Pol-AgraTUZ

Komentarze

Transkrypt

Pol-AgraTUZ
gdy liczy siê zaufanie...
Pol-Agra TUZ
Polski Produkt
Europejska JakoϾ
dla rolnictwa
i gospodarki komunalnej
...zaufaj profesjonalistom!
www.tuzy.pl
www.pol-agra.pl
O Firmie
HIT TARGOWY!
POL-AGRA jako jedyna firma w Polsce specjalizuje siê
w konstruowaniu i produkcji TUZ-ów do ci¹gników rolniczych
oraz adaptowaniu WOM-ów firmy Zuidberg.
Nasi konstruktorzy staraj¹ siê zdobywaæ doœwiadczenia
eksploatacyjne tworz¹c innowacyjne rozwi¹zania techniczne
zapewniaj¹c ci¹g³y rozwój produkowanych wyrobów.
Naszym celem jest satysfakcja klientów. Rozumiej¹c
potrzeby i oczekiwania dostarczamy produkty wysokiej
jakoœci. Jesteœmy otwarci na tworzenie nowych konstrukcji do
ci¹gników pojawiaj¹cych siê na rynku polskim zarówno
nowych jak i u¿ywanych. Œwiadczymy równie¿ profesjonalne
us³ugi pogwarancyjne.
Wieloletnie doœwiadczenie, wykwalifikowana za³oga,
modernizowany park maszynowy, projektowanie przy
zastosowaniu technologii CAD pozwala nam udoskonalaæ
produkty. Korzystaj¹c z oprogramowania Autodesk Inventor
posiadamy kompleksowe rozwi¹zania do cyfrowego
prototypowania i doskonalenia naszych wyrobów.
Trzypunktowy Uk³ad Zawieszenia
z WOM do ci¹gnika z osi¹
SuperSteer otrzyma³ tytu³
Hitu Targowego
podczas XIV Mazowieckich
Dni Rolnictwa
zapraszamy do wspó³pracy!
Pol-Agra TUZ
2
Zaklad Produkcyjny
ul. Mlodziezowa 45
09-100 Plonsk
woj. mazowieckie
Tel./Fax. 23 662 84 16
e-mail: [email protected]
www.pol-agra.pl
www.tuzy.pl
www.ukladypneumatyczne.pl
Kontakt
Pawe³ Zalewski – kierownik produkcji
kom: 605 745 456
e-mail: [email protected]
Dzia³ konstrukcyjny
tel. 500 491 241
tet. 509 677 277
e-mail: [email protected]
Spis treœci
Trzypunktowy Uk³ad Zawieszenia – Przednie Podnoœniki
Informacje ogólne / Cennik....................................................
Charakterystyka ....................................................................
Nasze realizacje ....................................................................
Wykaz modeli .......................................................................
Spychacze czo³owe
Informacje ogólne / Cennik....................................................
Charakterystyka ....................................................................
Nasze realizacje ....................................................................
Uk³ady pneumatyczne
Informacje ogólne ..................................................................
Wykaz modeli / Schemat uk³adu ..........................................
Przystawki do palet ....................................................................
Obci¹¿niki ..................................................................................
Maszty Sadownicze....................................................................
Zaczepy Transportowe................................................................
