komfort weekly - Technika grzewcza

Transkrypt

komfort weekly - Technika grzewcza
PROGRAMATOR
KOMFORT WEEKLY
1. INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.1
Opis
1- Stały tryb
ZAPOBIEGANIE ZAMARZANIU
2 – Sygnalizacja wyczerpanych baterii
3 – Bieżący dzień
4 – Wyświetlanie mierzonej temperatury
(w trybie AUTO) lub godziny (w trybie
PROGRAMOWANIA)
5 – AM- przed południem
PM - po południu
6–
- żądanie grzania
7 – Program temperatur (
- komfortowa,
- ekonomiczna)
8 – Przyciski zmiany parametru
9 – Przycisk do wyświetlania mierzonej
temperatury lub programu (programowanie w
danej chwili)
10 – Wskaźnik pozycji przełącznika funkcji
11 – Przełącznik funkcji – 7 pozycji
Rys.1
1.2 Wkładanie baterii
Do funkcjonowania programatora niezbędne są
3 baterie alkaliczne 1,5V typu LR03 lub AAA
(autonomia ponad rok czasu).
Należy zwrócić uwagę, aby nie używać baterii
dających się ponownie ładować.
W celu włożenia baterii należy wyjąć
programator z obudowy (Rys.2), i umieścić
baterie zwracając uwagę na zachowanie
prawidłowej biegunowości a następnie
zamontować ponownie programator w
obudowie.
Wymiana baterii:
W momencie pojawienia się na wyświetlaczu
ikony symbolizującej wyczerpanie się bateriinależy je niezwłocznie wymienić.
Nie pozostawiać rozładowanych baterii przez
długi okres czasu w programatorze (gwarancja
nie pokrywa uszkodzeń spowodowanych
wyciekami z baterii). Aby ustawiony program
nie został skasowany wymiana baterii musi
nastąpić w przeciągu 1 minuty.
1.3
Ustawienie zegara
W celu ustawienia dnia tygodnia i godziny
należy:
a) Ustawić przełącznik funkcji w pozycji .
b) Ustawienie godziny odbywa się przy
pomocy przycisków
i
.
Wyboru dnia dokonuje się wciskając przycisk
.
Wciskając krótko: Postęp skokowy co 1
minutę,
Przytrzymując: Postęp szybki
Rys. 3
1.4
Ustawienie temperatur
1.4.1 Ustawienie temperatury
zapobiegającej zamarzaniu
a) Ustawić przełącznik funkcji w pozycji
.
b) Ustawienie temperatury odbywa się przy
pomocy przycisków
(zakres temperatury od 5 do 15 °C).
Ustawienie fabryczne wynosi 7°C.
Rys. 4
Rys.2
1-4
1.4.2 Ustawienie temperatury
ekonomicznej
a) Ustawić przełącznik w pozycji .
b) Ustawienie temperatury odbywa się przy
pomocy przycisków
temperatury od 5 do 30 °C).
(zakres
Ustawienie fabryczne wynosi 16°C.
1.5
Ustawienie programu
tygodniowego
Do dyspozycji są 4 programy fabryczne:
a) Ciągły tryb zapobiegania zamarzaniuprzełącznik funkcji w pozycji
(Rys.4).
b) Ciągły tryb ekonomiczny - przełącznik
funkcji w pozycji (Rys.5).
c) Ciągły tryb komfortowy - przełącznik
funkcji w pozycji (Rys.6).
d) Tryb AUTO – przełącznik funkcji w
pozycji AUTO - program ten może
być modyfikowany (Rys.8).
Rys.5
1.4.3 Ustawienie temperatury
komfortowej
a) Ustawić przełącznik w pozycji .
b) Ustawienie temperatury odbywa się przy
pomocy przycisków
temperatury od 5 do 30 °C).
(zakres
Ustawienie fabryczne wynosi 19°C.
Rys.8
Modyfikowanie programu
tygodniowego:
a) Ustawić przełącznik funkcji w pozycji
PROG. Na wyświetlaczu pojawi się
godzina 12 AM (0.00h) oraz wyświetlony
zostanie program pierwszego dnia wraz z
migającą pierwszą strefą godzinową
(Rys.9).
Rys.6
1.4.4 Wyświetlanie temperatury
W celu wyświetlenia temperatury należy
wcisnąć przycisk
.
W trybie AUTO zostaje wyświetlona
ustawiona temperatura.
W trybie
,
,
zostaje wyświetlona
mierzona przez programator temperatura.
Rys.9
b) Wcisnąć
przycisk
zaprogramować
okres
temperatury komfortowej
,
aby
30
minut
lub przycisk
, aby zaprogramować okres 30
minut
temperatury
oszczędnościowej
(zostaje wyświetlona kolejna strefa
czasowa).
Powtórzyć czynność dla każdego
przedziału czasu (od 12.00AM do
11.59 PM).
c) Wcisnąć
Rys.7
2-4
przycisk
w celu
potwierdzenia, po czym zaprogramować
następny dzień. Powtórzyć czynności z
punktów a oraz b dla każdego dnia
tygodnia.
d) Po zakończeniu programowania ustaw
przełącznik w pozycji AUTO.
UWAGA!!! W trybie AUTO wyświetlana jest
mierzona przez programator temperatura.
1.6 Zatrzymanie ogrzewania /
tryb STANDBY
2. INSTRUKCJA MONTAŻU
2.1
-
Tryb STANDBY służy do wstrzymywania
funkcjonowania termostatu.
Ustawić przełącznik w pozycji
.
Na wyświetlaczu pojawią się 4 kreski
(Rys.10).
Rys.10
