(New Dog³oszenie o wyniku postepowania na zakup PICKUP)

Komentarze

Transkrypt

(New Dog³oszenie o wyniku postepowania na zakup PICKUP)
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA do 30 000 EURO
- wywieszone w siedzibie w dniach od 22 listopada 2004r.
- przesłane uczestnikom postępowania zamawiającego
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Radzyniu Podl.
1) Zamawiający :
a) pełna nazwa zamawiającego :Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
b) kod, miejscowość, województwo : 21 – 300 Radzyń Podlaski woj. lubelskie
c) ulica, nr domu, nr pokoju :
|_2_|_1_|_-_|_3_|_0_|_0_|__|_R_|_A_|_D_|_Z_|_Y_|_Ń_|__|_P_|_O_|_D_|_L_|_._|
d) numer kierunkowy |_0_|_8_|_3_|__|
tel : |_3_|_5_|_2_|_7_|_3_|_0_|_8_|
faks : |_3_|_5_|_2_|_7_|_3_|_4_|_4_|
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :Dostawę jednej sztuki fabrycznie
nowego samochodu osobowo-towarowego PICKU z napędem terenowym 4x4 dowodzenia
i łączności z funkcją ratownictwa ogólnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej
Straży pożarnej w Radzyniu Podlaskim
miejsce realizacji zamówienia : Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka74 A
tryb:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
3) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego w dniu
od 28 października do 19 listopada 2004r.
- przetarg unieważniono
x - wybrano ofertę
4a) Wybrano następującą ofertę :
a) firma
A.B.T. AUTONISS Autoryzowany Dealer Nr.18
b) kod, miejscowość, województwo:
|_2_|_0_| - |_3_|_2_|_5_| LUBLIN
c) ulica, nr domu, nr pokoju: Droga Męczenników Majdanka 74 A
Cena wybranej oferty :
109 600,00 zł
słownie : Sto dziewięć tysięcy sześćset zł.
4b) Postępowanie unieważniono z powodu (art. 27 b) :
- złożono mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
finansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
W załączeniu uzasadnienie faktyczne.
mł. bryg. mgr inż. Dariusz Gomółka
Komendant Powiatowy PSP
w Radzyniu Podlaskim
____________________________
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

Podobne dokumenty