s. 4
s. 5
s. 8
s. 10
s. 11
s. 12
s. 13
s. 14
s. 15
s. 16
s. 17
s. 18
s. 19
3
Pol-Agra TUZ
Trzypunktowy Uk³ad Zawieszenia – Przednie Podnoœniki
Oferowany przez nas podnoœnik hydrauliczny
przystosowany jest do sprzê¿enia z maszynami lub
narzêdziami odpowiednio dostosowanymi do mocy
ci¹gnika :
-moc silnika do 29 km: kat. 0 lub kat. 1 (udŸwig 0,5 tony)
-moc silnika od 30 do 60 km kat. 1/2 (ramiona
przesuwne, udŸwig 1 tona)
-moc silnika od 61 do 110 km kat. 2 (udŸwig 2 tony)
-moc silnika od 111 do 160 km kat. 2 (udŸwig 3 tony)
Przedni TUZ daje mo¿liwoœæ bardziej efektywnego
wykorzystania ci¹gnika. Zastosowanie przedniego
podnoœnika pozwala wykonaæ wiêcej operacji jednym
przejazdem. U¿ytkuj¹c podnoœnik zyskujemy redukcjê
kosztów oraz oszczêdnoœæ czasu. Narzêdzie lub obci¹¿nik
zawieszony z przodu stanowi przeciwwagê dla narzêdzia
sprzêgniêtego na tylnym TUZ-ie ci¹gnika. Stosowanie
przedniego podnoœnika znajduje wykorzystanie zarówno
w pracach uprawy ziemi i pielêgnacyjnych (wa³
Campbella, rozsiewacz, zbiornik na ziarno, opryskiwacz),
zbiorach roœlin zielonkowych (kosiarka czo³owa,
dyskowa, mulcher), gospodarce komunalnej (p³ug
œnie¿ny spychaj¹cy, wirnikowy, zamiatarka),
sadownictwie (œcinacz do ga³êzi rotacyjny i bijakowy,
maszt sadowniczy, przystawka do palet).
Kupuj¹c nasz podnoœnik otrzymuj¹ Pañstwo
kompletny zestaw monta¿owy, tj. ze œrubami,
przewodami i wspornikami do samodzielnego
monta¿u. Oczywiœcie na ¿yczenie klienta istnieje
mo¿liwoœæ monta¿u przez nasz¹ firmê.
Szybki czas realizacji zamówieñ
Gwarancja 1 rok
Zalety naszych podnoœników:
Ergonomicznoœæ i trwa³oœæ konstrukcji
Udoskonalana konstrukcja
Solidne wykonanie
Du¿a wysokoœæ podnoszenia
Homologacja nr EC/049/2011/Z
Spawanie z zastosowaniem
najnowszych technologii
CENNIK:
Cena netto
T302/0,5 (UdŸwig 0,5 t)
4 750 z³
T302/1 (UdŸwig 1,0 t)
5 500 z³
T302/2 (UdŸwig 2,0 t)
5 900 z³
T302/3 (UdŸwig 3,0 t)
6 200 z³
Monta¿ u klienta
4
600 z³
Pol-Agra TUZ
Trzypunktowy Uk³ad Zawieszenia – Przednie Podnoœniki
Charakterystyka podnoœnika
standard
„Giêta” górna belka o wysokiej
wytrzyma³oœci jest przystosowana
pod dodatkowe wyjœcia
hydrauliczne. Posiada dwie
uniwersalne pozycje po³o¿enia
œruby centralnej. Odlewany,
mocowany po³¹czeniem œrubowym
zaczep transportowy usprawnia
u¿ytkowanie.
standard
„Giêta” belka dolna TUZ-a
o wzmocnionej odpornoœci na si³y
tn¹ce i momenty skrêcaj¹ce.
Umiejscowione otwory u³atwiaj¹
odp³yw wody. Sworznie mocowane
dodatkowo po³¹czeniem
œrubowym - przyczyniaj¹ siê do
zmniejszonej si³y tarcia.
£atwo dostêpne punkty smarne.
Podnoœniki s¹ projektowane
z myœl¹ o zachowaniu optymalnego
przeœwitu przy mo¿liwie
najwiêkszym k¹cie obrotu.
standard
Oferowane przez nas
podnoœniki mog¹ byæ
przystosowane do konstrukcji
ka¿dego typu ³adowacza. Ciêg³a
dolne z hakami Walterscheid'a.
standard
Zawór odcinaj¹cy
odpowiadaj¹cy za obs³ugê
i bezpieczeñstwo instalacji
hydraulicznej.
5
Trzypunktowy Uk³ad Zawieszenia – Przednie Podnoœniki
Pol-Agra TUZ
standard
Trójniki hydrauliczne
rozdzielacza pozwalaj¹ na
pozostawienie wolnego wyjœcia
hydraulicznego i tym samym
zwiêkszaj¹ funkcjonalnoœæ
ci¹gnika.
standard
Wytrzyma³a œruba rzymska.
standard
Wysokogatunkowe elementy
³¹cz¹ce pokryte pow³ok¹
cynkow¹ sprawiaj¹, ¿e s¹
odporne na dzia³anie korozji
i agresywnych czynników
œrodowiska.
