 2003 r. // Tamże, nr 204, poz. 1979.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz
ich wynagradzania = poz. 2277.
3170. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2003 r.
w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego
prokuratorów // Dz. U. - 2003, nr 141, poz. 1357.
3171. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa // Dz. U. - 2003, nr 204, poz. 1977.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (poz. 2792).
Zob. też Płace w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej (poz. 3260-3275) ; Statystyka pracy - Płace (poz. 4318-4331).
g. Świadczenia wyrównawcze
3172. DELEGACJE służbowe krajowe i zagraniczne / Marek Gadomski //
Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 1, s. 26-32.
Omów. rozporządzeń min. pracy z 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2002, nr 236,
poz. 1990 i 1991).
3173. DODATEK wyrównawczy / Ewa Zduńska // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2003, nr 6, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 12-15.
- 507 3174. EKWIWALENT pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 38, Ubezpieczenia
i Sprawy Kadrowe, s. 15-23.
3175. EKWIWALENT za urlop wypoczynkowy - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 40, s. 21-22.
3176. I KOSZT, i zwolnienie / Marcin Pacyna // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 135, s. 6.
Używanie prywatnego samochodu w podróżach służbowych - koszty, podatek
dochodowy.
3177. JAKIE koszty podróży służbowej? / Jan Pióro // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 27, s. 7-9.
3178. PODRÓŻE służbowe / Magdalena Oleksyn // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 31, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, nr 14,
s. 17-24.
3179. PODRÓŻE służbowe : jak rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne / Leszek Guzek, Artur Górczak // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 102,
dod. Doradca Firmy, 8 s., tab.
3180. PODRÓŻE służbowe krajowe i zagraniczne / Urszula Janowska,
Iwona Kałaska ; Usługowy Zakład Rachunkowości. - Łódź : Usł. Zakł. Rachun., 2003. - 111 s. ; 20 cm. - Tabele. - ISBN 83-915539-3-0.
3181. PODRÓŻE służbowe pracowników / Anna Martuszewicz, Hanna
Pawlik. - Cz. 1-2 // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 10, Prawo Służb Personalnych, nr 5, s.1-9 ; nr 11, Prawo Służb Finansowo-Księgowych, nr 11, s. 1-15.
Cz. 2 pt. Podatkowe i rachunkowe aspekty podróży służbowych / Andrzej Bryłowski.
3182. PRAWNA problematyka pracowniczej podróży służbowej / Sebastian Samol = poz. 3061/02.
Rec.: Kucharski Piotr // Kontr. Państ. - 2003, R. 48, nr 2, s. 170-174.
- 508 3183. WYNAGRODZENIE i ekwiwalent za urlop / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 111, dod. Księgowość i Kadry, nr 35, s. 9-12.
3184. WYNAGRODZENIE za czas urlopu wypoczynkowego oraz
ekwiwalent pieniężny za urlop / Franciszek Małysz // Pracodaw. Prac. 2003, nr 9, s. 3-11.
3185. ZMIANY w przepisach o podróżach służbowych pracowników /
Bożena Wołek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 3, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 17-19.
___________________
3186. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 19 listopada 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego
zamieszkania // Dz. U. - 2003, nr 209, poz. 2031.
3187. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
9 stycznia 2003 r. w sprawie zwrotu przez żołnierza zawodowego kosztów
poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki // Dz. U. - 2003,
nr 7, poz. 84.
3188. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji // Dz. U. - 2003,
nr 1, poz. 11.
3189. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
9 kwietnia 2003 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi
Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień // Dz. U. - 2003, nr 88, poz. 813.
- 509 3190. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2003, nr 56, poz. 501.
3191. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia
2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania // Dz. U. - 2003, nr 67, poz. 622.
3192. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca
2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi
Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na
zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie // Dz. U. - 2003,
nr 134, poz. 1251.
3193. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania // Dz. U. - 2003, nr 134, poz. 1250.
3194. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 25 marca
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny
obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin //
Dz. U. - 2003, nr 70, poz. 640.
h. Nagrody pracownicze
3195. JAK rozliczyć nagrody jubileuszowe / Zbigniew Kozłowski // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 159, dod. Księgowość i Kadry, s. 1-5, rys.
3196. NAGRODA czy premia / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 36, s. 32-33.
Dla pracowników wzorowo wypełniających swoje obowiązki.
- 510 3197. NAGRODA jubileuszowa dla urzędników / Ewa Drzewiecka //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 10, s. 19-20.
Zaliczanie wszystkich poprzednich okresów zatrudnienia do okresu pracy uprawniającego pracownika urzędu państwowego do otrzymania nagrody jubileuszowej.
NAGRODA jubileuszowa - jaki staż pracy / W. Bugajny = poz. 2963.
Orzecznictwo SN w sprawie sposobu liczenia zakładowego i ogólnego stażu
pracy do wyliczenia wysokości nagrody jubileuszowej.
3198. NAGRODY dla pracowników - kwestie finansowe / Paweł Ziółkowski // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 21, s. 31-32.
Opodatkowanie nagród.
3199. NAGRODY jubileuszowe - świadczenie nie dla wszystkich / Jan
Stanek // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 155, dod. Księgowość i Kadry, s. 1-6.
3200. NAGRODY jubileuszowe w pragmatykach służbowych / Jan
Stanek // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 159, dod. Księgowość i Kadry, s. 6-9.
3201. PRAWO do nagrody jubileuszowej / Anna Semenowicz // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 9, s. 18-19.
3202. "TRZYNASTKA" dla pracowników jednostek sfery budżetowej :
odpowiedzi na pytania / Jadwiga Stefaniak // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 2,
s. 11-14.
3203. "TRZYNASTKA" i inne świadczenia dla nauczycieli / Beata
Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 11-13.
3204. "TRZYNASTKA" w razie przejęcia zakładu pracy / Ryszard
Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 7, s. 31-32.
3205. UPRAWNIENIA do nagrody jubileuszowej / Ryszard Sadlik //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 45, s. 16-19.
- 511 WARTOŚĆ obecna przyszłych zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia / A. Łakomiak = poz. 3073.
Dot. ustalania rezerw z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
3206. WSZYSTKO o nagrodach i wyróżnieniach / Aleksandra Nowak //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 49, s. 24-26.
___________________
3207. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości
funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów //
Dz. U. - 2003, nr 35, poz. 305.
3208. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków tworzenia
i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi
dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2003, nr 232, poz. 2340.
3209. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 18 kwietnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród
uznaniowych i zapomóg // Dz. U. - 2003, nr 70, poz. 644.
3210. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu //
Dz. U. - 2003, nr 86, poz. 797.
i. Odprawy emerytalne i rentowe
3211. NIE dla każdego odprawa emerytalna / Ryszard Sadlik // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 3, s. 22-23.
Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać odprawę emerytalną.
- 512 OBOWIĄZKI pracodawcy wobec pracownika przechodzącego na emeryturę / B. Majkowski = poz. 2467.
M.in. odprawa emerytalna.
3212. ODPRAWA emerytalna lub rentowa / Ryszard Sadlik // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 34, s. 2-3.
3213. ODPRAWA emerytalna pracowników urzędów państwowych /
Jan Pasieka // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 13, s. 8-9.
ODPRAWA rentowa nie dla każdego / A. Malinowski = poz. 2966.
Orzecznictwo sądowe.
3214. ODPRAWY i renty / Anna Bydłoń // Serw. Praw.-Prac. - 2003,
R. 8, nr 44, dod. spec., 40 s.
Odprawa pieniężna, odprawa emerytalna, odprawa pośmiertna, odprawy występujące w przepisach pozakodeksowych, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta
rodzinna, renty z ubezpieczenia wypadkowego.
3215. PRZEJŚCIE na rentę lub emeryturę : odprawa od pracodawcy /
Jan Stanek // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 167, dod. Pracodawca i Pracownik,
s. 1-4.
WARTOŚĆ obecna przyszłych zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia / A. Łakomiak = poz. 3073.
Dot. ustalania rezerw z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
j. Odprawy pośmiertne
3216. ODPRAWA pośmiertna / Agnieszka Bolesta-Borkowska // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12, wkł., s. 20-23.
ODPRAWY i renty / A. Bydłoń = poz. 3214.
M.in. odprawa pośmiertna.
- 513 -
VIII. PŁACE
1. Zagadnienia ogólne
a. W Polsce
3217. ELASTYCZNOŚĆ wynagrodzeń w przedsiębiorstwach / Hanna
Karaszewska // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 4, s. 67-76, tab. summ.
Narzędzia służące zwiększaniu elastyczności wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.
Prezentacja pozytywnych rezultatów i zagrożeń.
3218. ETYCZNY wymiar zasad i jakości wynagradzania pracowników /
Agnieszka Sudolska // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 79-96.
3219. EWOLUCJA wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu
ekonomicznego / Hanna Karaszewska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń : Wydaw. UMK, 2003. - 416 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 392-408. - ISBN 83-231-1635-0.
3220. ISTOTA polityki płac / Zofia Sekuła // Prz. Organ. - 2003, nr 4,
s. 38-41, rys.
3221. JAWNOŚĆ płac w firmie : mrzonka czy konieczność : studium
przypadku / Witold Jankowski ; [Komentarz] Tomasz Rostkowski [i in.] //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 3, s. 30-41.
3222. OBRAZY wynagrodzeń i kosztów pracy w latach 1992-1999
w Polsce / Julian Daszkowski = poz. 3125/02.
Rec.: Jacukowicz Zofia // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 32-33.
3223. PRACA i wynagradzanie w przedsiębiorstwie : zagadnienia
podstawowe / Lesław Martan ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we
- 514 Wrocławiu. - Wyd. 2 zm. / red. Małgorzata Martyna Błaszczuk, Agnieszka
Kądziołka. - Wrocław : Wydaw. WSZiF, 2003. - 97 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
- ISBN 83-88680-75-7.
3224. REWOLUCJI płacowej nie będzie / Zofia Jacukowicz // Personel
Zarz. - 2003, nr 5, s. 6-9, il.
Wypowiedź prof. Z. Jacukowicz na temat skutków wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej w dziedzinie wynagradzania w polskich przedsiębiorstwach.
3225. TENDENCJE zmian w wynagradzaniu / Jarosław Sokołowski //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 2, s. 10-12.
3226. UWARUNKOWANIA i instrumenty polityki płac w firmie / Zofia
Sekuła. - Wrocław : Of. Wydaw. Politech. Wroc., 2003. - 316 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 311-316. - ISBN 83-7085-736-1.
3227. W POSZUKIWANIU godziwego wynagrodzenia : pomiędzy
wolnym rynkiem, polityką społeczną i nauczaniem Kościoła / Marek Rymsza // Res Pub. Nowa. - 2003, nr 7, s. 40-44.
Zob. też Prawo pracy - Wynagrodzenie za pracę (poz. 3024-3216) ; Statystyka pracy - Płace (poz. 4318-4331).
b. W świecie
3228. PŁACA minimalna w krajach Unii Europejskiej / Z. Cz. [Zdzisław
Czajka] // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 6, s. 26, tab.
3229. PŁACE w najważniejszych sektorach gospodarki / Thomas Elschker ; tł. z niem. Urszula Bonter // Acta Univ. Wratisl., Socjol. - 2003,
nr 35, s. 237-243.
Dot. Lipska.
3230. PRAKTYKA premiowania : systemy wynagrodzeń zmiennych
krótkoterminowych stosowane w Europie Zachodniej - według badań Mercer
- 515 Human Resource Consulting / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2003,
nr 11, s. 53-55, tab.
3231. WSPÓŁCZESNE tendencje polityki płac / Zofia Sekuła // Ekon.
Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 4, s. 59-67 summ.
Polityka i strategie wynagradzania w Unii Europejskiej powiązane ze strategią
firmy, celami i zadaniami komórek organizacyjnych i funkcjonujących zespołów
pracowniczych.
2. Kształtowanie środków na wynagrodzenia
3232. KIERUNKI zmian w mikrosystemach wynagrodzeń a model
kształtowania płac // Hanna Karaszewska // Pien. Więź. - 2003, nr 3, s. 50-58.
___________________
3233. USTAWA z dnia 24 lipca 2003 r. o zm. ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zm. niektórych ustaw // Dz. U. - 2003, nr 149,
poz. 1454.
Zob. też Fundusz płac i dyscyplina płac (poz. 3071-3075).
3. Proporcje i struktura płac
3234. JAKIE narzędzia, taka płaca : raport z badań HRK Partners / Paweł Dziechciarz // Personel Zarz. - 2003, nr 1, s. 14-17, wykr.
Raport porównuje wynagrodzenia w firmach stosujących i niestosujących nowoczesne narzędzia zarządzania personelem.
3235. NEGATYWNE trendy w relacjach płac / Zofia Jacukowicz //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 10, s. 1-3, tab.
Relacje wynagrodzeń i ich pionowych rozpiętości w Polsce.
- 516 POLSKA po przejściach = poz. 4111.
Z treści: Jacukowicz Z.: Obecne i przewidywane skutki dysproporcji płac.
Zob. też Statystyka pracy - Płace (poz. 4318-4331).
4. Wartościowanie pracy
3236. JAK wyceniać pracę / Urszula Jelińska // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 32, s. 24-25.
NARZĘDZIA i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 433.
Z treści: Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Analiza pracy i opis stanowisk. - Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Sposoby zastosowania metod wartościowania pracy
w praktyce.
3237. PRACA i jej opłacanie : system taryfowy : przykładowy taryfikator kwalifikacyjny / Zofia Jacukowicz = poz. 3158/02.
Rec.: Król Henryk // Personel Zarz. - 2003, nr 5, s. 58-59 ; Kopertyńska Wanda //
Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 1, s. 88-91.
3238. PRZEBIEG procesu wartościowania pracy / Wiesław Golnau // Pr.
Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2003, z. 1, s. 37-52 bibliogr. summ.
3239. WARTOŚCIOWANIE pracy jako technika organizatorska w przedsiębiorstwie / Jerzy Górski, Krystyna Pierowicz // Stud. Społ.-Ekon. - 2003,
nr 2, s. 157-165 bibliogr.
3240. WARTOŚCIOWANIE pracy w polskich firmach : wyniki badań /
Zofia Sekuła // Prz. Organ. - 2003, nr 11, s. 31-34, rys. tab.
5. Systemy płac
3241. BUDOWA systemu wynagrodzeń / Ewa Beck // Zag. Tech.-Ekon.
- 2003, z. 4, s. 1001-1009 bibliogr. summ.
- 517 CZY zmierzch pracy? / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 3. Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Z treści: Słocińska A.: Działalność socjalna zakładów pracy i pakietowe systemy
wynagradzania jako elementy strategii wynagradzania.
KIERUNKI rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw /
red. nauk. E. Nowak = poz. 113.
Z treści: Parkitna A.: Determinanty controllingowej koncepcji wynagradzania.
3242. KRYTERIA oceny systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 574,
s. 139-158, tab. bibliogr. summ. * Taż: Problem oceny skuteczności systemu
wynagradzania // Tamże, nr 603, s. 211-228, tab. bibliogr. summ.
KSZTAŁTOWANIE wynagrodzeń w sferze budżetowej / Z. Czajka =
poz. 3264.
M.in. wynagradzanie w służbach mundurowych.
NARZĘDZIA i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 433.
Z treści: Juchnowicz M.: Konstrukcja systemu wynagrodzeń. - Juchnowicz M.,
Rostkowski T.: Raporty o wynagrodzeniach.
3243. PAKIETOWE systemy wynagrodzeń - praktyka polskich przedsiębiorstw / Hanna Jaraszewska // Pien. Więź. - 2003, nr 4, s. 63-73.
3244. PARTYCYPACYJNY system wynagrodzeń : w kierunku kapitalizmu partycypacyjnego, wysokiej produktywności i godziwej płacy /
Mieczysław Kabaj ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS,
2003. - 191 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - (Studia i Monografie / IPiSS). - ISBN
83-87890-34-0.
PRAKTYKA premiowania : systemy wynagrodzeń zmiennych krótkoterminowych stosowane w Europie Zachodniej - według badań Mercer
Human Resource Consulting / P. Berłowski = poz. 3230.
- 518 3245. PREMIA a może prowizja? / Urszula Jelińska // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 29, s. 29-30.
Stosowanie różnych form wynagradzania pracowników w zależności od rodzaju
działalności i organizacji pracy w zakładzie w świetle przepisów prawa pracy.
3246. RYNEK bonów żywieniowych // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 105,
dod. Gazeta Gospodarcza, s. I-IV.
Bony obiadowe oferowane przez zakłady pracy pracownikom jako pozapłacowa
forma wynagrodzenia.
___________________
Motywacyjna funkcja płac
ABC zarządzania zasobami ludzkimi / T. Rostkowski, J. Mrzygłód,
M. Rapacka = poz. 392.
Cz. 1. Jak premiować pracowników?
3247. DYSKRYMINACJA płacowa a postawy wobec pracy / Stanisław
Maciej Kot, Jolanta Wojciechowska // Fol. Oecon. Crac. - 2000/2003,
vol. 43/44, s. 11-29 summ.
3248. JAK wynagradzać, aby motywować : wynagradzanie w polskich
przedsiębiorstwach w okresie wychodzenia z recesji - według raportu płacowego AG "TEST" Human Resources / Robert Noworolski, Bartosz Adamczyk // Personel Zarz. - 2003, nr 24, s. 12-14, wykr.
3249. KIEDY premia motywuje / Maciej Rosa // Manager. - 2003, nr 1,
s. 32-35, rys.
3250. LEPSZA płaca dla lepszej pracy : konwent HR o motywowaniu
skutecznym / Krzysztof Polak // Personel Zarz. - 2003, nr 13/14, s. 122-123.
Omów. konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania
Kadrami oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
- 519 3251. MOTYWACYJNA funkcja systemu płac / Urszula Jelińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 30, s. 25-26.
MOTYWOWANIE urzędników państwowych w okresie międzywojennym / U. Wartoń = poz. 20.
3252. PLUSY i minusy kafeteryjnego systemu motywacji / Agata Malarczyk // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, z. 5, s. 121-134 bibliogr.
summ.
3253. PROCES motywacji a systemy płac w firmie / Leszek Gajos,
Adam Pałacki // Zesz. Nauk. PRzesz., Ekon. - 2003, z. 12, s. 99-113 summ.
3254. PROGRAM motywacyjny czy emerytalny? / Małgorzata Góra //
Manager. - 2003, nr 9, s. 44-46, il.
Cechy programów emerytalnych oraz programów motywacyjnych i ich korzyści
dla pracodawców i pracowników.
3255. SYSTEM motywacyjny, który nie wypalił : studium przypadku
[tł.] / Steve Kerr ; [Komentarz] [tł.] / Stephen Kaufman [i in.] // Harv. Bus.
Rev. Pol. - 2003, nr 2, s. 26-37.
3256. SZANSE i zagrożenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń
w firmie / Leszek Gajos, Jerzy Churawski, Bogusław Łoboda // Zesz. Nauk.
PRzesz., Ekon. - 2003, z. 12, s. 115-130 summ.
WPŁYW wynagrodzeń menedżerów na sukces ekonomiczny organizacji /
K. Pytlakowska = poz. 3272.
3257. WYBÓR motywuje : wzrost satysfakcji pracowników jako efekt
wdrożenia systemów kafeteryjnych / Marcin Wojewódka, Krzysztof Nowak //
Personel Zarz. - 2003, nr 7, s. 48-51, tab.
3258. WYBÓR należy do pracownika : system kafeteryjny jako metoda
motywowania dopasowana do potrzeb personelu i możliwości finansowych
firmy / Monika Murawska // Personel Zarz. - 2003, nr 23, s. 48-50.
- 520 3259. ZNACZENIE płacy zasadniczej w firmie // Pracodaw. Prac. 2002, nr 10, s. 12-18, tab.
6. Płace w poszczególnych działach,
gałęziach gospodarki narodowej i zawodach
3260. BUDŻETÓWKA 2003 // Gaz. Wybor. - 2003, nr 76 : 31.03, Praca, nr 13, s. 1, 10-13, il. tab.
Płace w sferze budżetowej.
Treść: Nauczyciele i wykładowcy szkół wyższych / Zbigniew Pendel. - Urzędnicy / Rafał Kalukin. - Sędziowie i prokuratorzy / Ewa Siedlecka. - Prezydent,
rząd i sejm / ML, AK, WZ. - Służby mundurowe / Jerzy Jachowicz. - Służba
zdrowia / ECI.
3261. ILE powinien zarabiać święty Mikołaj? / Jakub Wygnański //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 192 : 19.08, s. 7.
Wynagrodzenia w organizacjach pozarządowych.
3262. ILE zarabiają policjanci / Krzysztof Polak // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 118, s. 13.
3263. KSZTAŁTOWANIE płac pracowników służby zdrowia / Beata
Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 31, s. 31-33.
3264. KSZTAŁTOWANIE wynagrodzeń w sferze budżetowej / Zdzisław Czajka // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 6, s. 23-25.
M.in. wynagradzanie w służbach mundurowych.
3265. KTO ile zarobił : wyniki III Badania Płacowego // Rzeczpospolita.
- 2003, nr 42 : 19.02, dod. Moja Kariera, s. 1-3, tab.
Miesięczne wynagrodzenia brutto kadry kierowniczej w firmach z kapitałem
polskim i zagranicznym w 2002 r.
- 521 Nadto: Tylko to, co konieczne : III badanie wynagrodzeń w firmach z kapitałem
polskim / Grażyna Raszkowska // Rzeczpospolita. - 2003, nr 48 : 26.02, dod. Moja
Kariera, s. 1, 3, tab. - Świadczenia pozapłacowe otrzymywane przez kadrę zarządzającą.
KULTUROWE uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej /
R. Karaś = poz. 4032.
M.in. zależność wysokości wynagrodzeń kadry kierowniczej od uwarunkowań
kulturowych.
3266. MAŁY nie płaci gorzej / GRA [Grażyna Raszkowska] // Rzeczpospolita. - 2003, nr 152 : 2.07, dod. Moja Kariera, s. 3, tab.
Raport o zarobkach w firmach różnej wielkości.
NOWY system w starej puli? / W. Sierakowski = poz. 3115.
Omów. negocjacji między rządem a ZNP nt. nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli.
3267. OCZEKIWANIA finansowe kadry zarządzającej / Izabela Michaliszyn // Manager. - 2003, nr 12, s. 14-16, il.
3268. OD kierownika do dyrektora zarządzającego / Jolanta Porębska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 67, s. 15, tab.
Płace menedżerów.
3269. PAKIET menedżera : najnowsze trendy w wynagradzaniu wyższej
kadry kierowniczej na rynkach zachodnich - wyniki badań Mercer Human
Resource Consulting / Beata Urban, Marcin Wojewódka // Personel Zarz. 2003, nr 5, s. 42-47, rys. wykr.
3270. PŁACE w wybranych branżach we Wrocławiu w latach 1995-1999 /
Anna Tarnacka-Besuch // Acta Univ. Wratisl., Socjol. - 2003, nr 35, s. 77-91
bibliogr.
3271. PŁACE wieloskładnikowe / Jarosław Żarowski // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 99, dod. Administracja-Samorząd, s. 8, tab.
Składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz jego wysokość.
- 522 3272. WPŁYW wynagrodzeń menedżerów na sukces ekonomiczny
organizacji / Katarzyna Pytlakowska // Ekonomia. - 2003, nr 10, s. 164-181.
3273. WYKORZYSTANIE wynagrodzeń w kształtowaniu konkurentcyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w województwie warmińsko-mazurskim / Sylwia Stachowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003,
nr 983, T. 2, s. 319-330, tab. bibliogr. summ.
3274. WYNAGRODZENIA w sektorze publicznym i prywatnym / Zdzisław Czajka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2003. 103 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 103. - (Studia i Monografie / IPiSS). ISBN 83-87890-41-3.
3275. WYNAGRODZENIE menedżerskie jako mechanizm nadzoru korporacyjnego / Maria Aluchna // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 38, s. 156-175 bibliogr.
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Zagadnienia ogólne
a. W Polsce
1/ Problemy ogólne systemu
3276. INSPEKTORAT Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Chełmie na tle 200-lecia ubezpieczeń na ziemiach polskich / Piotr Kamecki //
Rocz. Chełm. - 2003, T. 9, s. 505-508.
3277. JAKIE zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
w 2004 r. - omówienie projektu / Karol Wenet // Prawo Przeds. - 2003,
R. 13, nr 40, s. 24-27.
- 523 3278. KODEKS ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, podatki, kontrola : aktualne, ujednolicone przepisy prawne, zmiany w przepisach od stycznia 1999 r., najnowsze zmiany przepisów w 2002 i 2003 r. / [oprac. Jacek
Kropkowski]. - Stan prawny na dzień 04.02.2003 r. - Sztum : "Jakro", 2003. 629 s. wiele liczb. ; 30 cm. - ISBN 83-88977-05-9.
3279. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
i prawa pracy : pytania i odpowiedzi z zakresu ubezpieczeń społecznych
i prawa pracy, wzory stosowanych druków, aktualne wskaźniki i stawki /
[oprac. Jacek Kropkowski]. - Sztum : "Jakro", 2003. - 159 s. ; 30 cm. - ISBN
83-88977-06-7.
3280. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
i prawa pracy : zagadnienia omawiane na szkoleniach / [oprac. Jacek Kropkowski]. - Grudzień 2003. - Sztum : "Jakro", 2003. - 159 s. ; 30 cm. - Tabele.
- ISBN 83-88977-09-1.
LEKSYKON pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego / Z. Sadowski, T. Wach = poz. 4443.
3281. NA co nas stać : wydatki socjalne / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw.
- 2003, R. 9, nr 95, s. 12, tab.
Wydatki rentowe i obciążenia płac w Polsce i niektórych krajach OECD.
3282. NIEKTÓRE elementy zabezpieczenia społecznego w nowych
warunkach ustrojowych / Maria Pierzchalska // Stud. Ekon.-Społ. - 2003,
T. 3/4, s. 5-22.
3283. NOWELIZACJA ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych /
Andrzej Pędzierski // Ubezp. Społ. - 2003, nr 1, s. 1-4 ; nr 2, s. 1-4.
Omów. zmian w ustawie obowiązującej od 1 stycznia 2003 r.
ODRĘBNOŚCI postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych /
A. Daniel = poz. 2942.
- 524 3284. OSTATNIE zmiany w ubezpieczeniach społecznych : ubezpieczeniowa korekta / dod. przygot. Bogdan Godzisz, Ryszard Marczuk // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 50, s. 13-16.
3285. PERCEPCJA systemu ubezpieczeń społecznych a postawy wobec
zabezpieczenia własnej starości / Małgorzata Rószkiewicz // Gospod. Nar. 2003, R. 14, nr 3, s. 31-54, rys. tab. bibliogr. summ.
M.in. stan zabezpieczenia materialnego gospodarstw domowych.
POLSKA dla dzieci : Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci =
poz. 3907.
Z treści: Banach J.: Założenia nowego systemu zabezpieczenia społecznego
rodzin i dzieci w Polsce.
PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / Z. Salwa = poz. 2227.
PRAWO pracy i zabezpieczenia społecznego / K. Kolasiński = poz. 2228.
PRAWO pracy, ubezpieczenia społeczne : zbiór ujednoliconych przepisów = poz. 2229.
3286. PRAWO zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / Jan Jończyk. - Stan prawny na
1 stycznia 2003 r. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 468 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 427-447. - (Seria Akademicka). - ISBN 83-7333-218-9.
PROGNOZY wybranych współczynników demograficznych rozważanych w aspekcie oceny ryzyka w ubezpieczeniach społecznych / M. Balcerowicz-Szkutnik = poz. 4337.
3287. STRUKTURA systemu zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w Polsce / Marcin Garbat // Aux. Soc. - 2003, nr 3/4, s. 9-24
bibliogr. summ.
- 525 3288. SYSTEM ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
pod red. Grażyny Szpor. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003. 235 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-7334-196-X.
Treść: Szpor G.: Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego (s. 15-41). Szpor G.: Struktura systemu ubezpieczeń społecznych (s. 43-76). - Kluszczyńska Zofia:
Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa (s. 77-102). - Koczur Wiesław,
Rubel Katarzyna: Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (s. 103-126). - Kluszczyńska Z.: Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (s. 127-152). - Szumlicz Tadeusz: Organizacja i funkcjonowanie
funduszy emerytalnych (s. 153-176). - Rubel K.: Pracownicze programy emerytalne
(s. 177-191). - Koczur W.: Ubezpieczenie społeczne rolników (s. 193-227).
3289. ŚWIADCZENIA ubezpieczeniowe i socjalne : stan prawny na
14 lutego 2003 r. / Elżbieta Wysocka // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 8, s. 1-47.
3290. UBEZPIECZENIA społeczne : praktyczne omówienie z orzecznictwem / Andrzej Krajewski. - Wyd. 2 uzup. i uaktual., stan prawny na
30 kwietnia 2003 r. - Warszawa : Wydaw. Zrzesz. Praw. Pol., 2003. - 461 s. ;
24 cm. - ISBN 83-87218-08-1.
3291. UBEZPIECZENIA społeczne : zbiór przepisów podstawowych :
ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawa o ubezpieczeniu społecznym
rolników, ustawa o funduszu alimentacyjnym i inne akty prawne / oprac.
Andrzej Czyżowski. - Warszawa : CeDeWu, 2003. - 280 s. ; 24 cm. - ISBN
83-87885-48-7.
3292. UBEZPIECZENIA społeczne : zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby
i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /
oprac. Andrzej Czyżowski. - Warszawa : CeDeWu, 2003. - 173 s. ; 25 cm. ISBN 83-87885-88-6.
3293. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : komentarz do zmian :
ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ; ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ; inne wybrane przepisy / Maria
Czechowska, Barbara Zabieglińska. - Warszawa : AD. Drągowski, 2003. 128 s. ; 30 cm. - ISBN 83-89604-05-1.
- 526 3294. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : praktyczny poradnik /
Ewa Dziubińska-Lechnio, Ewa Orkwiszewska. - Stan prawny na dzień
1 kwietnia 2003 r. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2003. - 152 s. ; 21 cm. ISBN 83-7284-818-1.
3295. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : stan prawny na dzień
21 maja 2003 r. // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 23, dod. Wielka Księga
Praw z Komentarzem, nr 8, 136 s.
3296. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne studentów i uczniów
zatrudnionych w okresie wakacji / Barbara Zabieglińska // Pracodaw. Prac. 2003, nr 7, s. 13-17.
3297. UBEZPIECZENIA społeczne po zmianach / Bogdan Majkowski //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 5, wkł. Vademecum "Nowych Ubezpieczeń", 32 s.
3298. UBEZPIECZENIA społeczne pracowników młodocianych / Barbara Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 9, s. 25-26.
UBEZPIECZENIA społeczne we Włocławku i powiecie włocławskim
w okresie międzywojennym / E. Zielińska = poz. 28.
3299. UBEZPIECZENIA w polskim obszarze rynku europejskiego :
wyzwania i oczekiwania : Warszawa, 25 kwietnia 2003 r. / Izba Gospodarcza
Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. - Warszawa : "BRANTA", 2003. - 643 s. ;
24 cm. - Tabele.- Bibliogr. + płyta CD. - ISBN 83-89073-61-7 ; ISBN
83-89437-17-1.
Z treści: Gasińska Maria: Ubezpieczenie jako metoda zarządzania przez pracodawcę ryzykiem wypadku przy pracy (s. 209-219). - Wysocki Jerzy: Niepubliczne
ubezpieczenia zdrowotne w Polsce (s. 390-393). - Osak Magdalena: Obecność państwa w ubezpieczeniach zdrowotnych (s. 461-471). - Ratajczak Joanna: Państwo
a zakładowe i indywidualne zabezpieczenie emerytalne w Niemczech - przykład "Riester-Rente" (s. 472-489). - Więckowska Barbara: Możliwości rozwoju komercyjnych
ubezpieczeń chorobowych w Polsce wobec ochrony gwarantowanej w ramach systemu
zabezpieczenia społecznego (s. 514-519). - Winczur Anna: Niepubliczne ubezpieczenia
zdrowotne (wybrane problemy na tle dyskusji w IGUiOR) (s. 531-546).
- 527 3300. UBEZPIECZENIE społeczne / Inetta Jędrasik-Jankowska. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2003 ; 24 cm.
T. 1. Część ogólna. - 217 s. - ISBN 83-7334-205-2
T. 2. Ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne. - 259 s. - ISBN
83-7334-207-9.
T. 3. Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. - Stan prawny na
15 listopada 2003 r. - 249 s. : rys. - ISBN 83-7334-205-2 ; ISBN 83-7334-280-X.
3301. UBEZPIECZENIE społeczne doktorantów / Joanna Szczęsna //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 7, s. 4-6. * Uczestnik studiów doktoranckich, a ubezpieczenia społeczne / Aldona Ignatowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003,
nr 2, s. 15-20.
WOKÓŁ teorii polityki społecznej / pod red. B. Rysz-Kowalczyk,
B. Szatur-Jaworskiej = poz. 3925.
Z treści: Szumlicz T.: O systemie zabezpieczenia społecznego w kontekście postępu i regresu społecznego. - Magnuszewska-Otulak G.: Raport Beveridge'a - dobry
przykład podejścia do kwestii społecznej.
3302. WPŁYW systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy /
Marek Góra // Ekonomista. - 2003, nr 1, s. 9-20, tab. bibliogr. 14 poz. rez.
summ.
3303. WYBRANE aspekty polskiego systemu zabezpieczenia społecznego / Maria Pierzchalska // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. - 2003, nr 2,
s. 199-224.
3304. WYBRANE zmiany w przepisach o ubezpieczeniach społecznych //
Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 1, s. 22-24.
WZORY pism w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / P. Gujski, M. T. Romer = poz. 2952.
ZABEZPIECZENIE społeczne i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
w teorii polityki społecznej / O. Kowalczyk = poz. 3927.
- 528 3305. ZABEZPIECZENIE społeczne osób niepełnosprawnych / Anna
Wilmowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12, s. 3-7.
ZARYS dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich / M. Szczęśniak =
poz. 30.
3306. ZASIŁKI : stan prawny na dzień 14 lutego 2003 r. [oraz] komentarz / Agnieszka Wieczorek // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 9, Wielka
Księga Praw z Komentarzem, 80 s.
Zbiór aktualnych ustaw dot. świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
3307. ZATRUDNIĘ ucznia... / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 33, s. 27-29.
Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne młodocianych zatrudnionych na umowę
o pracę.
3308. ZMIANY w przepisach ubezpieczeniowych obowiązujące od
kwietnia 2003 r. // Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 2, s. 9-12.
3309. ZMIANY w systemie ubezpieczeń społecznych budzą niepokój
Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych / Ewa Lewicka // Ubezp. Społ.
- 2003, nr 6, s. 2-4.
Rozmowa z prezesem Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
3310. ZMIANY w ubezpieczeniach społecznych od 1 stycznia 2003 r. /
Emilia Łukomska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 2, s. 22-26.
3311. ZMIANY w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych / Krystyna Mondygraf // Rachunkowość. - 2003, nr 3, s. 52-55.
3312. ZMIANY w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym
i składek na ubezpieczenia / Andrzej Pędzierski // Pr. Zabezp. Społ. - 2003,
nr 5, s. 23-29.
___________________
- 529 3313. USTAWA z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych : tekst ujednolicony // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 4,
wkł. Teksty Aktów Prawnych, 32 s.
3314. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji
nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm
zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 2003 r. //
Dz. U. - 2003, nr 113, poz. 1065.
3315. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych // Dz. U. - 2003, nr 124,
poz. 1153.
Nadto: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych : (tekst ujednolicony przez redakcję) // Prawo Przeds. 2003, R. 13, nr 45, dod. Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 14, s. 90-97.
3316. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zm. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2003, nr 166,
poz. 1609.
Zob. też poz. 4164.
3317. ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 17 grudnia
2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura // Dz. U. - 2003, nr 222, poz. 2205.
3318. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy
emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych // Dz. U. - 2003,
nr 228, poz. 2264.
3319. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i
P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 6 sierpnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych
- 530 raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów // Dz. U. - 2003, nr 150, poz. 1457.
3320. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich
niezgodności // Dz. U. - 2003, nr 110, poz. 1041.
Bibliografia dot. zabezpieczenia społecznego (poz. 4451, 4466, 4467).
Zob. też Prawo pracy - Zagadnienia ogólne (poz. 2227-2229, ) ; Statystyka pracy - Zabezpieczenie społeczne (poz. 4332-4361).
___________________
Integracja Polski z UE
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
3321. EMERYTURA z Brukseli / Joanna Gotlib // Tyg. Solidar. - 2003,
nr 37, s. 40-41, il.
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
3322. OPIEKA socjalna w Unii Europejskiej / Joanna Knyżewska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 52, Kompendium Kadrowe, nr 7, 32 s.
Dostosowanie prawa krajowego ; warunki korzystania z pomocy medycznej
w krajach Wspólnoty, świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa oraz konsekwencje, jakie przyniesie dla polskich obywateli uczestnictwo w unijnych strukturach
w zakresie zabezpieczenia społecznego.
3323. OTWARTA metoda koordynacji systemów emerytalnych / Jerzy
Ciechański // Ubezp. Społ. - 2003, nr 4/5, s. 18-22.
Omów. problemy poruszone na konferencji ekspertów Polski i UE pt. Udział
Polski w otwartej metodzie koordynacji systemów emerytalnych. Warszawa, czerwiec
2003 r.
- 531 3324. PRZYGOTOWANIA ZUS [Zakładu Ubezpieczeń Społecznych]
do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / Barbara RadzikKazenas // Ubezp. Społ. - 2003, nr 2, s. 16-19.
Prace przygotowujące ZUS do włączenia do wspólnotowej koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego rozpatrywane w aspektach: prawnym, organizacyjnoadministracyjnym i szkoleniowo-informacyjnym.
3325. SYSTEM zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej / pod red. Katarzyny Głąbickiej i Marii Pierzchalskiej ;
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. - Radom : Wydaw. Zakł. Poligr.
ITE, 2003. - 216 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-314-0.
Treść: Auleytner Julian: Polityka społeczna - wybór pomiędzy filantropią a samozaradnością (s. 10-12). - Pierzchalska M.: Polskie normy socjalne w aspekcie zabezpieczenia społecznego (s. 13-31). - Głąbicka K.: Prawa i standardy socjalne
w zintegrowanej Europie (s. 32-44). - Grewiński Mirosław: Finansowanie zadań
polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (s. 45-61). - Błędowski Piotr: Pomoc społeczna w Polsce i w Unii Europejskiej (s. 62-74). - Trafiałek
Elżbieta: System opieki nad ludźmi starymi w Polsce i w Unii Europejskiej (s. 75-89).
- Dziadczyk Beata: Dostępność świadczeń zdrowotnych obywateli polskich
w kontekście integracji z Unią Europejską (s. 91-111). - Kida Jadwiga: Reformy
zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich (s. 112-133). - Wiśniewska Ewa: Zabezpieczenie społeczne z tytułu niezdolności do pracy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (s. 134-147). - Wiśniewska
Alina: Świadczenia rodzinne w państwach Unii Europejskiej oraz projektowane
rozwiązania w Polsce - aspekt porównawczy (s. 148-166). - WojciechowskaAdamkiewicz Marzena: Zabezpieczenie społeczne rodziny w UE (s. 167-175). Gagacka Maria: Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w perspektywie
integracji europejskiej (s. 176-184). - Szumlicz Tadeusz: Reforma emerytalna
w Polsce na tle zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej (s. 185-196). Borowczyk Ewa: Koordynacja świadczeń z ubezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej (s. 197-206).
Nadto: System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Izabela Podobas // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 8, s. 33-36. - Omów.
konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej i Polskie
Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, która odbyła się w dniach 22-23 maja
2003 r. w Pionkach i Radomiu.
3326. SYSTEM zabezpieczenia społecznego wobec potrzeb osób niepełnosprawnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Olga Kowalczyk =
poz. 3393/02.
Rec.: Kołaczek Bożena // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 8, s. 25-26.
- 532 3327. SYSTEMY zabezpieczenia społecznego // Unia Eur. - 2003, nr 9,
s. 27-30.
Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do UE
(materiały UKIE).
___________________
3328. ZARZĄDZENIE nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia
2003 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania
Propozycji Rozwiązań Systemowych w Zakresie Realizacji Zadań Wynikających z Przepisów Wspólnotowych o Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Społecznego Dotyczących Rzeczowych Świadczeń Leczniczych // Monit.
Pol. - 2003, nr 40, poz. 585.
zm.: zarządzenie nr 95 z dnia 16 października 2003 r. // Tamże, nr 49, poz. 760 ;
zarządzenie nr 136 z dnia 30 grudnia 2003 r. // Tamże, nr 59, poz. 932.
2/ Obowiązki płatników składek
3329. JAK ubezpieczać bezrobotnego? / Barbara Zabieglińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 1, s. 13-14, 27-28.
3330. JAKIE świadczenia wypłaca pracodawca / Bogdan Godzisz //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 101, dod. Księgowość i Kadry, s. 3-8.
3331. OBOWIĄZKI płatnika związane z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek [na ubezpieczenie emerytalne i rentowe] / Barbara
Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 7, s. 17-21.
3332. OBOWIĄZKI płatników składek / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp.
- 2003, nr 15/16, s. 2-10.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
3333. OBOWIĄZKI pracowników i pracodawców związane z przekroczeniem granicy rocznej podstawy wymiaru składek / Barbara Zabieglińska //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 8, s. 10-12
- 533 3334. OBOWIĄZKI ubezpieczeniowe małych firm / Bogdan Majkowski //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 3, wkł. Vademecum "Nowych Ubezpieczeń", s. 1-16.
3335. OBOWIĄZKI zakładów pracy wobec ZUS w 2003 roku / Małgorzata Kłos. - Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] : "Gofin", 2003. - 492 s. ; 24 cm.
- (Biblioteka Podatnika, ISSN 1234-7582 ; 66). - ISBN 83-89056-60-7.
3336. POCIECHA u pracownika, obowiązek u pracodawcy / Maria
Brzezińska, Iwona Orlik // Rzeczpospolita. - 2003, nr 134 : 10.06, dod. Dobra
Firma, s. 6-7.
Ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych.
3337. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne / Bogdan Godzisz //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 138, dod. Prawo na Zamówienie, s. I-V, tab.
Terminarz wykonywania obowiązków i korzystania z uprawnień.
3338. WYREJESTROWANIE z ubezpieczeń / Barbara Zabieglińska //
Pracodaw. Prac. - 2003, nr 12, s. 3-8.
3339. ZANIM ZUS wymierzy ci karę / Agata Gawrońska-Juźwik //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 20-22.
Skutki ignorowania lub zaniedbywania obowiązków spoczywających na osobie
obowiązanej do płacenia składek.
3340. ZGŁASZANIE bezrobotnych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczanie składek od października 2002 r. /
Barbara Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 3, s. 8-11.
3341. ZGŁASZANIE do ubezpieczeń, rozliczanie i opłacanie składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób
przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński // Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 3, s. 7-11.
3342. ZGŁOSZENIE bezrobotnych do systemu ubezpieczenia / Barbara
Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 23-25.
- 534 3343. ZMIENIONE obowiązki płatnika składek / Anna Staszyńska //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 4, s. 25-29.
Wpływ zmian w przepisach o ubezpieczeniu społecznym na obowiązki płatnika
składek.
___________________
Dokumentacja ZUS
3344. BŁĘDY w dokumentach ubezpieczeniowych / Barbara Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 4, s. 3-6.
3345. DOKUMENTACJA emerytalna dla ZUS : potwierdzanie okresów
zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia przez płatników składek / Marek
Opolski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 234, dod. Doradca Prawny, 8 s.
3346. DOKUMENTACJA pracownicza : gdzie szukać potrzebnych
zaświadczeń do celów emerytalnych / Bogdan Godzisz, Maria Majkowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 160, dod. Doradca Firmy, 8 s., rys.
3347. DOKUMENTACJA związana ze zwolnieniem z pracy : stan
prawny na 26 sierpnia 2003 r. / Bogdan Godzisz // Por. Gaz. Praw. - 2003,
nr 34, s. 1-41.
Dokumentowanie ustania stosunku pracy, wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń, wnioski emerytalno-rentowe.
3348. DOKUMENTOWANIE zarobków dla potrzeb emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2003, nr 6, s. 25-29.
M.in. zasady przechowywania dokumentacji płacowej pracowników oraz postępowanie w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy.
3349. DOKUMENTUJEMY staż ubezpieczeniowy oraz wynagrodzenia /
Bogdan Majkowski // Nowe Ubezp. - 2003, nr 17/18, dod. Vademecum Nowych Ubezpieczeń, s. 2-25, tab.
- 535 3350. JAK prawidłowo przekazać korekty dokumentów do ZUS? /
Agnieszka Rosa // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 31, s. 2-4.
Zmiany (obowiązujące od 1 sierpnia 2003 r.) w zasadach elektronicznego przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.
3351. JAK prowadzić dokumentację ZUS / Bogdan Godzisz // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 141, dod. Doradca Firmy, 8 s.
3352. JAK sporządzać dokumenty ubezpieczeniowe i podatkowe // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 49, dod. Doradca Firmy, 16 s.
Obowiązki pracodawcy.
3353. JAK sprawdzić stan konta / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 247, s. 18-19.
Co zawiera informacja o stanie konta przesyłana przez ZUS oraz sposób reklamacji w razie nieprawidłowości.
3354. ŁATWIEJSZE rozliczanie się z ZUS / Agnieszka Rosa // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 30, s. 12-13.
Przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych przez teletransmisję danych
w formie dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnionego
przez ZUS.
3355. NOWA wersja programu płatnik / Rafał Truszkowski // Ubezp.
Społ. - 2003, nr 8, s. 1-2.
3356. NOWE druki ubezpieczeniowe oraz kody stosowane przy ich
wypełnianiu / Krystyna Tymorek // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 10, s. 21-24.
3357. NOWE kody w ubezpieczeniach / Iwona Orlik // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 41, s. 13-14.
3358. NOWE zasady rozliczeń z ZUS : zmiany w drukach i kodach
ubezpieczeniowych / Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 190,
dod. Doradca Firmy, 8 s., rys.
Także: Nowe kody do ubezpieczeniowych formularzy / Renata Majewska //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 228 : 30.09, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
- 536 3359. PRACOWNIK przechodzi na emeryturę : jak prawidłowo przygotować dokumentację / Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 146,
dod. Doradca Firmy, 8 s.
3360. SPORZĄDZANIE i przekazywanie dokumentów / Anna Staszyńska. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 5, s. 12-16 ; nr 6, s. 15-16.
Uproszczenie zasad wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych sporządzanych
i przekazywanych przez płatników składek do ZUS.
3361. WSZYSTKO o zmianach w drukach i kodach : rozliczenia z ZUS //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 203 : 1.09, dod. Vademecum Rzeczpospolitej, 28 s.
3362. ZASIŁKI i składki / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 34, s. 21-23.
Dokumentacja sporządzana dla ZUS w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zależności od tego, jaki podmiot podlega ubezpieczeniu.
3363. ZMIANA formularzy ubezpieczeniowych i kodów w dokumentach ZUS / Jakub Zamiejski // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 38, s. 20-24.
3364. ZMIANY dotyczące zasad sporządzania, korygowania i przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych / Iwona Orlik // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 5, s. 15-20.
3365. ZMIANY w formularzach ubezpieczeniowych oraz w kodach wykorzystywanych przy ich wypełnianiu // Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 3, s. 12-16.
3366. ZMIANY w przepisach ubezpieczeniowych obowiązujące od
kwietnia 2003 r. / Iwona Orlik // Ubezp. Społ. - 2003, nr 1, s. 7-8.
Obowiązek elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do
ZUS.
___________________
i
3367. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 6 grudnia 2003 r. zm. rozporzą-
- 537 dzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego
poprzez teletransmisję danych // Dz. U. - 2003, nr 217, poz. 2137.
3368. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej // Dz. U. - 2003, nr 222,
poz. 2214.
3369. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe policjantów
zwolnionych ze służby // Dz. U. - 2003, nr 222, poz. 2212.
3370. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe strażaków
Państwowej Straży Pożarnej zwolnionych ze służby // Dz. U. - 2003, nr 222,
poz. 2213.
3/ Finansowanie ubezpieczeń. Składki
3371. FUNDUSZ Rezerwy Demograficznej / Marek Bucior // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 1, s. 27-30. * Fundusz Rezerwy Demograficznej / Paweł Jaroszek // Ubezp. Społ. - 2003, nr 3, s. 14-15, tab. wykr.
Został utworzony na podst. art. 58 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jego głównym zadaniem jest gromadzenie i pomnażanie środków finansowych, które mogą zostać wykorzystane na uzupełnienie niedoborów
funduszu emerytalnego z przyczyn demograficznych.
3372. KOSZTY funkcjonowania obligatoryjnych kapitałowych systemów emerytalnych / Krzysztof Kołodziejczyk // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. 2001, nr 14, s. 99-105.
- 538 3373. LOKOWANIE środków Funduszu Rezerwy Demograficznej /
Marek Bucior // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 4, s. 22-25.
3374. NOWE zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
osób niepełnosprawnych / Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 5-7.
3375. OKREŚLONE zostały szczegółowe zasady umarzania należności
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne / Radosław Bodarski // Ubezp.
Społ. - 2003, nr 6, s. 1-2.
3376. PODSTAWOWE zasady udzielania ulg w spłacie należności przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Radosław Bodarski // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2003, nr 11, s. 13-16.
3377. PROGNOZA wpływów i wydatków funduszu emerytalnego (wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) do 2050 roku //
Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 4, s. 10-31, tab. wykr.
3378. WRÓŻENIE z FUS [Fundusz Ubezpieczeń Społecznych] /
Krzysztof Rybiński // Rzeczpospolita. - 2003, nr 208 : 6-7.09, dod. Ekon.
Rynek, s. 4, tab. wykr.
Prognozy dot. utraty płynności finansowej przez FUS.
3379. ZMIANA zasad restrukturyzacji zadłużenia w ZUS / Karol Wenet //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 20, s. 30-31.
___________________
Składki
3380. EWIDENCJONOWANIE składek na koncie ubezpieczonego oraz
przekazywanie składek do otwartego funduszu emerytalnego / Barbara Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 11, s. 11-12.
3381. GDY nie opłacisz składek / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 21, s. 25-27, tab.
- 539 3382. INSTRUKCJA naliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / Andrzej Radzisław ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Stan
prawny na dzień 1 lipca 2003 r. - Gdańsk : ODiDK, 2003. - 194 s. ; 24 cm. Tabele. - ISBN 83-71878-47-8.
3383. JAKA składka na ubezpieczenie wypadkowe? / Anna Michalska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 6, s. 25-28.
Od 1 stycznia 2003 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe zależy od poziomu
zagrożeń występujących w poszczególnych branżach, a od 2006 zależeć będzie także
od warunków pracy w konkretnej firmie.
3384. JAKIE składki na ZUS od umowy zlecenia i o dzieło? / Beata
Pawłowska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 14, s. 17-18.
3385. JAKIE ubezpieczenie, gdy firma będzie za granicą / Beata Pawłowska, Tomasz Major // Rzeczpospolita. - 2003, nr 147 : 26.06, dod. Dobra
Firma, s. 8. * Ciż: Jak ustalić wysokość składek // Tamże, nr 177 : 31.07,
dod. Dobra Firma, s. 8.
Opłacanie składek ubezpieczeniowych przez osoby prowadzące działalność na
własny rachunek pracujące za granicą.
3386. KTO jest płatnikiem składki zdrowotnej? / Katarzyna Stachowiak //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 31, s. 28-30.
3387. MAŁA firma rozlicza się z ZUS / oprac. Bogdan Godzisz // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 170, dod. Doradca Firmy, 8 s.
3388. NALICZAMY składki na ubezpieczenie zdrowotne / Jakub Zamiejski // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 7, s. 28-31.
Od 1 stycznia 2003 r.
3389. NIEKTÓRE wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / Barbara Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie.
- 2003, nr 9, s. 8-10.
- 540 3390. NOWE składki na ubezpieczenie wypadkowe / Anna Semenowicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 3, s. 12-14.
3391. NOWE zasady ustalania składki wypadkowej / Elżbieta Łozińska //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 1, s. 6-8.
OBCIĄŻENIA fiskalne w Polsce na podstawie badań / pod red.
T. Famulskiej i K. Znanieckiej = poz. 4047.
Z treści: Kania P.: Obciążenia podmiotów gospodarczych z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne.
3392. OBLICZANIE składki na ubezpieczenie zdrowotne / Barbara
Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 2, s. 27-33.
Toż // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 2, s. 3-6.
3393. OBLICZANIE zróżnicowanej składki wypadkowej / Wojciech
Rutkowski // Atest. - 2003, nr 4, s. 17-20, tab.
3394. OPŁACAMY składkę na ubezpieczenie wypadkowe / Jakub Zamiejski // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 5, s. 24-28, tab.
3395. OPŁACANIE składek [na ubezpieczenie społeczne] od różnych dochodów / Barbara Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 6,
s. 21-28.
3396. PODLEGANIE ubezpieczeniom oraz podstawa wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne pracowników / Elżbieta Kozłowska // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9, s. 3-7.
3397. PODSTAWA wymiaru w ubezpieczeniu zdrowotnym / Barbara
Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 18, s. 20-21.
Wg ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
w Narodowym Funduszu Zdrowia obow. od 1 kwietnia 2003 r.
- 541 3398. POTRĄCENIA ze świadczeń / Dariusz Szwarc // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 34, s. 16-19.
Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacone w terminie
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej.
3399. PRZEDAWNIENIE należności z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne rolników / Błażej Wierzbowski, Marian Szałucki // Ubezp. w Rol. 2003, nr 3, s. 82-94.
3400. PRZEKROCZENIE maksymalnej podstawy wymiaru składek /
Barbara Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 11, s. 27-36.
3401. ROLA zróżnicowanej składki w działalności prewencyjnej KRUS /
Wojciech Jagła // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 1, s. 26-38 summ.
Różnicowanie składek wypadkowych.
3402. ROZLICZANIE nadpłat i niedopłat składek / Jakub Zamiejski //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 22, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe,
nr 1, s. 3-9.
Toż // Tamże, Egzemplarz okazowy (wrzesień), dod. Ubezpieczenia i Sprawy
Kadrowe, s. 1-7.
3403. ROZLICZANIE składek za osoby niepełnosprawne / Barbara
Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 1, s. 8-10.
ROZWIĄZANIA podatkowe i traktowanie składki w systemach ubezpieczeń społecznych wybranych krajów / B. Kołosowska = poz. 3475.
3404. "SAMOZATRUDNIONY" sam opłaca składki / Agata Gawrońska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 41, s. 2-3.
3405. SKŁADKA na ubezpieczenie wypadkowe / Anna Nowak // Prawo
Pr. - 2003, R. 9, nr 1, s. 23-25.
- 542 3406. SKŁADKA na ubezpieczenie wypadkowe / Jan Pióro // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 29-34.
3407. SKŁADKA na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek /
Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 3, s. 16.
3408. SKŁADKA na ubezpieczenie zdrowotne będzie rosła do 2007 roku /
Andrzej Pędzierski // Ubezp. Społ. - 2003, nr 4/5, s. 10-12.
3409. SKŁADKA na ubezpieczenie zdrowotne i jej odliczanie od podatku / Andrzej Sidorko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9, s. 11-14.
3410. SKŁADKA wypadkowa / Mariusz Stępień // Nowe Ubezp. - 2003,
nr 2, wkł. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. VIII-X.
3411. SKŁADKI do ZUS / Maria Brzezińska, Andrzej Radzisław //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 279 : 1.12, dod. Vademecum Rzeczpospolitej,
nr 85, 28 s.
Zawiera także jednolity tekst ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
3412. SKŁADKI i świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych / Krystyna Tymorek // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 2, s. 3-12.
3413. SKŁADKI na ubezpieczenia społeczne / Barbara Zabieglińska //
Pracodaw. Prac. - 2003, nr 10, s. 27-30.
Ewidencjonowanie składek oraz ulgi w opłacaniu składek.
3414. SKŁADKI na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / Andrzej Pędzierski. - Wyd. 23 rozsz. i zaktual., stan prawny :
10 stycznia 2003 r. - Warszawa ; Zielona Góra : Univers, 2003. - 105 s. : err. ;
21 cm. - (Ubezpieczenia Społeczne ; 21). - ISBN 83-86945-48-6.
3415. SKŁADKI na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia i od
umów o dzieło / Barbara Zabieglińska. - Cz. 1-2 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2003, nr 5, s. 21-27 ; nr 6, s. 5-10.
- 543 3416. SKŁADKI na ubezpieczenia społeczne pracowników / Barbara Zabieglińska. - Cz. 1-2 // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 3, s. 20-28 ; nr 4, s. 22-31.
Toż // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 6, s. 11-14
3417. SKŁADKI na ubezpieczenie zdrowotne / Barbara Zabieglińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 21-22.
Zróżnicowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od kategorii
osób ubezpieczonych.
3418. SKŁADKI na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność / Jakub Zamiejski // Prawo Przeds. - 2003, Egzemplarz
okazowy (wrzesień), dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, s. 11-12.
3419. SKŁADKI na ZUS : ważne zmiany od 1 kwietnia // Rzeczpospolita. - 2003, nr 84 : 9.04, wkł. Vademecum Rzeczpospolitej, 44 s.
3420. SKŁADKI ubezpieczeniowe : stan prawny na 1 marca 2003 r. /
Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 11/12, 142 s.
3421. SKŁADKI ubezpieczeniowe bez tajemnic / Bogdan Majkowski. Cz. 1-2 // Nowe Ubezp. - 2003, nr 13/14, Vademecum "Nowych Ubezpieczeń", 19 s. ; nr 15/16, Vademecum "Nowych Ubezpieczeń", 19 s.
3422. SKŁADKI ubezpieczeniowe od osób niebędących pracownikami /
Bogdan Majkowski // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 9, s. 14-19.
3423. SKŁADKI ubezpieczeniowe osób nie będących pracownikami /
Bogdan Majkowski // Nowe Ubezp. - 2003, nr 9, s. 4-7, tab.
Podstawa wymiaru składek osób świadczących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, żołnierzy niezawodowych, osób prowadzących działalność gospodarczą, itp.
3424. SKŁADKI za osoby niepełnosprawne / Andrzej Radzisław // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 2, s. 12-14, 27-28.
Z myślą o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ustawodawca wprowadził odmienne unormowania dot. opłacania składek na ich ubezpieczenia, które
mają zachęcić pracodawców do zatrudniania tych osób.
- 544 SKŁADNIKI wynagrodzenia pracowników nie objęte składkami na
ubezpieczenia społeczne / J. Szczęsna = poz. 3034.
3425. UBEZPIECZENIE emerytalne dla absolwenta / Renata Woźniak //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 1, s. 4-5.
Zwolnienie z opłacania składek.
UBEZPIECZENIE społeczne i podstawa wymiaru składek zleceniobiorców / E. Kozłowska = poz. 3750.
3426. UDZIELANIE ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne / Barbara Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12, s. 8-9.
URLOP wychowawczy a składka zdrowotna / A. Kowalska = poz. 2893.
3427. USTALANIE składki wypadkowej / Andrzej Pędzierski // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 29, s. 25-28.
W okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. stopa procentowa składki na
ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy uzależniona jest od liczby osób
podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu oraz od grupy działalności, do której
należy płatnik (według Polskiej Klasyfikacji Działalności).
3428. WSZYSTKO o składkach, zasiłkach i świadczeniach w 2003 roku :
zbiór przepisów / oprac. Małgorzata Kłos. - Stan prawny na dzień 17 marca
2003 r. - Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] : "Gofin", 2003. - 568 s. ; 24 cm. (Biblioteka Podatnika, ISSN 1234-7582 ; 68). - ISBN 83-89056-70-4.
WYBRANE zagadnienia z działalności Funduszu Składkowego /
W. Jagła = poz. 3739.
Finansowanie ubezpieczeń rolniczych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników.
3429. WYSOKOŚĆ składek na ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2003 r. // Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 1,
s. 19-21.
- 545 3430. WYŻSZA składka na ubezpieczenie zdrowotne / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 4, s. 30-31.
Od 1 stycznia 2003 r.
3431. ZASADY różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe /
Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2003, nr 7, s. 7-10.
3432. ZASADY umarzania zaległych należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS [Zakład Ubezpieczeń Społecznych] / Jan Chmiel // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 27, Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 3, s. 1-6.
Wpływ kolejnych zmian zasad umarzania zaległych należności na aktualną sytuację zadłużonych przedsiębiorstw.
3433. ZASADY ustalania składek ubezpieczeniowych / dod. przygot.
Bogdan Godzisz, Jan Stanek // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 69, dod. Doradca
Firmy, 32 s.
ZMIANY w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym i składek
na ubezpieczenia / A. Pędzierski = poz. 3312.
3434. ZMIANY w zakresie podstawy wymiaru i stopy procentowej
składki na ubezpieczenie zdrowotne / Barbara Zabieglińska // Pracodaw.
Prac. - 2003, nr 5, s. 16-20.
3435. ZRÓŻNICOWANA składka na ubezpieczenie wypadkowe / E. W. //
Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 6, s. 30-31.
3436. ZUS [Zakład Ubezpieczeń Społecznych] przed kolejną próbą /
Aleksandra Wiktorow ; rozm. Aleksandra Leicht // Ubezp. Społ. - 2003, nr 1,
s. 4-7.
Rozm. z prezesem ZUS nt. przygotowania do poinformowania ubezpieczonych
o stanie ich kont. W końcu tego roku ubezpieczeni zostaną poinformowani o tym, ile
składek wpłynęło na ich konta emerytalne w 2002 r., a pod koniec 2004 r. dowiedzą
się o pieniądzach zgromadzonych na tych kontach od 1999 r. do końca 2001 r.
___________________
- 546 3437. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa
zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych
składek do otwartych funduszy emerytalnych // Dz. U. - 2003, nr 149,
poz. 1450.
3438. ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 31 marca
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład
Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - 2003, nr 56, poz. 503, tab.
3439. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 14 maja 2003 r. zm.
rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń
Społecznych // Dz. U. - 2003, nr 89, poz. 827.
3440. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2003, nr 232,
poz. 2337.
3441. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa // Dz. U. 2003, nr 220, poz. 2173.
3442. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 13 maja
2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób
pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania // Dz. U. - 2003, nr 93, poz. 862.
Zob. też poz. 4351-4353.
___________________
- 547 Uprawnienia ZUS
3443. CO może Rzecznik Ubezpieczonych? / Iwona Bielecka // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 23, s. 21-23.
Zob. też poz. 3315.
3444. INSPEKTORZY Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kontrolują
Twoją firmę / Bogdan Majkowski. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003.
- 213 s. ; 23 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 149). - ISBN
83-88616-38-2.
3445. KONTROLA płatników składek / Marek Rotkiewicz // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 13/14, s. 17-20.
Kontrola wykonywania zadań i obowiązków przez płatników składek w zakresie
ubezpieczeń społecznych, przeprowadzana przez inspektorów kontroli ZUS.
3446. KONTROLA wykonywania zadań przez płatników składek w zakresie ubezpieczenia wypadkowego : poradnik inspektora kontroli ZUS /
Renata Górecka ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Kontroli
Płatników Składek. - Stan prawny na dzień 31 lipca 2003 r. - Warszawa :
ZUS, 2003. - 96 s. ; 25 cm.
3447. POSTĘPOWANIE kontrolne - środki dowodowe / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 17-20.
Postępowanie kontrolne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środek służący do oceny działalności płatników składek.
3448. SANKCJE ZUS : gdy płatnik jest niesolidny / Mirosław Badowski,
Jakub Michałowski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 224, dod. Doradca Firmy, 8 s.
3449. UBEZPIECZENIOWE informacje dla pracodawców i pracowników / Bogdan Majkowski // Nowe Ubezp. - 2003, nr 7, dod. Vademecum
Nowych Ubezpieczeń, 32 s., tab.
M.in. obowiązki informacyjne ZUS, informacje przekazywane przez płatników
składek, informacje z OFE.
- 548 3450. UPRAWNIENIA lekarzy ZUS w zakresie kontroli zwolnień lekarskich / Bogusław Staroń // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 24, s. 24-25.
W ramach kontroli ZUS w zakresie racjonalizacji wydatków na zasiłki chorobowe.
3451. ZASADY przyznawania przez ZUS ulg w spłacie należności /
Radosław Bodarski // Ubezp. Społ. - 2003, nr 4/5, s. 15-17.
___________________
3452. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie nadania statutu
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - 2003, nr 89, poz. 829.
4/ Umowy międzynarodowe
3453. CHARAKTERYSTYKA umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych /
Ewa Bednarczyk, Izabela Kryśpiak, Andrzej Szybkie ; Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Biuro Rent Zagranicznych. - Stan prawny na dzień 1 stycznia
2003 r. - Warszawa : ZUS, 2003. - 216 s. ; 24 cm. - Tabele.
3454. INFORMACJA dotycząca postanowień Konwencji z dnia 22 lutego 2001 r. o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską
a Królestwem Hiszpanii oraz postanowień Porozumienia Administracyjnego
w sprawie stosowania Konwencji // Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 4, s. 31-35.
3455. KONWENCJA o zabezpieczeniu społecznym między Polską
a Hiszpanią / Joanna Knyżewska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9,
s. 16-19.
3456. POLSKO-czeskie stosunki ubezpieczeniowe / Joanna Szczęsna //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 7, s. 17-19.
- 549 3457. POLSKO-czeskie stosunki w zakresie ubezpieczenia społecznego /
Joanna Knyżewska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 3, s. 3-8.
3458. POROZUMIENIE między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki
Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r. //
Dz. U. - 2003, nr 78, poz. 710. * Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy i Polityki
Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych
Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania
kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r. // Tamże, nr 78, poz. 711.
3459. REGULACJA polsko-niemieckich stosunków w zakresie spraw
emerytalnych i rentowych / Joanna Knyżewska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2003, nr 5, s. 10-15.
3460. UMOWA między Polską a Austrią o zabezpieczeniu społecznym /
Joanna Knyżewska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 8, s. 3-8.
___________________
3461. USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o ratyfikacji umowy
o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r. // Dz. U. 2003, nr 213, poz. 2080.
b. W świecie
EUROPEJSKA karta ubezpieczeń zdrowotnych / J. Kopczyk = poz. 3685.
3462. GŁÓWNE etapy rozwoju obligatoryjnych systemów emerytalnych
w Europie / Krzysztof Kołodziejczyk // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2002,
nr 15, s. 79-87.
- 550 3463. KANADYJSKI system ubezpieczeń społecznych / Piotr Zalewa //
Ann. UMCS, Sect. H. - 2002, vol. 36, s. 311-324.
3464. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / Joanna
Szczęsna. - Cz. 1-5 // Nowe Ubezp. - 2003, nr 19, s. 23-26 ; nr 21, s. 22-26 ;
nr 22, s. 21-24 ; nr 23, s. 24-27 ; nr 24, s. 14-16.
W Unii Europejskiej.
Cz. 2. Podstawowe pojęcia i właściwe ustawodawstwo ; Cz. 3. Bezrobocie ; Cz. 4.
Świadczenia rodzinne ; Cz. 5. Świadczenia emerytalne.
3465. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Barbara Radzik-Kazenas // Ubezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 21-24.
3466. KOORDYNACJA systemu zabezpieczenia społecznego / Barbara
Radzik-Kazenas // Ubezp. Społ. - 2003, nr 1, s. 18-21.
Przepisy dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydane przez UE.
3467. KRYZYS we francuskim systemie emerytalnym / Anna Świerczyńska // Gospod. Nar. - 2003, R. 14, nr 7/8, s. 64-84, tab. bibliogr. summ.
3468. NORWESKI system zabezpieczenia społecznego / Jan Kopczyk //
Ubezp. w Rol. - 2003, nr 3, s. 58-81, tab.
3469. ORGANIZACJA systemów zabezpieczenia społecznego w krajach
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii /
oprac. Ewa Borowczyk, Małgorzata Fluks ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2003. - 63 s. ; 21x29 cm. - Tabele.
PRAWNE podwaliny Europy / K. Walczak = poz. 2373.
Cz. 20. Międzynarodowe standardy zabezpieczenia społecznego ; Cz. 28. Zasady
uzyskiwania świadczeń emerytalno-rentowych w państwach Unii Europejskiej.
3470. PODSTAWOWE zagadnienia z zakresu integracji europejskiej :
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego / Barbara Radzik-Ka
- 551 zenas ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Wyd.2 uzup. i rozsz, stan prawny
na dzień 31 maja 2003 r. - Warszawa : ZUS, 2003. - 75 s. ; 20 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 75. - Err.
3471. PRAWO obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do
świadczeń medycznych na obszarze Wspólnoty / Małgorzata Anna Nesterowicz // Państ. Prawo. - 2003, R. 58, z. 11, s. 67-79.
PRAWO pracy i uprawnienia socjalne w UE / dod. przygot. I. Jackowska
i in. = poz. 2374.
M.in. systemy zabezpieczenia społecznego.
3472. PRAWO wspólnotowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego /
Barbara Kazenas. - Cz. 2 [Pocz. = poz. 3322/02] // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2003, nr 1, s. 3-5.
3473. PRZYPADKI Social Security, czyli co czeka przyszłego emeryta /
Eliza Sarnacka-Mahoney // Nowe Państ. -2003, nr 8, s. 58-59.
Amerykański system zabezpieczeń socjalnych.
REFORMA amerykańskiego systemu pomocy społecznej dla matek
z dziećmi w latach 90. / L. Holyfied, A. Zajicek, J. Grotowska-Leder =
poz. 3867.