1.7
Rozwiązywanie
problemów
Problem
Diagnostyka/Rozwiązanie
Pojawia się
symbol
Wyczerpały się baterie
Wymienić baterie
Brak zasilania
Wymienić baterie lub
sprawdzić poprawność ich
instalacji (biegunowość).
Wartość ustawiona na
Temperatura
programatorze Komfort
pokoju nie
osiąga żądanej Weekly powinna być wyższa
wartości
(o 2 lub 3°C) od regulacji
nastawionej na zaworu grzejnika (lub głowicy
grzejniku
termostatycznej)
Do programatora zostało
dopiero podłączone napięcie
Cały
(efekt po zainstalowaniu
wyświetlacz
baterii). Wciśnij jakikolwiek
miga
przycisk - jeśli to konieczne to
sprawdź i wyreguluj godzinę
oraz temperatury.
Nie wyświetla
się nic na
wyświetlaczu
UWAGA!!! Nie zaleca się stosowania głowicy
termostatycznej na grzejnikach w
pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest
programator.
-
-
Charakterystyka
Zasilanie przy pomocy 3 baterii
alkalicznych 1,5V, typ LR03/AAA.
Styk kontaktowy 1T, 1A, 230V.
Sygnalizacja wyczerpania baterii.
Przełącznik wyboru funkcji (7 pozycji).
Wybór
między
trzema
funkcjami
programu:
• temperatura
zapobiegająca
zamarzaniu,
• temperatura ekonomiczna,
• temperatura komfortowa.
program do indywidualnych ustawień.
Trzy, stanowiące punkt odniesienia,
temperatury dające się regulować:
• ekonomiczna od 5 do 30°C,
• komfortowa od 5 do 15 °C,
• zapobiegająca zamarzaniu od 5
do 15°C.
Tryb STANDBY – czuwanie.
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
Obudowa o wymiarach: 128x85x31.
Mocowanie na ścianie.
Stopień zabezpieczenia IP 30.
2.2
Instalowanie
2.2.1 Wybór miejsca
Programator należy zamontować na
wysokości ok. 1,5 m w łatwo dostępnym
miejscu, zabezpieczonym przed źródłem
ciepła (kominek, bezpośredni promienie
słoneczne) oraz przed przeciągami (okno,
drzwi) (Rys.1).
Rys.1
2.2.2 Mocowanie
Aby zainstalować programator na ścianie,
należy:
- Zdjąć obudowę – Rys.2.1.
3-4
Rys.2.1
2.3.1 Wymiana starego termostatu
a) Odłączyć prąd i zdemontować
istniejący termostat.
b) Odłączyć przewody termostatu od
kotła.
Jeżeli
wymieniany
termostat
był
nieprawidłowo
usytuowany
w
pomieszczeniu
należy
doprowadzić
przewody do nowego miejsca.
c) podłączyć przewód do zacisków 6 i 8
termostatu Komfort Weekly (Rys.4).
Rys.2.2
- Umocować ją do ściany przy pomocy
śrub/kołków (1-miejsca mocowania) lub
też do wbudowanej skrzynki (rozstaw osi
60mm).
- Odkręcić śrubę (2), aby wyjąć osłonę
zaciskową (5) – Rys.2.2.
W
celu
przeciągnięcia
kabla
połączeniowego (w inny sposób niż
standardowy) możliwe jest przebicie
ścianki działowej (3).
2.2.3 Podłączenie
a) Podłączyć przewody łączące kocioł z
programatorem – Rys.3.
Rys.3
b) Zamontować ponownie osłonę i
zablokować obudowę przy pomocy
śruby (2) – Rys. 2.2.
c) Umieścić termostat w obudowie
wkładając najpierw skrzydełka (4)
(Rys.2.2), oraz docisnąć termostat aż
do prawidłowego osadzenia w
obudowie.
2.3
Podłączenie
UWAGA!!! Przedstawione schematy
trzeba traktować jako przykładowe. Należy
przestrzegać obowiązujących przepisów:
Konieczne jest aby aparaty podłączone lub
znajdujące się w pobliżu nie oddziaływały
ujemnie na termostat (CEE 89/336)
4-4
Rys.4
Jeżeli do wymienianego termostatu
dochodzą 3 przewody oznacza to, że:
- Wymieniany termostat posiada opornik
wyprzedzający.
Wówczas
należy
zaizolować
przewód
opornika
wyprzedzającego i go nie używać.
Dwa pozostałe podłączyć do zacisków
6 i 8 nowego termostatu.
- Wymieniany termostat jest uziemiony
(przewód zielono/żółty). Wówczas do
podłączenie kotła z programatorem
Komfort Weekly wykorzystujemy
pozostałe dwa przewody (izolujemy i
pozostawiamy
nie
wykorzystany
przewód uziemienia).
2.3.2 Podłączenie do kotła
a) Usunąć mostek termostatu w
kotle (TA-TA).
UWAGA!!! Jeżeli kocioł posiada
zaciski zegarowe, nie można go
pomylić
z
zaciskami
termostatycznymi kotła.
b) Podłączyć zaciski 6 i 8
termostatu z dwoma zaciskami
termostatycznymi kotła.
UWAGA!!! Zawsze postępuj zgodnie
z instrukcją kotła.
Wszystkie
czynności
należy
wykonywać po wyłączeniu napięcia w
odpowiednich obwodach instalacji
elektrycznej.
RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE S.A.
87-100 TORUŃ ul. Kociewska 28/30
Infolinia: 0 800 154 049
Toruń 05.10.2004

Podobne dokumenty