CENA:
700 z³
netto
Dodatkowe wyjœcia
hydrauliczne.
CENA:
600- 1 200 z³
netto
Opcjonalnie do naszych TUZ-ów
proponujemy wzmocnienia wymagane przy pracy ze
spychaczem czo³owym.
W zale¿noœci od modelu
ci¹gnika – do skrzyni biegów
lub tylnej osi.
6
Pol-Agra TUZ
Trzypunktowy Uk³ad Zawieszenia – Przednie Podnoœniki
CENA:
9 700- 11 300 z³
w zale¿noœci od modelu
Mo¿liwoœæ adaptowania WOM
firmy Zuidberg pod
projektowany TUZ.
W zale¿noœci od modelu
ci¹gnika dostêpne s¹
2 prêdkoœci obrotów:
540 obr./min i 1000 obr./min.
netto
monta¿:
CENA:
600 z³
CENA:
netto
500 z³
netto
Mo¿liwoœæ zastosowania
Akumulatora Drgañ
zwiêksza komfort pracy.
Amortyzator antywstrz¹sowy
pozwala na wyeliminowanie
drgañ i wstrz¹sów na
nierównym pod³o¿u. Zapobiega
uszkodzeniom podczas
transportu i wykonywania
zabiegów agrotechnicznych.
CENA:
2 500 / 2 900 z³
2 sekcyjny / 3 sekcyjny
netto
Dodatkowe sterowanie
z rozdzielacza 2 lub 3
sekcyjnego z Joystick'em
zwiêksza komfort pracy.
CENA:
800 z³
netto
W celu zamontowania
obci¹¿ników, projektujemy
p³ytê pod obci¹¿niki zawieszan¹
na TUZ-ie.
CENA:
1 000 z³
netto
Œruba centralna hydrauliczna
zwiêksza komfort u¿ytkowania.
7
NASZE REALIZACJE
New
Holland
Kubota
John
Deere
Ursus
Massey
Ferguson
8
Pol-Agra TUZ
Pol-Agra TUZ
Trzypunktowy Uk³ad Zawieszenia – Przednie Podnoœniki
9
Trzypunktowy Uk³ad Zawieszenia – Przednie Podnoœniki
Pol-Agra TUZ
*Lista modeli ci¹gników, do których wykonujemy Trzypunktowe Uk³ady Zawieszenia:
1. Belarus 1221
2. Belarus 320.4
3. Belarus 820
4. Case JX 80 U
5. Case Quantum 65V (NH T4000N)
6. Case Quantum 75 N
7. Claas Arion 420
8. Claas Arion 620
9. Claas Axos 340
10. Deutz Fahr Agrokid 220
11. Deutz Fahr Agrofarm 100
12. Deutz Fahr Agrofarm 420
13. Deutz Fahr Agroplus 310
14. Deutz Fahr Agroplus 315 ecoline
15. Deutz Fahr 5110
16. Deutz Fahr Agrotron K 610
17. Deutz Fahr Agrotron M. 620
18. Farmatrac 7110/7100 DT
19. Farmtrac 670 DT
20. Farmtrac 555DT
21. Fiat 160-90
22. Fendt 312 Vario TMS
23. Foton 404
24. Foton 504
25. Foton 604
26. Foton Europard 254
27. John Deere 3036 E
28. John Deere 4720
29. John Deere 5083 E
30. John Deere 6630
31. John Deere 6100 D
32. Kioti Ck 35
33. Kioti Lx500L
34. Kioti EX 50
35. Kioti DK 551 DC
36. Kioti RX 6010
37. Kubota B ( B20 & B30)
38. Kubota Sta 35
39. Kubota L 4100
40. Kubota L 5040
41. Kubota M 108S
42. Kubota M 110 GX
43. Kubota M 128X
44. Kubota M 135 GX/GSX
45. Kubota M 6040/7040
46. Kubota M 7040 Narrow
47. Kubota M 8540 Narrow
48. Kubota M 8540/9540
49. Kubota M 9960/8560
50. Landini 5-100 H
51. Landini Land Power 125
