http://www.firmaskuteczna.eu 022 407 27 57 01

Komentarze

Transkrypt

http://www.firmaskuteczna.eu 022 407 27 57 01
Lista instytucji wdrażających projekty w ramach Działania 6.2 PO KL w roku 2013
Lp.
Beneficjent
(realizator
projektu)
Tytuł projektu
strona www
telefon
kontaktowy
1
Firma skuteczna - program
Fundacja Idealna
wsparcia przedsiębiorczości http://www.firmaskuteczna.eu 022 407 27 57
Gmina
na mazowieckim rynku pracy
2
Wojewódzki
Urząd Pracy w
Warszawie- Filia
w Siedlcach
Czas na biznes V
www.wup.mazowsze.pl
adres siedziby
01-633
Warszawa
ul. Gdańska 2
lok.128 a
08-110 Siedlce,
ul. Pułaskiego
025 644 61 23
19/21
grupy preferowane
woj. Mazowieckie
W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które:
- w okresie 12-stu miesięcy przed przystąpieniem do projektu
miały zarejestrowaną działalność gosp.
- były wspólnikami lub członkami spółdzielni (nie dotyczy
spółdzielni mieszkaniowej)
- są ubezpieczone w KRUS (działalność związana z produkcją
roślinną i zwierzęcą)
Weryfikacja nastąpi na etapie rekrutacji, na podstawie
złożonych dokumentow i oświadczeń.
Dodatkowo zakładamy, że na etapie szkoleniowo-doradczym
zakwalifikujemy do projektu 45 uczestników
- 12 osób, które ukończyły 45 lat,
- 5 osób, które zostały zwolnione z przyczyn zakładu pracy i
pozostają bez zatrudnienia przez minimum 3 miesiące
Warunkiem koniecznym dla wszystkich uczestników jest
zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego.
45
36
3 tury naboru: 2327.11.2012,
marzec i kwiecień
2013
będą 2 edycje projektu - w każdej z nich przyjętych zostanie 40
osób, w tym 22 osoby bezrobotne (2 długotrwale) oraz 14 osób
powiat m. Siedlce, powiat
nieaktywnych zawodowo
siedlecki, powiat sokołowski,
grupy preferowane:
powiat łosicki
- kobiety (minimum 20)
- osoby po 45 roku życia (minimum 4)
- osoby niepełnosprawne (minimum 2)
80
72
15-28 stycznia
2013
72
64
7-21 stycznia
2013
78
72
2013
36 osób jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, od co
najmniej 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia
powiat białobrzeski,
przyjmowania Dokumentów Rekrutacyjnych przez Beneficjenta
kozienicki, lipski, przysuski, (w tym 50% kobiet, 5% osób niepełnosprawnych i 5% osób po
radomski, szydłowiecki,
45 roku życia);
zwoleński, mst. Radom
36 osób nieaktywnych zawodowo (w tym 50% kobiet, 5% osób
niepełnosprawnych i 5% osób po 45 roku życia);
3
Wojewódzki
Urząd Pracy w
Warszawie- Filia
w Radomiu
Radomski Biznes III
www.wup.mazowsze.pl
048 368 97 00
4
Wojewódzki
Urząd Pracy w
Warszawie- Filia
w Ostrołęce
Załóż firmę z WUP III
www.wup.mazowsze.pl
07-400 Ostrołęka, powiat m. Ostrołęka, powiat
ostrołęcki, powiat ostrowski,
029 760 30 70 ul. Poznańska 17
26-600 Radom,
ul. Mokra 2
Planowan Planowan
a liczba
a liczba
uczestnik
dotacji
ów ***
***
obszar realizacji
projektu***
powiat makowski, powiat
przasnyski
brak szczegółowych informacji
termin
rekrutacji
5
Wojewódzki
Urząd Pracy w
WarszawieFilia w
Ciechanowie
6
Wojewódzki
Urząd Pracy w
WarszawieFilia w Płocku
Akademia Przedsiębiorczości
VII
Płocka Szkoła Małej
Przedsiębiorczości VII
www.wup.mazowsze.pl
www.wup.mazowsze.pl
023 673 07 55
022 578 44 00
06-400
Ciechanów,
ul. Wodna 1
09-402 Płock,
ul. 1 Maja 7b
powiat mławski, powiat
płoński, powiat żuromiński,
powiat ciechanowski
będą 2 edycje, w każdym naborze zrekrutowanych zostanie 39
uczestników projektu z podziałem na następujące grupy
priorytetowe:
a) 20 kobiet;
b) 2 osób powyżej 50 roku życia, w tym 1 kobieta;
c) 2 osoby niepełnosprawne, w tym 1 kobieta;
d) 20 osób zamieszkałych w gminach wiejskich, miejskowiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, w tym 10 kobiet;
e) 2 osoby długotrwale bezrobotne, w tym 1 kobieta.
80 Uczestników Projektu:
powiat: mst. Płock, płocki,
a) 45 kobiet (56 %),
sierpecki, gostyniński,
b) 4 osób niepełnosprawnych (5 %).
nowodworski, sochaczewski,
W ramach Projektu przewidziano dwa nabory i dwie rekrutacje
Gmina: Gostynin, Sierpc,
kandydatów/kandydatek do projektu. W ramach każdej
Nowy Dwór Mazowiecki,
rekrutacji zostanie wybrana grupa 40 osób (w obu rekrutacjach
Sochaczew
projektu 80 osób),
78
71
luty 2013
80
70
2013
* Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie pośredniczy w rekrutacji uczestników do projektów wyłonionych w ramach Działania 6.2 PO KL.
** Zestawienie zostało opracowane na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie i dotyczy projektów, na realizację których podpisana została umowa o dofinansowanie/zostały przyjęte do realizacji w 2013r.
*** Przedstawione wyżej informacje mogą ulec zmianie. Ostateczne kryteria wyboru uczestników projektu zostaną ogłoszone przez beneficjentów (realizatorów projektów).