3474. REFORMY systemów emerytalnych na świecie - wnioski dla
Polski [fragm. pracy] / Natalia Marska // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Finan. /
USzczec. - 2003, nr 11, s. 67-89.
3475. ROZWIĄZANIA podatkowe i traktowanie składki w systemach
ubezpieczeń społecznych wybranych krajów / Bożena Kołosowska // Zesz.
Nauk. WSBank. Pozn. - 2001, nr 14, s. 107-124.
3476. STANDARDY zabezpieczenia społecznego na XXI wiek / Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 5/6, s. 1-4. * Taż: Konwencja
- 552 nr 102 MOP o normach minimalnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego z 1952 r. jako standard zabezpieczenia społecznego na XXI wiek //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 7, s. 3-6, tab.
Także: Minimum zabezpieczenia społecznego, ale niepełne / Jolanta Kroner //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 97 : 25.04, dod. Prawo co Dnia, s. 2. - Omów. konwencji
nr 102 z 1952 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, która ma zostać ratyfikowana przez Polskę.
3477. STRATEGIA ochrony socjalnej realizowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej / Jerzy Ciechański. - [Cz. 1-3] // Ubezp. Społ. 2003, nr 6, s. 18-20 ; nr 7, s. 19-22, nr 8, s. 16-20.
Oprac. na podstawie Wspólnego Raportu Komisji i Rady Europejskiej o Adekwatnych i Stabilnych Emeryturach.
SYSTEM zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej / pod red. K. Głąbickiej i M. Pierzchalskiej = poz. 3325.
Z treści: Głąbicka K.: Prawa i standardy socjalne w zintegrowanej Europie. Grewiński M.: Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych
Unii Europejskiej. - Błędowski P.: Pomoc społeczna w Polsce i w Unii Europejskiej. Trafiałek E.: System opieki nad ludźmi starymi w Polsce i w Unii Europejskiej. Kida J.: Reformy zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w wybranych
krajach europejskich. - Wiśniewska A.: Świadczenia rodzinne w państwach Unii
Europejskiej oraz projektowane rozwiązania w Polsce - aspekt porównawczy. - Wojciechowska-Adamkiewicz M.: Zabezpieczenie społeczne rodziny w UE. - Gagacka M.: Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w perspektywie integracji
europejskiej. - Szumlicz T.: Reforma emerytalna w Polsce na tle zabezpieczenia
emerytalnego w Unii Europejskiej. - Borowczyk E.: Koordynacja świadczeń z ubezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.
SYSTEMY emerytalne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wobec
nowych wyzwań / Z. Czajka = poz. 3520.
SYSTEMY emerytalne w Unii Europejskiej i w Polsce / S. Solarz =
poz. 3521.
TYPOLOGIA systemów orzekania o niepełnosprawności w krajach Unii
Europejskiej / P. Matela = poz. 3570.
UBEZPIECZENIA społeczne rolników polskich a dylematy emerytalne
w państwach UE / B. Tryfan = poz. 3736.
- 553 WYPŁATA świadczeń emerytalnych z drugiego filaru nowego systemu
emerytalnego w Polsce a rozwiązania innych krajów / B. Putelbergier =
poz. 3842.
2. Ubezpieczenia społeczne
a. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe
3478. CZY emerytury w polskim zreformowanym systemie emerytalnym będą zróżnicowane ze względu na płeć? / Beata Jackowska // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2003, nr 991, s. 170-178, tab. wykr. bibliogr.
3479. DO 2005 roku reforma emerytalna zostanie domknięta / Aleksandra Leicht // Ubezp. Społ. - 2003, nr 3, s. 3-5.
3480. DODATKI do emerytur i rent / Beata Dudziak // Prawo Przeds. 2003, R. 13, nr 35, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 5, s. 1-5.
Komu i na jakiej podstawie przysługują dodatki? Jaka jest aktualna wysokość
dodatków?
3481. DOKUMENTOWANIE podstawy wymiaru emerytur i rent / Ewa
Dziubińska-Lechnio, Eliza Sejdel // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 8,
s. 16-19.
3482. EKONOMICZNE konsekwencje osiągania wieku emerytalnego
przez generacje powojennego wyżu demograficznego / pod red. Józefa Pociechy. - Kraków : Wydaw. AE Krak., 2003. - 160 s : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 157-160. - ISBN 83-7252-191-3.
3483. EMERYTURA lub renta z tytułu niezdolności do pracy / Iwona
Bielecka // Nowe Ubezp. - 2003, nr 1, wkł. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. II-VI.
- 554 3484. EMERYTURA po rencie inwalidzkiej lub świadczeniu przed emerytalnym / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 11, s. 26-29.
3485. EMERYTURA po rencie z tytułu niezdolności do pracy / Ewa
Dziubińska-Lechnio, Eliza Sejdel // Z Życia ZUS. - 2003, nr 1, s. 11-15.
3486. I FILAR : podstawowe zagadnienia z zakresu zaopatrzenia emerytalnego i rentowych / Alina Kobierska. - Wyd. 17 zm. i uaktual., stan prawny:
1 stycznia 2003 r. - Warszawa ; Zielona Góra : "Univers", 2003. - 85 s. ;
21 cm. - (Ubezpieczenia Społeczne). - ISBN 83-86945-78-8.
3487. GŁÓWNY cel reformy emerytalnej w Polsce nie jest zagrożony /
Michał Rutkowski // Ubezp. Społ. - 2003, nr 1, s. 11-13.
Rozm. z dyrektorem departamentu zabezpieczenia społecznego regionu Europy
i Azji Środkowej w Banku Światowym w Waszyngtonie. W l. 1996-97 kierował
Biurem Pełnomocnika ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego.
GODNOŚĆ człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne = poz. 2192.
Z treści: Zieliński T.: Nowe emerytury - kres zabezpieczenia społecznego ludzi
starych.
3488. INNE spojrzenie na podstawowe zagadnienia ekonomii emerytalnej / Marek Góra // Ekonomista. - 2003, nr 4, s. 479-500, rys. tab. bibliogr.
summ. rez.
3489. JAK samemu obliczyć wysokość swojej emerytury / Beata Mroczkowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 225, s. 12-13, tab.
3490. JAK ustalić wysokość świadczeń emerytalno-rentowych? / Jolanta
Lewińska, Katarzyna Nowak. - Cz. 1-3 // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 36,
s. 22-24 ; nr 37, s. 24-26 ; nr 41, s. 22-24.
3491. JAK uzyskać rentę / Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 81, dod. Prawo i Życie, 8 s.
Tryb i podstawowe zasady ubiegania się o przyznanie renty z tytułu niezdolności
do pracy.
- 555 JAKIE ubezpieczenie - ZUS czy KRUS? / W. Roguszewska = poz. 3726.
Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz wyłączone z niego
i podlegające innemu ubezpieczeniu.
3492. JEŻELI nie stać nas na prawa to lepiej tworzyć świadczenia, które
do czegoś zobowiązują / Stanisława Golinowska ; rozm. Aleksandra Leicht //
Ubezp. Społ. - 2003, nr 9, s. 4-7.
Rozm. na temat systemu emerytalnego w Polsce.
3493. KOBIETY w nowym systemie emerytalnym / Agnieszka Chłoń //
Ubezp. Społ. - 2003, nr 8, s. 6-8, tab. wykr.
3494. KONTYNUOWANIE ubezpieczeń emerytalnego i rentowych czy
własna działalność gospodarcza? / Barbara Zabieglińska // Służ. Prac. - 2003,
R. 30, nr 8, s. 15-17.
Konsekwencje dokonanego wyboru.
KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / J. Szczęsna =
poz. 3464.
Cz. 5. Świadczenia emerytalne.
3495. KTO zostanie przy "starej" emeryturze? / Karol Stankiewicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 44, s. 6-12.
3496. MONITOROWANIE funkcjonowania systemu emerytalnorentowego / Monika Woźniak-Królak// Stud. Finan. - 2003, nr 67, s. 47-60.
3497. NIE uciekniemy od demografii : debata / Marek Góra, Cezary
Mech, Krzysztof Dzierżawski ; rozm. przepr. Agnieszka Katrynicz // Nowe
Państ. - 2003, nr 8, s. 19-23 bibliogr.
Polski system emerytalny.
3498. OBLICZANIE emerytury lub renty od nowej podstawy wymiaru /
Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2003, nr 3, s. 4-6.
Kto może skorzystać z prawa do przeliczania świadczenia; kiedy ZUS uwzględnia
wniosek o zmianę podstawy wymiaru świadczenia; jak się oblicza podstawę wymiaru.
- 556 ODPRAWY i renty / A. Bydłoń = poz. 3214.
M.in. odprawa emerytalna, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna,
renty z ubezpieczenia wypadkowego.
3499. OKRESY składkowe i nieskładkowe / Karol Stankiewicz // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 40, s. 8-15, tab.
3500. PODSTAWA wymiaru "starej" emerytury / Barbara Zabieglińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 42, s. 6-12, tab.
3501. PODSTAWA wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych i kapitału początkowego / Ewa Dziubińska-Lechnio, Eliza Sejdel. - Cz. 2-5
[Pocz. = poz. 3378/02] // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 1, s. 18-23 ; nr 2,
s. 11-14 ; nr 3, s. 18-21 ; nr 4, s. 9-12, tab. ; nr 6, s. 21-25.
Nadto: Świadczenia w naturze a podstawa wymiaru świadczeń emerytalnorentowych / E. Dziubińska-Lechnio // Tamże, nr 11, s. 23-25, tab.
POLSKA po przejściach = poz. 4111.
Z treści: Łaski K.: O nonsensach polskiej reformy emerytalnej. - Włodarczyk C.:
To nie była reforma wynikająca z lewicowych wartości.
3502. POLSKI system zdrowy dla gospodarki : raport OECD o zobowiązaniach państwa wobec emerytów / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 56, s. 10, tab.
POLSKIE doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych = poz. 1157.
Z treści: Garbat M., Paszkowicz M. A.: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w systemie zabezpieczenia społecznego.
3503. POTRĄCENIA ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz
zwrot nienależnie pobranych świadczeń / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. 2003, nr 13/14, s. 21-28.
- 557 3504. POWOLNA śmierć reformy / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 161, s. 1, 10, tab.
Wyodrębnianie uprzywilejowanych grup zawodowych z systemu emerytalnego.
3505. PRACA w Unii Europejskiej a emerytura / Karol Stankiewicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 45, s. 6-12.
Zasady ustalania emerytury przysługującej osobie, która część okresów ubezpieczenia przebyła na terenie jednego z państw Unii.
3506. PRAWO do emerytury / Kamil Antonów. - Stan prawny na
1 stycznia 2003 r. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 207 s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 183-194. - (Monografie Zakamycza). - ISBN 83-7333-213-8.
Rec.: Muszalski Wojciech // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 11, s. 45-46.
3507. PRZEWODNIK po emeryturach i rentach : stan prawny na 6 maja
2003 r. / Jan Stanek, Bogdan Godzisz // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 19,
s. 3-43, tab.
3508. PRZYZNANIE, zawieszenie i zmniejszenie emerytury / Karol
Stankiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 48, s. 6-13.
3509. REFORMA systemu emerytalnego : panel dyskusyjny GP [Gazety
Prawnej] / not. Bożena Wiktorowska, Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 203, s. 15 ; nr 204, s. 18, wykr.
[Cz. 1] Ustawodawca nie pomyślał, Kowalski zapłaci (dot. ustalania kapitału
początkowego) ; [Cz. 2] Weryfikacja rent i dłuższa praca kobiet - niepopularne, ale
konieczne. - Wypow.: Ewa Tomaszewska, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Irena Wóycicka, Ewa Lewicka, Marcin Kawiński, Stanisław Zawada, Teresa Kozoń-Konter,
Marek Góra, Wojciech Wyszyński.
3510. RENTA z tytułu niezdolności do pracy - wymagana dokumentacja /
Bogdan Majkowski // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 5, s. 3-15.
W formie syntetycznej przedstawiono warunki, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać
się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, dokumenty, jakie należy przygotować oraz
wzory tych dokumentów, a także środki odwoławcze, jakie przysługują w przypadku
decyzji odmawiającej przyznania prawa do tego świadczenia.
- 558 3511. RENTA zamiast bezrobocia / Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 54, s. 1, 9, rys. tab.
Renta jako źródło utrzymania w sytuacji narastającego bezrobocia.
3512. RENTY i emerytury : stan prawny na dzień 1 marca 2003 r. / Anita Siemaszko // Integracja. - 2003, nr 4, wkł. Biblioteczka dla Osób Niepełnosprawnych, 24 s., tab.
M.in. wnioski rentowe i emerytalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
rodzinne, renta uczniowska.
3513. RYZYKO starości jako przedmiot ubezpieczenia społecznego /
Halina Worach-Kardas // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 990, s. 92-98
bibliogr. * Taż: Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia na życie w aspekcie świadczeń emerytalnych // Tamże, nr 991, s. 685-692 bibliogr.
Starość jako zakończenie wieku aktywności zawodowej i związana z tym potrzeba zabezpieczenia emerytalnego.
3514. SKŁADNIKI przychodu pracowników podlegające wliczeniu do
podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 1998 r. - Warszawa : ZUS, 2003. - 207 s. ;
20 cm. - (Informator / ZUS).
3515. SŁUŻBA wojskowa okresem ubezpieczenia / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17, s. 14-15.
3516. SPOŁECZNY wymiar polskiego systemu emerytalnego / Sylwia
Bożek-Węglarz // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 5/6, s. 4-7, tab. wykr.
3517. SPOSÓB dokumentowania stażu ubezpieczeniowego oraz osiągniętych w przeszłości dochodów / Bogdan Majkowski // Pracodaw. Prac. 2003, nr 8, s. 13-22, tab.
3518. SYSTEM emerytalny / Marek Góra. - Warszawa : Pol. Wydaw.
Ekon., 2003. - 219 s. : rys. ; 22 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 215-219. - ISBN
83-208-1451-0.
- 559 3519. SYSTEM emerytalny w Polsce na tle przemian demograficznych /
Halina Worach-Kardas // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, nr 1,
s. 21-39 bibliogr. summ.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 3288.
Z treści: Kluszczyńska Z.: Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3520. SYSTEMY emerytalne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wobec
nowych wyzwań / Zofia Czajka. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2003. - 282 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 265-276. - Err. - ISBN 83-7171-671-0.
3521. SYSTEMY emerytalne w Unii Europejskiej i w Polsce / Sławomir
Solarz // Unia Eur. - 2003, nr 6/7, s. 30-35, il. tab.
3522. SYSTEMY ubezpieczeń społecznych / Karol Stankiewicz // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 36, s. 7-14, tab.
System emerytalny obecnie obowiązujący w Polsce, wykaz okresów składkowych
i wymaganej dokumentacji.
3523. ŚWIADCZENIA emerytalne, chorobowe i rodzinne / Stanisław
Majkowski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 196, dod. Urząd i Obywatel, s. 5-8.
3524. ŚWIADCZENIA emerytalno-rentowe : pytania i odpowiedzi /
Jolanta Lewińska, Katarzyna Nowak // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 3,.
dod. Prawo Służb Personalnych, nr 1, 12 s.
3525. TRANSFORMACJA repartycyjnego systemu emerytalnego w system mieszany / Maria Ogonek // Ekonomia. - 2003, nr 10, s. 66-88 bibliogr.
summ.
UBEZPIECZENIA w polskim obszarze rynku europejskiego = poz. 3299.
Z treści: Ratajczak J.: Państwo a zakładowe i indywidualne zabezpieczenie emerytalne w Niemczech - przykład "Riester-Rente".
- 560 UBEZPIECZENIE społeczne / I. Jędrasik-Jankowska = poz.3300.
T. 2. Ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne.
3526. UBEZPIECZENIOWE formy zabezpieczenia dochodów na starość /
Damian Kubiak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 991, s. 289-294 bibliogr.
W aspekcie reformy emerytalnej.
3527. UPRAWNIENIA emerytalne nauczycieli / Beata Kaczmarek //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, s. 12-13.
3528. WERYFIKACJA rent inwalidzkich / Maria Majkowska, Małgorzata
Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 208, dod. Prawo i Życie, s. 1-8, tab.
3529. WLICZANIE okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu
pracy / Bożena Lenart // Służ. Prac. - 2003, R. 31, nr 11, s. 13-16.
3530. WPŁYW pracy w UE [Unii Europejskiej] na polską emeryturę /
Katarzyna Nowak // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 25, s. 22-23.
3531. ZABEZPIECZENIE ryzyka starości w nowym systemie prawnym / Teresa Bińczycka-Majewska // Stud. Praw.-Ekon. - 2003, T. 67, s. 9-44
summ.
Prawo emerytalne.
3532. ZASADY prawa emerytalnego / Radosław Pacud // Państ. Prawo.
- 2003, R 57, z. 3, s. 52-63.
3533. ZASADY wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych / Joanna
Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2003, nr 13/14, s. 8-15.
3534. ZATRUDNIENIE w byłej NRD a prawo do polskiej emerytury /
Joanna Knyżewska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12, s. 15-17.
3535. ZBIEGI tytułów ubezpieczeń / Bogdan Majkowski // Nowe Ubezp.
- 2003, nr 12, s. 4-6, tab.
- 561 3536. ZMIANY przepisów dotyczących emerytury z tytułu pracy
w szczególnych warunkach oraz określających zasady wypłaty renty rodzinnej / Maria Janiszewska-Wyszyńska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 8, s. 3-13.
* Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9,
s. 22-28.
3537. ZMNIEJSZENIE i zawieszenie wypłaty emerytury lub renty / Maria Janiszewska-Wyszyńska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 7, s. 12-16.
W pytaniach i odpowiedziach.
3538. ZRÓWNANIE wieku emerytalnego i inne propozycje / Jacek
Osękowski // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 47, s. 11-13.
"Program Hausnera" - omówienie, skutki w sferze szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego.
3539. ŻEBY emeryt był emerytem / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 137, s. 8.
Problem podwyższenia wieku emerytalnego.
___________________
3540. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o zm. ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2003, nr 56, poz. 498.
Nadto: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych : tekst ujednolicony // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 7,
wkł. Teksty Aktów Prawnych, 32 s.
___________________
Emerytura a zatrudnienie
AKTYWNOŚĆ zawodowa osób starszych a system emerytalny i przedemerytalny / A. Chłoń = poz. 1138.
- 562 3541. CZY korzystnie jest zatrudnić emeryta - porady dla pracodawców / Agata Gawrońska-Juźwik // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 52,
s. 2-3.
Sytuacja prawna pracujących emerytów.
DEREGULACJA polskiego rynku pracy / red. K. W. Frieske = poz. 752.
Z treści: Czepulis-Rutkowska Z.: Nietypowe formy zatrudnienia i systemy emerytalne - wzajemne relacje.
3542. EMERYTURA a działalność pozarolnicza / Barbara Zabieglińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 15-16.
3543. JAK najkorzystniej zatrudnić emeryta lub rencistę / Jan Stanek //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 207, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-4.
3544. MOŻNA dorabiać do emerytury w UE / Izabela Rakowska // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 249, s. 18.
Możliwości osiągania dodatkowych dochodów przez rencistów i emerytów
w krajach Unii Europejskiej oraz ich opodatkowanie.
3545. NOWE zasady zawieszania i zmniejszania emerytur i rent / Barbara Snarska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 7, s. 13-15.
3546. OSIĄGANIE przychodów a zmniejszanie i zawieszanie wypłaty
świadczeń emerytalno-rentowych / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2003,
nr 20, s. 25-29.
W formie pytań i odpowiedzi.
3547. PRACA i zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych /
Maria Majkowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 147, s. 13-16.
3548. ROZLICZANIE emerytów i rencistów z przychodów uzyskanych
w 2002 r. / Elżbieta Woźniak, Jan Stanek // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 33,
dod. Księgowość i Kadry, nr 21, s. 5-6, 11-12.
- 563 3549. ROZLICZANIE świadczeń emerytalno-rentowych / Ewa Dziubińska-Lechnio, Eliza Sejdel // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 10, s. 23-30, tab. ;
nr 11, s. 27-31.
Rozliczanie świadczeń w związku z osiąganiem przychodów z tytułu wykonywania działalności objętej ubezpieczeniem społecznym.
3550. ZAROBKI emeryta i rencisty a prawo do świadczeń emerytalnorentowych / Katarzyna Nowak, Jolanta Lewińska // Prawo Przeds. - 2003,
R. 13, nr 14, s. 28-30.
3551. ZAROBKUJĄCY emeryt i rencista a ubezpieczenia społeczne /
Barbara Snarska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 4, s. 25-29.
3552. ZAWIESZANIE i zmniejszanie emerytur i rent / Ewa DziubińskaLechnio // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 6, s. 27-35.
3553. ZAWIESZANIE i zmniejszanie emerytur i rent / Grażyna Kuśmierczyk // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 18, s. 17-19.
W świetle ustawy z 30 października 2002 r.
___________________
Emerytura pomostowa
3554. EMERYTURY pomostowe / Iwona Bielecka // Nowe Ubezp. 2003, nr 17/18, s. 2-13, tab.
Zawiera wykaz rodzajów prac w warunkach szczególnych uzasadniających ograniczenie okresu zatrudnienia przy ich wykonywaniu.
___________________
Emerytura wcześniejsza
3555. EMERYTURA wcześniejsza a renta strukturalna / Alicja LejkKępka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 5, s. 27-32, tab.
- 564 3556. WCZEŚNIEJSZE emerytury / oprac. Maria Majkowska // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 134, dod. Prawo i Życie, 8 s.
M.in. świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, komu przysługuje
wcześniejsza emerytura. - Zawiera wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze.
3557. ZMIANY w przepisach z zakresu pracy w szczególnych warunkach / Małgorzata Rusewicz // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 27, s. 22-24.
Czy po zmianach przepisów od 2 maja 2003 r. obowiązują te same kryteria ustalające prawo do wcześniejszej emerytury.
___________________
Kapitał początkowy
3558. DOKUMENTUJEMY staż ubezpieczeniowy oraz wynagrodzenia /
Bogdan Majkowski // Nowe Ubezp. - 2003, nr 17/18, dod. Vademecum
Nowych Ubezpieczeń, s. 2-25, tab.
Zawiera wykaz adresów archiwów państwowych.
3559. KAPITAŁ początkowy : co pracownik musi zrobić do końca roku /
Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 203, dod. Prawo i Życie, 8 s.
* Tenże: Kapitał początkowy : kiedy i jakie dokumenty należy złożyć? : jak
obliczyć kapitał początkowy? // Tamże, nr 100, dod. Prawo i Życie, 8 s., tab.
3560. KAPITAŁ początkowy : obowiązki pracodawców oraz osób ubezpieczonych / Bogdan Majkowski // Nowe Ubezp. - 2003, nr 19, dod. Vademecum Nowych Ubezpieczeń, 32 s.
3561. KAPITAŁ początkowy jako nowy element w ubezpieczeniach
społecznych / Jolanta Szczęsna // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003,
nr 1, s. 77-85 bibliogr. summ.
3562. KAPITAŁ początkowy - wymagana dokumentacja / Bogdan Majkowski // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 1, s. 3-15.
- 565 3563. "NOWA" emerytura : oblicz swoją emeryturę / Karol Stankiewicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 7-14.
Nadto: Kapitał początkowy / Zuzanna Turowska, Małgorzata Tworkowska //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 198 : 26.08, dod. Prawo co Dnia, s. 4-9, tab.
Obliczanie kapitału początkowego.
3564. OBOWIĄZKI ZUS w zakresie współpracy z pracodawcami przy
kompletowaniu wniosków o ustalenie kapitału początkowego / Zuzanna
Turowska // Ubezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 8-9.
Nadto: ZUS ma czas na obliczanie kapitału początkowego do końca 2006 r. /
Z. Turowska // Tamże, nr 3, s. 1-2.
PODSTAWA wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych i kapitału początkowego / E. Dziubińska-Lechnio, E. Sejdel = poz. 3501.
___________________
Orzecznictwo rentowe i pozarentowe
3565. KRYTERIA orzekania o niepełnosprawności / Beata Dudziak //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 32, s. 21-23. * Taż: Postępowanie w sprawie
orzekania o niepełnosprawności // Tamże, nr 33, s. 21-24.
3566. NIEZDOLNOŚĆ do pracy ("inwalidztwo") jako przesłanka nabycia prawa do renty / Mariusz Wieczorek // Acta Sci. Acad. Ostrov. - 2003,
z. 11, s. 102-119.
3567. ORZECZNICTWO o niezdolności do pracy dla celów rentowych
w 2001 r. : (na przykładzie Oddziału ZUS w Płocku) / Andrzej Ścibło //
Not. Płoc. - 2003, [nr] 1, s. 47-53 bibliogr.
3568. ORZEKANIE do celów pozarentowych / Dorota Siwiec, Barbara
Siwek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17, s. 11-14.
3569. PRAKTYKA orzekania o niepełnosprawności - raport z badań /
oprac. Barbara Szatur-Jaworska // Niepełnospr. Rehabil. - 2003, R. 3, nr 4,
139 s., tab. bibliogr. s. 132-139.
- 566 3570. TYPOLOGIA systemów orzekania o niepełnosprawności w krajach Unii Europejskiej / Piotr Matela // Niepełnospr. Rehabil. - 2003, R. 3,
nr 3, s. 14-35.
3571. ZASADY orzekania o czasowej niezdolności do pracy / Hipolit
Piętka // Ubezp. Społ. - 2003, nr 3, s. 9-14.
3572. ZMIENIONE zasady orzekania o niepełnosprawności / Magdalena
Pytel // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 11, s. 13-20.
___________________
3573. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności // Dz. U. - 2003,
nr 139, poz. 1328.
3574. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów
i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 160, poz. 1552.
___________________
Renta rodzinna
3575. DOKUMENTACJA wymagana przy składaniu wniosku o przyznanie renty rodzinnej / Bogdan Majkowski // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 6,
s. 14-21.
3576. JAK uzyskać rentę rodzinną / Beata Mroczkowska // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 240, s. 14-15.
3577. NOWE możliwości wyłączania z kręgu osób uprawnionych do
renty rodzinnej / Ewa Dziubińska-Lechnio, Eliza Sejdel // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2003, nr 9, s. 20-22.
- 567 3578. RENTA rodzinna po zmianie przepisów / Joanna Szczęsna // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 17/18, s. 17-22.
3579. RENTY rodzinne / Iwona Bielecka // Nowe Ubezp. - 2003,
nr 13/14, s. 2-7.
3580. WARUNKI nabywania prawa do renty rodzinnej / Małgorzata
Rusewicz // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 28/29, s. 38-40.
3581. WSZYSTKO o rencie rodzinnej / Anna Michalska // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 32, s. 6-13
3582. WYSOKOŚĆ renty rodzinnej / Beata Dudziak // Prawo Przeds. 2003, R. 13, nr 31, s. 25-28.
3583. ZASADY przyznawania i wypłaty rent rodzinnych po zmianie
przepisów / Krystyna Tymorek // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 7, s. 23-26.
3584. ZAWIESZANIE lub zmniejszanie wysokości renty rodzinnej oraz
wstrzymanie jej wypłaty // Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 3, s. 17-19.
ZMIANY przepisów dotyczących emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach oraz określających zasady wypłaty renty rodzinnej /
M. Janiszewska-Wyszyńska = poz. 3536.
3585. ZMIANY w zawieszaniu prawa do rent rodzinnych / Katarzyna
Nowak, Jolanta Lewińska // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 21, s. 22-24.
Obowiązujące od 2 maja 2003 r.
___________________
Renta socjalna
3586. RENTA socjalna / Elżbieta Kowalczyk // Ubezp. Społ. - 2003,
nr 7, s. 1-4.
- 568 3587. RENTA socjalna : nowe zasady / Jolanta Lewińska, Katarzyna Nowak. - Cz. 1-3 // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 42, s. 20-22 ; nr 44,
s. 21-25 ; nr 45, s. 20-24.
Cz. 1. Kto jest uprawniony do ubiegania się o rentę socjalną? Komu przysługuje
stała, a komu okresowa renta? ; Cz. 2. Jaki organ i w jakim trybie wypłaca renty socjalne? Od czego zależy wysokość renty i okres, na jaki jest przyznawana? ; Cz. 3. Jak
prawidłowo sporządzić wniosek o przyznanie renty? Jakie dokumenty należy dołączyć?
3588. RENTA socjalna : nowe zasady od 1 października / Marek Opolski. - Cz. 1-4 // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 198, s. 15 ; nr 205, s. 18 ; nr 212,
s. 18 ; nr 220, s. 23.
Cz. 1. Wypłatę świadczeń przejął ZUS ; Cz. 2. Komu nie przysługuje prawo do
renty socjalnej? ; Cz. 3. Zawieszenie prawa do renty socjalnej ; Cz. 4. Jak ubiegać się
o rentę socjalną.
3589. RENTA socjalna - dla kogo? / Adam Suda // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 39, s. 8-9.
3590. RENTA socjalna jako świadczenie rentowe / Izabela Klisowska //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 24, s. 17-19.
3591. RENTA socjalna według nowych przepisów / Aneta Garbacik //
Służ. Prac. - 2003, R. 31, nr 11, s. 21-24.
3592. RENTA socjalna - zasady przyznawania i wypłaty / Anna Nowakowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 11, s. 22-26.
___________________
3593. USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej // Dz. U. 2003, nr 135, poz. 1268.
Omów.: Romer Teresa // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 9, s. 3-7 ; Kroner Jolanta //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 229 : 1.10, dod. Prawo co Dnia, s. 1 ; Osękowski Jacek //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 45, s. 13-15.
___________________
- 569 Renta wypadkowa
3594. ŚWIADCZENIA rentowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych / K. A. // Ubezp. Społ. - 2003, nr 1, s. 13-18, tab.
USTAWA wypadkowa - nowe regulacje dotyczące zasad ustalania prawa,
wysokości i wypłaty rent oraz dodatków do rent / E. Kowalczyk = poz. 3662.
3595. WSZYSTKO o rencie wypadkowej / Anna Michalska // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 42, dod. Kompendium Kadrowe, 32 s., tab.
___________________
Świadczenia specjalne
3596. ŚWIADCZENIA wyjątkowe dla osób w trudnej sytuacji / Dorota
Siwiec, Barbara Siwek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 30, s. 7-8.
Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarte w ustawie o emeryturach i rentach.
___________________
W a l o r y z a c j a e m e r y t u r, r e n t i ś w i a d c z e ń
3597. JAK podnosić, by nie zbankrutować / Bartosz Marczuk // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 70, s. 9, tab.
Waloryzacja emerytur i rent.
3598. NOWE zasady waloryzacji w roku 2004 / Anita Ragus // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 17/18, s. 14-16.
Rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3599. PODWYŻKI emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2003 r. // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 3, s. 29-31.
- 570 3600. WALORYZACJA a wysokość emerytur i rent / Zygmunt Łobejko //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 3, s. 21-25.
Omów. okresy do 15 listopada 1991 r., od 15 listopada 1991 do 31 sierpnia 1996 r.,
od 1 września 1996 r. do 31 grudnia 1998 r. i od 1 stycznia 1999 r.
3601. WALORYZACJA emerytur i rent po nowelizacji przepisów /
Katarzyna Nowak, Jolanta Lewińska // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 25,
Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 2, 31 s. * Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych / J. Lewińska, K. Nowak // Tamże, nr 9, s. 20-22. * Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2003 r. / Eliza Sejdel //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 3, s. 16-18.
3602. WALORYZACJA emerytur i rent w roku 2003 / Maria Janiszewska-Wyszyńska // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 2, s. 14-16
Nadto: Nowe kwoty emerytur i rent / Leszek Skowroński // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 10, s. 14-16.
3603. WALORYZACJA emerytur i rent w 2003 roku i w latach następnych / Maria Janiszewska-Wyszyńska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 2, s. 12-19.
3604. WALORYZACJA świadczeń w roku 2004 / Anita Ragus // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 24, s. 22-23.
b. Ubezpieczenie chorobowe
1/ Zasiłek chorobowy
3605. ABSENCJA chorobowa pod kontrolą lekarzy ZUS / Hipolit Piętka //
Ubezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 9-12, tab.
3606. DOBROWOLNE ubezpieczenie chorobowe / Irena Raczkowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 13, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo
Sądowe, 16 s.
- 571 3607. JAK prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego? /
Aneta Maj // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 8, s. 1-4.
JEŚLI ulegniesz wypadkowi przy pracy.../ A. Maj = poz. 3637.
Nabywanie prawa do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego od
1 stycznia 2003 r.
3608. NAJNIŻSZA podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego / Elżbieta Maria Lis // Prawo Przeds. - 2003, R. 13,
nr 15, s. 24-25.
NIEKTÓRE wyjaśnienia z zakresu świadczeń w razie choroby z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej / H. Piętka, B. Staroń =
poz. 3639.
3609. NOWA dokumentacja uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego / Krystyna Tymorek // Służ. Prac. - 2003, R. 31, nr 12, s. 21-23.
Nowe druki obowiązujące od 10 września 2003 r. przy ustalaniu oraz wypłacie
zasiłków chorobowych i macierzyńskich.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 3288.
Z treści: Kluszczyńska Z.: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa.
ŚWIADCZENIA emerytalne, chorobowe i rodzinne / S. Majkowski =
poz. 3523.
Świadczenie ubezpieczeniowe przysługujące urzędnikom w administracji publicznej.
3610. ŚWIADCZENIA pieniężne w razie niezdolności do pracy / oprac.
Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 172, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 1-5.
Wynagrodzenie gwarantowane i zasiłek chorobowy.
3611. ŚWIADCZENIA pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu
choroby i macierzyństwa / [aut.] Agnieszka Ślązak ; Zakład Ubezpieczeń
- 572 Społecznych. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2003 r. - Warszawa : ZUS,
2003. - 124 s. ; 20 cm. - (Informator / ZUS).
UBEZPIECZENIE społeczne / I. Jędrasik-Jankowska = poz.3300.
T. 3. Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe.
3612. WYJAŚNIENIA dotyczące zasiłków z ubezpieczenia chorobowego / Krystyna Tymorek. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 9, s. 27-30 ;
nr 10, s. 25-26.
WYNAGRODZENIE i zasiłek chorobowy a praca u dwóch pracodawców / I. Bielecka = poz. 3062.
WYNAGRODZENIE i zasiłek chorobowy od 1 stycznia 2003 r.
w związku ze zmianą art. 92 Kodeksu pracy / B. Staroń, H. Piętka = poz. 3063.
WYNAGRODZENIE za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby - wybrane zagadnienia / A. Kosut = poz. 3067.
WYNAGRODZENIE za okresy czasowej niezdolności do pracy / E. M.
Lis = poz. 3068.
Jak wypłacić zasiłek chorobowy w przypadku zwolnienia trwającego poniżej
6 dni.
3613. ZASIŁEK chorobowy / Elżbieta Maria Lis // Prawo Przeds. 2003, R. 13, nr 44, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 8, s. 4-6.
3614. ZASIŁEK chorobowy po ustaniu zatrudnienia / Anna Kowalska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 16, s. 19-20.
Przepisy prawne dotyczące przyznania zasiłku chorobowego w przypadku ustania
ubezpieczenia.
3615. ZASIŁKI chorobowe i wypadkowe po zmianach / Elżbieta Maria
Lis // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 6, Prawo Służb Personalnych, nr 3,
20 s.
- 573 3616. ZASIŁKI chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze / Krystyna
Tymorek // Rzeczpospolita. - 2003, nr 95 : 23.04, dod. Vademecum Rzeczpospolitej, nr 54, 16 s.
3617. ZASIŁKI z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne i wychowawcze / Elżbieta Lis. - Wyd. 23, stan prawny:
maj 2003 r. - Warszawa ; Zielona Góra : Univers, 2003. - 131 s. ; 20 cm. (Ubezpieczenia Społeczne ; 23). - ISBN 83-86945-48-6.
3618. ZASIŁKI z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa / Roman Garbiec // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2003, nr 2,
s. 47-59 bibliogr.
3619. ZMIANY w zasadach obliczania zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2003 r. - związane z minimalnym wynagrodzeniem i zmianą zasad
wypłaty wynagrodzenia chorobowego / Elżbieta Więckowska-Meisner //
Z Życia ZUS. - 2003, nr 3, s. 6-11.
___________________
3620. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 5 sierpnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia dowodów
stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa // Dz. U. - 2003, nr 147, poz. 1432.
2/ Zasiłek macierzyński
3621. KOMU należą się zasiłki macierzyńskie, wychowawcze, rodzinne
i opiekuńcze : świadczenia z tytułu posiadania dziecka / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 237, dod. Prawo i Życie, 8 s.
3622. PIENIĘŻNE świadczenia z tytułu urodzenia i wychowywania
dzieci / Joanna Szczęsna [Pocz. = poz. 3490/02]. - Cz. 2 // Nowe Ubezp. 2003, nr 1, s. 12-16.
Zasiłek macierzyński, wychowawczy, rodzinny, pielęgnacyjny, opiekuńczy,
zasiłek stały z opieki społecznej.
- 574 PRAWNE podwaliny Europy / K. Walczak = poz. 2373.
Cz. 27. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacji przemieszczania
się pracowników w Unii Europejskiej.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 3288.
Z treści: Kluszczyńska Z.: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa.
ŚWIADCZENIA pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby
i macierzyństwa / aut. A. Ślązak = poz. 3611.
URLOPY i zasiłki macierzyńskie / J. Szczęsna = poz. 2895.
URLOPY i zasiłki macierzyńskie / K. Tymorek = poz. 2896.
3623. ZASIŁEK macierzyński / Hipolit Piętka // Ubezp. Społ. - 2003,
nr 9, s. 14-16.
3624. ZASIŁEK macierzyński dla przedsiębiorcy / Aneta Maj // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 26, s. 10-12.
ZASIŁKI chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze / K. Tymorek =
poz. 3616.
ZASIŁKI z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze / E. Lis = poz. 3617.
3625. ZMIANY w zasadach dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego / Elżbieta Więckowska-Meisner // Ubezp. Społ. - 2003, nr 9, s. 7-10.
___________________
ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 5 sierpnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia dowodów
stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa = poz. 3620.
- 575 3/ Zasiłek porodowy
___________________
4/ Zasiłek opiekuńczy
KOMU należą się zasiłki macierzyńskie, wychowawcze, rodzinne i opiekuńcze : świadczenia z tytułu posiadania dziecka / D. Klucz = poz. 3621.
3626. PRZYZNAWANIE i wypłata zasiłku opiekuńczego / Bogusław
Staroń. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 3, s. 23-25 ; nr 4, s. 29-30.
3627. WYJAŚNIENIA z zakresu zasiłku opiekuńczego / Bogusław
Staroń // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 10, s. 18-27.
Zawiera wzór wniosku o uzyskanie zasiłku opiekuńczego.
ZASIŁKI chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze / K. Tymorek =
poz. 3616.
5/ Zasiłek wyrównawczy
___________________
6/ Świadczenie rehabilitacyjne
3628. PROGRAM rehabilitacji przedrentowej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych / Alicja Barwicka, Halina Krześniak // Zdr. Publ. - 2002,
T. 112, nr 4, s. 516-519, rys. tab. bibliogr. 7 poz. summ.
3629. PRZEDŁUŻONA choroba przedsiębiorcy / Anna Kowalska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 30, s. 10-11.
Zasady otrzymywania, dokumenty oraz wysokość świadczenia rehabilitacyjnego.
- 576 ROLA pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach / O. Kowalczyk = poz. 3870.
3630. ŚWIADCZENIE rehabilitacyjne / Hipolit Piętka // Ubezp. Społ. 2003, nr 7, s. 15-19.
c. Ubezpieczenie wypadkowe
3631. CHARAKTERYSTYKA i zakres świadczeń w systemie ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Teresa
Bińczycka-Majewska // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 5, s. 14-23.
3632. CHOROBA zawodowa i wypadek przy pracy / Adam Daniel //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 6, s. 9-10.
Dodatkowe dochody osób pobierających rentę a prawo do renty.
3633. CHOROBY zawodowe - postępowanie i świadczenia / Bożena
Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 221, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-5, rys.
3634. CZEGO może żądać ZUS? / Aleksander Stukowski // Atest. 2003, nr 11, s. 6-7, il.
Dokumenty wymagane przez ZUS w związku z ustaleniem prawa do świadczeń
z tytułu wypadku przy pracy.
3635. JAK ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu /
oprac. Bogdan Godzisz, Jan Stanek // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 119, dod.
Prawo i Życie, 8 s., tab.
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.
3636. JEDNORAZOWE odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej /
Jan Stanek // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 135, dod. Księgowość i Kadry,
s. 2-7, tab. * Jednorazowe odszkodowanie / Barbara Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 3, s. 34-35. - Z tytułu wypadku przy pracy - na podst.
ustawy z 30.10.2002 r. (Dz. U. 2002, nr 199, poz. 1673). * Przyznawanie
- 577 jednorazowego odszkodowania / Magdalena Pytel // Prawo Pr. - 2003, R. 9,
nr 1, s. 11-13.
Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - w świetle rozporządzenia
min. pracy z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym
lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu (Dz. U. 2002, nr 234, poz. 1974).
3637. JEŚLI ulegniesz wypadkowi przy pracy... / Aneta Maj // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 9, s. 24-15, 25.
Nabywanie prawa do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego od
1 stycznia 2003 r.
3638. KŁOPOTLIWY wypadek przy pracy / Aneta Maj // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 13, s. 10-11.
Prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy wg przepisów ustawy obow. od
1 stycznia 2003 r.
NAJNIŻSZA podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego / E. M. Lis = poz. 3608.
3639. NIEKTÓRE wyjaśnienia z zakresu świadczeń w razie choroby
z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej / Hipolit Piętka, Bogusław Staroń // Z Życia ZUS. - 2003, nr 2, s. 1-5.
3640. NOWA ustawa wypadkowa // Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 1, s. 14-15.
Obow. od 1 stycznia 2003 r.
3641. NOWE przepisy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą
wojskową / Piotr Pabisiak-Karwowski // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 7,
s. 25-34.
Zob. też poz. 3673.
3642. NOWE przepisy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych / Krystyna Tymorek // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 1,
s. 22-26.
- 578 3643. NOWE zasady ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych / Marian Łach. - Cz. 1-3 // Przyj. przy Pr. - 2003,
R. 54, nr 2, s. 30-31 ; nr 3, s. 12-13 ; nr 4, s. 8-9.
3644. NOWE zasady wypłaty świadczeń z tytułu wypadków i chorób
zawodowych oraz zasady różnicowania składek na ubezpieczenie wypadkowe / Władysław Delmanowicz ; Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "
Consultrix" w Lublinie. - Stan prawny na dzień 01.01.2003 r. - Lublin :
"Consultrix", 2003. - 42 s. ; 21 cm. - ISBN 83-916607-5-3.
3645. NOWY system ubezpieczenia wypadkowego w Polsce / Jan Rzepecki, Anna Serafińska // Bezp. Pr. - 2003, nr 12, s. 2-4, tab. bibliogr.
3646. O ZAŁOŻENIACH nowego systemu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Walerian Sanetra // Pr. Zabezp. Społ.
- 2003, nr 3, s. 2-10.
3647. OSTATNI termin na odszkodowanie / Tadeusz Nycz // Atest. 2003, nr 5, s. 28-29.
Przejściowa instytucja ustawy wypadkowej.
3648. POSTĘPOWANIE w sprawach o odszkodowania z tytułu choroby
lub śmierci żołnierza / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2003, R. 31,
nr 12, s. 25-29.
Procedura postępowania w sprawie świadczeń odszkodowawczych w razie wypadków i chorób mających związek ze służbą wojskową.
3649. PRZEDAWNIENIE roszczeń wypadkowych / Tadeusz Nycz. Cz. 1-3 // Atest. - 2003, nr 10, s. 26-27, il. ; nr 11, s. 26, 29, 38 ; nr 12, s. 26, 29.
3650. RAŻĄCE niedbalstwo a świadczenia z tytułu wypadku przy pracy /
Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 36, s. 17-19.
ROSZCZENIA nie tylko z ustawy wypadkowej / T. Nycz = poz. 3079.
Dochodzenie roszczeń pozaustawowych - problemy prawne.
- 579 SKŁADKI i świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / K. Tymorek = poz. 3412.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 3288.
Z treści: Koczur W., Rubel K.: Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych.
3651. ŚWIADCZENIA dla ubezpieczonych poszkodowanych w wypadkach w drodze do lub z pracy / Ewa Dutkiewicz // Ubezp. Społ. - 2003, nr 8,
s. 11-13, tab.
3652. ŚWIADCZENIA krótkoterminowe w razie niezdolności do pracy
spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową / Hipolit Piętka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 11, s. 16-20. * Tenże: Świadczenia
krótkoterminowe z tytułu niezdolności do pracy związanej z wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową // Ubezp. Społ. - 2003, nr 2, s. 10-13.
ŚWIADCZENIA pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby
i macierzyństwa / aut. A. Ślązak = poz. 3611.
M.in. ubezpieczenie wypadkowe.
ŚWIADCZENIA rentowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / K. A. = poz. 3594.
3653. ŚWIADCZENIA wypadkowe po zmianach / Jolanta Lewińska,
Katarzyna Nowak // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 2, s. 25-27.
3654. ŚWIADCZENIA z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Katarzyna Nowak, Jolanta Lewińska, Bożena Maciaszczyk // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 30, s. 5-118.
3655. ŚWIADCZENIA z tytułu wypadków przy pracy i wypadków
w drodze do i z pracy / Krystyna Tymorek // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 6, s. 3-13.
Zakres podmiotowy i świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczenia z tytułu wypadków w drodze do pracy lub z pracy.
- 580 3656. ŚWIADCZENIA z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej / Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 106, dod. Księgowość
i Kadry, s. 9-14, tab.
3657. ŚWIADCZENIA za wypadki tylko dla ubezpieczonych / Jarosław
Żarowski // Nowe Ubezp. - 2003, nr 10, s. 6-7.
Świadczenia za wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
3658. UBEZPIECZENIA wypadkowe / Bożena Chustecka // Z Życia
ZUS. - 2003, nr 3, s. 1-5, tab.
UBEZPIECZENIE społeczne / I. Jędrasik-Jankowska = poz.3300.
T. 3. Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe.
3659. UBEZPIECZENIE wypadkowe / Tadeusz Nycz // Atest. - 2003,
nr 4, s. 26-27.
3660. UBEZPIECZENIE wypadkowe - nowe regulacje prawne / Gertruda Uścińska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 85-92 bibliogr.
3661. USTAL prawidłową wysokość świadczenia / Aneta Maj // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 10, s. 12-13.
Podstawa wymiaru świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego.
3662. USTAWA wypadkowa - nowe regulacje dotyczące zasad ustalania
prawa, wysokości i wypłaty rent oraz dodatków do rent / Elżbieta Kowalczyk. - Cz. 1-2 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 1, s. 10-18 ; nr 2, s. 7-11.
Cz. 2 pt. Ustawa wypadkowa - nowe regulacje dotyczące zasad ustalania prawa,
wysokości i wypłaty świadczeń.
3663. USTAWA wypadkowa od 1 stycznia 2003 r. / Teresa Romer //
Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 1, s. 3-10.
3664. UWAGA! Wypadki! / Dorota Siwiec, Barbara Siwek // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, s. 29-36.
Wg ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- 581 WSZYSTKO o rencie wypadkowej / A. Michalska = poz. 3595.
3665. WYPADKI i choroby w związku ze służbą wojskową / Anna
Semenowicz // Nowe Ubezp. - 2003, nr 12, s. 14-17, tab.
Wykaz chorób, z tytułu których przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego oraz rodzaj świadczeń.
3666. WYPADKI i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach - nowe uregulowania / Elżbieta Kowalczyk // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2003, nr 3, s. 11-16.
WYPADKI przy pracy : w drodze do pracy lub z pracy, w szkołach
i placówkach, w związku ze służbą wojskową ; Choroby zawodowe : ubezpieczenia, świadczenia chorobowe, rehabilitacyjne, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie ; Rehabilitacja zawodowa : rehabilitacja społeczna, zatrudnianie
osób niepełnosprawnych : komentarz, akty wykonawcze, wzory pism / zebrał
i oprac. T. Fijałkowski ; współpr. M. Fijałkowska-Kopyrska = poz. 2710.
3667. WYPADKI przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia przysługujące z ich tytułu według nowej ustawy wypadkowej / Monika LatosMiłkowska // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 1, s. 11-14.
WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe : obowiązki pracodawcy,
ubezpieczenie wypadkowe, świadczenia / F. Małysz = poz. 2709.
WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe : stan prawny na 26 listopada
2003 r. / A. Semenowicz = poz. 2711.
3668. WYPADKI w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia / Aleksandra Nowak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 6, s. 7-9.
Omów. zmian przepisów dot. wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub
z pracy, które obowiązują od 1 stycznia 2003 r.
3669. WYPADKI w szczególnych okolicznościach / Mariusz Stępień //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 12, s. 10-12, tab.
Uprawnienia i świadczenia z tytułu ww. wypadków.
- 582 3670. ZAPLANOWAĆ wypadki / Wojciech Rutkowski // Atest. - 2003,
nr 3, s. 14, 16, il. tab.
Prognoza zagrożeń wypadkami na przykładzie zakładu energetycznego obrazująca korzyści wynikające z obniżenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
ZASADY wypłaty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych realizowanych przez FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / W. Kruk = poz. 3103.
ZASIŁKI chorobowe i wypadkowe po zmianach / E. M. Lis = poz. 3615.
3671. ZMIANA wysokości jednorazowych odszkodowań pieniężnych
dla żołnierzy / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 4, s.
30-21.
Dot. podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
3672. ZMIANY w świadczeniach z tytułu wypadków w drodze do pracy
lub z pracy / Krystyna Tymorek // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 6, s. 7-10.
___________________
USTAWA z dnia 27 lutego 2003 r. o zm. ustawy o ochronie przeciwpożarowej = poz. 2715.
M.in. odszkodowanie przysługujące strażakom poszkodowanym w akcji ratowniczej.
3673. USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających
w związku ze służbą wojskową // Dz. U. - 2003, nr 83, poz. 760.
Omów.: Pabisiak-Karwowski Piotr. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 8,
s. 11-14 ; nr 9, s. 19-21
3674. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
- 583 szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń
zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych // Dz. U. - 2003,
nr 232, poz. 2329.
3675. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz
związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby //
Dz. U. - 2003, nr 163, poz. 1578.
Zob. też Finansowanie ubezpieczeń. Składki (poz. 3383, 3390, 3391,
3393, 3394, 3401, 3405, 3406, 3410, 3412, 3427, 3429, 3431, 3435).
d. Zasiłek pogrzebowy
3676. WOJSKOWE zasiłki pogrzebowe / Piotr Pabisiak-Karwowski //
Pracodaw. Prac. - 2003, nr 1, s. 20-22.
___________________
3677. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 13 listopada
2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza
Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje
zasiłek pogrzebowy // Dz. U. - 2003, nr 206, poz. 2006.
3. Ubezpieczenie zdrowotne
3678. CHARAKTER prawny świadczenia zdrowotnego jako publicznego prawa podmiotowego / Wiesław Śniecikowski // Antidotum. - 2003, R. 12,
nr 1, s. 37-45.
Toż // Państ. Prawo. - 2003, R. 58, z. 11, s. 56-66.
- 584 3679. CO nowego w obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym? /
Andrzej Sidorko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 6, s. 10-14.
W świetle ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.
3680. CO nowego w ubezpieczeniu zdrowotnym? / Andrzej Radzisław //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 14, s. 14-16.
Co nowego w ubezpieczeniu zdrowotnym od 1 kwietnia 2003 r. (tj. od chwili
wprowadzenia zmian).
3681. CO zmienia ustawa o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Ochrony Zdrowia / dod. przygot. Ewa Dębińska // Gaz. Praw. - 2003, nr 44,
s. 11-12, 17-18.
Toż // Nowe Ubezp. - 2003, nr 7, s. 10-16.
3682. CUDZOZIEMIEC dobrowolnie ubezpieczony / Katarzyna Stachowiak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 30, s. 14-15.
Prawo do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym mają cudzoziemcy
- studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce oraz absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż.
3683. DOBROWOLNE ubezpieczenie wolontariusza / Agnieszka Rosa //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 33, s. 30-31.
Ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza.
3684. DOBROWOLNE ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia /
Andrzej Radzisław // Serw. Praw.-Prac. - 2003 , R. 8, nr 15, s. 25-26.
3685. EUROPEJSKA karta ubezpieczeń zdrowotnych / Jan Kopczyk //
Ubezp. w Rol. - 2003, nr 2, s. 33-47.
Wobec zniesienia ograniczeń w swobodnym przepływie osób w UE, Rada
Europejska zdecydowała o stworzeniu europejskiej karty ubezpieczeń zdrowotnych, która zastąpi wszystkie obecnie stosowane formularze, niezbędne w przypadku leczenia w innym kraju UE oraz uprości procedury, nie zmieniając praw
i obowiązków.
- 585 FUNKCJONOWANIE ochrony zdrowia po reformie - ujęcie regionalne /
pod red. M. Węgrzyn = poz. 647.
Z treści: Orzechowski K.: Uwagi w sprawie ubezpieczeniowego charakteru ubezpieczenia zdrowotnego.
3686. HAZARD moralny w ubezpieczeniach zdrowotnych / Jadwiga
Suchecka, Tomasz Szmigiel // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 991, s. 597-604
bibliogr.
3687. KOSZTY samozatrudnienia / Agata Gawrońska // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 48, s. 2-3.
Ubezpieczenia zdrowotne.
3688. KTO podlega ubezpieczeniu / Barbara Zabieglińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 41, s. 15-16.
Nowy system ubezpieczenia zdrowotnego obow. od 1 kwietnia 2003 r.
3689. NAPRAWIENIE szkody (krzywdy) pacjenta w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym / Jan Jończyk // Prz. Sąd. - 2003, R. 13, nr 9, s. 32-46.
3690. NARODOWY Fundusz Zdrowia w miejsce kas chorych / Andrzej
Sidorko // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 4, s. 3-6.
Zob. też poz. 3709.
3691. NIE zatrudniony - ale ubezpieczony / Barbara Zabieglińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 49, s. 18-19.
Ubezpieczenie zdrowotne emerytów i rencistów oraz uczniów.
3692. NOWE ubezpieczenie zdrowotne - prawa i obowiązki / Krzysztof
Baka // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17, s. 17-24.
3693. PODMIOTOWY zakres ubezpieczenia zdrowotnego we współczesnym prawie polskim i niemieckim : analiza prawnoporównawcza / Grzegorz
Chałupczak // Athenaeum. - 2003, T. 10, s. 181-199 summ.
- 586 3694. POWSZECHNE ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia /
Maciej Berek, Piotr Magda // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 21, dod.
Kompendium Kadrowe, nr 5, 32 s.
3695. REALIZACJA obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce /
Dorota Karkowska // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, nr 1, s. 113-123
bibliogr. summ.
3696. ROLA zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych / Krzysztof Łyskawa // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2001, nr 14,
s. 147-162.
3697. RYNEK ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce : porównanie ofert
firm abonamentowych i ubezpieczeniowych / Renata Pajewska. - Cz. 1-2 //
Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 32, s. 122-129 ; z. 34, s. 71-86.
3698. STAN reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce / Leszek
Wdowiak, Krystyna Walkowska, Alfred Owoc // Zdr. Publ. - 2002, T. 112,
nr 4, s. 511-515 bibliogr. 14 poz. summ.
Prywatyzacja usług medycznych, powszechny system ubezpieczeń zdrowotnych.
3699. STUDIA podstawą ubezpieczenia / Barbara Zabieglińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 20.
Ubezpieczenie zdrowotne studentów.
3700. ŚWIADCZENIA z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przysługujące obywatelom polskim / Beata Dziadczyk // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. 2003, nr 2, s. 225-245 bibliogr.
UBEZPIECZENIA społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych / P. Kostrzewa = poz. 3751.
UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne : stan prawny na dzień 21 maja
2003 r. = poz. 3295.
- 587 UBEZPIECZENIA w polskim obszarze rynku europejskiego = poz. 3299.
Z treści: Wysocki J.: Niepubliczne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce. - Osak M.:
Obecność państwa w ubezpieczeniach zdrowotnych. - Więckowska B.: Możliwości
rozwoju komercyjnych ubezpieczeń chorobowych w Polsce wobec ochrony gwarantowanej w ramach systemu zabezpieczenia społecznego. - Winczur A.: Niepubliczne
ubezpieczenia zdrowotne - wybrane problemy na tle dyskusji w IGUiOR.
UBEZPIECZENIE osób duchownych w Narodowym Funduszu Zdrowia /
P. Stanisz = poz. 3752.
3701. UBEZPIECZENIE zdrowotne / Jan Jończyk // Pr. Zabezp. Społ. 2003, nr 4, s. 2-8.
Porównanie różnych systemów ochrony zdrowia w Polsce - służba zdrowia
(PRL), ubezpieczenie zdrowotne w III Rzeczpospolitej (1997, 1998, 2003).
3702. UBEZPIECZENIE zdrowotne : poradnik dla płatników i ubezpieczonych / Justyna Zdanowska. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2003. 170 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7284-971-4.
3703. UBEZPIECZENIE zdrowotne a pozarolnicza działalność gospodarcza / Jakub Zamiejski // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 31, Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 4, 31 s.
3704. UBEZPIECZENIE zdrowotne cudzoziemców / Andrzej Sidorko //
Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 9, s. 22-27.
3705. UBEZPIECZENIE zdrowotne członków rad nadzorczych / Andrzej Sidorko // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 5, s. 20-25. * Ubezpieczenie
zdrowotne członków rad nadzorczych / Elżbieta Kozłowska // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2003, nr 8, s. 8-9. * Ubezpieczenie zdrowotne członków rady
nadzorczej / Andrzej Radzisław // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20,
s. 37-38 ; nr 37, s. 25-26.
3706. UBEZPIECZENIE zdrowotne - nowe regulacje / Jakub Zamiejski //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 15, s. 26-28.
- 588 3707. USTAWA o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia : komentarz / Michał Żemojda, Anna Płatkowska-Kułaj, Mariusz Kowalski. - Stan prawny na dzień 1 października 2003 r. - Warszawa :
Dom Wydaw. ABC, 2003. - 516 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7284-938-2.
ZATRUDNIĘ ucznia... / B. Zabieglińska = poz. 3307.
Ubezpieczenie zdrowotne młodocianych zatrudnionych na umowę o pracę.
3708. ZMIANY w ubezpieczeniu zdrowotnym dotyczące członków rodziny / Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2003, nr 3, s. 5-6.
___________________
3709. USTAWA z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia // Dz. U. - 2003, nr 45, poz. 391.
zm. z dnia 10 kwietnia 2003 r. // Tamże, nr 73, poz. 660.
Omów.: Tymorek Krystyna // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 5, s. 3-9 ; Sidorko
Andrzej // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 4, s. 27-31.
Nadto: Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia : (wyciąg z tekstu ujednoliconego przez redakcję) // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 12, dod. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. II-XXII. - Niezbędne przepisy dla księgowych.
3710. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego
Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek // Dz. U. - 2003, nr 62, poz. 561.
3711. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 6 marca 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków
i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa,
a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup // Dz. U. - 2003, nr 46, poz. 398.
- 589 3712. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań // Dz. U. - 2003, nr 55, poz. 493.
3713. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r.
w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia
zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia // Dz. U. - 2003, nr 93, poz. 864.
ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z dnia
28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia = poz. 41.
Zob. też Finansowanie ubezpieczeń. Składki (poz. 3382, 3386, 3388,
3392, 3397, 3407-3409, 3414, 3417, 3418, 3430, 3434).
4. Ubezpieczenie różnych grup społecznych
a. Ubezpieczenie społeczne szczególnych grup pracowniczych
Górnicy
3714. EMERYTURA dla górnika / Iwona Bielecka // Nowe Ubezp. 2003, nr 6, s. 4-5.
POLSKA a Europa / pod red. L. Frąckiewicz = poz. 1224.
Z treści: Koczur W.: Zmiany w zakresie prawa do emerytury górniczej w zreformowanym systemie ubezpieczenia emerytalnego.
___________________
- 590 Służby mundurowe
3715. DODATKI do emerytur "mundurowych" przywrócone / Wojciech
Kardacz // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 13, s. 12, 21.
3716. EMERYTURY służb mundurowych / Małgorzata Jankowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 235, dod. Urząd i Obywatel, s. 7-10.
3717. MODYFIKACJA wojskowych przepisów emerytalnych / Piotr
Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 7, s. 27-28.
3718. PRZYWRÓCENIE zaopatrzeniowego systemu emerytalnego dla
wszystkich żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych / Maria Janiszewska-Wyszyńska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003,
nr 11, s. 3-8.
3719. UBEZPIECZENIA w służbie więziennej / Barbara Zabieglińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 35, s. 13-15.
Zmiany w przepisach dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
WOJSKOWE zasiłki pogrzebowe / P. Pabisiak-Karwowski = poz. 3676.
3720. ZMIANA przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego
wojskowych / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 3,
s. 17-21.
ZMIANY w uprawnieniach inwalidów wojennych i wojskowych oraz
kombatantów i innych osób / B. Bator = poz. 3810.
___________________
ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej = poz. 3368.
- 591 ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe policjantów
zwolnionych ze służby = poz. 3369.
ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe strażaków
Państwowej Straży Pożarnej zwolnionych ze służby = poz. 3370.
ROZPORZĄDZENIE Min.
S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu
funkcjonariusza Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na
których przysługuje zasiłek pogrzebowy = poz. 3677.
3721. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia
2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny // Dz. U. - 2003, nr 227, poz. 2253.
Dot. zwrotu kosztów przejazdu funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.
b. Ubezpieczenie społeczne rolników
ANALIZA funkcjonowania rolniczego ubezpieczenia społecznego : emerytury i renty rolnicze w liczbach / A. Lejk-Kępka = poz. 4332.
DOBROWOLNA atestacja wyrobów na Znak KRUS oraz wyróżnienia
Kasy na międzynarodowych targach / H. Jaworski, W. Majczak = poz. 1994.
Omów. działalności KRUS związanej z realizacją nałożonego na Kasę obowiązku
wynikającego z art.63 ust.1 pkt.4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, polegającego na podejmowaniu starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków technicznych dla rolnictwa oraz ubrań roboczych i ochronnych. Artykuł zawiera
wykaz wyrobów oznaczonych "Znakiem Bezpieczeństwa KRUS" oraz wyróżnionych na
targach jako zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.
- 592 3722. DOCHÓD z gospodarstwa rolnego a prawo do zasiłku rodzinnego
dla rolników / Ewa Jaworska-Spičak// Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12,
s. 23-26.
3723. DZIAŁALNOŚĆ Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w 2002 roku / Elżbieta Bochińska // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 1, s. 116-122,
tab. * Taż: Działalność Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w IV kadencji // Tamże, nr 2, s. 88-92.
Rada działająca na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców.
3724. EMERYTURA i inne świadczenia rolnicze / Joanna Szczęsna //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 10, s. 4-5.
3725. FUNKCJONOWANIE systemu ubezpieczenia społecznego rolników w regionie jeleniogórskim / Wojciech Jurdyga // Gospod. Przestrz. 1998, [z.] 1, s. 31-36 summ.
3726. JAKIE ubezpieczenie - ZUS czy KRUS? / Wanda Roguszewska //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 2, s. 23-29.
Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz wyłączone z niego
i podlegające innemu ubezpieczeniu.
3727. JEDNORAZOWE odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego
rolnika od 1 kwietnia 2003 r. / Ewa Jaworska-Spičak// Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 5, s. 33-34.
3728. LIMITY zmniejszania lub zawieszenia emerytury lub renty rolniczej od 1 grudnia 2002 r. / Alicja Lejk-Kępka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2003, nr 1, s. 32-34.
3729. NIERÓWNOWAGA finansowa systemu emerytalnego rolników
polskich na tle doświadczeń Unii Europejskiej / Barbara Tryfan // Ubezp.
w Rol. - 2003, nr 4, s. 5-24, tab. bibliogr.
- 593 3730. NOWA wysokość emerytury rolniczej oraz innych świadczeń
przysługujących rolnikom od 1 marca 2003 r. / Alicja Lejk-Kępka // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 4, s. 26-27.
3731. NOWA wysokość jednorazowego odszkodowania, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla rolników od 14 czerwca 2003 r. / Ewa Jaworska-Spičak// Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 8, s. 27-28.
3732. NOWE rozwiązania w rolniczych emeryturach i rentach / Alicja
Lejk-Kępka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 2, s. 20-23.
3733. ORZECZNICTWO lekarskie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego / Jacek Kossakowski // Zdr. Publ. - 2003, T. 113, nr 1/2,
s. 84-89.
3734. PROPOZYCJE zmian w ubezpieczeniach społecznych rolników /
Małgorzata Rutkowska, Przemysław Kozyra // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003,
nr 983, T. 2, s. 264-274, tab. bibliogr. summ.
PRZEDAWNIENIE należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników / B. Wierzbowski, M. Szałucki = poz. 3399.
3735. REFORMA rolniczych ubezpieczeń społecznych niezbędna do
uzdrowienia finansów publicznych / Agnieszka Chłoń // Ubezp. Społ. - 2003,
nr 4/5, s. 5-7.
Rozmowa z dyrektorem Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych
w MGPiPS.
ROLA zróżnicowanej składki w działalności prewencyjnej KRUS /
W. Jagła = poz. 3401.
Różnicowanie składek wypadkowych.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 3288.
Z treści: Koczur W.: Ubezpieczenie społeczne rolników.
- 594 3736. UBEZPIECZENIA społeczne rolników polskich a dylematy
emerytalne w państwach UE / Barbara Tryfan // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 2,
s. 5-24, tab. bibliogr. 11 poz.
3737. UBEZPIECZENIE małżonków rolników / Wanda Roguszewska //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 3, s. 31-33.
3738. WNIOSEK w postępowaniu emerytalno-rentowym KRUS / Alicja
Lejk-Kępka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 7, s. 25-30.
WPŁYW Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na warunki życia
rolników / L. Goraj, W. Jagła = poz. 3975.
Dochody rolnicze a świadczenia z KRUS.
3739. WYBRANE zagadnienia z działalności Funduszu Składkowego /
Wojciech Jagła // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 3, s. 41-57.
Finansowanie ubezpieczeń rolniczych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników.
3740. WYPADEK rolnika w drodze z mieszkania do gospodarstwa albo
w drodze powrotnej / Ewa Jaworska-Spičak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003,
nr 4, s. 28-30.
WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania
prewencyjne KRUS w 2002 roku = poz. 2129.
3741. WYPADKI wśród dzieci rolników a prawo do jednorazowego
odszkodowania / Ewa Jaworska-Spičak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003,
nr 1, s. 30-32.
3742. ZAPRZESTANIE prowadzenia działalności rolniczej : problemy
związane z zawieszeniem części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej /
Alicja Lejk-Kępka. - Cz. 1 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 11, s. 29-33.
3743. ZASIŁEK rodzinny i zawieszenie wypłaty części uzupełniającej
emerytury rolniczej w orzecznictwie Sądów / Ewa Jaworska-Spičak // Ubezp.
w Rol. - 2003, nr 2, s. 67-78.
- 595 3744. ZAWIESZENIE wypłaty renty rodzinnej rolniczej / Alicja LejkKępka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 9, s. 28-32.
___________________
3745. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 maja 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych
zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku
przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego //
Dz. U. - 2003, nr 97, poz. 885.
____________________
Renta strukturalna
EMERYTURA wcześniejsza a renta strukturalna / A. Lejk-Kępka =
poz. 3555.
3746. RENTY strukturalne w rolnictwie z perspektywy przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej / Adam Kolasiński // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 2,
s. 48-66.
c. Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą
3747. ASPEKTY podlegania ubezpieczeniom społecznym przez przedsiębiorców / Marcin Szturo // Zesz. Nauk. WSBank. Gdań. - 2003, nr 2,
s. 129-142.
3748. OBOWIĄZKI wobec ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą / Michał Jakubowski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 227, dod. Prawo
i Życie, s. 1-6.
3749. UBEZPIECZENIA wspólników spółek / Jakub Zamiejski // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 13, s. 23-27.
Ubezpieczenia społeczne.
- 596 ZASIŁEK macierzyński dla przedsiębiorcy / A. Maj = poz. 3624.
d. Ubezpieczenie zleceniobiorców i osób wykonujących
pracę nakładczą
3750. UBEZPIECZENIE społeczne i podstawa wymiaru składek zleceniobiorców / Elżbieta Kozłowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 11,
s. 8-10.
e. Ubezpieczenie twórców
___________________
f. Ubezpieczenie osób duchownych
3751. UBEZPIECZENIA społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób
duchownych / Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2003, nr 9, s. 10-13.
3752. UBEZPIECZENIE osób duchownych w Narodowym Funduszu
Zdrowia / Piotr Stanisz // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 11, s. 26-33.
g. Ubezpieczenie migrantów i osób zatrudnionych
za granicą
3753. CO gwarantują porozumienia : ubezpieczenie cudzoziemca w Polsce i Polaka za granicą / Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2003, nr 6, s. 20.
3754. CUDZOZIEMIEC w polskiej spółce / Beata Pawłowska, Tomasz
Major // Rzeczpospolita. - 2003, nr 84 : 9.04, dod. Prawo co Dnia, s. 3.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
- 597 3755. PRACA za granicą a podstawa wymiaru świadczenia z ZUS /
Jolanta Lewińska, Katarzyna Nowak // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 48,
s. 21-24, tab.