52. Landini Land Power 135
53. Landini Land Power 165
10
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Landini Mistral 55
LS J 27
LS R 36
LS R 50/60
LS U 60 Turbo
McCormick 80f
McCormick CX 75
Massey Ferguson 3635
Massey Ferguson 4455
Massey Ferguson 5470
Massey Ferguson 8280
New Holland Boomer
New Holland T 3000
New Holland T 4.75 Powerstar
New Holland T 4000
New Holland T 4000 N Super Steer
New Holland T 4000 N, V, F
New Holland T 5000 /T5
New Holland T 5 Electro Command
New Holland T 6000/T6/T6.110140 Steyr 4110 Profi clasic
New Holland T 7.220/ T7
New Holland T 7000
New Holland TD 4000 F
New Holland TD 5000
New Holland TD 80D
New Holland TD 5.105
New Holland TD 3.50
New Holland TM 135
New Holland TM 155
New Holland TS 115A
Polmot 10014 H
Pronar P10
Pronar MTZ 82
Pronar Zefir 85
Same Explorer 100
Same Silver 130
Steyr 6140 Profi
Steyr 9105 MT
Tym T 903
Ursus 3512
Ursus 5714
Ursus 1224
Ursus 1234
Valtra N 82/92
Valtra N 113
Valtra N 111
Valtra T 121/131
Zetor 8441
Zetor Forterra 115/ 135
Zetor Proxima 85
Zetor Proxima 90
Zetor Major
*Stan na 12.2013r.
Aktualna lista modeli dostêpna ostatniego dnia miesi¹ca na www.tuzy.pl
Pol-Agra TUZ
Spychacze Czo³owe
Pol-Agra w swojej ofercie posiada spychacze
czo³owe:
- zawieszane na TUZ-a,
- bezpoœrednio mocowane do ci¹gnika.
Zakres szerokoœci roboczej mieœci siê
w przedziale 1500-2000 mm.
Dostêpne s¹ 2 rodzaje regulacji (skrêtu tarczy
spychaj¹cej):
- mechaniczna,
- hydrauliczna.
Szybki czas realizacji zamówieñ
Gwarancja 1 rok
Zalety naszych spychaczy:
ErgonomicznoϾ, wysoka jakoϾ i powtarzalnoϾ
Produkt lakierowany proszkowo
Regulacja k¹tu skrêtu (mechaniczna lub hydrauliczna)
Solidna trwa³a konstrukcja dopuszczona do ruchu (EC/013/2012)
CENNIK:
Cena netto
T217/1 (1,5 m)
3 000 z³
T217/2 (1,7 m)
3 100 z³
T217/3 (2,0 m)
3 200 z³
11
Pol-Agra TUZ
Spychacze Czo³owe
Charakterystyka spychacza
Spychacze bezpoœrednio
mocowane do ci¹gnika.
Spychacze montowane
na TUZ-a 1/2 kat.
CENA:
800 z³
netto
Zabezpieczenie sprê¿ynowe
wychylenia tarczy zwiêksza
bezpieczeñstwo pracy.
CENA:
1 000 z³
netto
Sterowanie hydrauliczne wiêkszy komfort pracy
operatora (2 si³owniki
hydrauliczne +/- 30º).
12
Pol-Agra TUZ
NASZE REALIZACJE
13
Pol-Agra TUZ
Uk³ady Pneumatyczne
W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo
Uk³ady Pneumatyczne do ci¹gników
rolniczych / ³adowarek / kombajnów.
Dysponujemy ofert¹ na uk³ady
jedno i dwu- obwodowe.
Posiadamy 20-letnie doœwiadczenie
w projektowaniu instalacji pneumatycznych.
Poprzez zastosowanie filtra
powietrza nie ma ingerencji
w uk³ad dolotowy silnika.
