Ekologiczne i innowacyjne ogrzewanie w DPS Opublikowano: 29/03

Komentarze

Transkrypt

Ekologiczne i innowacyjne ogrzewanie w DPS Opublikowano: 29/03
Nazwa projektu:
„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w kompleksie budynków Domu Pomocy
Społecznej w Szarocinie z zastosowaniem geotermii”
Beneficjent: Powiat Kamiennogórski
Priorytet nr 4 "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego
i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska"
Działanie nr 4.3. "Poprawa Jakości powietrza"
Nr projektu : RPDS.04.03.00-02-010/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Ekologiczne i innowacyjne ogrzewanie w DPS
W poniedziałek (25 marca) powiat kamiennogórski podpisał umowę o dofinansowaniu projektu pn.
"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w kompleksie budynków Domu Pomocy
Społecznej w Szarocinie z zastosowaniem geotermii". Powyższa umowa została zawarta z
Województwem Dolnośląskim, a środki finansowe będą pochodziły z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu nr 4
"Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego
Dolnego Śląska" i działania nr 4.3 "Poprawa Jakości powietrza". Całkowita wartość inwestycji to 1,2
mln zł z czego prawie 660 tys. będzie pochodzić z dofinansowania unijnego. Pozostała część zostanie
pokryta z budżetu powiatu. Jak informuje starosta Ewa Kocemba - powiat liczy na 50% oszczędności
finansowe, gdyż corocznie DPS w Szarocinie zużywał około 100 tys. litrów oleju opałowego, który
kosztował powiat blisko 350 tysięcy złotych. To jedna z pierwszych placówek tego typu na Dolnym
Śląsku, która będzie mieć tak innowacyjne i ekologiczne rozwiązania grzewcze.
Opublikowano: 29/03/2013

Podobne dokumenty