3756. PRACA za granicą a wartość kapitału początkowego / Beata
Mroczkowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 236, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 10.
3757. PRACOWNIK wysłany do Niemiec a ubezpieczenie społeczne /
Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2003, nr 13/14, s. 65-74.
3758. UBEZPIECZENIA społeczne i ubezpieczenia zdrowotne Polaków
zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce / Beata
Pawłowska ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Stan prawny na dzień
1 października 2003 r. - Warszawa : ZUS, 2003. - 82 s. ; 20 cm.
3759. UBEZPIECZENIE społeczne Polaków zatrudnionych w Niemczech obecnie i po wejściu Polski do UE / Beata Pawłowska // Prawo Przeds.
- 2003, R. 13, nr 50, s. 21-24.
3760. UBEZPIECZENIE społeczne pracowników wysłanych do pracy
na terytorium Niemiec / Joanna Knyżewska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003,
nr 6, s. 15-20.
5. Świadczenia na wypadek bezrobocia
a. Zasiłek dla bezrobotnych
KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / J. Szczęsna =
poz. 3464.
Cz. 3. Bezrobocie.
- 598 3761. OKRESY wliczane do stażu pracy na mocy ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu / Bożena Lenart // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2003, nr 6, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 15-18.
Zob. też Fundusz Pracy (poz. 976-984).
b. Świadczenie przedemerytalne
3762. CZY mam prawo do świadczenia przedemerytalnego? / Dorota
Siwiec, Barbara Siwek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 28, s. 6-8.
CZY wrócą zasiłki przedemerytalne : "Solidarność" proponuje / M. Jurczewska = poz. 4161.
NSZZ "Solidarność" wystąpił z obywatelską inicjatywą ustawodawczą przywrócenia i wypłacania zasiłków przedemerytalnych wg stanu sprzed 2002 r.
3763. DLA kogo świadczenie przedemerytalne / Franciszek Małysz //
Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 12, s. 15-20.
3764. JAKIE formalności? / Marek Rotkiewicz // Nowe Ubezp. - 2003,
nr 17/18, s. 29-32.
Związane z uzyskaniem świadczenia przedemerytalnego.
3765. NOWE zasady, ostrzejsze kryteria / Marzena Jurczewska // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 245, s. 19, tab.
Świadczenia przedemerytalne - omów. projektu ustawy.
PRAWO pracy a bezrobocie / red. nauk. L. Florek, M. Latos-Miłkowska
= poz. 2226.
Z treści: Sierocka I.: Świadczenia przedemerytalne.
3766. RZĄD chce zaostrzenia kryteriów / Marzena Jurczewska // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 197, s. 17, tab.
Świadczenia przedemerytalne - porównanie stanu obecnego i projektowanych
zmian.
- 599 3767. SPOSÓB na pięćdziesięciolatków / Katarzyna Sadłowska // Rzeczpospolita. - 2003, nr 177 : 31.07, s. 4, rys.
Omów. zmian w świadczeniach przedemerytalnych przygotowywanych przez rząd,
mających zachęcić starszych pracowników do podtrzymania aktywności zawodowej.
3768. ŚWIADCZENIA przedemerytalne / Iwona Sierocka // Pr. Zabezp.
Społ. - 2003, nr 7, s. 23-30.
3769. ŚWIADCZENIA przedemerytalne : warunki uzyskania, wysokość,
sposób naliczania / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 178,
dod. Prawo i Życie, 8 s.
3770. ŚWIADCZENIA przedemerytalne dla byłych pracowników PGR :
ocena kontrolerów / Jerzy Witczak // Służ. Prac. - 2003, R. 31, nr 11,
s. 19-20, tab.
3771. ŚWIADCZENIA przedemerytalne po nowemu / Iwona Bielecka //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 17/18, s. 23-28.
3772. ŚWIADCZENIE przedemerytalne - dla kogo, kiedy i ile // Rzeczpospolita. - 2003, nr 170 : 23.07, dod. Vademecum Rzeczpospolitej, nr 66, s. 1-8.
Treść: Majewska Renata: To co najważniejsze (s. 3). - Kalata Katarzyna: Dla
kogo świadczenie przedemerytalne (s. 5-7). - Klauzule w świadectwie pracy (s. 7-8).
WAŻNE zmiany dla bezrobotnych i zwalnianych z pracy / T. Olejarz =
poz. 1023.
Omów. nowych, obowiązujących od 6 lutego 2003 r. zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawie o systemie oświaty dotyczących
m.in. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
WCZEŚNIEJSZE emerytury / oprac. M. Majkowska = poz. 3556.
M.in. świadczenia przedemerytalne.
___________________
ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie trybu przekazywania przez spółkę
- 600 akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu
Pracy, środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych = poz. 982.
c. Inne świadczenia finansowane
z Funduszu Pracy
3773. NIENALEŻNE świadczenie z Funduszu Pracy / Marek Rotkiewicz //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 17/18, s. 87-88.
3774. ŚWIADCZENIA dla bezrobotnych absolwentów / Anna Golas //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 1, s. 8-9.
6. Świadczenia z funduszy publicznych
a. Zasiłek rodzinny
KOMU należą się zasiłki macierzyńskie, wychowawcze, rodzinne i opiekuńcze : świadczenia z tytułu posiadania dziecka / D. Klucz = poz. 3621.
3775. NOWOŚCI w "ustawie zasiłkowej" / Agnieszka Rosa // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, s. 1-3.
Omów. projektu nowelizacji ustawy z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych.
3776. PRAWO rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - Wyd.
3 uzup. i uaktual. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. - XXI, 296 s. ; 24 cm. (Podręczniki Prawnicze). - ISBN 83-7247-647-0.
SYSTEM zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej / pod red. K. Głąbickiej i M. Pierzchalskiej = poz. 3325.
Z treści: Wiśniewska A.: Świadczenia rodzinne w państwach Unii Europejskiej
oraz projektowane rozwiązania w Polsce - aspekt porównawczy. - WojciechowskaAdamkiewicz M.: Zabezpieczenie społeczne rodziny w UE.
- 601 ŚWIADCZENIA dla osób samotnie wychowujących dzieci / D. Siwiec,
B. Siwek = poz. 3880.
Świadczenia z pomocy społecznej, gwarantowany zasiłek okresowy, zasiłek stały,
celowy, rodzinny i wychowawczy.
3777. ŚWIADCZENIA rodzinne w 2004 r. / Grażyna Nowińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 48, s. 25-32.
3778. ŚWIADCZENIA rodzinne w roku 2004 : kto zyska, a kto straci
na nowym systemie pomocy rodzinie // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 250,
dod. Prawo i Życie, 8 s.
3779. ZASADY przyznawania zasiłków rodzinnych, wychowawczych
i pielęgnacyjnych od 1 czerwca 2003 r. // Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 2, s. 13-15.
3780. ZASADY ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych i wychowawczych do 31 grudnia 2003 r. / Krystyna Tymorek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 7, s. 6-11.
3781. ZASIŁKI prorodzinne z ubezpieczenia społecznego / Roman Garbiec // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2003, nr 2, s. 61-71 bibliogr.
3782. ZASIŁKI rodzinne / Emilia Wojtaszczyk // Prawo Pr. - 2003,
R. 9, nr 7/8, s. 38-48.
3783. ZASIŁKI rodzinne i pielęgnacyjne / Bogusław Staroń // Służ.
Prac. - 2003, R. 30, nr 2, s. 19-22.
3784. ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : porady ekspertów : ujednolicone teksty ustaw // Rzeczpospolita. - 2003, nr 117 : 21.05,
dod. Vademecum Rzeczpospolitej, nr 57, 12 s.
3785. ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : wyjaśnienia /
Bogusław Staroń // Służ. Prac. - 2002, R. 31, nr 11, s. 27-29.
- 602 3786. ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - jak dokumentować i wypłacać // Rzeczpospolita. - 2003, nr 123 : 28.05, dod. Vademecum
Rzeczpospolitej, nr 58, 20 s. + płyta CD.
ZASIŁKI z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze / E. Lis = poz. 3617.
3787. ZMIANY w zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych / Elżbieta Lis // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 23, s. 25-26.
___________________
3788. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zm. ustawy o zasiłkach
rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu
alimentacyjnym // Dz. U. - 2003, nr 83, poz. 759.
3789. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych // Dz. U. - 2003, nr 228, poz. 2255.
3790. ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 17 czerwca
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania
wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne // Dz. U. - 2003, nr 115,
poz. 1080, tab.
3791. KOMUNIKAT
Z a k ł a d u
U b e z p i e c z e ń
S p o ł e c z n y c h z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie przedłużenia okresu
zasiłkowego ustalonego dla zasiłków rodzinnych i wychowawczych // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 7, s. 21-22.
b. Zasiłek pielęgnacyjny
NOWOŚCI w "ustawie zasiłkowej" / A. Rosa = poz. 3775.
Omów. projektu nowelizacji ustawy z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych.
- 603 3792. PRAWO do dodatku pielęgnacyjnego / Małgorzata Rusewicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 37, s. 15-16.
Dokonane przez ustawodawcę zróżnicowanie między zasiłkiem a dodatkiem
pielęgnacyjnym.
ZASADY przyznawania zasiłków rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych od 1 czerwca 2003 r. = poz. 3779.
3793. ZASIŁEK pielęgnacyjny / Emilia Wojtaszczyk // Prawo Pr. 2003, R. 9, nr 10, s. 19-22.
Dotyczy określenia uprawnień do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.
ZASIŁKI rodzinne i pielęgnacyjne / B. Staroń = poz. 3783.
ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : porady ekspertów :
ujednolicone teksty ustaw = poz. 3784.
ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : wyjaśnienia /
B. Staroń = poz. 3785.
ZASIŁKI z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze / E. Lis = poz. 3617.
3794. ZMIANA w zasiłku pielęgnacyjnym od 1 czerwca / Elżbieta Maria
Lis // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 17, s. 22-24.
Od 1 czerwca 2003 r. dowodem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego może być
wyłącznie orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenia z nim zrównane.
3795. ZMIANY w zasadach przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych /
Elżbieta Więckowska-Meisner // Ubezp. Społ. - 2003, nr 4/5, s. 1-4.
ZMIANY w zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych /
E. Lis = poz. 3787.
___________________
- 604 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zm. ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym = poz. 3788.
ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 17 czerwca 2003 r. zm.
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne = poz. 3790.
c. Zasiłek wychowawczy
3796. JAKI dochód uprawnia do zasiłku wychowawczego? / Adam
Pietrzak // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 45, s. 16-18.
KOMU należą się zasiłki macierzyńskie, wychowawcze, rodzinne i opiekuńcze : świadczenia z tytułu posiadania dziecka / D. Klucz = poz. 3621.
3797. KOMU przysługuje zasiłek wychowawczy / Bogdan Majkowski //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 1, s. 7-10.
Zawiera formularz wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego.
NOWOŚCI w "ustawie zasiłkowej" / A. Rosa = poz. 3775.
Omów. projektu nowelizacji ustawy z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych.
ZASADY przyznawania zasiłków rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych od 1 czerwca 2003 r. = poz. 3779.
ZASADY ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych i wychowawczych do 31 grudnia 2003 r. / K. Tymorek = poz. 3780.
ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : porady ekspertów :
ujednolicone teksty ustaw = poz. 3784.
ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : wyjaśnienia /
B. Staroń = poz. 3785.
- 605 ZASIŁKI z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze / E. Lis = poz. 3617.
ZMIANY w zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych /
E. Lis = poz. 3787.
___________________
USTAWA z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zm. ustawy o zasiłkach rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym
= poz. 3788.
d. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
3798. ALIMENTY z ZUS [Zakładu Ubezpieczeń Społecznych] / Mariusz Stępień // Nowe Ubezp. - 2003, nr 15/16, s. 20-27.
3799. KTO płaci alimenty, jak ustalić ojcostwo / Teresa Siudem // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 218, dod. Prawo i Życie, s. 2-3.
3800. POMOC z funduszu alimentacyjnego / Urszula Żółtak // Służ.
Prac. - 2003, R. 30, nr 9, s. 23-25.
3801. PRAWO do świadczeń z funduszu alimentacyjnego / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 6, s. 29-31.
3802. ŚWIADCZENIA z Funduszu Alimentacyjnego / Grażyna Niegowska // Ubezp. Społ. - 2003, nr 8, s. 8-11.
3803. WERYFIKACJA uprawnień do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja
2003 r. / Grażyna Niegowska // Z Życia ZUS. - 2003, nr 1, s. 6-11, tab.
___________________
- 606 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zm. ustawy o zasiłkach rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym
= poz. 3788.
e. Świadczenia dla osób represjonowanych
3804. REFUNDACJA OC lub AC dla inwalidów wojennych i wojskowych / Bożena Bator // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 7, s. 21-25.
3805. REFUNDACJA składek na ubezpieczenie pojazdów samochodowych przysługująca inwalidom wojennym i wojskowym / Piotr PabisiakKarwowski // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 5, s. 31-32.
3806. ŚWIADCZENIA dla cywilnych ofiar wojny / Sebastian KowalskiPaszko // Ubezp. Społ. - 2003, nr 9, s. 2-4.
3807. UPRAWNIENIA inwalidów wojennych i wojskowych - nowe
przepisy : komentarz / Anna Michalska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8,
nr 5, s. 21-24.
3808. UPRAWNIENIA inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2003, nr 8, s. 4-6.
Omów. zm. wprowadzonych ustawą z dnia 11 października 2002 r. o zm. ustawy
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. nr 181, poz. 1515).
3809. ZMIANA przepisów dotyczących inwalidów wojennych i wojskowych / Piotr Pabisiak-Karwowski // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 3, s. 31-33.
3810. ZMIANY w uprawnieniach inwalidów wojennych i wojskowych
oraz kombatantów i innych osób / Bożena Bator. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. 2003, R. 30, nr 1, s. 27-29 ; nr 2, s. 17-19.
___________________
- 607 3811. USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin : tekst ujednolicony przez redakcję //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 5, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, s. 17-20.
7. Otwarte fundusze emerytalne
3812. ANALIZA polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w latach 2000-2002 - Raport KNUiFE // Wiad. Ubezp. - 2003, nr 5/6,
s. 83-85.
3813. CHARAKTER prawny umowy o członkostwo w OFE [Otwartych
Funduszach Emerytalnych] / Andrzej Chróścicki. - Cz. 1-2 // Nowe Ubezp. 2003, nr 10, s. 10-12 ; nr 11, s. 12-14.
3814. CZAS na głębokie zmiany / Anna Witkowska // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 129, dod. Gazeta Gospodarcza, s. 6, tab.
Fundusze emerytalne.
3815. CZŁONKOSTWO w otwartym funduszu emerytalnym / Marcin
Zieliński // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 8, s. 20-24.
3816. CZYNNOŚCI prawne rozporządzające prawem do wkładu emerytalnego / Radosław Pacud // Ruch Praw. Ekon. - 2003, R. 65, z. 1,
s. 55-70 summ.
Rozważania dot. drugiego filaru, niektóre spostrzeżenia można odnieść także do
oceny statusu prawnego indywidualnego udziału MKUE [Międzypokoleniowego
Kapitału Uprawnień Emerytalnych] w filarze pierwszym.
3817. DRUGI filar krok po kroku / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 212, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-5.
3818. EFEKT polepszania wyników w sektorze otwartych funduszy
emerytalnych w Polsce / Henryk Gurgul, Paweł Majdosz // Zag. Tech.-Ekon.
- 2003, s. 3, s. 821-831 bibliogr. summ.
- 608 3819. EKSPERT o odpowiedzialności PTE [Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego]. - Cz. 1-2 / Andrzej Chróścicki // Nowe Ubezp. - 2003,
nr 4, s. 11-14 ; nr 5, s. 11-14.
Cz. 1. Członkowie nie są bezradni. - Omów. podstawy odpowiedzialności PTE
wobec członków otwartego funduszu emerytalnego ; Cz. 2. Kiedy rozstrzyga sąd.
Nadto: Co ubezpieczony może / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 118, s. 11. - Prawa i obowiązki ubezpieczonych w funduszach emerytalnych.
EWIDENCJONOWANIE składek na koncie ubezpieczonego oraz przekazywanie składek do otwartego funduszu emerytalnego / B. Zabieglińska =
poz. 3380.
3820. FUNDUSZE dla funduszy / Marzanna Stychlerz-Kłucińska //
Tyg. Solidar. - 2003, nr 50, s. 6-7, tab.
Działanie funduszy emerytalnych.
3821. GDY emeryt nie doczeka świadczenia / Bartosz Marczuk // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 187, s. 9.
Przepisy regulujące dziedziczenie środków zgromadzonych na kontach Otwartych
Funduszy Emerytalnych.
3822. KOMU powierzyć swoją przyszłość? / Magdalena Swacha-Lech //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 6, s. 13-19, tab.
Porównanie otwartych funduszy emerytalnych.
Nadto: Kto w ścisłej czołówce / Szymon Karpiński // Rzeczpospolita. - 2003,
nr 13 : 16.01, dod. Moje Pieniądze, s. 1, 2, tab. wykr. ; Najwyższe zyski, najmniejsze
ryzyko / Tomasz Wiśniewski // Tamże, nr 73 : 27.03, dod. Moje Pieniądze, s. 1, wykr.
- Ranking funduszy emerytalnych.
KOSZTY funkcjonowania obligatoryjnych kapitałowych systemów emerytalnych / K. Kołodziejczyk = poz. 3372.
3823. LOJALNOŚĆ klientów otwartych funduszy emerytalnych / Iwona
Olejnik // Market. Rynek. - 2003, nr 10, s. 21-26.
- 609 3824. NORMATYWNE aspekty konsolidacji otwartych funduszy emerytalnych / Wawrzyniec Rajchel // Prz. Ustawod. Gospod. - 2003, R. 56,
nr 11, s. 23-30.
3825. NOWE przepisy dla otwartych funduszy emerytalnych / Marcin
Zieliński // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 12, s. 20-22.
3826. OCENA zmian wyników działalności Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion / Jerzy Markow // Ekon. Probl. Łącz. - 2003, nr 5,
s. 197-209 bibliogr. Zsfassung.
3827. ODPOWIEDZIALNOŚĆ powszechnego towarzystwa emerytalnego / Andrzej Chróścicki // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 8, s. 27-33.
3828. OFE [Otwarty Fundusz Emerytalny] : problemy konkurencji
i regulacji / Anna Ząbkowicz // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 17-18, tab.
3829. OFEnsywa złodziejskich polityków / Krzysztof Trębski, Jan Piński //
Wprost. - 2003, nr 29, s. 37-40.
Przejęcie długu ZUS przez skarb państwa i konsekwencje dla członków II filara.
3830. OTWARTE fundusze emerytalne a fundusze inwestycyjne / Sebastian Jakubowski // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa. - 2003, T. 54, s. 107-115.
3831. OTWARTE fundusze emerytalne - jakie zmiany są naprawdę
potrzebne? / Jarosław Jamka // Prawo Asek. - 2003, nr 3, s. 51-68 summ.
3832. POMIAR i ocena efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy
emerytalnych / Tatiana Czerwińska // Bank i Kredyt. - 2003, nr 5, s. 56-65
bibliogr. summ.
3833. PUBLICZNY charakter środków gromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych / Marcin Zieliński // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003,
nr 4, s. 17-22.
3834. ROZWIĄZANIE umowy z funduszem emerytalnym / Andrzej
Chróścicki // Nowe Ubezp. - 2003, nr 15/16, s. 35-45.
- 610 3835. RYZYKO w otwartych funduszach emerytalnych / Tatiana Czerwińska // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 11, s. 11-21, tab. summ.
Próba zastosowania miar oceny zarządzania portfelem w oparciu o model CAMP
do oceny efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce
z punktu widzenia ich członków.
3836. STRATEGIA akwizycji w zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym / Iwona Olejnik // Management. - 2003, nr 2, s. 239-249 bibliogr.
summ.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 3288.
Z treści: Szumlicz T.: Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.
3837. SZTUKA wyboru - w sieci poglądów na temat właściwego sposobu regulacji Otwartych Funduszy Emerytalnych / Remigiusz Borowski //
Prawo Asek. - 2003, nr 3, s. 40-50 summ.
3838. TRYB zawarcia umowy o członkostwo w funduszu emerytalnym /
Andrzej Chróścicki // Nowe Ubezp. - 2003, nr 17/18, s. 42-65.
W świetle obowiązującego prawa.
UBEZPIECZENIOWE informacje dla pracodawców i pracowników /
B. Majkowski = poz. 3449.
WIELOKRYTERIOWY ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych
metodami AHP i PROMETHEE / D. Miszczyńska = poz. 4340.
3839. WPŁYW kapitałowego systemu ubezpieczeń społecznych na poziom oszczędności w Polsce / Dorota Ostrowska // Optimum - Stud. Ekon. 2003, nr 3, s. 129-137
Nowy system emerytalny jako jeden spośród wielu czynników gospodarki rynkowej
umożliwiający podniesienie stopy oszczędności w Polsce. Fragmenty pracy doktorskiej.
3840. WPŁYW nowelizacji dyrektywy Unii Europejskiej o instytucjach
wspólnego inwestowania na polskie regulacje dotyczące funduszy inwesty-
- 611 cyjnych otwartych / Grzegorz Borowski // Ruch Praw. Ekon. - 2003, R. 65,
z. 1, s. 129-145 summ.
Wskazanie przyczyn zmian regulacji IWI, analiza tych zmian oraz wskazanie na
ich potencjalne konsekwencje dla polskiego ustawodawstwa dot. funduszy inwestycyjnych. Rosnący udział instytucji wspólnego inwestowania w zarządzaniu oszczędnościami gromadzonymi z przeznaczeniem na cele emerytalne.
3841. WYBRANE zagadnienia rachunkowości otwartych funduszy emerytalnych / Jadwiga Wawer-Bernat // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Rachun. /
USzczec. - 2003, nr 23, s. 193-203 bibliogr. summ.
3842. WYPŁATA świadczeń emerytalnych z drugiego filaru nowego
systemu emerytalnego w Polsce a rozwiązania innych krajów / Beata Putelbergier // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 990, s. 157-164 bibliogr.
3843. ZARZĄDZANIE ryzykiem funduszy emerytalnych / Danuta Dudkiewicz // Zarz. Ryz. - 2003, nr 2, s. 157-173 summ.
ZMIANY w systemie ubezpieczeń społecznych budzą niepokój Izby
Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych / E. Lewicka = poz. 3309.
___________________
3844. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien
odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia
przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych
członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na
ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru
nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez
towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny // Dz. U. - 2003, nr 23,
poz. 190.
- 612 -
8. Pracownicze programy emerytalne
3845. CO dalej z pracowniczymi programami emerytalnymi? / Konrad
Bronowski // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 21, s. 28.
3846. EMERYTURA z III filaru / Konrad Bronowski // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, s. 22-27.
3847. FI [Fundusze Inwestycyjne] w programach emerytalnych pracodawców / Małgorzata Góra // Manager. - 2003, nr 6, s. 43-44, il.
3848. JAKI filar? : rynek programów i planów emerytalnych w Polsce
według badań firmy Mercer / Krzysztof Nowak, Beata Mikulska // Personel
Zarz. - 2003, nr 9, s. 38-41, wykr.
3849. NOWY III filar / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8,
nr 39, s. 11-14.
Rządowy projekt dwóch ustaw, organizujących praktycznie na nowo system
III filaru ubezpieczeń społecznych.
3850. POWSZECHNE towarzystwo emerytalne jako specyficzny rodzaj
spółki akcyjnej / Wawrzyniec Rajchel. - Bydgoszcz ; Kraków : "BRANTA",
2003. - 96 s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 96-98. - ISBN 83-89073-38-2.
3851. PRACOWNICZE programy emerytalne / Piotr Zieliński // Ann.
UMCS, Sect. H. - 2002, Vol. 36, s. 325-339 summ.
PROGRAM motywacyjny czy emerytalny? / M. Góra = poz. 3254.
Cechy programów emerytalnych oraz programów motywacyjnych i ich korzyści
dla pracodawców i pracowników.
3852. SPOSÓB na emeryturę / Kazimierz Wańkowicz // Forum Akad. 2003, R. 10, nr 2, s. 34-35, il.
Przesłanki do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na temat utworzenia pracowniczego programu emerytalnego w publicznych szkołach wyższych.
- 613 3853. STRONY zakładowej umowy emerytalnej / Iwona Sierocka //
Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 1, s. 14-23.
SYSTEM ubezpieczeń społecznych / pod red. G. Szpor = poz. 3288.
Z treści: Rubel K.: Pracownicze programy emerytalne.
3854. "TRZECI filar" polskiego systemu emerytalnego w pierwszym
filarze Unii Europejskiej - czyli kwestia dostosowania części uzupełniającej
systemu emerytalnego do acquis communautaire / Remigiusz Borowski //
Prawo Asek. - 2003, nr 4, s. 47-62 summ.
3855. UBEZPIECZENIA emerytalne i na życie / oprac. Janina Barańska,
Zbigniew Biskupski // Gaz. Praw. - 2003, nr 32, s. 13-16 ; nr 36, s. 13-16 ;
nr 41, s. 15-18 ; nr 46, s. 13-16.
Poradnik dot. wyboru najlepszej polisy, spełniającej oczekiwania ubezpieczonego.
3856. UCZESTNICY pracowniczych programów emerytalnych / Iwona
Sierocka // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 10, s. 23-31.
M.in. wyjaśnienie pojęć "pracodawca" i "pracownik".
3857. ZAKŁADOWE systemy emerytalne / Łukasz Martyniec // Acta
Univ. Wratisl., Ekon. - 2003, nr 11, s. 211-220 summ.
9. Pomoc społeczna
a. Zagadnienia ogólne
3858. CZY należy restrukturyzować pomoc społeczną? / Tadeusz Fudała // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 1, s. 97-106, rys.
DECYZJA Prezydium KK [Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"]
nr 81/03 ws. opinii o projekcie założeń ustawy MGPiPS o pomocy społecznej / D. Wasielewski = poz. 4163.
- 614 3859. EWALUACJA między naukami społecznymi i pracą socjalną /
Katarzyna Ornacka ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii. - Kraków :
Uniw. Jagiell., 2003. - 220 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 203-220. (Zeszyty Pracy Socjalnej ; z.8). - ISBN 83-906614-1-1.
GODNOŚĆ człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne = poz. 2192.
Z treści: Romer T.: Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej.
3860. O PRZYJMOWANIU pomocy społecznej przez biednych :
(wstyd, upokorzenie, przyzwyczajenie... ) / Hanna Brzuszczak // Kult. Eduk. 2003, nr 1, s. 23-44.
POLSKA dla dzieci : Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci =
poz. 3907.
Z treści: Sadowska K.: Dzieci w okresie transformacji - formy pomocy w rodzinie
realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie.
3861. POMOC społeczna i postpenitencjarna wobec osądzonych / Dariusz Widelak // Pedagog. Społ. - 2003, nr 1, s. 93-107 bibliogr.
3862. POMOC społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod
red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akad. Bydg., 2003. 390 s. : il., mapa ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7096-465-6.
3863. PRACOWNICY socjalni w opinii bezrobotnych świadczeniobiorców / Jacek Figarski // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 1, s. 42-57.
3864. PRAWO osób pozbawionych wolności lub tymczasowo aresztowanych do świadczeń pomocy społecznej / Ewa Frankiewicz, Joanna Wyporska // Casus. - 2003, nr 27, s. 37-39.
3865. PRAWO socjalne w systemie prawa stanowionego - przykład
Polski / Arkadiusz Żukiewicz // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 2, s. 7-10, rys.
Miejsce prawa pomocy społecznej w systemie prawa.
- 615 3866. PRZESTĘPCZOŚĆ socjalna / Zygmunt Kukuła // Pr. Soc. - 2003,
R. 18, nr 4, s. 25-44.
Przestępstwa socjalne - pobieranie nienależnych świadczeń socjalnych na podstawie nieprawdziwych oświadczeń.
3867. REFORMA amerykańskiego systemu pomocy społecznej dla
matek z dziećmi w latach 90. / Lori Holyfied, Anna Zajicek, Jolanta Grotowska-Leder // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 2, s. 15-18 bibliogr.
3868. REMANENT socjalny / Katarzyna Sadłowska // Rzeczpospolita. 2003, nr 70 : 24.03, s. 11.
Omów. projektu zmian w ustawie o pomocy społecznej, przygotowanego przez
Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
3869. RODZINY ryzyka jako obiekt działań pracy socjalnej / Bożena
Matyjas // Rocz. Pedagog. Rodz. - 2003, T. 6, s. 67-73 bibliogr.
3870. ROLA pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób
niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach / Olga Kowalczyk ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc.,
2003. - 242 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 207-216. - (Monografie
i Opracowania / AE Wroc. ; 156). - ISBN 83-7011-678-7.
STARZENIE się społeczeństw = poz. 3920.
Z treści: Wyrwicka K.: Osoby starsze w systemie pomocy społecznej.
SYSTEM zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej / pod red. K. Głąbickiej i M. Pierzchalskiej = poz. 3325.
Z treści: Błędowski P.: Pomoc społeczna w Polsce i w Unii Europejskiej. - Trafiałek E.: System opieki nad ludźmi starymi w Polsce i w Unii Europejskiej.
UCZESTNICTWO organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / K. Bandarzewski =
poz. 3939.
- 616 3871. UWARUNKOWANIA funkcjonowania i finansowania pomocy
społecznej na przykładzie miasta Żyrardowa / Jacek Sierak, Jolanta Wójtowicz // Rocz. Żyr. - 2003, T. 2, s. 201-232 summ.
3872. WARSZTATY readaptacyjne formą wsparcia bezrobotnych klientów pomocy społecznej / Dariusz Polakowski // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 1,
s. 86-96.
3873. WSPARCIE czy bezpośrednia pomoc rodzinom ryzyka – dylematy organizacji pomocy społecznej / Jolanta Biała // Edukacja. - 2003, nr 2,
s. 97-102 bibliogr.
3874. WYBRANE zagadnienia finansowania pomocy społecznej w Polsce / Piotr Bromber // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 9, s. 13-17.
b. Świadczenia pieniężne
3875. DODATEK mieszkaniowy jako instrument finansowy prezentujący społeczne podejście państwa do problemu mieszkalnictwa / Marta Maciejasz-Świątkiewicz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 970, ser. Finan. Bank.,
nr 10, s. 186-199, tab. bibliogr. summ.
3876. DODATKI mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadania
własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa / Barbara Klimek // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2003, nr 614, s. 149-162, tab. bibliogr.
3877. DODATKÓW mniej? / Lidia Gall // Tyg. Solidar. - 2003, nr 40,
s. 40-41, il. wykr.
Maleją dotacje z budżetu państwa dla gmin na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
3878. POMOC rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym świadczona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie /
Bożena Matyjas // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 1, s. 28-41, tab.
M.in. zasiłki przyznawane z pomocy społecznej rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej.
- 617 3879. PROBLEMY związane z wyliczeniem podstawy dodatku mieszkaniowego : studium z zakresu polityki społecznej w mieście Chojnice :
[ref.] / Damian Pilacki, Arseniusz Finster // Zesz. Choj. - 2003, nr 18, s. 86-90.
3880. ŚWIADCZENIA dla osób samotnie wychowujących dzieci / Dorota Siwiec, Barbara Siwek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 1, s. 23-26.
Świadczenia z pomocy społecznej, gwarantowany zasiłek okresowy, zasiłek stały,
celowy, rodzinny i wychowawczy.
3881. ŚWIADCZENIA z pomocy społecznej - zasiłek stały wyrównawczy / Marcin Chrapek // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 52, s. 29-31.
Zasiłek stały wyrównawczy skierowany jest do osób niepełnosprawnych, całkowicie niezdolnych do pracy.
W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / pod red. T. Kaźmierczaka,
M. Rymszy = poz. 3923.
Z treści: Ostrowska I.: Pożyczki na usamodzielnienie. Doświadczenia Ośrodka
Pomocy Społecznej Warszawa-Ochota. - Słowik S.: Sposoby aktywizacji bezdomnych i bezrobotnych na przykładzie diecezji kieleckiej. - Skrzypczak B.: Aktywizacja
społeczności lokalnych poprzez Centra Aktywności Lokalnej.
3882. ZASIŁEK stały z tytułu opieki nad dzieckiem / Marcin Chrapek //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 17-19.
3883. ZASIŁKI i świadczenia z pomocy społecznej / Mariola Barczyk //
Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 1, s. 29-32 ; nr 8, s. 29-32.
3884. ZMIANY w świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej
[od 1 czerwca 2003 r.] // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 5, s. 29-30.
c. Pomoc rzeczowa
3885. UCHWAŁA nr 167 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy
- 618 społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu
pomocy społecznej // Monit. Pol. - 2003, nr 39, poz. 574.
d. Placówki opiekuńcze
Domy pomocy społecznej
3886. DOM Ubogich Fundacji im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie / Małgorzata Reinhard-Chlanda ; Stowarzyszenie Przyjaciół Domu
Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów. - Kraków, 2003. - 95 s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. - Summ. - Rés. - Zsfassung. - ISBN 83-918738-0-3.
DZIAŁANIA na rzecz osób bezdomnych w świetle badań resortowych /
J. Witczak = poz. 3977.
M.in. kontrola wykorzystania środków z dotacji państwowych przez organizacje
pozarządowe działające na rzecz bezdomnych.
3887. ODPŁATNOŚĆ za pobyt w domu pomocy społecznej / Jolanta
Łukasik // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 2, s. 22-24.
3888. PODOPIECZNI Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" i przyczyny ich bezdomności / Stanisław Marek // Pr. Uczest. Stud. Dokt. 2003, T. 6, s. 87-90 bibliogr. * Sytuacja życiowa mieszkańców domu
wspólnoty "Barka" w świetle ich opinii / Adrian Matuszczyk // Tamże, T.
6, s. 91-99.
RYS historyczny domów pomocy społecznej w powiecie chełmskim /
W. Kozioł = poz. 25.
SPOŁECZNE aspekty starzenia się demograficznego ludności i ich
wymiar instytucjonalny / E. Rydz, W. Szymańska = poz. 4338.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej oraz liczba miejsc i mieszkańców
w domach pomocy społecznej w latach 1988-2000.
- 619 3889. ZAGROŻENIE dla najsłabszych / Izabela Rakowska, Dominika
Sikora // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 150, s. 1, tab.
Zmiana zasad finansowania domów opieki społecznej.
Ponadto: Pomoc społeczna sama potrzebuje pomocy / IR [I. Rakowska], DS
[D. Sikora], PK // Tamże, s. 10, tab.
X. WARUNKI BYTU LUDNOŚCI
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej
a. W Polsce
3890. BEZPIECZEŃSTWO socjalne : doroczna konferencja polityków
społecznych / Beata Kaczyńska // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 10, s. 30-35.
Omów. konf. 28-30 maja 2003 r., Ustronie Wielkopolskie.
BUDŻET socjalny w Niemczech i wnioski dla Polski / J. Auleytner,
M. Grewiński = poz. 3945.
M.in. o potrzebie nowego sposobu finansowania polskiej polityki społecznej.
3891. DIAGNOZOWANIE w polityce społecznej : materiały do studiowania / Barbara Szatur-Jaworska ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki
Społecznej. - Warszawa : Of. Wydaw. ASPRA-JR, 2003. - 215 s. : rys. ;
30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 36. - ISBN 83-88766-71-6.
EUROPEJSKA polityka społeczna : implikacje dla Polski / W. Anioł =
poz. 3947.
3892. INSTRUMENTALIZACJA prawa : reformowanie sfery socjalnej
w Polsce w perspektywie socjologii legislacji / Marek Rymsza // Pr. Inst.
Stosow. Nauk Społ. - 2003, nr 5, s. 283-294 bibliogr.
- 620 3893. INTEGRACJA osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach
społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003. - 393 s. : rys. 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-227-2083-1.
Z treści: Przybylski Stefan: Refleksje nad barierami występującymi przy wdrażaniu
integracji osób niepełnosprawnych w Polsce na początku nowego tysiąclecia (s. 9-25).
- Żyta Agnieszka: Szanse i zagrożenia integracyjnego kształcenia i bytowania osób
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (s. 27-35). - Zamkowska Anna: Doświadczenia Lokalnych Władz Edukacyjnych w Anglii w zakresie kształcenia integracyjnego
(s. 59-66). - Rudek Iwona: Postawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik
działań integracyjnych (s. 69-75). - Antoszewska Beata: Integracja - to nas dotyczy
(s. 77-81). - Bodys-Cupak Iwona, Skorupska Agnieszka: Postawy społeczne wobec
osób niepełnosprawnych ruchowo (s. 83-86). - Wosik-Kowala Danuta: Stosunek społeczeństwa do rodzin z dzieckiem autystycznym (s. 95-101). - Parchomiuk Monika:
Społeczne i ekonomiczne funkcjonowanie rodzin dzieci z porażeniem mózgowym barierą czy szansą ich integracji? (s. 103-111). - Kulik Teresa B. [i in.]: Rola rodziny
w procesie reintegracji społecznej na przykładzie chorego po wypadku komunikacyjnym (s. 121-127). - Pielecki Andrzej, Kazanowski Z.: Readaptacja społeczna skazanych - uwarunkowania i perspektywy. Zarys problematyki (s. 207-210).
3894. KAPITAŁ społeczny w polityce społecznej - w poszukiwaniu
definicji / Maria Theiss // Probl. Polit. Społ. - 2003, nr 5, s. 51-65 summ.
3895. KONFERENCJA "Społeczny wymiar globalizacji - szanse, wyzwania i zagrożenia dla Polski" / Barbara Szczepankowska // Bezp. Pr. 2003, nr 3, s. 2-5, il.
Omów. konf. zorganizowanej przez MGPiPS i Światową Komisję do Spraw
Społecznego Wymiaru Globalizacji utworzoną przez Międzynarodową Organizację
Pracy, z przytoczeniem wypowiedzi niektórych uczestników konferencji.
3896. KONIEC świata / Leszek Miller ; rozm. Marek Barański // Polit.
Społ. - 2003, R. 30, nr 10, s. 23-24.
Wypow. premiera dot. miejsca polityki społecznej w programie rządu oraz artykuły oceniające ją.
Nadto: Lancetem w muchę / Jolanta Banach // Tamże, nr 10, s. 24-26 ; Nowa
wrażliwość społeczna lewicy / Ryszard Szarfenberg // Tamże, nr 10, s. 26-27.
3897. MNIEJ od państwa / Andrzej Lubowski // Polityka. - 2003, nr 29,
s. 38-39, il. tab.
Zmierzch państwa opiekuńczego.
- 621 3898. NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy : Ogólnopolska
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa : Rzeszów, 26-28 wrzesień 2002 r. /
Elżbieta Inglot // Tycz. Zesz. Nauk. - 2002, nr 2/4, s. 171-175.
3899. POLITYCZNE i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania systemów opieki społecznej / Andrei K. Demin // Zdr. Publ. - 2002, T. 112, nr 4,
s. 441-449 bibliogr. 41 poz. summ.
Problemy opieki zdrowotnej w aspekcie międzynarodowym - m.in. opieka społeczna i zdrowotna w różnych krajach.
3900. POLITYKA rodzinna w Polsce na przełomie wieków / Bożena
Balcerzak-Paradowska // Probl. Polit. Społ. - 2003, nr 5, s. 141-150.
M.in. formy pomocy materialnej.
3901. POLITYKA społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Stanisława Golinowska = poz. 3190/2000.
Rec.: Cynarski Wojciech J. // Idō Ruch Kult. - 2001, T. 2, s. 348-349.
3902. POLITYKA społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. Ludmiła
Dziewięcka-Bokun, Katarzyna Zamorska. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc.,
2003. - 365 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2556). - ISBN 83-229-2418-6.
Treść: Rychliński Stanisław: Polityka społeczna (s. 11-27). - Szumlicz Tadeusz:
Wprowadzenie do modelowania polityki społecznej jako podejścia badawczego
(s. 28-35). - Szumlicz T.: Nazewnictwo modeli polityki społecznej (s. 36-39). - Dziewięcka-Bokun L.: Rola państwa w realizacji polityki społecznej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (s. 40-57). - Golinowska Stanisława: Decentralizacja - inny
wymiar polityki społecznej (s. 58-62). - Golinowska S.: Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych (s. 63-75). - Thurow Lester C: Płyta trzecia: demografia - wzrost liczby ludności, mobilność, starzenie się (s. 76-104). - Cohen Daniel:
Współczesne bezrobocie (s. 107-127). - Mitręga Mirosław: Bezrobocie i formy jego
łagodzenia (s. 128-174). - Krauss Melvyn, Thomas Lee R.: Model dla Europy. O tym,
jak Holandia zwalczała bezrobocie (s. 175-178). - Lustig Joanna: Ubóstwo i jego
pomiar (s. 179-208). - Dziewięcka-Bokun L.: Ekskluzja społeczna jako problem
polityki społecznej (s. 209-215). - Dziewięcka-Bokun L.: Unia Europejska przeciw
biedzie i ekskluzji społecznej (s. 218-229). - Frieske Kazimierz W.: Marginalność
społeczna - normalność i patologia (s. 230-261). - Graniewska Danuta: Państwo opiekuńcze a polityka rodzinna (s. 262-273). - Balcerzak-Paradowska Bożena: Współcze-
- 622 sne tendencje przemian rodziny. Tradycja i modernizacja (s. 274-283). - Frąckiewicz
Lucyna: Społeczne i ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się ludności
(s. 284-302). - Dziewięcka-Bokun L.: Prorodzinna polityka społeczna czy społeczna
polityka rodzinna? (s. 303-310). - Marody Mirosława: Rodzina wielorodzinna (s. 311-319). - Biała księga Kształcenia i Doskonalenia (s. 320-332). - Auleytner Julian:
Kwestia edukacyjna (s. 333-341). - Wykształcenie i rynek pracy (s. 344-365).
3903. POLITYKA społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego /
Julian Auleytner = poz. 3816/02.
Rec.: Miś Andrzej // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 3, s. 20 ; Zalewski Dariusz //
Tamże, nr 3, s. 21-23 ; Kurzynowski Adam // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 1, s. 110-115.
3904. POLITYKA społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych / Olga
Kowalczyk // Probl. Polit. Społ. - 2003, nr 5, s. 160-164.
3905. POLITYKA społeczna w strategiach samorządów terytorialnych :
konferencja w Rokosowie / Maria Theiss // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 10,
s. 37-38.
Omów. konf. 22-23 września 2003 r.
3906. POLITYKA społeczno-gospodarcza : istota i założenia metodyczne /
Waldemar Grzywacz ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wyższa Szkoła
Zawodowa "Oeconomicus". - Szczecin : Pol. Tow. Ekon., 2003. - 416 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 407-408. - ISBN 83-87249-40-8.
3907. POLSKA dla dzieci : Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci,
Warszawa 23-24 maja 2003 : materiały i dokumenty / Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Biuro RPD, 2003. - 295 s. ; 24 cm. - ISBN 83-916485-7-5.
Z treści: Hrynkiewicz Józefina: Sytuacja dzieci w Polsce - uwarunkowania demograficzne (s. 67-70). - Kaczmarek Mirosław: Prawo dziecka i rodziny do pomocy
(s. 71-78). - Banach Jolanta: Założenia nowego systemu zabezpieczenia społecznego
rodzin i dzieci w Polsce (s. 79-82). - Warzywoda-Kruszyńska Wielisława: Przeciwdziałanie międzypokoleniowej transmisji biedy - proponowanym celem rozwoju
społecznego Polski (s. 93-98). - Tranda Lech: Państwowe domy dziecka a alternatywne formy wychowania (s. 103-105). - Sadowska Katarzyna: Dzieci w okresie transformacji - formy pomocy w rodzinie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tychowie (s. 106-110).
- 623 POLSKA starość / pod red. B. Synaka = poz. 3968.
Z treści: Błędowski P.: Ludzie starzy a polityka społeczna.
3908. PROBLEMY i dylematy polityki społecznej w Polsce / Władysław
Ratyński. - Warszawa : Difin, 2003 ; 23 cm. - Tabele.
T. 1. 773 s. - ISBN 83-7251-386-4.
T. 2. 679 s. - Bibliogr. s. 645-679. - ISBN 83-7251-388-0.
3909. PRZYGOTOWANIE do członkostwa : kształtowanie agendy
polityki społecznej / Tomasz Wiśniewski // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 2,
s. 36-39.
Omów. konf. Warszawa, 24 stycznia 2003 r.
3910. REALIZACJA polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych
w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej / Katarzyna Prałat //
Aux. Soc. - 2003, nr 2, s. 133-139 bibliogr. summ.
3911. REGIONALNE aspekty reform społecznych / red. Grażyna FirlitFesnak = poz. 3524/01.
Rec.: Bzowska Anna // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 2, s. 21-22.
3912. ROLA państwa w kształtowaniu polityki społecznej / Renata Gabryszak // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 8, s. 5-8.
3913. ROZWÓJ społeczeństwa obywatelskiego w Polsce : analiza na
przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego / Piotr Broda-Wysocki ;
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2003. - 164 s. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 151-159. - (Studia i Monografie / IPiSS). ISBN 83-87890-40-5.
M.in. ubóstwo, marginalizacja, bezrobocie.
3914. RZĄDOWE iluzje : zmiana systemu udzielania pomocy rodzinom /
Elwira Nowakowska // Tyg. Solidar. - 2003, nr 22, s. 21.
Polityka społeczna.
- 624 3915. SPOŁECZNA gospodarka rynkowa - idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce / red. Elżbieta Mączyńska, P. Pysz. - Warszawa :
PTE, 2003. - 329 s. ; 25 cm. - (Ekonomia i Świat Współczesny). - ISBN
82-7331-149-1.
Rec.: Grzywacz Waldemar // Ekonomista. - 2003, nr 5, s. 711-713.
3916. SPOŁECZNA gospodarka rynkowa w Polsce : próba diagnozy
systemu / Sławomir Partycki // Rocz. Nauk Społ. - 2003, T. 31, z. 1, s. 179-191
bibliogr. summ.
3917. SPOŁECZNE aspekty wzrostu gospodarczego / Władysław Bogdan Sztyber // Ekonomia. - 2003, nr 9, s. 29-52 bibliogr. summ.
3918. SPOŁECZNE konsekwencje transformacji ustrojowej w Polsce /
Monika Stępińska // Wiek XXI. - 2003, nr 3, s. 69-74.
3919. SPOŁECZNO-ekonomiczne skutki członkostwa Polski w UE
z perspektywy wyników negocjacji akcesyjnych : materiały z konferencji
zorganizowanej przez KK NSZZ "Solidarność" w dniach 02-04.06.2003 r. //
Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2003, wyd. spec., 68 s.
Z treści: Duszczyk Maciej: Kwestie społeczne w kontekście przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej (s. 5-10). - Stelina Jakub: Standardy europejskiego prawa pracy
(s. 23-34). - Płyta Mirosława : Możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu
Społecznego przez partnerów społecznych (s. 35-48). - Boruta Irena: Działania Unii
Europejskiej na rzecz zwiększenia zatrudnienia i obniżenia stopy bezrobocia (s. 49-61). - Uścińska Gertruda: Charakter postanowień rozporządzenia 1408/71 i 574/22
w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (s. 63-69). - Dot. regulacji unijnych dot. ujednolicenia krajowych systemów zabezpieczenia społecznego.
SPOŁECZNOŚCI lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży / pod
red. E. Giermanowskiej, M. Racław-Markowskiej = poz. 939.
Z treści: Racław-Markowska M.: Państwo i lokalna polityka społeczna.
3920. [STARZENIE się społeczeństw : problem międzynarodowy, problem polski] // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 2, s. 1-130.
Ref. na konf. Warszawa, 4 września 2002 r.
Treść: Szatur-Jaworska Barbara: Starzenie się społeczeństw : problem międzynarodowy, problem polski (s. 6-11). - Synak Brunon: Polska starość - próba zarysowania
- 625 diagnozy i kierunku przemian (s. 12-23). - Szatur-Jaworska B.: Społeczeństwo dla
wszystkich grup wieku - prezentacja koncepcji (s. 24-35). - Woźniak Zbigniew: Ramy
koncepcyjno-strategiczne programu lokalnej polityki społecznej (s. 36-65). - Błędowski Piotr: Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych (s. 66-92). - Bień Barbara:
Ochrona zdrowia ludzi starszych w Polsce wyzwaniem dla polityki społecznej (s. 93-107). - Wyrwicka Krystyna: Osoby starsze w systemie pomocy społecznej (s. 108-115). - Samoraj Beata: Główne cechy procesu starzenia się ludności - świat i Polska
(s. 116-130).
3921. STRATEGIA polityki społecznej na lata 2002-2005 / Mirosław
Grewiński // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 2, s. 35-36.
Omów. spotkania ministra pracy - Jerzego Hausnera ze środowiskiem polityków
społecznych, Warszawa, 24.10.2002 r.
SYSTEM zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej / pod red. K. Głąbickiej i M. Pierzchalskiej = poz. 3325.
Z treści: Auleytner J.: Polityka społeczna - wybór pomiędzy filantropią a samozaradnością. - Grewiński M.: Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
UNIA Europejska i jej poszerzenie na Wschód / M. Łaszczyk =
poz. 3962.
3922. USTAWODAWSTWO socjalne / wybór i komentarz Katarzyna
Głąbicka i Izabela Podobas ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 2003 r. - Warszawa :
WSP TWP, 2003. - 568 s. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 568. - ISBN 83-88278-43-6.
Rec.: Kowolik Piotr // Aux. Soc. - 2003, nr 3/4, s. 231-232.
3923. W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / pod red. Tomasza
Kaźmierczaka, Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. Program Polityki Społecznej. - Warszawa : Fund. ISP, 2003. - 343 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 162. - ISBN 83-88594-92-3.
Treść: Rymsza M.: Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce (s. 19-32). Kelly Sarah: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej
(s. 33-38). - Michalak Tomasz, Wilkin Jerzy: Rynek, społeczeństwo obywatelskie,
państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych - ujęcie ekonomiczne (na przykładzie
sytuacji w polskim rolnictwie) (s. 39-73). - Juros Andrzej: Przedsiębiorczość obywa-
- 626 telska w kształtowaniu ekonomii społecznej w Polsce (s. 74-111). - Niesporek Andrzej, Wódz Kazimiera: Grupy zmarginalizowane, przedsiębiorczość społeczna, praca
socjalna - strategie rozwoju społeczności lokalnych (s. 112-140). - Bertelsen Johanness: Trzeci sektor jako pracodawca. Doświadczenia Danii (s. 141-162). - Zadura
Paulina: "Zawody jutra". Tworzenie nowych miejsc pracy w środowisku lokalnym doświadczenia francuskie (s. 163-170). - Kaźmierczak T.: Służby społeczne i przedsiębiorczość społeczna - przemiany ładu społecznego (s. 173-187). - Staręga-Piasek
Joanna: Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Wyzwania i ograniczenia (s. 188-200). Miżejewski Cezary: Założenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym (s. 201-205). Ostrowska Ija: Pożyczki na usamodzielnienie. Doświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa-Ochota (s. 206-209). - Słowik Stanisław: Sposoby aktywizacji
bezdomnych i bezrobotnych na przykładzie diecezji kieleckiej (s. 212-213). - Skrzypczak Bohdan: Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez Centra Aktywności Lokalnej (s. 214-218). - Pracownicy socjalni a rozwijanie przedsiębiorczości: dwugłos
ekspertów / Piotr Czekanowski, Jerzy Krzyszkowski (s. 219-232). - Kaźmierczak T.,
Rymsza M.: W stronę polityki społecznej? (s. 235-251). - Dąbrowska Justyna, Gumkowska Marta: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce w 2002 r.
(s. 255-274).
3924. WIELOWYMIAROWOŚĆ polskich przemian systemowych :
społeczne skutki reform / Elżbieta Trafiałek // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 7-18,
tab. bibliogr.
3925. WOKÓŁ teorii polityki społecznej : szkice i studia dedykowane
Profesorowi Janowi Daneckiemu na Jubileusz siedemdziesiątych piątych
urodzin / pod red. Barbary Rysz-Kowalczyk, Barbary Szatur-Jaworskiej. Warszawa : Of. Wydaw. ASPRA-JR, 2003. - 302 s. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 5658. - ISBN 83-88766-79-1.
Z treści: Szarfenberg Ryszard: Definicje polityki społecznej (s. 31-58). - Sieńko
Irena: Krytyczne sytuacje życiowe (s. 59-65). - Dziewięcka-Bokun Ludmiła: Ekskluzja społeczna - istota, przyczyny (s. 67-72). - Frieske Kazimierz W.: Społeczne wykluczenie - różne poziomy analizy (s. 73-77). - Szarfenberg R.: O związkach polityki
społecznej z postępem społecznym (s. 79-92). - Auleytner Julian: Polskie tradycje
naukowe w podejściu do kwestii społecznej (s. 95-112). - Szatur-Jaworska B.: Diagnoza w polityce społecznej (s. 113-129). - Księżopolski Mirosław: Uwagi o komparatystyce w polityce społecznej (s. 131-134). - Szylko-Skoczny Małgorzata: Bezrobocie
jako kwestia społeczna (s. 183-190). - Rossa Jerzy: Społeczne wykluczenie
a pomoc społeczna (s. 191-201). - Sidor-Rządkowska Małgorzata: Między bezradnością a zaradnością - inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych (s. 203-216). Firlit-Fesnak Grażyna: Równość płci w modelach polityki społecznej (s. 219-234). Supińska Jolanta: Podmiot polityki społecznej - współzawodnictwo, współistnienie,
współpraca (s. 235-247). - Hrynkiewicz Józefina: Państwo. Rynek. Społeczeństwo
obywatelskie (s. 249-260). - Rymsza Marek: Kontraktowanie zadań publicznych jako
- 627 forma współdziałania państwa i organizacji non-profit (s. 261-277). - Szumlicz Tadeusz: O systemie zabezpieczenia społecznego w kontekście postępu i regresu społecznego (s. 279-289). - Magnuszewska-Otulak Grażyna: Raport Beveridge'a - dobry
przykład podejścia do kwestii społecznej (s. 291-299).
3926. WYBRANE elementy polityki społecznej samorządów lokalnych /
Władysław Tabasz // Tycz. Zesz. Nauk. - 2002, nr 2/4, s. 111-122.
3927. ZABEZPIECZENIE społeczne i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w teorii polityki społecznej / Olga Kowalczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. 2002, nr 937, ser. Nauki Humanist., nr 7, s. 226-237 summ.
3928. ZABEZPIECZENIE własnej starości na tle innych potrzeb Polaków / Małgorzata Rószkiewicz // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 9, s. 7-13,
tab. wykr.
Zob. też Zatrudnienie socjalne (poz. 1215, 1216).
Bibliografia dot. polityki społecznej (poz. 4435, 4453).
___________________
Organizacje pozarządowe
3929. DZIAŁALNOŚĆ instytucji pozarządowych na rzecz rozwoju
Podkarpacia / Bożena Sowa // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 39, s. 118-127.
3930. DZIAŁALNOŚĆ statutowa i gospodarcza fundacji typu non for
profit / Jan F. Gajewski // Stud. Prawnoustr. - 2003, [T.] 2, s. 81-88.
DZIAŁANIA na rzecz osób bezdomnych w świetle badań resortowych /
J. Witczak = poz. 3977.
M.in. kontrola wykorzystania środków z dotacji państwowych przez organizacje
pozarządowe działające na rzecz bezdomnych.
ILE powinien zarabiać święty Mikołaj? / J. Wygnański = poz. 3261.
Wynagrodzenia w organizacjach pozarządowych.
- 628 3931. JAK jednostki pozarządowe kierują do pracy za granicą? / Jerzy
Witczak // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 8, s. 23-24.
3932. MARKETING organizacji non profit / Marian Huczek ; Wyższa
Szkoła Zarządzania i Marketingu. - Sosnowiec : Wydaw. WSzZiM, 2003. 204 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 201-204. - (Monografie / WSZiM
Sosnowiec). - ISBN 83-89275-30-9.
3933. NADZÓR organizacji pożytku publicznego po wejściu w życie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ; Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego.
- Warszawa : MGPiPS, 2003. - 9 s. ; 21 cm.
3934. ORGANIZACJE pozarządowe i ewaluacja / Jarosław Chojecki //
Zarz. Eduk. - 2003, R. 7, nr 3, s. 85-101.
3935. ORGANIZACJE pozarządowe i samorząd terytorialny - zagadnienia z zakresu współpracy w realizacji zadań publicznych / Mariusz Swora //
Forum Nauk., Inst. Samorz. Teryt. / WSZarz. Pozn. - 2001, z. 1, s. 201-252.
3936. ORGANIZACJE pozarządowe pomostem dla najbardziej potrzebujących / Paweł Romaniuk // Stud. Prawnoustr. - 2003, [T.] 2, s. 125-134.
POLITYKA społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska = poz. 3902.
Z treści: Golinowska S.: Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych.
3937. ROLA organizacji pozarządowych dla rozwoju regionalnego /
Ewa Wiśniewska // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. - 2003, nr 2, s. 147-157.
3938. ROLA organizacji pozarządowych na płaszczyźnie komunalnej /
Klaudia Wiernicka // Acta Univ. Wratisl., Socjol. - 2003, nr 35, s. 39-46.
Dot. Wrocławia.
- 629 3939. UCZESTNICTWO organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej : (wybrane zagadnienia) / Kazimierz
Bandarzewski // Casus. - 2003, nr 27, s. 28-36.
3940. USTAWA o pożytku publicznym i wolontariacie : lifting dotychczasowych unormowań czy urzeczywistnienie kultury pomocniczości? / Ewa
Leś // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 7, s. 1-5.
Organizacje samorządowe i ich współpraca z organizacjami pozarządowymi.
W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / pod red. T. Kaźmierczaka,
M. Rymszy = poz. 3923.
Z treści: Dąbrowska J., Gumkowska M.: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce w 2002 r.
___________________
3941. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie // Dz. U. - 2003, nr 96, poz. 873.
Omów.: Garbacik Aneta // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 7, s. 1-6.
Koment.: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : komentarz / Hubert Izdebski ; Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 111 s. ; 24 cm. - ISBN
83-86539-58-5.
Nadto: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ; Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 44 s. ; 21 cm. ; Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pytaniach i odpowiedziach /
oprac. Izabella Szaniawska, Piotr Kontkiewicz, Katarzyna Kołodziej ; Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 29 s. ; 21 cm.
3942. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające
ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie // Dz. U. - 2003,
nr 96, poz. 874.
Zmiana zob. poz. 1187, 4065.
- 630 Zob. też Wolontariusze poz. 2492-2500.
Bibliografia dot. organizacji pozarządowych (poz. 4450).
b. W świecie
3943. BEZ korzeni : polityka społeczna USA 1950-1980 / Charles A.
Murray = poz. 3548/01.
Rec.: Wandowicz Konrad // Wroc. Stud. Politol. - 2003, T. 3, s. 120-122 ; Leszczyński Damian // Znak. - 2003, nr 4, s. 119-125.
3944. BIEDNYM trzeba pomóc / Grażyna Garlińska // Nowe Życie Gospod. - 2003, nr 17, s. 24-25, tab. wykr.
Omów. "Raportu o rozwoju społecznym 2003" przygotowanego przez ekspertów
ONZ m.in. nt. warunków życia w poszczególnych krajach i walki z biedą.
3945. BUDŻET socjalny w Niemczech i wnioski dla Polski / Julian
Auleytner, Mirosław Grewiński // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 2, s. 1-7,
rys. tab. wykr.
Finansowanie świadczeń socjalnych w Niemczech jako przykład dla nowego
sposobu finansowania polskiej polityki społecznej.
3946. DEMOKRACJA w pułapce opiekuńczości / Rafał A. Ziemkiewicz
// Rzeczpospolita. - 2003, nr 129 : 4.06, s. 8. * Państwo zbyt kosztownego
dobrobytu / Witold M. Orłowski // Tamże, nr 173 : 26/27.07, dod. Ekon.
Rynek, s. 4. * Krach eurosocjalizmu / Krzysztof Trębski [i in.] // Wprost. 2003, nr 21, s. 42-46, il.
Europa Zachodnia w obliczu koniecznych zmian w systemach zabezpieczenia
społecznego - koniec państwa opiekuńczego w krajach Europy Zachodniej.
3947. EUROPEJSKA polityka społeczna : implikacje dla Polski / Włodzimierz Anioł ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. Warszawa : Of. Wydaw. ASPRA-JR, 2003. - 271 s. ; 20 cm. - Bibliogr.
s. 227-242. - ISBN 83-88766-74-0.
- 631 3948. EUROPEJSKA przestrzeń socjalna : zarys problematyki / Katarzyna Głąbicka = poz. 3854/02.
Rec.: Korsak Robert // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 3, s. 123-147.
3949. KARTY Społeczne Rady Europy / Andrzej Świątkowski // Państ.
Prawo. - 2003, R. 57, z. 8, s. 36-45.
3950. MIEJSCE polityki społecznej w traktacie konstytucyjnym UE /
Piotr Zawadzki // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 9, s. 17-22.
3951. NARODY Zjednoczone : Deklaracja Tysiąclecia / Tadeusz Kowalak // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 11/12, s. 1-3 bibliogr.
Omów. uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ dot. rozwoju świata, głównie
w sferze podniesienia dobrobytu wszystkich ludzi i likwidacji skrajnej biedy i głodu.
OPODATKOWANIE dochodów osób fizycznych w wybranych krajach
UE / T. Wołowiec = poz. 4049.
3952. OSOBY niepełnosprawne w Unii Europejskiej / Joanna Kuchta //
Unia Eur. - 2003, nr 12, s. 20-26.
Polityka UE wobec osób niepełnosprawnych oraz ich sytuacja w Polsce.
3953. OTWARTA koordynacja w ochronie zdrowia - obiektywna konieczność czy wymysł europejskiej biurokracji? : artykuł dyskusyjny / Christoph Sowada // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 7, s. 10-15.
Integracja europejska a integracja socjalna (w tym wspólne działania w obszarze
ochrony zdrowia).
3954. PAŃSTWO a rodzina we współczesnym Egipcie / Elżbieta Puchnarewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Krajów Rozwijających się.
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. - Warszawa : Uniw. Warsz.,
2003. - 200 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-85785-98-1.
PIĘĆ kwestii w związku z Konstytucją społeczeństwa europejskiego /
A. Supiot = poz. 2371.
Przyczynek do Konstytucji Unii Europejskiej m.in. w kwestii polityki społecznej.
- 632 3955. POLITYKA socjalna Unii Europejskiej / Włodzimierz Anioł. Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. - 175 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7059-649-5.
3956. POLITYKA socjalna Wspólnot Europejskich / Ewa Latoszek //
W : Integracja europejska w perspektywie XXI wieku : wyzwania dla Polski /
red. nauk. E. Latoszek. - Warszawa : ELIPSA, 2003. - S. 133-166. - ISBN
83-7151-572-3.
3957. POLITYKA społeczna UE / Wojciech Mroczek // Wspólnoty Eur.
- 2003, nr 3, s. 3, rys. tab.
3958. PRZECIWDZIAŁANIE skutkom starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych / Małgorzata Sulmicka // Polit. Społ. - 2003, R. 30,
nr 4, s. 24-29 bibliogr.
M.in. poprzez podniesienie wieku emerytalnego i reformę systemów emerytalnych oraz politykę imigracyjną.
3959. SOCJALNA Europa w obliczu nowych wyzwań i otwarta koordynacja polityki społecznej / Aleksander Roch Dietrich // Zesz. Nauk. WSBank.
Pozn. - 2002, nr 15, s. 65-77.
3960. SZANSE realizacji "państwa opiekuńczego" w procesie integracji
europejskiej / Robert Janik ; Politechnika Częstochowska. - Częstochowa :
Wydaw. Politech. Częst., 2003. - 315 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 286-305. - Summ. - Zsfassung. - (Monografie / Politech. Częst. ; 91). - ISBN
83-7193-192-1.
3961. UNIA Europejska a polityka rodzinna : [tł.] Nelson Fragelii //
Cywilizacja. - 2003, nr 4/5, s. 90-94.
3962. UNIA Europejska i jej poszerzenie na Wschód : polsko-niemieckie
seminarium dla pracowników, związkowców i duszpasterzy ludzi pracy
w Retzbach k. Würzburga / Mieczysław Łaszczyk // Stud. Włoc. - 2002, T. 5,
s. 480-485.
Praca i polityka społeczna w Niemczech i w Polsce.
- 633 W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / pod red. T. Kaźmierczaka,
M. Rymszy = poz. 3923.
Z treści: Kelly S.: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii
Europejskiej. - Bertelsen J.: Trzeci sektor jako pracodawca. Doświadczenia
Danii.
WYDATKI na ochronę zdrowia a uwarunkowania
ekonomiczne na przykładzie Niemiec / M. Dłutek = poz. 4084.
społeczno-
3963. WYMIAR społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej /
pod red. Tadeusza Mołdawy, Konstantego Adama Wojtaszczyka, Adama
Szymańskiego ; Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : Fund. "Politeja" ; Of.
Wydaw. ASPRA-JR, 2003. - 415 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 181-182.
- ISBN 83-88766-55-4 ; ISBN 83-914816-5-4.
Z treści: Anioł Włodzimierz: Polityka socjalna i rynku pracy w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski (s. 167-176). - Piątek Krzysztof: Zatrudnienie
socjalne jako przykład społecznego wymiaru integracji Polski z Unią Europejską
(s. 177-182). - Wierzbicki Andrzej: Polityka społeczna na etapach rozwoju integracji gospodarczej EWG i UE (s. 183-194). - Grzybowski Bogdan: Szanse
i zagrożenia dla polskiego rynku pracy związane z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej (s. 195-205). - Flaszyńska Ewa: Rynek pracy Unii Europejskiej
szansą dla Polski (s. 208-215). - Głosy w dyskusji / Antoni Rajkiewicz, Jeremi
Mordasewicz (s. 217-230). - Kamiński Jarosław, Cukrowski Paweł: Polityka
społeczna i zatrudnienie (s. 231-234). - Rynek pracy - materiały źródłowe [Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze swobodny przepływ osób, polityka
społeczna i zatrudnienie] / oprac. A. Szymański.
2. Stopa życiowa
a. W Polsce
3964. JAKOŚĆ życia a planowanie rodziny / Ewa Kowalska-Napora //
Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2003, z. 15, s. 25-34 summ.
3965. KSZTAŁTOWANIE jakości życia mieszkańców w regionie / Ewa
Frąckiewicz // Market. Rynek. - 2003, nr 10, s. 31-34.
- 634 3966. PEWIEN sposób pomiaru różnic dobrobytu społecznego : założenia, kategorie, procedury / Andrzej Wójtowicz // Zesz. Nauk. / WSZarz.
Warsz. - 2003, nr 1, s. 55-68 summ.
3967. POLACY "po przejściach" : diagnoza społeczna 2003 / Irena
Dryll // Nowe Życie Gospod. - 2003, nr 20, s. 20. * Polacy rozwiedli się
z Polską / Karolina Monkiewicz-Święcicka, Paulina Nowosielska // Przegląd.
- 2003, nr 32, s. 14-17, tab.
Omów. raportu "Diagnoza społeczna 2003" dot. warunków i jakości życia Polaków.
3968. POLSKA starość : praca zbiorowa / pod red. Brunona Synaka. Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdań., 2003. - 346 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 331-340. - ISBN 83-7326-058-7.
Treść: Synak B.: Problematyka badawcza i charakterystyka badań (s. 11-34). Bień Barbara: Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych (s. 35-77). - Bień B.: Opieka
zdrowotna i pomoc w chorobie (s. 78-100). - Czekanowski Piotr: Sytuacja materialna
(s. 101-114). - Błędowski Piotr: Gospodarstwa domowe i sytuacja mieszkaniowa
ludzi starych (s. 115-139). - Czekanowski P.: Rodzina w życiu osób starszych i osoby
starsze w rodzinie (s. 140-172). - Halicka Małgorzata, Halicki Jerzy: Praca zawodowa
i jej znaczenie w życiu człowieka starego (s. 173-188). - Halicka M., Halicki J: Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych (s. 189-218). - Halicka M., Pędich Wojciech: Satysfakcja życiowa ludzi starych (s. 219-230). - Pędich W.: Regionalne zróżnicowanie sytuacji ludzi starych na wsi (s. 231-285). - Błędowski P.: Ludzie starzy
a polityka społeczna (s. 287-305). - Synak B.: Zakończenie (s. 306-311).
3969. PRZESTRZEŃ życiowa i socjalna ludzi starych - wybrane źródła marginalizacji / Elżbieta Trafiałek // Probl. Polit. Społ. - 2003, nr 5,
s. 124-127.
M.in. poziom życia ludzi starych.
3970. RODZINY wielodzietne w Polsce : problemy społeczno-demograficzne / Danuta Graniewska // Probl. Polit. Społ. - 2003, nr 5, s. 150-153.
M.in. sytuacja materialna rodzin wielodzietnych.
STRUKTURA społeczno-zawodowa oraz sytuacja ekonomiczna ludności
większych miast galicyjskich w dobie autonomii (1867-1914) / K. Broński =
poz. 26.
- 635 STYL życia a pieniądz : wpływ gospodarki pieniężnej na styl życia człowieka we współczesnym społeczeństwie w ujęciu Georga Simmla /
M. Sieradzki = poz. 1956.
3971. SYTUACJA socjalno-bytowa uznanych uchodźców / Roman Stawicki // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 4, s. 10-12, tab. wykr.
