zmiana wzoru wniosku o dopuszczenie do

Komentarze

Transkrypt

zmiana wzoru wniosku o dopuszczenie do
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
10-045 OLSZTYN, UL.NIEPODLEGŁOŚCI 16
TEL. (0-89) 52-29-500, FAX (0-89) 52-29-505
Olsztyn, 21.10.2009 r.
WT-2370-8/09
ZMIANA WZORU WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
na przedmiot zamówienia: „Rozbudowa budynku administracyjnego Ośrodka Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Porannej 41”
Zamawiający, tj. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 ze zm.) informuje, iż dokonała zmiany we wzorze wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5 (Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom). Pozostała część wniosku pozostaje bez zmian. W załączeniu:
zmieniony w/w załącznik.
podpisał
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP
bryg. mgr inż. Jan Słupski
WT - 2370-8/09
ZAŁACZNIK NR ........
Strona ...... z ogólnej liczby ...... stron
Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom
ZAŁACZNIK
NR 5
Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . . . . . . . . . . . . . . .
Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lp.
Numer fax . . . . . .. . . . . .
Zakres powierzonych czynności (robót)
Wartość w zł oraz %
powierzonych czynności (robót) w stosunku
do całości zakresu prac
*
* wartość oraz % zostanie podana przez wykonawcę na etapie składania oferty cenowej
...........................
pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli firmy

Podobne dokumenty