Szybki czas realizacji zamówieñ
Gwarancja 1 rok
W SK£AD UK£ADÓW PNEUMATYCZNYCH WCHODZ¥ M.IN.:
zawory hamowania
szybkoz³¹cza
sprê¿arki
z³¹czki
kompletne zestawy
do szybkiego monta¿u
zawory powietrzno-hydrauliczne
Zalety naszych uk³adów:
Podzespo³y WABCO wysokiej jakoœci
Niezawodne sprawdzone rozwi¹zania
Mo¿liwoœæ monta¿u u klienta
Elementy z³¹czne niklowane
lub pokryte pow³ok¹ cynkow¹
- odporne na dzia³anie korozji
i agresywnych czynników
CENNIK:
Uk³ad Pneumatyczny do ci¹gników (instalacja 1-2 obwodowa)
SET wysy³kowy
5 900 z³
SET+ monta¿
7 000 z³
Uk³ad Pneumatyczny do ci¹gników (instalacja 1 obwodowa)
Cena netto
SET wysy³kowy
1 000 z³
SET+ monta¿
1 200 z³
Uk³ad Pneumatyczny do ³adowarki teleskopowej (instalacja 1-2 obwodowa)
SET+ monta¿
14
Cena netto
Cena netto
8 000 z³
Pol-Agra TUZ
Uk³ady Pneumatyczne
SCHEMAT UK£ADU PNEUMATYCZNEGO
1.
4.
3.
2.
7.
6.
8.
OPIS:
1. Sprê¿arka
2. Regulator ciœnienia
3. Zbiornik powietrza
4. Manometr
5. Zawór powietrzno-hydrauliczny
6. Zawór hamowania przyczepy
7. Szybkoz³¹cze czerwone
8. Szybkoz³¹cze ¿ó³te
9. Szybkoz³¹cze czarne
9.
5.
*Lista modeli ci¹gników/³adowarek, do których wykonujemy Uk³ady Pneumatyczne:
1. Case JX
2. Case JXU
3. Case Quantum 75 N
4. Claas 230 Elios
5. Claas 410 Arion
6. Deutz Fahr Agrokid 230
7. Deutz Fahr Agrofarm 420
8. Deutz Fahr Agroplus 315 ecoline
9. Deutz Fahr Agrotron 106
10. Deutz Fahr Agrotron K 420
11. Deutz Fahr Agrotron K 610
12. Deutz Fahr Agrotron M 600
13. Farmtrac 675 (jednoobwodowy)
14. Foton 404 (jednoobwodowy)
15. John Deere 6830
16. John Deere 6330
17. JCB 531-70
18. Kioti EX 5010
19. Kioti R 6010
20. Kubota L 5040 (dostêpna wersja
ze sprê¿ark¹ roz³¹czaln¹)
21. Kubota M 108 S
22. Kubota M 6040
23. Kubota M 7040
24. Kubota M 7040 Narrow
25. Kubota M 8540
26. Kubota M 9540
27. Kubota M 8560
28. Kubota M 9960
29. Kubota M 110 Gx
30. Kubota M 135 Gx
31. Landini Rex 80F
32. Landini Power Farm 60
33. Landini Power Mondial 115
34. Landini Vision 105
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
LS R60
McCormick C 80 L
McCormick F 70
McCormick F 80
New Holland LM 5000 (³adowarka
teleskopowa)
New Holland T 3000
New Holland T 4.65 Powerstar
New Holland T 4.75 Powerstar
New Holland T 4.85 Hi Lo
New Holland T 4.85
New Holland T 4000 V, N, F
New Holland T5
New Holland T5 Electro Command
New Holland T 5010-5030
New Holland T 5040-5050
New Holland T 6000
New Holland T 8.390
New Holland TC 5070
New Holland TD 4000 F
New Holland TD 5010-5030 bez
klimatyzacji
New Holland TD 5010-5030
z klimatyzacj¹
New Holland TD 5040-5050 bez
klimatyzacji
New Holland TD 5040-5050
z klimatyzacj¹
New Holland TD 5.105; 5.85; 5.65
New Holland TD 90 D
New Holland TLA
New Holland TT
Schaffer 9510 T
Steyr 4085 Kompakt
Valtra N 101
*Stan na 12.2013r.