3972. WARUNKI życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku /
Krystyna Gutkowska [i in.]; kier. nauk. Alicja Kusińska ; Instytut Rynku
Wewnętrznego i Konsumpcji. - Warszawa : IRWiK, 2002. - 332 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 327-328. - ISBN 83-908337-7-8.
Z treści: Materialne warunki życia ludzi starszych / K. Gutkowska [i in.] (s. 12-181). - Gutkowska K., Piskiewicz Lucyna, Szepieniec-Puchalska Dorota: Poziom
i struktura konsumpcji gospodarstw domowych ludzi starszych (s. 183-222). - Gutkowska K., Odorzyńska-Kondek Jadwiga, Piskiewicz L.: Postawy i zachowania
rynkowe ludzi starszych (s. 223-282).
3973. WARUNKI życia rodzin z dziećmi w wieku szkolnym w mieście
o funkcji mieszkaniowej (na przykładzie Brwinowa) Izabela Niewójt, Witold
Rakowski // Rocz. Maz. - 2003, T. 15, s. 133-159.
3974. WARUNKI życia wybranych społeczności lokalnych na początku
XXI wieku / pod red. nauk. Witolda Rakowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : SGH, 2003. - 368 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN
83-7378-071-8.
Treść: Kostrubiec Stanisława: Metody i zakres badań warunków bytu ludności
w Polsce w okresie transformacji (s. 19-44). - Rakowski W.: Próba oceny warunków
życia rodzin (z dziećmi) zamieszkałych na osiedlu Bródno i Służew w Warszawie
(s. 45-128). - Rakowski W.: Warunki życia ludności wiejskiej mieszkającej na obrzeżach aglomeracji warszawskiej (na przykładzie gminy Magnuszew) (s. 129-161). Borek Jolanta, Rakowski W.: Warunki życia rodzin z dziećmi szkolnymi mieszkającymi w strefie zanikających wpływów aglomeracji warszawskiej (na przykładzie
gmin: Iłża, Solec nad Wisłą, Sienno) (s. 163-213). - Rakowski W.: Warunki życia
rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej w mieście o zanikającej
funkcji przemysłowej (na przykładzie Będzina) (s. 215-273). - Bujała Barbara, Rakowski W.: Próba oceny warunków życia rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły
podstawowej w mieście przeżywającym kryzys bazy ekonomicznej (na przykładzie
Starachowic) (s. 275-318). - Molenda Marcin: Warunki życia rodzin suwalskich
z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej (s. 319-342). - Rakowski W.: Podsumowanie (s. 343-368).
- 636 3975. WPŁYW KRUS [Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego]
na warunki życia rolników / Lech Goraj, Wojciech Jagła // Ubezp. w Rol. 2003, nr 3, s. 27-40, tab. wykr.
Dochody rolnicze a świadczenia z KRUS.
3976. ZRÓŻNICOWANIE warunków życia ludności w Polsce w układzie wieś-miasto / Władysław Zakrzewski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003,
nr 983, T. 2, s. 579-584, tab. bibliogr. summ.
Zob. też Spożycie indywidualne (poz. 4087-4090).
___________________
Bezdomność
3977. DZIAŁANIA na rzecz osób bezdomnych w świetle badań resortowych / Jerzy Witczak // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 10, s. 27-32, tab.
M.in. kontrola wykorzystania środków z dotacji państwowych przez organizacje
pozarządowe działające na rzecz bezdomnych.
3978. ORGANIZACJA pomocy na rzecz bezdomnych w Polsce : działalność Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta / Alicja Antas // Pr. Soc. 2003, R. 18, nr 3, s. 73-94, tab.
3979. PROBLEMY bezdomności / Beata Pawlik-Popielarska // Prz.
Nauk. / WSSE Gdań. - 2003, nr 2, s. 151-156 bibliogr.
3980. SKALA i zakres oraz przyczyny zjawiska bezdomności w Polsce /
Alicja Antas // Podl. Zesz. Pedagog. - 2003, nr 7, s. 83-89.
3981. WSPÓLNOTA "BARKA" sposobem na zapobieganie występowaniu zjawiska bezdomności / Adrian Matuszczyk // Pr. Soc. - 2003, R. 18,
nr 3, s. 49-60
3982. ZJAWISKO bezdomności kobiet w ujęciu teorii psychologicznych / Anna Białas // Aux. Soc. - 2003, nr 2, s. 30-61, rys. summ.
- 637 3983. ZJAWISKO bezdomności w Polsce - pomoc, opieka dawniej i dziś /
Alicja Antas // Aux. Soc. - 2003, nr 1, s. 156-166 bibliogr. summ.
___________________
Marginalizacja i wykluczenie społeczne
3984. BEZROBOCIE jako główny czynnik marginalizacji - komunikat
z badań / Andrzej Mielczarek // Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.). - 2003, T. 12,
s. 129-138.
BEZROBOCIE jako predyktor zagrożeń społecznych i zachowań patologicznych / M. Szpringer = poz. 911.
CZTERDZIEŚCI pięć lat Ochotniczych Hufców Pracy = poz. 1132.
Z treści: Wojtas J.: Realizacja programów "Szansa 13/18" i "Szansa 18/24" jako
metoda integracji społecznej i zawodowej młodych ludzi na przykładzie województwa śląskiego. - Sabramowicz P.: Współpraca z lokalnym środowiskiem na rzecz
przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży na przykładzie
zadań realizowanych przez hufce pracy województwa opolskiego. - Nierwiński A.:
Rola Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w środowisku lokalnym.
3985. GLOBALIZACJA, marginalizacja, rozwój / red. nauk. Grzegorz
W. Kołodko ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego. - Warszawa : Wydaw. WSzPiZ, 2003. - 414 s. ; 24 cm. Bibliogr. - ISBN 83-86846-90-9.
3986. MARGINALIZACJA społeczno-ekonomiczna w świetle polskiej
literatury przedmiotu - lata 90. / Renata Marks-Bielska // Polit. Społ. - 2003,
R. 30, nr 3, s. 12-15 bibliogr.
POLITYKA społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. L. DziewięckaBokun, K. Zamorska = poz. 3902.
Z treści: Dziewięcka-Bokun L.: Ekskluzja społeczna jako problem polityki społecznej. - Dziewięcka-Bokun L.: Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej. - Frieske K. W.: Marginalność społeczna - normalność i patologia.
- 638 POLSKA po przejściach = poz. 4111.
Z treści: Wódz K.: Od deindustrializacji do wykluczenia.
3987. UWARUNKOWANIA i przejawy marginalizacji mieszkańców
Rzeszowa w opiniach pracowników socjalnych / Renata Wielgos-Struck,
Małgorzata Bozacka // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 4, s. 17-24, tab. wykr.
W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / pod red. T. Kaźmierczaka,
M. Rymszy = poz. 3923.
Z treści: Michalak T., Wilkin J.: Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo
a sytuacja grup zmarginalizowanych - ujęcie ekonomiczne na przykładzie sytuacji
w polskim rolnictwie. - Niesporek A., Wódz K.: Grupy zmarginalizowane, przedsiębiorczość społeczna, praca socjalna - strategie rozwoju społeczności lokalnych.
3988. W ZAPAŚCI : wykluczenie społeczne, czyli lądowanie na marginesach / Marek S[tanisław] Szczepański // Śląsk. - 2003, nr 1, s. 10-12.
WOKÓŁ teorii polityki społecznej / pod red. B. Rysz-Kowalczyk,
B. Szatur-Jaworskiej = poz. 3925.
Z treści: Dziewięcka-Bokun L.: Ekskluzja społeczna - istota, przyczyny. - Frieske K. W.: Społeczne wykluczenie - różne poziomy analizy. - Rossa J.: Społeczne
wykluczenie a pomoc społeczna.
3989. WYKLUCZENIE społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu /
Charles Gore, Jose B. Figueiredo // Probl. Polit. Społ. - 2003, nr 5, s. 9-35 summ.
___________________
Ubóstwo
3990. BIEDA a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach
postkomunistycznych / pod red. Ivana Szelenyiego ; przekł. Joanna i Bohdan
Szklarscy. - Warszawa : IFiS PAN, 2003. - 140 s. : wykr. ; 20 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-7388-013-5.
Treść: Szelenyi I.: Wstęp. Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych (s. 8-15). - Domański Henryk: Ubóstwo w struktu-
- 639 rze społecznej (s. 16-43). - Kligman Gail: Społeczny wymiar "inności": identyfikacja
Romów w społeczeństwach postkomunistycznych (s. 44-65). - Ladanyi Janos, Szelenyi I.: Etniczność Romów jako fakt społeczny. Romowie w okresie transformacji
systemowej w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech (s. 66-79). - Fodor Eva: Feminizacja
biedy w sześciu społeczeństwach postkomunistycznych (s. 80-101). - Glass Christy,
Kawachi Janette: Zwycięzcy i przegrani transformacji? Płeć kulturowa i bezrobocie
w Polsce i na Węgrzech (s. 102-139).
3991. BIEDA i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości / red. Grażyna Skąpska. - Kraków : Universitas, 2003. - 254 s. ; 20 cm. - Tabele. Bibliogr. ISBN 83-242-0108-4.
Z treści: Maruszewski Stanisław: Potoczna percepcja biedy i bogactwa a rozwój
kapitalizmu (s. 95-129). - Sobczak Jerzy B.: Założenia metodologiczne przeprowadzanych badań oraz społeczno-demograficzny obraz badanych osób (s. 133-165). Bukowski Andrzej: Wartości i aspiracje badanych a tworzenie bogactwa (s. 167-203).
- Sobczak J. B.: O sposobach gospodarowania pieniędzmi (s. 205-237).
3992. BIEDA i dostatek : o nowych stylach życia w Polsce końca lat
dziewięćdziesiątych = poz. 3902/02.
Rec.: Michalska Sylwia // Kult. Społ. - 2003, T. 47, nr 4, s. 202-205 ; Grzeszczyk
Ewa // Nowe Książ. - 2003, nr 1, s. 38 ; Zabielska Janina Marta // Polit. Społ. - 2003,
R. 30, nr 8, s. 27.
3993. BIEDA i zamożność regionów : założenia, hipotezy, przykłady /
Grzegorz Gorzelak // Stud. Region. Lok. - 2003, nr 1, s. 37-58.
3994. BIEDNY jako obywatel, petent czy konsument? / Piotr Sałustowicz // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 3, s. 3-19.
3995. CZY dalszy obszar biedy na świecie może maleć? / Leszek Jerzy
Jasiński // Prz. Powsz. - 2003, nr 9, s. 319-332 summ.
3396. EKONOMICZNE aspekty ubóstwa / Małgorzata Plecka // W :
Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych /
red. nauk. Edmund Ignasiak ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw.
AE Pozn., 2002. - S. 25-38 ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 21). ISBN 83-88760-69-6.
- 640 3997. ETYCZNE aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / pod red. Adama
Węgrzeckiego ; Akademia Ekonomiczna. - Kraków : Wydaw. AE Krak.,
2003. - 170 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-188-3.
Z treści: Gasparski Wojciech: Kwestia bogactwa i ubóstwa w literaturze przedmiotu (s. 7-24). - Sosenko Kazimierz: Jak filozofia może wspomóc ekonomię w zwalczaniu ubóstwa? (s. 25-36). - Węgrzecki A.: Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa
(s. 49-55). - Filek Janina: Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności (s. 57-66). - Zuziak Władysław: Etyka chrześcijańska wobec rozwarstwienia materialnego (s. 67-78). - Dylus Aniela: Globalizacja solidarności z ubogimi? (s. 79-90). Klimczak Bożena: Ekonomia wobec klęsk głodu (s. 91-101). - Sójka Jacek: Etyczna
refleksja nad gospodarką polską. Szanse i zagrożenia (s. 133-138). - Szopa Bogumiła:
Podstawowe uwarunkowania ubóstwa w Polsce (s. 139-148). - Broda-Wysocki Piotr:
Potoczne postrzeganie ubóstwa i bogactwa (s. 149-157). - Sosenko Barbara: Etyczne
aspekty funkcjonowania systemu emerytalno-rentowego (s. 159-170).
3998. FENOMEN wielkomiejskiej biedy : od epizodu do underclass /
Jolanta Grotowska-Leder = poz. 3907/02.
Rec.: Tarkowska Elżbieta // Kult. Społ. - 2003, T. 47, nr 4, s. 205-107.
3999. KATEGORIE i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa : czym jest minimum socjalne? / red. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz, Andrzej Chodyra ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz.
- Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. - 92 s. : wykr. ; 20 cm. - Tabele. (Konferencje i Seminaria / BSE ; 1 (45).
Treść: Golinowska Stanisława: Instrumenty państwa w sytuacji ubóstwa (s. 19-29). - Kurowski Piotr: Minimum socjalne i minimum egzystencji (s. 30-44). - Balcerzak-Paradowska Bożena: Próg interwencji socjalnej i próg wsparcia dochodowego
rodzin - nowe podejście na podstawie "koszyka dóbr i usług" (s. 45-51). - Wiśniewska
Alina: Koncepcja zastosowania dotychczasowych i nowych kategorii (s. 52-58). Wyrwicka Krystyna: Próg interwencji socjalnej (s. 59-64). - Dyskusja (s. 66-88).
4000. LATA tłuste, lata chude... : spojrzenie na biedę w społecznościach lokalnych / red. Katarzyna Korzeniewska, Elżbieta Tarkowska =
poz. 3909/02.
Rec.: Reszke Irena // Probl. Polit. Społ. - 2003, nr 5, s. 207-215 ; Karwacki Arkadiusz // Stud. Socjol. - 2003, nr 3, s. 155-165 bibliogr.
- 641 4001. OBLICZA polskiej biedy - dzieci : seminarium w Warszawie / Magdalena Pielińska // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 10, s. 35-37. * Oblicza polskiej
biedy / Karolina Chalwic // Probl. Opiek.-Wych. - 2003, nr 10, s. 55-56.
Omów. seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, Warszawa, 22 października 2003 r.
4002. PARADOKSY konsumpcji ubogich Polaków / Arkadiusz Karwacki // Odra. - 2003, nr 3, s. 26-31.
4003. PAUPERYZACJA społeczeństwa polskiego w okresie przemian
społeczno-ekonomicznych / Grzegorz Baczewski // Ann. UMCS, Sect. H. 2002, Vol. 36, s. 291-309 summ.
POLITYKA społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska = poz. 3902.
Z treści: Lustig J.: Ubóstwo i jego pomiar. - Dziewięcka-Bokun L.: Ekskluzja
społeczna jako problem polityki społecznej. - Dziewięcka-Bokun L.: Unia Europejska
przeciw biedzie i ekskluzji społecznej. - Frieske K. W.: Marginalność społeczna normalność i patologia.
POLSKA po przejściach = poz. 4111.
Z treści: Deniszczuk L.: O biedzie, zróżnicowaniu dochodów i statystyce.
4004. PRZECIW biedzie : programy, pomysły, inicjatywy / red. Elżbieta
Tarkowska = poz. 3915/02.
Rec.: Komarynska Olena // Zarz. Eduk. - 2003, R. 7, nr 2, s. 143-147.
ROZWÓJ społeczeństwa obywatelskiego w Polsce : analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego / P. Broda-Wysocki =
poz. 3913.
M.in. ubóstwo.
4005. TEORIA ubóstwa i głodu Amartyi Sena / Katarzyna Kowalska //
Gospod. Nar. - 2003, R. 14, nr 3, s. 7-30, rys. bibliogr. summ.
Rekonstrukcja ekonomicznej analizy ubóstwa i głodu zaproponowanej przez
Amartyi Sena - hinduskiego ekonomistę wyróżnionego Nagrodą Nobla.
- 642 4006. UBÓSTWO jako kwestia społeczna i wyzwanie dla społeczności
lokalnej / Wioletta Szymczak // Zesz. Społ. KIK. - 2003, nr 11, s. 87-102.
4007. UBÓSTWO we współczesnym świecie / Małgorzata Sulmicka. Warszawa : Wydaw. SGH, 2001. - 243 s. - (Monografie i Opracowania /
SGH ; 486).
Rec.: Zabielska Janina Marta // Zarz. Eduk. - 2003, R. 7, nr 2, s. 149-151.
4008. UNDERCLASS i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych / Arkadiusz
Karwacki, Dominik Antonowicz // Stud. Socjol. - 2003, nr 3, s. 69-111
bibliogr. s. 103-110, summ.
"WYCHODZENIE z ubóstwa" : raport dyrektora generalnego MOP /
M. Ziemkowski = poz. 4012.
WYKLUCZENIE społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu /
Ch. Gore, J. B. Figueiredo = poz. 3989.
4009. ZJAWISKO biedy i ubóstwa oraz kierunek oddziaływań korekcyjnych w zakładach penitencjarnych / Krzysztof Linowski // Prz. Więzien. Pol.
- 2003, nr 40/41, s. 84-103 bibliogr.
4010. ZROZUMIEĆ biednego : o dawnej i nowej biedzie / pod red.
Elżbiety Tarkowskiej = poz. 3272/2000.
Rec.: Karwacki Arkadiusz // Kult. Eduk. - 2002, nr 1, s. 128-135.
Statystyka dot. ubóstwa (poz. 4404).
b. W świecie
4011. CZY globalizacja pomaga biednym? : raport Międzynarodowego
Forum ds. Globalizacji / przeł. Eryk Baradziej. - Łódź : Stow. Obywatel,
2003. - 129 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 121-124. - ISBN 83-916346-2-0.
Z treści: Cavanagh John, Retallack Simon, Welch Carol: Formuła MFW - tworzenie ubóstwa (s. 21-26). - Bello Walden: WTO - służenie bogatym a nie biednym
- 643 (s. 29-34). - Rich Bruce: Jak Bank Światowy szkodzi bogatym (s. 35-44). - Mittal
Anuradha: Utrata ziemi, bieda i głód (s. 45-48).
4012. "WYCHODZENIE z ubóstwa" : raport dyrektora generalnego
MOP / Marcin Ziemkowski // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 11/12, s. 38.
Omów. raportu "Working on Poverty".
4013. ŻYJEMY dłużej, choć często biednie / Andrzej Stankiewicz //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 159 : 10.07, s. 5, rys.
Wyniki raportu ONZ dot. warunków życia na świecie.
3. Dochód narodowy
a. Podział dochodu narodowego
4014. BUDŻET państwa roku 2003 : dylematy i uwarunkowania / Władysław Grześkiewicz // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 3, s. 26-37, rys. tab.
4015. CZY mamy państwo opiekuńcze / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw.
- 2003, R. 9, nr 111, s. 1, 12, tab.
Wydatki na cele społeczne (emerytury, renty, świadczenia rodzinne, walka z bezrobociem) w krajach OECD i w Polsce.
4016. RAPORT : racjonalizacja wydatków społecznych. Zielona Księga /
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa :
MGPiPS, 2003. - 151 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele.
4017. WYDATKI socjalne w latach 2000-2020 : raport na podstawie
modelu "Budżet polityki społecznej" / red. Irena Wóycicka ; [aut.] Agnieszka
Chłoń-Domińczak, I. Wóycicka ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa : IBnGR, 2003. - 115 s. : wykr. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 115. - ISBN 83-89443-05-8.
- 644 4018. ZRÓŻNICOWANIE regionalne PKB oraz stopy bezrobocia w krajach kandydujących i członkowskich Unii Europejskiej / Ewa Małuszyńska //
W : Unia Europejska - współzależności i efekty jej polityki / red. nauk.
E. Małuszyńska ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw. AE Pozn.,
2003. - S. 162-184 ; 24 cm. - Tabele. - Summ. - (Zeszyty Naukowe / AE
Poznań ; 35). - ISBN 83-89224-55-0.
___________________
"P l a n H a u s n e r a"
4019. PROGRAM uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych : dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 października 2003 r. //
Prz. Rząd. - 2003, nr 11, s. 83-133, rys. tab.
Także: Od państwa socjalnego do państwa pracy : debata w "Rzeczpospolitej" nad
przedstawionym przez wicepremiera Jerzego Hausnera programem racjonalizacji
wydatków publicznych / oprac. Grażyna Leśniak, Andrzej Michalski // Rzeczpospolita. - 2003, nr 259 : 6.11, dod. Ekon. Rynek, s. 2-5. - Wypow.: Stanisława Golinowska,
Irena Wóycicka, Michał Boni, Witold Orłowski, Jarosław Bauc, Dariusz Rosati,
Andrzej Raczko, Jerzy Hausner.
___________________
4020. ACHILLESOWA pięta Hausnera / Anna Cieślak-Wróblewska //
Życie Warsz. - 2003, nr 240 : 14.10, s. 14, rys.
Problem z realizacją planów zwiększenia dochodów budżetu państwa.
4021. ALBO mniejsze wydatki, albo większe podatki / oprac. K. B.
[Krzysztof Bień], P. J. [Paweł Jabłoński], A. K. // Rzeczpospolita. - 2003,
nr 253 : 20.10, dod. Ekon. Rynek, s. 4, wykr.
Zielona księga czyli racjonalizacja wydatków społecznych według rządu.
4022. ARIA na dwa głosy / Alicja Dołowska // Tyg. Solidar. - 2003,
nr 15, s. 8-9.
Omów. programów przedstawionych przez min. J. Hausnera i G. Kołodkę.
- 645 4023. EASTERN niskobudżetowy : czy Hausner zdąży z odsieczą dla
finansów / Michał Zieliński // Wprost. - 2003, nr 47, s. 48, 50, il. wykr.
Rządowy plan finansowy.
4024. EGZAMIN politycznej dojrzałości / Dariusz Rosati // Rzeczpospolita. - 2003, nr 256 : 3.11, dod. Ekon. Rynek, s. 4.
Omów. dysk. nt. rządowego programu uporządkowania i ograniczenia wydatków
publicznych (plan Hausnera).
4025. NA czym zaoszczędzimy? : plan Hausnera / Bartosz Marczuk //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 213, s. 15, tab.
4026. NIE ma zgody na plan Hausnera / Grażyna J. Leśniak, Paweł
Jabłoński // Rzeczpospolita. - 2003, nr 248 : 23.10, s. 1 ; dod. Ekon. Rynek,
s. 1, wykr.
Konieczność ograniczenia wydatków socjalnych z budżetu państwa.
4027. NIE utnę wszystkiego siekierą / Jerzy Hausner ; rozm. Bartosz
Marczuk // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 237, s. 12.
Rozm. z min. gospodarki, pracy i polityki społecznej nt. racjonalizacji wydatków
publicznych.
4028. SOCJAL - cięcia / Irena Dryll // Nowe Życie Gospod. - 2003,
nr 21, s. 4-8, tab. wykr. ; nr 22, s. 32-33.
"Plan Hausnera" dot. uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych.
Cz. 2 pt. "Ściana Hausnera".
4029. ZMIANY i cięcia w polityce społecznej : propozycje ministerstwa gospodarki i pracy / Aleksandra Leicht // Ubezp. Społ. - 2003, nr 8,
s. 4-6.
Zob. też poz. 3538.
- 646 b. Dochody ludności
4030. DZIELENIE bogactwa czy biedy / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw.
- 2003, R. 9, nr 133, s. 1, 12, tab.
Czy w Polsce jest nadmierna rozpiętość dochodów? - porównanie z innymi
państwami.
4031. GOSPODARSTWA socjalne w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi / Alina Sikorska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej. - Warszawa : IERiGŻ, 2003. - 86 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 80-86. - (Studia i Monografie / IERiGŻ ; 117).
M.in. dochody ludności.
4032. KULTUROWE uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej / Roman Karaś // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 6, s. 71-97, tab. bibliogr. s. 95-97.
M.in. zależność wysokości wynagrodzeń kadry kierowniczej od uwarunkowań
kulturowych.
4033. KWESTIA dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie w krajach
Unii Europejskiej / Zbigniew Floriańczyk ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej. - Warszawa : IERiGŻ, 2003. - 36 s. : rys. ;
20 cm. - Tabele. - (Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy / IERiGŻ ; 484).
POLSKA po przejściach = poz. 4111.
Z treści: Deniszczuk L.: O biedzie, zróżnicowaniu dochodów i statystyce.
4034. POZIOM wykształcenia a dodatkowe źródła dochodów ludności
rolniczej / Marek Niewęgłowski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, T. 2,
s. 90-96, tab. bibliogr. summ.
4035. RÓŻNICE w dochodach i inne podziały między warstwami i grupami społecznymi / Agnieszka Ziarnik, Julita Karaś // Acta Univ. Wratisl.,
Socjol. - 2003, nr 35, s. 137-148.
Dot. Wrocławia.
- 647 4036. SYTUACJA dochodowa pracowników i jej skutki dla rynku i finansów publicznych / Jerzy Żyżyński // Probl. Zarz. - 2003, nr 2, s. 41-65
bibliogr.
4037. ZRÓŻNICOWANIE dochodów gospodarstw domowych oraz wynagrodzeń w Polsce w latach 90. / Edyta Małecka // Forum Nauk. / WSZarz.
Pozn. - 2001, nr 1, s. 29-56 summ.
4038. ŹRÓDŁA utrzymania ludności wiejskiej i wykorzystanie zasobów siły roboczej w różnych regionach / Waldemar Michna ; Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. - Warszawa : IERiGŻ,
2002. - 64 s. : mapa ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 60. - (Studia i Monografie / IERiGŻ ; 108).
c. Podatek od dochodów
4039. CZYNNIKI określające progresywność opodatkowania dochodów
osobistych / Artur Walasik // Ruch Praw. Ekon. - 2003, R. 65, z. 1, s. 147-158 bibliogr. summ.
Przedstawienie formułowanych w literaturze przedmiotu argumentów uzasadniających stosowanie skal progresywnych w podatkach od dochodów osobistych oraz
identyfikacja czynników oddziaływujących na progresywność opodatkowania, z uwzględnieniem podziału na czynniki techniczne i ekonomiczne.
4040. GENEZA i główne założenia reformy podatkowej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Tomasz Wołowiec // Stud. Praw.-Ekon. - 2003,
T. 67, s. 111-127, tab. summ.
Opodatkowanie dochodów indywidualnych.
4041. GŁÓWNE nieprawidłowości w praktyce poboru i wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych / Tomasz Wołowiec // Stud. Praw.Ekon. - 2003, T. 68, s. 239-250, rys. summ.
- 648 4042. ILE płacą inni / Krzysztof Wyroba // Rzeczpospolita. - 2003,
nr 213 : 12.09, dod. Ekon. Rynek, s. 4, tab.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach OECD, ulgi, odliczenia, zwolnienia, ulgi rodzinne. - Polem.: Ile faktycznie płacą inni / Wiktor Wojciechowski // Tamże, nr 268 : 18.11, dod. Ekon. Rynek, s. 2, tab.
4043. KONSTRUKCJA ulg podatkowych w podatku dochodowym od
osób fizycznych w Republice Czeskiej / Karina Kurkova // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 982, s. 65-73, tab. summ. bibliogr.
4044. KORZYŚCI rosną z dochodem / Paweł Blajer // Rzeczpospolita. 2003, nr 135 : 11.06, dod. Ekon. Rynek, s. 1, rys.
Podatek liniowy kontra likwidacja ulg i nowa skala podatkowa.
Także: Krótka historia strasznego podatku / Krzysztof Bień // Tamże, s. 3.
KOSZTY pracownicze w 2003 r. / M. Mrozowska = poz. 825.
1 stycznia 2003 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych m.in. dot. tzw. kosztów pracowniczych - wydatków ponoszonych
przez pracodawcę i wliczanych lub nie w koszty uzyskania przychodu i uznawania za
przychody pracowników.
KOSZTY w podatkach dochodowych = poz. 828.
M.in. koszty zatrudnienia pracowników, zryczałtowane koszty pracownicze.
4045. MOŻLIWOŚCI wyboru uproszczonych form opodatkowania
przez lekarzy / Tomasz Wołowiec // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 11, s. 3-26,
tab. bibliogr. 29+16 poz.
4046. NADPŁATA podatku do zwrotu / Ryszard Sadlik // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 7, s. 23-25.
Zwrot nadpłaty podatku przez pracownika skierowanego do pracy za granicą.
4047. OBCIĄŻENIA fiskalne w Polsce na podstawie badań : praca
zbiorowa / pod red. Teresy Famulskiej i Krystyny Znanieckiej ; Akademia
- 649 Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow.,
2003. - 172 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 159-167. - (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN 83-7246-307-7.
Treść: Gałuszka Jolanta, Znaniecka K.: Funkcje i zasady podatkowe - ujęcie
współczesne (s. 11-21). - Famulska T.: Podatki pośrednie w ocenie gospodarstw
domowych oraz przedsiębiorstw (s. 23-39). - Walasik Artur: Opodatkowanie dochodów osobistych w ocenie gospodarstw domowych (s. 41-57). - Ciupek Bożena:
Opodatkowanie zysku podmiotów gospodarczych w ocenie przedsiębiorstw (s. 59-84). - Gałuszka J., Famulska T.: Obciążenia fiskalne z tytułu podatków dochodowych i podatku VAT w Polsce i Unii Europejskiej - analiza porównawcza (s. 85-125). - Walasik A.: Podatki i opłaty lokalne w ocenie przedsiębiorstw (s. 127-140).
- Kania Piotr: Obciążenia podmiotów gospodarczych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (s. 141-157).
4048. OBLICZANIE podatku dochodowego od osób fizycznych w 2003
roku : od wynagrodzeń za pracę, od umów zlecenia, od umów o dzieło / Elżbieta Michalska. - (Stan prawny na dzień 5 czerwca 2003 r.). - Warszawa :
Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003. - 213 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza :
Poradnik ; 150). - ISBN 83-88616-39-0.
OPODATKOWANIE dochodów osiąganych za granicą przez osoby fizyczne / D. Handor = poz. 2391.
M.in. umowy zawarte przez Polskę o unikaniu podwójnego opodatkowania, kategorie dochodów objętych tymi umowami.
4049. OPODATKOWANIE dochodów osób fizycznych w wybranych
krajach UE : rozwiązania prorodzinne / Tomasz Wołowiec // Polit. Społ. 2003, R. 30, nr 5/6, s. 20-24, tab. bibliogr.
4050. ORDYNACJA podatkowa - zagadnienia wybrane / Radosław Bodarski ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Stan prawny na dzień 30 czerwca
2003 r. - Warszawa : ZUS, 2003. - 104 s. ; 24 cm.
4051. PODATEK dochodowy od osób fizycznych a realizacja funkcji
regulacyjnej i stymulacyjnej w latach 1992-2000 / Tomasz Wołowiec // Polit.
Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 19-23, tab.
- 650 4052. PODATEK prawie liniowy / Witold M. Orłowski // Rzeczpospolita. - 2003, nr 137 : 13.06, s. 9.
Dysk. dot. wprowadzenia podatku liniowego: Podatek liniowy i sprawiedliwość
społeczna / Zyta Gilowska // Tamże, nr 146 : 25.06, s. 8 ; Wyjdzie gospodarce na
zdrowie / Dariusz Rosati // Tamże, nr 149: 28/29.06, dod. Ekon. Rynek, s. 3.
4053. PODATKI 2004 : co nowego w podatku dochodowym od osób
fizycznych // Rzeczpospolita. - 2003, nr 285 : 8.12, dod. Vademecum Rzeczpospolitej, nr 86, 36 s.
Nadto: Co się zmieni w podatkach w 2004 r. / dod. przygot. Marek Kutarba //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 109, s. 11-12, 17-18.
4054. PODATKOWA lekcja dla socjaldemokracji / Wiesław Walendziak, Marek Budzisz // Rzeczpospolita. - 2003, nr 246 : 21.10, dod. Ekon.
Rynek, s. 5.
Projekt likwidacji nierówności dochodowych przez wprowadzenie wyższej stawki
podatku dla najlepiej zarabiających.
4055. PODOBIEŃSTWA i odrębności systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce i państwach członkowskich Unii Europejskiej / Tomasz Wołowiec // Stud. Eur. (Warsz.). - 2003, nr 1, s. 167-174.
POLSKA po przejściach = poz. 4111.
Z treści: Daszkowski J.: Podatki między psychologią a statystyką.
4056. PRACOWNICZA dokumentacja podatkowa w firmie : stan prawny na 5 listopada 2003 r. / Luiza Boczek, Paweł Tomczykowski // Por. Gaz.
Praw. - 2003, nr 43, s. 3-60.
SKŁADKA na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek / B. Zabieglińska = poz. 3407.
4057. WIĘCEJ podwyżek podatków niż cięć wydatków / Grażyna J. Leśniak // Rzeczpospolita. - 2003, nr 177 : 31.07, s. 1, rys., dod. Ekon. Rynek, s. 1, rys.
Działania mające ograniczyć wydatki państwa (m.in. likwidacja wspólnego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dziecko oraz podniesienie
składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe).
- 651 4058. WIĘKSZOŚĆ zmian niekorzystna dla pracowników / Bogusław
Niemiec // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 214, s. 17.
Zmiany w opodatkowaniu dochodów osobistych, mające wpływ na funkcje
socjalne pracodawców.
4059. WPŁYW uproszczenia systemu podatku dochodowego od osób
fizycznych na zakres redystrybucji dochodu / Marek Kośny // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 1006, s. 58-71, rys. tab. bibliogr. 10 poz.
4060. WYKORZYSTANIE podatków w polityce prorodzinnej / Dorota
Burzyńska // Stud. Mater. WSMarket. Łódź. - 2003, nr 10, s. 63-91.
4061. ZMIANY w podatkach osobistych w 2004 r. // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 250, dod. Prawo i Życie, 8 s.
4062. ZMIANY w podatku dochodowym od osób fizycznych / Mieczysław Staniszewski // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 51/52, s. 10-43.
4063. ZMIANY w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 51/52, Podatki i Rachunkowość, nr 23, s. 1-78.
___________________
4064. USTAWA z dnia 12 listopada 2003 r. o zm. ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. 2003, nr 202, poz. 1956. * Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca
ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw // Tamże, nr 222, poz. 2201.
4065. USTAWA z dnia 12 listopada 2003 r. o zm. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez
osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie // Dz. U. - 2003, nr 202, poz. 1958.
Konwencje dot. unikania podwójnego opodatkowania (poz. 2391-2397).
- 652 d. Fundusz spożycia
1/ Zagadnienia ogólne
4066. EUROKONSUMENCI - zachowania konsumenckie na tle procesów integracyjnych / Justyna Majchrzak // Forum Nauk., Inst. Market. /
WSZarz. Pozn. - 2003, z. 1, s. 135-141.
4067. GLOBALIZACJA i konsumpcja : dwa dylematy współczesności /
Małgorzata Bogunia-Borowska, Marta Śleboda. - Kraków : Universitas,
2003. - 316 s. : rys. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-242-0173-4.
4068. KONSUMENT i jego wybory rynkowe : praca zbiorowa / pod red.
Ewy Kieżel ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice :
Wydaw. AE Katow., 2002. - 276 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 269-276. - (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN 83-7246-288-7.
Treść: Kieżel E.: Racjonalność zachowań konsumentów (koncepcje, badania
empiryczne) (s. 9-27). - Małysa-Kaleta Agata: Ekonomiczne determinanty konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych (s. 29-97).- Burgiel Aleksandra: Aktywność zawodowa kobiet a zachowania polskich konsumentów (s. 99-158). - Sowa Izabela: Identyfikacja preferencji konsumpcyjnych wybranych grup ludności Polski (s. 159-188). - Smyczek Sławomir: Badanie satysfakcji konsumentów indywidualnych na
rynku usług bankowych (s. 189-226). - Zrałek Jolanta: Kształtowanie się motywów
postępowania polskich konsumentów w oparciu o rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa - wykorzystanie metody wywiadu głębinowego (s. 227-267).
4069. W KIERUNKU trwałej konsumpcji / Halina Jastrzębska-Smolaga
= poz. 3322/2000.
Rec.: Borys Tadeusz // Ekon. Środ. - 2001, nr 1, s. 199-200.
4070. WPŁYW procesu globalizacji na zachowania konsumentów
w świetle badań bezpośrednich / Anna Sobczyk-Kolbuch // Zesz. Nauk. /
Górnośl. WSHand. Katow. - 2002, z. 13, s. 47-88 bibliogr. summ.
- 653 2/ Spożycie społeczne
4071. KAPITAŁ ludzki a polityka fiskalna - model międzypokoleniowego finansowania edukacji / Adam Niedzielski // Opere Stud. Oecon. - 2003,
nr 1, s. 57-73.
Finansowanie edukacji.
4072. POTRZEBY finansowe i inwestycyjne oświaty / Rafał Piwowarski // Nowa Szk. - 2003, nr 9, s. 4-7.
4073. ROLA administracji usług w zaspokajaniu potrzeb socjalnobytowych i oświatowo-kulturalnych / Tadeusz Kuta // Forum Nauk. WSZarz.
Wroc. - 2001, T. 3, s. 291-297.
4074. ŚWIADCZENIE usług publicznych w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej : trendy i kierunki rozwoju / Patrycja Joanna Suwaj // Służ.
Cyw. - 2003, nr 6, s. 162-168.
X doroczna konferencja NISPACEE [The Network of Institutes and Schools of
Public Administration in Central and Eastern Europe] dot. problematyki jakości usług
publicznych - głównego przedmiotu zainteresowania nowego trendu w nauce o administracji publicznej (New Public Management).
WYDATKI socjalne w latach 2000-2020 : raport na podstawie modelu
"Budżet polityki społecznej" / red. I. Wóycicka = poz. 4017.
____________________
Finansowanie ochrony zdrowia
ALGORYTM rozdziału środków na finansowanie usług zdrowotnych
w Polsce / A. Pietrzak = poz. 4362.
4075. EFEKTYWNOŚĆ usługowa jako kryterium wyboru mechanizmu
finansowania szpitali / Justyna Rój // Ruch Praw. Ekon. - 2003, R. 65, z. 4,
s. 153-171, tab. summ.
- 654 4076. INFRASTRUKTURA ochrony zdrowia w Polsce u progu XXI w. /
Arkadiusz Przybyłka // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 2, s. 39-47, rys. tab.
4077. JAK i gdzie leczyć się po reformie : zakres ubezpieczenia, uprawnienia pacjentów, zasady finansowania / Anna Płatkowska-Kułaj, Michał
Żemojda // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 62, dod. Prawo i Życie, 16 s.
4078. METODY finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach /
Małgorzata Rutkowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 65, s. 11-12, 17-18.
4079. MODELE organizowania i finansowania opieki zdrowotnej na
przykładzie wybranych państw / Barbara Haręża // Acta Univ. Wratisl., Prz.
Prawa. - 2003, T. 52, s. 161-172.
Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania.
4080. NARODOWY fundusz nie uleczy zdrowia / dysk. oprac. Józef
Kielar, Iwona Jackowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 29, s. 12.
Dysk. red. nt. Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. - Wypow.: Ryszard
Kijak, Krzysztof Makuch, Wojciech Puzyna, Wiktor Masłowski.
4081. PANORAMA powiatowej służby zdrowia / Piotr Uszok // Służ.
Zdr. - 2003, nr 33/36, s. 8-11, tab.
Sytuacja finansowa.
4082. RYNEK usług zdrowotnych : próba syntezy / Iga Rudawska //
Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 1, s. 19-24, rys.
4083. SYTUACJA finansowa służby zdrowia / Halina Pilonis // Służ.
Zdr. - 2003, nr 37-40, s. 6-9.
4084. WYDATKI na ochronę zdrowia a uwarunkowania społecznoekonomiczne na przykładzie Niemiec / Małgorzata Dłutek // Zesz. Nauk.
WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, nr 1, s. 139-150 bibliogr. summ.
- 655 ZARZĄDZANIE finansami firm - teoria i praktyka = poz. 638.
T. 2. Z treści: Pietrzak A., Ryszewska-Grzeszczak B.: Reforma finansowania
służby zdrowia w Wielkiej Brytanii.
___________________
4085. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do
udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji
konkursowej oraz jej zadań // Dz. U. - 2003, nr 55, poz. 493.
4086. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 19 listopada 2003 r.
w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa //
Dz. U. - 2003, nr 206, poz. 2009, tab.
Zob. też Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia (poz. 647-662).
3/ Spożycie indywidualne
4087. CZYNNIKI determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych / Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2003. - 197 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - ISBN 83-7241-328-2.
4088. KONSUMPCJA i prosumpcja w rodzinach województwa kujawsko-pomorskiego / Waldemar Nowak // Zesz. Nauk., Nauki Społ. / ATR Bydg.
- 2003, z. 31, s. 35-50.
PARADOKSY konsumpcji ubogich Polaków / A. Karwacki = poz. 4002.
TURYSTYKA i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej / red. nauk. A. Rapacz = poz. 631.
Z treści: Jedlińska M.: Kierunki zmian konsumpcji turystycznej w Polsce. - Bosiacki S., Majchrzak K.: Wpływ zmian w konsumpcji na rozwój gospodarki turystycznej.
- 656 4089. UWARUNKOWANIA kulturowe jako czynnik kształtujący konsumpcję gospodarstw domowych / Agata Niemczyk, Jadwiga Berbeka //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 621, s. 5-12 bibliogr. summ.
WARUNKI życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku /
K. Gutkowska = poz. 3972.
Z treści: Gutkowska K., Piskiewicz L., Szepieniec-Puchalska D.: Poziom
i struktura konsumpcji gospodarstw domowych ludzi starszych. - Gutkowska K.,
Odorzyńska-Kondek J., Piskiewicz L.: Postawy i zachowania rynkowe ludzi
starszych.
4090. WYBRANE problemy zróżnicowania konsumpcji w gospodarstwach domowych / Barbara Chmielewska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej. - Warszawa : IERiGŻ, 2003. - 63 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 56-57. - ISBN 83-86815-90-6.
Zob. też Stopa życiowa (poz. 3964-3976).
4. Działalność socjalno-bytowa
zakładów pracy
CZY zmierzch pracy? / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 3. Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Z treści: Słocińska A.: Działalność socjalna zakładów pracy i pakietowe systemy
wynagradzania jako elementy strategii wynagradzania.
DODAĆ zdrowia : porównanie świadczeń medycznych dla pracowników
w Polsce i we Włoszech / B. Mikulska = poz. 1981.
4091. WYKORZYSTANIE bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Służby
Więziennej / Anna Demus // Kontr. Państ. - 2003, R. 48, nr 6, s. 96-102,
wykr.
Zob. też Obsługa socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników
(poz. 2992-3023).
- 657 -
5. Koszty utrzymania
Minimum socjalne
4092. BIEDNI nie zbawią Polski / Zbigniew Kruszyński ; rozm. Tomasz
Sypniewski // Tyg. Solidar. - 2003, nr 8, s. 29, tab.
Rozm. ze specjalistą ds. polityki społecznej KK NSZZ Solidarność nt. wysokości
zasiłków, świadczeń emerytalno-rentowych i najniższego wynagrodzenia i ich stosunku do minimum socjalnego i minimum egzystencji.
4093. BRAK "minimum biedy" / Tomasz Sypniewski // Tyg. Solidar. 2003, nr 7, s. 32-33, wykr.
Omów. prac posłów nad projektem uchwały, która miała zachęcić rząd do złożenia w Sejmie projektu ustawy gwarantującej minimum socjalne.
KATEGORIE i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa :
czym jest minimum socjalne? / red. M. Dziubińska-Michalewicz, A. Chodyra
= poz. 3999.
Z treści: Kurowski P.: Minimum socjalne i minimum egzystencji. - BalcerzakParadowska B.: Próg interwencji socjalnej i próg wsparcia dochodowego rodzin nowe podejście na podstawie "koszyka dóbr i usług". - Wiśniewska A.: Koncepcja
zastosowania dotychczasowych i nowych kategorii. - Wyrwicka K.: Próg interwencji
socjalnej.
4094. MINIMUM egzystencji w 2002 r. / Piotr Kurowski // Polit. Społ. 2003, R. 30, nr 3, s. 32-33, tab.
Informacja o wynikach badań IPiSS nad wysokością i strukturą minimum egzystencji na podstawie danych średniorocznych 2002 r.
4095. MINIMUM socjalne / Piotr Kurowski, Piotr Broda-Wysocki //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 36-37, tab. ; nr 2, s. 28-31, tab. ; nr 9,
s. 38-40, tab. ; nr 11/12, s. 34, tab.
nr 11/12 aut. Piotr Kurowski.
Wyniki badań IPiSS nad wysokością i strukturą minimum socjalnego we
wrześniu, grudniu, przeciętnie w 2002 r., w marcu i czerwcu 2003 r., we wrześniu
2003 r.
- 658 -
6. Budżety rodzinne
4096. KSZTAŁTOWANIE się dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2001 / Maria Jerzak // Bank Kredyt. - 2003, nr, 10 s. 67-72
bibliogr. summ.
PERCEPCJA systemu ubezpieczeń społecznych a postawy wobec zabezpieczenia własnej starości / M. Rószkiewicz = poz. 3285.
M.in. stan zabezpieczenia materialnego gospodarstw domowych.
4097. POSTAWY wobec oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce / Małgorzata Rószkiewicz // Stud. Demogr. - 2003, nr 2, s. 121-135,
rys. tab. bibliogr. summ.
4098. ZMIANY rynkowe a oszczędności gospodarstw domowych w okresie 2000 - I półrocze 2002 - wybrane problemy / Henryk Możaryn // Bezp.
Bank. - 2003, nr 1, s. 75-80.
7. Warunki mieszkaniowe
4099. NA peryferiach Europy / Mirosław Gorczyca // Nowe Życie
Gospod. - 2003, nr 15, s. 7-9, tab.
Poprawa warunków mieszkaniowych - najważniejszy problem społeczno-gospodarczy do rozwiązania w najbliższych dziesięcioleciach.
4100. POLITYKA mieszkaniowa / Wojciech Władysławski // Życie Warsz.
- 2003, nr 137 : 13.06, dod. Tanie mieszkanie dla każdej rodziny, s. VII, wykr.
Budownictwo mieszkaniowe i sytuacja mieszkaniowa ludności.
4101. PRAWO do odpowiedniego mieszkania w perspektywie globalnej / Jerzy Kropiwnicki // Stud. Mater. WSMarket. Łódź. - 2003, nr 10,
s. 15-25 bibliogr.
Zob. też Bezdomność (poz. 3977-3983).
- 659 -
8. Sport, turystyka, wczasy
4102. AKTYWNOŚĆ Polaków w zakresie krajowego wypoczynku /
Leszek Strzembicki // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 621, s. 57-71,
rys. tab. bibliogr. summ.
TURYSTYKA i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej / red. nauk. A. Rapacz = poz. 631.
Z treści: Niezgoda A.: Społeczne i psychologiczne aspekty trendów w popycie
turystycznym.
9. Budżet czasu. Czas wolny od pracy
4103. CZAS wolny polskich menedżerów / Anna Dąbrowska, Małgorzata Bombol // Manager. - 2003, nr 3, s. 34-36, rys. tab.
CZAS - zasób bezcenny : zasady efektywnego gospodarowania czasem
w pracy i poza pracą / R. Kaczyńska-Maciejowska = poz. 588.
4104. NA co oszczędza menedżer / Agnieszka Małkiewicz, Izabela
Zieleniewska // Manager. - 2003, nr 8, s. 33-36, rys. tab.
Menedżer - gdzie lokuje oszczędności, gdzie spędza urlop, jak wypoczywa.
4105. "OSTRZENIE piły", czyli czas wolny menedżerów / Piotr
Bohdziewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 39-51, tab. bibliogr.
SŁODKIE życie menedżera / A. Małkiewicz = poz. 1955.
Kadra kierownicza a statystyczny Polak - różnice w stylu i poziomie życia - m.in.
formy spędzania czasu wolnego.
4106. WORK-Life Balance : wracamy do punktu wyjścia? : (debata nad
czasem wolnym z lat siedemdziesiątych XX wieku) / Bohdan Jung // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 17-29, rys. bibliogr.
Omów. dyskusji nad relacją praca-czas wolny toczącej się w l. 70-tych w aspekcie
początku XXI wieku.
- 660 -
XI. ZWIĄZKI ZAWODOWE
1. Związki zawodowe - organizacje pracodawców - państwo
a. Zagadnienia ogólne
1/ W Polsce
ADAPTACJA wzorów sowieckich w organizacji i działalności związków
zawodowych w Polsce w latach 1949-1956 / J. Chumiński = poz. 14.
ANTROPOLOGIA społeczna związków zawodowych w nauczaniu Antoniego Szymańskiego i Jana Pawła II / M. Szczęsny = poz. 1.
4107. INSTYTUCJONALIZACJA stosunków pracy w Polsce / pod red.
Wiesławy Kozek. - Warszawa : Scholar, 2003. - 238 s. : rys. ; 26 cm. - Tabele. - ISBN 83-7383-014-6.
Z treści: Kozek W.: Czy wyłania się model? Problem instytucjonalizacji zbiorowego przetargu w stosunkach pracy (s. 16-40). - Ostrowski Piotr: Deregulacja
rynkowa w procesie reformy ochrony zdrowia a protesty pielęgniarek i położnych
(s. 41-51). - Kozek W.: In search of job. Co zdarzyło się w stosunkach pracy na
poziomie zakładu w Polsce w latach dziewięćdziesiątych? (s. 52-64). - Meardi
Guglielmo: Integracja europejska i zbiorowe stosunki pracy: różni aktorzy, różne
perspektywy, różne scenariusze (s. 65-83). - Kuśmierz Magdalena: Unions versus
Union. Szanse i zagrożenia integracji Polski z Unią Europejską dla polskich związków zawodowych (s. 84-100). - Kozek W., Ostrowski P.: Problemy uzwiązkowienia
w Polsce. Fatum przemian ekonomicznych czy przypadek szczególny? (s. 102-119). Ost David: Słabość silnych ruchów społecznych. Modele unionizmu w kontekście
wschodnioeuropejskim / tł. P. Ostrowski (s. 120-137). - Tuszyńska Dorota: Spadek uzwiązkowienia a nowe praktyki zarządzania personelem. Studium przypadku
(s. 138-148). - Kozek W.: Problem adekwatnego stylu przywództwa związkowego
(s. 149-160). - Kozek W.: Destruktorzy. Tendencyjny obraz związków zawodowych
w tygodnikach politycznych w Polsce (s. 161-185). - Twardowska-Wągrowska Monika: Co jest centryfugą? Lokalny związek pracodawców wobec problemów integracji środowiska (s. 188-198). - Molęda-Zdziech Małgorzata: Lobbing jako metoda
działania i realizacji interesów pracodawców - na przykładzie Business Centre Club
(s. 199-224).
- 661 4108. KONSULTACJA ze związkami zawodowymi jest konieczna /
Beata Superson-Polowiec // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 22, s. 10-11.
Obowiązek zawiadamiania pracowników o przejściu zakładu pracy na innego
pracodawcę obecnie obciąża pracodawcę, na którym nie ciążyły do 1.01.2002 r.
w takiej sytuacji żadne obowiązki o charakterze informacyjnym lub konsultacyjnym
w stosunkach ze związkami pracy.
KRAJOWY system szkolenia zawodowego PHARE 2000. Cz. 1, Umowa
bliźniacza Francja-Polska : ekspertyzy konsultantów z krajów Unii Europejskiej = poz. 1549.
Z treści: Bos D.: Rola partnerów społecznych w przyszłym systemie tworzenia
tytułów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce.
4109. NOWE zasady funkcjonowania związków zawodowych // Kurier
Zw. - 2003, nr 167, s. 1, 6, tab. ; nr 168, s. 1, 6.
Informacje dot. funkcjonowania komisji zakładowych i międzyzakładowych od
1 lipca 2003 r. Tekst oprac. przez Biuro Prawne KK WZZ "Sierpień 80".
4110. NOWELIZACJA przepisów ustawy o związkach zawodowych /
Małgorzata Czubak // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 8, s. 16-23.
Nowelizacja z 26 lipca 2002 r. o zm. ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. - 2002, nr 135, poz. 1146). Zob. poz. 2200/02.
4111. POLSKA po przejściach / Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw
Społecznych. - Warszawa : Stow. Stud. Inicjatyw Społ., 2003. - 224 s. : wykr. ;
23 cm. - ISBN 83-914283-7-0.
Z treści: Gardawski Juliusz: Związki zawodowe a porzucona klasa pracownicza
(s. 31-36). - Gilejko Leszek: Program rządu a polskie kwestie społeczne (s. 50-54). Rajkiewicz Antoni: W trosce o pracę (s. 55-59). - Kabaj Mieczysław: Dezaktywizacja
Polski. Wielkie marnotrawstwo (s. 60-68). - Jacukowicz Zofia: Obecne i przewidywane skutki dysproporcji płac (s. 69-72). - Warzywoda-Kruszyńska Wielisława:
Międzygeneracyjna transmisja obowiązków opiekuńczych (s. 73-77). - Frieske Kazimierz W.: Wyznania mizantropa (s. 78-81). - Łaski Kazimierz: O nonsensach polskiej
reformy emerytalnej (s. 82-84). - Włodarczyk Cezary: To nie była reforma wynikająca z lewicowych wartości (s. 85-91). - Zahorska Marta: Pierwsze trzy lata gimnazjum... i co dalej (s. 92-96). - Dziewięcka-Bokun Ludmiła: O paradoksie transformacji systemu szkolnictwa wyższego (s. 97-102). - Frąckiewicz Lucyna: Edukacja przez
- 662 całe życie - utopia czy konieczność (s. 103-110). - Bugaj Ryszard: Dziesięć uwag
o Programie naprawy... (s. 111-116). - Daszkowski Julian: Podatki między psychologią a statystyką (s. 117-126). - Deniszczuk Lucyna: O biedzie, zróżnicowaniu dochodów i statystyce (s. 127-130). - Wódz Kazimiera: Od deindustrializacji do wykluczenia? (s. 159-163). - Księżopolski Mirosław: Bilans transformacji z perspektywy
human development (s. 205-209).
4112. POLSKIE związki zawodowe u progu Unii Europejskiej / Juliusz
Gardawski // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 42/43, dod. Przegląd Wydarzeń
Związkowych, s. 3-7. * Szansa, ale nie panaceum / Krzysztof Świątek // Tyg.
Solidar. - 2003, nr 16, s. 25.
Omów. panelu, którego tematem były związki zawodowe w przededniu integracji
Polski z Unią Europejską. Został zorganizowany 7 kwietnia 2003 r. przez SGH
i Fundację im. F. Eberta.
4113. SIŁY sprawcze życia gospodarczego i rozwój instytucji: organizacje, związki zawodowe, izby / Janusz Bujko // Acta Univ. Wratisl., Socjol. 2003, nr 35, s. 103-111.
4114. STARE i nowe strategie związków zawodowych wobec restrukturyzacji / Juliusz Gardawski // Stud. Pr. / Kol. Ekon. - 2003, z. 4, s. 121-137
summ.
4115. UPRAWNIENIA kontrolne związków zawodowych i społecznej
inspekcji pracy / oprac. Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 71, dod. Kontroler w Firmie, 16 s.
4116. WĄTPLIWOŚCI wokół interpretacji nowych przepisów ustawy
o związkach zawodowych / Stefan Płażek, Arkadiusz Sobczyk // Pr. Zabezp.
Społ. - 2003, nr 8, s. 23-26.
4117. ZAKŁADOWA organizacja związkowa po nowelizacji ustawy
o związkach zawodowych / Anna Dubowik // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 9,
s. 19-28.
Nadto: Nowa sytuacja prawna związków zawodowych / Marcin Zieleniecki //
Tyg. Solidar. - 2003, nr 1, s. 34-35. - Omów. najnowszych zmian w ustawie o związkach zawodowych dot. zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej.
- 663 4118. ZWIĄZKI zawodowe a restrukturyzacja : bariery czy kompromis? /
pod red. Leszka Gilejko ; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : SGH,
2003. - 245 s. ; 24 cm. - Tabele. - Cont. - Summ. - ISBN 83-7378-017-3.
Treść: Gilejko L.: Sektory strategiczne - formacje trudne (s. 11-31). - Gilejko L.,
Siewierski Jacenty: Postawy wobec restrukturyzacji (s. 33-62). - Gardawski Juliusz:
Orientacje świadomościowe (s. 63-76). - Książkiewicz Izabela, Towalski Rafał: Instytucjonalny dialog społeczny w restrukturyzowanych branżach (s. 77-99). - Siewierski
J.: Górnicze związki zawodowe wobec problemu restrukturyzacji branży (s. 101-121).
- Towalski R.: Związki zawodowe w procesie restrukturyzacji sektora hutnictwa
żelaza i stali (s. 123-143). - Gilejko L., Czarzasty Jan: Przemysł zbrojeniowy - walka
o strategiczny status czy o przetrwanie (s. 145-173). - Towalski R.: Rola związków
zawodowych w procesie restrukturyzacji sektora elektroenergetyki (s. 175-198). Książkiewicz I.: Związki zawodowe w procesie restrukturyzacji - przypadek PKP
(s. 199-219). - Gilejko L.: Związkowy udział - próba oceny (s. 221-239).
4119. ZWIĄZKI zawodowe po nowelizacji / Anna Telec // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 21, s. 1-2.
Zmiany obow. od 1 lipca 2003 r.
4120. ZWIĄZKI zawodowe tuż przed / Irena Dryll // Nowe Życie
Gospod. - 2003, nr 10, s. 4-8, tab.
Kondycja związków zawodowych w przededniu integracji Polski z Unią Europejską.
4121. ŻĄDANIA ponad biznesową miarę / Andrzej Michalski, Marcin
Czekański // Rzeczpospolita. - 2003, nr 246 : 21.10, dod. Ekon. Rynek, s. 1, wykr.
Polskie związki zawodowe w oczach inwestorów zagranicznych (żądania dot.
pakietów socjalnych są wg inwestorów zbyt wygórowane).
___________________
4122. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę
zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących
kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz
komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników,
których stosunek do pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian
w takim wskazaniu // Dz. U. - 2003, nr 108, poz. 1013.
- 664 Ochrona stosunku pracy działaczy związkowych (poz. 2568, 2570-2575,
2578, 2580).
Zob. też Statystyka pracy - Związki zawodowe (poz. 4422).
2/ W świecie
CZY zmierzch pracy? / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 1. Humanizacja w stosunkach pracy. - Z treści: Stepanov A.: Problemy rozwoju
partnerstwa społecznego w Federacji Rosyjskiej na etapie transformacji rynkowej.
INSTYTUCJONALIZACJA stosunków pracy w Polsce / pod red.
W. Kozek = poz. 4107.
Z treści: Meardi G.: Integracja europejska i zbiorowe stosunki pracy: różni aktorzy, różne perspektywy, różne scenariusze.
KRAJOWY system szkolenia zawodowego PHARE 2000 Cz. 1, Umowa
bliźniacza Francja-Polska : ekspertyzy konsultantów z krajów Unii Europejskiej = poz. 1549.
Z treści: Bos D., Sanquer C.: Rola partnerów społecznych w systemach kształcenia ustawicznego pracowników w krajach Unii Europejskiej.
NIE hamować - przekształcać / L. Kańtoch = poz. 2364.
Prawo pracy z globalnego punktu widzenia w działaniach Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych i Międzynarodowej Organizacji Pracy.
4123. NOWA związkowość / Artur Grochala // Nowy Tyg. Pop. - 2003,
nr 38/39, dod. Przegląd Wydarzeń Związkowych, s. 10-12.
Głos w dyskusji nt. efektywności działań związków zawodowych. Przedstawiono
doświadczenia angielskich organizacji w tej mierze oraz ich przydatność dla polskich
związkowców.
4124. PARTNERZY społeczni : konflikty, kompromisy, kooperacja /
Leszek Gilejko, Rafał Towalski = poz. 4031/02.
Rec.: Butwicka Beata // Prz. Politol. - 2003, nr 2, s. 143-146.
- 665 PIĘĆ kwestii w związku z Konstytucją społeczeństwa europejskiego /
A. Supiot = poz. 2371.
4125. NOWE praktyki związkowe / Christophe Aguiton ; tł. ZMK //
Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 37, s. 8-9.
Współczesny ruch związkowy we Francji.
4126. PONURY obraz świata / Lech Kańtoch // Nowy Tyg. Pop. - 2003,
nr 11, s. 6-7.
Prawa związkowe jako prawa człowieka - naruszanie i nierespektowanie praw
związkowych na świecie.
PRAWNE podwaliny Europy / K. Walczak = poz. 2373.
Cz. 14. Zbiorowe prawo pracy Rady Europy.
4127. SCENY strajkowe z dziejów Francji / przygot. i tł. Zbigniew Marcin Kowalewski // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 35/36, s. 20-22.
Treść: Reberioux Madeleine: Historia strajku jako odmowy i zdobyczy. - Mouriaux Rene: Wzlot i upadek idei strajku generalnego. - Debourdeau Jean-Pierre: 1936,
okupacje fabryk. - Lafon Eric: 1953, gorące lato sektora publicznego.
4128. TRANSGRANICZNA współpraca związków zawodowych na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim na przykładzie międzyregionalnej rady
związkowej Łaba-Nysa / Franciszek Adamczuk // Gospod. Przestrz. - 2002,
[z.] 5, s. 7-12 bibliogr. summ.
4129. WYZWANIA globalizacji / Zdzisław Tuszyński // Nowy Tyg. Pop.
- 2003, nr 12, s. 8-9.
Zadania związków zawodowych w procesie transformacji ustrojowej.
4130. ZA Europą socjalną / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. - 2003,
nr 23, s. 14-15, il.
Omów. obrad Kongresu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych,
Praga, 26-29 maja 2003 r.
- 666 4131. ZWIĄZKI zawodowe w Azji Wschodniej / Lech Kańtoch // Azja-Pacyfik. - 2003, T. 6, s. 165-184 summ.
4132. ZWIĄZKI zawodowe w Europie i na świecie / Lech Kańtoch.
[Pocz. = poz. 2932/99 ; 3367/2000 ; 3707/01, 4026/02]. - Cz. 54-61 // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 1/2, s. 12-13 ; nr 4, s. 8-9 ; nr 8, s. 6-7 ; nr 16/17,
s. 12-13, nr 27/28, s. 8 ; nr 40/41, s. 12-13 ; nr 48/49, s. 13 ; nr 50-52,
s. 22-23, il.
Cz. 54. Algieria ; Cz. 55. Indonezja ; Cz. 56. Malezja ; Cz. 57. Bangladesz ;
Cz. 58. Tunezja ; Cz. 59. Maroko ; Cz. 60. Federacje Globalnych Związków Zawodowych (Global Union Federation) ; Cz. 61. Urugwaj.
b. Negocjacje i porozumienia zbiorowe
4133. ODDZIELNE, ale identyczne w treści : negocjowanie układów
zbiorowych w Grupie Żywiec SA - studium przypadku / Marek Prujszczyk //
Personel Zarz. - 2003, nr 9, s. 6-10.
4134. PAKTY znają w wielu krajach // Biul. Dial. Społ. - 2003, nr 1,
s. 17-18.
Omów. instytucji porozumień zbiorowych w niektórych krajach Unii Europejskiej.
Zob. też Sztuka negocjacji (poz. 1809-1816) ; Układy zbiorowe pracy.
Regulaminy (poz. 2342, 2358, 2360, 2362).
___________________
Dialog społeczny
4135. CHEMICY wybrali dialog / Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. 2003, nr 8, s. 1.
11 lutego w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawcy działający w sektorze chemicznym podpisały porozumienie o współpracy.
- 667 4136. DIALOG społeczny : prawo pracowników do informacji i konsultacji / Sebastian Koczur, Paweł Korus. - Kraków : Universitas, 2003. - 308
s. ; 24 cm. - (Prawo Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy). - ISBN
83-242-0029-0.
4137. NA każdy - nieomal - temat / Danuta Jasińska, Nina Krasuska //
Biul. Dial. Społ. - 2003, nr 1, s. 7-8, rys.
Instytucje dialogu społecznego przy urzędach administracji terenowej.
4138. NOWE miejsca spotkań / Danuta Jasińska, Maria Sobczyk // Biul.
Dial. Społ. - 2003, nr 1, s. 9-10.
Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego w 2002 r.
4139. ODPOWIEDZIALNI za dialog // Biul. Dial. Społ. - 2003, nr 2, s. 7-9.
Omów. kompetencji Departamentu Partnerstwa Społecznego, Departamentu Pożytku Publicznego oraz Biura Instytucji Dialogu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialnych za kontakty i dialog społeczny.
4140. ROLA państwa w dialogu społecznym w Polsce / Ewa Wronikowska // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 2-8.
4141. ZASADY dialogu społecznego / K.W.F. [Kazimierz W. Frieske] //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 1-2.
Omów. dokumentu programowego Rządu dotyczącego zasad dialogu społecznego.
c. Spory zbiorowe
4142. GÓRNICY wygrali z państwem / Barbara Cieszewska // Rzeczpospolita. - 2003, nr 282 : 4.12, s. 1, wykr., dod. Ekon. Rynek, s. 1, rys.
Restrukturyzacja górnictwa - rząd uległ żądaniom górniczych związków.
4143. JAKIE wynagrodzenie dla pielęgniarek? / Krystyna Hajduk-Popławska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 5, s. 34-35.
Uchwalenie zaskarżonej ustawy jako rezultat narastającego konfliktu społecznego.
- 668 4144. KOLEJARZE mówią : STOP / Krzysztof Jakubowski // Tyg. Solidar. - 2003, nr 28, s. 24, il.
Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy kolejarskich związków zawodowych
na posiedzeniu w Katowicach 2 lipca 2003 r. podjął decyzję o rozpoczęciu czynnej
akcji protestacyjnej na kolei.
LIKWIDOWANIE sporów pracy : zagadnienia praktyczne / K. W. Baran
= poz. 2941.
M.in. zbiorowe spory pracy.
___________________
Komisja Trójstronna
4145. BUDŻETOWE przepychanki, kuluarowe pogadanki // Biul. Dial.
Społ. - 2003, nr 2, s. 11-14.
Omów. obrad Komisji Trójstronnej, 10 lipca 2003 r.
DECYZJA Prezydium KK - Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 74/03 ws. opinii o projekcie ustawy MGPiPS o zmianie ustawy o Trójstronnej
Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych (...) / D. Wasielewski = poz. 4162.
4146. PAT - pakiet - pakt? // Biul. Dial. Społ. - 2003, nr 1, s. 11-14.
Omów. obrad Komisji Trójstronnej dot. negocjacji w węzłowych kwestiach polityki społeczno-gospodarczej.
4147. Z POSIEDZEŃ Trójstronnych Zespołów Branżowych // Biul.
Dial. Społ. - 2003, nr 1, s. 15-16 ; nr 2, s. 15-16.
d. Procedury pojednawcze. Arbitraż
4148. WYŁANIANIE się porządku instytucjonalnego w procedurze
mediacji w sporach zbiorowych pracy / Anna Kulpa // Rynek Pr. - 2003, nr 3,
s. 38-53.
Próba ustalenia warunków efektywnej regulacji sporów na drodze mediacji.
- 669 e. Strajki. Lokauty. Protesty. Bojkoty
4149. GENERALNY tylko z nazwy / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 211, s. 1, 5.
Czy można w Polsce zorganizować strajk generalny.
4150. GORĄCY sierpień / Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. - 2003,
nr 37, s. 3.
Strajki w Polsce w sierpniu 2003 r.
4151. GÓRNICTWA portret czarny : kolejny protest polskich górników / Jarosław J. Szczepański // Znaki Now. Czasów. - 2003, nr 7, s. 31-41.
Strajki.
4152. KTO strajkuje, ten dostaje / Andrzej Michalski // Rzeczpospolita. 2003, nr 32 : 7.02, dod. Ekon. Rynek, s. 1, rys.
Strajki w Polsce i ich skuteczność.
4153. LOKAUT - dozwolony czy bezprawny? / Joanna Piaskowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 23, s. 27-28.
Lokaut - szczególna forma przeprowadzania zwolnień grupowych, może wiązać
się z zamknięciem nawet całości zakładu pracy.
4154. LOKAUT odpowiedzią na nielegalny strajk? / Tomasz Zalewski //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 202, s. 1, 5.
Stosowanie w Polsce lokautu wobec strajkujących pracowników.
4155. O NASZE sprawy za cudze pieniądze / Tomasz Zalewski // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 206, s. 1, 6, rys.
Koszty strajków i demonstracji.
4156. OSTROWSKI "Wagon" walczy o przetrwanie / Grażyna Schlender // Tyg. Solidar. - 2003, nr 34, s. 26-27.
Strajk w ostrowskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego.
- 670 SCENY strajkowe z dziejów Francji = poz. 4127.
Treść: Reberioux M.: Historia strajku jako odmowy i zdobyczy. - Mouriaux R.:
Wzlot i upadek idei strajku generalnego. - Debourdeau J.-P.: 1936, okupacje fabryk. Lafon E.: 1953, gorące lato sektora publicznego.
4157. STRAJKI, bunty, manifestacje jako "polska droga" przez socjalizm / Andrzej Paczkowski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań : PTPN, 2003. - 142 s. ; 17 cm. - (Mała Biblioteka ; 10). - ISBN
83-7063-363-3.
4158. ŚMIAŁO, pracodawcy / Radosław Skowron // Rzeczpospolita. 2003, nr 195 : 22.08, dod. Prawo co Dnia, s. 3.
Lokaut - forma prowadzenia sporu zbiorowego popularna w krajach zachodnich
(przykłady Niemiec i USA), niestosowana w Polsce.
2. Związki zawodowe a udział w zarządzaniu
NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi
zestaw studiów przypadków / pod red. A. Pocztowskiego = poz. 432.
Z treści: Buchelt-Nawara B.: Współpraca ze związkami zawodowymi: Rafineria
Jasło S.A.
WSPÓŁDZIAŁANIE ze związkami zawodowymi przy wypowiadaniu
i rozwiązywaniu umów o pracę / R. Sadlik = poz. 2554.
3. Historia i działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych
4159. JAZDA wspólnym wagonem / Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. 2003, nr 40/41, s. 6-7.
Omów. II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Zaplecza Technicznego Kolei, Ostrów Wlkp.,
18-19 września 2003 r.
- 671 4160. POLSKI ruch zawodowy wobec nowej rzeczywistości : problematyka funkcjonowania związków zawodowych po 1989 roku na przykładzie
OPZZ i NSZZ "Solidarność" / Artur Grochala // Rocz. Nauk Polit. - 2003,
nr 1, s. 245-262.
___________________
N S Z Z "S o l i d a r n o ś ć"
4161. CZY wrócą zasiłki przedemerytalne : "Solidarność" proponuje /
Marzena Jurczewska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 88, s. 9. * Gdy nie ma
pracy... / Alicja Dołowska // Tyg. Solidar. - 2003, nr 32, s. 6-7. - Walka "Solidarności" o zasiłki przedemerytalne.
NSZZ "Solidarność" wystąpił z obywatelską inicjatywą ustawodawczą przywrócenia i wypłacania zasiłków przedemerytalnych wg stanu sprzed 2002 r.
4162. DECYZJA Prezydium KK [Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"] nr 74/03 ws. opinii o projekcie ustawy MGPiPS o zmianie ustawy
o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych (...) / Dariusz
Wasielewski // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 129, s. 21-23.
4163. DECYZJA Prezydium KK [Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"] nr 81/03 ws. opinii o projekcie założeń ustawy MGPiPS o pomocy
społecznej / Dariusz Wasielewski // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". 2003, nr 130, s. 5-8.
4164. DECYZJA Prezydium KK [Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"] nr 179/03 ws. opinii o projekcie MGPiPS o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw // Biul. Inf. KK NSZZ
"Solidarność". - 2003, nr 134, s. 21-24.
4165. DECYZJA Prezydium KK [Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"] nr 198/03 ws. opinii o projekcie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2003,
nr 135, s. 16-17.
- 672 4166. KRUSZĄ mury rządu i pracodawców / Krzysztof Świątek // Tyg.
Solidar. - 2003, nr 35, s. 26-27.
Działalność Biura Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
4167. MIELIŚMY własne propozycje / Jerzy Langer ; rozm. Michał
Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 22, s. 16-17.
Rozm. z wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nt. ograniczenia ochrony działaczy związkowych wprowadzonego nowelizacją ustawy.
4168. NOWE prawo : propozycje zmian w statucie NSZZ "Solidarność" /
Andrzej Jakubik // Tyg. Solidar. - 2003, nr 33, s. 26-27.
4169. PRACY i godności : ogólnopolska manifestacja Solidarności /
Lidia Gall, Marzanna Stychlerz-Kłucińska, Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar.
- 2003, nr 18, s. 6-8.
4170. "SOLIDARNOŚĆ" dwadzieścia lat później / aut. Roman Bäcker
[i in.]. - Kraków : Arcana, 2001.
Rec.: Kaliski Bartosz // Więź. - 2003, nr 3, s. 155-156 ; Szeszeń Agnieszka //
Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 28.
4171. STALOWA wola Solidarności / Andrzej Jakubik, Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. - 2003, nr 40, s.6-8.
XVI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".
4172. STAŃCIE w obronie ludzi pracy / Jan Paweł II // Rzeczpospolita. 2003, nr 265 : 14.11, s. 9.
Przemówienie papieża Jana Pawła II do delegacji "Solidarności". Watykan,
13 listopada 2003 r.
4173. UWAGI do opinii o projekcie budżetu państwa na rok 2004
w części poświęconej rynkowi pracy / Jacek Smagowicz // Biul. Inf. KK
NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 134, s. 41-43, tab.
- 673 4174. ZESPÓŁ Roboczy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
ds. Przeciwdziałania Bezrobociu / Jacek Smagowicz // Biul. Inf. KK NSZZ
"Solidarność". - 2003, nr 131, s. 46-48.
Omów. piątego posiedzenia, które odbyło się 5 czerwca 2003 r.
___________________
Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych
4175. DWA punkty widzenia / Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. 2003, nr 18/19, s. 3-4, il.
Omów. obrad Prezydium OPZZ, których tematem był m.in. plan działania
MGPiPS na rok 2003.
4176. WIĘCEJ ofensywy : z obrad Prezydium OPZZ / Irena Hamerska //
Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 9, s. 4-5.
18 lutego 2003 r.
4177. ZADYMY nie przewiduję, ale ... / Jan Kisieliński ; rozm. Irena
Hamerska // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 7, s. 4-5.
Rozm. z wiceprzewodniczącym OPZZ nt. działalności OPZZ w sytuacji zmian
w prawie pracy i w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej.
4178. ZMIANY są dla nas do przyjęcia / Ryszard Łepik ; rozm. Michał
Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 22, s. 15-16.
Rozm. z wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych nt. ograniczenia ochrony działaczy związkowych wprowadzonego
nowelizacją ustawy.
4179. ZWIĄZKOWE "nie" dla antypracowniczych decyzji / Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 29/30, s. 3-5, il.
Omów. posiedzenia Prezydium OPZZ, które odbyło się 9 lipca.
___________________
- 674 Organizacje pracodawców
4180. INSTYTUCJE rozwoju lokalnego - na przykładzie Federacji Pracodawców Polski Zachodniej (FPPZ) / Franciszek Adamczuk // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2002, nr 936, ser. Zarz. Market., nr 21, s. 9-14 bibliogr. 4 poz. summ.
XII. SAMORZĄD PRACOWNICZY
1. Zagadnienia ogólne
4181. KORPORACJE pod kontrolą / Tomasz Pietryga // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 228, s. 1, 6.
Nadzór nad działalnością samorządów zawodowych.
4182. PUBLICZNO-instytucjonalne warunki sprawnego działania
samorządów zawodowych i gospodarczych w Polsce / Rafał Jakubowski,
Michał Narożny // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 985, s. 113-124 bibliogr.
54 poz.
4183. SAMORZĄD w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa /
pod red. nauk. Stanisława Wykrętowicza. - Wyd. 2 uaktual. - Poznań : Wydaw. Wyż. Szk. Bank., 2001. - 373 s. ; 25 cm. - ISBN 83-88048-55-4.
M.in. samorząd zawodowy.
Rec.: Wiśniewska Agnieszka // Humaniz. Pr. - 2003, R. 30, nr 3, s. 87-89.
2. Udział samorządu pracowniczego i załóg
w zarządzaniu
4184. FORMY bezpośredniej partycypacji pracowników w zarządzaniu
firmą / Magdalena Warszewska // Bezp. Pr. - 2003, nr 4, s. 13-16, wykr.
- 675 4185. PARTYCYPACJA pracownicza jako czynnik motywowania
w przedsiębiorstwie / Jarosław Piwowarczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 3,
s. 11-17, tab.
4186. PARTYCYPACJA pracownicza jako warunek sprawnego funkcjonowania systemu społecznej odpowiedzialności wobec pracowników /
Magdalena Rojek-Nowosielska, Joanna Szczepaniak // Forum Nauk. WSZarz.
Wroc. - 2003, T. 4, s. 75-90 bibliogr.
4187. PARTYCYPACJA pracownicza w aspekcie integracji Polski
z Unią Europejską / Antoni Huczek // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz.
Market. - 2003, z. 2, s. 95-102.
4188. PARTYCYPACJA pracownicza w Rosji, na Litwie i na Węgrzech /
Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54,
nr 11, s. 92-97 bibliogr. 8 poz. summ.
PRAWNE podwaliny Europy / K. Walczak = poz. 2373.
Cz. 13. Partycypacja pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym.
4189. WSPÓŁUDZIAŁ pracowników w zarządzaniu firmą - korzyści
dla obu stron / Magdalena Warszewska // Bezp. Pr. - 2003, nr 2, s. 12-15,
rys. bibliogr. 10 poz.
3. Samorząd pracowniczy
w poszczególnych zakładach pracy.
Samorząd zawodowy
4190. BĘDĄ bronić swoich racji / Hanna Fedorowicz // Rzeczpospolita. 2003, nr 262 : 10/11.11, dod. Prawo co Dnia, s. 1, tab.
Omów. VII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych poświęconego tajemnicy
i etyce zawodowej oraz kształceniu radców prawnych.
- 676 4191. NADZÓR nad działalnością samorządów zawodowych : analiza
rozwiązań projektowanej reformy / Piotr Marquardt // Prz. Ustawod. Gospod.
- 2003, R. 56, nr 8, s. 9-17.
Analiza projektu ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych.
4192. PRAWO i bezprawie / Wojciech Duda // Nowe Państ. - 2003, nr 4,
s. 17-19.
Samorządy zawodowe prawników.
4193. PROJEKT ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe
pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz
o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych (projekt roboczy
27 września 2002 r.) // Palestra. - 2003, R. 47, nr 1/2, s. 239-248.
4194. ZAUFANIE publiczne w działaniach zbiorowych na przykładzie
samorządów zawodowych w Polsce / Marzena Rutkowska // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 985, s. 141-158 bibliogr. 54 poz.
4195. ZAWODY zaufania publicznego / Paweł Piechal // Unia Eur. 2003, nr 5, s. 32-34, tab.
Pojęcie "zawodu zaufania publicznego", zadania samorządów zawodowych.
4. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
4196. ANALIZA badawcza Programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa /
Olimpia Kunert ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS,
2003. - 96 s. : rys. ; 20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 93-96.
4197. FORMA prywatyzacji a efektywność przedsiębiorstw / Tomasz
Wołowiec // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 7, s. 18-26, tab. summ.
M.in. zaawansowanie procesów prywatyzacji w krajach postkomunistycznych.
- 677 4198. IGRZYSKA czy ratunek? : rewolucja w służbie zdrowia / Irena
Dryll // Nowe Życie Gospod. - 2003, nr 23, s. 16-17.
Omów. projektu rządowego dot. zmian w ustawie o restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz stosunku do nich związków zawodowych.
4199. PROGRAMY wspierające proces przekształceń własnościowych
w gospodarce polskiej w latach 1990-2000 i ich realizacja w województwie opolskim / Elżbieta Radomska-Balasa // Śl. Opol. - 2003, R. 13, nr 1,
s. 5-11.
4200. PRYWATYZACJA (organizacyjna) przedsiębiorstw publicznych /
Kazimierz Strzyczkowski // Prz. Ustawod. Gospod. - 2003, R. 56, nr 12,
s. 2-10.
Problematyka prawna prywatyzacji przedsiębiorstw publicznych na przykładzie
Niemiec oraz rozwinięcie tych problemów prawnych, które pojawiają się jako konsekwencje prywatyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw publicznych.
4201. PRYWATYZACJA przedsiębiorstw państwowych a transformacja
systemowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Romuald Poliński,
Zbigniew Staniek // Stud. Finan. - 2003, nr 67, s. 5-28.
4202. PRYWATYZACJA w państwach OECD / Krzysztof Zalega //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 1, s. 27-33, wykr. summ.
Artykuł nawiązuje do raportu OECD z 2002 r., który wskazuje na spadek procesów prywatyzacyjnych w krajach OECD w 2001 r.
4203. PRYWATYZACJA we Wrocławiu w latach 1995-1999 / Zdzisław
Morawski // Acta Univ. Wratisl., Socjol. - 2003, nr 35, s. 47-56.
4204. PRZEKSZTAŁCENIA własnościowe sektora komunalnego w świetle postępującej globalizacji / Elżbieta Twardowska // Probl. Zarz. Finan. 2003, nr 6, s. 271-279 Zsfassung.
4205. PRZEKSZTAŁCENIA własnościowe wybranych monopoli
naturalnych w Polsce / Zbigniew Grzymała // Rocz. Żyr. - 2003, T. 2,
s. 143-158.
- 678 4206. PRZEKSZTAŁCENIA własnościowe zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w świetle wyników kontroli NIK (wybrane zagadnienia) /
Tomasz Wołowiec // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 5, s. 10-29, tab.
4207. RESTRUKTURYZACJA, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw : doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji / Cezary Suszyński. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2003. - 405 s. : rys. ; 21 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 401-405. - ISBN 83-208-1441-3.
M.in. prywatyzacja.
Rec.: Dworzecki Zbigniew // Organ. Kier. - 2003, nr 2, s. 139-144.
4208. RESTRUKTURYZACJA zakładu pracy : komentarz / Andrzej M.
Świątkowski. - Kraków : Universitas, 2003. - 313 s. ; 22 cm. - (Prawo Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy). - ISBN 83-242-0179-3.
4209. SPOŁECZNE uwarunkowania i skutki prywatyzacji / Zbigniew
Staniek // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 38, s. 93-113 bibliogr.
4210. ZMIANY w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych / Tadeusz Kocowski // Prz. Ustawod. Gospod.
- 2003, R. 56, nr 3, s. 7-12.
4211. ZMIANY własnościowe i organizacyjne w sferze usług zdrowotnych w Polsce / Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 978, ser. Zarz. Market., nr 25, s. 32-40 bibliogr. summ.
Diagnoza procesu zmian własnościowych i organizacyjnych dokonujących się
w Polsce w sferze usług zdrowotnych pod koniec XX w.
___________________
USTAWA z dnia 22 listopada 2002 r. o zm. ustawy o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restruktury-
- 679 zacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" = poz. 3074.
4212. USTAWA z dnia 12 lutego 2003 r. o zm. ustawy o restrukturyzacji
hutnictwa żelaza i stali // Dz. U. - 2003, nr 56, poz. 495.
4213. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o zm. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie
Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami //
Dz. U. - 2003, nr 80, poz. 720.
___________________
Akcjonariat pracowniczy
STOPA bezrobocia a "popularność" akcjonariatu pracowniczego w Polsce / E. Drajska, M. Gawrycka = poz. 929.
4214. ZMIANY zachodzące w PWC "Odra" Brzeg po przekształceniu
w akcjonariat pracowniczy / Tadeusz Jankowski, Maciej Świrski // Forum
Nauk. WSZarz. Wroc. - 2001, T. 3, s. 45-74.
___________________
4215. ROZPORZĄDZENIE Min. Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup
oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników // Dz. U. 2003, nr 35, poz. 303.
Statystyka dot. przekształceń własnościowych (poz. 4423).
- 680 -
XIII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne
4216. BIULETYN Statystyczny = Statistical Bulletin / Główny Urząd
Statystyczny. - Nr 1-12. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003 ; 30 cm. Tabele.
Zawiera m. in. działy: Ludność ; Praca ; Budżet państwa ; Prywatyzacja ; Gospodarstwa domowe.
4217. INFORMACJA o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2002 r. /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 130 s. :
wykr. ; 30 cm. - Tabele.
4218. INTEGRACJA statystyki polskiej z Europejskim Systemem Statystycznym (ESS) / Tomasz Pawlak, Barbara Domaszewicz // Wiad. Stat. 2003, R. 48, nr 7/8, s. 77-96, tab.
4219. MAŁY rocznik statystyczny 2003 = Concise statistical yearbook
of Poland 2003 / przedm. Tadeusz Toczyński ; Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 687 s. : 1 mapa, wykr., rys. ; 20 cm.
- Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy : Ludność. Wyznania religijne ; Rynek pracy ; Dochody
i spożycie w gospodarstwach domowych ; Edukacja i wychowanie ; Ochrona zdrowia
i opieka socjalna ; Kultura, turystyka, sport ; Nauka i technika ; Rachunki narodowe ;
Proces prywatyzacji gospodarki ; Przegląd międzynarodowy.
4220. METODA reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych
: praca zbiorowa / pod red. Janusza Wywiała ; Akademia Ekonomiczna im.
Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2003. - 2 t. (248 ;
187 s.) : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 247. - (Prace Naukowe / AE
Katow.). - ISBN 83-7246-386-7 ; 83-7246-395-6.
4221. POLSKA 2003 : raport o stanie gospodarki / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Analiz i Prognoz Ekono-
- 681 micznych. - Radom : Wydaw. ITE, 2003. - 238 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. Tabele.
Dane statystyczne dot. m.in. rynku pracy i wynagrodzeń.
4222. PROGRAM poprawy jakości statystyki / Jan Kordos // Wiad. Stat.
- 2003, R. 48, nr 7/8, s. 64-77 bibliogr. 19 poz.
4223. ROCZNIK statystyczny przemysłu 2003 = Statistical yearbook of
industry 2003 / przedm. Małgorzata Kowalska ; Główny Urząd Statystyczny.
- Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - XXXVI, 450 s. ; 4 k. tabl. ; 24 cm.
- (Roczniki Branżowe / GUS). - Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy: Podmioty gospodarcze ; Zatrudnienie i wydajność pracy ;
Czas pracy i warunki pracy ; Wynagrodzenia.
4224. ROCZNIK statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003 = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2003 / przedm. Tadeusz Toczyński ;
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. LXXXIX, 790 s. ; 24 cm. - Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy: Ludność. Wyznania religijne ; Rynek pracy ; Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych ; Budżety gospodarstw domowych ;
Edukacja i wychowanie ; Ochrona zdrowia i opieka socjalna ; Kultura, turystyka
i sport ; Nauka i technika ; Finanse publiczne ; Proces prywatyzacji gospodarki ;
Przegląd międzynarodowy.
4225. ROCZNIK statystyczny województw 2003 = Statistical yearbook
of the regions - Poland 2003 / przedm. Tadeusz Toczyński ; Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - CDXXXV, 362 s. :
mapa ; 6 [k.] tabl. ; 24 cm. - Tabele.
Zawiera m.in. działy: Samorząd terytorialny (w tym przeciętne zatrudnienia
i wynagrodzenia w terenowych organach administracji ogólnej i administracji samorządu terytorialnego) ; Ludność (w tym migracje) ; Rynek pracy ; Dochody ludności ;
Infrastruktura komunalna. Mieszkania ; Edukacja i wychowanie ; Ochrona zdrowia
i opieka socjalna.
4226. ROZWÓJ statystyki społecznej w Polsce / Janusz Witkowski //
Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 7/8, s. 25-35 bibliogr. 10 poz.
- 682 4227. ŚWIAT w liczbach : 2003. - Warszawa : Studio EMKA, 2003. 236 s. ; 20 cm. - ISBN 83-88931-33-4.
2. Organizacja i normowanie pracy
4228. CZAS pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej / Alina GładzickaJanowska // Wiad. Stat. - 2003, R. 47, nr 1, s. 28-39, tab. bibliogr. 9
poz. summ. rez.
4229. NAKŁADY inwestycyjne a innowacje w przemyśle / Zofia Pawłowska // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 1, s. 40-51, tab. summ. rez.
4230. NAUKA i technika w 2001 r. = Science and technology in Poland
in 2001 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2003. - 238 s. : rys. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 233-237. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne / GUS).
4231. OCENA możliwości stosowania formalno-statystycznych systemów wag dla zmiennych w procesie doboru kadr / Ewa Krok // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 988, s. 472-480, tab. bibliogr. summ.
4232. WSPOMAGANIE procesów decyzyjnych / pod red. Marianny
Lipiec-Zajchowskiej. - Warszawa : C. H. Beck, 2003 ; 24 cm. - Tabele (Academia Oeconomica).
T.1, Statystyka. - XIII, 132 s. - Bibliogr. s. 127-130. - ISBN 83-7387-234-5.
T.2, Ekonometria. - 233 s. : rys. - ISBN 83-7387-235-3.
3. Zatrudnienie
4233. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności Polski 2002 / Główny
Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 292 s. ; 30 cm.
- Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań). - ISBN
83-7027-294-0.
- 683 4234. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności Polski = Labour force
survey in Poland / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat. - 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody / GUS).
IV kw. 2002. - 2003. - LXXII, 62 s.
I kw. 2003. - 2003. - LIV, 66 s.
II kw. 2003. - 2003. - LIV, 66 s.
4235. ANALIZA skłonności do migracji oraz selektywność migracji
wewnętrznych w Polsce w 2000 roku / Mariusz Doszyń // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 988, s. 442-447, tab. bibliogr. 5 poz. summ.
4236. ANALIZA struktury bezrobocia w województwie śląskim / Maria
Jadamus-Hacura // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1006, s. 39-48, rys. tab.
bibliogr. 8 poz.
ANALIZA strumieniowa bezrobocia w Polsce w okresie transformacji /
E. Kwiatkowski, L. Kucharski = poz. 813.
ANALIZA udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / red. nauk. J. Hozer = poz. 1142.
4237. BEZROBOCIE a proces zawierania małżeństw w ujęciu przestrzennym w Polsce w latach 1990-1998 / Małgorzata Podogrodzka // Stud.
Demogr. - 2003, nr 2, s. 99-120, rys. tab. bibliogr. summ.
4238. BEZROBOCIE długookresowe w woj. pomorskim / Dorota Banaszkiewicz // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 10, s. 60-67.
Analiza pozwalająca wyłonić cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne
osób pozostających bez pracy w woj. pomorskim, na podstawie danych dotyczących
struktury osób bezrobotnych udostępnionych przez WUS w Gdańsku.
4239. BEZROBOCIE i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001 /
Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski // Ekonomista.
- 2002, nr 3, s. 329-346, tab. bibliogr. summ. rez.
Polem.: Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca // Tamże, nr 5, s. 675-699, rys. tab.
bibliogr. - Odp. na polem. // Tamże, s. 701-709, rys. tab.
- 684 4240. BEZROBOCIE oraz formy aktywizacji bezrobotnych w woj.
warmińsko-mazurskim / Władysław Zakrzewski // Wiad. Stat. - 2003, R. 48,
nr 2, s. 49-56, tab. wykr. bibliogr. 5 poz. summ. rez.
4241. BEZROBOCIE regionalne w okresie przedakcesyjnym w Polsce /
Eugeniusz Kwiatkowski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, nr 170, s. 9-21, rys.
tab. summ.
4242. BEZROBOCIE rejestrowane w Polsce = Registered unemployment in Poland / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny.
- Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003 : mapy, wykr. ; 29 cm. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody / GUS). - Tabele. - Cont.
I-IV kw. 2002 r. - XI, 82 s.
I kw. 2003 r. - XIII, 82 s.
II kw. 2003 r. - XIV, 82 s.
III kw. 2003 r. - XIV, 82 s.
4243. BEZROBOCIE w krajach Unii i w krajach przystępujących / Wojciech Mroczek // Wspólnoty Eur. - 2003, nr 11, s. 3-4, wykr.
4244. BEZROBOCIE w miastach wojewódzkich Polski / Halina Guzik //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 617, s. 77-90, rys. tab. summ.
4245. BEZROBOCIE w Polsce i państwach Unii Europejskiej / Paweł
Wieczorek // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 6, s. 64-78, tab. wykr. rez. summ.
4246. BEZROBOCIE w zależności od stopnia dezagregacji danych rejestrowana a faktyczna stopa bezrobocia / Rafał Wójcikowski // Bad. Nauk. /
WSUmiej. Kielce. - 2003, nr 2, s. 77-87 bibliogr. summ.
4247. BILANS zasobów pracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Dolnego Śląska / Henryk Łabędzki // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 980,
s. 279-284, rys. tab. bibliogr. 3 poz. summ.
- 685 4248. DETERMINANTY odpływów z bezrobocia do zatrudnienia
w Polsce / Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski // Gospod. Nar. - 2003,
R. 14, nr 7/8, s. 47-63, rys. tab. bibliogr. summ.
DOCHODY i wydatki Funduszu Pracy w latach 1990-2002 / M. Ratuszniak, T. Olejarz = poz. 977.
4249. DZIAŁALNOŚĆ gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2002 r. / przedm. Izabella Zagoździńska ; Główny Urząd
Statystyczny. Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 87 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4250. ESTYMACJA danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002 / oprac. pod kier. Czesława
Brachy ; Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 97 s. : wykr. ; 30 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 56-58. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań). - ISBN 83-7027-331-9.
4251. EUROPA - Polska, stan i perspektywy demograficzne (1980-2050) /
Zbigniew Strzelecki // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 9, s. 54-60 bibliogr. 8 poz.
GOSPODARKA lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. D. Strahl =
poz. 609.
Z treści: Markowska M.: Analiza sektorowych struktur zatrudnienia w Polsce
według województw (NTS 2) w latach 1999-2001.
4252. IMIGRANCI na unijnym rynku pracy / Teresa Radzimińska //
Nowe Życie Gospod. - 2003, nr 22, s. 14-15, wykr.
4253. INFORMACJA o stanie bezrobocia w listopadzie [oraz] grudniu
2002 r. // Rynek Pr. - 2003, nr 1, s. 128-153, tab. * w styczniu [oraz] lutym
2003 r. // Tamże, nr 2, s. 231-245, tab. * w marcu [oraz] kwietniu 2003 r. //
Tamże, nr 3, s. 255-279, tab. * w maju [oraz] czerwcu 2003 r. // Tamże, nr 4,
- 686 s. 279-303, tab. * w lipcu [oraz] sierpniu 2003 r. // Tamże, nr 5, s. 245-267,
tab. * we wrześniu [oraz] październiku 2003 r. // Tamże, nr 6, s. 269-292, tab.
4254. KLASYFIKACJA lokalnych rynków pracy województwa śląskiego ze względu na strukturę bezrobotnych / Witold Hantke // Śl. Prz. Statyst. 2003, nr 2, s. 53-65 bibliogr.
4255. KRÓTKA informacja o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy /
Agnieszka Miler // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 146-155, tab.
Syntetyczne porównania wyników badania za lata 2000-2002 dotyczącego instytucjonalnej obsługi rynku pracy.
4256. LUDNOŚĆ, stan i struktura demograficzno-społeczna 2002 /
oprac. Zofia Kostrzewa [i in.] ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa :
GUS, 2003. - 293 s. : mapy, rys., wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań). - ISBN 83-7027-261-4.
4257. LUDNOŚĆ Śląska : procesy demograficzne i społeczne w okresie
transformacji ustrojowej / pod red. nauk. Roberta Rauzińskiego ; Politechnika
Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. - Opole : Inst. Śl.,
2003. - 230 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (I Kongres Demograficzny). - ISBN 83-88672-32-0.
Treść: Kuropka Ireneusz: Sytuacja demograficzna Śląska w latach 1990-2001
(s. 9-17). - Rauziński R.: Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznogospodarczego Śląska Opolskiego do 2020 r. (s. 18-28). - Zagórowska Agata: Uwarunkowania demograficzne rynku pracy Śląska - aspekty przestrzenne (s. 29-41). - Frąckiewicz Lucyna: Zdrowie ludności Śląska (s. 42-51). - Dybowska Joanna: Ludność
i gospodarka - rozważania na temat rozwoju ludności i gospodarki (s. 52-62). - Hanusik
Krystyna, Łangowska-Szczęśniak Urszula: Przemiany struktur demograficznych a sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2001 (s. 63-73). Krupowicz Joanna: Starzenie się społeczeństwa Śląska Dolnego i Opolskiego (s. 74-86).
- Drobek Wiesław: Prognoza zmian liczby ludności miast Śląska Opolskiego i jej trafność (s. 87-92). - Heffner Krystian: Migracje zagraniczne z Polski i do Polski oraz ich
perspektywy (s. 93-109). - Solga Brygida: Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim aspekty społeczno-ekonomiczne (s. 110-117). - Kałuża Ryszard: Praca za granicą a lokalne rynki pracy na Śląsku Opolskim (s. 118-129). - Jończy Romuald: Rozbieżności
pomiędzy rejestrowanymi a rzeczywistymi rozmiarami i formami migracji zewnętrznych ludności autochtonicznej ze Śląska Opolskiego (s. 130-150). - Sołdra-Gwiżdż
Teresa: Edukacja "etniczna" w województwie opolskim (s. 151-158). - Helbich Alek-
- 687 sandra: Ilościowe i jakościowe zróżnicowanie szkolnictwa wyższego (s. 159-167). Wróblewska Małgorzata: Przekształcenia szkolnictwa wyższego a możliwości rozwoju
społeczno-gospodarczego na Śląsku Opolskim (s. 168-182). - Hasińska Zofia: Model
szkolenia bezrobotnych a rynek pracy na Dolnym Śląsku (s. 183-196). - Gilga Krystyna:
Dostępność przedszkoli w Polsce i na Dolnym Śląsku (s. 197-205). - Pisz Zdzisław:
Regionalne aspekty zadań w dziedzinie edukacji (s. 206-215). - Szczygielski Kazimierz:
Nowe narzędzie wsparcia prac badawczych w zakresie demograficznych aspektów
polityki regionalnej i lokalnej (s. 216-229).
4258. LUDNOŚĆ według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin / Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki
Społecznej. - Stan w dniu 30 VI 2003 r. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2003. - 88 s. ; 30 cm. - Tabele. - (Materiały Źródłowe).
4259. LUDNOŚĆ, zatrudnienie i bezrobocie na wsi : dekada przemian /
Izasław Frenkel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
- Warszawa : IRWiR PAN, 2003. - 215 s. : mapy, rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 197-199. - Summ. - ISBN 83-85369-63-5.
4260. MAŁE firmy dają pracę / Janusz K. Kowalski // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 119, dod. Gazeta Gospodarcza, s. 1-3, wykr. * Tenże: Mało nowych
miejsc pracy // Tamże, nr 178, dod. Gazeta Gospodarcza, s. 1, 2, wykr.
Dane GUS dot. małych firm, ich struktury i miejsc pracy przez nie stworzonych.
4261. METODY statystyczne w analizie rynku pracy / Wiesława Makać //
Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 27-49, rys. tab.
4262. MIERNIKI stosowane w analizie bezrobocia / Elżbieta Gołata //
Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 6, s. 28-43 bibliogr. 31 poz.
Usystematyzowanie i krótkie omówienie mierników stosowanych w analizie
rynku pracy, uwzględniające możność ich zastosowań w analizie bezrobocia w ujęciu
regionalnym i lokalnym.
4263. MŁODZI bezrobotni w Polsce / Grażyna Węgrzyn // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 997, ser. Zarz. Market., nr 26, s. 188-199, tab. bibliogr.
6 poz. summ.
Przedstawienie struktury bezrobotnych w Polsce wg wieku i poziomu wykształcenia
w układzie województw przez wskazanie grup najbardziej zagrożonych bezrobociem.
- 688 4264. NIEPEŁNOSPRAWNI wśród nas / Monika Gajewska // Z Życia
ZUS. - 2003, nr 3, s. 14-17.
Dane statystyczne dot. m.in. zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
4265. NIERÓWNOWAGA podażowa na rynku pracy w Polsce w latach
1990-2001 / Magdalena Twarowska // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce - 2003,
nr 2, s. 65-75 bibliogr. summ.
Statystyka rynku pracy.
4266. OŚWIATA i wychowanie w roku szkolnym 2002/2003 / przedm.
Alina Baran ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2003. - LXVIII, 271 s. ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4267. PIERWSZY raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego
w 2002 r. / Henryka Wanke // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 9, s. 28-34, tab.
Omów. wyników PSR - m.in. informacje dot. pracujących w rolnictwie.
4268. PKB [Produkt Krajowy Brutto] rośnie, zatrudnienie spada / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 129, s. 1, dod. Gazeta Gospodarcza, s. 1-3, rys. wykr.
4269. POPYT na pracę w 2002 r. = Demand for labour in 2002 / przedm.
Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 100 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4270. POZIOM i struktura bezrobocia na obszarze Pomorza / Małgorzata
Guzińska // Stud. Region. (Białyst). - 2003, nr 1, s. 117-128 bibliogr.
4271. POZYCJA MSP w transporcie / Iwona Gębska-Nędzi // Ekon.
Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 6, s. 58-70, tab. bibliogr. 4 poz. summ.
Dane statystyczne dot. pozycji małych i średnich przedsiębiorstw w transporcie,
m.in. udział pracujących w gospodarce narodowej.
- 689 4272. PRACUJĄCY w gospodarce narodowej w 2002 r. = Employment
in national economy in 2002 / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - XVIII, 127 s. ; 24 cm. Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Zawiera działy: Pracujący ; Zatrudnieni ; Ruch zatrudnionych ; Uczniowie ; Urlopy
bezpłatne, urlopy wychowawcze oraz osoby wykonujące pracę na umowę-zlecenie.
4273. PROBLEM bezrobocia i możliwości jego rozwiązania w aspekcie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Ewelina Szczech-Pietkiewicz //
W : Polska w Unii Europejskiej : uwarunkowania i możliwości po 2004 roku /
red. nauk. Grażyna Wojtkowska-Łodej ; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, 2003. - S. 161-183. - ISBN 83-7378-059-9.
4274. PRZESTRZENNA mobilność ludności w latach 1996-2000 :
(w świetle badań ankietowych) / Anna Szemberg. - Warszawa : IERiGŻ,
2003. - 21, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy /
IERiGŻ, ISSN 0239-8581 ; 481).
4275. ROCZNIK demograficzny 2003 = Demographic yearbook of 2003 /
przedm. Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł.
Wydaw. Stat., 2003. - LX, 451 s. : 4 [k.] tabl. ; 24 cm. - (Roczniki Branżowe /
GUS). - Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy: Stan i struktura ludności ; Migracje ludności ; Przegląd
międzynarodowy.
4276. ROŚNIE bezrobocie : sytuacja na rynku pracy w 2001 roku //
Kron. Wielkop. - 2002, nr 3, s. 139-142.
4277. RUCHY migracyjne w Polsce na tle Unii Europejskiej / Jacek
Ziemiecki // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 6, s. 78-82, tab.
4278. RYNEK pracy w latach 1999-2003 a działalność Związku Powiatów Polskich / Andrzej Zieliński // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce - 2003,
nr 2, s. 243-256 bibliogr. summ.
4279. RYNEK pracy w modelach ekonometrycznych / Waldemar Florczak // Stud. Praw.-Ekon. - 2003, T. 68, s. 213-238, tab. bibliogr. summ.
- 690 4280. RYNEK pracy w Szwecji / Władysław Zakrzewski // Wiad. Stat. 2003, R. 48, nr 10, s. 89-96, tab. wykr. bibliogr. 8 poz. summ. rez.
Ukazanie faz rozwoju zatrudnienia i bezrobocia w Szwecji w latach 70. i 90.
Oceniono efekty restrukturyzacji w 3 wielkich sektorach zatrudnienia, a także zmiany
w poziomie, dynamice, strukturze i natężeniu bezrobocia na tle UE.
4281. RYNEK pracy we Włoszech / Władysław Zakrzewski // Polit.
Społ. - 2003, R. 30, nr 11/12, s. 26-28, tab. bibliogr.
4282. SEKTOROWE zmiany popytu na pracę w Polsce w latach 1999-2001 / Aleksandra Rogut // Gospod. Prakt. Teor. - 2003, nr 2, s. 17-30 bibliogr.
4283. SMUTNY polski rekord / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 140, s. 10, tab.
Wskaźniki zatrudnienia w krajach Unii oraz w krajach kandydujących wg danych
Eurostatu za 2002 r.
4284. SPADEK bezrobocia w Unii Europejskiej / Kazimierz Kłosiński //
Unia Eur. - 2002, nr 1, s. 51-52, tab.
4285. SPOŁECZEŃSTWO Śląska Opolskiego w latach 1989-2020 :
(aspekty demograficzne i społeczne) / Robert Rauziński ; Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. - Opole : Inst. Śl., 2002. - 58 s. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 58. - ISBN 83-88672-17-7.
4286. STAN i struktura bezrobocia w województwie łódzkim / Mirosław
Zajdel // Polit. Gospod. - 2001/2002, nr 5/6, s. 372-382 bibliogr.
4287. STAN i struktura bezrobocia w województwie świętokrzyskim /
Andrzej Lato // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce - 2003, nr 2, s. 329-337.
4288. STATYSTYKA Ochotniczych Hufców Pracy // Rynek Pr. - 2003,
nr spec., s. 124-137, tab. wykr.
4289. STATYSTYKA publiczna w zakresie badań bezrobocia / Jolanta
Jakubowska // Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 82-91.
- 691 4290. STATYSTYKA regionalna wobec wymagań Unii Europejskiej
oraz nowych potrzeb użytkowników krajowych / Halina Dmochowska, Grzegorz Koźmin // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 12, s. 56-63.
M.in. w zakresie rynku pracy.
4291. STRUKTURA pracujących w Polsce w wymiarze sektorowym /
Małgorzata Markowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1002, ser. Ekonometria, nr 12, s. 209-219, tab. bibliogr. 5 poz. summ.
4292. SYSTEMATYKA i charakterystyka gospodarstw rolnych : 2002 /
Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 307 s. ; 30 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań). - ISBN 83-7027-302-5.
M.in. nakłady pracy członków gospodarstw domowych.
4293. SZARA strefa... rośnie w siłę / Zbigniew Żukowski // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 201, s. 10, tab.
Szara strefa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, krajach UE i OECD.
4294. SZKOLENIE osób bezrobotnych i poszukujących pracy w latach
2000-2002 / Halina Iżycka // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 89-103, tab.
4295. SZKOŁY wyższe i ich finanse w 2002 r. / przedm. Alina Baran ;
Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Usług. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - XXIV, 663 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4296. TENDENCJE zmian struktur zatrudnienia w Polsce w latach 90. /
Anna Piechnik-Kurdziel // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 597, s. 35-48,
tab. bibliogr. summ.
4297. TROCHĘ nadziei dla bezrobotnych / Bartosz Marczuk // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 4, s. 10.
Prace interwencyjne, roboty publiczne (liczba zatrudnionych, wydatki) - dane z lat
2001-2002 i prognoza na 2003 r.
- 692 4298. TRWANIE życia w 2002 r. = Life tables of Poland 2002 / Longina
Rutkowska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 48 s. : rys. ; 30 cm. - Tabele. (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4299. TRZECIA edycja "Podstawowych Wskaźników Rynku Pracy" /
Marcin Ziemkowski // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 11/12, s. 24-26.
Omów. opracowania MOP dot. danych i trendów na światowym rynku pracy
(Key Indicators of the Labour Market).
4300. USŁUGI w Unii Europejskiej / Kazimierz A. Kłosiński // Wiad.
Stat. - 2003, R. 48, nr 3, s. 67-78, tab. bibliogr. 12 poz. summ. rez.
M. in. zatrudnienie w usługach w krajach UE.
4301. USTAWICZNE kształcenie zawodowe w Polsce w liczbach /
Magdalena Nojszewska-Dochev // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 77-88, tab. wykr.
Dot. szkoleń pracowników w przedsiębiorstwach.
4302. [WYKONANIE planów Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych] / Jacek Smagowicz // Biul. Inf. KK NSZZ
"Solidarność". - 2003, nr 130, s. 30-37.
Zestawienie wypłaconych świadczeń.
4303. WYKSZTAŁCENIE ludności wiejskiej oraz jego skutki społeczno-ekonomiczne / Bogumiła Sosnowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003,
nr 983, T. 2, s. 306-312, rys. tab. bibliogr. summ.
4304. WYNIKI międzynarodowego badania szkolenia zawodowego
pracowników w woj. pomorskim / Mirosław Szreder, Joanna Leśniewska //
Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 5, s. 81-96, tab. wykr. summ. rez.
Omów. wyników badania o nazwie Continuing Vocational Training Survey 2
realizowanego w latach 1999-2000 przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej i kraje do niej kandydujące. Przygotowaniami i realizacją tego badania kierował
Eurostat.
- 693 4305. WZROST kosztów pracy / tł. Ewa Kędzior // Biul. Inf. KK NSZZ
"Solidarność". - 2003, nr 131, s. 32-35, tab. wykr.
W krajach europejskich.
4306. ZASTOSOWANIE łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia /
Stanisław Maciej Kot // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1006, s. 72-86,
rys. tab. bibliogr. 4 poz.
ZATRUDNIANIE cudzoziemców / E. Sulima = poz. 2518.
M.in. cudzoziemcy na rynku pracy krajów UE, zgoda na pracę cudzoziemców
w Polsce, kontrola legalności zatrudnienia, uwarunkowania zainteresowania polskim
rynkiem pracy.
4307. ZATRUDNIENIE i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w 2002 r. = Employment, wages and salaries in national economy in 2002 /
przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament
Statystyki Społecznej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 87 s. ;
30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4308. ZATRUDNIENIE w niepełnym wymiarze czasu pracy / Iwona
Poliwczak // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 7, s. 16-20, tab. wykr.
Porównanie skali zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w krajach UE
i w Polsce.
4309. ZMIANY na polskim rynku pracy w latach 1990-2000 / Wacław
Jarmołowicz, Magdalena Twarowska // Forum Nauk., Inst. Market. / WSZarz.
Pozn. - 2003, z. 1, s. 173-195 bibliogr.
4310. ZMIANY poziomu wykształcenia i struktury wiekowej ludności
rolniczej / Ewa Mossakowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, T. 2,
s. 76-82, tab. bibliogr. summ.
4311. ZMIANY pracujących w działalności produkcyjnej w średnich i dużych miastach Polski w latach 1989-2000 / Barbara Jokiel, Barbara Miszewska,
Michał Slenczek // Czas. Geogr. - 2003, z. 3, s. 247-260 bibliogr. summ.
___________________
- 694 4312. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 25 września 2003 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy // Monit. Pol. - 2003,
nr 47, poz. 703, tab.
4. Wydajność pracy
___________________
5. Ochrona zdrowia i pracy
ANALIZA epidemiologiczna zapadalności na zawodowe choroby zakaźne i inwazyjne w Polsce w latach 1998-2002 / B. Pepłońska, N. SzeszeniaDąbrowska = poz. 2146.
EPIDEMIOLOGIA chorób zawodowych o etiologii zakaźnej u pracowników służby zdrowia regionu wrocławskiego / J. Wacławik = poz. 2148.
4313. LEPIEJ, ale wciąż trudno / Kazimierz Siarnecki // Przyj. przy Pr. 2003, R. 54, nr 12, s. 10-11.
Stan bhp w Polsce z uwzględnieniem wypadków przy pracy.
LUDNOŚĆ Śląska : procesy demograficzne i społeczne w okresie transformacji ustrojowej / pod red. nauk. R. Rauzińskiego = poz. 4257.
Z treści: Frąckiewicz L.: Zdrowie ludności Śląska.
4314. MODELE wypadków przy pracy / Leszek Pietrzak // Bezp. Pr. 2003, nr 10, s. 23-26, rys. bibliogr. 5 poz.
Uniwersalny model wypadku przy pracy do celów statystycznych i profilaktyki.
TECHNIKA, człowiek czy skłonność do ryzyka / R. Studenski =
poz. 2125.
Przyczyny wypadków przy pracy w poszczególnych państwach europejskich.
- 695 4315. WARUNKI pracy w 2002 r. = Working conditions in 2002 /
przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 173 s. ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4316. WYKORZYSTANIE statystyki wypadkowej w prewencji / Leszek
Nowak, Leszek Zając // Inspektor Pr. - 2003, nr 4, s. 7-9, il. bibliogr. 3 poz.
Omów. projektu pt. "Wykorzystanie danych statystycznych w zakresie wypadków
przy pracy do celów prewencji". Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie polskiego
systemu rejestracji wypadków przy pracy oraz obróbki i analizy danych, prezentacji
i wykorzystania statystyki z tego zakresu do rozwiązań funkcjonujących w UE (założeń projektu ESAW).
4317. WYPADKI przy pracy w 2002 r. = Accidents at work in 2002 /
przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament
Statystyki Społecznej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 110 s. :
mapy ; 20 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Nadto: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w 2002 roku // Bezp. Pr. - 2003,
nr 6, s. 16-17, wykr. - Informacja przedstawiona przez MGPiPS, na podstawie wstępnych danych GUS.
6. Płace
4318. ANALIZA tendencji wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw
w województwie dolnośląskim w latach 1999-2002 / Małgorzata Markowska,
Elżbieta Sobczak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 964, ser. Zarz. Market.,
nr 23, s. 164-176, tab. bibliogr. 7 poz. summ.
Analizę przeprowadzono na podstawie informacji statystycznych dot. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. dolnośląskim.
4319. MODELOWANIE płac przeciętnych z zastosowaniem filtrów
Kalmana / Michał Zienkiewicz // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 5, s. 21-32 tab.
wykr. bibliogr. summ. rez.
- 696 4320. NOWA wysokość minimalnego wynagrodzenia / Bogusław Staroń // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 8, s. 23.
4321. PŁACA minimalna w krajach członkowskich Unii Europejskiej
i w krajach kandydackich / tł. Ewa Kędzior // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 129, s. 37-43, tab.
Tł. art. ze Statistics in Focus. Theme 3 z 2003 nr 10.
4322. RACZEJ mało niż średnio / Halina Bińczak // Rzeczpospolita. 2003, nr 178 : 1.08, dod. Ekon. Rynek, s. 5, wykr.
Zarobki Polaków.
4323. STRUKTURA wynagrodzeń według zawodów w październiku 2002 r. = Structure of wages and salaries by occupation in october 2002 /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 235 s. :
wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4324. WYNAGRODZENIA realne w sferze budżetowej / Igor Timofiejuk // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 9, s. 34-42, tab. wykr. summ. rez.
4325. WYNAGRODZENIA w 2002 roku u przedsiębiorców objętych
ustawą z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". 2003, nr 129, s. 44-46, tab.
ZATRUDNIENIE i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2002 r. =
poz. 4307.
4326. ZMIANY rozkładów wynagrodzeń w górnictwie węglowym /
Krystyna Melich-Iwanek // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1006, s. 120-132,
rys. tab. bibliogr. 13 poz.
4327. ZRÓŻNICOWANIE wynagrodzeń realnych netto w Polsce w latach 1982-2001 / Julian Daszkowski // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 11/12,
s. 3-6, wykr. bibliogr.
___________________
- 697 4328. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
11 lutego 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2002 r. // Monit.
Pol. - 2003, nr 9, poz. 136.
w czwartym kw. 2002 r // Tamże, nr 9, poz. 138 ; w pierwszym kw. 2003 r. //
Tamże, nr 25, poz. 369 ; w drugim kw. 2003 r. // Tamże, nr 41, poz. 603 ; w trzecim
kw. 2003 r. // Tamże, nr 52, poz. 837.
4329. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2002 r. //
Monit. Pol. - 2003, nr 6, poz. 92.
4330. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 20, poz. 310
w drugim kwartale 2003 r. // Tamże, nr 37, poz. 544 ; w trzecim kwartale 2003 r. //
Tamże, nr 49, poz. 764.
4331. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w województwach w I kwartale 2003 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 28, poz. 399.
w III kwartale 2003 r. // Tamże, nr 55, poz. 866.
7. Zabezpieczenie społeczne
4332. ANALIZA funkcjonowania rolniczego ubezpieczenia społecznego : emerytury i renty rolnicze w liczbach / Alicja Lejk-Kępka // Ubezp.
w Rol. - 2003, nr 4, s. 25-44, tab. bibliogr. 6 poz.
4333. DOKUMENTACJA i statystyka / pod red. Kazimierza Daszewskiego // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 1, s. 110-115, tab. ; nr 2, s. 118-120, tab. ;
nr 3, s. 164-175, tab.
Dane statystyczne za 2002 r. przedstawiające liczbę osób objętych ubezpieczeniem
społecznym rolników, dane dot. ubezpieczenia zdrowotnego rolników, renty inwalidzkie
przyznane przez KRUS oraz środki finansowe administrowane przez KRUS.
- 698 4334. INFORMACJA o świadczeniach pieniężnych z funduszu ubezpieczeń społecznych i funduszu alimentacyjnego / Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Departament Statystyki. - Warszawa : ZUS, 2003. - Nr 1-4 ;
30 cm.
Wydatki na fundusz ubezpieczeń społecznych, zasiłki, emerytury i renty
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych oraz działalność lekarzy
orzeczników.
4335. POMOC społeczna w pow. ostrowskim / Tadeusz Fudała // Wiad.
Stat. - 2003, R. 48, nr 1, s. 57-62 summ. rez.
Wyniki badań z lat 1992-2001.
4336. POTENCJAŁ życiowy mężczyzn i kobiet w Polsce w 2001 roku
w kontekście zmian wieku emerytalnego / Krzysztof Dmytrów, Mariusz Doszyń // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 988, s. 425-431, rys. tab. bibliogr. 4
poz. summ.
4337. PROGNOZY wybranych współczynników demograficznych rozważanych w aspekcie oceny ryzyka w ubezpieczeniach społecznych / Maria
Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1001, s. 23-33,
tab. wykr. bibliogr. summ.
4338. SPOŁECZNE aspekty starzenia się demograficznego ludności
i ich wymiar instytucjonalny / Eugeniusz Rydz, Wioletta Szymańska // Pr.
Soc. - 2003, R. 18, nr 4, s. 3-16, tab.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej oraz liczba miejsc i mieszkańców
w domach pomocy społecznej w latach 1988-2000.
4339. SYMULACJA wysokości emerytur // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 133, s. 20-28, tab. wykr.
4340. WIELOKRYTERIOWY ranking otwartych funduszy emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE / Dorota Miszczyńska // Acta UL, Fol.
Oecon. - 2003, z. 166, s. 119-133, rys. tab. bibliogr. summ.
Statystyczne metody oceny funduszy emerytalnych.
- 699 4341. WSKAŹNIKI : informator dla służb pracowniczych i finansowych
zakładów pracy // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 1, wkł., 15 s. ; nr 5,
wkł. 16 s. ; nr 11, wkł. 16 s.
M.in. wskaźniki dot. składek, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzeń, diet.
4342. ZABEZPIECZENIE społeczne : wydatki na świadczenia społeczne /
tł. Ewa Kędzior // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 131, s. 35-46,
tab. wykr.
W krajach europejskich.
___________________
Emerytury i renty
4343. KOMUNIKAT P r e z e s a G ł ó w n e g o U r z ę d u
S t a t y s t y c z n e g o z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie kwoty bazowej
w czwartym kwartale 2002 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 9, poz. 137.
Dot. podstawy obliczania emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4344. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
11 lutego 2003 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty
brutto w 2002 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 9, poz. 140.
4345. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
11 lutego 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej
emerytury i renty brutto w 2002 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 9, poz. 139.
4346. KOMUNIKAT Prezesa Z a k ł a d u U b e z p i e c z e ń
S p o ł e c z n y c h z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie kwot przychodu
odpowiadających 70% i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłoszonego za IV kwartał 2002 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 10, poz. 153.
za I kwartał 2003 r. // Tamże, nr 26, poz. 380 ; za II kwartał 2003 r. // Tamże,
nr 41, poz. 605.
- 700 4347. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne
nauczanie // Monit. Pol. - 2003, nr 10, poz. 156.
4348. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury
i renty // Monit. Pol. - 2003, nr 10, poz. 155.
4349. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku
pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych
zmniejszeń emerytur lub rent // Monit. Pol. - 2003, nr 10, poz. 152.
4350. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
18 listopada 2003 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70%
i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych
przychodu w 2003 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 53, poz. 849.
Składki na ubezpieczenie
4351. INFORMACJA Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
10 stycznia 2003 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz
kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy
w styczniu i lutym 2003 r. dla niektórych grup ubezpieczonych // Biul. Inf. /
ZUS. - 2003, nr 1, s. 5-6 ; kwietniu i maju 2003 r. // Tamże, nr 2, s. 4-5 ;
w czerwcu, lipcu i sierpniu 2003 r. // Tamże, nr 2, s. 8-9 ; we wrześniu,
październiku i listopadzie 2003 r. // Tamże, nr 3, s. 5-6.
4352. OBWIESZCZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2004 //
Monit. Pol. - 2003, nr 58, poz. 915.
- 701 4253. OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2003 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 15, poz. 223.
w III kwartale 2003 r. // Tamże, nr 26, poz. 377 ; w IV kwartale 2003 r. // Tamże,
nr 42, poz. 633 ; w I kwartale 2004 r. // Tamże, nr 59, poz. 937.
Świadczenia pieniężne
4354. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich //
Monit. Pol. - 2003, nr 10, poz. 157.
4355. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych // Monit. Pol. - 2003, nr 10, poz. 158.
4356. OBWIESZCZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej // Monit. Pol. 2003, nr 16, poz. 253.
4357. OBWIESZCZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych
w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych
w pierwszym kwartale 2003 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 21, poz. 325.
w II kwartale 2003 r. // Tamże, nr 28, poz. 395 ; w III kwartale 2003 r. // Tamże,
nr 41, poz. 600 ; w IV kwartale 2003 r. // Tamże, nr 52, poz. 834.
- 702 Zasiłki
4358. OBWIESZCZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie wysokości zasiłku dla b e z r o b o t n y c h //
Monit. Pol. - 2003, nr 40, poz. 588.
4359. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru
zasiłku c h o r o b o w e g o w II kwartale 2003 r. // Monit. Pol. - 2003,
nr 10, poz. 150.
w III kw. 2003 r. // Tamże, nr 26, poz. 378 ; w IV kw. 2003 r. // Tamże, nr 41,
poz. 602 ; w I kw. 2004 r. // Tamże, nr 53 poz. 847.
4360. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku p i e l ę g n a c y j n e g o //
Monit. Pol. - 2003, nr 10, poz. 154.
4361. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku p o g r z e b o w e g o // Monit.
Pol. - 2003, nr 10, poz. 151.
zm. z dnia 14 maja 2003 r. // Tamże, nr 26, poz. 379 ; zm. z dnia 18 sierpnia
2003 r. // Tamże, nr 41, poz. 604 ; zm. z dnia 18 listopada 2003 r. // Tamże, nr 53,
poz. 848.
8. Warunki bytu ludności
4362. ALGORYTM rozdziału środków na finansowanie usług zdrowotnych w Polsce / Agnieszka Pietrzak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1002,
ser. Ekonometria, nr 12, s. 220-230, rys. tab. bibliogr. 9 poz. summ.
4363. ANALIZA struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych / Barbara Podolec, Michał
Woźniak, Kazimierz Zając // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 988, s. 124-133,
tab. bibliogr. summ.
- 703 4364. ANALIZA taksonomiczna gmin województwa podkarpackiego ze
względu na poziom życia ludności / Katarzyna Chudy, Maria Wierzbińska //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 988, s. 415-424, rys. tab. bibliogr. 14
poz. summ.
4365. BAZA informacyjna dla analiz dotyczących skuteczności narzędzi
kształtowania dochodu godziwego gospodarstw domowych / Irena Lichniak //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 8, s. 14-16.
Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych.
4366. BUDŻETY gospodarstw domowych w 2002 r. = Household budget
surveys in 2002 / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - XXXI, 121 s. ; 30 cm. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne. Warunki Życia / GUS). - Tabele. - Cont.
4367. DOCHODY ludności chłopskiej / Józef S. Zegar. - Warszawa :
IERiGŻ, 2000 ; 24 cm. - 180 s. - Bibliogr. s. 171-180.
Rec.: Korsak Robert // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 2, s. 93-117.
4368. DOCHODY realne w 2002 r. / Igor Timofiejuk // Wiad. Stat. 2003, R. 48, nr 6, s. 43-52, tab. summ. rez.
Realne dochody zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz pobierających
świadczenia społeczne, czyli emerytury z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych oraz emerytury i renty rolników indywidualnych.
4369. EMERYCI dobrze wyglądają w... statystykach / Bartosz Marczuk //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 251, s. 1, 20, tab.
Wyniki badań GUS, dot. dochodów i poziomu życia emerytów.
4370. FINANSOWANIE przez Kasy Chorych świadczeń zdrowotnych
związanych z zapobieganiem i leczeniem chorób nowotworowych w latach
1999-2002 : (materiał opracowany na podstawie danych z kas chorych) /
Michał Kamiński, Dariusz Dziełak, Janusz Sikorski // Antidotum. - 2003,
R. 12, nr 1, s. 46-55, rys. tab. wykr.
- 704 4371. FORMY gromadzenia oszczędności przez gospodarstwa domowe /
Bogumiła Swat // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 972, ser. Finan. Bank.,
nr 11, s. 262-276, tab. bibliogr. 8 poz. summ.
M.in. skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania i ich zasoby finansowe.
4372. GOSPODARSTWA domowe i rodziny : 2002 / oprac. Marlena
Kuciarska-Ciesielska [i in.] ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 234 s. ; 30 cm. Tabele. - Err. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań). - ISBN
83-7027-259-2.
4373. JAK mieszkamy / Mirosław Gorczyca // Polit. Społ. - 2003, R. 30,
nr 11/12, s. 14-18, tab.
Dane statystyczne na podstawie wyników Spisu Powszechnego 2002 roku.
4374. KONDYCJA gospodarstw domowych : badanie okresowe
II kwartał 2003 = The state of the households : periodic survey 2 quarter of
2003 / Katarzyna Duczkowska-Małysz, Jerzy Małysz ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Rozwoju Gospodarczego. - Warszawa : SGH, 2003. - 39 s. :
rys. ; 30 cm. - Tabele. - Cont. - (Biuletyn / SGH ; 43).
4375. KORZYSTANIE z usług żywieniowych przez gospodarstwa domowe w Polsce i Unii Europejskiej / Jadwiga Berbeka // Wiad. Stat. - 2003,
R. 48, nr 2, s. 64-73, tab. wykr. bibliogr. 7 poz. summ. rez.
Weryfikacja hipotezy, że zachowania gospodarstw domowych w Polsce w zakresie korzystania z usług żywieniowych wykazują znaczne zróżnicowanie w stosunku
do gospodarstw krajów UE.
4376. KULTURA w 2002 r. / przedm. Alina Baran ; Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 168 s. ; 30 cm. Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4377. LUDNOŚĆ i gospodarstwa domowe : stan i struktura społecznoekonomiczna 2002 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 360 s. ; 30 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań). - ISBN 83-7027-271-1.
- 705 4378. LUDNOŚĆ i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem 2002;
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003 ; 30 cm.
- Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań).
Cz. 1. Ludność. - 326 s. - ISBN 83-7027-273-8.
Cz. 2. Gospodarstwa domowe. - 356 s. - ISBN 83-7027-290-8.
4379. MIERZENIE dobrobytu społecznego : postulaty względem praktyki badawczej w Polsce / Stanisław Kamiński // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003,
nr 1008, ser. Nauki Humanist., nr 8, s. 314-321 bibliogr. summ.
4380. MIESZKALNICTWO w Japonii / Mirosław Gorczyca // Wiad.
Stat. - 2003, R. 48, nr 9, s. 60-66, tab.
4381. MIESZKANIA : 2002 / oprac. Agnieszka Gefrerer [i in.] ; Główny
Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Usług. - Warszawa : Zakł.
Wydaw. Stat., 2003. - 275 s.: mapy ; 30 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań). - ISBN 83-7027-253-3.
4382. MODELE wydatków gospodarstw domowych ze zmienną odzwierciedlającą dochody z szarej strefy / Małgorzata Radziukiewicz // Wiad.
Stat. - 2003, R. 48, nr 4, s. 21-31.
4383. OSOBY niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002 /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003 ; 30 cm.
- Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań).
Cz. 1. Osoby niepełnosprawne. - 228 s. - ISBN 83-7027-275.
Cz. 2. Gospodarstwa domowe. - 181 s. - ISBN 83-7027-292-4.
4384. OSZCZĘDNOŚCI gospodarstw domowych i ich struktura : na
przykładzie miasta Sieradza / Zofia Przybysz, Bartłomiej Grduszak // Hand.
Wewn. - 2003, R. 49, nr 3, s. 52-56, tab.
Na podstawie badania przeprowadzonego na terenie Sieradza w I kw. 2001 r.
w formie wywiadu osobistego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego.
- 706 4385. OSZCZĘDNOŚCI sektora gospodarstw domowych według systemu rachunków narodowych w Polsce w latach 1995-2001 / Aleksandra Kordalska // Pr. Nauk. Kated. Ekon. / PGdań. - 2003, T. 2, s. 53-62 bibliogr.
PODATEK dochodowy od osób fizycznych a realizacja funkcji regulacyjnej i stymulacyjnej w latach 1992-2000 / T. Wołowiec = poz. 4051.
4386. PODSTAWOWE dane z zakresu ochrony zdrowia w 2002 r. /
przedm. Alina Baran ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki
Usług. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 89 s. : wykr. ; 30 cm. Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
4387. PODSTAWOWE wyniki spisu powszechnego ludności i mieszkań
w 2002 r. / Grażyna Marciniak, Lucyna Nowak // Wiad. Stat. - 2003, R. 48,
nr 9, s. 17-27, tab.
Skrót niektórych informacji dotyczących badanych w spisie zbiorowości - ludności, gospodarstw domowych i rodzin oraz zasobów mieszkaniowych - opracowanie na
podstawie Raportu z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 r.
4388. POLITYKA społeczna UE / Wojciech Mroczek // Wspólnoty Eur.
- 2003, nr 3, s. 3, rys. tab.
Wydatki na opiekę socjalną w UE.
4389. POZAROLNICZA działalność gospodarstw rolnych 2002 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 71 s. :
wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań).
- ISBN 83-7027-284-3.
M.in. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
4390. POZIOM i struktura wydatków budżetu państwa / Anna WalakTuzimek // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 2, s. 30-37, rys. summ. rez.
4391. POZIOM życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej
w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego / Czesław Bywalec //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 621, s. 13-21, rys. tab. bibliogr. summ.
- 707 4392. PREFERENCJE konsumpcyjne żywności w układzie wojewódzkim / Feliks Wysocki, Izabela Kurzawa // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 3,
s. 37-50, wykr. tab. bibliogr. 6 poz. summ. rez.
4393. PRÓBA oceny i porównania dobrobytu gospodarstw domowych
pracowników oraz gospodarstw emerytów i rencistów w Polsce / Zofia
Rusnak // Śl. Prz. Stat. - 2002, nr 1, s. 123-141 bibliogr.
4394. REGIONALNE różnice w dochodach i wydatkach gospodarstw
domowych w Polsce / Alicja Grześkowiak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003,
nr 981, ser. Ekonometria, nr 11, s. 185-194, tab. summ. bibliogr.
4395. RYNEK wewnętrzny Unii Europejskiej w przededniu akcesji
Polski do zjednoczonej Europy : struktura oraz tendencje demograficzne
i konsumpcja / Włodzimierz Masalski // Stud. Społ.-Ekon. - 2003, nr 2, s. 78-95,
tab. wykr. bibliogr.
4396. SPOŻYCIE żywności w ubogich gospodarstwach domowych /
Krystyna Kuśmierczyk // Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 4/5, s. 62-68, tab.
4397. STRUKTURA dochodów ludności rolniczej w okresie gospodarki
rynkowej / Zenon Królikowski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, T. 1,
s. 434-439, tab. bibliogr. summ.
4398. STRUKTURA i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce
w latach 1990-2000 / Barbara Klimek // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003,
nr 636, s. 51-63, tab. summ.
4399. SUBIEKTYWNA ocena dochodów przez gospodarstwa domowe
a ich obiektywne charakterystyki społeczno-ekonomiczne / Dorota Rozmus //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 988, s. 521-531, rys. tab. bibliogr. 6 poz. summ.
4400. TABLICE trwania życia jako zwierciadło jakości życia ludności
wybranych miast województwa śląskiego / Leon Dziembała, Maria Balcero-
- 708 wicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - 2003,
nr 4, s. 58-68 bibliogr. summ.
Zob. też poz. 4298.
4401. WARUNKI mieszkaniowe gospodarstw domowych i ich rodzin
2002 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. 252 s. ; 30 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań).
- ISBN 83-7027-277-0.
4402. WARUNKI życia ludności w 2002 r. / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 214 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Studia
i Analizy Statystyczne / GUS).
4403. WPŁYW progresywności (regresywności) świadczeń społecznych
i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw
domowych w Polsce / Ewa Aksman // Ekonomia. - 2003, nr 9, s. 132-146
bibliogr. summ.
4404. WSKAŹNIK ubóstwa społecznego - Human Poverty Index (HPI) /
Małgorzata Sulmicka // Wiad. Stat. - 2003, R. 47, nr 1, s. 22-27, tab. bibliogr.
12 poz.
4405. WYBRANE elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych
2002 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. 75 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań). - ISBN 83-7027-298-3.
4406. WYDATKI konsumpcyjne gospodarstw domowych ludzi starszych / Lucyna Piskiewicz // Hand. Wewn. - 2003, R.49, nr 2, s. 49-57, tab.
4407. WYDATKI ubogich gospodarstw domowych / Lucyna Piskiewicz //
Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 4/5, s. 56-62, tab.
Wydatki na cele konsumpcyjne gospodarstw domowych znajdujących się poniżej
relatywnej granicy ubóstwa.
- 709 4408. WYKORZYSTANIE procedury unitaryzacji w ocenie przestrzennych różnic konsumpcji gospodarstw domowych / Agata Niemczyk // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 621, s. 43-56, tab. bibliogr. summ.
4409. WYPOSAŻENIE gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w świetle analizy budżetów domowych / Alicja Ciok // Hand. Wewn. 2003, R. 49, nr 6, s. 38-46, rys. tab.
4410. WZROST konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji
w Polsce / Czesław Bywalec // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 2, s. 1-8,
tab. summ. rez.
4411. ZALETY analizy wariancji w badaniach konsumpcji / Teresa
Słaby // Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 3, s. 3-9, wykr. tab.
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach konsumpcji.
4412. ZASTOSOWANIE krzywej Tornquista do oszacowania wydatków
na dobra wyższego rzędu / Dorota Rozmus, Andrzej Wójcik // Wiad. Stat. 2003, R. 48, nr 3, s. 1-9, wykr. tab. bibliogr. 5 poz. summ rez.
4413. ZMIANY w preferencjach konsumpcyjnych w Polsce w okresie
transformacji / Irena Woroniecka // Ekonomista. - 2003, nr 3, s. 393-406,
tab. wykr. bibliogr.
Oszacowano wartości współczynników preferencji dla gospodarstw domowych
w latach 1990-99.
4414. ZRÓŻNICOWANIE nierówności dochodowych w grupach społeczno-zawodowych / Halina Klepacz, Elżbieta Żółtowska // Zesz. Nauk. /
Inst. Ekon. AŚwiętokrz. Piotrków. - 2003, z. 4, s. 67-82 bibliogr.
4415. ZRÓŻNICOWANIE wydatków na wyżywienie w różnych grupach gospodarstw domowych / Dorota Szepieniec-Puchalska // Hand. Wewn.
- 2003, R. 49, nr 6, s. 31-38, rys. tab.
___________________
- 710 4416. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
15 stycznia 2003 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem w 2002 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 6,
poz. 100.
4417. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 6, poz. 99.
w I kw. 2003 r. // Tamże, nr 22, poz. 336 ; w II kw 2003 r. // Tamże, nr 37,
poz. 548 ; w III kw. 2003 r. // Tamże, nr 49, poz. 768.
4418. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2002 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 6, poz. 98.
w I półroczu 2003 r. // Tamże, nr 37, poz. 549.
4419. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2003 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 37, poz. 550.
w III kwartale 2003 r. // Tamże, nr 49, poz. 769.
4420. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r. // Monit. Pol. - 2003,
nr 49, poz. 770.
4421. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału
1995 r. // Monit. Pol. - 2003, nr 6, poz. 94.
w I kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. // Tamże, nr 20, poz. 309 ;
w II kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. // Tamże, nr 37, poz. 545 ;
w III kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. // Tamże, nr 49, poz. 765.
- 711 -
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy
4422. SPORY zbiorowe w roku 2002 / Bogdana Zagórska-Makarewicz //
Inspektor Pr. - 2003, nr 4, s. 22-23, rys.
10. Przekształcenia własnościowe
4423. PRYWATYZACJA przedsiębiorstw państwowych w 2002 r. /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 74 s. ;
30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
XIV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
ABSENCJA chorobowa w przedsiębiorstwie po restrukturyzacji /
Z. Szubert, W. Sobala = poz. 1239.
Bibliogr. 25 poz.
ADMINISTRACJA publiczna / red. nauk. J. Hausner = poz. 2316.
Bibliogr. s. 284-290.
AGRESJA w miejscu pracy - źródła, formy, grupy ryzyka, konsekwencje / A. Mościcka, D. Merecz = poz. 1766.
Bibliogr. 37 poz.
4424. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy 1995-2002 : (literatura
polska w wyborze) / oprac. Grażyna Włosek ; Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - XXI, 282 s. ;
24 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ; 91). - ISBN 83-86539-83-6.
4425. BIBLIOGRAFIA edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (2001) /
Barbara Woynarowska [i in.] // Zdr. Publ. - 2002, T. 112, nr 4, s. 551-559.
- 712 4426. BIBLIOGRAFIA prac Małgorzaty Kłossowskiej : 1963-2002 /
oprac. Ewa Wyglądała // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 1/2, s. 135-139.
M.in. zawiera publikacje poświęcone ekonomicznym i społecznym zagadnieniom
pracy.
4427. BIBLIOGRAFIA prac prof. dr hab. Heleny Strzemińskiej za lata
1963-2003 / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - 32 s. ; 20 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ; 90).
4428. BIBLIOGRAFIA prac prof. dr hab. Kazimierza Doktora za lata
1958-2002 / oprac. Grażyna Włosek ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - 60 s. ; 21 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ; 85). - ISBN 83-86539-77-1.
4429. BIBLIOGRAFIA Zawartości Czasopism / Biblioteka Narodowa.
Instytut Bibliograficzny. - R. 57, z. 1-12. - Warszawa : BN, 2003 ; 30 cm. ISSN 0006-1093.
Rejestruje na bieżąco w wyborze artykuły z czasopism polskich dot. m.in. społecznych i ekonomicznych zagadnień pracy w następujących działach: III. Filozofia.
Psychologia ; V. Socjologia. Ekonomia polityczna. Zagadnienia społeczne ; VI. Organizacja. Statystyka. Biurowość. Rachunkowość ; VII. Finanse ; VIII. Praca. Zabezpieczenie społeczne ; IX. Państwo i prawo ; XII. Technika. Przemysł. Rzemiosło ; XVII.