Aktualna lista modeli dostêpna ostatniego dnia miesi¹ca na www.tuzy.pl
15
Pol-Agra TUZ
Przystawki do palet
W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo
przystawki do palet mocowane do przednich
podnoœników hydraulicznych oraz do
³adowarek. Produkcja przystawek odbywa
siê spawaniem z zastosowaniem
najnowszych technologii.
Podstawowe parametry techniczne
przystawki na TUZ-a:
- wysokoœæ podnoszenia ³adunku do 80 cm
(przy standardowych parametrach TUZ-a)
- udŸwig 1,5 t
Szybki czas realizacji zamówieñ
Gwarancja 1 rok
Zalety naszych przystawek:
Bardzo wysoka jakoϾ i powtarzalnoϾ produkcji
Produkt lakierowany proszkowo
Niezawodne sprawdzone rozwi¹zania
CENNIK:
Cena netto
16
Przystawka na TUZ przedni I/ II kat. (1,5 t)
2 520 z³
Przystawka na ³adowarki teleskopowe (2,5 t)
2 630 z³
Przystawka na ³adowarki teleskopowe (3,0 t)
3 120 z³
Pol-Agra TUZ
Obci¹¿niki
W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo równie¿
obci¹¿niki firmy Hydrac oraz polskie
Pol-Agra.
Proponujemy odlewane obci¹¿niki:
- tylne na ko³a,
- przednie na p³ytê obci¹¿ników TUZ-a.
Szybki czas realizacji zamówieñ
Gwarancja 1 rok
Zalety naszych obci¹¿ników:
Solidne wykonanie
Produkt lakierowany proszkowo
CENNIK:
Przednie na TUZ
Cena netto
Hydrac 1 000 kg
845 Euro
Hydrac 1 200 kg
950 Euro
Hydrac 1 400 kg
1 115 Euro
Pol-Agra 45 kg
Tylne na ko³a
Pol-Agra 2 x 150 kg (6 szt. x 50 kg + kpl. œrub mocuj¹cych)
220 z³
Cena netto
2 200 z³
17
Pol-Agra TUZ
Maszty Sadownicze
Przedstawiamy Pañstwu nowy produkt naszej
firmy – Maszt Sadowniczy – mocowany na
trzypunktowy uk³ad zawieszenia.
Podstawowe parametry techniczne:
- maksymalny udŸwig do 1,0 t
- wysokoœæ podnoszenia ³adunku do 120 cm
- cylinder dwustronnego dzia³ania
- hydrauliczny przesuw poprzeczny
(lewo - prawo)
- zawór bezpieczeñstwa
Do produkcji zastosowano stal jakoœciow¹.
Spawanie z zastosowaniem najnowszych
technologii.
Szybki czas realizacji zamówieñ
Gwarancja 1 rok
Zalety naszych masztów:
Bardzo wysoka jakoϾ i powtarzalnoϾ produkcji
Produkt lakierowany proszkowo
Niezawodne sprawdzone rozwi¹zania
Nowoczesna konstrukcja
CENNIK:
Cena netto
Maszt sadowniczy mocowany na TUZ (1/2 kat.)
18
4 700 z³
Pol-Agra TUZ
Zaczepy Transportowe
Pol-Agra projektuje i produkuje zaczepy
transportowe do ci¹gników ró¿nych
marek.
W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo
zaczepy z p³ynn¹ regulacj¹:
- mechaniczn¹,
- automatyczn¹.
Szybki czas realizacji zamówieñ
Gwarancja 1 rok
Zalety naszych zaczepów:
Ergonomicznoœæ i trwa³oœæ konstrukcji
Produkt lakierowany proszkowo
Solidne wykonanie
CENNIK:
Cena netto
Zaczep transportowy z p³ynn¹ regulacj¹ mechaniczn¹
2 700 z³
Zaczep transportowy z p³ynn¹ regulacj¹ automatyczn¹
3 100 z³
19
Pol-Agra TUZ
Zaklad Produkcyjny
ul. Mlodziezowa 45
09-100 Plonsk
woj. mazowieckie
Tel./Fax. 23 662 84 16
e-mail: [email protected]
www.pol-agra.pl
www.tuzy.pl
www.ukladypneumatyczne.pl

Podobne dokumenty