Nauki lekarskie ; XVIII. Kultura. Nauka. Oświata.
4430. BIBLIOTEKA / oprac. Marta Baryła, Danuta Szot // Inspektor
Pr. - 2003, nr 1/2, s. 38-39 ; nr 3, s. 30-31, il. ; nr 4, s. 35 ; nr 5, s. 34-35 ;
nr 6, s. 30-31 ; nr 7, s. 30-31 ; nr 8, s. 30-31, il. ; nr 9, s. 30-31, il. ; nr 10,
s. 31 ; nr 11, s. 31 ; nr 12, s. 31, il.
Akty prawne, normy, wydawnictwa i artykuły dot. zagadnień bhp.
BILANS korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej :
prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych = poz. 772.
Bibliogr. s. 186-188.
- 713 "BUSINESS intelligence" w
C. M. Olszak, E. Ziemba = poz. 55.
zarządzaniu
przedsiębiorstwem
/
Bibliogr. 17 poz.
CONTROLLING nowoczesną metodą zarządzania strategicznego /
P. Tyrała, B. Stęplewski = poz. 105.
Bibliogr. s. 187-192.
CONTROLLING operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / M. Sierpińska, B. Niedbała = poz. 106.
Bibliogr. s. 413-418.
CONTROLLING w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym /
K. Jędralska = poz. 111.
Bibliogr. s. 193-201.
CZŁOWIEK i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie / M. Gableta
= poz. 400.
Bibliogr. s. 209-219.
CZYNNIKI szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach ścieków komunalnych / M. Cyprowski, J. A. Krajewski = poz. 1993.
Bibliogr. 57 poz.
DYNAMICZNE modelowanie funkcjonowania
A. L. Platonoff, S. Sysko-Romańczuk = poz. 46.
przedsiębiorstwa
/
Bibliogr. 24 poz. - Zaprezentowano nowe, dynamiczne podejście do modelowego
funkcjonowania przedsiębiorstwa przygotowane w oparciu o wyniki badań literaturowych i empirycznych.
EDUKACJA zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / J. Serkowska-Mąka = poz. 1378.
Bibliogr. s. 263-272.
- 714 EKONOMICZNE konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez
generacje powojennego wyżu demograficznego / pod red. J. Pociechy =
poz. 3482.
Bibliogr. s. 157-160.
EKONOMICZNE uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską / J. Hybel = poz. 774.
Bibliogr. s. 175-180.
4431. ENCYKLOPEDIA pedagogiczna 21 wieku / red. nauk. Tadeusz
Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akad. "Żak", 2003.; 24 cm.
T. 1. A-F. - 1208 s. - Bibliogr. - ISBN 83-88149-92-X.
T. 2. G-Ł. - 1119 s. : rys. - ISBN 83-89501-06-6.
4432. ENCYKLOPEDIA prawa w zarysie / Jerzy Lewandowski. - Wyd.
8 zm. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, 2003. - 188 s. ; 24 cm. - ISBN
83-7378-010-6.
4433. ENCYKLOPEDIA Unii Europejskiej / Włodzimierz Brzeziński,
Adam Górczyński. - Warszawa : LINGWA, 2003. - 208 s. : il. ; 24 cm. ISBN 83-919825-1-3.
ETOS pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji w kontekście
orientacji humanistycznej / U. Ostrowska = poz. 1898.
Bibliogr. 38 poz.
ETYKA naczelnym problemem nauk medycznych i służby zdrowia
u progu XXI wieku / K. Gibiński = poz. 1351.
Bibliogr. 61 poz.
4434. EUROPA 2003 : organizacje, instytucje, personalia, adresy, kontakty / red. nauk. Witold M. Góralski, red. i tł. Dorota Keller. - Warszawa :
Wydaw. Prawo Prakt. Gospod., 2003. - 351 s. ; 20 cm. - ISBN 83-87611-39-5.
- 715 EUROPEJSKA polityka społeczna : implikacje dla Polski / W. Anioł =
poz. 3947.
Bibliogr. s. 227-242.
EWALUACJA między naukami społecznymi i pracą socjalną / K. Ornacka
= poz. 3859.
Bibliogr. s. 203-220.
EWOLUCJA wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego / H. Karaszewska = poz. 3219.
Bibliogr. s. 392-408.
GENEZA pojęcia "kultura organizacyjna" / G. Aniszewska = poz. 1730.
Bibliogr. 39 poz.
GOSPODARSTWA socjalne w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi /
A. Sikorska = poz. 4031.
Bibliogr. s. 80-86.
4435. HABILITACJE z zakresu polityki społecznej zakończone w latach
2002-2003 / oprac. Ryszard Szarfenberg // Probl. Polit. Społ. - 2003, nr 5,
s. 240-241.
4436. HIGIENA pracy - literatura polska w wyborze / oprac. Ewa Wyglądała // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 99-103.
4437. INFORMACJA o rozprawach doktorskich i habilitacyjnych z zakresu pracy (zakończonych w 2001 r.) / oprac. Ewa Wyglądała ; Główna
Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS,
2003. - 111 s. ; 21 cm.
INNOWACJE w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. W. Janasza = poz. 681.
Bibliogr. s. 435-457.
- 716 4438. INTEGRACJA europejska : bibliografia wydawnictw zwartych
1986-2003 / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Depozytowa
Wspólnot Europejskich. - Warszawa : Urz. Kom. Integr. Eur., 2003. - 403 s. ;
24 cm. - ISBN 83-89218-28-3.
INTEGRACJA informacyjna i organizacyjna w przedsiębiorstwach wirtualnych / Z. Kierzkowski = poz. 667.
Bibliogr. 30 poz.
INTEGRACJA polskiego i unijnego rynku pracy a polityka regionalna /
L. Cybulski = poz. 776.
Bibliogr. 21 poz.
INTERNACJONALIZACJA kultury organizacyjnej - imperializm czy
konwergencja? / B. Stępień = poz. 1731.
Bibliogr. 21 poz.
4439. JACKA Welcha leksykon przywództwa / Jeffrey A. Krames. Warszawa : Studio EMKA, 2003. - 269 s. ; 20 cm. - ISBN 83-88931-24-5.
JAK zatrudnić i zatrzymać najlepszych = poz. 413.
Bibliogr. s. 223-229.
KAPITAŁ ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw / pod red. M. Rybak
= poz. 415.
Bibliogr. s. 153-159.
KAPITAŁ społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów
rynku / A. Bartoszek = poz. 1947.
Bibliogr. s. 263-274.
4440. KATALOG wydawnictw Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych : 1993-2002 / oprac. Jolanta Gawron, Krystyna Cetera ; Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - 148 s. ; 21 cm.
- 717 KIEROWNIK w XXI wieku : determinanty psychospołeczne sukcesu /
K. Pająk, A. Zduniak = poz. 1678.
Bibliogr. s. 203-207.
KOBIETY, mężczyźni i płeć : debata w toku / pod red. M. Roth Walsh =
poz. 1948.
Bibliogr. s. 497-572.
KONCEPCJA gron w teorii i praktyce zarządzania / A. Grycuk = poz. 59.
Bibliogr. 43 poz.
KONCEPCJE oceny zmian organizacyjnych - wybrane poglądy / K. Krupa = poz. 60.
Bibliogr. 26 poz.
4441. KONFLIKTY w organizacji : (1999-2003) / oprac. Alina Kulesza //
Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 3, s. 99-102.
Bibliografia - literatura polska.
KONSUMENT i jego wybory rynkowe / pod red. E. Kieżel = poz. 4068.
Bibliogr. s. 269-276.
KOSZTY decyzji personalnych / S. Nahotko = poz. 824.
Bibliogr. 28 poz. - Koszty pracy.
KOSZTY jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Z. Zymonik =
poz. 61.
Bibliogr. s. 219-227.
KSZTAŁCENIE na odległość - współczesne tendencje oświatowe /
J. D. Łuszkiewicz = poz. 1458.
Bibliogr. 24 poz.
- 718 KULTURA pracy / H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Mazur = poz. 1631.
Bibliogr. 24 poz.
KULTUROWE uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej /
R. Karaś = poz. 4032.
Bibliogr. s. 95-97.
KWALIFIKACJE kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych :
kierunki i dynamika zmian / S. Chełpa = poz. 1248.
Bibliogr. s. 301-324.
4442. LEKSYKON HRM : podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania
zasobami ludzkimi (ze słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim) /
Kinga Padzik = poz. 4271/02.
Rec.: Kozińska Anna // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 96-98.
4443. LEKSYKON pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego /
Zdzisław Sadowski, Tomasz Wach. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.",
2003. - 463 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 154). - ISBN
83-88616-43-9.
4444. LEKSYKON Unii Europejskiej / Iwona Kienzler. - Warszawa :
Świat Książki, 2003. - 424 s. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 425 - ISBN
83-7311-782-2.
4445. LITERATURA o rynku pracy / wybór Gaj [Jolanta Gawron] //
Rynek Pr. - 2003, nr 1, s. 109-127 ; nr 2, s. 209-230 ; nr 3, s. 231-254 ; nr 4,
s. 255-278 ; nr 5, s. 221-243 ; nr 6, s. 246-268.
LUDNOŚĆ, zatrudnienie i bezrobocie na wsi : dekada przemian / I. Frenkel = poz. 4259.
Bibliogr. s. 197-199.
- 719 MARKETING organizacji non profit / M. Huczek = poz. 3932.
Bibliogr. s. 201-204.
MARKETINGOWA orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi /
A. Pocztowski, N. Potoczek = poz. 423.
Bibliogr. 36 poz.
MENEDŻER w działaniu. / J. Penc = poz. 362.
T. 1. - Bibliogr. s. 210-218.
T. 2. - Bibliogr. s. 247-255.
METODY oceniania współczesnej kadry menedżerskiej / M. M. Stuss =
poz. 528.
Bibliogr. s. 169-183.
METODYKA analizy i oceny danych w budżetach przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez bezrobotnych / Z. Mietlewski = poz. 841.
Bibliogr. s. 165-172.
MIERNIKI stosowane w analizie bezrobocia / E. Gołata = poz. 4262.
Bibliogr. 31 poz.
MIĘDZYNARODOWE i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi /
Ch. Brewster = poz. 427.
Bibliogr. s. 21-25.
MIĘKKIE zarządzanie : ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi / J. Szaban = poz. 428.
Bibliogr. s. 263-271.
4446. MIGRACJE : 2000-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) /
oprac. Lidia Ciecierska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - 67 s. ; 20 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ;
89). - ISBN 83-86539-71-2.
- 720 MOBBING : zagrożenie współczesnego miejsca pracy / K. KmiecikBaran, J. Rybicki = poz. 1798.
Bibliogr. s. 107-112.
4447. MOBBING w sytuacji pracy : literatura polska i obca w wyborze /
Ewa Wyglądała // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 4/5, s. 87-89.
NARZĘDZIA i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 433.
Bibliogr. s. 221-224.
NAUCZYCIEL - autobiografia pokolenia : studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze / W. Dróżka = poz. 1910.
Bibliogr. s. 301-313.
NAUKI o zarządzaniu a teoria systemów złożonych / Cz. Mesjasz =
poz. 50.
Bibliogr. 46 poz.
4448. NIEPEŁNOSPRAWNI. Rehabilitacja zawodowa 1997-2002 :
(literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza ; Główna
Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS,
2003. - XVI, 127 s. ; 24 cm - (Bibliografie / GBPiZS ; 86). - ISBN
83-86539-66-6.
4449. NOWE przepisy bhp i prawa pracy / wybór (joa) [Joanna Sender] // Atest. - 2003, nr 1, s. 51 ; nr 2, s. 47 ; nr 3, s. 51 ; nr 4, s. 51 ; nr 5,
s. 51 ; nr 6, s. 51 ; nr 7, s. 51 ; nr 8, s. 51 ; nr 9, s. 51 ; nr 10, s. 51 ; nr 11,
s. 51 ; nr 12, s. 51.
NOWOCZESNE koncepcje zarządzania w organizacjach administracji
publicznej / L. Kowalczyk, A. Żorniak = poz. 618.
Bibliogr. 32 poz.
- 721 OBCIĄŻENIA fiskalne w Polsce na podstawie badań / pod red. T. Famulskiej i K. Znanieckiej = poz. 4047.
Bibliogr. s. 159-167.
OCHRONA zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku
pracy / T. Wyka = poz. 2674.
Bibliogr. s. 261-278.
ORGANIZACJA i zarządzanie / A. Wajda = poz. 221.
Bibliogr. s. 288-299.
ORGANIZACJA ucząca się / J. Rokita = poz. 301.
Bibliogr. s. 137-142.
4450. ORGANIZACJE pozarządowe 1989-2002 : (literatura polska
i obca w wyborze) / oprac. Lidia Ciecierska ; Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - XIII, 41 s. ;
24 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ; 87). - ISBN 83-86539-51-8.
ORGANIZACJE w ruchu : strategie zarządzania zmianami / E. MasłykMusiał = poz. 72.
Bibliogr. s. 325-336.
PERSONALNA funkcja firmy : procesy i procedury kadrowe / Z. Pawlak
= poz. 440.
Bibliogr. s. 353-360.
PLANOWANIE kariery zawodowej / E. L. Herr, S. H. Cramer =
poz. 1481.
Bibliogr. s. 69-79.
4451. PODSTAWOWE akty prawne // Biul. Inf. / ZUS. - 2003, nr 1,
s. 1-4 ; nr 2, s. 1-4 ; nr 3, s. 1-4 ; nr 4, s. 1-4.
Wykaz podstawowych aktów prawnych tworzących system ubezpieczeń społecznych oraz obwieszczeń i komunikatów opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.
- 722 PODSTAWY teoretyczne zarządzania i metod pracy kierowniczej /
W. Ratyński = poz. 227.
Bibliogr. s. 231-235.
4452. POLSKA bibliografia prawnicza / red. Marta Jaszczukowa // Państ.
Prawo. - 2003, R. 58, z. 1, s. 130-141 ; z. 2, s. 131-141 ; z. 3, s. 133-141 ; z. 4,
s. 131-141 ; z. 5, s. 133-141 ; z. 6, s. 130-141 ; z. 7, s. 130-141 ; z. 8, s. 132-140 ;
z. 9, s. 134-141 ; z. 10, s. 131-141 ; z. 11, s. 134-141 ; z. 12, s. 128-141.
POLSKA starość / pod red. B. Synaka = poz. 3968.
Bibliogr. s. 331-340.
POLSKI rynek pracy wobec integracji europejskiej / red. S. Borkowska =
poz. 782.
Bibliogr. s. 177-185.
POLSKIE prawo pracy / A. M. Świątkowski = poz. 2219.
Bibliogr. s. 579-582.
POMIAR i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa /
D. Dobija = poz. 305.
Bibliogr. s. 225-246.
PRACA kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / red. B. Balcerzak-Paradowska = poz. 1126.
Bibliogr. s. 395-402.
PRAKTYKA orzekania o niepełnosprawności - raport z badań / oprac.
B. Szatur-Jaworska = poz. 3569.
Bibliogr. s. 132-139.
PRAWDY o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy / S. P. Robbins =
poz. 1690.
Bibliogr. s 171-180.
- 723 PRAWO do emerytury / K. Antonów = poz. 3506.
Bibliogr. s. 183-194.
PRAWO zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / J. Jończyk = poz. 3286.
Bibliogr. s. 427-447.
PROBLEMY i dylematy polityki społecznej w Polsce / W. Ratyński =
poz. 3908.
T. 2. Bibliogr. s. 645-679.
4453. PROBLEMY rodziny 1999-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - XIII, 90 s. ; 24 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ; 88). - ISBN 83-86539-51-9.
4454. PRZEGLĄD Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego /
red. Alicja Kenska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. - R. 56, z. 4 ;
R. 57, z. 1-3. - Warszawa : BSGH, 2003 ; 20 cm. - ISSN 1644-3209.
M.in. zawiera piśmiennictwo dot. zagadnień pracy i polityki społecznej.
4455. PRZEGLĄD Dokumentacyjny : praca, płace, zatrudnienie, sprawy
socjalne / red. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego. - Nr 1-12. - Warszawa : GBPiZS ; 2003 ; 10 cm [podł.]. - ISSN
0209-357X.
Zawiera analizy dokumentacyjne książek i artykułów z prasy zagranicznej, indeks
alfabetyczny do każdego numeru oraz tablice statystyczne.
4456. PRZEGLĄD literatury polskiej dotyczącej zarządzania turystyką
na obszarach przyrodniczo cennych / Halina Kiryluk // Ekon. Środ. - 2000,
nr 1, s. 189-196.
4457. PRZEGLĄD norm : odzież i sprzęt ochronny / oprac. J. S., M. W. //
Atest. - 2003, nr 1, s. 52-53 ; wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy podziemnym magazynowaniu gazu // Tamże, nr 3, s. 52 ; bezpieczne
- 724 maszyny // Tamże, nr 4, s. 52-53 ; bezpieczna obsługa obrabiarek do drewna.
- Cz. 1-3 // Tamże, nr 5, s. 52-53 ; nr 6, s. 52-53 ; nr 7, s. 52 ; ochrona przed
wybuchem. - Cz. 1-2 // Tamże, nr 8, s. 52 ; nr 9, s. 52 ; normy i przepisy. Cz. 1-2 // Tamże, nr 10, s. 52-53 ; nr 11, s. 52. - Dot. bezpieczeństwa pracy
w różnych dziedzinach techniki ; bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych // Tamże, nr 12, s. 52.
4458. PRZEGLĄD ważniejszych publikacji książkowych wydanych
w IV kwartale 2002 r. / Maria Czyżewska // Współcz. Zarz. - 2003, nr 1,
s. 98-102 ; nr 2, s. 101-107. * Przegląd ważniejszych publikacji książkowych
wydanych w IV kwartale 2003 r. / M. Czyżewska // Tamże, nr 4, s. 100-104.
Dot. problematyki zarządzania.
4459. PRZEPISY prawne [dot. bibliotek i bibliotekarzy] / TeZar [Tadeusz Zarzębski] // Bibliotekarz. - 2003, nr 6, s. 35-36 ; nr 12, s. 34-35.
PRZESTRZENNE aspekty rynku pracy na przykładzie Pomorza Środkowego / I. Figurska = poz. 873.
Bibliogr. s. 296-308.
4460. PRZEWODNIK Bibliograficzny : urzędowy wykaz druków
wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej / Biblioteka Narodowa. Instytut
Bibliograficzny. - R. 59, nr 1-52. - Warszawa : BN, 2003 ; 30 cm. - ISSN
0033-2518.
Wykazuje na bieżąco wydawnictwa polskie dot. m.in. społecznych i ekonomicznych zagadnień pracy w następujących działach UKD: 3. Nauki społeczne. Prawo.
Administracja. 6. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo.
PSYCHOLOGIA komunikowania się dla menedżerów / T. Rzepa =
poz. 1695.
Bibliogr. s. 195-198.
PSYCHOLOGIA pracy i organizacji / red. N. Chmiel = poz. 1642.
Bibliogr. s. 486-516.
- 725 PSYCHOSPOŁECZNE korelaty poczucia sensu życia a niepełnosprawność / J. Konarska = poz. 1954.
Bibliogr. s. 220-230.
PUBLICZNO-instytucjonalne warunki sprawnego działania samorządów
zawodowych i gospodarczych w Polsce / R. Jakubowski, M. Narożny =
poz. 4182.
Bibliogr. 54 poz.
RESTRUKTURYZACJA, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw :
doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji / C. Suszyński =
poz. 4207.
Bibliogr. s. 401-405.
ROLA kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej / J. Grodzicki
= poz. 1386.
Bibliogr. s. 200-208.
ROLA pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach / O. Kowalczyk = poz. 3870.
Bibliogr. s. 207-216.
ROLA przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym Polski / U. Markowska-Przybyła = poz. 1073.
Bibliogr. 36 poz.
ROLA zaangażowania pracowników w strategii zarządzania zasobami
ludzkimi / M. Burkiewicz = poz. 1858.
Bibliogr. s. 245-252.
ROZWÓJ społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / P. Broda-Wysocki =
poz. 3913.
Bibliogr. s. 151-159.
- 726 RÓWNE traktowanie mężczyzn i kobiet / M. Wandzel = poz. 2487.
Bibliogr. s. 151-154.
RYNEK pracy w warunkach zmian ustrojowych / red. nauk. W. Jarmołowicz = poz. 883.
Bibliogr. s. 312-324.
RYZYKO zatrudnienia w prawie pracy / E. Engel-Babska = poz. 2423.
Bibliogr. s. 155-163.
SEZONOWE wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec / J. Korczyńska
= poz. 1229.
Bibliogr. s. 184-198.
4461. SŁOWNIK controllera polsko-angielsko-niemiecki : główne pojęcia z wyczerpującym wyjaśnieniem potrzebne w pracy controllera / tł. Stefan
Olech ; Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Akademia Controllingu. - Gdańsk : Wydaw. Gdań., 2003. - 207 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. ISBN 83-916797-4-8.
4462. SŁOWNIK samorządu terytorialnego / aut. Mariusz Brunka,
Bronisław Kumorek, Elżbieta Łuczak-Kumorek ; pod red. B. Kumorka ;
Zachodnie Centrum Organizacji. - Stan prawny na dzień 20 października
2003 r. - Zielona Góra : Zach. Centrum Organ., 2003. - 480 s. ; 24 cm. ISBN 83-88673-18-1.
SOCJOLOGIA pracy / M. Trzeciak = poz. 1650.
Bibliogr. s. 327-331.
SPOŁECZNOŚCI lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży / pod
red. E. Giermanowskiej, M. Racław-Markowskiej = poz. 939.
Bibliogr. s. 217-224.
- 727 STEROWANIE procesami innowacyjnymi w organizacji / A. Francik =
poz. 677.
Bibliogr. s. 183-189.
STRATEGIE radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej / T. Rongińska, W. A. Gaida = poz. 1758.
Bibliogr. s. 75-78.
STRES zawodowy u policjantów : źródła - konsekwencje - zapobieganie /
N. Ogińska-Bulik = poz.
Bibliogr. s. 161-168.
SWOBODA przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej / L. Mitrus = poz. 786.
Bibliogr. s. 431-442.
SYSTEM emerytalny / M. Góra = poz. 3518.
Bibliogr. s. 215-219.
SYSTEMY emerytalne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wobec nowych wyzwań / Z. Czajka = poz. 3520.
Bibliogr. s. 265-276.
SYTUACJA zdrowotna ludności Polski oraz jej uwarunkowania /
A. Przybyłka = poz. 1989.
Bibliogr. 47 poz.
SZANSE realizacji "państwa opiekuńczego" w procesie integracji europejskiej / R. Janik = poz. 3960.
Bibliogr. s. 286-305.
SZKOLNICTWO zawodowe a rynek pracy województwa katowickiego
w latach dziewięćdziesiątych / A. Czerkawski = poz. 1413.
Bibliogr. s. 129-135.
- 728 TAJEMNICA zawodowa psychologa w relacjach osobowych / M. Stepulak = poz. 1367.
Bibliogr. s. 195-228.
TEORIA i praktyka zarządzania w warunkach gospodarki globalnej /
I. Durlik = poz. 79.
Bibliogr. 20 poz.
TEORIE motywacji w zarządzaniu / R. Karaś = poz. 1867.
Bibliogr. s. 100-105.
UCHODŹCY w Polsce : między humanitaryzmem a pragmatyzmem /
A. Florczak = poz. 1231.
Bibliogr. s. 282-303.
UNDERCLASS i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych / A. Karwacki, D. Antonowicz = poz. 4008.
Bibliogr. s. 103-110.
4463. UNIA Europejska : leksykon integracji / pod red. Wiesława Bokajły, Kazimierza Dziubki. - Wrocław : Wydaw. Europa, 2003. - 695 s. ; 22 cm.
- ISBN 83-88962-55-8.
UNIA Europejska - Polska : sytuacja na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych / H. Sobocka-Szczapa = poz. 791.
Bibliogr. s. 99-102.
4464. USTAWY. Rozporządzenia. Zarządzenia // Prawo Pr. - 2003,
R. 9, nr 1, s. 46-54 ; nr 2, s. 46-50 ; nr 3, s. 45-51 ; nr 4, s. 47-50 ; nr 5, s. 49-53 ; nr 6, s. 48-51 ; nr 7/8, s. 71-75 ; nr 9, s. 47-49, nr 10, s. 45-48 ; nr 11,
s. 47-49 ; nr 12, s. 45-47.
Akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim dot. prawa
pracy.
- 729 UWARUNKOWANIA i instrumenty polityki płac w firmie / Z. Sekuła =
poz. 3226.
Bibliogr. s. 311-316.
UWARUNKOWANIA wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / pod
red. A. H. Jasińskiego, J. Kamińskiego = poz. 241.
Bibliogr. s. 155-161.
WEŹ tę pracę i kochaj ją : jak zmienić pracę, którą masz, w pracę, której
chcesz / D. Tracy = poz. 1869.
Bibliogr. s. 242-245.
4465. WIELOKULTUROWE aspekty zarządzania zasobami ludzkimi :
wybór literatury 2000-2003 / oprac. Alina Kulesza // Zarz. Zasob. Ludz. 2003, nr 6, s. 123-126.
WŁADZA, tożsamość, zmiana społeczna / D. Niedźwiedzki = poz. 1658.
Bibliogr. s. 211-219.
WOKÓŁ filozofii pracy / M. Mazur = poz. 11.
Bibliogr. 34 poz.
WSPÓŁCZESNE interpretacje dorobku klasyków nauki o organizacji
i zarządzaniu / red. nauk. P. Banaszyk = poz. 83.
Bibliogr. s. 140-144.
WSPÓŁCZESNE koncepcje i metody zarządzania / K. Zimniewicz =
poz. 84.
Bibliogr. s. 242-247.
WYBRANE zagadnienia psychologii ekonomicznej / A. Sowińska =
poz. 1659.
Bibliogr. s. 147-155.
- 730 4466. WYKAZ obowiązujących aktów prawnych : dotyczących prawa
pracy, wynagradzania, ubezpieczenia społecznego, warunków pracy, zatrudnienia, spraw socjalnych, służby wojskowej, związków zawodowych. - (Stan
prawny na dzień 17 marca 2003 r.). - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.",
2003. - 192 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik; 147). - ISBN
83-88616-36-6.
4467. WYKAZ wybranych aktów prawnych związanych z działalnością Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego / Igor Sadowski // Ubezp.
w Rol. - 2003, nr 1, s. 74-86 ; nr 2, s. 79-87 ; nr 3, s. 111-122 ; nr 4, s. 109-117.
Uchwalonych lub znowelizowanych w IV kwartale 2002 r. oraz w I, II i III kwartale 2003 r.
4468. WYPALENIE zawodowe : bibliografia / oprac. Alina Kulesza //
Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 6, s. 83-85.
WZROST gospodarczy a zatrudnienie w Polsce i niektórych krajach
OECD / E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski = poz. 818.
Bibliogr. 30 poz.
ZACHOWANIA organizacyjne w procesach zarządzania : współzależność
czynników osobowościowych i prakseologicznych / P. Tyrała = poz. 1717.
Bibliogr. s. 269-275.
ZACHOWANIA organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania / U. Gros
= poz. 1718.
Bibliogr. s. 217-220.
ZARYS teorii socjologii gospodarki / S. Partycki = poz. 1661.
Bibliogr. s. 213-223.
ZARZĄDZANIE czasem pracy w przedsiębiorstwie : podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy / B. Skowron-Mielnik = poz. 594.
Bibliogr. s. 162-167.
- 731 ZARZĄDZANIE doskonałe : poszukiwanie przenikliwości / B. R. Kuc =
poz. 87.
Bibliogr. s. 505-517.
ZARZĄDZANIE lokalnymi projektami rozwojowymi / H. Brandenburg
= poz. 132.
Bibliogr. s. 185-197.
ZARZĄDZANIE procesem zmian w organizacjach / Z. Mikołajczyk =
poz. 92.
Bibliogr. s. 275-281.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody /
A. Pocztowski = poz. 481.
Bibliogr. s. 455-473.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / pod
red. A. Pocztowskiego = poz. 483.
Bibliogr. s. 127-131.
4469. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w nowej gospodarce : (wybór literatury polskiej 2000-2002) / Alina Kulesza // Zarz. Zasob. Ludz. 2003, nr 1, s. 97-99.
ZASADA wolności pracy w europejskim prawie wspólnotowym /
M. Tomaszewska = poz. 2380.
Bibliogr. s. 256-269.
ZASOBY ludzkie : planowanie i zarządzanie / A. Dejnaka = poz. 488.
Bibliogr. s. 167-177.
ZAUFANIE publiczne w działaniach zbiorowych na przykładzie samorządów zawodowych w Polsce / M. Rutkowska = poz. 4194.
Bibliogr. 35 poz.
- 732 ZAWODOZNAWSTWO, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy :
psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym / A. Bańka =
poz. 1331.
Bibliogr. s. 277-288.
ZMIANY strategiczne w teorii i praktyce zarządzania / J. Dąbrowski =
poz. 185.
Bibliogr. s. 211-227.
4470. ZMIANY w prawie pracy : wybór literatury 2001-2003 / Alina
Kulesza // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 131-134.
ZWOLNIENIA grupowe z perspektywy rynku pracy : aspekty prawne
i społeczne / G. Spytek-Bandurska = poz. 2607.
Bibliogr. s. 338-350.
ZWOLNIENIA pracowników a polityka personalna firmy / M. Sidor-Rządkowska = poz. 2611.
Bibliogr. s. 195-199.
4471. ZZL [zarządzanie zasobami ludzkimi] w małych i średnich przedsiębiorstwach : literatura 1998-2003 / oprac. Ewa Wyglądała // Zarz. Zasob.
Ludz. - 2003, nr 5, s. 99-102.
- 733 -
INDEKS ALFABETYCZNY
ab 2016 ; AD 807, 2239 ; AK
3260, 4021 ; AM 790 ;
(A.M.R.) 2108
Abrahamson Eric 189
Abramowicz Witold 341
Absolwent na rynku pracy 856
Achmatowicz Osman 1927
Acman Janina 1242
Adamczewska Ewa 1134, 2485
Adamczuk Franciszek 4128, 4180
Adamczyk Bartosz 3248
Adamczyk Ewa 550
Adamkiewicz Marzena zob.
Wojciechowska-Adamkiewicz M.
Adamkowski Sławomir 327
Administracja publiczna 2316
Aftański Andrzej 1243, 1414,
1535
Aguiton Christophe 4125
Akerblom Pehr 1483
Aksman Ewa 4403
Aktywność ekonomiczna ludności
Polski 2002 4233, 4234
Akulicz Margerita 1670
Aleksander Tadeusz 1962
Aleksandrowicz-Pędich Lucyna
1896
Aluchna Maria 3275
Ambroziewicz Piotr 638
Analiza udziału osób
niepełnosprawnych w rynku
pracy 1142
Anderson Neil 1641
Andrałojć Magdalena rec. 215
Andrykiewicz-Feczko Zofia 658
Andrzejczak Aldona 1400, 1605
Andrzejewska Agnieszka 2133
Anholcer Andrzej 2036
Anioł Włodzimierz 3947, 3955,
3963
Aniołczyk Halina 2655
Aniszewska Grażyna 1692, 1730
Antas Alicja 3978, 3980, 3983
Antczak Zbigniew 172, 238, 456,
545
Antoniak Marzena 62
Antonowicz Dominik 4008
Antonów Kamil 3506
Antoszewska Beata 3893
Anusewicz Zdzisław 1354
Anusz Witold 1501
Arbaud Michel 1432
Arcimowicz Jolanta 1324
Arszułowicz Marek 1346
Aspekty ludzkie w zarządzaniu
bhp 2018
Aszyk Marcin 2221
Atamańczuk Kazimiera 891
Augustyn Jerzy 1841
Auleytner Julian 1373, 1585,
1962, 3325, 3902, 3903, 3925,
3945
Auriga Roman 869
Axelrod Beth 352
(bp) zob. Berłowski Paweł ;
(bs) zob. Szczepankowska
Barbara
Babska Edyta zob. EngelBabska E.
Baca Agnieszka 312
Backer Roman 4170
Baczewski Grzegorz 4003
- 734 Baczyńska Anna 1546
Baczyński Jerzy zob. LeszkowiczBaczyński J.
Badowski Mirosław 3448
Baka Krzysztof 3692
Bakota Tatiana 165
Balasa Elżbieta zob. RadomskaBalasa E.
Balcerowicz-Szkutnik Maria
4337, 4400
Balcerzak Ewa 2812, 2960, 2965,
2967, 2977, 2989
Balcerzak-Paradowska Bożena
1126, 1639, 3900, 3902, 3999 ;
red. 1126
Balicki Władysław 883, 1580
Ballmoos Roland von 212
Balwin Monika 870
Baładynowicz Andrzej 1215
Bałażak Marta 1391
Bamberska Jolanta 113
Banach Czesław 1422, 1962
Banach Jolanta 1171, 1174, 3896,
3907
Banach Piotr 286
Banachowicz Beata 620
Banajski Ryszard 1360
Banasiak Jakub 308, 355
Banasiak Przemysław 2230
Banasiewicz Wojciech 51
Banaszak Sławomir 1793
Banaszczyk Małgorzata zob.
Barzycka-Banaszczyk M.
Banaszkiewicz Dorota 4238
Banaszyk Piotr 83, 85 ; red. 83
Banaszyk Romualda zob.
Fimińska-Banaszyk R.
Bandarzewski Kazimierz 3939
Bandosz Marcin 294, 307
Bandurska Grażyna zob. SpytekBandurska G.
Bannert Magdalena 2123
Bany Kazimierz 2392
Bańka Augustyn 1331, 1478,
1696, 1817
Bańka Waldemar 322, 1691
Bańkowska Anna dysk. 3999
Barabasz Adela 244
Barabasz Krystyna 238, 339, 1639
Baradziej Eryk tł. 4011
Baran Alina przedm. 4266, 4295,
4376, 4386
Baran Krystyna zob. KmiecikBaran K.
Baran Krzysztof Wojciech 2941,
2949
Baraniak Barbara 6, 1400, 1962
Barankiewicz Zdzisława
Magdalena 1442
Baranowski Włodzimierz 687
Barańska Janina rozm. 1177
Barański Jarosław 1922
Barański Kazimierz 846, 1878
Barański Marek rozm. 3896
Barasińska Janina 3855
Barbaszyński Dariusz 1335
Barcz Jan 2320 ; red. 2375
Barcz Maciej 154
Barczak Andrzej 285
Barczak Beata 625
Barczyk Mariola 3883
Barczyński Andrzej 831, 834,
1143, 1157, 1164, 1208, 2363
Baron-Wiaterek Małgorzata 766
Barska Katarzyna 1803, 2110,
2691
Barteczek Andrzej 1224
Bartkowiak Grażyna 83, 458,
1696, 1703
Bartkowiak Marcin 1355
Bartkowiak Marek 2922
- 735 Bartkowiak Piotr 248, 249, 251 ;
red. 251
Bartman Katarzyna 1825
Bartnicka Marie 2151
Bartosik Jarosław 585
Bartoszek Adam 1947
Baruk Agnieszka Izabela 746,
1565, 1839
Baruk Jerzy 685
Barwicka Alicja 3628
Baryła Marta 4430
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata
2196
Baster Marek 1230 ; rozm. 1233
Baszyński Adam 883
Bator Bożena 3804, 3810
Batóg Jacek 1142, 1618
Bauc Jarosław dysk. 4019
Bawor Anna 539
Bayda Maciej 1974
Bazan-Bulanda Anna red. 251
Bazyl Maria zob. WiderszalBazyl M.
Bączkowski Krzysztof 2086
Bączkowski Tomasz 471
Bąk Dominika 263
Bąk Iwona 1153
Bąk Małgorzata zob. KuźnikBąk M.
Bąk Maria Jolanta 1400
Bąkała Anna 602, 748
Beck Ewa 3241
Beck Maria zob. Holstein-Beck M.
Beczyńska Joanna rec. 1384
Beda Czesław 655, 662
Bednarczyk Agata 2799
Bednarczyk Ewa 3453
Bednarczyk Henryk 6, 8, 1631,
1962 ; red.1962
Bednarczyk-Kocun Iwona 1327
Bednarek Magdalena 966, 1019
Bednarek Piotr 606
Bednarski Henryk 1424
Bednarski Marek 1089
Behar Madeleine zob. EstrynBehar M.
Belbin R. Meredith 1655
Bello Walden 4011
Belniak Ewa 68, 88, 153
Belniak Magdalena 219
Belzyt Joanna 1932
Benedikt Antoni 1842
Berbeka Jadwiga 4089, 4375
Berek Maciej 2454, 2849, 3051,
3694
Berezowska Sławomira zob.
Kamińska-Berezowska S.
Berger Jan 22
Bering Piotr 1503
Berkowitch Anne 402
Berliński Lechosław 668
Berłowski Paweł 292, 395, 396,
430, 463, 498, 507, 1736,
1826, 1860, 3230 ; dysk. 463;
rozm. 405, 684, 744, 1860
Bernacka Ryszarda Ewa 1696
Bernais Jolanta 238, 404
Bernat Jadwiga zob. WawerBernat J.
Bernat Tomasz 2951
Bertelsen Johanness 3923
Bessaraba Ryszard 2764, 2803
Besuch Anna zob. TarnackaBesuch A.
Bezrobocie rejestrowane w Polsce
4242
BHP 2007
Biała Jolanta 3873
Białas Anna 3982
Białas Iwona 1249
Białczyński Henryk 21
- 736 Białecki Ireneusz rozm. 1598
Białobrzeska Renata 1957
Białożyt Henryk 2070
Bieda i bogactwo w polskiej
kulturze i świadomości 3991
Bieda i nierówności płci 3990
Biegańska Arleta 1255
Bielak Edyta 2243
Bielawska Agnieszka zob.
Zakrzewska-Bielawska A.
Bielawski Piotr 278
Bielecka Iwona 563, 1205, 2317,
2470, 2904, 3062, 3443, 3483,
3554, 3579, 3714, 3771
Bielecki Witold T. 339
Bielecki Zbyszek 2186, 2673
Bielska Renata zob. MarksBielska R.
Bieniok Henryk red. 229
Bień Barbara 3920, 3968
Bień Krzysztof 4021, 4044
Bień Witold 755
Bieńkowska Agnieszka 113
Biernacka Maja Magdalena 1905
Bierwiaczonek Krzysztof 1900
Bieryło Marta 432
Biesaga-Słomczewska Jadwiga
422
Bieś Bronisław 1318, 2041, 2042
Bilans korzyści i kosztów 772
Bilińska Magdalena 546
Bilski Bartosz 2182, 2184
Bińczak Halina 4322
Bińczycka-Majewska Teresa
3531, 3631
Bińczycki Bernard 394, 425
Bińczyk Elżbieta zob. KrajewskaBińczyk E.
Birski Adam 1617
Bisaga Anna 251
Biskupski Zbigniew 2620, 2624,
2631, 3855
Blajer Paweł 4044
Blumsztajn Anna 1439
Błaszczyk Anna zob. PałeckaBłaszczyk A.
Błeszyński Paweł 2059
Błędowski Piotr 3325, 3920, 3968
Błocho Grażyna 16
Bobak Alicja 3039, 3040
Bobeł Łukasz 2372
Bober Piotr 1792
Boboryko Joanna 690
Bobowski Zygmunt 817
Bobrowicz Jacek 1704
Bobrowski Maciej 737
Bobulski Jarosław 1564
Bochińska Elżbieta 3723
Bochniarz Paweł 411, 1639
Bocian Andrzej F. 759
Boczek Luiza 4056
Boczkowski Andrzej 1603, 1607
Bodarski Radosław 3375, 3376,
3451, 4050
Bodys-Cupak Iwona 3893
Bogdanowicz Urszula 113
Bogdańska Paulina 745, 1467,
1482, 1560
Bogucka Dorota 1226
Bogunia-Borowska Małgorzata
4067
Bohdanowicz Janet 1346
Bohdziewicz Piotr 353, 432,
1639, 4105
Boiłek Mirosława 580
Bojańczyk Antoni 2464
Bojarska Joanna zob. CzarnotaBojarska J.
Bojewska Barbara 1053, 1643
Bojko Andrzej rec. 265
- 737 Bokajło Wiesława red. 4463
Bokiej Beata 647
Bokser Janusz 750
Bokun Ludmiła zob. DziewięckaBokun L.
Bolesta-Borkowska Agnieszka
2477, 2596, 3216
Bolkowska-Najwer Marta 1817
Bombiak Edyta 56
Bombik Antoni 998
Bombol Małgorzata 4103
Boni Michał 761 ; dysk. 4019
Bonter Urszula tł. 897, 3229
Borek Andrzej 2074
Borek Jolanta 3974
Borkowska Agnieszka zob.
Bolesta-Borkowska A.
Borkowska Stanisława 451, 752,
1639 ; red. 782,1639
Borkowski Stanisław 135
Boroń Włodzimierz 1454
Borowczyk Ewa 3325, 3469
Borowicz Jacek 2310
Borowiec Eugeniusz 1380
Borowiecki Dariusz 2068, 2169
Borowik Barbara 1346
Borowik Regina 1346, 1817
Borowska Krystyna 2678
Borowska Małgorzata zob.
Bogunia-Borowska M.
Borowski Grzegorz 3840
Borowski Remigiusz 3837, 3854
Bortkiewicz Alicja 2655
Boruta Irena 2387, 3919 ; tł.
2371, 2379
Borys Tadeusz rec. 4068
Borzęcka Leokadia 1882
Bos Dominique 1549
Bosiacki Stefan 631
Bosowski Łukasz 251
Bossidy Larry 384
Boulos Fares 94
Boyatzis Richard 1675
Bozacka Małgorzata 3987
Bożek Katarzyna zob. ŚwierkBożek K.
Bożek Lidia zob. KwiecińskaBożek L.
Bożek-Węglarz Sylwia 3516
Bracha Czesław red. 4250
Bradecki Wojciech 2051
Brandenburg Henryk 132
Braszczyński Janusz 82
Bratnicki Mariusz 49, 242, 477, 591
Braun Wioletta 1225
Brączkowska Ewa zob. KoziołBrączkowska E.
Brdulak Halina 259
Brdulak Jakub 338
Brewster Chris 427
Brhel Petr 2151, 2152
Broda-Wysocki Piotr 3913, 3997,
4095
Brodowski Mirosław 952, 961
Brodzińska Katarzyna 1539
Brodziński Marian Grzegorz 646
Bromber Piotr 3874
Broniewska Grażyna 533, 641
Bronowski Konrad 3845, 3846
Broński Krzysztof 26
Brożyna Ewa 1204, 1212, 2235,
2860
Bruch Heike 1714
Bruijn Jeanne de 1115
Brunka Mariusz 4462
Brych Barbara 1928
Bryłowski Andrzej 3181
Brzezińska Maria 3338, 3411
Brzeziński Andrzej 859
Brzeziński Marcin 509
- 738 Brzeziński Marek 1682
Brzeziński Włodzimierz 4433
Brzostowska Katarzyna 2982
Brzozowski Andrzej 193
Brzuszczak Hanna 3860
Brzykczy Sylwia 2694
Buchelt-Nawara Beata 432, 1562
Buchner-Jeziorska Anna 871
Bucior Marek 3371, 3373
Buczko Magdalena zob. KunBuczko M.
Buczkowski Krzysztof 1856
Budnikowski Tomasz rec. 883
Budzisz Bolesław 1405
Budzisz Marek 4054
Budzyk Andrzej 1816 ; rec. 2941
Budzyński Andrzej 922
Budżety gospodarstw domowych
w 2002 r. 4366
Bugaj Ryszard 1985, 4111
Bugajny Witold 2538, 2957,
2963, 2979
Bugajska Joanna 2076 ; red. 2076
Bugdol Marek 148, 1338
Bujała Barbara 3974
Bujko Janusz 4113
Bujwicka Anna 1913
Bukalska Teresa 62
Bukiel Krzysztof 1988
Bukowska Urszula 1333, 1743
Bukowska-Piestrzyńska
Agnieszka 173, 4188
Bukowski Andrzej 3991
Bukowski Marcin 478, 490, 1780,
1782
Bulanda Anna zob. BazanBulanda A.
Bulcyk Józef zob. PawlikowskiBulcyk J.
Bulenda Teodor 2192
Bulik Nina zob. Ogińska-Bulik N.
Bulwarska Beata 582
Bułdys Justyna 1696
Bunkier Karry A. 365
Burak Monika zob. StannyBurak M.
Burek Piotr 1541
Burgiel Aleksandra 4068
Burkiewicz Maria 245, 1858
Burzyńska Dorota 4060
Burzyński Wojciech 1081
Buszczak Agata 586
Buszkiewicz Alicja 1452
Buszko Andrzej 1834
Butler Timothy 1710
Butrymowicz Maria 1513
Butwicka Beata rec. 4124
Bydłoń Anna 2490, 2881, 2884,
3214
Bywalec Czesław 4391, 4410
Bywalec Jadwiga zob. FlorczakBywalec J.
Bzowska Anna 1221 ; rec. 788,
855, 3911
Cabała Paweł 116, 122
Cajsel Wiktor 2420, 2885, 2913
Cameron Kim S. 1734
Capik Maciej 2251
Capik Małgorzata 2251
Carruthers Tom E. 1642
Cavanagh John 4011
Celeda Ryszard 2197
Celińska-Nieckarz Sylwia 1680
Cellary Wojciech 669
Cenin Czesław 1696
Cetera Krystyna 4440
Cewińska Joanna 1122
Chaberek Mirosław 177, 712
Chachuła Dagmara 113
- 739 Chajęcki Andrzej 229
Chalwic Karolina 4001
Chałupczak Grzegorz 3693
Charytonowicz Jerzy 1972
Chechelski Piotr 1621
Chełmicki-Tyszkiewicz
Leon 906
Chełpa Stanisław 369, 372, 398,
1248, 1712, 1836
Chenczke Danuta zob.
Raczkiewicz-Chenczke D.
Childre Doc 1757
Chirkowska-Smolak Teresa 854
Chlanda Małgorzata zob.
Reinhard-Chlanda M.
Chłoń-Domińczak Agnieszka
1138, 3493, 3735, 4017 ;
dysk. 3509
Chłopek Włodzimierz red. 856
Chmiel Danuta zob. KurzynaChmiel D.
Chmiel Jan 3432
Chmiel Nik 1642 ; red. 1642
Chmielarz Witold 307, 503
Chmielek-Łubińska Ewa 2833
Chmielewska Barbara 4090
Chodubski Andrzej rec. 1390
Chodyński Andrzej 340
Chojecki Jarosław 3934
Chojnacka Ewa 1339
Chomiak Iwona 113, 733
Chorąży Paweł 811
Chrapek Marcin 3881, 3882
Chrapkowicz Anna zob. SawickaChrapkowicz A.
Chrobot Kamila Anna 1370
Chróścicki Andrzej 2250, 2251,
2924, 3813, 3819, 3827, 3834,
3838
Chrząstek Lidia zob. KrzyżykChrząstek L.
Chu Chin-Ning 1651
Chudowolska Danuta zob. OsikChudowolska D.
Chudy Katarzyna 4364
Chudy Wojciech 1897
Chuminski Jędrzej 14
Churawski Jerzy 3256
Chustecka Bożena 3658
Chwistecka-Dudek Halina 89
Chyl Grzegorz 2427, 2480, 3080
Chylewska Joanna 1552
Chyła Marta 1862
Ciborski Piotr 2349, 2664, 2805,
2807
Cichobłaziński Leszek 1817
Cichoń Adrianna zob. JasińskaCichoń A.
Cichowicz Danuta 991
Ciechanowicz Anna dysk. 463
Ciechański Jerzy 589, 762, 3323,
3477
Ciecierska Lidia 4446, 4450
Cierniak-Emerych Anna 596
Ciesielczyk Teresa 726
Ciesielska Marlena zob.
Kuciarska-Ciesielska M.
Ciesielski Marcin 2065
Ciesielski Marek 62 ; red. 62
Cieszewska Barbara 4142
Cieszyńska Mariola zob. WiszCieszyńska M.
Cieślak Jolanta zob. WalerowiczCieślak J.
Cieślak Monika 555, 3025, 3038,
3041
Cieślak Wojciech 1800, 2419
Cieślak-Wróblewska Anna 4020
Cieślakowski Stanisław J. 8
Cieślicki Maciej 159, 191
Cioch Henryk 2492
- 740 Ciok Alicja 4409
Ciotucha Dorota zob.
Kwiatkowska-Ciotucha D.
Cisek Sylwia 1696
Ciszkowicz Piotr 4239
Ciupek Bożena 4047
Clarke Diana 212
Classen Martin 549
Cohen Daniel 3902
Cohen William A. 1489
Colander David C. 17
Collins Elizabeth 1520
Collins Jim 376
Controlling w zarządzaniu
przedsiębiorstwem 110
Cook Mary F. 265
Cordery John L. 1642
Cramer Stanley H. 1481
Cryer Bruce 1757
Cubała Andrzej 2970
Cudowski Bogusław 2226
Culepa Michał 2381, 2383, 2429,
2542, 2627, 2630, 2794, 3003,
3006, 3849 ; rozm. 4167, 4178
Cunningham-Snell Nicole 1642
Cupak Iwona zob. BodysCupak I.
Curzytek Joanna zob. KapicaCurzytek J.
Cwynar Katarzyna M. rec. 1734
Cybulska Agata 1942
Cybulski Krzysztof 2046
Cybulski Leszek 776
Cychowska Anna 943, 997
Cyfert Szymon 83
Cynarski Wojciech J. rec. 3901
Cyprowski Marcin 1993
Cyrankowski Jakub 2516
Cyrański Bohdan 1879
Czabanowska Katarzyna 1035
Czaja Izabela 1054
Czajka Zdzisław 3228, 3264,
3274
Czajka Zofia 3520
Czajkowska Stanisława zob.
Stachnik-Czajkowska S.
Czakon Wojciech 69, 264
Czapka Mirosław 1644, 2663
Czapla Katarzyna rec. 1641
Czaplarska Urszula 870
Czaputowicz Jacek 1102
Czarnecki Kazimierz Marian 6,
1653
Czarnota Jerzy Lech 248, 249
Czarnota-Bojarska Joanna 1623,
1624
Czarzasty Jan 705, 4118
Czech Alojzy 13, 70, 2017
Czechowicz Włodzimierz dysk.
3999
Czechowska Maria 3293
Czeczot-Gawrak Zbigniew 6
Czekan Dariusz 267, 729
Czekanowski Piotr 3923, 3968
Czekański Marcin 4121
Czempka Czesław 115
Czepielewski Sławomir 482
Czepulis-Rutkowska Zofia 752
Czerkawska Alicja 1485
Czerkawski Andrzej 1413
Czerkawski Wacław 2049
Czermiński Alfred 91, 240 ; rec.
1750
Czerna-Grygiel Joanna 893
Czerniachowicz Barbara 238, 455
Czerny Małgorzata 1314
Czerska Joanna 58
Czerska Małgorzata 229, 438,
1750
Czerw Agnieszka 1696
- 741 Czerwińska Dorota 492
Czerwińska Tatiana 3832, 3835
Czesny Damian 1966
Czubak Małgorzata 4110
Czubasiewicz Halina 432
Czuchryj Janusz 1505
Czuhraj Natalia 693
Czuż Sławomir 566
Czy globalizacja pomaga
biednym 4011
Czy zmierzch pracy 1817
Czyżewska Maria 4458
Czyżewski Adam 755
Czyżewski Andrzej 755
Czyżowicz Wiesław 905
Czyżowski Andrzej 3291, 3292
Ćwiąkała-Małys Anna 3072
Ćwiertniak Bolesław Maciej rec.
2211
Ćwiora Sebastian 2515, 2589
(d) 2106 ; (Dodi) 2112 ; DW
1075
Daab Justyna zob. Kubicka-Daab J.
Dackiewicz Aleksander 2655
Dalka Marzena 339
Daniel Adam 2942, 2954, 3632
Danielak Wiesław 243
Daniłowicz Joanna rec. 2211
Danowska-Prokop Barbara 3
Daszewski Kazimierz red. 4333
Daszkowski Julian 3222, 4111,
4327
Davis Paul 1965
Dawidziak Piotr 883
Dawidziuk Mirosław 3008
Dawydzik Lech T. 2141
Dąbrowska Anna 4103
Dąbrowska Elżbieta zob. ŻywiecDąbrowska E.
Dąbrowska Julita 703, 1786
Dąbrowska Justyna 3923
Dąbrowska Natalia 550
Dąbrowska Neonila zob.
Szeszenia-Dabrowska N.
Dąbrowska Teresa zob.
Makowiec-Dąbrowska T.
Dąbrowska-Karasińska Ewa 579
Dąbrowski Andrzej 2034
Dąbrowski Jan 185, 339
Dąbrowski Mariusz 2650
Dąbrowski Michał 858, 885, 890
Dąbrowski Sławomir 2000
Debatory Helena tł. 1965
Dejnaka Agnieszka 488
Delmanowicz Władysław 3644
Demin Andrei K. 3899
Demus Anna 4091
Denek Kazimierz 1377, 1400,
1962
Deniszczuk Lucyna 4111 ; dysk.
3999
Denkiewicz Małgorzata 2522
Depaepe Marc 1894
Deregulacja polskiego rynku
pracy 752
Derfert-Wolf Lidia 622
Desperak Iza 514
Deszczyński Przemysław 1419
Dębicka Anetta 1509
Dębińska Ewa 3681
Dietl Jerzy 1580
Dietrich Roch Aleksander 3959
Dijkstra Geske 1115 ; red. 1115
Dłubak Maciej 113, 120
Długokęcka Marzena 1117
Długosz Dagmir 2316
Długosz Jan 62
Dłutek Małgorzata 4084
Dmochowska Halina 4290
- 742 Dmochowska Iwona 1463, 1639
Dmochowski Mariusz 1509
Dmytrów Krzysztof 4336
Dobiegała-Korona Barbara 665
Dobija Dorota 305, 339
Dobkowska Małgorzata 1677
Dobrodziej Justyna 609
Dobrowolska Barbara 1400
Dobrowolski Zbysław 1563
Dobrzański Kazimierz 85
Dobrzelecka Leonarda 2871,
2872, 2874
Dobrzyński Marian 238
Dochev Magdalena zob.
Nojszewska-Dochev M.
Doktór Kazimierz 543, 1817
Dokumentacja zatrudnienia
w firmie 2340
Dolata Iwona zob. KukulakDolata I.
Dołowska Alicja 2247, 4022,
4161; rozm. 2365
Domański Henryk 1121, 1953,
3990
Domański Ryszard 1580
Domański Wojciech 2181
Domaszewicz Barbara 4218
Domińczak Agnieszka zob.
Chłoń-Domińczak A.
Domżał-Drzewicka Renata 654
Donarski Jerzy A. 1346
Donkin Richard 15
Doorne-Huiskes Anneke van
1115
Doszyń Mariusz 1142, 4235, 4336
Downarowicz Olgierd red. 2024
Drajska Edyta 929
Drąg Zbigniew 1950
Drążek Zygmunt 595
Drelichowski Ludosław 307, 718
Drewniak Eleonora zob. SapiaDrewniak E.
Driczinski Sławomir 2773
Droba Marcin 926
Drobek Wiesław 4257
Drogosz-Zabłocka Elżbieta 1404,
1962 ; rozm. 1598
Drozd Andrzej 2409
Dróżka Wanda 1910, 1911
Drucker Peter F. 2451
Drygała Monika 2076
Dryll Irena 1021, 3967, 4028,
4120, 4198 ; rozm. 39
Drzewiecka Ewa 2946, 3069,
3197
Dubisz Jacek 664
Dubowik Anna 2851, 4117
Duczkowska-Małysz Katarzyna
4374
Duda Joanna 638
Duda Wojciech 4192
Dudek Bohdan 1765
Dudek Elżbieta 272, 540
Dudek Halina zob. ChwisteckaDudek H.
Dudek Marek 257
Dudka Grzegorz 2121
Dudycz Helena 244, 717, 718 ;
red. 718
Dudycz Tadeusz 638
Dudziak Beata 3480, 3565, 3582
Duger Nadine 2055
Dulewski Jan 2167
Dumkiewicz Ewa 1541
Duraj Agnieszka Natasza 110
Duraj Danuta zob. Walczak-Duraj D.
Duraj Jan 110 ; red. 110
Duraj-Nowakowa Krystyna 1962
Durlik Ireneusz 79
Durlik Ireneusz G. 126
- 743 Durska Małgorzata 1633, 1958
Dusiński Adam 1346
Duszczyk Maciej 775, 788, 1210,
1257, 3919
Duszyński Tomasz 408
Dutkiewicz Danuta 3843
Dutkiewicz Ewa 3651
Dwojacki Piotr 1845
Dworzecki Zbigniew rec. 4207
Dybowska Joanna 4257
Dyczkowska Joanna 476
Dyczkowski Mirosław 239, 244,
307, 718, 730; red. 718
Dydaktyka informatyki 595
Dyduch Wojciech 242, 477
Dyjak Regina 1595
Dylak Stanisław 1929
Dylus Aniela 1346, 3997
Dymarczyk Waldemar 1089
Dyrda Kazimiera 842
Dytman Małgorzata red. 4401
Dyżakowska Olga 1130, 1802,
2491, 3024
Dziadczyk Beata 3325, 3700
Działalność gospodarcza
przedsiębiorstw w 2002 4249
Dziąg Dorota zob. Inglik-Dziąg D.
Dziechciarz Paweł 3234
Dziedziczak-Foltyn Agnieszka
1408, 1496
Dziełak Dariusz 4370
Dziembała Leon 4400
Dziembek Damian 262
Dzienisiuk Dorota 2226
Dzienisz Łukasz 2517
Dziepak Barbara 1605
Dzierżawski Krzysztof 3497
Dziewięcka-Bokun Ludmiła
3902, 3925, 4111
Dziubek Kazimierz 4463
Dziubińska-Lechnio Ewa 3294,
3481, 3485, 3501, 3549, 3552,
3577
Dziubińska-Michalewicz
Małgorzata red. 3999
Dźwigoł Henryk 102, 627
(el) 39 ; E. W. 3435
Edukacja osób
niepełnosprawnych 1145
Edukacja wobec rynku pracy
1400
Eggleston Karen 657
Ehrlich Andrzej tł. 598, 1690
Ejdys Joanna red. 138
Ejsmont Anna zob. PartekaEjsmont A.
Ekonomia i płeć 1115
Ekonomiczne konsekwencje
osiągnięcia wieku
emerytalnego 3482
Elastyczne formy zatrudnienia
i organizacji pracy 1089
Elschker Thomas 3229
Emerych Anna zob. CierniakEmerych A.
Encyklopedia pedagogiczna XXI
4431
Engel-Babska Edyta 2423
Ertelt Bernd-Joachim 1478, 1483,
1488
Eseje socjologiczne 1625
Estryn-Behar Madeleine 2055
Estymacja danych z badania
aktywności ekonomicznej
ludności 4250
Etmanowicz Agata 1100
Etyczne aspekty bogacenia się
i ubóstwa 3997
Europa 2003 4434
- 744 Europejski Fundusz Społeczny
w Polsce 806
Europejskie standardy etyki
i społecznej odpowiedzialności
biznesu 1346
Fal Jan 2010
Falkiewicz Małgorzata 626
Famulska Teresa 4047 ; red. 4047
Farson Richard 462
Fauzer Anna 2672
Fazlagić Amir 284, 339, 1697
Feczko Zofia zob. AndrykiewiczFeczko Z.
Fedorowicz Hanna 4190
Femiak Joanna 1906
Fenomen wielkomiejskiej biedy
3998
Fesnak Grażyna zob. Firlit-Fesnak G.
Fidelus Anna 1256
Field John 1429
Fietko Tomasz 718
Figarski Jacek 1141, 1170, 3863
Figueiredo B. Jose 3989
Figurska Irena 778, 850, 873
Figurski Janusz 6, 1631, 1962
Fijałkowska-Kopyrska Elżbieta
2710
Fijałkowski Adam 1894
Fijałkowski Tadeusz 2710
Filek Janina 3997
Filipowicz Artur 1797, 1806
Filipowicz Elżbieta zob. PodoskaFilipowicz E.
Filipowicz Paweł 181
Filus Małgorzata 1556
Fimińska-Banaszyk Romualda 83,
85
Finster Arseniusz 3879
Firlej Krzysztof 1011, 1080, 1104
Firlit-Fesnak Grażyna 3925 ; red.
3911
Flak Olaf 495, 523, 968, 1685,
1715
Flaszyńska Ewa 1220, Ewa 3963
Flejszman Alina zob. MatuszakFlejszman A.
Flemming-Kulesza Teresa 2976
Fletcher Clive 1642
Florczak Agnieszka 1231
Florczak Waldemar 4279
Florczak-Bywalec Jadwiga 815
Florek Jacek 285
Florek Ludwik 2212, 2214, 2223,
2226, 2368; red. 2226
Floriańczyk Zbigniew 4033
Fluks Małgorzata 3469
Fodor Eva 3990
Foltyn Agnieszka zob.
Dziedziczak-Foltyn A.
Fołtyn Hanna 1771
Foster Jeremy J. 1642
Fotyga Jarosław 233 ; dysk. 463
Fraczek Monika 2547
Fragelii Nelson 3961
Francik Anna 677, 682, 781, 1548
Francuz Władysława Maria 6
Frankiewicz Ewa 3864
Frankowski Ryszard 1907
Frańczak Magdalena 1611
Frąckiewicz Ewa 3965
Frąckiewicz Lucyna 1145, 1157,
1224, 3902, 4111, 4257 ; red.
1145, 1224
Frąckowiak Anna 1376
Frączek Krzysztof 236
Frączek Monika 570, 2458, 2530,
2537, 2553, 2559, 2824, 2883
Frączek Piotr 1144
Frączkiewicz-Wronka Aldona
1224
- 745 Frejman Stanisław D. 1400
Frenkel Izasław 4259
Frese Michael 1642
Freyberg Piotr 1347
Frieske Kazimierz W. 752, 3902,
3925, 4111, 4141 ; red. 752
Fryczyńska Marzena 411, 449
Frydel Walenty 2156
Frydrych Mariusz 457
Fryzeł Barbara 1739
Fudała Tadeusz 3858, 4335
Fundaliński Janusz 168
Funkcjonowanie ochrony zdrowia
647
Furmanek Waldemar 1400
Fyszemberg Danuta 3011, 3014
gaj 777 ; Gaj zob. Gawron
Jolanta ; GRA zob.
Raszkowska Grażyna
Gableta Małgorzata 263, 400,
859 ; rec. 480, 1616
Gabryszak Renata 3912
Gabryś Bartłomiej J. 591
Gach Daniel 1745, 1785
Gadomski Marek 3172
Gadzicka Elżbieta 2655
Gagacka Maria 1545, 3325
Gaida Werner A. 1758
Gajda Olga 1068
Gajewska Monika 4264
Gajewski Jan F. 3930
Gajewski Tomasz 2003
Gajos Leszek 3253, 3256
Galata Stanisław 82, 192, 350
Galiński Paweł 1088
Gall Lidia 3877, 4169
Galla Ryszard 647
Gałdzicka-Janowska Alina 4228
Gałęziak Janusz 1152
Gałusza Marek 1577, 2220
Gałuszka Jolanta 4047
Gałuszka Mieczysław 652
Gańcza-Pawełczyk Joanna 388,
1431
Garbacik Aneta 1216, 1259, 2616,
3591 ; omów. 3941
Garbat Marcin 1145, 1157, 1161,
3287
Garbiec Roman 3618, 3781
Gardawski Juliusz 752, 4111,
4112, 4114, 4118
Gardziel Tadeusz 254
Garlińska Grażyna 3944
Garstecki Bohdan 1741
Gasińska Maria 3299
Gasparski Wojciech 1343, 1346,
1348, 3997 ; red. 1346
Gaweł Aleksandra 918, 931, 951
Gawęda Ewa 2173, 2176, 2179
Gawlik Tadeusz 1421, 2699
Gawrak Zbigniew zob. CzeczotGawrak Z.
Gawrecki Lechosław 360
Gawron Jolanta 4440, 4445
Gawrońska Agata 2950, 3404, 3687
Gawrońska-Juźwik Agata 599,
2404, 2445, 3339, 3541
Gawrych Roman rec. 1749
Gawrycka Małgorzata 929
Gawrysiak Marek 1400
Gazińska Mirosława 1142
Gąciarz Janusz 2316
Gedliczka Adam 2078
Gefrerer Agnieszka 4381
Geisler Robert 319, 326
Gera-Pikulska Magdalena 1639 ;
dysk. 395, 1639
Gerlach Ryszard 1400, 1960,
1962 ; red. 1400
- 746 Gersdorf Małgorzata 2198, 2215,
2421, 2639, 2925
Gębołyś Zdzisław 32, 1342
Gębska Marta 1444
Gębska-Nędzi Iwona 2056, 4271
Gęsicka Grażyna 808, 809
Ghoshal Sumantra 1714
Gibiński Kornel 1351
Gielas Jan 1107
Gieniec Małgorzata 2777
Gienieczko Eugenia 2442
Giermanowska Ewa 937, 939 ;
red. 939
Gierszewska Grażyna 341
Gieseke Wiltrud 1443
Gilejko Leszek 1855, 4111, 4118,
4124 ; red. 4118
Gilewicz Antoni 2668
Gilga Krystyna 4257
Gillert Piotr 919
Gilowska Zyta 4052
Gisman Piotr 2283, 2683
Giza Teresa 1309 ; rec. 1910
Giziński Stefan 2828
Glapa Wojciech 2189
Glass Christy 3990
Glibowski Krzysztof 833
Gliński Maciej 2160
Globalizacja, marginalizacja,
rozwój 3985
Glock Mariusz 1132
Gładys-Jakóbik Jolanta 255, 339
Głąbicka Katarzyna 3325, 3922,
3948 ; red. 3325
Głód Grzegorz 229,
Głód Kazimierz 2287
Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego
36
Gniadek Elżbieta 1059, 1070
Gniazdowski Paweł 497, 501
Godlewska Hanna 863, 949, 1398
Godlewska Monika 1847
Godność człowieka a prawa
ekonomiczne i socjalne 2192
Godzisz Bogdan 551, 554, 568,
2424, 2779, 2999, 3060, 3284,
3330, 3337, 3346, 3347, 3351,
3358, 3359, 3387, 3433, 3491,
3507, 3559, 3610, 3635, 3656
Godzisz Maria 2999
Goffee Robert 1666
Gofron Andrzej 1523
Golas Anna 1030, 2529, 3774
Golec Jan 1596
Golec Joanna 2000
Golec-Nycz Elżbieta 2252
Goleman Daniel 1675
Golik Danuta 1080
Golinowska Stanisława 3492,
3901, 3902, 3999 ; dysk.
3999, 4019
Golińska-Pieszyńska Małgorzata
333
Goliński Jacek 1251, 1326
Golnau Wiesław 837, 872, 910,
1079, 3238 ; red. 872
Gołata Elżbieta 4262
Gołębiewska Barbara 53
Gołębiowska Iwona 1310
Gołębiowski Grzegorz 638
Gołębiowski Tomasz 280
Gonciarski Wiesław 335
Gondzik Erwin 6
Gonera Katarzyna 2972
Gontarczyk Katarzyna 234
Goraj Lech 3975
Gorący Alicja 1915
Gorczyca Mirosław 4099, 4373,
4380
Gorczycka Ewa 1157, 1817
- 747 Gordon Thomas 1713
Gore Charles 3989
Gorecka Urszula zob. KłosiewiczGorecka U.
Gorlach Krzysztof 1950
Goroszkiewicz Marta 1372
Gorzelak Grzegorz 3993
Gorzelak Maria 1437
Gospodarka wobec wyzwań
globalnych 201
Gospodarstwa domowe i rodziny
4372
Gotlib Joanna 3321
Gozdowska Elżbieta 1507
Goździewicz Agata 1696
Goździewicz Aleksandra zob.
Reymer-Goździewicz A.
Goździewicz Grzegorz 2200
Goździk Żaneta 875, 1399
Góra Małgorzata 3254, 3847
Góra Marek 993, 3302, 3488,
3497, 3518 ; dysk. 3509
Góral Adam 755
Góral Anna zob. Jędryka-Góral A.
Góralski Witold M. red. 4434
Górczak Artur 3179
Górczyński Adam 4433
Górecka Edyta 1704
Górecka Renata 3446
Górniak Jarosław 2316
Górnik Agnieszka 1055
Górny Piotr 2225
Górska Agata tł. 1447
Górska Elżbieta 496, 740, 1501
Górska Ewa 715
Górska Iwona 1919
Górska Joanna 415
Górski Jerzy 3239
Grabarczyk Zygmunt 2076
Grabarek Iwona 1970
Grabowiecka Renata 195
Grabowska Barbara 1807, 1808
Grabowska Beata zob. SkowronGrabowska B.
Graniewska Danuta 1126, 3902,
3970
Granosik Mariusz 1321
Grduszak Bartłomiej 4384
Grejner Ewa 1854
Gretkowski Andrzej 1914
Grewiński Mirosław 808, 3325,
3921, 3945
Grezneva O. J. /Griezniewa/ 1445
Grobelna Grażyna 2655
Grochala Artur 787, 4123, 4160
Grochowski Mirosław 2316
Grodzicka Natasza 1483
Grodzicki Jacek 1386
Gromiec Jan Piotr 2174, 2176
Gronowska Joanna 238
Gros Urszula 1657, 1718, 1769,
1827
Groszko Marian 2655
Grotowska-Leder Jolanta 3867
Grucki Kazimierz 62
Grudowski Piotr 2021
Grudzewski Wiesław Maria 18,
315, 342, 615, 689
Grudziński Eugeniusz 2164
Gruszczyńska-Malec Grażyna 213
Grycuk Adrian 59 ; rec. 15
Grygiel Joanna zob. CzernaGrygiel J.
Gryncewicz Wiesława 722
Gryszel Piotr 631
Gryz Krzysztof 2655
Grzegorczyk Waldemar 1105
Grzegorzewski Piotr 1901
Grzelak Aleksander 755
Grzesik Jan 2165
- 748 Grzeszczak Adam 1534
Grzeszczak Bożena zob.
Ryszawska-Grzeszczak B.
Grzeszczyk Ewa rec. 3992
Grzeszczyk Tadeusz 1493
Grzeszczyk Tadeusz Adam 1072
Grześkiewicz Władysław 1837,
4014
Grześkowiak Alicja 4394
Grzębowski Romeo 1665
Grzybek Agnieszka tł. 1115
Grzybek Dariusz 1400
Grzybowski Bogdan 822, 1004,
3963
Grzybowski Marian 2316
Grzybowski Paweł 1567
Grzybowski Wiesław 1974, 2065
Grzymała Zbigniew 4205
Grzywacz Waldemar 238, 1639,
1696, 1732, 3906
Gudowska Beata 2647
Gujski Piotr 2952
Gujski Waldemar 2638
Gumkowska Marta 3923
Gumowski Rafał 2964
Gurgul Henryk 3818
Gurgul Stanisław 3116
Guryn Halina 80 ; rozm. 309, 426,
467, 1347, 1498, 1847
Gustafsonn Siv 1115
Guth Jean-Pierre 1549
Gutkowska Krystyna 3972
Gutryn Halina rozm. 411
Guzek Leszek 3179
Guzik Halina 4244
Guzińska Małgorzata 923, 4270
Guzowska Małgorzata 1142
Gwarek Anita 2389, 2575, 2830,
2834, 2846
Gwiazdowicz Adam 1157
Gwiżdż Teresa zob. SołdraGwiżdż T.
Gzińska Mirosława 1618
HN 1009, 2488
Haber Lesław H. 1817
Hacura Maria zob. JadamusHacura M.
Hajder Krzysztof 916
Hajduk-Popławska Krystyna
1946, 2190, 2974, 2984, 3113,
4143
Hajn Zbigniew 1089, 2226
Halicka Małgorzata 3968
Halicki Jerzy 3968
Hałaczkiewicz Michał 133
Hałas Izabella 915
Hamerska Irena 924, 1021, 4135,
4150, 4159, 4175, 4176, 4179 ;
rozm. 2101, 2105, 4177
Hamm John 347
Hammer Michael 205
Handfield-Jones Helen 352
Handor Dariusz 2391
Handschke Mikołaj 883
Hanke Wojciech 2000
Hantke Witold 917, 4254
Hanusik Krystyna 4257
Harciarek Mirosław 1817
Hardt Łukasz 789
Haręża Barbara 4079
Haromszeki Łukasz 1049, 1148
Hartwick Jon 81
Hasińska Zofia 1882, 4257
Haspeslagh Philippe 94
Hassa Adam 2062
Hauke Krzysztof 307, 1460
Haus Ber 229, 238
Hausner Jerzy 39, 4027 ; dysk.
4019 ; red. 2316
- 749 Hebel Katarzyna 634
Heffner Krystian 4257
Heijden Beatrice van der I. J. M.
444
Hejduk Irena K. 315, 342, 615, 689
Hejno Janina 2859
Helbich Aleksandra 4257
Herbert Urlich 1219
Herman Tina 406
Herr Edwin L. 1481
Herzog Aleksander 2814
Hetmańczyk Piotr 852
Hickiewicz Iwona 1639
Higiena, profilaktyka
i organizacja w zawodach
medycznych 2036
Hintz Anna 2015, 2094, 2095,
2100, 2101, 2105
Hirigoyen Marie-France 1804
Hockey G. Robert J. 1642
Hoffman Edward 1634
Hoffmann Michał R. 307, 718
Hofmańska Ewa 2912, 2940
Holana Eryk 8
Holka Krystyna zob. MarzecHolka K.
Hollyforde Sarah 429
Holstein-Beck Maria 348
Holyfied Lori 3867
Hopej Marian 1727
Horak Jolanta 2840
Horbaczewski Robert 988
Hordyjewicz Teresa 1329
Hornowska Elżbieta 1696
Horst Wiesława 1973, 2023
Hozer Józef red. 1142
Hruszowiec Piotr 2442
Hrynkiewicz Józefina 763, 938,
3907, 3925
Huczek Antoni 1820, 1821, 4187
Huczek Marian 3932
Hugiet Ewa zob. Stańczyk-Hugiet E.
Huiskes Anneke van zob. DoorneHuiskes A. van
Hybel Jan 774
Hyjek Angelika zob. WodeckaHyjek A.
Ibarra Herminia 1656
Ignaciuk Ewa 779
Ignaczewska Hanna 1639
Ignasiak Edmund red. 3996
Ignatiuk Stefan 77
Ignatowska Aldona 3301
Ignatowska Iwona zob.
Jaroszewska-Ignatowska I.
Illukowicz Mikołaj 2502, 2990
Informacja o sytuacji społecznogospodarczej kraju 4217
Informatyka w zarządzaniu 709
Inglik-Dziąg Dorota 1622
Inglot Elżbieta 3898
Innowacje w modelach
działalności przedsiębiorstw
681
Instytucjonalizacja stosunków
pracy 4107
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
38
Integracja europejska 4438
Integracja europejska w
perspektywie XXI w. 3956
Integracja osób
niepełnosprawnych w edukacji
3893
Iskierka-Kasperek Ewa 1768,
1777, 1846
Iszkowska Małgorzata zob.
Kalinowska-Iszkowska M.
Iwanek Krystyna zob. MelichIwanek K.
- 750 Iwulski Józef 2202
Izdebska Iwona zob. JagłaIzdebska I.
Izdebski Hubert 2316, 3941
Iżycka Halina 1371, 4294
JC 1131 ; JM 1029, 2449 ;
(joa) zob. Sender Joanna ; J. S.
4457
Jabłonowska Lidia 8
Jabłonowski Andrzej 432
Jabłońska Urszula 417
Jabłońska-Wołoszyn Maria 419
Jabłoński Jan 1975, 1976
Jabłoński Marek 298, 300
Jabłoński Paweł 4021, 4026
Jacher Władysław 12, 1817 ; red.
1625
Jachimowicz Marcin 2661
Jachowicz Jerzy 3260
Jackowiak Urszula 2550
Jackowska Beata 3478
Jackowska Iwona 1576, 2090,
2098, 2115, 2231, 2374, 2448,
2460, 2484, 2632, 2643, 2685,
2706, 3000, 4080 ; omów.
2729
Jacukowicz Zofia 48, 3224, 3235,
3237, 4111 ; dysk. 3999 ; rec.
3222
Jacyniuk Marta 1544
Jacyszyn Jerzy 1322
Jaczewski Jacek 1388
Jadamus-Hacura Maria 4236
Jagas Józef 1616, 1817
Jagielski Marek 883
Jagiełka Agnieszka 497, 500
Jagiełło Ewa 708
Jagła Wojciech 3401, 3739, 3975
Jagła-Izdebska Iwona 1968
Jagoda Henryk 64, 229
Jagoda Jerzy 103, 229
Jagoda-Lenartowicz Agnieszka
596
Jagodziński Andrzej 474 ; rec.
1615
Jagodziński Konrad 697, 723, 728
Jak tworzyć w Polsce nowe
miejsca pracy 755
Jak zatrudnić i zatrzymać
najlepszych 413
Jakima Sławomir 1740
Jakość zasobów pracy 414
Jakóbik Jolanta zob. GładysJakóbik J.
Jaksch Małgorzata zob.
Poniatowska-Jaksch M.
Jakubczyc Janina A. 341
Jakubiak Jakub 744
Jakubik Andrzej 4168, 4171
Jakubowska Anna 1508
Jakubowska Jolanta 4289
Jakubowska Wioletta 341 ;
omów. 341
Jakubowski Krzysztof 4144
Jakubowski Michał 3748
Jakubowski Rafał 4182
Jakubowski Sebastian 3830
Jałmużna Tadeusz 19
Jamiołkowski Andrzej 1598
Jamka Beata 415 ; dysk. 1639
Jamka Jarosław 3831
Jan Paweł II 4172
Janasz Krzysztof 681
Janasz Władysław 681 ; red. 681
Janczur Beata 303
Janczyk Piotr 2610
Janicki Ludwik 1417
Janik Robert 3960
Janikowska Elżbieta zob.
Wichrowska-Janikowska E.
- 751 Janiszewska Anna zob.
Woynarowska-Janiszewska A.
Janiszewska-Wyszyńska Maria
3536, 3537, 3602, 3603, 3718
Janiuk Ireneusz 1921
Jankiewicz Katarzyna zob.
Zielińska-Jankiewicz K.
Jankowska Agata 1803
Jankowska Elżbieta 2048, 2052
Jankowska Inetta zob. JędrasikJankowska I.
Jankowska Małgorzata 2231,
2242, 2399, 2438, 2460, 2469,
2583, 2612, 2623, 2625, 2784,
2823, 2845, 2862, 2890, 2898,
2915, 2939, 2947, 2961, 3000,
3048, 3112, 3528, 3716, 3769,
3183, 4115
Jankowska Mira 1874
Jankowska Urszula 3180
Jankowski Jerzy 646
Jankowski Tadeusz 4214
Jankowski Witold 431, 457, 3221
Janosik Elżbieta 2165
Janoś-Kresło Mirosława 1875
Janowska Alina zob. GałdzickaJanowska A.
Janowska Zdzisława 480, 1817 ;
rec. 475
Janus Małgorzata zob.
Wiśniewska-Janus M.
Janusz Stefan 448
Januszek Henryk 1649
Januszewska Małgorzata 4211
Jarmołowicz Wacław 755, 760,
883, 4309 ; rec. 883
Jaroniewski Mariusz 393
Jaros Rafał 1857
Jarosiewicz Henryk 8
Jarosiński Janusz 31
Jaroszewska-Ignatowska Iwona
2347, 2357, 2571, 2758, 2760,
2836, 2842
Jarożek Paweł 3371
Jasiak Aleksandra 33
Jasińska Adrianna 2414
Jasińska Danuta 4137, 4138
Jasińska Joanna 1687, 1751
Jasińska Jolanta 238
Jasińska-Cichoń Adrianna 2311,
2567
Jasiński Andrzej H. red. 241
Jasiński Leszek Jerzy 3995
Jasiński Tadeusz 1817, 1917,
1918
Jasiuk Iwona zob. Pacaj-Jasiuk I.
Jasiulewicz Michał 950
Jastrzębska Lidia rozm. 1585
Jastrzębska Teresa 2093
Jastrzębska-Smolaga Halina 4069
Jaszczukowa Marta red. 4452
Jaśkiewicz Włodzimierz 544
Jaśkowski Kazimierz 2203
Jaworek Marcin 858, 885, 890,
963, 1234, 1382, 1506
Jaworek Michalina 1453
Jaworska Barabra zob. SzaturJaworska B.
Jaworska Elżbieta 113
Jaworska Jolanta 1498
Jaworska-Spičak Ewa 2986, 3722,
3727, 3731, 3740, 3741, 3743
Jaworski Henryk 1994, 2030
Jaworski Lech 2430
Jaworski Tadeusz B. 341
Jaworski Zygmunt 1227
Jedlińska Magdalena 729
Jedlińska Maja 621, 631, 636
Jelińska Urszula 2342, 2358,
3236, 3245, 3251
- 752 Jelonek Dorota 307
Jeruszka Urszula 6, 1400, 1415,
1962 ; red. 1962
Jerzak Maria 4096
Jerzak Sławomir 2189
Jeszka Anna Maria 62
Jeziorska Anna zob. BuchnerJeziorska A.
Jeżak Jan 238
Jędralska Krystyna 111
Jędrasik-Jankowska Inetta 2704,
2705, 3300
Jędrejek Grzegorz 2619
Jędryka-Góral Anna 2150
Jędrzejek Czesław 751
Jędrzejek Magdalena 928
Jęsiak Wojciech 3026
Jochym Izabela 467
Jochymska Dominika 1726
Jokiel Barbara 4311
Jones Gareth 1666
Jones Helen zob. HandfieldJones H.
Jonge Jan de 1642
Jonszta Urszula zob. ZagóraJonszta U.
Jończy Romuald 4257
Jończyk Jan 3286, 3689, 3701
Jończyk-Strzała Elżbieta 119
Jóźwiak Janina 1228
Juchniewicz Małgorzata 642
Juchnowicz Marta 238, 415, 433 ;
red. 433
Jung Bohdan 4106
Juraś-Krawczyk Barbara 1108
Jurczewska Marzena 956, 987,
992, 2865, 3000, 3765, 3766,
4161
Jurdyga Wojciech 3725
Jurga Laura 1151
Jurkiewicz Celina 1940
Juros Andrzej 3923
Jusewicz-Kalter Ewa tł. 1634
Juszczyk Stanisław 1450
Juźwik Agata zob. GawrońskaJuźwik A.
Jyż Gabriela 3044
K. A. 3594 ; K. B. zob. Bień
Krzysztof ; K. S. zob.
Sadłowska Katarzyna ;
K.W.F. zob. Kazimierz
Frieske
Kabaj Mieczysław 752, 814,
1217, 1962, 3244, 4111
Kacała Piotr 522
Kachniarz Marian 647
Kacmajor Anna tł. 1641
Kacperski Wojciech Tadeusz
2071
Kacprzak Zenon 2043
Kaczmarek Beata 2300, 2345,
2350, 2351, 2353, 2359-2361,
2535, 2761, 2787, 2819, 2837,
2839, 3107, 3117, 3203, 3263,
3527
Kaczmarek Bogusław 93
Kaczmarek Krzysztof 839, 975
Kaczmarek Mirosław 3907
Kaczmarek Tadeusz Teofil 332
Kaczmarek-Śliwińska Monika
718
Kaczmarska Anna 2187
Kaczmarska Joanna 1672
Kaczocha Grażyna zob.
Zdziennicka-Kaczocha G.
Kaczor Stanisław 6, 674, 1400,
1962
Kaczorowska-Spychalska
Dominika 742
- 753 Kaczyńska Beata 1133, 3890
Kaczyńska-Maciejowska Renata
588, 1118, 1860, 1931
Kafel Tomasz 366
Kafka Karolina 1492
Kaflik-Pieróg Martyna 1761,
1939
Kahneman Daniel 1724
Kajfasz Stanisław 1312
Kalata Barbara zob. SosińskaKalata B.
Kalata Katarzyna 3772
Kalecki Michał tł. 4
Kaleta Agata zob. MałysaKaleta A.
Kaleta Andrzej 163
Kalfas Anna 2442, 2450
Kalinowska Dorota 1114
Kalinowska-Iszkowska
Małgorzata 744, 1556
Kalinowska-Nawrotek Barbara
883
Kalinowski Marcin 2546, 2635
Kaliski Bartosz rec. 4170
Kalla Diter 1233
Kalter Ewa zob. JusewiczKalter E.
Kalukin Rafał 938, 1237, 3260
Kałaska Iwona 3180
Kałaska Małgorzata przedm.
4234, 4269, 4272, 4315, 4317,
4402, 4242, 4307 ; przedm.
4366 ; red. 4256, 4383
Kałuża Ryszard 4257
Kałużna Hanna 1504
Kałużna Joanna 1604
Kałużny Stanisław 1504
Kamecki Piotr 3276
Kamińska Grażyna zob.
Wrzeszcz-Kamińska G.
Kamińska-Berezowska
Sławomira 401, 1647, 1817
Kamiński Aleksander 2765
Kamiński Jacek 1810 ; red. 241
Kamiński Michał 647, 4370
Kamiński Robert 1727
Kamiński Stanisław 4379
Kamiński Tadeusz 336
Kanasz Tatiana 752
Kania Ewa tł. 2
Kania Krzysztof 307
Kania Piotr 4047
Kania Sylwester Marek 1569,
1693
Kanter Moss Rosabeth 1692
Kantyka Sławomir 1145, 1224
Kańtoch Lech 2364, 4126, 4131,
4132
Kapała Wojciech 1895
Kapelski Arkadiusz 1627
Kapica-Curzytek Joanna 1926
Kapitał ludzki a konkurencyjność
415
Kapralska Łucja rec. 1625
Karasińska Ewa zob. DąbrowskaKarasińska E.
Karaszewska Hanna 3217, 3219,
3232, 3243
Karaś Julita 4035
Karaś Roman 1867, 4032
Karczewski Jerzy 2022
Karczewski Leszek 1748
Kardacz Wojciech 3715
Kardas Halina zob. WorachKardas H.
Kardoś Marta 223
Kargulowa Alicja 196, 1962
Karkowska Dorota 3695
Karolak Tadeusz T. 1831 ; dysk.
463
- 754 Karpacki Piotr 244
Karpacz Anna zob. WójcikKarpacz A.
Karpacz Jarosław 210
Karpati Zoltan 1447
Karpińska Joanna 1032, 1181, 1194
Karpińska-Mizielińska Wanda
1081
Karpiński Józef 883
Karpiński Szymon 3822
Karpiński Wiesław 1440
Karpowicz Ewa 238, 339, 1791
Karpowicz Jolanta 2655
Karpowicz Wojciech 339
Karpuś Piotr 166
Karska Anna 799, 803
Karwacki Arkadiusz 4002, 4008 ;
rec. 1884, 4000, 4010
Karwacki Piotr 238
Karwowski Leszek 1409
Karwowski Piotr zob. PabisiakKarwowski P.
Kasperek Ewa zob. IskierkaKasperek E.
Kasprzak Elżbieta 1696
Kasprzak Tadeusz 701
Kasuska Nina 4137
Kategorie i instrumenty 3999
Katlewski Sebastian dysk. 463
Katrynicz Agnieszka rozm. 3497
Kaufman Stephen 3255
Kautsch Marcin 653
Kawachi Janette 3990
Kawala Danuta zob. WosikKawala D.
Kawalec Monika 1500
Kawiński Marcin dysk. 3509
Kawka Tomasz 238
Kawka Zdzisława 1418
Kazanowski Zdzisław 3893 ; red.
3893
Kazenas Barbara zob. RadzikKazenas B.
Kazimierski Zygmunt 1817
Kaźmierczak Tomasz 3923 ; red.
3923
Kaźmierczak Zbigniew 887
Kaźmierski Mariusz 1767
Kątowski Tomasz 383, 838
Keller Dorota red. 4434 ; tł. 4434
Kelly Sarah 3923
Kempa Joanna 443
Kempiński Zbigniew 684, 1639
Kenczew-Pałasz Kalina 1132
Kenska Alicja red. 4454
Keplinger Alicja 1696
Kerr Steve 3255
Keyes Ralph 462
Keynes John M. 4
Kędra Agnieszka 1471
Kędzior Ewa 1149, 1150 ; tł.
4305, 4321, 4342
Kępka Alicja zob. Lejk-Kępka A.
Kida Jadwiga 3325
Kieć-Świerczyńska Marta 2149,
2172
Kiek Katarzyna 1132
Kielar Józef 2753, 4080
Kielesińska Agata 251
Kielisz Tomasz dysk. 1639
Kieliszek Jarosław 2655
Kiełbratowska Daria dysk. 463
Kiełtyka Leszek 378
Kienzler Iwona 4444
Kieraciński Piotr rozm. 1927
Kierunki działań rządu wobec
małych i średnich
przedsiębiorstw 1058
Kierzkowski Zbigniew 667
Kietlińska Krystyna 1420
Kieżel Ewa 4068 ; red. 4068
- 755 Kieżun Witold 755
Kijek Ilona 609
Kijewska Anna 325
Kirkiewicz Agata 1639 ; dysk.
395
Kiryluk Halina 4456
Kisiel Kazimierz 1077
Kisielewicz Andrzej 2969
Kisielewicz Karolina 2877, 2978
Kisieliński Jan 2568, 4177
Kisielnicki Jerzy 341 ; red. 341
Kiszkiel-Makiewicz Sławomir
224
Kiwak Władysława 1336
Klamecka-Roszkowska Grażyna
112
Klepacka Renata 101
Klepacki Bogdan 53
Klepacz Halina 4414
Klepuszewski Rafał 560
Kliamkin Igor 1113
Klich Jacek 653
Kligman Gail 3990
Klimaszewska Wioletta 1983
Klimaszewski Grzegorz 3035
Klimczak Bożena 755, 3997
Klimczuk Magdalena 690
Klimek Barbara 3876, 4398
Klimkiewicz Dominika 409
Klimkiewicz Luiza 1195, 2475
Klisowska Izabela 3590
Klucz Danuta 2339, 2441, 2532,
2551, 2579, 2643, 2670, 2900,
2906, 2914, 2918, 3031, 3057,
3621
Kluczka Anna zob. ZabłockaKluczka A.
Kluska Lilianna 2245
Kluszczyńska Zofia 3288
Kłeczek Ryszard 103
Kłodkowski Piotr 1909
Kłodziński Marek 1074
Kłos Małgorzata 3335, 3428
Kłosiewicz-Gorecka Urszula 1083
Kłosiński Kazimierz A. 4284,
4300
Kłucińska Marzanna zob.
Stychlerz-Kłucińska M.
Kmiecik-Baran Krystyna 1798
Knypl Krystyna 1353
Knyziak Jerzy 2116 ; red. 2035
Knyżewska Joanna 3322, 3455,
3457, 3459, 3460, 3534, 3760
Kobierska Alina 3486
Kobierzycki Stanisław 647
Kobiety, mężczyźni i płeć 1948
Kobylarek Aleksander 1412
Kobyliński Władysław 341
Kochalski Cezary 167
Kociszewska Irena 1510
Kocowski Tadeusz 4210
Kocun Iwona zob. BednarczykKocun I.
Koczur Sebastian 4136
Koczur Wiesław 1224, 3288
Kodeks pracy 2193-2205
Kodeks pracy z komentarzem
2206, 2207
Kodeks pracy z przepisami
wykonawczymi 2208
Kodeks pracy ze skorowidzem
2209
Kokoszko Joanna zob.
Piorunowska-Kokoszko J.
Kolasińska Elżbieta 445
Kolasiński Adam 3746
Kolasiński Krzysztof 2228
Kolaska Małgorzata zob. WnękKolaska M.
Kolb Deborah M. 1809
- 756 Kolbuch Anna zob. SobczykKolbuch A.
Kolczyński Mariusz 1719
Kolosa Anna 2412
Koluch Katarzyna 1918
Kolwas Maciej 1601
Kołaczek Bożena 1126 ; rec. 3326
Koładkiewicz Izabela 339
Kołkowska Edyta 573, 2548,
2598, 3050
Kołodko Grzegorz W. 755 ; red.
3985
Kołodziej Katarzyna 2494, 2495,
2497, 2498, 3941
Kołodziejczyk Edward 1796,
2027, 2135, 2695, 2701-2703
Kołodziejczyk Krzysztof 3372,
3462
Kołodziejski Sławomir 1767
Kołodziejuk Marek 2443
Kołosowska Bożena 3475
Kołtko Urszula 1550
Komaryńska Olena rec. 1002,
4004
Komor Agnieszka 1003
Komorowicz Tadeusz 2676
Komorowski Tomasz 595
Komosa Tadeusz 1078
Komputerowe stanowisko pracy
2076
Konarek Jerzy 1765
Konarska Elżbita 601
Konarska Joanna 1954
Konarska Maria 2067, 2078
Kondej Dorota 2052
Kondek Jadwiga zob.
Odorzyńska-Kondek J.
Kondzior Olimpia 2442
Konecka Joanna zob. MisztalKonecka J.
Konecki Janusz 3102
Konecki Krzysztof 1089
Koniecki Jakub 1098
Konieczna Katarzyna 556, 2408,
2944
Konkurs na urzędnika
europejskiego 2511
Konopka Małgorzata zob.
Nowina-Konopka M.
Konstańczak Stefan 1335
Konsument i jego wybory
rynkowe 4068
Konter Teresa zob. Kozoń-Konter T.
Kontkiewicz Piotr 3941
Kontny Urszula 1644
Kopczyk Jan 3468, 3685
Kopczyńska Aleksandra 1853
Kopczyński Tomasz 270
Kopeć Jacek 238
Koper Anna 656, 660
Kopertyńska Maria Wanda 103,
238, 432, 1823, 1840 ; rec.
3237
Kopiński Adam 113
Kopka Jolanta 1817
Koprowicz Jolanta rec. 415
Kopyrska Elżbieta zob.
Fijałkowska-Kopyrska E.
Koradecka Danuta 6
Korcz Iwona 356, 619
Korczyńska Joanna 1229
Kordalewska Alicja 2076
Kordalska Aleksandra 4385
Kordel Piotr 161
Kordos Jan 4222
Kordyjasz Piotr 2757
Kornacka Dorota 681
Kornacki Maciej 339
Kornai Janos 657
Kornaś Jerzy 2316, 2318
- 757 Korona Barbara zob. DobiegałaKorona B.
Korowicki Antoni 341, 718
Korsak Robert rec. 3948, 4367
Korski Jacek 401
Korus Paweł 4136
Korzan Daniel 1462
Korzeniowska Elżbieta 1998,
2142
Korzeniowska Katarzyna red.
4000
Kosała Małgorzata 1548
Kosarczyn Hanna 1082
Kosecki Krzysztof 2407
Kosewski Marek 1359
Kosiba Grażyna 1606, 1908
Kosicka Barbara 1051
Kosicka Małgorzata 770
Kosicki Janusz 770
Kosikowski Cezary 758
Koski Ewa zob. WągrowskaKoski E.
Kossakowski Jacek 3733
Kostrubiec Stanisława 1157,
1166, 3974
Kostrzewa Piotr 3104, 3374,
3431, 3708, 3751
Kostrzewa Zofia 4256
Kosut Anna 574, 2953, 3067
Koszkul Józef 687
Koszlajda Tomasz 955
Koszmider Maria 644
Kościński Marcin 757, 883
Kośmicki Eugeniusz 9
Kośny Marek 4059
Kot Stanisław Maciej 3247, 4306
Kotarba Marcin 297
Kotarba Wiesław 297
Kotarbińska Ewa 2131
Koton Jolanta 2185
Kotus Jacek 783, 784
Kotwica Artur 307
Kowal Alicja 1099
Kowal Witold 103
Kowalak Tadeusz 3951
Kowalczuk Marzena 994
Kowalczyk Adam 328
Kowalczyk Barbara zob. RyszKowalczyk B.
Kowalczyk Elżbieta 83, 879,
3586, 3662
Kowalczyk Lucjan 98, 609, 618
Kowalczyk Olga 1157, 3326,
3870, 3904, 3927
Kowalczyk Stanisław 238, 244,
307
Kowalewski Marcin 113, 661
Kowalewski Stanisław 2650,
2654
Kowalewski Wincenty 2037-2039
Kowalewski Witold Wincenty
2073
Kowalewski Zbigniew Marcin
przygot. 4127 ; tł. 4125, 4127
Kowalska Anna 2893, 3614, 3629
Kowalska Gabriela zob. RoszykKowalska G.
Kowalska Katarzyna 4005
Kowalska Małgorzata przedm.
4223
Kowalska Maria zob. MiczyńskaKowalska M.
Kowalska Wiesława 1069, 1165
Kowalska-Napora Ewa 3964
Kowalski Jacek 1639 ; dysk. 395
Kowalski Janusz K. 1217, 4260
Kowalski Jerzy 1573
Kowalski Marcin 707
Kowalski Mariusz 3707
Kowalski Sergiusz 959
- 758 Kowalski-Paszko Sebastian 2891,
3806
Kowalski szuka pracy w Unii
2513
Kowerski Andrzej 2642, 2654,
2658, 2690
Kowolik Piotr 738 ; rec. 3922
Kowtun Joanna 1146
Koza Andrzej 999, 1067
Kozajda Anna 2045, 2083, 2163
Kozak Tomasz 1843
Kozdęba Małgorzata 2960
Kozek Wiesława 752, 4107 ; red.
4107
Kozela Robert 1319, 1574, 2113 ;
rozm. 1310, 1313, 2040, 2087,
2088, 2100
Kozień Ewa 86, 128, 131
Kozina Andrzej 229
Kozińska Anna 405 ; dysk. 1639 ;
rec. 4442
Koziński Józef 103
Kozioł Leszek 425, 1848, 2079
Kozioł Waldemar 25
Kozioł-Brączkowska Ewa 2799
Kozłowska Elżbieta 3396, 3705,
3750
Kozłowska Grażyna 525
Kozłowski Emil 2131
Kozłowski Janusz 421
Kozłowski Jerzy 144
Kozłowski Tomasz 140
Kozłowski Zbigniew 3033, 3195
Kozłowski Zdzisław 1854
Kozoń-Konter Teresa dysk. 3509
Kozyra Przemysław 3734
Koźbiał Aneta 1145
Koźmin Grzegorz 4290
Koźmiński Andrzej 1580
Koźniewska Elżbieta 1325
Kożuch Barbara 643
Kożuchowska Magdalena 727
Kożusznik Barbara 1716
Krajewska Anna 1400
Krajewska Magdalena 501
Krajewska-Bińczyk Elżbieta 110
Krajewski Andrzej 3290
Krajewski Jan A. 1993
Krajewski Piotr 307
Krajowy system szkolenia
zawodowego 1549
Krakała Artur 794
Krakowiak Dorota 345
Kral Zygmunt 113
Kram Kathy E. 365
Kramek Zbigniew 1962
Kramer Roderick Moreland 1774
Krames Jeffrey A. 4439
Krasovskij Konstantin K. 898
Krasowski Marian 680
Krasucki Piotr 1990
Krasuska Ewa 2053
Kraśko Nina 959
Kraśniak Janusz 83, 229
Krauss Melvyn 3902
Krautwald Ewa zob.
Osuchowska-Krautwald E.
Krawczyk Agnieszka 66
Krawczyk Andrzej 2655
Krawczyk Barbara zob. JuraśKrawczyk B.
Krawczyk Tomasz L. 1056
Krawiec Franciszek 324
Krawiec Frank 160
Kreft Wojciech 1486
Kreft Zbigniew 176, 238
Kresło Mirosława zob. JanośKresło M.
Kretschmann Rudolf 1762
Kręcisz Beata 2149, 2172
- 759 Krok Ewa 4231
Krokowska Jolanta 1767
Kroner Jolanta 914, 3476 ; omów.
1216, 3593
Kropińska Magdalena 469
Kropiwnicki Jerzy 4101
Kropkowski Jacek 3278-3280
Król Agnieszka 1521
Król Henryk 339 ; rec. 403, 3237
Król Jarosław 2401
Król Małgorzata 1224
Królak Monika zob. WoźniakKrólak M.
Królik Grażyna 1673, 1790
Królikowska Barbara 724
Królikowski Zenon 4397
Krug Barbara 1115
Kruk Anna 1881
Kruk Waldemar 3101, 3103
Kruk-Ołpiński Marian 244
Krupa Kazimierz 34, 60
Krupa Wojciech 217, 346
Krupowicz Joanna 4257
Krupski Rafał 171, 184, 238
Kruse Kevin 1455
Kruszewski Jan 755
Kruszewski Zbigniew Paweł
1581, 1586
Kruszka Michał 1982
Kruszwicki Włodzimierz 1899
Kruszyńska Wielisława zob.
Warzywoda-Kruszyńska W.
Kruszyński Zbigniew 4092
Kryg Andrzej 1094
Krykawski Jewgenij 693
Kryńska Elżbieta 752, 771, 862,
1089 ; red. 1089
Kryński Zdzisław 147
Krysiak Hanna zob. SochackaKrysiak H.
Krysińska Marta 534
Krysińska-Traczyk Ewa 2158
Kryst Leszek 1575
Krystosik Anna 447
Kryszak Katarzyna 251
Kryśpiak Izabela 3453
Krzakiewicz Kazimierz 85, 180, 229
Krzanowska Katarzyna 1101
Krzemińska Agata zob.
Przewoźna-Krzemińska A.
Krzemiński Dariusz 397, 526
Krzemiński Zdzisław 23, 1363
Krzepicka Alicja 651
Krześniak Halina 3628
Krzewska Elżbieta 1468
Krzykowska Anna zob.
Organiściak-Krzykowska A.
Krzyna Izabela 1696
Krzyszkowski Jerzy 3923
Krzyśków Barbara 2076
Krzywicka-Szpor Karolina tł. 413
Krzywina Ewa zob. PuchałaKrzywina E.
Krzyżanowska Bożena zob.
Olszak-Krzyżanowska B.
Krzyżyk-Chrząstek Lidia 647
Książek Daniel 2504
Książek Jean-Bruno 1549
Książek Wojciech 2286
Książkiewicz Izabela 1855, 4118
Księżopolski Mirosław 3925,
4111
Ksztoń Wiesław 647
Kubacki Roman 2655
Kubiak Bernard F. 341, 718
Kubiak Damian 3526
Kubiak Jolanta tł. 1869
Kubica Barbara 1410
Kubica Michał 1555
Kubicka-Daab Justyna 1639
- 760 Kubielski Wiesław 1587
Kubik Waldemar 2009
Kubisz Michał 820
Kubot Zdzisław 2435, 2439,
2629, 2633, 2636, 2637, 3077
Kubów Ewa zob. NowowiejskaKubów E.
Kubska-Maciejewicz Barbara
1594
Kuc Bolesław Rafał 87
Kucharski Leszek 755, 813, 818,
4239, 4248
Kucharski Piotr rec. 3182
Kuchta Joanna 3952
Kuciarska-Ciesielska Marlena
4372
Kuczyńska Teresa 3006
Kuczyński Kamil 710
Kuczyński Tadeusz 2901
Kudła Szymon 1556, 1934
Kudroń Katarzyna 2585, 2599,
2903
Kudrycka Barbara 1346
Kukiełka-Pucher Dominika 1677,
1778, 1805
Kukliński Antoni 339
Kukulak-Dolata Iwona 815, 1089
Kukuła Zygmunt 3866
Kulczycka Luiza 1743
Kulesza Alina 4441, 4448, 4465,
4468-4470 ; red. 4455
Kulesza Teresa zob. FlemmingKulesza T.
Kulhawczuk Iwona 1383
Kulicki Jacek 829
Kulig Marian 1566
Kulik Edyta 103
Kulik Teresa Bernadetta 3893
Kuliński Jerzy 145
Kultura w 2002 r. 4376
Kułaj Anna zob. PłatkowskaKułaj A.
Kułakowska Marzena 2457
Kumorek Bronisław 4462 ; red.
4462
Kumorek Elżbieta zob. ŁuczakKumorek E.
Kunasiewicz Magdalena 718
Kun-Buczko Magdalena tł. 377
Kunert Olimpia 4196
Kuniewski Jerzy 1904
Kunikowski Jerzy 1514
Kunze Cornelie 897
Kupidura Tomasz 8
Kurda Wojciech 417
Kurdziel Anna zob. PiechnikKurdziel A.
Kurek Iwona M. 1117
Kurek Monika zob. MisztalKurek M.
Kurkova Karina 638, 4043
Kurkus-Rozowska Bożena 1158
Kuropka Ireneusz 4257
Kurowska Krystyna 1588, 1612
Kurowska Zofia 739
Kurowski Piotr 3999, 4094, 4095
Kurpisz Bolesław 1260
Kurzawa Izabela 4392
Kurzyna-Chmiel Danuta 2527
Kurzynowski Adam dysk. 3999 ;
rec. 1126, 1157, 3903 ; red.
1120
Kusińska Alicja 1920, 3972
Kustra Arkadiusz 103
Kusyk Tomasz red. 2193
Kuśmierczyk Grażyna 3553
Kuśmierczyk Krystyna 4396
Kuśmierkiewicz Dorota zob.
Skowrońska-Kuśmierkiewicz D.
Kuśmierz Magdalena 4107
- 761 Kuta Tadeusz 4073
Kutarba Marek 4053
Kuźmicz Maciej 182
Kuźniarek Beata 2403
Kuźnik-Bąk Małgorzata 146
Kużdowicz Dorota 139
Kużdowicz Paweł 139
Kwaczkowski Paweł 978
Kwarciak Krystian 1696
Kwaśnik Elżbieta tł. 1432
Kwiatek Piotr 114
Kwiatkowska Henryka 1912
Kwiatkowska Walentyna 899,
936
Kwiatkowska Wiesława 695
Kwiatkowska-Ciotucha Dorota
110
Kwiatkowski Eugeniusz 752, 755,
813, 818, 840, 848, 1089,
4239, 4241
Kwiatkowski Roman 37
Kwiatkowski Stefan Michał 6,
1254, 1374, 1400, 1402, 1962
Kwiecień Krzysztof 351
Kwiecińska-Bożek Lidia 1224
Kwieciński Mirosław 202, 203
Kwieciński Zbigniew 1394
Lach Jan 2860
Lachiewicz Stefan 1850
Lachowicz-Tabaczek Kinga
1696
Ladanyi Janos 3990
Landowska Anna zob.
Wilkowska-Landowska A.
Landreth Harry 17
Langer Jerzy 4167
Langer Wiesław 856
Lapre Michael A. 313
Lasek Mirosława 343
Laskowski Adam 549
Lasoń Wojciech 146
Laszczak Mirosław 1127, 1700,
1722, 1828
Laszuk Marek 432
Lata tłuste, lata chude 4000
Latalski Maciej 1885
Lato Andrzej 4287
Latos-Miłkowska Monika 2226,
3667 ; red. 2226
Latoszek Ewa 3956 ; red. 3956
Latusek Mariusz 453
Lavelle June 1679
Lawthom Rebecca 1642
Le Blanc Pascale 1642
Lech Magdalena zob. SwachaLech M.
Lech Przemysław 113
Lechnio Ewa zob. DziubińskaLechnio E.
Leder Jolanta zob. GrotowskaLeder J.
Lees Catherine D. 1642
Legat Sławomir 939
Leicht Aleksandra 3479, 4029 ;
rozm. 3436, 3492
Leja Agnieszka 1135
Lejk-Kępka Alicja 3555, 3728,
3730, 3732, 3738, 3742, 3744,
4332
Lekston Mariusz 2615
Lelińska Krystyna 1490, 1962
Lemańska-Majdzik Anna 888
Lenart Bożena 572, 2348, 2354,
2476, 2827, 2867, 2889, 3529,
3761
Lenartowicz Agnieszka zob.
Jagoda-Lenartowicz A.
Lenik Barbara 1676
Lerkowska Anna 2523
Leszczyłowski Piotr 801
- 762 Leszczyńska Agata zob. SzydlikLeszczyńska A.
Leszczyńska Anna 2226
Leszczyński Damian rec. 3943
Leszczyński Marek 1096
Leszczyński Marian 1177
Leszczyński Wiktor 2076, 2662,
2682, 2696, 2700
Leszkowicz-Baczyński Jerzy rec.
1953
Leś Ewa 3940
Leśniak Grażyna J. 4019, 4026,
4057
Leśniak-Moczuk Krystyna 877
Leśniewska Joanna 4304
Letkiewicz Arkadiusz 238
Lew Grzegorz 113
Lewandowska Małgorzata 612
Lewandowski Janusz 1152
Lewandowski Jerzy 4432
Lewicka Ewa 3309 ; dysk. 3509
Lewicka-Mroczek Ewa 1896
Lewicka-Strzałecka Anna 1346
Lewińska Jolanta 2466, 3490,
3524, 3550, 3585, 3587, 3601,
3653, 3654, 3755
Lewowicki Tadeusz 1400, 1962
Libera Tadeusz 2418, 2440
Lichniak Irena 4365
Lichtarski Jan 64, 67, 229
Lichtarski Janusz Marek 103,
244
Linowski Krzysztof 4009
Lipiec Ludmiła 2921
Lipiec-Zajchowska Marianna red.
4232
Lipińska Małgorzata 2756
Lipka Anna 424
Lipka Paweł 2512, 2623
Lipski Stanisław 109
Lis Andrzej 232
Lis Anna 1349
Lis Elżbieta Maria 2811, 3068,
3608, 3787, 3613, 3615, 3617,
3794
Lis Iwona 473
Lis Krzysztof 836
Lisicki Tomasz 1822
Lisiecka Krystyna 136
Lisiecki Marek 214, 238
Lisikiewicz Jerzy 666
Lisowska Ewa 1720 ; tł. 1119
Listwan Andrzej 238 ; red. 238,
475
Liszkowska Izabela zob.
Rydlewska-Liszkowska I.
Litwin Joanna 872
Liwosz Elżbieta 1036
Loehr Jim 381
Logistyka we współczesnym
zarządzaniu 62
Lokalne strategie przeciwdziałania
bezrobociu i biedzie 1002
Lovallo Dan 1724
Lubaszka Stanisław 10
Lubińska Małgorzata 797
Lubiński Tomasz 1973
Lubowski Andrzej 3897
Ludność i gospodarstwa domowe
4377, 4378
Ludność Śląska 4257
Ludność, stan i struktura 4256
Ludność wg płci i wieku 4258
Ludwiczak Dariusz rec. 416
Ludwiczyński Antoni 339, 492
Lulewicz Agata 886
Lunden Bjorn 78, 517, 2221
Lupa Maria 1465
Lustig Joanna 3902
Lutek Agnieszka zob. SitkoLutek A.
- 763 Lutomski Grzegorz 584
Luty Małgorzata 1916
Lysko Alojzy 1754
Łabędzki Henryk 1232, 4247
Łach Marian 2119, 2641, 2659,
2667, 3643 ; omów. 2718
Łagodzki Przemysław 113
Łagowski Tadeusz 65, 610
Łajeczko Maria 2194, 2453
Łakomiak Aleksandra 3073
Łangowska-Szczęśniak Urszula 4257
Łapińska Anna 1071
Łaski Kaizmierz 4111
Łastowiecka Elżbieta 2150
Łaszczyk Mieczysław 3962
Łataś Gabriela 525
Łatuszyńska Małgorzata 724
Ławryniuk Wioletta 672
Łazarczyk Paweł 940
Łaźniewska Ewa zob. NowińskaŁaźniewska E.
Łącka Irena 1052
Łączkowska Małgorzata rec. 2619
Łączyński Bogumił 2032
Łączyński Henryk 2032
Łepik Ryszard 4178
Łobejko Stanisław 314
Łobejko Zygmunt 562, 565, 3348,
3484, 3536, 3600
Łoboda Bogusław 3256
Łodej Grażyna zob. WojtkowskaŁodej G.
Łojek Halina 960, 1484
Łoś Zbigniew 1696
Łozińska Elżbieta 3391
Łubińska Ewa zob. ChmielekŁubińska E.
Łuczak-Kumorek Elżbieta 4462
Łuczkiewicz Grzegorz tł. 437
Łuczkowski Jan 996
Łukasiewicz Grzegorz 310, 826,
1554
Łukasiewicz Jan 63
Łukasik Jolanta 3887
Łukasik Paweł 1456
Łukaszewicz Agata 1137
Łukomska Emilia 3310
Łuszczyńska Aleksandra 1759
Łuszkiewicz Jan tł. 1533
Łuszkiewicz Jan D. 1458 ; tł.
1533, 1945
Łużniak Magdalena 1494, 1686
Łybacka Krystyna 1407
Łysek Jan 1522
Łyskawa Krzysztof 3696
M. K. 777 ; ML 3260 ; M. W.
4457
Machaczka Józef 158, 170, 179,
197
Machaczka Krzysztof 152
Machaliszyn Izabela 501
Machinek Anna 1669
Machol-Zajda Lucyna 752, 1089,
1639, 2769 ; omów. 752
Machowska-Okrój Sylwia 838
Machura Dominika zob.
Świerczyńska-Machura D.
Maciaszczyk Bożena 3654
Maciejasz-Świątkiewicz Marta
647, 3875
Maciejec Maciej 718
Maciejewicz Barbara zob.
Kubska-Maciejewicz B.
Maciejewska Agnieszka 870
Maciejewska Małgorzata 1768,
1777, 1846
Maciejewska Renata 2698
Maciejewski Jan 736
Maciejewski Janusz 295
Maciejewski Krzysztof 893
- 764 Maciejko Wojciech 1000
Maciejowska Renata zob.
Kaczyńska-Maciejowska R.
Macioł Stanisław 1584
Maciuszek Anna 1991
Mackiewicz Joanna 592, 2777,
2780, 2786, 3027
Maculewicz Katarzyna zob.
Wawer-Maculewicz K.
Maćkowiak Aneta 778
Maćkowska Ewa 1317
Maes Claudine 1549
Magda Piotr 3694
Magnuszewska-Otulak Grażyna
3925
Mahoney Eliza zob. SarnackaMahoney E.
Maj Aneta 3607, 3624, 3637,
3638, 3661
Majcherczyk Małgorzata 344
Majchrzak Jadwiga 85
Majchrzak Justyna 4066
Majchrzak Katarzyna 631
Majchrzycka Katarzyna
2134
Majchrzycki Dariusz 637
Majczak Wacław 1994
Majdosz Paweł 3818
Majdzik Anna zob. LemańskaMajdzik A.
Majewska Renata 3772
Majewska Teresa zob. BińczyckaMajewska T.
Majewski Stanisław 24
Majewski Tadeusz 1157, 1168,
1169, 1172, 1209, 2863,
Majewski Tomasz 1160
Majka Małgorzata 2713
Majkowska Maria 3348, 3528,
3547, 3556
Majkowski Bogdan 553, 2467,
3061, 3297, 3334, 3349, 34213423, 3444, 3449, 3510, 3517,
3535, 3558, 3560, 3562, 3575,
3797
Majkowski Jerzy 1398
Majkowski Stanisław 564, 1139,
2625, 2939, 3012, 3523
Major Tomasz 3385, 3754
Mak Katarzyna Anna 2216
Makać Wiesława 4261
Makarewicz Bogdana zob.
Zagórska-Makarewicz B.
Makiewicz Sławomir zob.
Kiszkiel-Makiewicz S.
Makowiec-Dąbrowska Teresa
1999, 2002, 2140
Makowska Alicja tł. 1713
Makowski Dariusz 2382, 2455
Makowski Kazimierz 238, 415,
499
Makowski Michał 616
Malara Zbigniew rec. 91
Malarczyk Agata 3252
Malczewski Łukasz 56, 211,
1701, 1708, 1788
Malec Elżbieta rec. 1938
Malec Grażyna zob.
Gruszczyńska-Malec G.
Malikowski Jarosław rec. 2
Malinowska-Parzydło Joanna 521
Malinowski Artur 552, 976, 2238,
2478, 2634, 2822, 2826, 2879,
2937, 2955, 2966, 3196, 3801
Maliszewska Hanna 2841
Maliszewski Robert 2355, 2357
Małecka Edyta 4037
Małecka Marta 2526
Małkiewicz Agnieszka 1955, 4104
Małkowicz Marek 1639, 1704
- 765 Małkowska Bożena 1323
Małkowska Danuta 3037
Małkus Tomasz 178
Małobęcki Eugeniusz 2123
Małuszyńska Ewa 4018 ; red. 4018
Mały rocznik statystyczny 2003
4219
Małys Anna zob. ĆwiąkałaMałys A.
Małys Krzysztof 3072
Małysa-Kaleta Agata 4068
Małysz Franciszek 1531, 2709,
2802, 3184, 3763
Małysz Jerzy 4374
Małysz Katarzyna zob.
Duczkowska-Małysz K.
Mamak-Zdanecka Marzena rec.
220
Mandal Eugenia 1707
Mandrzejewska-Smól Iwona 6,
1400
Maniak Grażyna 432, 466
Maniewska Eliza 2203
Manikowski Robert 1639
Manninen Jyri 1945
Mańkowski Grzegorz zob.
Rawicz-Mańkowski G.
Marciniak Grażyna 4387 ; red.
4383
Marciniak Jarosław 511, 547, 1969
Marciniak Lilianna 1683
Marciniak Mirosława 316, 330
Marcinkiewicz Andrzej 1459
Marcinkiewicz Lilia 1451
Marcinkowski Jerzy Stefan 34,
2023
Marcinkowski Jerzy T. red. 2036
Marczak Krystyna zob.
Piotrowska-Marczak K.
Marczewska Krystyna 1755
Marczewski Krzysztof 2303
Marczuk Bartosz 796, 987, 3281,
3353, 3502, 3504, 3509, 3539,
3597, 3817, 3819, 3821, 4015,
4025, 4030, 4268, 4283, 4297,
4369 ; rozm. 4027
Marczuk Ryszard 3284
Marecki Krzysztof red. 106
Marek Andrzej 2572, 2835
Marek Janusz 228
Marek Stanisław 3888
Mariański Janusz rec. 7
Markiewicz Katarzyna 1779
Markiewicz Piotr 174
Markow Jerzy 3826
Markowicz Iwona 1153
Markowska Małgorzata 609,
1620, 4291, 4318
Markowska Mariola zob. RacławMarkowska M.
Markowska-Przybyła Urszula
1073
Markowski Adam S. 2061
Markowski Paweł 107, 127
Markowski Tadeusz 620
Marks-Bielska Renata 1957, 3986
Marmuszewski Stanisław 3991
Marody Mirosława 1949, 3902
Marquardt Piotr 4191
Marska Natalia 3474
Marszałek Adam 1356
Marszałek Anna 2159
Martan Lesław 3223
Martuszewicz Anna 2843, 2997,
3181
Martyniak Anna 62
Martyniak Zbigniew 75
Martyniec Łukasz 3857
Marzec Ewa 1145
Marzec Izabela 444
- 766 Marzec-Holka Krystyna red. 3862
Masalski Włodzimierz 4395
Masłyk-Musiał Ewa 72, 441, 1864
Masri Samer 894
Masz dyplom ... 1474
Matejun Marek 1063
Matela Piotr 3570
Matey-Tyrowicz Maria 752
Matouk Kamal 307, 725, 747
Matusiak Jolanta 2161
Matusiak Małgorzata 1817
Matusiak Wiesława 944
Matuszak-Flejszman Alina 138 ;
red. 138
Matuszczyk Adrian 3888, 3981
Matuszewski Krzysztof 2057
Matwiejczuk Tomasz 269, 276
Matyja Renata 251
Matyjas Bożena 3869, 3878
Mazowiecki Marcin 1580
Mazur Barbara 1346, 1705
Mazur Gabriela 257
Mazur Grzegorz 2858
Mazur Hanna 718
Mazur Joanna 1639
Mazur Monika 8, 11, 1631
Mazur Stanisław 2316
Mazur Zygmunt 718
Mazurkiewicz Beata zob.
Wróblewska-Mazurkiewicz B.
Mazurkiewicz Wojciech 339
Mażewska Irena zob. Ramik-Mażewska I.
Mączka Lucyna 785
Mączyńska Elżbieta 913 ; rec. 3915
Mąka Jadwiga zob. SerkowskaMąka J.
McCraty Rollin 1757
McKee Annie 1675
McKee Robert 1866
McLaren Christine 377
Meardi Guglielmo 4107
Mech Cezary 3497
Meisner Elżbieta zob.
Więckowska-Meisner E.
Melich-Iwanek Krystyna 4326
Meller Paweł 1556
Melnyk Arkadiusz 1639
Mendel Maria 1400
Merecz Dorota 1766, 1772
Merton Robert K. 1654
Mesjasz Czesław 50
Mesjasz Joanna 1696
Metoda reprezentacyjna
w badaniach ekonomicznospołecznych 4220
Meulders Daniele 1115
Męcina Jacek P. 767, 855, 2248
Męcina Sławomir 1132
Miazga Marek 2569
Miąc Teresa zob. PorębskaMiąc T.
Michaels Ed 352
Michalak Joanna M. 1358, 1524
Michalak Tomasz 3923
Michalczyk Ryszard 339, 678,
744, 1639
Michalewicz Małgorzata zob.
Dziubińska-Michalewicz M.
Michalik Bogusław 2167
Michalik Jerzy S. 2657, 2689
Michaliszyn Izabela 361, 371,
1876, 2401, 3267
Michalska Anna 1890, 2708,
3383, 3581, 3595, 3807
Michalska Elżbieta 4048
Michalska Sylwia rec. 3992
Michalski Andrzej 4019, 4121,
4152
Michalski Tomasz 878
Michałków Ireneusz 769, 1817
Michałowska Katarzyna tł. 2218
- 767 Michałowski Andrzej 2325, 2341
Michałowski Jakub 3448
Michlowicz Edward 2026
Michna Anna 306
Michna Waldemar 4038
Michniewska Katarzyna 696
Michoń Piotr 1128
Mickiewicz Anna 1553
Miczyńska-Kowalska Maria 1818
Miecznikowski Stanisław 634
Mielczarek Andrzej 3984
Mielczarek Anna zob.
Skowronek-Mielczarek A.
Mielczarek Anna 1085
Mielewska Iwona 912
Mielnik Beata zob. SkowronMielnik B.
Mierzwiński Bronisław 1944
Mieszkania 2002 4381
Mieścicka Lidia 1889
Mietlewski Zygmunt 349, 841
Międzynarodowe zarządzanie
zasobami ludzkimi 215
Mijal Michał 505
Mikiewicz Piotr 1540
Mikołajczyk Zofia 92, 238 ; rozm.
1174
Mikrut Adam 1935
Mikulska Beata 1981, 3848
Mikulski Witold 2187
Mikuła Bogusz 194, 199, 285, 1967
Milan Danuta zob. OlejniczakMilan D.
Miland Rafał 2391
Milczarek Małgorzata 2008
Milecki Artur 85
Miler Agnieszka 4255
Milinkiewicz Marzena 261, 2442
Milińska Izabela 2107
Miller Danny 81
Miller Leszek 3896
Miller Piotr 150
Miłkowska Monika zob. LatosMiłkowska M.
Mink Joanna tł. 1762
Minkiewicz Barbara 1404, 1580
Minta Joanna 1469, 1475
Miodek Elżbieta 1799
Mioduszewski Jarosław 349
Misiak Tomasz 2452
Misiński Wojciech 648, 1988
Misiołek Krzysztof 375
Miszczyńska Dorota 4340
Miszewska Barbara 4311
Misztal-Konecka Joanna 3102
Misztal-Kurek Monika 1207,
1211
Miś Alicja 1628, 1646
Miś Andrzej rec. 3903
Mitręga Mirosław 3902
Mitrus Leszek 786, 2378, 2980
Mittal Anuradha 4011
Mituś Agnieszka 258
Mizdrak Elżbieta zob.
Pogodzińska-Mizdrak E.
Mizgalska Hanna 1116
Mizielińska Wanda zob.
Karpińska-Mizielińska W.
Miziołek Aleksandra dysk. 463
Miżejewski Cezary 3923
Młodzikowska Danuta tł. 78, 517
Młodzka-Stybel Agnieszka 1983
Mniszek Wojciech 1997
Mocek Piotr 2066
Mochowski Lucjan 2084
Moczuk Eugeniusz 877
Moczuk Krystyna zob. LeśniakMoczuk K.
Moczydłowska Joanna 1888
Moczydłowska Wiesława 2996
Modrzyński Paweł 27
Mojsiewicz Magdalena 1618
- 768 Molenda Marcin 504, 3974
Molęda-Zdziech Małgorzata 4107
Molicki Jacek 2442
Molska Agnieszka tł. 1429
Mołdawa Tadeusz red. 3963
Mondygraf Krystyna 3311
Monkiewicz-Święcicka Karolina
3967
Mońka Jerzy 103 ; red. 103
Moos Janusz 6, 1962
Morawczyński Rafał 676
Morawska Ewa tł. 165
Morawska Sylwia 895, 916
Morawski Leszek 861
Morawski Mieczysław 238, 318,
452
Morawski Witold 752
Morawski Zdzisław 4203
Mordasewicz Jeremi 3963
Morkis Grażyna 1621
Moroz Mirosław 741
Mosiek Piotr 1879
Moskalew Jacek 744 ; dysk. 463
Mossakowska Ewa 4310
Mostek Włodzimierz 2070
Moszkowicz Mieczysław 183
Moszyński Michał 2446, 2621
Mościcka Agnieszka 1766, 1772
Motyl Paweł 1835, 1849
Mozolewska Halina 901, 935, 990
Możaryn Henryk 4098
Mroczek Ewa zob. LewickaMroczek E.
Mroczek Wojciech 902, 3957,
4243, 4388
Mroczkowska Beata 3489, 3576,
3756
Mrowca Grażyna zob. StrojszejnMrowca G.
Mrozicki Jacek 1915
Mrozowska Monika 825, 3013
Mróz Anna 2975
Mróż Hanna Ewa 1917
Mrugalska Krystyna 1157
Mrzygłód Jacek 392
Mucha Beata 97, 268
Muczyński Maciej 1088
Multańska Małgorzata 1519
Muraszkiewicz Mieczysław 675
Murawska Monika 3258
Murray Charles A. 3943
Musiał Ewa zob. MasłykMusiał E.
Musiała Anna 2493
Musianek Daniel 2848
Musidłowski Ryszard 2192
Muster Rafał 1702
Muszalski Wojciech 2207 ; rec.
3506 ; red. 2200, 2224
Myczko Kazimiera 1517
Myjak Teresa 1880
Myszkowska Jolanta 1556
Nadolna Bożena 113
Nadzór organizacji pożytku
publicznego 3933
Nahotko Sławomir 824
Najda Marta 683
Najder-Stefaniak Krystyna 1345
Najdychor Marian 1132
Najlepsze praktyki zarzadzania
zasobami ludzkimi 432
Najman Kamila 673
Najmiec Andrzej 597, 2008
Najwer Marta zob. BolkowskaNajwer M.
Nalaskowski Aleksander 1483
Nalepka Adam 624, 2993
Nałęcz Maciej 2609
Napierała Hanna 1337
Napora Ewa zob. KowalskaNapora E.
- 769 Narodowy Plan Rozwoju 20042006 818a
Narożny Michał 4182
Narzędzia i praktyka zarządzania
zasobami ludzkimi 433
Natora Halina 1928
Nauka i technika 2001 4230
Nawalaniec Marta J. 1668
Nawara Beata zob. BucheltNawara B.
Nawara Izabela 238
Nawrat Stanisław 2126
Nawrocka Elżbieta 4211
Nawrocki Artur 3028
Nawrotek Barbara zob.
Kalinowska-Nawrotek B.
Neave Guy 1589
Nerka Arleta 2243
Nesterak Janusz 123
Nesterowicz Małgorzata Anna
3471
Neubauer Zofia 2474
Neumann Joanna 1941
Nędza Zbigniew 2189
Nędzi Iwona zob. GębskaNędzi I.
Nicholson Nigel 1830
Ničoga Vitalij 2164
Nieckarz Sylwia zob. CelińskaNieckarz S.
Nieckarz Zdzisław 450
Niedbała Bogusław 106
Niedoszewska Adriana 810
Niedziałek Danuta 1361
Niedzielska Elżbieta red. 718
Niedzielski Adam 4071
Niedziński Tomasz 571, 2576,
2606
Niedźwiecki Dariusz 1658
Niedźwiedziński Marian 602
Niegowska Grażyna 3802, 3803
Niemczyk Agata 4089, 4408
Niemczyk Jerzy 162, 238
Niemiec Bogusław 4058
Niemiec Jerzy 6, 1400
Niepokulczycka Małgorzata
1346
Nieroba Ewa 1416
Nierwiński Andrzej 1132
Niesiołowski Tomasz 1070
Niesłuchowska Maria 2076
Niesporek Andrzej 3923
Niestrój Artur 1495
Nieścior Andrzej 254
Niewęgłowski Marek 4034
Niewiadomska Iwona 103
Niewójt Izabela 3973
Niezgoda Agnieszka 631
Niezgoda Dionizy 823
Niezgoda Marian rec. 1592
Nieznańska Monika 2857
Nilles Jack M. 598
Nita Bartłomiej 113
Nizińska Katarzyna 231, 379
Noda Tomo 94
Noga Adam 755 ; red. 755
Nogaj Hanna 501
Nogalski Bogdan 187, 229, 238,
275, 925, 1845, 1863
Nojszewska-Dochev Magdalena
1328, 1329, 4301
Nowacka Urszula 1526
Nowacki Tadeusz W. 1400
Nowak Aleksandra 768, 1543,
2246, 2431, 2545, 2549, 2557,
2681, 2815, 3206, 3668 ;
omów. 2459
Nowak Anna 1156, 3405
Nowak Bernard 2162
Nowak Edward 113
Nowak Ewa 1035
Nowak Joanna 2182
- 770 Nowak Katarzyna 2466, 3490,
3524, 3530, 3550, 3585,
3587, 3588, 3601, 3653,
3654, 3755
Nowak Krzysztof 3257, 3848
Nowak Leszek 2120, 4316
Nowak Lucyna 4256, 4387
Nowak Małgorzata 2013
Nowak Marcin 569, 2479, 2481,
2507
Nowak Marta 113
Nowak Paweł Zygmunt 1006
Nowak Stanisław 2996
Nowak Waldemar 4088
Nowakowa Krystyna zob. DurajNowakowa K.
Nowakowska Anna 1159, 2580,
3592
Nowakowska Elwira 3914
Nowakowska-Siuta Renata 1518
Nowakowski Krzysztof 407
Nowe trendy w poradnictwie
zawodowym 1478
Nowicka Dorota 1092 ; rozm. 1379
Nowicka Joanna 2465
Nowicka Małgorzata 3056
Nowicka Renata 506
Nowicki Adam 1455 ; red. 595
Nowikow Walerij 1817
Nowina-Konopka Małgorzata
rozm. 1601
Nowińska Grażyna 3777
Nowińska-Łaźniewska Ewa 783,
784
Nowocielska Magdalena zob.
Rojek-Nowocielska M.
Nowoczesne zarządzanie
przedsiębiorstwem 220
Noworol Czesław 1478
Noworolski Robert 3248
Nowosielska Paulina 3967
Nowosielski Stanisław 103, 110,
113
Nowotny Sławomir 1346
Nowowiejska-Kubów Ewa tł. 1481
Nycz Elżbieta zob. Golec-Nycz E.
Nycz Małgorzata 1464 ; red. 307
Nycz Tadeusz 2660, 2832, 2958,
3079, 3647, 3649, 3659
Nyczaj Krzysztof 647
Obciążenia fiskalne 4047
Obłój Krzysztof 175
Obodowski Janusz 832
Obolewicz Jerzy 226, 2031
Obora Hubert 1742
Obuchowski Mieczysław 1132
Ocena stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy 2012
Ochinowski Tomasz 1639, 1696,
1732
Ochonczenko Helena 1157
Ochremiak Anna 1427
Oczachowska Alina 1952
Od integracji systemów
zarządzania do TQM 138
Odorzyńska-Kondek Jadwiga
3972
Ogińska-Bulik Nina 1760, 1761,
1763, 1764, 1939
Ogonek Krzysztof 127
Ogonek Maria 3525
Okrasa Arkadiusz 584
Okrój Sylwia zob. MachowskaOkrój S.
Olcha Bogdan 2463
Olech Artur 1683
Olech Stefan tł. 4461
Olejarz Tadeusz 977, 1018, 1020,
1023, 1044
Olejniczak Wojciech red. 595
Olejniczak Zbigniew 954, 969
- 771 Olejniczak-Milan Danuta 2111
Olejnik Iwona 3823, 3836
Oleksiak Danuta 1400
Oleksiejczuk Anna 1393, 1401
Oleksiejczuk Ewa 1393, 1401
Oleksyn Magdalena 2226, 2402,
2415, 2437, 2763, 2768, 2772,
2783, 2806, 3178
Oleksyn Tadeusz 246, 339, 479,
532 ; rec. 48
Olszak Celina M. 55, 239 ; red. 709
Olszak-Krzyżanowska Bożena
1959
Olszewska Anna 734
Olszewska Katarzyna 73
Olszewska Małgorzata 2076
Olszewski Artur 446
Olszewski Michał 1090
Ołpiński Marian zob. KrukOłpiński M.
Oparcik Wojciech 1403
Opiłka Marek 1572, 2473
Opolski Marek 3345, 3588
Optymalizacja decyzji 3996
Orczyk Tomasz 809
Organa Zygmunt 2063
Organiściak-Krzykowska Anna
rec. 1120
Orkwiszewska Ewa 3294
Orlik Iwona 3338, 3357, 3364,
3366
Orłowski Witold M. 3946, 4052 ;
dysk. 4019
Ornacka Katarzyna 3859
Ornarowicz Urszula 1597
Ortyl Anna zob. PietruszkaOrtyl A.
Orzechowska Danuta 647
Orzechowska Ewa 1480
Orzechowski Krzysztof 647
Osak Magdalena 3299
Osękowski Jacek 557, 3538
Osik-Chudowolska Danuta red.
3893
Osoby niepełnosprawne i ich
gospodarstwa domowe 4383
Ost David 4107
Ostaszewski Janusz red. 1064
Ostoj Izabela 793, 800
Ostrowska Aurelia 1990
Ostrowska Dorota 1095, 3839
Ostrowska Ija 3923
Ostrowska Jolanta
Ostrowska Urszula 1898
Ostrowski Piotr 4107 ; tł. 4107
Osuchowska-Krautwald Ewa
1483
Oświata i wychowanie
w 2002/2003 4266
Otulak Grażyna zob.
Magnuszewska-Otulak G.
Owoc Alfred 3698
Owoc Mieczysław Lech 244, 307,
341, 460 ; red. 307
Owsianka Magdalena Delfina 933
Owsiński Marek 755
Ozga Ryszard 1132
Oziembło Sylwia 2025
Ożarek Grażyna 1346
PB zob. Berłowski Paweł ;
P. J. zob. Jabłoński Paweł
Pabisiak-Karwowski Piotr 3641,
3648, 3671, 3676, 3717, 3720,
3805, 3809 ; omów. 3673
Pacaj-Jasiuk Iwona 1636, 1662
Pacek Marta 96
Pachociński Ryszard 1436
Paciorek Anna 1609
Pacud Radosław 3532, 3816
Pacuk Małgorzata 878
Pacyna Marcin 3176
- 772 Paczkowski Andrzej 4157
Padzik Kinga 502, 4442
Paivi Nilsson 1483
Pająk Kazimierz 1678
Pająk Urszula 2040
Pajewska Renata 3697
Palska Hanna 3992
Paluch Ryszard 2035
Paluchowski Władysław Jacek
1696
Pałacki Adam 755, 3253
Pałasz Kalina zob. KenczewPałasz K.
Pałasz Lech 927
Pałczyński Cezary 1996, 2147
Pałecka-Błaszczyk Anna 1181
Pałowska Beata 3758, 3759
Pamiętniki bezrobotnych 922
Panasiewicz Leszek 302
Panasiuk Andrzej 631
Panek Grażyna 2082
Panfil Anna 1162
Papiernik-Wojdera Marzena
110
Paradowska Bożena zob.
Balcerzak-Paradowska B.
Parchomiuk Monika 3893
Parkitna Agnieszka 113, 835
Parteka-Ejsmont Anna 529, 531,
538, 1684
Partycki Sławomir 3916
Parzęcki Ryszard 1400, 1962
Parzydło Joanna zob.
Malinowska-Parzydło J.
Pasieka Jan 2948, 3213
Pasternak Aleksandra 1696
Pastucha Ludwik 145
Pastuszka Józef S. 2157
Pastwa Jan 613, 1311
Paszek Aneta 2870
Paszke Henryk 883
Paszko Sebastian zob. KowalskiPaszko S.
Paszkowicz Maria Agnieszka
1157, 1161
Patrick John 1642
Patrycki Sławomir 1661
Patulski Andrzej 2240
Patulski Władysław 2626
Pawełczyk Joanna zob. GańczaPawełczyk J.
Pawlak Agnieszka 103
Pawlak Tomasz 4218
Pawlak Zbigniew 440
Pawlik Ewa 1112
Pawlik Hanna 2887, 3181
Pawlik Jadwiga rec. 265
Pawlikowski-Bulcyk Józef 1880
Pawlik-Popielarska Beata 3979
Pawłowska Agnieszka 719
Pawłowska Beata 1089, 3384,
3385, 3754
Pawłowska Magdalena 117, 118,
633
Pawłowska Zofia 2656, 4229
Pawłowski Krzysztof 1580, 1593
Pawłowski Marek 468
Paździor Bolesław 2366
Pedagogika pracy w kontekście
integracji europejskiej 1962
Penc Józef 54, 209, 362, 1868
Penc-Pietrzak Ilona 151
Pendel Zbigniew 3260
Pepłońska Beata 2146, 2154
Perdeus Wiesław 2953
Perechuda Kazimierz 238, 296,
307, 718
Perzycka Elżbieta 1253
Pęciłło Małgorzata 2020, 2656
Pędich Lucyna zob.
Aleksandrowicz-Pędich L.
Pędich Wojciech 3968
- 773 Pędzierski Andrzej 3283, 3312,
3407, 3414, 3427
Pękala Małgorzata 2076
Phillips Jack J. 437
Phillips Patricia Pulliam 437
Piasecka Anna 149
Piasek Joanna zob. StaręgaPiasek J
Piaskowska Joanna 2562, 4153
Piasny Beata 291 ; rec. 689
Piątek Agnieszka zob.
Piotrowska-Piątek A.
Piątek Dawid J. 883
Piątek Krzysztof 1215, 3963
Piątek Mieczysław 2128
Piątek Ryszard 1369
Piątkowski Bogdan 722
Pichur Agnieszka 1054
Piechal Paweł 4195
Piechnik-Kurdziel Anna 4296
Piechocka Anna 3066
Piechowicz Janusz 2183
Piecyk Katarzyna 2843, 2847
Pieczka Janusz 2054
Pieczonka Agnieszka red. 2018,
2676
Piekielnik Aleksandra 469
Piekut Maja 757, 883
Pielachowski Józef 1246
Pielech Artur 370
Pielecki Andrzej 3893
Pielichaty Edward 3071
Pielińska Magdalena 4001
Pielok Cecylia 1031, 1479
Pierowicz Krystyna 3239
Pieróg Martyna zob. KaflikPieróg M.
Pierzchalska Maria 3282, 3303,
3325 ; red. 3325
Pierzchała Ewa 2436
Pierzchawka Sylwia 244
Piestrzyńska Agnieszka zob.
Bukowska-Piestrzyńska A.
Piestrzyńska Henryka 2003
Pieszyńska Małgorzata zob.
Golińska-Pieszyńska M.
Pietkiewicz Ewelina zob.
Szeczech-Pietkiewicz E.
Pietras Paweł 129
Pietroń-Pyszczek Agata 546
Pietrulewicz Bogusław 8, 1400
Pietruszka-Ortyl Anna 199, 285,
374, 1747
Pietryga Tomasz 2514, 4181
Pietrzak Adam 3796
Pietrzak Agnieszka 638, 4362
Pietrzak Ilona zob. PencPietrzak I.
Pietrzak Leszek 4314
Pietrzak Mariusz 687
Pietrzak Michał 155, 162, 843
Pietrzyk Ewa zob. RottPietrzyk E.
Piętka Hipolit 1241, 3063, 3571,
3605, 3623, 3630, 3639, 3652
Pijawska Lidia 535, 548
Pikulska Magdalena zob. GeraPikulska M.
Pilacki Damian 3879
Pilch Tadeusz red. 4431
Pilonis Halina 4083
Piński Jan 3829
Piocha Stanisław 476
Piorunowska-Kokoszko Joanna
207
Piotr Wojciech 883
Piotrowska-Marczak Krystyna
755
Piotrowska-Piątek Agnieszka 856
Piotrowski Dariusz 934
Piotrowski Piotr 860
Piórko Maciej dysk. 395
- 774 Pióro Jan 2356, 2762, 2818, 2919,
3177, 3406
Pióro Sebastian 2541, 2565, 2671,
2688, 2808, 3002
Pisarczyk Łukasz 2226, 2234,
2406, 2422, 2465 ; rec. 2368
Pisarski Marek 1608
Piskiewicz Lucyna 3972, 4406,
4407
Piskorska Halina zob.
Wojciechowska-Piskorska H.
Pisz Zdzisław 4257
Piwowarczyk Jarosław 489, 1880,
4185
Piwowarski Rafał 4072
Plant Peter 1483
Plantenga Janneke 1115 ; red. 1115
Plasman Olivier 1115
Plasman Robert 1115
Platonoff Alberto Lozano 46
Plecka Małgorzata 3996
Plonka Grzegorz 2162
Pluciński Grzegorz 2401
Pluta Wiesław red. 638
Płatkowska-Kułaj Anna 3707, 4077
Płażek Stefan 4116
Płocka Jadwiga 1902
Płoszajski Piotr 76
Płusa Elżbieta rec. 475
Płyta Mirosława 3919
Pobojewska Aldona 1334
Pochroń Bogusława 1891
Pochyluk Robert 688
Pociecha Józef red. 3482
Pocztowski Aleksy 288, 423, 481,
483, 484 ; dysk. 1639 ; red.
215, 432, 483
Podgórny Marek 1884
Podkowińska Monika 1964
Podobas Izabela 3922 ; omów.
3325
Podogrodzka Małgorzata 4237
Podolec Barbara 4363
Podoska-Filipowicz Elżbieta
1400, 1962
Podstawowe dane z zakresu
ochrony zdrowia 2002 r. 4386
Podstawowe determinanty
rozwoju przedsiębiorczości
1064
Podstawy prawne ochrony pracy
w Polsce 2676
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta
874, 2253
Pogonowski Piotr 2619
Pogorzelska Danuta 1381, 1387,
1603
Pokorska Barbara 200
Pokrywka Marian 1877
Pokrzywniak Jakub 2573
Polak Andrzej S. 337
Polak Ewa 754
Polak Krzysztof 593, 932, 2411,
3250, 3262 ; rozm. 451, 771,
2442
Polakowski Dariusz 3872
Polańska Krystyna 601
Polańska-Siła Barbara 971, 972,
974, 1037
Polek Kornelia 1817, 2122
Poliński Romuald 4201
Politaj Adriana 1012, 1067
Polityka społeczna 3902
Poliwczak Iwona 4308
Pollauer Wolfgang 1483
Polowiec Adam 2809
Polowiec Beata zob. SupersonPolowiec B.
Polska 2003 4221
Polska a Europa - procesy
demograficzne u progu XXI
wieku 1224
- 775 Polska dla dzieci 3907
Polska po przejściach 4111
Polska starość 3968
Polska w Unii Europejskiej
4273
Polski rynek pracy wobec
integracji 782
Polskie doświadczenia
w rehabilitacji zawodowej
i zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych 1157
Poławski Paweł rec. 4111
Pomoc społeczna, praca socjalna
3862
Pondel Hanna 893
Pondel Maciej 307
Pondel Marek 893
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
946
Popielarska Beata zob. PawlikPopielarska B.
Popławska Krystyna zob. HajdukPopławska K.
Popowicz Anna 793
Popowicz Gabriela 804, 805, 807,
2483
Popyt i podaż na gdyńskim rynku
pracy 872
Popyt na pracę w 2002 4269
Poradnictwo zawodowe w świecie
1483
Porębska Jolanta 494, 524, 1097,
1753, 3268
Porębska-Miąc Teresa red. 239
Porwisiak Henryk 1017
Poskrobko Bazyli 138
Posmyk Regina 1925
Postuła Igor 1014
Pościk Adam 2130
Poślednik Aleksandra 356
Poślednik Piotr 619
Pośniak Małgorzata 2048, 2052,
2178
Pośpiech Monika 2520, 2923
Potapienko Natalia Ivanovna 1457
Poteralska Beata 1529
Potocki Arkadiusz 1747, 1794
Potocki Jacek 1449
Potoczek Natalia 423
Potulski Franciszek 1379
Pozarolnizca działalność
gospodarstw rolnych 2002
4389
Poznańska Dorota 1193
Praca kobiet w sektorze
prywatnym 1126
Pracować na swoim 1045
Pracujący w gospodarce
narodowej 2002 4272
Pragert Grzegorz 973
Prałat Katarzyna 3910
Prawo pracy 2224
Prawo pracy a bezrobocie 2226
Prawo pracy, ubezpieczenia
społeczne 2229
Prawo Unii Europejskiej 2375
Preis Ewa 2838, 2853, 2995
Program „Pierwsza praca” 1046
Programy praca - życie 1639
Programy warsztatów dla
absolwentów 1047
Prokop Barbara zob. DanowskaProkop B.
Prokopowicz Adam 1997
Prończuk Maria 3049, 3054
Prószyński Maciej 1538
Prujszczyk Marek 4133
Pryt Marek 1637
Prywatyzacja przedsiębiorstw
państwowych w 2002 4423
Prywatyzacja szkolnictwa
wyższego 1592
- 776 Przasnyski Roman 993
Przeciw biedzie 4004
Przedsiębiorczość,
konkurencyjność oraz
kondycja 229
Przepiórkowska Danuta tł. 1589
Przepisy prawne określające
działalność PIP 2103
Przewłocka Hanna 145
Przewodnik po zawodach 1330
Przewoźna-Krzemińska Agata
1817
Przybylska Ewa 1433, 1591
Przybylski Mariusz 993 ; rozm.
993
Przybylski Stefan 3893
Przybyła Helena 3
Przybyła Mieczysław rec. 91 ;
red. 244
Przybyła Urszula zob.
Markowska-Przybyła U.
Przybyłka Arkadiusz 1987, 1989,
4076
Przybysz Zofia 4384
Przybyszewski Roman 410
Pstrąg Dorota 1873
Psychologia pracy i organizacji
1642
Psychologiczne wyznaczniki
sukcesu 1696
Ptaszyńska Barbara 883
Puchalska Dorota zob.
Szepieniec-Puchalska Dorota
Puchalski Krzysztof 1998, 2137
Puchała-Krzywina Ewa 1050
Pucher Dominika zob. KukiełkaPucher D.
Puchnarewicz Elżbieta 1817,
3954
Puławski Zygmunt 1132
Purgał Joanna 434
Purgała Karolina 251
Purgat Agnieszka 83
Putelbergier Beata 3842
Putz Helmut 1400
Puzio-Wacławik Bogusława 1013
Pyclik Anna 44
Pydo Sabina 632
Pydych Anna 962
Pyk Małgorzata 519
Pyszczek Agata zob. PietrońPyszczek A.
Pyszka Adrian 229
Pytel Magdalena 1165, 2692,
3572, 3636
Pytlakowska Katarzyna 3272
Pytlos Barbara rec. 32
Quinn Robert E. 1734
(rob) 1247
Rabczuk Wiktor 1962
Rabsztyn Andrzej 710, 2153
Rachtan Piotr 1740
Racław-Markowska Mariola 937,
939 ; red. 939
Raczkiewicz-Chenczke Danuta
1669
Raczko Andrzej 4019
Raczkowska Irena 3606
Raczyńska Dorota 1639
Raczyński Janusz 1825
Radacki Artur 1937
Radliński Łukasz 732
Radomska-Balasa Elżbieta 4199
Radomski Marcin 3030
Radwańska Anna 4427, 4453
Radzik-Kazenas Barbara 3324,
3465, 3466, 3470, 3472
Radzimińska Teresa 4252
Radzisław Andrzej 2526, 3382,
3424, 3680, 3684, 3705
- 777 Radziszewska Aleksandra 135
Radziukiewicz Małgorzata 4382
Radziwiłł Konstanty 1354
Rae Leslie 411
Ragus Anita 3598, 3604
Raj Magdalena zob. RychterRaj M.
Rajchel Wawrzyniec 3824, 3850
Rajkiewicz Antoni 3963, 4111 ;
omów. 1216
Rakowska Anna 743
Rakowska Izabela 604, 980, 1838,
1854, 2996, 3544, 3889
Rakowski Witold 1852, 3973,
3974 ; red. 3974
Ramik-Mażewska Irena 1154
Rams Beata 2161
Raniszewska Dorota 1556
Rapacka Magdalena 392
Rapacki Zbigniew 2030
Rapacz Andrzej red. 631
Raport : racjonalizacja wydatków
społecznych 4016
Raport Urzędu m.st. Warszawy
1010
Raszkowska Grażyna 351, 958,
1602, 3265, 3266
Ratajczak Joanna 3299
Ratajek Zdzisław 1426
Ratuszniak Małgorzata 977
Ratyński Władysław 74, 227,
3908
Rauziński Robert 4257, 4285 ;
red. 4257
Rawicz-Mańkowski Grzegorz 339
Rawski Marek 279
Rączka Krzysztof 2198, 2241
Rączkowski Bogdan 2644, 2675
Rączkowski Stanisław tł. 4
Rączy Maria 1583
Rebejko Marcin 2022
Regionalne aspekty reform
społecznych 3911
Reinhard-Chlanda Małgorzata
3886
Religa Jolanta 1438, 1446, 1542
Reszke Irena rec. 4000
Retallack Simon 4011
Retowski Sylwiusz 1696
Rewers Leszek 277
Rewerska Agata 2461
Reymer-Goździewicz Aleksandra 370
Ricceri Marco 1639
Rich Bruce 4011
Rifkin Jeremy 2
Rittel Stefan J. 1400
Ritter Henning 2621
Robbins Stephen P. 1690
Roche Eileen 1872
Rocka Halina 386, 3106
Rocznik demograficzny 2003 4275
Rocznik statystyczny przemysłu
2003 4223
Rocznik statystyczny
Rzeczpospolitej Polskiej 2003
4224
Rocznik statystyczny
województw 2003 4225
Rodzeń Mirosław 698
Rogala Henryk 1043, 1547
Roguszewska Wanda 3726, 3737
Rogut Aleksandra 792, 4282
Rojek Tomasz 1561
Rojek-Nowocielska Magdalena
4186
Rok Bolesław 190, 1346
Rokita Jerzy 301
Rolley Ewa 56
Romaniuk Paweł 3936
Romanowska-Słomka Iwona
2064, 2069
- 778 Romańczuk Agnieszka 339
Romańczuk Sylwia zob. SyskoRomańczuk S.
Romaszkiewicz Patryk 647
Romer Maria Teresa 2192, 2208,
2400, 2866, 2952, 2971, 3663 ;
omów. 3593
Rongińska Tatiana 1758
Rosa Agnieszka 979, 3350, 3354,
3683, 3775
Rosa Maciej 3249
Rosati Dariusz 4024, 4052 ; dysk.
4019
Rosiński Grzegorz 2888
Ross Jeanne W. 692
Rossa Jerzy 3925
Rossielewicz Włodzimierz 2075
Rostek Roman 417
Rostkowski Tomasz 238, 392,
415, 418, 433, 457, 3221
Roszczynalski Włodzimierz 1580
Roszkowska Ewa 1813
Roszkowska Grażyna zob.
Klamecka-Roszkowska G.
Roszkowska Leokadia 187
Roszkowski Jerzy 699
Roszyk-Kowalska Gabriela 83
Roth Walsh Mary red. 1948
Rotkiewicz Marek 583, 920, 953,
989, 1038, 2077, 2500, 2566,
2669, 2693, 2766, 2785, 2868,
2880, 2959, 3445, 3764, 3773
Rott-Pietrzyk Ewa 2618
Rozłonkowska Krystyna 1132
Rozmus Dorota 4399, 4412
Rozowska Bożena zob. KurkusRozowska B.
Rozowski Paweł 2369
Rój Justyna 4075
Rószkiewicz Małgorzata 3285,
3928, 4097
Różańska Agnieszka 2998
Różycki Marek 1551, 1557
Różycki Stefan 2655
Rubel Katarzyna 3288
Rucińska Danuta 697, 723, 728
Rudawska Iga 4082
Rudek Iwona 3893
Rudnicki Janusz red. 1474
Rudnik Jarosław 1472
Rudolf Stanisław 230
Rusewicz Małgorzata 3557, 3580,
3792
Rusnak Zofia 4393
Ruszkowski Paweł 1746, 1817
Rutka Ryszard 206, 229, 438
Rutkowska Anna 1466
Rutkowska Longina 4298
Rutkowska Małgorzata 4078
Rutkowska Marzena 1346, 4194
Rutkowska Zofia zob. CzepulisRutkowska Z.
Rutkowski Ireneusz Piotr 282
Rutkowski Michał 3487
Rutkowski Rafał 396
Rutkowski Wojciech 3393, 3670
Rybak Mirosława 415 ; red. 415
Rybarczyk Witold 1977
Rybicki Jacek 1798
Rybicki Jacek M. 238
Rybiński Krzystrzof 3378
Rybiński Tomasz 691
Rycak Artur omów. 3074
Rychlicki Ryszard 1235
Rychliński Stanisław 3902
Rychter-Raj Magdalena 2985
Rydlewska-Liszkowska Izabela
2136, 2138
Rydz Eugeniusz 4338
Rydzewski Michał M. 1146, 1185
Rydzkowski Włodzimierz 755
Rygiel Witold 567
- 779 Ryll Ryszard 1242
Rymarczyk Jan 460
Rymsza Marek 3227, 3892, 3923,
3925 ; red. 3923
Rynek pracy w warunkach zmian
ustrojowych 883
Rysz-Kowalczyk Barbara red.
3925
Ryszard Katarzyna 2472
Ryszawska-Grzeszczak Bożena
638
Ryszkowska Ewa 1227
Rządca Robert A. 339
Rządkowska Małgorzata zob.
Sidor-Rządkowska M.
Rzepa Teresa 1695
Rzepecki Jan 3645
Rzepiak Maria 1924
Rzońca Andrzej 4239
Rzymowski Stanisław 912
S. J. zob. Suzdorf Janina
Sabramowicz Piotr 1132
Saczuk Katarzyna 849
Sadlik Ryszard 561, 2213, 2410,
2416, 2425, 2432, 2434, 2462,
2468, 2482, 2501, 2524, 2525,
2533, 2536, 2539, 2552, 25542556, 2558, 2560, 2581, 2590,
2600, 2601, 2628, 2790, 2796,
2825, 2908, 2909, 2911, 2917,
2991, 3042, 3174, 3204, 3205,
3211, 3212, 3650, 4046
Sadłowska Alicja omów. 821
Sadłowska Katarzyna 1022, 1042,
1108, 3767, 3868, 3907
Sadowski Igor 4467
Sadowski Marek zob. ZirkSadowski M.
Sadowski Zdzisław 755, 867,
4443
Sajkiewicz Alicja 415 ; red. 414
Sakowicz Tadeusz 1499
Salak Kazimierz 295, 736
Salamonowicz Marek 2273
Salamonowicz Zbigniew 2273
Salata Marcin 303
Salwa Zbigniew 2217, 2227,
2578, 2677 ; rec. 2674 ; red.
2198
Sałuda Grzegorz tł. 429
Sałustowicz Piotr 3994
Samol Sebastian 3182
Samoraj Beata 1223, 3920 ; rec.
1219
Samorząd w Polsce 4183
Sanetra Walerian 2202, 2226, 3646
Sanquer Claudine 1549
Santorski Jacek 1781
Sapeta Tomasz 399, 851, 900
Sapia-Drewniak Eleonora 8, 1316
Saran Jan 8
Sarleja Teresa Z. 1400, 1962
Sarna Piotr 1903
Sarnacka-Mahoney Eliza 3473
Sarnecka Ewa 2344
Sasin Wiesław 3036
Sawicka Iwona 2907
Sawicka Janina 1117
Sawicka-Chrapkowicz Anna tł.
1655
Sawicki Tomasz 2009, 2060
Scenariusze i programy
warsztatów aktywizacji
zawodowej 1048
Schaufeli Wilmar 1642
Schlender Grażyna 4156
Schmidt Krzysztof 2087, 2088
Schultz Duanne P. 1641
Schultz Sydnej Ellen 1641
Schultz Wiliam E. 1483
Schumann Maria 2089
- 780 Schwartz Tony 381
Scopetta Antette 284
Sebenius James K. 1814
Sejdel Eliza 3481, 3485, 3501,
3549, 3577, 3601
Sektorowy Program Operacyjny
„Rozwój Zasobów Ludzkich”
821
Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost konkurencyjności
gospodarki 821a
Sekuła Zofia 3220, 3226, 3231,
3240
Sekunda Maciej 396
Semenowicz Anna 559, 1024,
1025, 1180, 2456, 2651, 2697,
2711, 3201, 3390, 3665 ;
omów. 2249
Semprich Żaneta 1005
Sender Joanna 4449
Senejko Alicja 1696
Senior Barbara 1642
Serafin Anna 1039
Serafin Krystyna 1870
Serafin Róża 1158
Serafińska Anna 3645
Serafińska Katarzyna 1696
Seręga Zygmunt 1950
Serkowska-Mąka Jadwiga 1378
Sertoglu Cem 402
Seweryński Michał 2192
Sękowska Magdalena 345, 1492
Shackleton Viv 1642
Siarkiewicz Elżbieta 1244
Siarnecki Kazimierz 2109, 4313 ;
rozm. 2049
Sibińska Aneta 251
Sidor Monika 998
Sidorko Andrzej 3409, 3679,
3690, 3704, 3705 ; omów.
3690, 3709
Sidor-Rządkowska Małgorzata
464, 487, 491, 508, 512, 513,
530, 1795, 1801, 2611, 3925 ;
dysk. 1639
Sieczkowska Małgorzata 1638,
1672
Siedlecka Ewa 3260
Siek Elżbieta 847, 1236
Siemaszko Anita 1178, 1184,
2856, 3512
Siemieniec Izabela 1844
Siemieńska Ewa 186
Sienkiewicz Łukasz 433
Sienkiewicz Piotr 45
Sienkiewicz Tomasz 1971
Sieńkowska Ewa 1833
Sieradzka-Widz Anna 113
Sieradzki Adam 2028
Sieradzki Maciej 1956
Sierak Jacek 3871
Sierakowski Wojciech 3115
Sierocka Iwona 2226, 2587, 3768,
3853, 3856
Sierocki Robert 717
Sierpińska Maria 103, 106
Siewierski Jacenty 4118
Sikora Dominika 1136, 2499
Sikora Jan 1649, 1817
Sikora Sławomir 1505
Sikorska Alina 4031
Sikorska Dominika 3889
Sikorski Czesław 1749
Sikorski Janusz 4370
Siła Barbara zob. Polańska-Siła B.
Simon Frank 1894
Simon Herman 271
Simons Tony 472
Sirko Stanisław 323, 1733
Sirojć Zdzisław 1817
Sitarska Monika 714
Sitko-Lutek Agnieszka 1699
- 781 Siudem Teresa 3799
Siuta Barbara 229
Siuta Renata zob. NowakowskaSiuta R.
Siwek Barbara 3568, 3596, 3664,
3762, 3880
Siwiec Dorota 3568, 3596, 3664,
3762, 3880
Skalik Jan 95, 238 ; rec. 206
Skalska Małgorzata 1614
Skalska Maria tł. 1489
Skała Marek 1674
Skaskiewicz Krzysztof 339
Skąpska Grażyna red. 3991
Skiert Małgorzata 957, 1530
Składniki przychodu
pracowników 3514
Skłodowski Henryk 1962
Skoczny Małgorzata zob. SzylkoSkoczny M.
Skoczyński Jacek 2198, 3001 ;
rec. 2487
Skorb-Wojtuś Alina 83
Skorupska Agnieszka 3893
Skorupska Edyta 1776
Skowron Radosław 4158
Skowronek Jan 2167
Skowronek Mariusz 731
Skowronek-Mielczarek Anna 108
Skowron-Grabowska Beata red.
251
Skowron-Mielnik Beata 85, 594
Skowroń Jolanta 2665
Skowrońska Agnieszka 237
Skowrońska-Kuśmierkiewicz
Dorota 542
Skowroński Leszek 3602
Skórska Anna 198
Skrobisz Joanna 2347, 2767,
2771, 2789, 2797, 2852, 2876,
2882, 2886, 2892, 2894, 2916,
2920, 3064, 3105, 3175
Skrzydło-Tefelska Ewa 2982
Skrzypczak Bohdan 3923
Skrzypek Elżbieta 329
Skuza Bogusław 339
Skuza Leszka 2648
Skwarczyński Hubert 2099
Skwarnik Marek 239, 244, 718,
721
Slenczek Michał 4311
Słaby Teresa 4411
Sławecki Bartosz 1400
Sławski Andrzej 2074
Słocińska Anna 1817
Słomczewska Jadwiga zob.
Biesaga-Słomczewska J.
Słomka Iwona zob. RomanowskaSłomka I.
Słowik Stanisław 3923
Słowik Urszula 607
Słowikowski Jerzy 1979
Słownik controllera 4461
Smagowicz Jacek 756, 4173,
4174, 4302
Smal Tomasz rec. 1246
Smejlis Artur 1851
Smid Wacław 1694
Smok Barbara 1464
Smolaga Halina zob. JastrzębskaSmolaga H.
Smolak Teresa zob. ChirkowskaSmolak T.
Smolarz Sebastian 225
Smoląg Klaudia 603
Smolińska Monika 1055
Smoliński Dariusz 2019, 2072
Smól Iwona zob. MandrzejewskaSmól I.
Smuga Tadeusz 1081
Smutek Halina 124, 169, 1725
Smyczek Sławomir 4068
Smyczyński Tadeusz 3776
- 782 Smyk Lucyna 1706
Snarska Barbara 2666, 3545, 3551
Snell Nicole zob. CunninghamSnell N.
Sobala Wojciech 1238-1240
Sobański Remigiusz 1366
Sobczak Elżbieta 609, 4318
Sobczak Jerzy B. 3991
Sobczak Karol 1065
Sobczak Włodzimierz 35, 1157,
1182, 2377
Sobczyk Arkadiusz 2774, 4116
Sobczyk Maria 4138
Sobczyk-Kolbuch Anna 4070
Sobiczewska Elżbieta 2655
Sobieska Justyna 2517
Sobik Janusz 2070
Sobińska Małgorzata 260, 711
Sobociński Marek 1709
Sobocka-Szczapa Halina 791,
1089
Sobolewska Stanisława Sylwia
104
Sobolewska-Węgrzyn Barbara
1411
Sobótka Wojciech 2775
Socha Mieczysław W. 861
Socha Stanisław 142
Sochacka-Krysiak Hanna rec. 657
Sojka Elżbieta 4400
Sokołowska Agnieszka 229
Sokołowski Dariusz 295
Sokołowski Jarosław 3225
Sokołowski Maciej 2092
Solarczyk Hanna 1441 ; tł. 1443
Solarz Małgorzata 274
Solarz Sławomir 3521
Solga Brygida 4257
Soliwoda Piotr 225
Sołdra-Gwiżdż Teresa 4257
Sołoma Andrzej 1123
Sołtys Anna 537
Sołtys Danuta red. 103
Sołtysiak Magdalena zob. SurajSołtysiak M.
Sołtysiak Mirosław 359
Sopilnik Ljubomir 2164
Sorychta-Wojsczyk Barbara 639,
640
Sosenko Barbara 3997
Sosenko Kazimierz 3997
Sosińska-Kalata Barbara 1341
Sosnowska Bogumiła 893, 4303 ;
red. 893
Sowa Bożena 3929
Sowa Izabela 4068
Sowada Christoph 3953
Sowińska Anna 1659, 1696, 1817
Soworka Joanna 1145
Sozański Jarosław 868
Sójka Jacek 1346, 3997
Spičak Ewa zob. JaworskaSpičak E.
Społeczna gospodarka rynkowa
3915
Społeczności lokalne wobec
problemu bezrobocia 939
Sprawka Lech 1541
Sprawozdanie GIP 2106
Spychalska Dominika zob.
Kaczorowska-Spychalska D.
Spychalski Grzegorz 629, 942
Spytek-Bandurska Grażyna 1883,
2605, 2607, 2613 ; rec. 2760
Sroczyński Krzysztof 1832
Sroczyński Roman 1157
Sroka Henryk red. 239, 709
Stabryła Adam 121, 164
Stachnik-Czajkowska Stanisława
436
Stachowiak Katarzyna 3386, 3682
Stachowska Ewa rec. 1121
- 783 Stachowska Sylwia 3273
Stachowski Zbigniew 1344
Stalewski Tadeusz 1110
Stalpińska Magdalena 432
Standard usługi „poradnictwo
zawodowe” 1487
Standard usługi „pośrednictwo
pracy” 964
Stanek Jan 2413, 2643, 3199,
3200, 3215, 3433, 3507, 3543,
3548, 3635, 3636
Stangreciak Dorota rec. 2211
Staniek Zbigniew 4201, 4209
Staniewski Marcin W. 339
Stanisławski Piotr 1167
Stanisławski Tomasz 2505
Stanisz Piotr 3752
Staniszewski Mieczysław 4062
Stankiewicz Andrzej 4013
Stankiewicz Janina red. 201, 220
Stankiewicz Karol 3495, 3499,
3505, 3508, 3522, 3563
Stankiewicz Magdalena 1062
Stanny-Burak Monika 945
Stanton Steven 205
Stańczyk Irena zob. SzadkowskaStańczyk I.
Stańczyk Joanna 147
Stańczyk Piotr 321, 373
Stańczyk-Hugiet Ewa 238, 244,
334
Stańda Andrzej 85, 229
Staręga-Piasek Joanna 3923
Staroń Agnieszka M. rozm. 271,
1831
Staroń Bogusław 2810, 2816,
3063, 3450, 3626, 3627, 3639,
3783, 3785, 4320
Starość i młodość w nauce 1103
Starowicz Anna 1696
Staruchowicz Wojciech 1639
Stasiakiewicz Michał 1630
Staszkiewicz Robert 518
Staszyńska Anna 3343, 3360
Staszyński Kazimierz 2050
Staś Lena 83
Stawicka Ewa 1365, 1502
Stawicki Roman 3971
Stawna Anna 883
Stefaniak Adam 2201
Stefaniak Jadwiga 3004, 3005,
3009, 3202
Stefaniak Krystyna zob. NajderStefaniak K.
Stefaniak Mariusz 654
Stefanowicz Bogdan 1632
Stefanów Piotr 146
Stelina Jakub 1800, 2398, 2419,
2564, 2593, 3919
Stelmach Waldemar 283, 1817 ;
rec. 1649, 1716
Stelmasiak Ewa 617
Stepień Mariusz 3798
Stepulak Marian 1367
Stepulak Marian Zdzisław 1930
Stępczak Sylwia 1671
Stępień Beata 1731
Stępień Bożena 3114
Stępień Mariusz 2543, 3410, 3669
Stępień Marta 827
Stępińska Monika 3918
Stęplewski Bogumił 105
Stępniak Cezary 262, 718
Stiepanow /Stepanov/ Aleksandr
1817
Stobińska Katarzyna 339
Stochmiałek Jerzy 1155, 1667,
1962
Stokłosa Bogusław 647
Stolarska Maria 238, 1756
Stolarski Roman 1495
Stolarzewicz Honorata 1698, 1789
- 784 Stone Ron D. 437
Stor Marzena 238
Stosik Aneta 307
Strahl Danuta red. 609
Straka Gerald A. 1250
Stratigaki Maria 1115
Stręk Tadeusz 2938
Strojna Elżbieta 1389, 1549
Strojny Jacek 889
Strojny Mariusz 339
Strojszejn-Mrowca Grażyna 2001
Stronkowski Piotr 1060, 1397
Struck Renata zob. WielgosStruck R.
Struktura wynagrodzeń w 2002
4323
Strusińska-Żukowska Jolanta
2237, 2288, 2447, 2544, 2599,
2850, 3117
Strużycki Marian 614
Strużyna Aneta 1470
Strużyna Arletta 883
Strużyna Janusz 229, 238, 403,
459 ; rec. 414
Strykowska Justyna 1246
Strykowska Maria 857
Strykowski Wacław 1246
Strzała Elżbieta zob. JończykStrzała E.
Strzałecka Anna zob. LewickaStrzałecka A.
Strzelecki Zbigniew 4251
Strzembicki Leszek 4102
Strzemińska Helena 752, 1639,
1817
Strzyczkowski Kazimierz 4200
Studenski Ryszard 2118, 2125
Studzieniecki Tomasz 631
Stuglik Aleksander 2905
Stukowski Aleksander 2653,
2684, 2743, 3634
Stuss Maria Magdalena 528
Stybel Agnieszka zob. MłodzkaStybel A.
Stychlerz-Kłucińska Marzanna
3820, 4169
Suchacka Małgorzata 319, 326
Suchar Marek 416, 510, 516, 520
Suchecka Jadwiga 3686
Suchecka Małgorzata 686, 2014
Sucholiński Andrzej 780, 907,
930 ; rec. 862
Suchy Stanisław 1392
Suda Adam 1613, 2246, 2496,
2821, 3589
Sudolska Agnieszka 3218
Sulima Elżbieta 892, 2518
Sulima Robert 2788
Sulmicka Małgorzata 3958, 4007,
4404
Sułkowska Iwona 1525
Sułkowski Łukasz 229, 238, 587,
1738
Supernat Jerzy 222
Superson-Polowiec Beata 2534,
2563, 2809, 2812, 2820, 2831,
2965, 4108
Supińska Jolanta 3925
Supiot Alain 2371
Suraj-Sołtysiak Magdalena 359
Surgiewicz Jolanta 2180
Surzykiewicz Janusz 1362
Suszyński Cezary 4207
Sutton Robert I. 435
Suwaj Patrycja Joanna 4074
Suzdorf Janina 2586, 2595, 2597,
2829
Swacha-Lech Magdalena 3822
Swadźba Stanisław red. 800
Swadźba Urszula 7, 1635
Swat Bogumiła 4371
Swora Mariusz 3935
- 785 Sygit Bogusław 1986
Sygit Marian 1986
Symela Krzysztof 1403, 1544,
1549, 1962
Synak Brunon 3920, 3968 ; red.
3968
Sypniewska Barbara Agnieszka
1626
Sypniewski Tomasz 4093 ; rozm.
4092
Syroka Justyna 1696
Syska Maciej 110
Sysko-Romańczuk Sylwia 46
Sysło Małgorzata 113
System gospodarczy Unii
Europejskiej 800
System ubezpieczeń społecznych
3288
System zabezpieczenia
społecznego po przystapieniu
Polski do UE 3326
Systematyka i charakterystyka
gospodarstw rolnych 4292
Systemy Wspomagania
Organizacji 239
Sytuacja społeczno-zawodowa
bezrobotnych kobiet 1120
Szaban Jolanta 287, 339, 428
Szabla Bartłomiej 647
Szabłowski Józef 1580
Szadkowska-Stańczyk Irena 2001
Szafoni Tomasz 880
Szajek Stanisław 6
Szakiel Jerzy 713
Szałkowski Adam 442, 453
Szałucki Marian 3399
Szaniawska Izabella 3941
Szankin Tomasz 238
Szarfenberg Ryszard 3896, 3925,
4435 ; rec. 808
Szarucki Marek 1084
Szarzec Katarzyna 883
Szatkowski Kazimierz 704
Szatur-Jaworska Barabra 3891,
3569, 3920, 3925 ; red. 3925
Szczapa Halina zob. SobockaSzczapa H.
Szczecińska Katarzyna 2133
Szczepaniak Andrzej omów. 1273
Szczepaniak Joanna 4186
Szczepanik Edward 299, 1817
Szczepanik Rafał 749, 1865
Szczepankiewicz Ewa 229, 459
Szczepankowska Barbara 2047,
2049, 2097, 2102, 2110, 2112,
2175, 2177, 3024, 3895
Szczepanowska Barbara 2011
Szczepańska Krystyna zob.
Zakrzewska-Szczepańska K.
Szczepański Jarosław J. 4151
Szczepański Marek 1132
Szczepański Marek Stanisław
319, 326, 1252, 3988
Szczerbiński Henryk 1064a
Szczęsna Joanna 2510, 2577,
2599, 2622, 2878, 2895, 3034,
3047, 3065, 3301, 3332, 3456,
3464, 3498, 3503, 3533, 3546,
3561, 3578, 3622, 3724, 3757,
3808
Szczęsny Marian 1
Szczęśniak Marian 30
Szczęśniak Urszula zob.
Łangowska-Szczęśniak U.
Szczuka Zbigniew 2983
Szczygielska Agnieszka 244
Szczygielski Kazimierz 4257
Szeczech-Pietkiewicz Ewelina
4273
Szelenyi Ivan 3991 ; red. 3990
Szemberg Anna 4274
Szemplińska Elżbieta 2873
- 786 Szepeniec-Puchalska Dorota
3972, 4415
Szeszenia-Dąbrowska Neonila
2146, 2154
Szeszeń Agnieszka rec. 4170
Szewczak Krzysztof 253
Szewczyk Helena 2124
Szewczyk Jerzy 600, 2707
Szeworski Adam tł. 17
Szklarska Joanna tł. 3990
Szklarski Bohdan tł. 3990
Szkoły wyższe i ich finanse
w 2002 4295
Szkutnik Maria zob. BalcerowiczSzkutnik M.
Szlązak Jan 2080, 2127
Szlązak Nikodem 2080, 2127
Szlendak Jerzy 226
Szlosek Franciszek 1400, 1962
Szmigiel Tomasz 3686
Szmigielski Stanisław 2655
Szołek Krzysztof 647, 864
Szopa Bogumiła 3997
Szopa Halina 1465
Szostak Daniel 631
Szostak Jacek 1737
Szot Danuta 4430
Szozda Ryszrad 1315
Szpikowski Tomasz 238
Szpitter Agnieszka 275
Szpor Grażyna 3288 ; red. 3288
Szpor Karolina zob. KrzywickaSzpor K.
Szpringer Monika 911
Szpringer Włodzimierz 894a
Szpunar Magdalena rec. 1115
Szreder Mirosław 1559, 4304
Szroczyńska Małgorzata 1146
Sztompka Piotr 1648
Sztukowska Justyna 432
Sztumska Bożena 1497
Sztumski Janusz 1719, 1817,
1962
Szturo Marcin 3747
Sztyber Władysław Bogdan 3917
Sztyk Romuald 2327
Szubert Zuzanna 1238-1240
Szudrowicz Anna 62
Szudy Monika 793
Szulc Paweł 663
Szulczewski Grzegorz 1346
Szumlicz Tadeusz 3288, 3325,
3902, 3925
Szwarc Dariusz 3398
Szwed Antoni 921
Szwichtenberg Joanna 1222
Szwiec Paweł 66
Szybisz Joanna 426
Szybkie Andrzej 3453
Szydlik-Leszczyńska Agata 623
Szydło Wiktor 1510
Szydłowska Aneta 515, 527,
1091, 2489
Szydziak Marcin 1173
Szyjewski Zdzisław 341
Szylko-Skoczny Małgorzata 3925
Szymanowska Joanna 1183
Szymanowski Wacław 645
Szymańska Anita 872
Szymańska Joanna 872
Szymańska Katarzyna 628
Szymańska Wioletta 4338
Szymański Adam 3963 ; red.
3963
Szymański Jacek 331, 470
Szymański Mirosław Stanisław
1516
Szymczak Wiesław 1995, 2154
Szymczak Wioletta 4006
Szymkowiak Anna 2058
Szymonowicz Katarzyna 679
Szymura-Tyc Maja 256
- 787 Ścibło Andrzej 3567
Ślązak Agnieszka 3611
Ślebioda Krystyna 2132
Śleboda Marta 4067
Ślęczkowska Jolanta 1039
Ślęza Kornelia 251
Ślęzak Ewa 1640
Ślęzak Józef 2089
Ślipko Tadeusz 1340
Śliwińska Monika zob.
Kaczmarek-Śliwińska M.
Śliwiński Rafał 157
Ślusarczyk Agnieszka 1711
Ślusarczyk Zenon 611
Śmigiel Mariusz 2608, 2645, 2962
Śmigielska Anna 267
Śniadecki Janusz 925, 1357
Śniecikowski Wiesław 3678
Śnieżyński Marian 1435
Śpiewak Katarzyna zob.
Włodarczyk-Śpiewak K.
Świadek Arkadiusz 681
Świat w liczbach 4227
Świątek Krzysztof 965, 1129,
4112, 4130, 4166, 4169, 4171
Świątek Włodzimierz 56
Świątkiewicz Marta zob.
Maciejasz-Świątkiewicz M.
Świątkiewicz-Zych Hanna 1385,
1473
Świątkowski Andrzej 1111, 2044,
3949
Świątkowski Andrzej Marian
2191, 2211, 2219, 2376, 2640,
4208
Świątkowski Marek 304
Świć Andrzej rozm. 1395
Świder Krystyna 1575
Świeczewska Iwona 671
Świercz Dariusz 1787
Świerczyńska Anna 3467
Świerczyńska Marta zob. KiećŚwierczyńska M.
Świerczyńska-Machura Dominika
2149
Świerdzewska Irena 1001
Świerk Joanna 100
Świerk-Bożek Katarzyna red. 2209
Święcicka Karolina zob.
Monkiewicz-Święcicka K.
Świętochowska Urszula 1390
Świnarski Janusz 1350
Świrska Beata 1452
Świrski Maciej 4214
TeZar zob. Zarzębski Tadeusz ;
Tisse 777
Tabaczek Kinga zob. LachowiczTabaczek K.
Tabasz Władysław 3926
Tabaszewska Edyta 143
Tabin Danuta 765
Tabor Adam red. 2018, 2676
Tadeusiewicz Grażyna 1962
Talik Maria 1245
Tamowicz Piotr 1346
Tarchała Tomasz 1568
Targalski Jan 1406
Targoński Paweł 1109
Tarkowska Elżbieta rec. 3998 ;
red. 4000, 4004
Tarkowski Maciej 878
Tarnacka-Besuch Anna 3270
Tarnowski Adam 1124
Tattersall Andrew J. 1642
Tatys Zbigniew 2029
Tauber Joanna 235, 1770
Tausz Konrad 852
Taylor Fredrick W. 29
Tebeau Matthew 367
Tefelska Ewa zob. SkrzydłoTefelska E.
- 788 Telec Anna 2846, 4119
Telec Bożena 2003
Telec Maciej 2426
Teoretyczne i praktyczne aspekty
przeciwdziałania bezrobociu
1016
Terelak Jan Feliks 1696, 1933
Teresiński Dariusz rozm. 76, 1311
Teyszerski Romuald 1728
Theiss Maria 3894, 3905
Thiel Kazimierz 1312
Thomas Lee R. 3902
Thurow Lester 3902
Tichon Irina J. 1461
Timofiejew Lew 1113
Timofiejuk Igor 812, 844, 4324,
4368
Ting Sharon 365
Titkow Anna przedm. 1948
Tkacz Kamila 581, 1681, 1721,
1723
Tkaczyk Bernadeta 501
Tkocz Ryszard 1313
Tłuchowska Małgorzata 309
Tłuchowski Włodzimierz 204
Tobarcyk Zofia dysk. 463
Toczyński Tadeusz przedm. 4219,
4224, 4225
Tokarski Tomasz 755, 818, 4239,
4248
Tokarz Anna 631
Tomanek Adam 908
Tomasi Zuzanna 1119
Tomasik Małgorzata 431
Tomaszewska Ewa 1146, 1218 ;
dysk. 3509, 3999
Tomaszewska Monika 2380
Tomaśkiewicz Magdalena 110
Tomczyk Anna 2442, 2540, 2584,
2591, 2602, 2603
Tomczykowski Paweł 4056
Toth Jozsef Sz. 1447
Towalski Rafał 354, 4118, 4124
Toyszerski Romuald rozm. 1832
Tracy Diane 1869
Traczyk Ewa zob. KrysińskaTraczyk E.
Trafiałek Elżbieta 904, 3325,
3969, 3924
Tranda Lech 3907
Trębski Krzysztof 3829, 3946
Trochimiuk Renata 432
Trusiewicz Danuta 2076
Truszkowski Rafał 3355
Tryfan Barbara 3729, 3736
Trzaska Hubert 2655
Trzaskowski Sławomir 1580
Trzcińska Barbara 948
Trzciński Janusz 2192
Trzeciak Mieczysław 1650
Trzeciak Włodzimierz 1476, 1477
Trzeciecki Adam 1008
Trzeciecki Andrzej 1008, 1037,
1041
Tudrej Jerzy 341
Turczyńska Elżbieta 1515
Turek Marian 290
Turos Lucjan 1962
Turowska Zuzanna 3563, 3564
Turska Anna 1580
Tuszyńska Dorota 4107
Tuszyński Zdzisław 4129
Tuzimek Anna zob. WalakTuzimek A.
Twardowska Elżbieta 4204
Twardowska-Wągrowska Monika
4107
Twarowska Magdalena 755, 883,
4265, 4309
Tworkowska Małgorzata 3563
Tyc Maja zob. Szymura-Tyc M.
Tyluś Urszula 1629
- 789 Tymorek Krystyna 2896, 3356,
3412, 3583, 3609, 3612, 3616,
3642, 3655, 3672, 3780 ;
omów. 3709
Tyrała Paweł 105, 1717
Tyrańska Małgorzata 394, 425, 3242
Tyrowicz Maria zob. MateyTyrowicz M.
Tyszkiewicz Leon zob.
Chełmicki-Tyszkiewicz L.
U. W. 2004, 2005
Ubezpieczenia w polskim
obszarze rynku europejskiego
3299
Uchymiak Danuta 2588
Uhlig Roman 1163
Ulatowski Ryszard 1033
Umiastkowski Jerzy 1354
Unia Europejska - leksykon
integracji 4463
Unia Europejska 4018
Unsworth Kerrie L. 1642
Urban Arkadiusz 244
Urban Beata 3269
Urbaniak Bogusława 353, 795,
1639 ; rec. 481
Urbańczyk Tomasz 62
Urbański Janusz 289
Ustawa o działalności pożytku
publicznego 3941
Ustawodawstwo socjalne 3922
Uszok Piotr 4081
Uszyńska Anna 1599
Uścińska Gertruda 1126, 3476,
3660, 3919
Uwarunkowania wzrostu
konkurencyjności
przedsiębiorstw 241
Uździcki Kazimierz 1400, 1962
Vaiou Dina 1115
Varkovecka G. N. 1533
Veen Sophia van zob.
Wunderink-Veen S. van
Vinck Lydie 2055
WZ 3260
W stronę aktywnej polityki
społecznej 3923
Wach Jolanta 1512
Wach Tomasz 4443
Wachowska Małgorzata 311
Wacław Julita 659, 1735
Wacławik Bogusława zob. PuzioWacławik B.
Wacławik Joanna 2148
Wacławik Łukasz 125
Wacławska Patrycja Kamila 558
Wagner Barbara 2405
Wajda Augustyn 221, 1688, 1817
Wajler Radosław 522, 1495
Walak-Tuzimek Anna 4390
Walasek Barbara 1309
Walasik Artur 4039, 4047
Walat Wojciech 1400
Walczak Krzysztof 2195, 2224,
2373, 2388, 2503 ; dysk. 463 ;
red. 2224
Walczak Maciej 735, 1619
Walczak-Duraj Danuta 1817 ; rec.
1719 ; red. 1817
Walczewski Jacek 5
Waldroop James 1710
Wale Peter 1642
Walecka Katarzyna 670
Walendziak Wiesław 4054
Walentynowicz Piotr 208, 357,
368, 1773
Walerowicz-Cieślak Jolanta 251
Walkowiak Ryszard 349, 1824
Walkowska Krystyna 773, 3698
- 790 Walusiak Jolanta 1996, 2147
Wałkuski Grzegorz 1320
Wandowicz Konrad rec. 3943
Wandzel Marek 2487
Wanke Henryka 4267
Wantuch Wiesława rec. 1428
Wańkowicz Kazimierz 3852
Wański Tomasz 496, 1501, 1741
Wardach Tomasz 2561, 2776,
2778, 2798
Warkowiecka G. N. zob.
Varkovecka G. N.
Warr Peter 1642
Warszewska Magdalena 4184, 4189
Wartel Zenon 1132
Wartoń Urszula 20
Warunki mieszkaniowe
w gospodarstwach domowych
2002 4401
Warunki pracy w 2002 4315
Warunki życia ludności w 2002 r.
4402
Warunki życia ludzi starszych
3972
Warunki życia wybranych
społeczności lokalnych 3974
Warylewski Jarosław 2926
Warzywoda-Kruszyńska
Wielisława 3907, 3999, 4111 ;
red. 1002
Wasiak Zbigniew 1179
Wasielewski Dariusz 4162, 4163
Wasilewska Alicja 1070
Wasilewska Monika 1936
Wasilewski Dariusz 647
Wassenhove Luk N. van 313
Wasylko Mieczysław 99
Waszkowski Henryk 1157
Waściński Tadeusz 358
Waśniewski Jarosław 872
Waterson Patrick E. 1642
Watras Grażyna 726
Watts Anthony G. 1483, 1486
Wawak Sławomir 130, 134
Wawer-Bernat Jadwiga 3841
Wawer-Maculewicz Katarzyna
716
Wawrzeńczyk-Zdżyłowska Anna
2188
Wawrzyniak Bogdan 339 ; red.
339
Wawrzyniak Krzysztof 1929
Wawrzyński Rafał 753
Wągrowska Monika zob.
Twardowska-Wągrowska M.
Wągrowska-Koski Ewa 1996,
2655 ; rec. 2141
Wciórka Bogna 909
Wdowiak Leszek 650, 656, 660,
773, 3698
Wdówik Paweł 1984
Weber Małgorzata 1871
Weill Peter 692
Wejs Alicja zob. WinnickaWejs A.
Welch Carol 4011
Wenet Karol 3277, 3379
Werner Aleksander 1066
Wertenstein-Żuławski Jerzy tł.
1654
Wesołowski Marek 2770, 2791,
3057-3059
West Michael A. 1642
Węglarz Sylwia zob. BożekWęglarz S.
Węgrzecki Adam 3997 ; red. 3997
Węgrzyn Barbara zob.
Sobolewska-Węgrzyn B.
- 791 Węgrzyn Grażyna 1582, 4263
Węgrzyn Małgorzata 1157
Węgrzyn Maria 647 ; red. 647
Whiddett Steve 429
Wiaterek Małgorzata zob. BaronWiaterek M.
Wiatrak Andrzej Piotr 71
Wiatrowski Zygmunt 6, 1400,
1962 ; red. 1962
Wichrowska Ewa 1980
Wichrowska-Janikowska Elżbieta
2192, 2236
Widelak Dariusz 3861
Widera Wojciech 363
Widerszal-Bazyl Maria 2076
Widz Anna zob. SieradzkaWidz A.
Wieczorek Agnieszka 3306
Wieczorek Jarosław 647
Wieczorek Mariusz 3566
Wieczorek Paweł 4245
Wieczorek Zygmunt 2171
Wieczorkowski Jędrzej 718
Wiejski rynek pracy 893
Wielewska Izabela 1007
Wielgos-Struck Renata 3987
Wielichowski Rafał 718
Wiernicka Klaudia 3938
Wierzbicka Agnieszka 995
Wierzbicki Andrzej 3963
Wierzbicki Jarosław 1106
Wierzbińska Halina 2385
Wierzbińska Maria 4364
Wierzbowski Błażej 3399
Wiesławska Balbina 617, 1639
Wietrzyński Janusz 1483
Więckowska Barbara 3299
Więckowska-Meisner Elżbieta
3619, 3625, 3795
Więckowski Ryszard 1423
Wikariak Sławomir 1364
Wikotorow Aleksandra 3436
Wiktorowicz Michał 1057
Wiktorowska Bożena 2460, 2623,
3509, 3511, 3633, 3753
Wiliński Tomasz 1819
Wilk Andrzej 247, 412
Wilk Katarzyna 1729
Wilk Teresa 1384
Wilkin Jerzy 3923
Wilkowska-Landowska Anna
2486
Williams Judith 1809
Wilmowska Anna 1157, 3305
Wilsz Jolanta 1400, 1645
Wincewicz Marta 252
Winczakiewicz Gerard 2220
Winczewska-Wróbel Leona 1132
Winczorek Jan 752
Winczur Anna 3299
Winkler Renata 382, 1660, 1745
Winnicka-Wejs Alicja 1664
Wisz-Cieszyńska Mariola 454
Wiśniewska Agnieszka rec. 4183
Wiśniewska Alina 3325, 3999
Wiśniewska Ewa 3325, 3937
Wiśniewska Joanna 681
Wiśniewska Katarzyna 1145
Wiśniewska-Janus Małgorzata 273
Wiśniewski Piotr W. 1811,1812,
1815
Wiśniewski Tomasz 1034, 3822,
3909
Wiśniewski Zenon 752, 802
Witczak Hubert 85
Witczak Jerzy 2509, 3770, 3931,
3977
Witczak Tomasz 2155
- 792 Witek Adam 1817
Witkowska Anna 3814
Witkowski Janusz 4226 ; przedm.
4275
Witkowski Stanisław A. 1494,
1686, 1696 ; red. 1696
Władysławski Wojciech 4100
Włodarczyk Cezary 4111
Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna
4087
Włodarska-Zoła Lidia 1400,
1491
Włosek Grażyna 4424, 4428
Wnęk-Kolaska Małgorzata 461
Wnuk Bartosz 1859
Wnuk Jan 218
Wodecka-Hyjek Angelika 1783,
1785
Wojciechowska Agnieszka 309
Wojciechowska Jolanta 3247
Wojciechowska-Adamkiewicz
Marzena 3325
Wojciechowska-Piskorska Halina
1578
Wojciechowski Marcin tł. 1113
Wojciechowski Piotr 2412, 2428,
2782
Wojciechowski Tadeusz 266, 281,
1580
Wojciechowski Wiktor 4042
Wojdera Marzena zob. PapiernikWojdera M.
Wojdyło Kamila 1886
Wojewoda Mariola 1892
Wojewódka Marcin 3257, 3269
Wojsczyk Barbara zob. SorychtaWojsczyk B.
Wojtachnik Robert 694, 2813
Wojtas Józef 1132
Wojtasik Bożena 1962
Wojtaszczyk Emilia 3782, 3793
Wojtaszczyk Katarzyna 238
Wojtaszczyk Konstanty Adam
red. 3963
Wojtaszewska Magdalena M.
dysk. 1639
Wojtkowska-Łodej Grażyna red.
4273
Wojtuch Magdalena 387
Wojtuś Alina zob. Skorb-Wojtuś A.
Wokół teorii polityki społecznej
3925
Wolf Lidia zob. Derfel-Wolf L.
Wolińska Anna 884
Wolińska Irena 798, 967, 970
Wolniak Radosław 57
Wolska Agnieszka 2076, 2166,
2168
Wołek Bożena 3118, 3185
Wołgin Nikołaj 1817
Wołk Zdzisław 8, 1400, 1961,
1963
Wołoszyn Agnieszka 2389
Wołoszyn Maria zob. JabłońskaWołoszyn M.
Wołowiec Tomasz 649, 876,
1992, 4040, 4041, 4045, 4049,
4051, 4055, 4197, 4206
Wołyniak Katarzyna rec. 1647
Woodruffe Charles 439
Worach-Kardas Halina 3513, 3519
Woroniecka Irena 4413
Wosik Ewa red. 1428
Wosik-Kawala Danuta 3893
Woynarowska Barbara 4425
Woynarowska-Janiszewska Anna
1483
Woźniak Beata 760, 883
- 793 Woźniak Elżbieta 3548
Woźniak Eugeniusz 2992
Woźniak Helena 2001
Woźniak Ireneusz 1254, 1536,
1962
Woźniak Krzysztof 702, 706
Woźniak Michał 4363
Woźniak Renata 3425
Woźniak Zbigniew 3920
Woźniak-Królak Monika 3496
Woźniakowski Andrzej 1639
Woźnicki Jerzy 1395
Wódz Jacek 1951
Wódz Kazimiera 3923, 4111
Wójcicka Maria 608
Wójcik Agnieszka 734, 1605
Wójcik Andrzej 4412
Wójcik Dariusz 896
Wójcik Ewa 469, 823
Wójcik Małgorzata 1234
Wójcik Tomasz 2365
Wójcik-Karpacz Anna 229, 1863
Wójcikowski Rafał 4246
Wójtowicz Andrzej 3966
Wójtowicz Jolanta 3871
Wójtowicz Radosław 718, 720
Wóycicka Irena 4017 ; dysk.
3509, 4019 ; red. 4017
Wratny Jerzy 752, 2199, 3043,
3052
Wrona Edyta 856
Wronikowska Ewa 4140 ; omów.
3074
Wronka Aldona zob.
Frączkiewicz-Wronka A.
Wrońska Irena 656, 660
Wróbel Alina 1434
Wróbel Leona zob. WinczewskaWróbel L.
Wróblewska Anna zob. CieślakWróblewska A.
Wróblewska Magdalena rec. 840
Wróblewska Małgorzata 4257
Wróblewska-Mazurkiewicz Beata
536
Wrzeszcz-Kamińska Grażyna
1346
Wrześniewski Wincenty 630
Wrzochalska Agnieszka 1125
Wspomaganie procesów
decyzyjnych 4232
Współczesne interpretacje
dorobku klasyków nauki 83
Współczesne tendencje
w zarządzaniu 85
Wudarski Arkadiusz 2315
Wudarzewski Włodzimierz 103,
238, 244
Wunderink-Veen Sophia van
1115
Wybrane elementy sytuacji
ekonomicznej gospodarstw
rolnych 2002 4405
Wybrane problemy społecznogospodarcze Polski 793
Wybrane problemy zarządzania
bezpieczeństwem 2024
Wyglądała Ewa 4426, 4436,
4437, 4447, 4471
Wygnański Jakub 3261
Wyka Teresa 2117, 2652, 2674,
2686
Wykaz obowiązujących aktów
prawnych 4466
Wykrętowicz Stanisław red. 4183
Wymiar społeczny członkostwa
Polski w Unii Europejskiej
3963
- 794 Wypadki przy pracy i choroby
zawodowe rolników 2129
Wypadki przy pracy w 2002 r.
4317
Wypalenie zawodowe 1938
Wyporska Joanna 3864
Wypych Małgorzata 1778, 1805
Wyraz Włodzimierz 718
Wyrembak Jarosław 1352
Wyroba Krzysztof 4042
Wyrwicka Krystyna 3920, 3999
Wyrwicka Magdalena Krystyna 293
Wysocka Elżbieta 3289
Wysocka Ewa 1375
Wysocki Feliks 4392
Wysocki Jerzy 3299
Wysocki Piotr zob. BrodaWysocki P.
Wyszyńska Maria zob.
Janiszewska-Wyszyńska M.
Wyszyński Wojciech dysk. 3509
Wywiał Janusz red. 4220
Z. Cz. zob. Czajka Zdzisław ;
ZMK zob. Kowalski Zbigniew
Marcin
Zabieglińska Barbara 2417, 3293,
3296, 3298, 3307, 3329, 3331,
3333, 3338, 3340, 3342, 3344,
3362, 3380, 3381, 3389, 3392,
3395, 3397, 3400, 3403, 3406,
3413, 3415-3417, 3420, 3426,
3430, 3434, 3447, 3494, 3500,
3515, 3542, 3636, 3688, 3691,
3699, 3719
Zabielska Janina M. rec. 1949,
3992, 4007
Zabłocka Elżbieta zob. DrogoszZabłocka E.
Zabłocka-Kluczka Anna 113
Zacher Lech W. 341
Zaciera Marzena 1997
Zadros Katarzyna 1817
Zadrożniak Małgorzata 647
Zadura Paulina 3923
Zagadnienia praktyki zawodowej
nauczycieli 1615
Zagoździńska Izabela przedm. 4249
Zagóra-Jonszta Urszula 3
Zagórowska Agata 4257
Zagórska-Makarewicz Bogdana
2233, 4422
Zagórski Janusz 2192
Zagulak Katarzyna 635
Zahorska Marta 4111
Zając Czesław 47, 244
Zając Jan Mateusz 465
Zając Kazimierz 4363
Zając Leszek 2120, 4316
Zajchowska Marianna zob.
Lipiec-Zajchowska M.
Zajda Lucyna zob. MacholZajda L.
Zajdel Mirosław 816, 866,
4286
Zajicek Anna 3867
Zakidalska Irena 1093
Zakrzewicz Andrzej 1140, 1887
Zakrzewska Eliza 541, 566
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
903, 1850
Zakrzewska-Szczepańska
Krystyna 2033, 2114, 2649,
2679, 2680, 2682, 2687, 2696,
2708 ; omów. 2733
Zakrzewski Władysław 882,
3976, 4240, 4280, 4281
Zalega Krzysztof 4202
- 795 Zaleśna Aleksandra 1829
Zalewa Piotr 3463
Zalewska Anna M. 1652, 1857,
1861
Zalewski Antoni 609
Zalewski Dariusz rec. 1016, 3903
Zalewski Tomasz 2231, 2444,
2508, 2583, 2592, 2945, 2987,
4149, 4154, 4155
Załęczna Amelia dysk. 463
Zamiejski Jakub 3363, 3388,
3394, 3402, 3418, 3703, 3706,
3749
Zamkowska Anna 3893
Zamorska Katarzyna 3902
Zaniewicz Arnolda 2303
Zaniewski Zbigniew Franciszek
485
Zapłata Sławomir 114, 137, 141
Zaporowski Leszek 1558
Zarański Andrzej 985, 986
Zarębska Anna 1744, 1775
Zarychta Henryk 941
Zarządzanie kadrami 475
Zarządzanie małym i średnim
przedsiębiorstwem 251
Zarządzanie niepełnosprawnością
w miejscu pracy 2869
Zarządzanie wiedzą w
przedsiębiorstwie 339
Zarządzanie wiedzą we
współczesnych organizacjach
341
Zarządzanie zasobami ludzkimi
w krajach UE 483
Zarzębski Tadeusz 4459
Zatrudnienie i wynagrodzenia
w gospodarce narodowej
w 2002 4307
Zawada Stanisław dysk. 3509
Zawadzka Grażyna 986, 1043,
1388, 1547
Zawadzki Kamil 752
Zawadzki Michał 251
Zawadzki Piotr 3950
Zawłocki Ireneusz 1532
Zawodoznawstwo 1331
Ząbkowicz Anna 3828
Zbierowski Przemysław 477
Zbroja Patryk 2910
Zbrzeźna Magdalena 1181
Zdak Agnieszka 2384
Zdanecka Marzena zob. MamakZdanecka M.
Zdanowska Justyna 3702
Zdebski Andrzej 755
Zdrojewski Eugeniusz Zdzisław
943
Zduniak Andrzej 1678
Zduńska Ewa 2418, 3173
Zdziebło Kazimiera 1923
Zdziech Małgorzata zob. MolędaZdziech M.
Zdziennicka-Kaczocha Grażyna
2795, 2804, 2844
Zdżyłowska Anna zob.
Wawrzeńczyk-Zdżyłowska A.
Zegar Józef S. 4367
Zelek Aneta 156, 181, 216, 250
Zelwiański Ryszard 2192
Zgierska Agnieszka 845
Ziarko Janusz 1689
Ziarko Magdalena 1784
Ziarnik Agnieszka 4035
Ziarno Jakub 590, 2084, 2085
Zibolen Endre 1447
Zieba Małgorzata 2993
Ziegler Georg red. 2511
- 796 Zieleniecki Marcin 2570, 4117
Zieleniewska Izabela 4104
Zielińska Agnieszka 647
Zielińska Ewa 28
Zielińska-Jankiewicz Katarzyna
2045, 2083, 2163
Zieliński Andrzej 4278
Zieliński Jerzy Stanisław 341
Zieliński Marcin 3815, 3825, 3833
Zieliński Marek 700
Zieliński Michał 4023
Zieliński Piotr 3851
Zieliński Tadeusz 2192, 2197,
2210, 2222, 2223
Zielonka Marzena 213
Ziemba Ewa 55, 239
Ziemiecki Jacek 4277
Ziemkiewicz Rafał A. 3946
Ziemkowski Marcin 4012, 4299
Zienkiewicz Michał 4319
Ziębicki Bernard 52, 1967
Zimniewicz Kazimierz 84, 380 ;
rec. 92 ; red. 85
Zimniewicz Szymon 62
Ziomek Andrzej 853, 865, 1015 ;
red. 1016
Ziółkowska Bogusława 317, 320
Ziółkowska Leokadia 647
Ziółkowski Marek 609
Ziółkowski Paweł 1076, 2506,
2531, 2861, 2994, 3007,
3010, 3029, 3032, 3041,
3076, 3198
Ziółkowski Romuald 631
Zirk-Sadowski Marek 2316
Złomaniec Mirosław 1132
Złowodzki Maciej 1978
Zmiany w systemie oświaty 1428
Zmyślony Marek 2655
Znaniecka Krystyna 4047 ; red. 4047
Zoła Lidia zob. WłodarskaZoła L.
Zradziński Patryk 2170
Zrałek Jolanta 4068
Zrałek Maria 1224
Zrozumieć biednego 4010
Zub Agata 1933
Zubalewicz Anna 138
Zuchewicz Joanna 90, 188
Zuziak Władysław 3997
Związki zawodowe a
restrukturyzacja 4118
Zwierzchowska Katarzyna 364
Zwierzyk Justyna 486
Zych Hanna zob. ŚwiątkiewiczZych H.
Zygała Ryszard 714
Zymonik Zofia 61
Żabiński Arkadiusz 471
Żak Katarzyna 110
Żarowski Jarosław 385, 2139,
2319, 2754, 2759, 2899, 2902,
3271, 3657,
Żbikowska Zofia 2289
Żebrowski Wojciech 947
Żelazna Krystyna 486
Żelewski Robert dysk. 463
Żemojda Michał 3707, 4077
Żerańska Maria tł. 1804
Żerański Jacek 2028
Żorniak Agata 618
Żółtak Urszula 3800
Żółtowska Elżbieta 4414
Żukiewicz Arkadiusz 1448,
3865
Żukowska Jolanta zob.
Strusińska-Żukowska J.
- 797 Żukowski Jan 1860
Żukowski Krzysztof W. 2346
Żukowski Zbigniew 4293
Żuławnik Mirosław 755
Żuławska Stanisława 1752
Żuławski Jerzy zob. WertensteinŻuławski J.
Żuradzka Agata 2905
Żuraw Paweł 1368
Żurek Artur 1669
Żurek Mirosław tł. 1445
Żurek Radosław 251
Żyra Joanna 605
Żyta Agnieszka 3893
Żywiec-Dąbrowska Elżbieta 854,
1132
Żyżyński Jerzy 4036
- 748 -
- 799 -
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH
Adaptacja ..............................................................................................
Akcjonariat pracowniczy ......................................................................
Automatyzacja bibliotek ...................................................................... .
320
679
118
Badania lekarskie ..................................................................................
Benchmarking .......................................................................................
Bezdomność ..........................................................................................
Bezrobocie młodzieży ...........................................................................
Bezrobocie na wsi .................................................................................
445
16
636
153
154
Controlling ............................................................................................
Czas pracy kierowców ..........................................................................
16
451
Dialog społeczny ..................................................................................
Dokumentacja pracownicza i akta osobowe, ochrona danych osobowych.
Dokumentacja ZUS ..............................................................................
Domy pomocy społecznej .....................................................................
Doradztwo personalne ..........................................................................
666
88
534
618
79
Emerytura a zatrudnienie ......................................................................
Emerytura pomostowa ..........................................................................
Emerytura wcześniejsza ........................................................................
Europejski Fundusz Społeczny .............................................................
Europejskie Służby Zatrudnienia ..........................................................
561
563
563
131
158
Finansowanie ochrony zdrowia ............................................................
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ........................
Fundusz Pracy .......................................................................................
653
493
159
Integracja Polski z UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego .......
530
Kapitał początkowy ..............................................................................
Komisja Trójstronna .............................................................................
Konkursy na stanowiska kierownicze ..................................................
Kontrakty menedżerskie .......................................................................
Koszty pracy .........................................................................................
Kształcenie a rynek pracy .....................................................................
Kształcenie nauczycieli .........................................................................
Kultura organizacyjna ...........................................................................
564
668
62
427
135
232
250
284
- 800 Marginalizacja i wykluczenie społeczne ..............................................
Minimum socjalne ................................................................................
Molestowanie i terror psychiczny w pracy ...........................................
Motywacyjna funkcja płac ....................................................................
637
657
293
518
Nowelizacja prawa pracy ......................................................................
NSZZ „Solidarność” .............................................................................
364
671
Ocena ryzyka zawodowego ..................................................................
Ochotnicze Hufce Pracy .......................................................................
Ochrona wynagrodzenia za pracę .........................................................
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych .......................
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia .......................................
Organizacje pozarządowe .....................................................................
Organizacje pracodawców ....................................................................
Orzecznictwo ........................................................................................
Orzecznictwo rentowe i pozarentowe ...................................................
Outplacement (zwolnienia monitorowane) ...........................................
Outsourcing ..........................................................................................
334
186
485
673
103
627
674
472
565
80
43
Państwowa Inspekcja Pracy ..................................................................
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ..............
„Plan Hausnera” ...................................................................................
Płaca minimalna ....................................................................................
Policja pracy .........................................................................................
Polskie prawo pracy a prawo Unii Europejskiej ...................................
Postawy wobec utraty pracy .................................................................
Powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy ...............
Praca czasowa .......................................................................................
Praca „na czarno” .................................................................................
Praca przy monitorach ..........................................................................
Pracoholizm ..........................................................................................
Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników .................................
Programy dla absolwentów ...................................................................
Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy .............................................
Public relations .....................................................................................
340
197
644
485
161
389
305
417
399
181
336
307
402
168
405
45
Rada Ochrony Pracy .............................................................................
Reengineering i lean management ........................................................
Reforma szkolnictwa ............................................................................
Rekrutacja i selekcja .............................................................................
Renta rodzinna ......................................................................................
Renta socjalna .......................................................................................
342
21
236
81
566
567
- 801 Renta strukturalna .................................................................................
Renta wypadkowa .................................................................................
Równość w stosunkach pracy ...............................................................
Rynek pracy w kontekście wejścia do Unii Europejskiej .....................
595
569
406
125
Służba bhp ............................................................................................
Strategie rozwoju kraju .........................................................................
Stres w pracy ........................................................................................
Studia doktoranckie ..............................................................................
Studia podyplomowe ............................................................................
Szkolenie w zakresie bhp ......................................................................
Sztuka negocjacji ..................................................................................
343
134
288
264
264
259
295
Świadczenia specjalne ..........................................................................
569
Technologie informatyczne w kształceniu ............................................
Telepraca ..............................................................................................
240
95
Ubóstwo ................................................................................................
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem .......................
Uprawnienia ZUS .................................................................................
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu .........................
Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ............
638
461
547
166
195
Waloryzacja emerytur, rent i świadczeń ...............................................
Wolontariusze .......................................................................................
Wspieranie przedsiębiorczości .............................................................
Wykorzystanie Internetu .......................................................................
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy ...................................
Wypalenie zawodowe ...........................................................................
569
408
171
119
487
313
Zakaz konkurencji ................................................................................
Zakładowy Fundusz Rehabilitacyjny ....................................................
Zakłady pracy chronionej. Zakłady aktywności zawodowej ................
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy ....................................................
Zarządzanie marketingowe ...................................................................
Zarządzanie projektami ........................................................................
Zarządzanie przez jakość (TQM) .........................................................
Zarządzanie strategiczne .......................................................................
Zarządzanie wiedzą ..............................................................................
Zatrudnienie Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce ...............
Zwolnienia grupowe .............................................................................
409
199
200
328
46
21
22
25
47
410
419

Podobne dokumenty

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy - II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa tel./fax: (0-22) 642-19-27 e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo